Sunteți pe pagina 1din 2

Banca Na ional a Moldovei

Decembrie 2010 Pagina 1 din 2

NORME METODOLOGICE REFERITOARE LA DATORIA EXTERN A REPUBLICII MOLDOVA


Datoria extern este elaborat conform standardelor recomandate de Fondul Monetar Interna ional n manualul Statistica datoriei externe: ghid pentru compilatori i utilizatori i a recomandrilor suplimentare de nregistrare a alocrilor de DST. Datoria extern brut a Republicii Moldova la o anumit dat este egal cu suma tuturor angajamentelor curente efective, necondi ionate ale reziden ilor fa de nereziden i ce implic debitorului una sau mai multe pl i de principal i / sau de dobnd la unul sau mai multe momente n viitor. Datoria extern a rii const din urmtoarele componente: Titluri de angajamente (valori mobiliare de natura obliga iunilor); mprumuturi; Alocri de DST (Drepturi Speciale de Tragere); Credite comerciale; Valut i depozite; Alte angajamente aferente datoriei; Investi ii directe: creditare intragrup. Titlurile de angajamente includ titlurile de angajamente emise de reziden ii Moldovei, de inute de nereziden i, cu excep ia celor de inute de firme-mam / filiale nerezidente i a valorilor mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe pia a intern a Republicii Moldova, procurate de ctre nereziden i*. Titlurile de angajamente se repartizeaz dup provenien a sectorial a emitentului i dup tipul instrumentului. Stocul titlurilor de angajamente la o anumit dat reprezint suma titlurilor de angajamente emise de reziden ii Moldovei, de inute de nereziden i, minus cele cu termenul de scaden expirat plus dobnda acumulat pentru perioada raportat, dac plata ei este prevzut conform acordului ntr-o perioad ulterioar.

mprumuturile cuprind: mprumuturile de la FMI mprumuturile contractate de la FMI i valorificate de BNM; mprumuturile guvernamentale (de stat) mprumuturi externe contractate i valorificate de guvern, n numele Republicii Moldova; mprumuturile garantate de guvern (stat) mprumuturi externe contractate sub garan ia guvernului i valorificate de sectorul privat; mprumuturile corpora iilor publice mprumuturi externe contractate i valorificate de ctre agen i economici n capitalul social al crora statul de ine mai mult de 50 la sut; mprumuturile private mprumuturi externe contractate i valorificate de sectorul privat (bnci i alte sectoare), cu excep ia celor primite de la companii afiliate nerezidente.

Stocul angajamentelor sub form de mprumuturi la o anumit dat se calculeaz ca suma mprumuturilor externe contractate i valorificate de reziden ii Moldovei minus pl ile de principal preconizate conform orarului serviciului acestor mprumuturi pn la data respectiv. Alocrile de Drepturi Speciale de Tragere reprezint un angajament pe termen lung, al rii fa de FMI din 2 motive: rile receptoare achit o dobnd pentru alocrile respective i vor fi obligate s le restituie FMI, n anumite circumstan e, cum ar fi ncetarea participrii sale n Departamentul de DST al FMI sau lichidarea acestuia. ________ * Conform Legii Republicii Moldova Cu privire la datoria public, garan iile de stat i recreditarea de stat nr. 419-XYI din 22.12.2006, intrat n vigoare la 09.09.2007, valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe pia a intern a Republicii Moldova, procurate de ctre nereziden i, sunt atribuite datoriei de stat interne.

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591

Banca Na ional a Moldovei


Decembrie 2010 Pagina 2 din 2

Creditele comerciale sunt angajamentele sub form de credite acordate de furnizor sau cumprtor n tranzac iile de comer cu mrfuri i servicii. Ele includ: avansuri primite de agen i economici de la nereziden i; angajamente rezultante din tranzac iile barter cu bunuri ce au valori neechivalente (n cazul n care valoarea importului depete exportul); angajamente din neachitare n termen pentru importul de mrfuri i servicii; angajamente pentru importul de mrfuri i servicii finan at din mprumuturi externe; angajamente aprute n cazul cnd importul bunurilor pentru prelucrare depete exportul bunurilor dup prelucrare. Valuta i depozitele includ depozitele nereziden ilor plasate n sistemul bancar na ional. Alte angajamente aferente datoriei includ: arieratele la serviciul mprumuturilor i titlurilor de angajamente, ce reprezint sume de principal i de dobnd datorate i neonorate; datoria istoric pentru resurse energetice i alte mrfuri i servicii, importate n perioadele anterioare. Investi iile directe: creditare intragrup, care specific: stocul mprumuturilor primite de la companii afiliate nerezidente; stocul arieratelor (la principal i dobnd) la serviciul lor. Stocul angajamentelor sub form de mprumuturi ntre companii afiliate calculat la o anumit dat reprezint suma mprumuturilor externe contractate i valorificate de unit ile economice din ar de la investitorii lor direc i minus pl ile de principal preconizate conform orarului serviciului acestor mprumuturi pn la data respectiv. Datoria extern este specificat pe sectoare institu ionale, urmnd clasificarea aplicat n balan a de pl i: autorit i monetare, sector guvernamental, sector bancar, alte sectoare. Angajamentele externe sunt atribuite la sectorul debitorului nemijlocit i nu la cel al garantului, cu excep ia cazurilor n care garan ia este activat. n scopuri analitice datoria extern a rii se prezint dup scaden a ini ial a instrumentului: termen scurt i termen lung i dup tipul debitorului: public i privat. Datoria public extern este parte integrant a datoriei publice (Legea cu privire la datoria public, garan iile de stat i recreditarea de stat nr. 419 din 22.12.2006) i reprezint angajamentele fa de nereziden i. Ea include datoria de stat, datoria Bncii Na ionale a Moldovei, datoria corpora iilor publice (ntreprinderi de stat i societ i comerciale n capitalul social al crora statul de ine mai mult de 50 la sut). Datoria de stat extern reprezint totalul sumelor obliga iunilor neonorate i dobnzilor datorate i neonorate contractate n numele Republicii Moldova, de Guvern prin intermediul Ministerului Finan elor de la nereziden i i const din datoria de stat extern direct i datoria extern garantat asumat de stat. Datoria de stat extern direct include angajamentele externe ale statului aprute din calitatea statului de debitor. Datoria extern garantat asumat de stat include angajamentele externe ale statului aprute n temeiul obliga iei statului de a executa garan ia de stat, n cazul n care debitorul garantat nu execut obliga iile sale fa de creditor, conform prevederilor contractului de garan ie de stat ncheiat. Datoria Bncii Na ionale a Moldovei include mprumuturile de la FMI valorificate de BNM. Datoria extern a corpora iilor publice include angajamentele externe curente i scadente i dobnzile aferente datorate i neonorate, contractate i valorificate de ctre societ ile comerciale n capitalul social al crora statul de ine mai mult de 50 la sut i de ctre ntreprinderile de stat. Angajamentele ce nu ntrunesc atributele datoriei publice constituie datoria privat. Datoria privat extern include angajamentele sectorului privat (bnci i alte unit i economice private) fa de nereziden i, contractate cu sau fr garan ia guvernului i deservite de ctre sectorul privat. Sursele de informa ie pentru compilarea datoriei externe sunt identice cu cele utilizate la colectarea datelor aferente contului financiar al balan ei de pl i i pozi iei investi ionale interna ionale.

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591