Niagara Delta - Manual Instalare

CENTRALE TERMICE MURALE DESTINATE ÎNCÅLZIRII ªI PREPARÅRII DE APÅ CALDÅ MENAJERÅ. FUNCºIONARE CU GAZ. MICROACUMULARE INTEGRATÅ.

INSTRUCºIUNI DE INSTALARE ªI UTILIZARE

NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

CAMERÅ DE ARDERE ÎNCHISÅ TIRAJ FORºAT

Denumirea centralei termice: NIAGARA DELTA 24 FF NIAGARA DELTA 28 FF NIAGARA DELTA 30 FF

Cuprins
Instruc¡iuni pentru instalatori
Pagina 12345678910 11 Descriere ......................................................................................................... Dimensiuni ...................................................................................................... Caracteristici hidraulice ................................................................................... Condi¡ii de instalare ........................................................................................ Instalarea centralei termice ............................................................................ Demontarea ¿i montarea capacului frontal ..................................................... Racorduri electrice ........................................................................................... Punerea în func¡iune ...................................................................................... Reglaje ............................................................................................................. Incidente în func¡ionare ................................................................................... Transformarea de gaz ......................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18

Instruc¡iuni pentru utilizatori
Pagina 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Comenzi ........................................................................................................... Proceduri .......................................................................................................... Între¡inere ........................................................................................................ Protectia împotriva evacuårii incorecte a fumului ............................................. Garan¡ia ........................................................................................................... Sfaturi practice .................................................................................................. Schimbarea tipului de gaz ................................................................................. Caracteristici tehnice ......................................................................................... Incidente în func¡ionare .....................................................................................

18 19 20 20 21 21 21 22 24

1

comutator încålzire: Oprire/ mini/maxi 23.vanå distribuitoare . .LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. . . 2) 12.debistat apå menajerå 21. . .dispozitiv de aprindere 13.LED verde pentru punerea sub tensiune 25. . . .pompå de circula¡ie 11.schimbåtor apå caldå menajerå (ACM).comutator apå caldå menajerå (ACM): Oprire/mini/ecologic/confort 24.hotå de extrac¡ie gaze arse 4.senzor temperaturå apå caldå menajerå fixare kit de evacuare (vezi noti¡å kit) 22. .camerå de combustie etan¿å 6. .LED verde pentru modul de func¡ionare .senzor temperaturå circuit încålzire retur 18. . .senzor temperaturå rezervor 16.dezaerator automat 9. .LED portocaliu pentru func¡ionarea arzåtorului 26.bloc gaz. compus din: • o rampå demontabilå echipatå cu duze • doi electrozi de aprindere • un electrod de detectare a flåcårii 7. .rezervor apå caldå menajerå. . .buton de resetare 30. . . . . .bloc electronic (fig. .vas de expansiune sub presiune 3.Instruc¡iuni pentru instalatori 1 Descriere 1.LED verde pentru modul de func¡ionare apå caldå menajerå (ACM) 28. . . inox 10.în plåci din o¡el inoxidabil 20.schimbåtor principal din cupru 5.butoane de reglaj pe modul de func¡ionare .afi¿or 32. .încålzire 27. compus din: • douå electrovalve de siguran¡å • o electrovalvå modularå 8.presostat de control evacuare produse de combustie 15. . .protec¡ie la supraîncålzire 14.manometru circuit încålzire 31. . . . .instalator 3 .¿asiu din tablå de o¡el 2.arzåtor multigaz din o¡el inoxidabil.senzor temperaturå circuit încålzire tur 17.vanå cu 3 cåi 19. .

2 Dimensiuni 3 solu¡ii la alegere de racordare: • tip C 12 sau C 42 • tip C 32 xx 39 40 41 42 43 38 44 Intrare gaz Retur încålzire Tur încålzire Intrare apå rece Ie¿ire apå caldå rezervor Supapå rezervor Supapå siguran¡å încålzire Greutate netå: • 24 kW : 59 kg • 28 kW : 60 kg • 30 kW : 60 kg 4 .

în func¡ie de debit (la ie¿irea centralei).7 bar. Centrala termicå este echipatå cu un vas de expansiune sub presiune. 5): . Capacitatea de apå a instala¡iei. Volumul maxim al vasului de expansiune: 7.5 bari). 4) aratå curba presiunii disponibile. 5 . Presiunea de umplere: 0. Presiunea de umplere va trebui så fie întotdeauna superioarå valorii înål¡imii statice (exprimate în metri) împår¡itå la 10 (preconizatå între 1 ¿i 1.3 Caracteristici hidraulice Centrala termicå este livratå cu un by-pass automatic ¿i o pompå de circula¡ie în douå viteze.1 litri. . (Cu robinetele termostatice închise). în °C. Diagrama (fig.înål¡imea staticå ce corespunde cu diferen¡a de nivel în metri între punctul cel mai înalt al instala¡iei ¿i nivelul vasului de expansiune. Capacitatea de expansiune a vasului unei instala¡ii sub presiune variazå în func¡ie de: (fig. Debitul minim de instalare pentru asigurarea unei bune func¡ionåri trebuie så fie de 300 l/h.temperatura medie de func¡ionare.

a cuptorului ¿i. PT A1/2002. deasupra oricårui echipament care produce vapori gra¿i. 100 cm2 . ISCIR: C31/84. Legea 10/95. apa trebuie tratatå. Recomandare: toate radiatoarele ¿i punctele înalte ale instala¡iei vor fi prevåzute cu purjoare.centrala termicå va fi amplasatå în apropierea conductei de evacuare a produselor de combustie . se va respecta cu grijå debitul minim: 300 l/h. ace¿tia prezentând riscul de ancrasare a centralei ¿i putând provoca dereglåri de func¡ionare . I 31/96. Circuitul de încålzire centralå Debitul de circula¡ie: în afara dimensionårii.nu se va instala centrala termicå deasupra aragazelor. STAS 7313/82. Pentru a se evita aceste probleme. 3417/85. 425/94. cu robinetele termostatice închise. 7132/98. punctele joase vor fi prevåzute cu robinete de golire.co¿ul de fum (pentru versiunile cu tiraj natural) trebuie så aibå un tiraj corespunzåtor ¿i trebuie executat conform normelor tehnice în vigoare.kit-ul de evacuare fum (pentru versiunile cu tiraj for¡at) trebuie så fie înclinat în jos cu o pantå de 2% . iar camera în care este montatå centrala trebuie prevåzutå cu o prizå de aer proaspåt neobturabilå. Måsuri de precau¡ie împotriva coroziunii Incidentele de func¡ionare datorate coroziunii se pot produce atunci când instala¡ia este realizatå cu elemente eterogene. este de dorit så se utilizeze un inhibitor/limitator de coroziune.montarea se va face pe un perete solid.1. Evacuarea gazelor arse Acest model de centralå termicå nu poate fi racordatå decât la o conductå cu tiraj natural. mai precis: La instalarea ¿i punerea în func¡iune a centralei trebuie îndeplinite urmåtoarele condi¡ii: .în zonele geografice în care apa prezintå un grad ridicat de duritate (peste 7 °F) sau con¡ine substan¡e chimice ce favorizeazå sau accelereazå apari¡ia fenomenului de coroziune. I 13 1/96. 11/94. 462/93 PSI .18/85. Instala¡ie veche: se va amplasa un recipient de decantare pe retur ¿i pe punctul de jos ¿i se va prevedea tratamentul corespunzåtor al circuitului. cu dispozitive de fixare care så suporte greutatea instala¡iei (greutate: circa 130 kg) .4 Condi¡ii de instalare ¿i garan¡ie 4. pentru a se evita cåderea în aparat a eventualului condens format pe conductå.microcentrala trebuie så fie corect instalatå ¿i racordatå la instala¡ia de evacuare a gazelor . totodatå. bumbac) pe racordul de intrare al apei reci sanitare. Instala¡ia va fi prevåzutå cu un vas de condens. în conformitate cu normele ¿i regulile în vigoare. 3317/67.pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un regulator cu filtru care så asigure un debit ¿i o presiune între limitele specificate în documenta¡ia tehnicå. Instalarea ¿i între¡inerea aparatului trebuie efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat. Instalarea trebuie fåcutå de personal calificat ¿i în conformitate cu normativele ¿i legisla¡ia în vigoare: I 6 1/98.2. în general.se vor lua måsuri de precau¡ie pentru a se limita efectele acustice dåunåtoare. Se vor lua toate måsurile de precau¡ie pentru a se evita ca apa tratatå så devinå agresivå. cu o suprafa¡å de min. 90/91. Racordarea este prevåzutå pentru o îmbinare a conductei de Ø 125 mm pentru 18 ¿i 24 kW sau de Ø 139 mm pentru 28 kW. REGLEMENTÅRI GENERALE CLÅDIRI LOCUIBILE REGLEMENTÅRI DE INSTALARE ªI ÎNTREºINERE 4. în interiorul tubului de ie¿ire al dispozitivului anti-refulare. iar instala¡ia prevåzutå atât cu filtru Y pe circuitul de încålzire. I 33/99.G. Ord. H. cât ¿i cu filtre decantoare (polifosfa¡i. RECOMANDÅRI DE INSTALARE Amplasarea centralei termice . 6 . conform STAS 7313 ¿i ISCIR C.

.5 Instalarea centralei termice GABARIT DE INSTALARE . CURźAREA ªI TRATAMENTUL INSTALAºIEI Odatå racordurile hidraulice finalizate. 7 . Este recomandat tratamentul complet al instala¡iei imediat dupå punerea în func¡iune. pe amplasamentul K (fig. petrol etc. pentru a se men¡ine un PH între 9 ¿i 9. tur ¿i retur încålzire. KIT DE EVACUARE .se terminå instalarea prin montarea dispozitivului de evacuare.diferitele robinete.). robine¡i 1/2 apå rece menajerå ¿i racord ie¿ire rezervor 46 . uleiurile industriale ¿i diver¿ii lubrifian¡i. . RACORDURILE LA CONDUCTE Elementele de racord sunt livrate într-un pachet separat de cel al aparatului. Diverse kit-uri de racord sunt disponibile la furnizori. un filtru apå F2 pe alimentarea cu apå rece menajerå ¿i un filtru încålzire F3 pe blocul de încålzire centralå . Nu se va utiliza în nici un caz vreun solvent sau o hidrocarburå aromaticå (benzinå.kit de distan¡are muralå (în cazul trecerii tuburilor prin spatele zidului). man¿on 1/2 pentru apå rece ¿i apå caldå menajerå .tubul de golire al supapei de siguran¡å 44 (tub translucid).înlocuirea centralelor termice Chaffoteaux & Maury . 6): .garnituri ¿i man¿oane de racord.instalare (fig. cuplu de strângere minim 10 mN). tur ¿i retur încålzire. man¿oane 3/4 pe gaz.prima instalare .se vor lua în considerare condi¡iile de instalare din § 4.5. în func¡ie de tipul de racord ales ¿i de noti¡a de montaj furnizatå odatå cu kit-ul.o garniturå filtru F1 se fixeazå pe robinetul de gaz. robinetele 3/4 pe gaz (robinet manetå galbenå. pentru a se elimina piliturile. Pentru instalarea centralei termice nu este necesarå demontarea capacului frontal. 1).se a¿eazå ¿ablonul de gabarit furnizat pe locul dorit ¿i se urmeazå instruc¡iunile men¡ionate mai jos . de¿eurile de sudurå. al supapei rezervorului 38 ¿i al celui de la dispozitivul de deconectare 45 trebuie så fie în mod obligatoriu racordate la o canalizare de apå.înlocuirea centralelor termice de alte mårci . este indispensabil så se treacå la curå¡area instala¡iei cu un produs corespunzåtor (dispersant).

Aten¡ie la firul de cupru al manometrului. existå posibilitatea de a se deplasa panoul electric. Între¡inere Pentru service-ul aparatului. 8 .se pune capacul (fig.se scoate capacul. 8) .se fixeazå cele 2 dispozitive de prindere . 7) . fårå så fie nevoie så se deconecteze . Montarea capacului Se scoate pelicula de protec¡ie .se de¿urubeazå ¿uruburile A de fixare a capacului (fig. Blocul electric se poate prinde pe tubul de tur al încålzirii sau de partea inferioarå jos a ¿asiului (fig.se în¿urubeazå cele 4 ¿uruburi A.6 Demontarea ¿i montarea capacului frontal Demontarea capacului .se elibereazå dispozitivele de prindere . 9).

alimentare ¿i TA.alimentarea centralei se efectueazå cu un cablu trifilar (cu împåmântare) livrat odatå cu aparatul.racordul electric al TA (termostat de ambian¡å) se efectueazå sub centralå. 10 9 . pe tabla de jos . cu o distan¡å de deschidere a contactelor de minimum 3 mm.7 Racorduri electrice Amplasarea racordurilor: .se înlåturå ¿untul S . 11). Se va racorda acest cablu la re¡eaua de alimentare de 230 V (fig. trebuie prevåzut în instala¡ia fixå de alimentare a centralei un dispozitiv de separare bipolarå. Racordarea unui termostat de ambian¡å se face pe acest conector B (fig. la înål¡imea prevåzutå pe ¿ablonul de instalare . 12) .intrårile cablurilor de alimentare ¿i termostat de ambian¡å trebuie så fie prevåzute pe zid. Notå: cele 2 cabluri.conform reglementårilor. Racordul la energie electricå Cablul de 3 conductori C este precablat la nivelul compartimentului electric al aparatului. Fig. Nu se livreazå cablul pentru TA. 10). Important: .se conecteazå termostatul în locul acestui ¿unt S. trebuie så fie 2 cabluri separate. Racordul unui termostat de ambian¡å Se deschide racordul B cu ajutorul unei ¿urubelni¡e (fig.

.se curå¡å instala¡ia ¿i se restabile¿te presiunea. Circuit încålzire .se deschide robinetul de gaz 33 .8 Punerea în func¡iune Punerea sub presiune (fig.se curå¡å rezervorul ¿i instala¡ia.se verificå etan¿eitatea pe tot traseul circuitului de gaz.se închide acest robinet atunci când acul manometrului 30 se aflå la presiunea men¡ionatå în 3.se deschide robinetul de umplere 37. 10 .se deschide robinetul de apå rece 36 .se curå¡å circuitul de gaz . . 13) Circuit apå caldå menajerå . Circuitul de gaz . ac¡ionând diversele robinete de apå caldå.se verificå dacå robinetele de tur încålzire 35 ¿i retur încålzire 34 sunt deschise .

iar când vå afla¡i pe prima se sare pe ultima. 15). Reglajele ¿i informa¡iile privind centrala termicå sunt accesibile prin deschiderea u¿i¡ei P a compartimentului electric ¿i scoaterea må¿tii D (fig. Valoarea acestor reglaje este specificatå în meniurile 3 ¿i 4. display-ul va trece în modul utilizator dupå circa 1 minut de la ultima apåsare pe taste. Resetarea istoricului defectelor: Vå pozi¡iona¡i în meniul 1 ¿i apåsa¡i tasta ¿i tasta Reglaj timp de 10 secunde. iar digi¡ii 2 ¿i 3 vor înceta så clipeascå. se apaså simultan. Pentru a ajunge la meniuri. . 15).9 Reglaje Din fabricå. Notå: atunci când vå afla¡i pe ultima rubricå. Modificarea parametrilor unei rubrici (se referå doar la meniurile 3 ¿i 4): Se apaså pe tasta Reglaj pentru a trece în modul de reglaj. clipind câteva momente. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. dacå se executå. aparatul este prereglat. Pentru a ajunge la meniul urmåtor. 11 . Display-ul va indica CM . apoi se apaså pe pentru a valida modificårile ¿i a ie¿i sau pentru a modifica parametrii de reglaj. timp de circa 5 secunde tastele meniul 1. Notå: Pentru a ie¿i din modul instalare. se apaså din nou pe tasta Meniu Schimbarea rubricilor în cadrul aceluia¿i meniu: Se apaså tasta sau pentru a urca sau coborî rubricile. Display-ul va indica CM . în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Este afi¿at Schimbare de meniu: Se apaså tasta Meniu (fig. Toate reglajele pot fi modificate de cåtre un specialist calificat. Întoarcere la configura¡ia de la ie¿irea din : fabricå: Vå plasa¡i în meniurile 3 sau 4 ¿i apåsa¡i tasta ¿i Reglaj timp de 10 secunde. 14). se va såri automat pe prima dacå se executå +. ¿i (fig. Numårul meniului este afi¿at timp de 3 secunde . în timp ce se executå aceastå opera¡iune. Se apaså tasta Reglaj din modul Reglaj. clipind câteva momente.

Temperaturå plecare apå menajerå (în °C) Temperaturå rezervor (în °C) Temperaturå tur încålzire (în °C) Temperaturå retur încålzire (în °C) 5. Digit 2 ¿i 3 10 la 99 18 24 28 30 0 : CF 1 : FF vitezå variabilå 2 : VMC 3 : FF vitezå fixå 0 : nu 1 : da 0 : apå menajerå 1 : încålzire de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 de la 0 la 99 Tip de evacuare a gazelor 2. … 9. 2. Digit 2 ¿i 3 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 cod de la 01 la 99 Notå: Display-ul indicå -.Istoric defecte Indicå ultimele 10 defecte Rubricå Ultimul defect apårut Penultimul defect apårut … Ultimul defect apårut înaintea celui precedent Digit 1 0. 8. 6. 2.Stare Centralå Indicå starea sau configurarea centralei Rubricå Versiune software Putere nominalå a centralei în kW Digit 1 0 1.1 . 4.2 . 1. 12 . 1.dacå nu existå cod înregistrat pentru defect Meniu . Cerere TA prezentå 3.STARE Meniu . 1. Pozi¡ie teoreticå a vanei distribuitoare 4. 7. 2. 3. 1.

3 .Reglaje pt. centralå în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW 28 kW 30 kW Valoare putere 3 3 3 3 13 la 18 kW 18 la 24 kW 21 la 28 kW 22 la 30 kW 13 .STARE Meniu . ACM Rubricå Module chaleur douce Digit 1 0 Digit 2 ¿i 3 Temperaturå de securitate apå menajerå Comandå ACM fixatå la 60 °C fårå afi¿are comanda 1 Ac¡iune programator 1 0 : nu 1 2 2 2 1 : da 0 : pe cele 2 1 : pe încålzire rezervor 2 : pe încålzire 3 : pe nici unul Putere max.

5 min 2.0 min 5 min 0 : manuel 1 : auto 85 °C 90 °C de 5 à 60 mn Vitezå pompå 1 1 Duratå post-circula¡ie pompå 0 la 5 minute în pa¿i de 1/2 minute 2 2 2 2 Consigne chauffage en Manuel Automatique 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 Maximum comandå temperaturå încålzire 2 reglaje: 85 sau 90 °C Réglage du seuil de temps pour l’état ouvert 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Réglage du seuil de temps pour l’état fermé 0 à 60 minutes par pas de 1 minute Func¡ionare Normal Totul sau Nimic TAC 0 la 7 minute în pa¿i de 1/2 minute de 5 à 60 mn 0 : nu 1 : da 0 min 0. 14 .Reglaje pentru încålzire Rubricå Func¡ionare protec¡ie pompå Digit 1 0 0 Digit 2 ¿i 3 0 : nu 1 : da 0 : Mare 1 : Micå 0 min 0.5 min 1. vezi meniu 3 rubrica 3 28 kW 30 kW 9 9 9 9 6 kW la P max. 9 kW la P max.STARE Meniu .4 . 10 kW la P max. pe încålzire în pa¿i de 1 kW 18 kW 24 kW NOTÅ: P max.5 min 5 min Valoare putere Putere max. 8 kW la P max.

0 pe digi¡ii 2 ¿i 3. display-ul 4 . display-ul -4. se fixeazå masca D ¿i se închide u¿i¡a P (fig.1. Dupå ce s-au terminat diferitele reglaje. tasta ¿i apåsatå timp de 5 secunde.dacå nu existå defect sau un cod corespunzând ultimului defect 2 .0.9 Exemple de reglaje (continuare) Reglarea TAC: Dacå se dore¿te modificarea reglajului TAC (Temporizare Anti Ciclu încålzire) la 3 minute. apoi se apaså pânå ce apare indica¡ia 3. Digi¡ii 2 ¿i 3 nu mai clipesc. display-ul indicå: 83. Se va proceda dupå cum urmeazå: Display 1 .5 (ceea ce corespunde reglajului din uzinå de 2 min 30 s) 8 = rubrica 8 2.se trece în modul instalare.apoi reglajul rubricii 0. fie 0 0 sau 01 3 . 15 .se apaså tasta Meniu indicå: de trei ori pentru a ajunge la meniul -4-.se trece la rubrica 8 (reglaj TAC) apåsând tasta indicå: 82.5 = 2.apoi 0. digi¡ii 2 ¿i 3 clipesc. Reglajul este finalizat. se va valida prin apåsarea tastei reglaj o datå. (memo: reglajul din uzinå este de 2 mn 30 s / vezi tabel instalator meniu 4 rubrica 8).5 min sau 2 min 30 secunde de 8 ori.-. Display-ul revine automat în mod utilizator dupå circa 1 minut.se apaså tasta Reglaj tasta o datå. 14). display-ul va indica: .

aparatul se blocheazå. cu LED-ul ro¿u 28 aprins (fig. Pentru defectele 01 ¿i 03.25 A Tentativå reaprindere Oprire de siguran¡å evacuare fum (VMC) Problemå de cablaj (FF) sau de siguran¡å 1.25 A Absen¡å flux fora¡ de evacuare fum (FF) Sincopå a dispozitivului de detec¡ie evacuare fum (FF) Vitezå reduså a sistemului de evacuare fum (FF) Defect în controlul func¡ionårii evacuårii fumului (FF) Senzor temperaturå rezervor scurtcircuitat Senzor temperaturå rezervor întrerupt Temperaturå în rezervor în afara limitelor 16 . Codificare display 01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 Denumire defect Oprire de siguran¡å la supraîncålzire Oprire de siguran¡å rateu de aprindere Informa¡ii Anti-înghe¡ cu pompå Anti-înghe¡ cu arzåtor Lipså circula¡ie apå Defect de circula¡ie a apei în circuitul primar Senzor temperaturå apå menajerå întrerupt Senzor temperaturå apå menajerå scurtcircuitat Senzor temperaturå tur încålzire întrerupt Senzor temperaturå tur încålzire scurtcircuitat Senzor temperaturå retur încålzire întrerupt Senzor temperaturå retur încålzire scurtcircuitat Oprire de siguran¡å.10 Incidente în func¡ionare În caz de anomalie în func¡ionare sau informa¡ii. se va cåuta codul corespunzåtor în tabelul de mai jos. Pentru a diagnostica problema ivitå. display-ul va afi¿a un cod de 2 cifre clipitor. defect evacuare fum (Spott) (CF) sau al siguran¡ei de 1. 16).

în vederea efectuårii unei eventuale modificåri a puterii de încålzire a centralei termice. Niagara Delta 24 FF Gaz : P. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 G20 Presiune rampå (mm CA) 10 13 20 25 33 42 50 61 72 84 95 110 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 22 40 58 70 88 120 150 180 210 250 280 320 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 20 30 40 52 70 90 114 135 158 184 210 242 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 PROPAN Presiune rampå (mm CA) 71 100 153 182 217 269 295 299 302 BUTAN Presiune rampå (mm CA) 56 78 115 140 152 168 213 231 235 17 . utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 74 86 Niagara Delta 30 FF Gaz : P. Ele nu pot fi utilizate pentru a calcula puterea reglatå exactå a centralei. pentru o presiune nominalå de distribu¡ie a gazului. utilå (kW) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G20 Presiune rampå (mm CA) 7 11 16 22 28 36 44 53 63 Niagara Delta 28 FF Gaz : P. în func¡ie de nevoile instala¡iei.Reglarea puterii arzåtorului din gaz Valorile din tabelele de mai jos sunt date cu titlu orientativ.

26. . 28. se va proceda la înlocuirea pieselor livrate odatå cu kit-ul de transformare.buton resetare 30. . 25.11 Transformarea de gaz În cazul adaptårii la un alt gaz decât cel pentru care este echipatå centrala. LED verde func¡ionare mod ACM LED ro¿u oprire de siguran¡å 29. . .manometru circuit încålzire 31.comutator apå menajerå : 0 / mini / eco / confort 24. Instruc¡iuni pentru utilizator 12 Comenzi Panou de bord 22.display 18 . . LED verde de punere sub tensiune LED portocaliu de func¡ionare arzåtor LED verde func¡ionare pe modul încålzire 27.comutator încålzire : 0 / minim / maxim 23.

3.spre mini la temperaturi mai ridicate. 13). Comutatorul 22 permite modificarea temperaturii apei din circuitul de tur încålzire. În caz contrar. Deschide¡i robinetul de gaz 33 (fig. prezen¡a aerului pe conductele de gaz poate provoca rateuri la primele tentative de aprindere. Comanda TA este vizualizatå printr-un punct în dreapta jos pe display Mod numai apå caldå menajerå (ACM) LED-ul 27 este aprins ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå Cazul 2: încålzire rezervor display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic în mod fix Cazul 3: consum de ACM display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Comutatorul 23 permite modificarea temperaturii apei menajere între pozi¡iile mini ¿i confort. LED-ul verde 24 se aprinde. Mod numai încålzire LED-ul 26 este aprins ¿i display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. Aten¡ie: la punerea în func¡iune dupå o întrerupere prelungitå. 17) 1. 2. Centrala dumneavoastrå este pregåtitå så func¡ioneze. În timpul acestui reglaj. Atunci când comutatorul este situat în zona riscul dezvoltårii de bacterii de tip legionella. Asigura¡i-vå cå robinetul general de oprire a gazului este deschis ¿i centrala se aflå sub tensiune. display-ul clipe¿te ¿i indicå temperatura medie fixatå pentru stocarea apei calde menajere.spre maxi la temperaturi scåzute . de ex.13 Proceduri Pornire (fig. Delta Safe (rezervor la minimum 60 °C) este evitat 19 . în func¡ie de nevoile anotimpului: . Verifica¡i dacå presiunea din circuitul de încålzire este suficientå: acul manometrului la minimum 1 bar cu 1. vezi § 3. Vezi § 20 "Incidente de func¡ionare".5 bar maximum la rece.

cu un specialist calificat ¿i autorizat.13 Proceduri (continuare) LED-urile 26 ¿i 27 sunt aprinse ¿i: Cazul 1: nu existå consum ACM ¿i nici încålzirea rezervorului display-ul indicå temperatura pe tur încålzire. la fiecare 23 de ore are loc 1 minut de func¡ionare a pompei de circula¡ie ¿i comutarea vanei distribuitoare. nu trebuie confundatå cu opera¡iunile de între¡inere. Garan¡ia oferitå de producåtor.se închide robinetul de gaz 33 (fig. În caz de insuficien¡å prelungitå a debitului. 15 Protec¡ia la evacuarea incorectå a fumului Aceastå centralå este echipatå cu un sistem de detectare a debitului de extrac¡ie a gazelor arse. 20 . Aten¡ie: acest dispozitiv pentru controlul evacuårii produselor de combustie nu trebuie scos din func¡iune ¿i nu poate face obiectul unor interven¡ii inoportune. Pentru toate opera¡iunile privind între¡inerea centralei dumneavoastrå. 13). În cazul înlocuirii acestuia. prestatorii de servicii vå pot propune formule de contract pentru între¡inerea anualå. centrala este puså automat în oprire de protec¡ie. ex. Pentru a asigura func¡ia anti-înghe¡ a TA se va låsa centrala în pozi¡ia de încålzire. o datå pe an.se întrerupe alimentarea electricå a aparatului . pot fi utilizate doar piesele originale. care acoperå defectele de fabrica¡ie. Oprirea completå a centralei .se fixeazå comutatoarele 22 ¿i 33 în pozi¡ia 0 stingerea LED-urilor verzi 26 ¿i 27 . care autorizeazå func¡ionarea arzåtorului. conform normelor legislative în vigoare. Mod apå caldå menajerå ¿i încålzire simultan display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic display-ul indicå defilarea segmentelor în sensul acelor de ceasornic Segmentul de mijloc fix + LED-ul de punere sub tensiune 24 aprins Punerea în stare de veghe a centralei ¿i func¡ionarea protectiei anti-înghe¡ Se fixeazå comutatoarele de încålzire 22 ¿i apå caldå menajerå 23 în pozi¡ia 0 LED-urile verzi 26 ¿i 27 se sting. Efectua¡i verificarea. În acest mod. Notå: în aceastå pozi¡ie nu este asiguratå func¡ia anti-înghe¡. Func¡ia anti-înghe¡ a centralei : la 7 °C pornirea pompei la 4 °C pornirea arzåtorului. Aten¡ie: în acest mod este inoperantå func¡ia anti-înghe¡ a termostatului TA. 14 Între¡inere Între¡inerea anualå a centralei dumneavoastrå este obligatorie.

• Circuitul de încålzire Se ia una dintre måsurile urmåtoare: .1) Se gole¿te circuitul instala¡iei de încålzire . este necesar ca instalarea. 18 Schimbarea tipului de gaz Aceste aparate sunt prevåzute så func¡ioneze fie cu gaz natural.3) Se laså instala¡ia så func¡ioneze la ralenti. . 18). a robinetului de apå rece al instala¡iei. apoi: .se ac¡ioneazå vana de evacuare a supapei de siguran¡å a rezervorului 38 (fig.se deschide un robinet de apå rece . care vå vor indica måsurile cele mai adaptate situa¡iei dumneavoastrå. 21 . Apa se va scurge prin orificiul de golire.ACM Golirea circuitului de apå menajerå al centralei se efectueazå dupå închiderea. fie cu gaz butan-propan. Verificarea periodicå a nivelului de protec¡ie adus de acest antigel reprezintå o garan¡ie suplimentarå. reglând termostatul de ambian¡å pe pozi¡ia "anti-înghe¡" (între 5 ¿i 10°C). Acesta precizeazå ¿i modalitå¡ile de acordare a garan¡iei.2) Se protejeazå instala¡ia de încålzire cu un produs antigel. la contorul de apå. Aceasta reprezintå pentru dumneavoastrå garan¡ia cå instalatorul a respectat manualul de instalare. Pentru a beneficia de garan¡ie. 17 Sfaturi practice Precau¡ii în caz de înghe¡ Vå sfåtuim så vå consulta¡i centrul de service. Aten¡ie: se laså centrala în pozi¡ia mod încålzire. precum ¿i toate reglementårile ¿i normele tehnice în vigoare (colec¡ia ISCIR). • Circuitul de apå menajerå.16 Garan¡ia Centrala dumneavoastrå este garantatå pentru perioada specificatå în certificatul de garan¡ie. reglarea ¿i opera¡iunile de punere în func¡iune a centralei dumneavoastrå så fi fost efectuate de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat agreat de MTS ROMÂNIA SRL. Schimbarea tipului de gaz trebuie efectuatå de cåtre un specialist calificat ¿i autorizat.

...............72 kg/h GPL G30-G31 68 18 4 BUT/PROP galben Put... duze ……………………………............ Nr...…… Ansamblu electrovanå Specifica¡ie ……………………………………….............41 kg/h Nat G20 123 18 6.......8 46 m /h 17.. Presiune maximå circuit încålzire ……………….....02 MJ/m3 la 20 mbar G 30 (butan) ………......... min....…………………… Diamertu duze în 1/100 mm …............... Temperaturå ACM medie de stocare ……………......00 m3/h 0...... Puterea termicå pe mod producere ACM.....2 la 24 kW 24 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ De la 8.............9 l/min...11 kg/h 2....... Debit minim al circuitului de încålzire centralå .... De la 8...74 kg/h 0...........6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) ….1013 mbar) …... 46...... 300 l/h 0........ max......... Temperaturå tur încålzire. min............ACM (DT : 30 K) Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …. Capacitate circuit apå menajerå …………………......29 m3/h 2. 300 l/h 0......... 26......... Presiune maximå circuit apå menajerå ………….......0 l/min.. variabilå........ Tensiune electricå ………………………………....... Debit specific apå caldå menajerå ....... 9.....5 kW 1....0 BUT/PROP galben GAZ NAT negru 22 ....... reglabilå ……………........ 34.. Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ...74 kg/h 0..... 31.............. Protec¡ie electricå ………………………………. max: Categorie de performan¡å conform RT 2000 ...... G 20 (metan) ……......C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm ....07 kg/h Nat Specifica¡ie gaz……………............... ....C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm.............72 kg/h GPL G30-G31 72 18 7........... Categorie ......9 l/min....….............…....5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put.....……………….........7 kW 2.......83 m3/h 2... 1. Puterea termicå pe încålzire....……………………...............2 la 28 kW 28 kW Temperaturå joaså II 2E+3+ Debit de aer proaspåt necesar combustiei...............19 Caracteristici tehnice Niagara delta 24 FF Niagara delta 28 FF Model.......1 kW 3. G20 123 18 4....... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå.. 1........... Consum nominal de gaz (15 °C ..... 45.00 m3/h 0......... 9......46 kg/h 2......... Putere electricå consumatå ……………………...... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ………………………......5 kW 1.......... Culoare scaun ventil ………………………………... max................2 GAZ NAT negru 3 56 m 3/h 20....0 l/min.5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Put.......4 MJ/kg la 37 mbar Put..

.............................................0 l/min.............3 kW 1... Diafragmå Diametru / specifica¡ie ....... Culoare scaun ventil …………………………………………......C12 cu ie¿ire orizontalå concentricå Ø 100/60 mm …..............1013 mbar) ……….............……….................. reglabilå ……………….....................5 bar 7 bar 3 bar de la 40 la 85 °C de la 45 la 70 °C 60 de litri 230 V mono 50 Hz 150 W IP 44 Putere max..................................................................9 l/min..........................................………………………....................... 20.............................................. · SPIRAL GAZ 3CE · ROLUX 3CE Debit de aer proaspåt necesar combustiei Debit specific apå caldå menajerå ACM (DT : 30 K) ………………............................... Presiune maximå circuit încålzire ……………………………………............. Protec¡ie electricå …………………………………………………........................................ Debit minim pentru ini¡iere producere ACM …………………………..................................... 300 l/h 0.............. Putere electricå consumatå …………………………….................……………… G 20 (metan) ………...C32 «xx» cu ie¿ire verticalå concentricå Ø 125/80 mm. Consum nominal de gaz (15 °C ............….................................. Capacitate circuit apå menajerå …………………………………............................................ ............………. Tip camerå închiså ¿i tiraj for¡at ...........C42 3CE pentru conducte de evacuare tip: …………….....02 MJ/m la 20 mbar G 30 (butan) ………………………………................................. .....57 m /h 2...................4 MJ/kg la 37 mbar 3 59 m3/h 22.. variabilå …….................…….... Categorie ……………………………………………………………. 45.................................................................................................…………………………………........ Presiune maximå circuit apå menajerå ……………………………..…… Diametru duze în 1/100 mm ………………………...............................................................77 kg/h GPL G30-G31 74 18 Specifica¡ie gaz……….…… max Categorie de performan¡å conform RT 2000 …………...................................58 kg/h Nat 3 Putere min....6 MJ/kg la 28-30 mbar G 31 (propan) …………………………............................................... Debit minim al circuitului de încålzire centralå ……….....................78 kg/h 0............... Presiune minimå de anclan¿are apå caldå menajerå ……………..............62 kg/h 2..….......................... Puterea termicå pe mod producere ACM.... Ansamblu electrovanå Specifica¡ie….......................................……….....1 la 30 kW 30 kW Temperaturå scåzutå II 2E+3+ Model.....................2 kW 3..............................................2 m3/h 0...... Temperaturå tur încålzire.….......... 11.............. Nr............................ 34..........……………………............................. G20 123 18 9 GAZ NAT negru 9 BUT/PROP galben 23 ....... 1......................................... duze ……………………………………………..……............. 46............................................................. Puterea termicå pe încålzire ………………………………...........…....................……………………..........… Tensiune electricå ……………………………………………………..........................................19 Caracteristici tehnice (continuare) Niagara delta 30 FF 10........................................... Temperaturå ACM medie de stocare …………………................

vezi § 8. Întrerupere de la termostatul de ambian¡å. vezi § 8. Solu¡ii Efectua¡i verificårile care se impun (intrare apå. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. Producerea fenomenului de termosifon la plecarea pe ACM. A¿tepta¡i câteva minute.20 Incidente Incidente în func¡ionare Cauze Absen¡a gazului. Absen¡a alimentårii cu electricitate. Pe timpul verii. întrerupåtoare. închide¡i robinetul de tur al încålzirii 34 (fig. Absen¡a apei. Centrala nu porne¿te Prezen¡a aerului în circuitul de gaz. prezen¡å apå. 17). Regla¡i termostatul de ambian¡å. LED ro¿u aprins. Se vor reîncepe opera¡iunile de punere în func¡iune. solicita¡i interven¡ia unui specialist calificat. Apåsa¡i tasta reset 29 (fig. nu uita¡i så-l deschide¡i din nou la începutul anotimpului rece. Încålzirea caloriferelor în modul de func¡ionare "VARA" Dacå aceste solu¡ii nu vå oferå rezultatele dorite. LED-ul ro¿u se stinge. ciclul de aprindere se reia. În cazul în care se repetå oprirea de "protec¡ie". siguran¡e…) Poate surveni dupå o oprire prelungitå. 18). oprire de protec¡ie Zgomote în instala¡ia de încålzire Prezen¡a aerului sau presiune insuficientå. Aerisi¡i instala¡ia de încålzire sau restabili¡i presiunea. 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful