Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul 1

Conceptul de structura organizatorica

Structura organizatorica este ansamblul persoanelor,al subdiviziunilor organizatorice si al relatiilor dintre aceste astfel constituite incat sa asigure premisele organizatorice adecvate realirazii obiectivelor prestabilite. Organizarea si functionarea intrepinderii sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale,in sensul ca fiecare competenta organizatorica sau actiune trebuie sa corespunda unor cerinte clar definite,reiesite din obiectivele proprii. Structura organizatorica poate fi considerata drept scheletul firmei si cuprinde doua parti: a)structura de conducere sau functionala; b)structura de productie sau oreoationala. In cadrul acestor parti se regasesc componentele primare ale structurii organizatorice si anume:postul,functia,comportamentul,relatiile organizatorice,ponderea ierarhica, nivelul ierarhic. O structura organizatorica optina trebuie sa inteplineasca urmatoarele conditii: a)sa reflecte obiectivele si planul de actiune; b)sa oglindeasca autoritatea in masura sa administreze intreprinderea; c)sa evidentieze cadrul de desfasurare al activitatilor; d)sa fie alcatuita din persoane foarte bine pregatite.

Functionalitatea structurii organizatorice este conditionata atat de factorii endogeni cat si exogeni firmei.

Capitolul 2 Factori de influenta a tipurilor de structuri organizatorice Factorii care influenteaza tipurile de structuri organizatorice sunt: 1.tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii; 2.dimensiunile intreprinderii; 3.calificarea personalului; 4.cadrul juridic si statul juridic de functionare; 5.strategia dezvoltarii. Prin tip de productie se intelege o stare organizatorica si functionala a intreprinderii determinata de nomenclatura produselor fabricate,volomul productiei executate pentru fiecare pozitie din nomenclatura,gradul de specializare a intreprinderii,a sectiilor si a locurilor de munca,modul de deplasare a obiectelor muncii de la locul de munca la altul. Conducerea si organizarea activitatilor productive din cadrul intreprinderilor se afla intr-o dependenta directa de timp si productie. In practica se disting trei tipuri de productie si anume: a)tipul de productie masa; b)tipul de productie in serie(la comanda); c)tipul de productie individuala(pe unicate).

a)Tipul de productie de masa este caractieristica intreprinderilor care fabrica o gama redusa de tipuri de produse,fiecare produs executandu-se in canditati foare mari. Prin caracteristicile sale tipul de productie de masa creaza conditii optime pentru automatizarea productiei siorganizarea de linii tehnologice in lux. b)Tipul de productie de serie caractirizeaza firmele care fabrica o gama mai redusa sau mai larga de produse,in cantitati mari ,mijlocii sau mici. Deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se realizeaza pe loturi de transport. c)Tipul de productie individual este specific intreprinderilor care executa o gama foarte larga de produse,fiecare fel de produs fiind unicat sau fabricat in cantitati foarte reduse. O alta caracteristica a acestui tip de productie presupune obiectelor muncii de la un loc de munca la altul fie bucata cu bucata,fie pe loturi mici. Organizarea productiei in flux este specifica intreprinderilor care fabrica o gama redusa de tipuri de produse,care au productie de masa sau de serie mare. Organizarea productiei are urmatoarele trasaturi caracteristice: -divizarea produsului tehnologic pe operatii egale sau multiple ca volum de munca,fixant o succesiune rationala a executarii lor; -repartizarea executarii unei operatii sau unui grup de operatii pe un anumit loc de munca; -amplasarea locurilor de munca in ordinea impusa de succesiunea executarii operatiilo tehnologice; -trecerea obiectelor muncii de la un loc de munca la altul in mod continuu sau discontinuu cu un ritm reglementat sau liber.

Organizarea fabricarii produselor dupa metodele productiei individuale si de serie mica are urmatoarele trasaturi caracteristice: -organizarea unitatilor de productie dupa principiul tehnologic,fiecare unitate de productie realizeaza anumite stadii ale procesului tehnologic,iar amplasarea utilajelor se face pe grupe omodege de masini; -trecerea de la o oporatie la alta a produselor se face bucata cu bucata. In functie de gradul de marime a intreprinderii,criteriu de clasificare aplicat in Europa si Romania,exista intreprinderi: -mari(peste 250 salariati); -mijlocii(cu 50-249 salariati); -mici(cu 10-49 salariati); microintrprinderi(cu maxim 9 salariati) Marimea intreprinderii influenteaza divizarea muncii si prelucrarea volumului national.O intreprindere mica incepe cu o structura simpla,dar in timp ce se dezvolta,apare necesitatea construirii unor niveluri intermediare cu sistemul director si cel de executie. Unele organizarii au o structura organizatorica relativ plata,in timp ce altele au mai multe niveluri ierarhice,au structura organizatorica inalta.In general,anizatiile au arii de control mai largi au mai putine nivele si pot fi considerate anizate. Afacerile moderne au tendinta de a trece la forme de organizare aplatizate pentru a imbunatati comunicarea,pentru a introduce practica delegarii si pentru a creste responsabilitatea fiecarui angajat,in cinditiile eliminarii nivelelor manageriale inutile. Printre dezavantajele aplatizarii organizatiilor se numara si nemultumirea managerilir de pe nivelul ierarhic inferior care nu au posibilitatea de

avansare.de aceea isi cauta alte locuri de munca.Pentru a functiona eficient,acest tip de organizare are nevoie de manageri policalificati.

Capitolui 3 Calificarea personalului In prezent in Romania exista 5 niveluri de calificare profesionala,primele trei niveluri sunt formate prin invatamantul preunivesitar,iar nivelurile patru si cinci sunt specifice invatamantului superior.Prin aplicarea deciziilor Comisiei Europene privind formarea continua a adultilor,vor fi delimitate opt niveluri de calificare profesionala. Prin hotararea Guvernului nr.1248 din 6 Decembrie 2001 privind sistemul de certificare prin invatamantul profesional,liceal-filiera,tehnologica si vocationala-si postliceal,in art.1 se precizeaza:in invatamantul preuniversitar, organizat prin scoala profesionala,scoala de ucenici,liceufiliera tehonogoca si vocationala-scoala postliceala si scoala de maistri,se certifica urmatoarele niveluri de calificare: a)nivelul 1 de calificare-muncitor ucenic,daca pregatirea profesionala se face prin scoala de arte si meserii; b)nivelul 2 de calificare-muncitor,daca pregatirea profesionala se face prin scoala profesionala; c)nivelul 3 de calificare-tehnician,daca pregatirea profesionala se face prin liceu-filiara tehnologica si vocationala;tehincean specialist,maistru,daca pregatirea profesionala se face prin scoala profesionala,respectiv scoala de maistri.

Capitolul 4

Cadrul juridic si statul juridic de functionare Acest criteriu clasifica intreprinderile astfel: A)intreprinderea proprietate publica se organizeaza ca regie autonoma sau compania nationala. Regia autonoma este condusa de un Consilui de administratie.Ele au fost infiintale pe baza legii nr.15/1990. Sunt fie regii autonome de importanta locala avand,de regula,structuri organizatorice simple sau R.A. de importanta nationala,de dimensiuni mari,cu o structura organizatorica complexa. B) intreprinderi in propietate de grup,cooperatiste-cand initiativa crearii patrimoniului apartine unei persoane asociate intr-o cooperativa. Ele au structuri organizatorice simple,daca se organizeaza la nivel local.Pot fi cooperative mestesugarite,cooperative de cretit,cooperatice de prestari servicii. C)intreprinteri in propietate particulara se caracterizeaza prin faptul ca patrimoniul lor apartine unei persoane sau unui grup de persoane. Persoanele fizice,cetateni romani sau cetateni straini,care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand Spatiului Economic European,pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei,in mod independent,sau pot constitui asociatii familiale in conditiile prevazute de prezenta lege.

Asociatia familiala se poate infiinta la initiativa unei persoane fizice si se costituie din membrii de familie ai acestiuia. Cele mai multe intreprinteri private sunt organizate ca societati comerciale Societatea comerciala reprezinta un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun,un scop de a imparti foloasele ce se pot obtine.Societatea comerciala este o persoana juridica. In functie de forma de organizare juridica,precizata in legea nr.31/1990 modificata prin legea 441/2006,societatile comerciale pot fi : a) societati in nume colectiv(S.N.C) b) societati in comandita simpla(S.C.S) c) societati in comandita pe actiuni(S.C.A) d) societati pe actiuni(S.A) e) societati cu raspundere limitata(S.R.L) D)intreprinteri mixte-formate din unirea capitalului public cu cel privat,alcatuind societati comerciale miste Modul de constiluire a societatilor comerciale va fi prezentat succint datorita faptului ca aceste cunostinte sunt detaliate si in cadrul modului "Contracte economice". Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constiluie prin contract de societate,iar societatea pe actiuni,in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin contract de societate ,iar societatea pe actiuni,in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de sociecate si statutul pot si incheiate sub forma unui inscris unic,denumit act constitutiv.In baza legii 31/1990,denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat si contractul de societate si statut.

In cazul in care contractul de societate si statut constituie acte dinstincte,acesta din urma va cuprinde datele de identificare a societatilor si clauzele reglementand organizarea,functionarea si fesfasurarea activitatii societatii. Actul constitutiv al societatii in nume colectiv,in comandita simpla sau cu raspundere limitata ca cuprinde: a)numele si prenumele ,codul numeric personal,locul si data nasterii,domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice,denumirea sediului si nationalitatea asociatilor persoane juridice,numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare; b)forma,denumirea,sediul si , daca este cazul,emblema societatii; c)obiectul de activitate al societatii,cu precizarea domeniului si activitatii principale; d)capitatul social subscris si cel varsat; e)asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratii neasociati,persoane fizice sau juridice,autoriatea ce li s-a conferit si daca le urmeaza sa o exercite impreuna sau separat; f)partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; g)sedii secunde-sucursale,agentii,reprezentante sau alte asemenea unitatii para personalitate juridica,atunci cand se infinteaza odata cu societatea,sau conditiile pentru infintarea lor ulterioara,daca se are in vedere o atare infiintare; h)durata societatii; i)modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Etapele parcurse pentru infintarea unei societati comerciale:

Activitati pregatitoare: Aceasta etapa cuprinde toate activitatile prevazute de lege ce trebuie indeplinite din momentul in care un intreprinzator s-a decis sa constituie o forma si pana la data la care a depus dosarul complet pentru inregistrarea si autorizarea functionarii acesteia,la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului local Activitatile derulate pentru pre-inregistrare: -informarea initiala privind procedura legislativa de infiintare si autorizare; -verificarea si rezervarea denumirii firmei/emblemei la Biroul Unic din cadrul O.R.C.; -redactarea actului constitutiv; -autentificarea la notarul public a actului constitutiv; -redactarea si obtinerea declaratiei pe proprie raspundere a fondatorilor,administratorilor si a cenzorilor ce indeplinesc conditiile legale; -completarea evaluarii de catre experti a bunurilor aduse ca aport in natura la constituirea capitatului social; -intocmirea dosarului de inregistrare si autorizare a functionarii. Inregistrarea comerciantului la Biroul Unic in cadrul Oficiului Registrului Comertului local Aceasta etapa presupune urmatoarele activitati obligatorii: -autorizarea constituirii comerciantului de catre judecatorul delegat in cadrul Oficiului Registrului Comertului; -obtinerea,pe cale electronica,a codului unic de inregistrare a firmei,de la Ministrerul Finantelor si Economiei ; -redactarea incheierii judecatorului delegat; -inregistrarea comerciantului in Registrul Comertului; -editarea certificatului de inregistrare.

Autorizarea functionarii comerciantului -include activitatile de autorizare a functionarii comerciantului de catre institutiile publice abilitate,indeplinite dupa data denumirii dosarului la Biroul Unic si data eliberarii anexei la certificatul de inmatriculare continant avizele/autorizatiile/acordurile necesare functionarii:autorizatie PSI,sanitara,sanitar-veterinara,pentru protectia muncii,pentru protectia mediului,etc. Actiuni necesare de infintare a firmelor de exercitiu: Etapa 1:alegerea formei juridice,a obiectivului de activitate ,a denumirii si siglei firmei ,comunicarea la ROCT a intentiei de constituire a societatii comerciale,rezervarea denumirii firmei ,dupa ce s-a completat anterior formularul:cererea de rezervare denumire firma; Etapa 2:alegerea firmei reale partenere,completarea documentelor necesare inregistrarii firmei,contractul de incheiere,cererea de cazier fiscal,deschiderea de cont,specimen de semnaturi,folie de varsamant pentru depunerea virtuala a aportului de capital,a taxelor si tarifelor pentru constituirea firmei si pentru rezervarea denumirii intreprinderii,alegerea managerilir firmei,in special a directorului; Etapa 3:inregistrarea firmei la cantrala firmelor de exercitiu ROCT prin primiterea prin posta a formularelor completate in etata a doua,la adresa destinatarului:ROCT-Departamentul de coordonare a firmelor de exercitiu din invatamantul preuniversitar,Str. Codrului, nr.7C,300239,Timisoara,Romania; Etapa 4:obtinerea de ROCT,inregistrarea salariatilor si a salariilor acestora la centrala.

Capitolul 5

Strategia dezvoltarii In cadrul strategiilor economice un loc important il au strategiile economice de dezvoltare datorita complexitatii lor si a efectelor pe care le au asupra activitatii economice de prespectiva a intreprinderii. Prin stratedie economica de dezvoltare se intelege acel tip de astratefie care defineste obiectivele de dezvoltare viitoare a intreprinderii,modul de alocare a resurselor si actiuniile ce trebuie intreprinse pe orizonturi de timp bine precizat e,tinant seama de accentuarea competentei pe direfrite piete si de asigurarea rentabilitati pentru activitatile desfasurate. Elaborarea unei strategii economice de dezvoltare reprezinta rezultatul unui proces de conducere strategica la nivelul intreprinderii. In strategia de dezvoltare ,bazata pe cresterea economica ,aspectele cantitative se imbina cu cele calitative ,iar obiectivele fixate sunt superioare celor din perioada anterioara. Strategii de dezvoltare : 1.strategii bazate pe acumulare: -indicatori cantitativi:sporul volumului de productie,al volumului vanzarii,al volumului profitului,ritmul de crestere economica; 2.strategii bazate pe inovatie: -indicatori calitativi:rata inovatiei tehnologice,productivitatra muncii,rate de rentabilitate.

ARGUMENT

Structura organizatorica: reprezinta un ansamblu de functii si de relatii care dirijeaza sistemul catre obictivele propuse structura unei intreprinderi, este considerata cadrul, scheletul acesteia. Scopul ei este sa reduca sau sa informeze incertitudinea privind comportamentul salariatului adica: -stabileste compartimentele si sarcinile posturilor individuale precum si responsabilii de realizarea sarcinilor -clarifica ierarhia organizationala adica cine este superiorul si cine este sobordonatul -stabileste canalele de distributie -permite managerilor sa aloce resurse catre obiectivele definite prin plan. Structura organizatorica cuprinde doua parti: -structura de conducere sau functionala; -structura de productie sau operationala. Structura organizatorica a intreprinderi cuprinde trei caracteristici principale: -specializarea -coordonarea -formalizarea

CONCLUZII In concluzie factorii care influenteaza tipurile de structuri organizatorice sunt: 1. Tipul si complexitatea productiei de bunuri si servicii; 2. Dimensiunile Intreprinderii; 3. Calificarea personalului 4. Cadrul juridic si statutul juridic de functionare; 5. Strategia dezvoltarii. Structura organizatorica si organizarea activitatii de productie din cadrul intreprinderii se afla intr-o dependenta directa fata de tipul de productie. Prin tipul de productie se intelege o stare organizatorica si functionala a intreprindeerii determinata de: -volumul productiei -gradul de specializare a intreprinderii -modul de deplasare Procesul de productie reprezinta totalitatea aactiunilor constiente ale angajatiilor unei intreprinderi. Exista trei tipuri si anume: a) tip de productie in masa b) tip de productie in serie c) tip de productie individual

Bibliografie

Valeria Capefi Mirela Nicoleta Dinescu Daniela Paraschiv Manual Planificarea operationala clasa-a XI-a Editura akademos.Art.2007

Internet.ro

Cuprins:
Argument Cap.1 Conceptul de structura organizatorica...............................................1 Cap.2 Factori de influenta a tipurilor de structuri organizatorice ..............2 Cap.3 Calificarea personalului....................................................................5 Cap.4 Cadrul juridic si statul juridic de functionare...................................6 Cap.5 Strategia dezvoltarii........................................................................11 Concluzii....................................................................................................12 Bibliografie ................................................................................................13