Sunteți pe pagina 1din 62

ROMÂNIA

ROMÂNIA Ministerul Agriculturii ş i Dezvolt ă rii Rurale MINISTERUL AGRICULTURII Ş I DEZVOLT Ă RII

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

MINISTERUL AGRICULTURII Ş I DEZVOLT ĂRII RURALE

Autoritatea de Management pentru PNDR

UNIUNEA

EUROPEANĂ

de Management pentru PNDR UNIUNEA EUROPEAN Ă Program finan ţ at prin FEADR GHIDUL SOLICITANTULUI MĂ

Program finanţat prin FEADR

PNDR UNIUNEA EUROPEAN Ă Program finan ţ at prin FEADR GHIDUL SOLICITANTULUI MĂ SURA 121 „Modernizarea
GHIDUL SOLICITANTULUI MĂ SURA 121
GHIDUL SOLICITANTULUI
MĂ SURA 121

„Modernizarea exploata ţiilor agricole”

Prevederile prezentului Ghid se completeaza cu reglementarile cuprinse in Manual de Procedură pentru M ăsura 121 postat pe site ul www.apdrp.ro

PROGRAMUL NA Ţ IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Ă Program finan ţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea M ĂSURII 121 „Modernizarea exploata ţ iilor agricole” Versiunea 11 din mai 2013

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ţ ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural ă (FEADR) ş i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin ţ elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ţ ionale ş i comunitare. Ghidul Solicitantului prezint ă regulile pentru preg ă tirea, întocmirea și depunerea proiectului de investi ţ ii, precum ș i modalitatea de selecţ ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastr ă . De asemenea, conţ ine lista indicativ ă a tipurilor de investi ţ ii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele ş i acordurile pe care trebuie s ă le prezenta ţ i, modelul Cererii de Finan ţare, al Studiului de Fezabilitate ș i al Memoriului Justificativ, ale Contractului de Finan ţ are, precum ș i alte informa ţ ii utile realiz ării proiectului ş i complet ă rii corecte a documentelor.

ş i complet ă rii corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum ş i documentele anexate
ş i complet ă rii corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum ş i documentele anexate

Ghidul Solicitantului, precum ş i documentele anexate pot suferi rectifică ri din cauza actualiz ă rilor legislative na ţ ionale şi comunitare sau procedurale varianta actualizat ă este publicat ă pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT! Pentru a ob ţine informa ţiile cu caracter general, consulta ţi paginile de internet
IMPORTANT!
Pentru a ob ţine informa ţiile cu caracter general, consulta ţi paginile de internet
www.apdrp.ro ș i www.madr.ro .
De asemenea, pentru a ob ţine informa ţ ii despre FEADR ne puteţi contacta direct la
sediile noastre, prin telefon, prin e‐mail sau prin pagina de internet – vezi datele de
contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

1 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiectivele Mă surii 121 – Modernizarea exploata ţ iilor agricole ……….………

3

2.

2.1.

PREZENTAREA M ĂSURII 121 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Condi ţ ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului Tipuri de investi ţ ii ş i cheltuieli eligibile Tipuri de investi ţ ii ş i cheltuieli neeligibile Criteriile de selecţ ie ale proiectului Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

……

5

7

10

12

14

27

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

sprijinului) …… … 5 7 10 12 14 27 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. ACCESAREA
2.6. 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU MODERNIZAREA EXPLOATAŢ IILOR AGRICOLE 3.1. Completarea,
2.6.
3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU MODERNIZAREA
EXPLOATAŢ IILOR AGRICOLE
3.1. Completarea, depunerea ș i verificarea dosarului cererii de finan ţ are
3.2. Contractarea fondurilor
3.3. Achizi ţ iile
3.4. Plata
4. INFORMA Ţ II UTILE
4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finan ţ are
4.2. Lista formularelor disponibile pe site ‐ul APDRP
………………
4.3. Dicţ ionar …………
…………………………………………
4.4. APDRP în sprijinul dumneavoastr ă
…………
5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
5.1.
Anexa 1 – Model Cerere de Finanţ are
5.2.
Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate
5.3.
Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ
5.4.
Anexa 4 – Model Contract de Finan ţare
5.5.
Anexa 5 – Modele Formulare de Plată
5.6.
Anexa 6 – Fi ş a M ă surii 121
5.7.
Anexa 7 – Acte Normative utile
5.8.
5.9.
Anexa 8 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunit ăţ ii Europene
Anexa 9 – Zone defavorizate conform PNDR

31

38

40

42

44

59

61

64

link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro

5.10. Anexa 10 – Zone cu poten ţ ial agricol

5.11. Anexa 11 Lista lucrarilor cu sau fara aviz de gospodarire a apelor

5.12. Anexa 12 Ordinul 1552/ 2008 privind Lista localitatilor unde exista surse de nitrati

link www.apdrp.ro 5.13. Anexa 13 Declaratia pe propria raspundere privind cofinantarea link www.apdrp.ro

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

2 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

1.1 M ă sura 121 – Modernizarea exploata ţiilor agricole

M ă sura 121 „Modernizarea exploata ţiilor agricole” se încadreaz ă în Axa I – „Cre ş terea

competitivităţii sectorului agricol ş i silvic” şi are ca obiectiv general cre şterea competitivit ăţii sectorului agricol printro utilizare mai bun ă a resurselor umane şi a factorilor de produc ţ ie şi

îndeplinirea standardelor na ţ ionale şi a standardelor comunitare.

na ţ ionale ş i a standardelor comunitare. Obiectivele specifice se referă la: 1. 2. Adaptarea
Obiectivele specifice se referă la: 1. 2. Adaptarea exploata ţ iilor la standardele comunitare; 3.
Obiectivele specifice se referă la:
1.
2.
Adaptarea exploata ţ iilor la standardele comunitare;
3.
Cre şterea veniturilor exploata ţ iilor agricole sprijinite;
4.
Obiectivele opera ţionale se referă la:
Contribuţia publică aferentă M ă surii 121 este de 1.168.505.603 Euro din care:
 contribu ţia Guvernului României – 20%;
 contribu ţia Uniunii Europene – 80%.

Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea produc ţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calit ăţ ii produc ţiei la cerinţ ele pie ţei, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

Sprijinirea membrilor grupurilor de produc ă tori sau ai altor forme asociative în vederea încuraj ă rii fenomenului de asociere.

Promovarea investi ţiilor în exploataţ iile agricole din sectorul vegetal și de cre ştere a animalelor pentru realizarea de construc ţ ii noi şi/ sau modernizarea construc ţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilit ăţilor aferente, achizi ţ ionarea de ma şini şi utilaje noi, înfiin ţ area de planta ţii etc.

Fondurile nerambursabile le pute ţ i accesa pân ă în 2013.

107.111.000 Euro reprezintă alocarea aferentă schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finan ţ are din PNDR;

28.677.708 Euro cheltuiala publică (22.942.166 Euro FEADR) reprezintă alocarea financiar ă din PERE pentru proiecte ce vizează noile provoc ă ri.

Costul total, alc ă tuit din contribu ţia public ă și contribu ţ ia privată , este de 2.190.191.612 Euro . În cadrul sesiunii de depunere a proiectelor din perioada 2013, alocarea financiar ă se va face distinct pentru:

- Sectorul vegetal 24.000.000 euro

- Sectorul zootehnic 16.000.000 euro

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

3 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

- Pentru beneficiarii mă surii 141 ”Sprijinirea exploata ț iilor agricole de semisubzitență ” care au semnat decizia de finan țare 10.000.000 euro

ALOCAREA DISTINCTĂ, VA FI PUBLICAT Ă ÎN ANUN Ț UL DE LANSARE A SESIUNII DE SELEC ȚIE

În cazul în care alocarea separată pe fiecare din cele trei componente nu se va consuma, aceasta se va realoca pentru componenta pentru care exista proiecte eligibile în ordinea descrescatoare a punctajelor de selectie obtinute și care indeplinesc punctajul minim, conform aprob ă rii M.A.D.R.

punctajul minim, conform aprob ă rii M.A.D.R. Ghidul Solicitantului V10 – M ă sura 121 4
punctajul minim, conform aprob ă rii M.A.D.R. Ghidul Solicitantului V10 – M ă sura 121 4

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

4 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 2

PREZENTAREA M ĂSURII 121

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin M ă sura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practic ă în principal activităţi agricole activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ţului – a c ă ror exploata ţie este situată pe teritoriul ţă rii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 50 UDE 1 , ș i care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:     
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aib ă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ţului, respectiv codul CAEN 01xx.

Pentru a demonstra c ă practică în principal activit ăţi agricole, în cazul unei activitati existente, solicitantul trebuie să fac ă dovada că veniturile din activit ăţ ile agricole reprezint ă cel pu ţ in 50% din total venituri din exploatare.

ATENȚ IE ! În aceast ă sesiune de depunere, beneficiarii eligibili sunt numai fermierii care respectă condi ț iile de mai sus ș i a că ror exploata ț ie are o dimensiune cuprins ă între 2 ș i 50 UDE ș i se încadreaz ă în una din categoriile de mai jos:

Persoana fizic ă 2 ; Persoana fizica autorizată ( înfiin ţ at ă în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modifică rile și complet ă rile ulterioare; Intreprinderi individuale ( înfiin ţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modific ă rile și complet ă rile ulterioare; Intreprinderi familiale ( înfiin ţ ate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modific ă rile și complet ă rile ulterioare; Societate pe ac ţiuni SA ( înfiin ţat ă în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi complet ă rile ulterioare ); Societate cu ră spundere limitată – SRL ( înfiin ţ ată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare );

1 Unitatea de dimensiune economic ă (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprim ă dimensiunea economic ă a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploata ţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro, conform MBS 2008(ase vedea varianta de calcul din cererea de finantare)

2 Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate/ intreprindere individuala ) în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notifică rii privind selectarea Cererii de Finan ţare. Angajamentul se ataşează Cererii de Finan ţare şi va preciza c ă în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notifică rii, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finan ţare nu se va încheia. Beneficiarii aflati în relaţii contractuale cu APDRP au obliga ţia să notifice în scris Agenţia referitor la noua form ă de organizare pentru care au optat. Radierea din Registrul Comer ţului a beneficiarilor care nu şi au exercitat dreptul de optiune, în condi ţiile art. 39 din OUG 44/ 2008, va duce la încetarea Contractelor de finan ţare.

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

5 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Societate agricolă ( înfiin ţ at ă în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modific ările şi completă rile ulterioare;

Societate cooperativ ă agricolă ( înfiin ţ at ă în baza Legii nr. 1/ 2005) cu modific ă rile și complet ă rile ulterioare;

Grup de produc ă tori constituit conform OG nr. 37/2005, cu modifică rile și complet ă rile ulterioare, doar cu condi ţia ca investi ţ iile realizate să deserveasc ă interesele propriilor membri;

Cooperativ ă agricolă ( înfiin ţat ă în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modific ările și complet ă rile ulterioare), doar cu condi ţia ca investi ţ iile realizate să deserveasc ă interesele propriilor membri.

s ă deserveasc ă interesele propriilor membri. Nu se încadreaz ă în categoria beneficiarilor eligibili
Nu se încadreaz ă în categoria beneficiarilor eligibili pentru aceast ă mă sur ă :
Nu se încadreaz ă în categoria beneficiarilor eligibili pentru aceast ă mă sur ă :
o
o
Solicitantul trebuie s ă respecte urm ă toarele:
‐ să fie persoană fizic ă sau juridic ă română cu capital 100 % privat;
integral str ăin;
să ac ţ ioneze în nume propriu;

Exploata ţiile agricole de subzistenţă (exploata ţ ii care produc exclusiv pentru consumul

propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE dimensiunea economic ă a exploata ţ iei agricole se calculeaz ă conform Cererii de Finan ţ are în sheetul specific M ă sura 121 – Stabilirea categoriei de ferm ă dup ă cum urmează:

În cazul exploata ţiilor agricole care prevă d în cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finan ţ are.

În cazul exploata ţiilor agricole care prevad activităţ i agricole complet noi, dimensiunea economic ă va fi cea rezultat ă ca urmare a realiz ării investi ţ iei. Organizaţiile de produc ă tori din sectorul legume și fructe pentru investi ţ iile sprijinite prin Pilonul I 4 al Politicii Agricole Comune.

capitalul/ ac ţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implement ă rii proiectului.

Finanţarea unui proiect depus în cadrul M ă surii 121 derulată prin PNDR este restric ţionată pentru urm ă toarele categorii de beneficiari:

beneficiarii înregistra ţ i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pân ă la achitarea integrală a datoriei fa ţă de APDRP, inclusiv a major ă rilor de întârziere;

beneficiarii care au contracte de finan ţ are reziliate pentru FEADR, din ini ţiativa APDRP, din cauza nerespectă rii clauzelor contractuale și rezilierea are o vechime mai mică de un an;

beneficiarii care se află în situa ţii litigioase cu APDRP, pân ă la finalizarea litigiului.

4 Pilonul I baza pentru plăţile directe și pentru m ăsurile de piaţă finan ţate prin FEGA (Fondul European pentru Garantare în Agricultur ă).

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

6 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

2.2

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

ATENȚ IE! Pentru justificarea condi ţ iilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar să prezenta ţ i în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informa ţ iile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţ ine aceste informa ţ ii.

Proiectul trebuie s ă respecte conformitatea cu obiectivul general al M ă surii ş i cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice;

ş i cu cel pu ţ in unul dintre obiectivele specifice; Proiectul s ă fie în

Proiectul s ă fie în acord cu poten ţialul agricol al zonei ş i s ă demonstreze îmbună tăţirea performanţei generale a exploata ţiei agricole la data dă rii în exploatare a investiţiei;

În cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ se va descrie conformitatea obiectivelor investi ţ iei urmă rite prin proiect cu obiectivele mă surii.



Se va utiliza “Studiul pentru determinarea zonelor cu potenţ ial, a zonelor geografice ș i marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul M ăsurii 3.1 „Investi ţ ii în exploata ţ ii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASASICPA ş i ICDEA, 2004 (Anexa 10).

Pentru ca un proiect s ă fie considerat ca fiind în acord cu poten ţ ialul agricol al zonei, cel pu ţ in 75% din structura plantelor de cultur ă sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie s ă se încadreze în zona cu poten ţial mediu ş i/ sau ridicat. Pentru specii care nu se reg ăsesc în studiul precizat mai sus, solicitantul se va adresa Direcţiei Agricole Judetene care va emite un document referitor la poten ţ ialul agricol al zonei pentru specia vizat ă .

Pentru situaţ iile în care tipurile de culturi ş i/ sau speciile de animale ş i p ă sari vizate de investi ţie sunt amplasate în zone în care acestea nu se încadrează în poten ţ ialul agricol mediu ş i/ sau ridicat, solicitantul va ata ş a documente justificative avizate de Direcţ iile Agricole Judetene sau emise de institu ţii abilitate care vor certifica aceast ă condi ţie.

În cazul investi ţiilor pentru înfiin ţarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţ ie ş i regenerare pe cale vegetativă (plopul, salcia, salcâmul etc.), în scopul producerii de energie din surse regenerabile, se vor descrie ş i corela în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ cerin ţele optime ale speciei, cu caracteristicile pedo climatice ale zonei în care este amplasat ă cultura.

Pentru specii cultivate în spa ţ ii protejate precum ş i pentru investi ţ iile în apicultur ă nu este necesar ca proiectul s ă fie în acord cu poten ţialul agricol al zonei.

Solicitantul trebuie s ă demonstreze îmbun ă t ăţ irea performanţ ei generale a exploata ţ iei agricole la data d ării în exploatare a investi ţ iei prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico financiar ș i de mediu ș i respectând obligatoriu viabiliatea economic ă , conform urmă toarei liste indicative:

a) obiective tehnice

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

7 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

achizi ţ ia de tractoare, combine, ma ş ini, utilaje, echipamente etc, care determin ă cre ş terea productivit ăţ ii muncii, îmbun ă t ăţ irea calit ăţ ii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbun ă t ăţ irea condi ţ iilor de lucru;

construirea ş i/ sau modernizarea cl ă dirilor opera ţ ionale care conduc la asigurarea conformit ăţ ii cu standardele comunitare;

diversificarea producţ iei în funcţie de cerin ţele pie ţ ei, realizarea de noi produse ş i introducerea de noi tehnologii.

b) obiective economico financiare

noi tehnologii. b) obiective economico – financiare ‐ reducerea costurilor de produc ţ ie ş i

reducerea costurilor de produc ţie ş i cre ş terea rentabilit ăţ ii economice a exploata ţiei agricole;

‐ cre ş terea valorii adă ugate brute (VAB ) a exploata ţ iei agricole;
‐ cre ş terea valorii adă ugate brute (VAB ) a exploata ţ iei agricole;
‐ cre ş terea viabilit ăţ ii economice.
c) obiective de mediu
‐ asigurarea respectă rii cerin ţelor fitosanitare, ecologice etc.;
economico ‐financiari men ţiona ţ i în Cererea de Finan ţ are – secţ iunea economică .
obţinută în cadrul fermei, asigurându‐se astfel demarcarea cu M ă sura 123.

reducerea emisiilor d ăun ă toare cu efect de ser ă ş i o mai bun ă gestionare a de ş eurilor rezultate din activitatea de producţ ie;

reducerea emisiilor de amoniac ( ş i a altor gaze), în special în exploata ţ iile de cre ş tere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar veterinare, de igien ă ș i de bun ă stare a animalelor;

cre ş terea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil ă ș i îmbun ă t ăţ irea eficacităţ ii folosirii acestora.

Condi ţ ia obligatorie pentru respectarea conformit ăţ ii cu obiectivul general al mă surii prin

îmbun ă t ăţ irea performan ţ ei generale a întreprinderilor este de cre ş tere a viabilit ăţ ii economice.

Verificarea acesteia se va face prin cele dou ă condi ţ ii cumulate: rezultatul operaţ ional al anului

precedent depunerii Cererii de Finan ţare trebuie s ă fie pozitiv ş i proiectul s ă respecte indicatorii

ATENŢ IE! Opera ţiunea de depozitare este cheltuială eligibilă pe M ă sura 121 dac ă se depoziteaz ă

numai produc ţia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelată cu produc ţia

Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s ă dovedească o preg ă tire profesională , în raport cu proiectul.

Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoan ă din cadrul societăţ ii, acţ ionar) dovede ş te pregatire profesional ă în raport cu proiectul pe care dore ş te s ă‐l ini ţieze.

În cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de institu ţ ii de învăţ amânt din str ă in ă tate, solicitantul va ata ş a documentul privind recunoa ş terea diplomei/certificatului de că tre autoritatea competentă din România conform legisla ţ iei în vigoare.

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

8 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATENȚ IE! În cazul în care reprezentantul legal sau beneficiarul prin o persoan ă din cadrul societății sau un ac ț ionar al societății, nu dovede ște pregă tirea profesional ă în raport cu proiectul la momentul depunerii cererii de finanțare, se va prezenta Declara ţia pe propria ră spundere a unuia dintre acestia din care să rezulte c ă va urma un curs de pregă tire profesional ă , pân ă la finalizarea proiectului, înaintea ultimei pl ăţ i a ajutorului. În cazul în care înaintea ultimei pl ăţi a ajutorului nu se va prezenta documentul care să certifice pregă tirea profesional ă în raport cu proiectul, contractul de finan țare va fi reziliat iar solicitantul va fi obligat la rambursarea tuturor sumelor primite.

ATENȚ IE! Reprezentantul legal trebuie să fie:    Beneficiarul trebuie s ă prezinte
ATENȚ IE! Reprezentantul legal trebuie să fie:
 Beneficiarul trebuie s ă prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate
Studiul de Fezabilitate ‐ pentru proiecte care prevă d lucr ă ri de construcţ ii‐montaj.
 Beneficiarul trebuie s ă declare c ă asigură cofinanţarea investiţiei

Poten ţialul beneficiar este obligat să identifice sursa de cofinan ţare pentru sus ţ inerea execută rii investi ţiei ș i s ă aibă în vedere pregă tirea documentelor necesare în acest caz.

Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în rela ţ ia contractual ă cu APDRP, conform legisla ţiei în vigoare.

Depunerea Cererii de Finan ţare se poate face de orice altă persoană cu procur ă notarial ă de la persoana desemnat ă să reprezinte solicitantul conform legisla ţ iei în vigoare.

Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucr ă ri de construcţ ii montaj ş i pentru proiecte care vizeaz ă planta ţii de viţă de vie, pomi ş i arbu şti fructiferi şi/ sau pepiniere ş i care nu prevă d lucr ări de construcţ ii montaj.

Planul de afaceri nu poate fi finan ţat de dou ă ori prin mă suri diferite (121 „Modernizarea exploata ţiilor agricole” ş i 143 „Furnizarea de servicii de consiliere ș i consultan ţă pentru agricultori”), iar potenţ ialul beneficiar nu poate ob ţ ine finan ţ area a dou ă planuri de afaceri diferite pentru aceea ş i investi ţ ie, unul în cadrul mă surii 121 ş i altul în cadrul mă surii 143. ATENTIE! În situa ţia în care se regă sesc în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ informa ţ ii copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovede ş te o particularizare la specificul proiectului.

ATEN Ț IE! Este necesar ca beneficiarul să nu aib ă:

fapte înscrise în cazierul fiscal,

înscrieri care privesc sanc ţ iuni economico financiare în cazierul judiciar şi să respecte graficul de rambursare a datoriilor, dac ă are datorii c ă tre b ă nci. La încheierea contractului de finanţ are solicitantul va prezenta cazierul judiciar în care nu trebuie să aib ă sanc ţ iuni economico financiare.

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finanţare sursa cofinanţă rii, documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinan ţare pot fi (unul sau mai multe dintre ele emise de institu ţii financiar bancare):

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

9 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

a) Extras de cont bancar vizat şi datat de banc ă cu cel mult cinci zile lucr ă toare înainte de data

depunerii cererii de finan ţ are, în cazul cofinan ţă rii prin surse proprii (autofinan ţ are) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mic ă sau egal ă cu trei luni fa ţă de data închiderii licita ţiei de proiecte;

b) extras de cont bancar vizat şi datat de banc ă cu cel mult cinci zile lucr ă toare înainte de data

depunerii cererii de finan ţare, în cazul existentei unor surse de cofinan ţ are de tipul: granturi,

sponsoriz ă ri, dona ţii, însoţ it de un document care să ateste sursa respectivă , emis de organiza ţia care a acordat o;

c) d)  2.3 Tipuri de investiţii ş i cheltuieli eligibile În cadrul Mă surii
c)
d)
2.3 Tipuri de investiţii ş i cheltuieli eligibile
În cadrul Mă surii 121 sunt sprijinite investi ţ iile la nivelul întregului teritoriu al României.
1.

extras de cont bancar și Formularul de achizi ţie titluri de stat, emise și vizate de banc ă , în cazul

cofinan ţă rii prin titluri de stat cu o scadenţă mai mic ă sau egal ă de trei luni fa ţă de data închiderii licita ţiei de proiecte;

extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucră toare fa ţă de data depunerii cererii de

finan ţare şi Contractul de credit vizat de banc ă , în cazul cofinan ţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an fa ţă de data lansă rii licita ţiei de proiecte, deschis la o banc ă ; e) Scrisoare de confort angajant ă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel pu ț in 120 zile. Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de bă ncile de pe teritoriul României.

Beneficiarul trebuie s ă prezinte dovada c ă a fă cut demersurile pentru a obţine toate

avizele ş i acordurile conform legisla ţiei în vigoare din domeniul: sanitar veterinar, sanitar, fitosanitar și de mediu, necesare realiz ă rii investi ţ iei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investi ţii, poten ţialii beneficiari trebuie să ob ţ in ă acordul de mediu în conformitate cu legisla ţia na ţ ional ă . În anumite situa ţ ii menţ ionate în legisla ţ ie, acordul de mediu este însoţ it obligatoriu de studiul de impact de mediu, a şa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale ş i/ sau necorporale 5 , conform urm ă toarei liste indicative a cheltuielilor eligibile :

Construirea şi/ sau modernizarea cl ă dirilor utilizate pentru produc ţ ia agricol ă 6 la nivel de

ferm ă , incluzând investi ţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru

protecţia mediului şi depozitarea îngr ăşă mintelor;

5 Investi ţii corporale active fizice ş i circulante (cl ă diri, mijloace de transport, utilaje etc.) Investi ţii necorporale active necorporale sub forma de fond de comerţ, brevete etc., cheltuieli (în sensul contabil al cuvântului) de publicitate, cu studii etc. 6 Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea generală a exploata ţiei: birouri pentru personalul administrativ, s ă li de ş edin ţe, s ă li de protocol, bucă tă rie ș i sala de mese, spa ţii de cazare, etc.

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

10 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

2.

Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul

agricol, inclusiv utilit ăţ i și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru produc ţ ia de lapte, ca de

exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instala ţ ii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dot ă ri tehnice în scopul asigur ă rii controlului calit ăţii la nivel de ferm ă etc.;

4.

asigurarea utilit ăţ ilor în vederea respectă rii condi ţ iilor de mediu;

Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instala ţ iilor de irigat,

centralelor termice ș i instala ţ iilor de irigat, 5. Achizi ţionarea sau achizi ţ ionarea
5. Achizi ţionarea sau achizi ţ ionarea în leasing 7 de tractoare noi, combine de
5.
Achizi ţionarea sau achizi ţ ionarea în leasing 7 de tractoare noi, combine de recoltat, ma şini,
utilaje, instala ţ ii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca
necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6.
Achizi ţionarea sau achizi ţ ionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate 8 ,
necesare activit ăţ ii de produc ţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul
Justificativ;
7.
Înlocuirea planta ţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de produc ţ ie
(minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al planta ţ iilor de
vi ţă‐de ‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin ș i înfiin ţ area planta ţ iilor pentru struguri de masă ;
8.
Înfiin ţarea planta ţiilor de pomi, arbu şti fructiferi și c ă p şuni;
9.
Înfiin ţ area pepinierelor de vi ţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, al ţ i arbori;
10.
Investi ţ ii pentru producerea și utilizarea durabil ă a energiei din surse regenerabile în
cadrulfermei ;
11.
Investi ţ ii pentru înfiin ţ area de culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ţie scurt şi
regenerare pe cale vegetativă , în scopul producerii de energie regenerabil ă ;
12.
Investi ţ ii în apicultur ă , cu excepţ ia celor realizate prin Programul Na ţ ional Apicol;
13.
Investi ţ ii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei 9 , cuprinzând echipamente
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, ră cire etc.;
14.
Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/
2006, cum ar fi: taxe pentru arhitec ţ i, ingineri şi consultan ţ i, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor şi autoriza ţ iilor necesare implementă rii proiectelor, a şa cum

Pentru respectarea conditiilor de igien ă / sanitarveterinare ş i a fluxului tehnologic, sunt eligibile spa ţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiş trilor, a ş efului de ferm ă , spa ţiu pentru servirea mesei etc. 7 Leasingul este eligibil doar dacă rezult ă transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de implementare a proiectului, pân ă la ultima cerere de plată .

8 Mijloacele de transport specializate reprezintă autovehiculele adaptate la cerin ţele de transport în cont propriu al materiei prime ş i/sau al producţiei ob ţinute ş i care sunt prevă zute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ, anexate cererii de finan ţare, vehiculele care îndeplinesc acelea ş i cerin ţe ş i au o funcţie specific ă ce necesită adaptă ri ale caroseriei ş i/sau echipamente speciale, precum ș i mijloacele de transport prevă zute ca eligibile în fiş ele m ă surilor din cadrul PNDR;

9 Numai dacă 50% din materia prim ă este produsă în ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din Anexa I la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezintă ș i ră mâne activitatea de bază .

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

11 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

sunt ele menţ ionate în legisla ţ ia naţ ional ă , achizi ţ ionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea total ă eligibil ă a proiectului, dac ă proiectul prevede şi construc ţ ii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construc ţ iilor);

15. Investi ţ ii necesare adapt ă rii exploata ţ iilor pentru agricultura ecologic ă ;

16. Investi ţ iile necesare realiză rii conformit ăţ ii cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transport ă numai un anumit tip de materii prime/m ă rfuri adecvate activit ăţ ii descrise în proiect, urm ă toarele:

ăţ ii descrise în proiect, urm ă toarele: - Autocisterne, - Autoizoterme (prevă zute cu izola

- Autocisterne,

- Autoizoterme (prevă zute cu izola ţ ie termică a pere ţilor, dar f ă
-
Autoizoterme (prevă zute cu izola ţ ie termică a pere ţilor, dar f ă r ă agregat frigorific, fiind
folosite pentru transportul m ă rfurilor alimentare),
-
Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
-
Mijloace de transport animale,
-
Mijloace de transport albine.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.
ATENȚ IE! Utilităţile aferente trebuie s ă fie asigurate prin proiect, dintr ‐o surs ă existentă sau de
la terţi.
2.4
Tipuri de investiţii ş i cheltuieli neeligibile
ATENŢ IE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de
investi ţ ie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investi ţ ie realizată din cheltuielile
neeligibile.
Prin M ă sura 121 nu se pot finanţa investi ţ ii care se încadrează în urm ă toarele categorii:
1.
Construc ţia sau modernizarea locuinţ ei;
2.
Achizi ţionarea de bunuri second ‐hand;
3.
Achizi ţia de drepturi de produc ţ ie agricol ă , de animale, plante anuale și plantarea lor, conform
art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006;

4. Achizi ţ ionarea de teren;

5. TVA, cu excepţia TVA ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat

de c ă tre beneficiari, al ţ ii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din

Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005;

6. Costuri opera ţionale, inclusiv costuri de între ţ inere și chirie;

7. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;

Ghidul

Solicitantului

V10

M ă sura

121

12 | Pagina

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

8.

Contribu ţ ia în natur ă ;

9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului

euro APDRP;

10.

Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare

etc.;

11.

Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţ ia studiilor tehnice, a planurilor de

afaceri