Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Precizări referitoare la evaluarea iniŃială pentru disciplina Istorie clasa a VIII-a

Evaluarea iniŃială pentru disciplina Istorie are drept scop cunoaşterea potenŃialului de învăŃare al elevului la începutul unui program de instruire. Eterogenitatea pregătirii elevilor, asigurare „continuităŃii” în formarea/ dezvoltarea competenŃelor şi nevoia de anticipare a procesului didactic adaptat posibilităŃilor elevului reprezintă condiŃii ale proiectării evaluării iniŃiale/ predictive.

Obiectul evaluării iniŃiale îl constituie acele competenŃe formate în anul de studiu anterior şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea competenŃelor specifice noului an de studiu.

Testul de evaluare iniŃială pentru clasa a VIII-a, la disciplina Istorie, reflectă următoarea matrice de specificaŃii:

COMPETENłE CONłINUTURI
COMPETENłE
CONłINUTURI

1.1

3.1

3.6

3.8

4.1

RevoluŃia

din

1848-1849

în

X

X

   

X

Europa

 

Stat

şi

naŃiune

în

a

doua

 

X

   

X

jumătate a secolului al XIX-lea

 

Primul Război Mondial

     

X

X

X

Al Doilea Război Mondial

       

X

X

CompetenŃele specifice: 1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XIX-lea, în diferite situaŃii de comunicare scrisă sau orală; 3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaŃiu a faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe baza surselor istorice; 3.6. Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaŃii selectate din surse istorice; 3. 8. Stabilirea relaŃiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse istorice date; 4.1. Utilizarea surselor istorice pentru susŃinerea unui punct de vedere şi conŃinuturile asociate sunt preluate din Programa şcolară pentru Istorie - clasa a VII-a, aprobată prin OMECI nr. 5097/ 09.09.2009 . Dezvoltarea acestor competenŃe este continuată în cadrul procesului educaŃional desfăşurat în clasa a VIII-a.

Testul de evaluare iniŃială este alcătuit din două părŃi. Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care sunt alocate 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde un item semiobiectiv pentru care se acordă 50 de puncte.