Sunteți pe pagina 1din 3

MECT nr.1.333 ANEXA nr.

I la ordinul

privind proiectarea G ,l2&Ftror la aprobarea Reperetor metodologice a;rQ.$..S

curticulumului in dervoharelocald tn tnl)dfimdnnl profesional;i tehnic

REPERE METODOLOGICE PRIYIND PROIECTAREA CT]RRICI,]LI]MIJ'LUI

N nnzvor,raruLocALA

principiilor de in invaFmantul profesional gi tehnic proiectareacurriculumului se subsumeazd proiectareale curriculumului national, dar este determinatdde cele doud scopuri fundamentale profesionalgi tehnic: specificedezvoltirii de curriculumArinvdJdmdntul profesionalenecesare pentru adaptarea ln 1. dobindirea, de citre absolventi,a competentelor prezentgi mai alesln viitor la cerin{eleunei pie}e a muncii aflate intr-o continu6gi rapid6 schimbare; pentru 2. dobdndirea,de cAtre absolventi, a acelor competenlecheie transferabilenecesare pe piata mtncii. rapiddgi cu succes integrarea sociald,ca gi pentruintegrarea Curriculumul in dezvoltarelocalA (CDL) constituie oferta cuniculard specificd fiecErei unitdti de invdlam0nt gi este realizat in parteneriatcu agentii economici.Prin aceastdofeftA curricular[ se asigurdcadrul necesaradaptdriipregdtirii profesionalea elevilor la cerintelepietei muncii locale gi judetene. partenerilor sociali Proiectareaqi evaluareacurriculumului ln dezvoltarelocali implicd angajarea (agenli economici,asocialiilorganizatiilocale ale angajatorilorqVsau ale angajalilor)in procesulde identificarea competenlelor specificepielei forlei de muncdlocale qi a situatiilor de inv6lare oferite elevilor. nevoii de acordare unei mai mari autonomii Aceastd componenti a curriculumului (CDL) rdspunde ofertei de pregitire profesionalda unitd{ilor de invd{dmdntcu privire la planificareaqi proiectarea elevilor avdndln vedere ci pielele muncii sunt locale, fiind limitati deocamdati de neadoptarea strategieide descentralizare. Obiectivele introducerii CDL sunt: 1. crearea de oportunitdli pentru dobdndireade cdtre elevi a competenlelor suplimentare care nu sunt oferite prin componenta sectoriald a solicitate de piala muncii 1oca16, cuniculumului 2. creuea situaliilor de invdlare necesarepentru dobdndireacompetenlelorcheie, adaptate cerintelorlocale Avantaje/Beneficii ale curriculunului in dezvoltare localS (CDL) Curriculumulin dezvoltare locald(CDL) oferdurmitoarele avantaje/beneficii: angajabilitdlii absolventilorinvifdmXntului profesional gi tehnic gi a) contribuie la creqterea astfel:
. o faciliteazd tranzi[ia elevilor de la $coal6 la viala activd prin adaptarea pregdtirii profesionale a elevilor Ia nevoilepielei muncii la nivel local ratei de inser{iesocio-profesionald contribuie la cre$terea

com b) extinde orizontul ocupafionalal elevilor, precum ;i aprofundarea tehnice generalegi speciahzate; de competenlele flexibilitalii ofertei educalionale; c) contribuie la creqterea

,u14

privind proiectarea referitor la aprobarea Reperelor metodologice .... din ANEXA nr.l Ia Ordinul MECT nr. curriculumului tn dezvoltare locald tn tnvdtdmfrntulprofesional qi tehnic

d) ofer[ oportunitdli de dezvoltaredurabildla nivelul comunitdlii locale prin contribulia activd a partenerilorsociali la dezvoltarea resurseiumanela nivel local; e) contribuie la o mai mare receptivitatea gcolilor cu privire la nevoile comunitdlii locale; 0 oferd condilii pentru fumizarea de formare profesionald la nivel local, valorificdnd formulate la nivel sectorial; standardele

g) creazdoportunitdli pentru formaliz arearelatiilor dintre ;coald qi piala muncii locald. Preciziri privind aplicarea CDL Curriculum in dezvoltare locald se aplicd la clasele a IX-a qi a X-a ciclul inferior al liceului in vigoare,dupd cum urmeazd: tehnologic qi la qcoalade arte qi meserii,conform reglementdrilor L. la claselea IX-a Ei a X-a ciclul inferior al liceului tehnologic planurilor cadrude invdldmdntpentru privind aprobarea Conform OMECT m. 5723123.12.2003, claselea IX-a qi a X-a, curriculumul in dezvoltarelocald are alocatun numdr de 2 orelsdptdmdn[ pe parcursulintregului an gcolar. situaliile Curriculumul in dezvoltare locald cuprinde competenleleprofesionaleqi menfioneazd" profesionalepropuse de invdlare propusede angajatoriide pe piala muncii locald. Competenlele trebuie sd fie in concordaqd cu specificul profilului de formare, respectiv al calificdrilor profesionale care pot fi dobdndite la finahzarea studiilor liceale, conform ofertei unitdtii de inv[fdm0nt. 2. la $coala de Arte qi Meserii (SAM) - nivel I" de calificare privind aprobarea planurilor cadru de invdldm6nt Conform OMECT ff. 5723123.12.2003, pentru: . clasa a IX-a, curriculur.nulin dezvoltare locald are alocat un numdr de 2 ore/sdpt[mdnd pentru instruire teoreticd pe parcursul a 32 de sdptdmdnigi 30 ore de instruire practicd comasatdpe parcursul a 4 sdptdmdni.Aceste ore acoperdunitatea de competenlecheie "Rezolv ateade probleme". . clasa aX-a, curriculumul in dezvoltare1oca16 pentru are alocatun numdr deZ ore/sdptdm0nd qi pe parcursul practicd pe comasatd instruire teoreticd a 30 de sdptdmdni 30 ore de instruire parcursul a 6 sdptdmdni.Aceste ore acoperdunitatea de competenlecheie "Satisfacerea cerinlelor clientilor". Curriculumul in dezvoltarelocald cuprinde unitdlile de competenlecheie mai sus menlionate precum qi situaliile de invdlare identificate impreund cu agentul economic parteneral unitdfii de invdldmdnt care permit dob6ndireacompetenjelorcheie. invdlarea se va rcaliza la agentul economic sau cu participarea nemijlocitd a reprezentalilor acestuia, scopul fiind contextualizarcainvdf drii in func{ie de prioritdlile angajatorilor. Elaborarea curriculumului in dezvoltare locali (CDL) in vedereaelabordrii CDL vor fi parcurseurmdtoareleetape: profesionaleqi situalii de invdlare necesare L. Identificarea nevoilor locale de competenle in considerare in proiectareacurriculumului in dezvoltarelocald,prin: . investigalitrealizatecu sprijinul partenerilorsociali, agen{iloreconomici,membril#&C", ONG-uri, e Local de Dezvoltare a Parteneriatului Socialin formareaprofesionalS, o analiza documentelor de planificare educa{iona16 pe termen scurt qi mediu (P locale gi zonale) Locald 21, alteplanuri de dezvoltaresocio-economicd . studii de piala muncii

privindproiectarea Reperelor metodologice ANE)(A nr.l la OrdinulMECTnr. .-.........- din ...........-.. refeitor la aprobarea lacald tn invdldmlnal profesionalSi tehnic currkulumului tn d.ezvoltare

2.Stabilirea grupului de lucru in vedereaelaborbrii curiculumului in dezvoltarelocal6. Aceste grupuri de lucru trebuie si aib6o structura bipartitd, fiind formatedin: a. reprezentanli ai unitdlii deinvelemant b. reprczentanli ai mediului de afaceri de la nivel local (intreprinderi, institulii, organizaliinon-profit) 3. Proiectarea curriculumului in dezvoltare locali pentru fiecare an de studiu in parte, pentru a Cnrriculumul in dezvoltare locald se proiecteazd rdspunde schimbdrilorcareintervin pe piala fo4ei de muncdla nivel local. localdpe niveluri de pregAtire esteprezentatinAnexanr. 1.1. Formatul curriculumuluiin dezvoltare Procesul de proiectare a curriculumului in dezvoltare iocald pentru ciclul inferior al liceului parcurgerea urmdtoarelor etape: tehnoloqicpresupune I analizanevoi-lor de formareidentificatela nivelul angajatorilorlocali r identificareacompetenlelor profesionalecarc rdspundacestornevoi de formare,competenle care nu sLurtincluse in standardulde pregdtireprofesionalA,dar care sunt complementare elevii calificdrii pentrucaresepregAtesc .' elaborareaconlinuturilor gi. situaliilor de invdlare necesaredezvoltdrii competenlelor profesionale identificate o redactareamodulului de curriculum prin incadrareain norma orari alocatii CDL gi in pentrucareunitateadeinv6l6mantesteacreditati conformitatecu calificdrile profesionale Procesul de proiectare a curriculumului in dezvoltare locald pentru scoala de arte si meserii parcugerea presupune urmitoarel or etape: r analizanevoilor de formareidentificatela nivelul angajatorilorlocali . idbntificareasitualiilor de invdlarecarerdspundacestor nevoi de formare r elaborarea cheie gi conlinuturilor qi situaliilor de tnvilare necesare dezvoltirii competenlelor identificate a competenlelor suplimentare r redactarea ln normaorardalocatdCDL modulului de curriculumprin incadrarea 4. Avizarea gi aprobarea curriculumului in dezvoltare Iocali Procesulde avizarecuprindeurmitoarele etape: o Avizareade cdtrecomisiametodicda ariei curriculareTehlologii din unitateadehviFmant o Avizareade cdtreconsiliul de administraJie al gcolii r Avizarea de c6tre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (structurd gcolare,cu in cadrul consiliilor consultativeale inspectoratelor consultativdce functioneazd profesional atribulii in domeniulinvdldm6ntului $i tehnic) Aprobareaeste realizatd de cdtre Consiliul de Administralie al Inspectoratului$colar Jude{ean/al municipiului Bucureqti.
conform curriculumului in dezvoltarelocald se realizeazd, Avizareaqi aprobarea in Anexa nr. 1.2. curriculumului in dezvoltarelocald, prezentatd
evaluare a

Avizarcaqi aprobareaCDL se realizeazdanual, existdndposibilitateaprelu Stii intervin modificdri cu privire la competenleleprofesionaleqi/sau situaJiile hF rc":p parteneriisociali. r'k z '
\\'sr'.h

re$'
l.t

nu de
a

s{
I

*s=