Sunteți pe pagina 1din 8
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Gării, nr. 63-65. Tel- 0236

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Str. Gării, nr. 63-65. Tel- 0236 415641 int: 27. Tel/Fax- 0236 321307 E-mail: depepede2003@yahoo.com

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Gării, nr. 63-65. Tel- 0236

FIŞA DISCIPLINEI

 

Denumirea

Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia

 

disciplinei

curriculum-ului

 

Anul de studiu

I

Semestrul

II

Tipul de evaluare finală (E/V)

 

E

Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

 

Ob

Nr. de

5

Total ore din planul de învăţământ

56

Total ore studiu individual

 

81

credite

Titularul disciplinei

 

Titular curs

 

Titular seminar / lucrări practice

(grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume)

 

Conf. univ. dr. Alecu Simona

 

Lect. univ. dr. Anghelache Valerica

Catedra de specialitate

 

Pedagogie, psihologie, didactica specialităţii, practică pedagogică

 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ

 

Total

C

S

LP

 

56

28

28

-

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)

Competenţe

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

specifice

cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a problematicii specifice domeniului ştiinţele

disciplinei

educaţiei;

înţelegerea statutului epistemologic specific ştiinţelor educaţiei şi a rolului acestora

în pregătirea pentru cariera didactică ; cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare şi perfecţionare a învăţământului românesc în

contextul actual al asigurării calităţii în educaţie; interpretarea raportului dintre teoria şi practica educaţională prin analiza diferitelor

concepte, modele teoretice şi acţionale; cunoaşterea statutului, a rolurilor şi standardelor profesionale pentru cariera didactică;

2. Instrumental-aplicative

valorificarea componentelor educaţiei – intelectuală, moral-civică, profesională,

estetică, fizică şi igienico-sanitară – pentru formarea şi dezvoltarea modelului actual de personalitate umană; formarea capacităţii de proiectare, realizare şi evaluare a curriculumului şcolar;

dezvoltarea capacităţii de prelucrare şi optimizare a conţinuturilor curriculare;

interpretarea critică a teoriei şi practicii educaţionale şi integrarea optimă a datelor în

diverse aplicaţii;

   

3. Atitudinale

promovarea relaţiilor interpersonale centrate pe valori şi principii democratice în

activitatea didactică ; stimularea unei atitudini responsabile, pozitive faţă de dezvoltarea profesională

pentru cariera didactică ; stimularea comportamentelor prosociale, de relaţionare constructivă cu diverşi

factori educaţionali şi de implicare activă în viaţa comunităţii; adoptarea unei atitudini inovative, receptive, deschise faţă de schimbare, optimizare

şi asigurarea calităţii în educaţie;

 

Conţinutul disciplinei

 

Tematică curs

Tematică seminar / lucrări practice

Tematică

-Pedagogia - ştiinţa educaţiei -Problematica educaţiei contemporane -Poenţialul uman în educaţie -Finalităţile şi componentele educaţiei -Factorii educaţionali. Rolul şi competenţele

curriculare

-Educaţia şi problematica lumii contemporane- aplicaţii -Componentele educaţiei – aplicaţii - Factorii educaţionali. Rolul şi competenţele cadrului didactic - aplicaţii

generală

cadrului didactic

-Conceptul, problematica şi tipurile de curriculum

-Conceptul, problematica şi tipurile de curriculum şcolar - Obiectivele educaţionale - Problematica proiectării şi a conţinuturilor

şcolar - aplicaţii -Operaţionalizarea obiectivelor - aplicaţii -Transpunerea conţinuturilor curriculare în documentele şcolare - aplicaţii

Bibliografie

 • 1. Barna, A., Antohe, G., Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galaţi, 2005, vol. I;

obligatorie

2. Nicola, I., Pedagogie, E.D.P., Buc., 1994, sau Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Buc., 1996;

selectivă

 • 3. Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000;

 • 4. Cucoş, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2004;

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

elaborarea şi susţinerea unei teme de pedagogie, la alegere din tematica seminarului, sub formă de: referat, eseu structurat, prezentare power point, prezentare de carte sau traduceri din bibliografia recomandată etc

20%

documentare şi implicare în realizarea sarcinilor individuale / de grup şi în dezbaterea temelor de seminar

20%

Nota acordată la examinarea finală (oral/scris)

60%

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) :

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :

-

participare nesistematică la orele de curs şi seminar;

 • - participare activă, documentată, sistematică la dezbaterile de la curs şi seminar;

-

cunoştinţe minimale din problematica

capacitate redusă de transfer a informaţiei de

 • - cunoştinţe temeinice din problematica disciplinei;

-

disciplinei;

specialitate

 • - capacitate sporită de transfer a informaţiei de specialitate;

 • - obţinerea punctajului maxim la toţi indicatorii de

-

obţinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar şi 4 pct. la lucrarea scrisă

mai sus.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

 
 • 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs

14

8. pregătire prezentări orale

2

 • 2. studiu după manual, suport de curs

7

9. pregătire examinare finală

15

 • 3. studiul bibliografiei minimale indicate

7

10. consultaţii

2

 • 4. documentare suplimentară în bibliotecă

7

11. documentare pe net

5

 • 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / lucrări practice

7

12. alte activităţi…

-

 • 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, proiecte, traduceri etc.

10

13. alte activităţi

...

-

 • 7. pregătire teste periodice sau parţiale

5

14. alte activităţi

...

-

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81ore

Data completării…………………. Semnătura titular curs………………… .. Semnătura titular seminar / lucrări practice……………………….

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81ore Data completării…………………. Semnătura titular curs………………… .. Semnătura titular

Director D.P.P.D.,

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81ore Data completării…………………. Semnătura titular curs………………… .. Semnătura titular

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Str. Gării, nr. 63-65. Tel- 0236 415641 int: 27. Tel/Fax- 0236 321307

E-mail: depepede2003@yahoo.com

FIŞA DISCIPLINEI

 

Denumirea

Pedagogie II Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi

 

disciplinei

metodologia evaluării

 

Anul de studiu

II

Semestrul

I

 

Tipul de evaluare finală

 

E

 

(E/V)

Regimul disciplinei (Ob., Op., F.)

 

Ob.

Nr. de

5

Total ore din planul de învăţământ

 

56

Total ore studiu individual

81

credite

Titularul disciplinei

Titular curs

 

Titular seminar / lucrări practice

(grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume)

Conf. univ. dr. Alecu Simona

 

Lect. univ. dr. Anghelache Valerica

Catedra de specialitate

Pedagogie, psihologie, didactica specialităţii, practică pedagogică

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ

 

Total

C

S

LP

56

28

28

-

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)

 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

Însuşirea problematicii procesului de învăţământ ca sistem;

Competenţe

cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare şi perfecţionare a procesului de

specifice

învăţământ în contextul actual al asigurării calităţii în educaţie;

disciplinei

interpretarea raportului dintre teoria şi practica educaţională prin analiza diferitelor concepte, modele teoretice şi acţionale;

cunoaşterea statutului, a rolurilor şi standardelor profesionale pentru cariera

didactică;

 
 • 2. Instrumental - aplicative

formarea capacităţii de proiectare şi realizare a activităţilor instructiv- educative;

formarea competenţelor de implementare a noilor tehnologii informaţionale în procesul instructiv-educativ;

abilitarea în utilizarea strategiilor educaţionale centrate pe elev în predarea disciplinei;

formarea priceperilor de elaborare, administrare, interpretare şi valorificare a instrumentelor de evaluare în activitatea didactică;

dezvoltarea competenţelor de comunicare şi relaţionare la nivelul colectivului de elevi şi cu partenerii în educaţie.

 • 3. Atitudinale

promovarea relaţiilor interpersonale centrate pe valori şi principii democratice în activitatea didactică ; stimularea unei atitudini responsabile, pozitive faţă de dezvoltarea profesională pentru cariera didactică ; stimularea comportamentelor prosociale, de relaţionare constructivă cu diverşi factori educaţionali şi de implicare activă în viaţa comunităţii; adoptarea unei atitudini inovative, receptive, deschise faţă de schimbare,

 

optimizare şi asigurarea calităţii în educaţie;

 

Conţinutul disciplinei

 

Tematică curs

Tematică seminar / lucrări practice

 • - Problematica teoriei instruirii. Procesul de învăţământ.

-Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare. Aplicaţii.

 • - Normativitatea activităţii didactice

-Comunicarea didactică şi dimensiunea

 • - Proiectarea procesului de învăţământ - proiectarea didactică

relaţională a procesului de învăţământ. Aplicaţii.

Tematică

 • - Moduri şi forme de organizare ale procesului de învăţământ

-Metodologii şi mijloace instructiv – educative moderne. Aplicaţii.

generală

 • - Metodologie, mijloace şi strategii instructiv- educative

-Moduri şi forme de organizare ale procesului de învăţământ. Aplicaţii.

 • - Problematica evaluării

-Proiectarea lecţiei. Analiza unor proiecte de

 • - Forme, metode şi instrumente de evaluare

lecţie. Exerciţii de proiectare.

 • - Aprecierea rezultatelor şcolare

-Evaluarea: concepte, forme, aspecte actuale; metode şi instrumente – aplicaţii. -Variabilitatea aprecierii; dezvoltarea

capacităţii de autoevaluare la elevi. Aplicaţii.

 
 • 1. Barna, A., Antohe, G., Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galaţi, 2005,vol. II; 2. Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Buc., 1996;

Bibliografie

 • 3. Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000;

obligatorie

 • 4. Cucoş, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2004;

selectivă

 • 5. Cerghit, I., Metode de învăţământ, E.D.P., Buc., 1998/1980;

 • 6. Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj – Napoca,1995;

 • 7. Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, E.D.P., 2005.

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

elaborarea şi susţinerea unui proiect didactic, a unor instrumente de evaluare la disciplina de specialitate;

20%

documentare şi implicare în realizarea sarcinilor individuale / de grup şi în dezbaterea temelor de seminar;

20%

Nota acordată la examinarea finală (orală/scrisă)

60%

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) :

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :

-

participare nesistematică la orele de curs şi

-

participare activă şi sistematică la dezbaterile de

seminar;

la curs şi seminar;

-

cunoştinţe minimale din problematica

-

cunoştinţe temeinice din problematica

disciplinei;

disciplinei;

-

capacitate redusă de transfer a informaţiei de

-

capacitate sporită de transfer a informaţiei de

specialitate

specialitate;

-

obţinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea

-

obţinerea punctajului maxim la toţi indicatorii de

de seminar şi 4 pct. la lucrarea scrisă

mai sus.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

 
 • 1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs

14

8. pregătire prezentări orale

2

 • 2. studiu după manual, suport de curs

7

9. pregătire examinare finală

15

 • 3. studiul bibliografiei minimale indicate

7

10. consultaţii

2

 • 4. documentare suplimentară în bibliotecă

7

11. documentare pe net

5

 • 5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / lucrări practice

7

12. alte activităţi…

-

 • 6. realizare teme de casă, eseuri, referate, proiecte, traduceri etc.

10

13. alte activităţi

...

-

 • 7. pregătire teste periodice sau parţiale

5

14. alte activităţi

...

-

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81 ore

Data completării…………………. Semnătura titular curs………………… .. Semnătura titular seminar / lucrări practice……………………….

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :

Director D.P.P.D.,

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Str. Gării, nr. 63-65. Tel- 0236 415641 int: 27. Tel/Fax- 0236 321307

E-mail: depepede2003@yahoo.com

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: PEDAGOGIE

 • A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul

Anul I, II

 

Total ore

Forme de

Nr. credite

Cod

de

Sem. II

Sem. III

verificare

 

disciplină

studiu

C

S

C

S

C

S

Sem. II

Sem. III

Sem. II

Sem. III

 

O II 02

Nr.ore

28

28

28

28

56

56

E2

E3

5

5

OIII 03

 • B. Obiectivele disciplinei:

cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare şi perfecţionare a învăţământului în contextul actual

al reformei şi asigurării calităţii în educaţie; valorificarea componentelor educaţiei – intelectuală, moral-civică, profesională, estetică,

fizică şi igienico-sanitară – pentru formarea şi dezvoltarea modelului actual de personalitate umană; formarea unei concepţii sistemice asupra procesului de învăţământ;

dezvoltarea capacităţii de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor instructiv- educative; cunoaşterea unor strategii variate, moderne, de formare şi dezvoltare a personalităţii umane; interpretarea critică a teoriei şi practicii educaţionale prin analiza diferitelor concepte, modele teoretice şi acţionale şi integrarea optimă a datelor în diverse aplicaţii;

abilitarea în utilizarea strategiilor educaţionale centrate pe elev şi a noilor tehnologii informaţionale în procesul instructiv-educativ;

dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de relaţionare constructivă cu toţi partenerii

educaţionali promovarea unei atitudini inovative, receptive, deschise, responsabile faţă de dezvoltarea

profesională pentru cariera didactică şi asigurarea calităţii în educaţie.

 • C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

 • D. Forme şi metode de evaluare:

evaluare continuă prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I -

referat/ eseu pe o temă la alegere din tematica disciplinei; semestrul II - un proiect de lecţie de dirigenţie - pondere portofoliu 40% ; evaluare sumativă prin probe scrise/orale - pondere 60%.

 • E. Conţinutul cursului:

I. Introducere în pedagogie – 7 cursuri:

 • 1. Pedagogia – ştiinţa educaţiei / 2 ore

Problematica pedagogiei ca ştiinţă. Definirea conceptului. Constituirea şi evoluţia

pedagogiei ca ştiinţă. Sistemul ştiinţelor pedagogice. Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe. Educaţia ca obiect de studiu al pedagogiei. Conceptul de educaţie. Caracteristicile fenomenului educaţional:

caracterul social, specific uman, caracterul istoric, naţional, prospectiv, permanent. Funcţiile educaţiei. Formele educaţiei şi interdependenţa dintre ele.

 • 2. Problematica educaţiei contemporane / 2 ore

Educaţia permanentă şi autoeducaţia. Caracterul permanent al educaţiei. Autoeducaţia:

definirea conceptului. Educaţia premisă a autoeducaţiei. Pregătirea şi îndrumarea procesului de autoeducaţie. Noile educaţii: concept, obiective, esenţă, conţinut, modalităţi de implementare.

 • 3. Potenţialul uman în educaţie / 2 ore

Procesul de dezvoltare fizică şi dezvoltare psihică. Factorii formării şi dezvoltării

personalităţii: ereditatea, mediul şi educaţia. Rolul conducător al educaţiei în formarea personalităţii. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltării ontogenetice, concluzii psihopedagogice.

 • 4. Finalităţile şi componentele educaţiei / 6 ore

Ideal, scop, obiective educaţional. Componentele / dimensiunile educaţiei: intelectuală, moral – civică şi religioasă, estetică, profesională, fizică şi igienico – sanitară.

 • 5. Medii educaţionale. Sistemul de învăţământ / 2 ore

Şcoala; rolul profesorului / dirigintelui / consilierului şcolar; competenţe profesionale în

domeniul educaţiei. Familia. Alţi factori educativi.

II. Teoria şi metodologia curriculum-ului – 7 cursuri

 • 1. Problematica, conceptul şi tipurile de curriculum / 4 ore

Scurt istoric al conceptului de curriculum. Conceptul şi problematica curriculumu -lui. Tipuri de curriculum.

 • 2. Categorii de obiective educaţionale / 4 ore

Conceptul de obiectiv educaţional. Tipologia obiectivelor educaţionale (clasificarea

obiectivelor după gradul de generalitate şi după conţinut). Operaţionalizarea obiectivelor. Valoarea şi limitele operaţionalizării obiectivelor.

 • 3. Conţinuturi curriculare / 4 ore

Delimitări conceptuale. Conţinuturi ale învăţământului şi conţinuturi ale educaţiei.

Selecţia conţinuturilor ( surse şi criterii). Transpunerea conţinuturilor în documentele şcolare ( plan cadru de învăţământ, programe şcolare, materiale curriculare, manuale şcolare, orarul şcolar). Modalităţi de organizare a conţinutului.

 • 4. Problematica proiectării curriculare / 2 ore

Delimitări conceptuale. Nivele de decizie ale proiectării curriculare. Etapele elaborării unui curriculum. Controverse în componenta conceptuală a curriculum-ului. Proiectarea standardelor curriculare.

III. Teoria şi metodologia instruirii – 9 cursuri

 • 1. Problematica teoriei instruirii. Procesul de învăţământ. / 4 ore

Definirea conceptelor. Abordarea sistemică a procesului de învăţământ: structură şi funcţionalitate. Procesul de învăţământ ca unitate între predare – învăţare – evaluare: conceptul de predare, forme şi stiluri de predare; învăţarea, teorii ale învăţării, modele de instruire. Procesul de învăţământ ca act de comunicare : comunicarea didactică, tehnici de comunicare şi interrelaţionare în procesul de învăţământ.

 • 2. Proiectarea procesului de învăţământ - proiectarea didactică / 2 ore

Etapele şi nivelurile proiectării didactice: macroproiectare, microproiectare. Proiectarea unităţilor de învăţare, proiectul de lecţie.

 • 3. Moduri şi forme de organizare ale procesului de învăţământ / 4 ore

Definirea şi evoluţia formelor de organizare. Organizarea procesului de învăţământ pe

clase şi lecţii; clasa de elevi ca unitate psiho – socio - pedagogică, lecţia - conceptualizare, tipologie, proiectare, realizare. Alte forme de organizare ale procesului de învăţământ.

 • 4. Metodologie, mijloace şi strategii instructiv-educative / 6 ore

Precizări conceptuale. Noi tendinţe şi orientări. Sistemul metodelor de instruire : metode

de comunicare, metode de explorare a realităţii, metode bazate pe acţiune, metode de raţionalizare a instruirii, metode de dezvoltare a gândirii critice. Mijloacele de învăţământ: definire şi clasificare. Strategia didactică : concept, criterii de elaborare, tipuri de strategii.

 • 5. Normativitatea activităţii didactice / 2 ore

Definirea şi caracterizarea generală a principiilor. Relaţia lege – principiu –regulă –

normă. Sistemul principiilor didactice. Interdependenţa dintre principiile didactice.

IV. Teoria evaluării – 5 cursuri

 • 1. Problematica evaluării / 2 ore

Precizări conceptuale. Funcţiile evaluării. Aspecte actuale privind evaluarea şcolară.

 • 2. Forme, metode şi instrumente de evaluare / 4 ore

Formele evaluării ( iniţială, sumativă şi formativă). Metode de evaluare(tradiţionale,

complementare / alternative). Instrumente de evaluare .

 • 3. Procesul de apreciere a rezultatelor şcolare / 4 ore

Aprecierea rezultatelor şcolare. Factori perturbatori în evaluarea şcolară. Căile de diminuare a subiectivităţii în evaluarea şcolară. Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi. Deontologia evaluării.

F. Conţinutul seminariilor:

 • 1. Seminar introductiv - 2 ore

 • 2. Educaţia şi problematica lumii contemporane: educaţia şi caracteristicile ei; funcţiile şi formele educaţiei – 2 ore

 • 3. Educaţia permanentă şi autoeducaţia; tehnici de muncă intelectuală – 2 ore.

 • 4. Factorii formării şi dezvoltării personalităţii: ereditatea, mediul şi educaţia- 2 ore.

 • 5. Profilul psihopedagogic: concept, tipuri, stadii ale dezvoltării ontogenetice, concluzii psihopedagogice – 2 ore.

 • 6. Componentele educaţiei: educaţia intelectuală – 2 ore.

 • 7. Componentele educaţiei: educaţia moral-civică şi religioasă – 2 ore;

 • 8. Componentele educaţiei: educaţia estetică, profesională, fizică şi igienico – sanitară; noile educaţii - 2 ore;

 • 9. Mediile educaţionale; rolurile şi competenţele profesorului – 2 ore;

  • 10. Profesorul diriginte şi ora de dirigenţie - 2 ore;

  • 11. Conceptul şi problematica curriculum-ului şcolar; tipuri de curriculum şcolar-2 ore;

  • 12. Proiectarea curriculară. Nivele de decizie şi componente ale proiectării curriculare. Documentele proiectării curriculare. Analiza acestor documente şi aplicaţii – 2 ore;

  • 13. Obiective educaţionale: concept, tipologie, operaţionalizare. Valoarea şi limitele operaţionalizării obiectivelor. Aplicaţii. -2 ore;

  • 14. Transpunerea conţinuturilor curriculare în documentele şcolare: plan cadru de învăţământ, programe şcolare, materiale curriculare, manuale şcolare, orarul şcolar. Analiza acestor documente şi aplicaţii. -2 ore;

  • 15. Procesul de învăţământ ca relaţie predare – învăţare – evaluare. Aplicaţii. -2 ore;

  • 16. Procesul de învăţământ ca act de comunicare - comunicarea didactică. Aplicaţii. -2 ore;

 • 17. Proiectarea didactică - analiza unor documente; planificarea calendaristică. Aplicaţii. -2 ore;

 • 18. Structura proiectului de lecţie. Aplicaţii. -2 ore

 • 19. Specificul organizării procesului de învăţământ pe clase şi lecţii – 2 ore;

 • 20. Tipuri de lecţii şi alte forme de organizare – 2 ore;

 • 21. Metode activ participative. Aplicaţii. -2 ore

 • 22. Mijloace de învăţământ. Strategii didactice. Aplicaţii. -2 ore

 • 23. Principiile didactice – aspecte psihopedagogice – 2 ore;

 • 24. Evaluarea: concepte, forme, funcţii, aspecte actuale -2 ore ;

 • 25. Metode şi instrumente de evaluare. Aplicaţii. -2 ore

 • 26. Variabilitatea aprecierii; dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi. Aplicaţii. -2 ore;

 • 27. Sinteze, aplicaţii, prezentări de proiecte – 4 ore.

G. Bibliografie:

 • 1. Ball, S. & Davitz, J.R. - Psihologia procesului educaţional, E.D.P. , Buc. , 1978

 • 2. Barna, A., Antohe, G. - Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galaţi, 2006,vol. I-II;

 • 3. Barna, A., Alecu, S., Caciuc, V. – Îndrumar pentru activităţile practic aplicative la

disciplinele pedagogice, Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", Galaţi, 2004.

 • 4. Cristea, S. - Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Buc., 1996/2000;

 • 5. Cucoş, C. - Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2006;

 • 6. Cerghit, I. - Metode de învăţământ, E.D.P., Buc., 1998/1980;

 • 7. Cerghit, I., Neacşu, I., Pânişoară, I. O., Negreţ, I.- Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi,

2001;

 • 8. De Peretti, A., ş.a. - Tehnici de comunicare, Ed. Polirom , Iaşi , 2001

 • 9. Leroy, G., - Dialogul în educaţie, E.D.P. , Buc. , 1974

  • 10. Ionescu, M., Radu, I. - Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj – Napoca,2000;

  • 11. Nicola, I. - Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Aramis, Buc., 2004;

  • 12. Păun.E., Potolea. D. - Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Ed.

Polirom, 2002.

 • 13. Păun, E. - Şcoala – abordare sociopedagogică , Ed. Polirom , Iaşi, 1999

 • 14. Planchard, E. -Pedagogie şcolară contemporană, EDP, Bucureşti, 1992;

 • 15. Radu, I., T. - Evaluarea şcolară, E.D.P., Bucureşti, 2004.

 • 16. Stoica , A. (coord) - Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, SNEE, 2001;

 • 17. Slama-Cazacu, T. - Logică şi limbaj educaţional , E.D.P., Buc. , 1995

 • 18. ***

- Revista de pedagogie, colecţia 1990 – 2006;

 • 19. *** - Tribuna învăţământului, colecţia 1990 – 2006.

Data aprobării programei analitice în catedra de specialitate……………………

Director D.P.P.D.,