Sunteți pe pagina 1din 4

k?

axgrrxwm#rm *s#**mfsm d* #rusy#p-$ @*grrrrr-m

*;*$,$s*hTd
Num5rul Octombrie2003
,AClli$TNl-i&9,{R:

n Pagina2 "A$AC""rlin Mai :OS.i


F'{'ctr n i}iift t eqttie: urs*i trt
r'!

Din nou lu drum


Vacanla am uitat-o de mult. Voi ali trecut in altd clasd, iqr eu imi incep al doilea an de via1d. Pe parcursul anului trecxtt, tn paginile mele ali

: care v-au ajutat iffiE#Ffa,#J,*{effi ,'gg;Wdd#p;mgwg


' - """"3 !'

r- raglna J

p;{$ffilfigx sr$ pr*fu$*i* x


c8!d*

n Pagtna4

atematiloa fufl Dilstraaffi va


iiil: igt : : I : : . : : . . 1i: , : l: T. .:,-:i: ii::ax:rs11 ::::::j3;j:_: j:t:i:

rl Redacfia: rj Instifirtor lrina Negoifd - I.S.4 :1 Inv. AuricaFrdf,ld - gc. 96 !j lnstitutor luliana Drdgan - gc. 96 :i Prof. Valentina Cicu - $c. 96 ;i Prof. Ion Cicu- 9c.96

ii j; jj i: l: i,

sd mai adduga{i ceva la cunoqtinlele ' voestle de qi despre matematicd. AEa cum mulpi dintre voi Stiu, anul trecut mi_am i i inrhr>int nntiuirnrnn incheiat activitatea i cu un concurs cu premii; multe 1premu. Unii dintre voi au fost prezenli la acest concurs i $i chiar au cdqtigatIncd o datd vd mulpumesctuturor celor care au 1 i participat la concurs. Eu amfostfericit sd vd cunascpe j vai Si sper cd Si voi ali fost bucuroSi sd md cunoasieyi i 'i Pe minet, sd mergem tmpreund mai ,^_ _::ur"otr:r:_vreau , departe Ei sd realizdm luqari mdcar lafel defrumoase i Si utile ca in anul precedent. I ASa cd, vd astept tn continuare sd md citili, sd t j i rezolvali problemele pe care vi le prapun, iar fn Mai : j i 2004 vd astept la un nou concurs. DeSi e cam tdrziu pentru asta vd doresc succes i i ': tn noul an .scolar gi sd ne vedem la vord cu rezuhcttecdt i mai bune Si tmpliniri cdt mai multe. i
l

I gitsit sper, Iucruri interesanteSi probleme frumoaie

ii r.n',or.ou*area:
ii Prof. Ion Cicu- gc.96
rl:.:*:-:T**:::,* :-::ia-_'^*i-j:: g:j:: " -- a*r r*r".,"raa*""*-i

:;
ji

ww$ffipeffi#
Clasa a II-a Premiul I Barbu,Andrea - $c. 79 Caracag loana- gc. 120 Centea Diana- ge. 120 Geambaqu Valentina - $c. 194 Mihai Analvturia- gc. 109 Negureanu Raluca- gc. 194 Nicu Nicolae- gc. 36 Jigau Horia- $c. 79 Premiul al Il-lea RaduIoana- gc. 194 Dumitrescu $lefan- $c. 36 Negureanu Alexandra- $c. 194 Badea Iuliana- gc. 120 Cristea$tefania- $c. 120 DimacheCddlin - gc. 190 FlorescuDan $tefan- gc. 79 Lic[ AnaMaria- gc. 99 B5lan Andreea- gc. 96 DogaruFlorin - gc. 109 Stoean Cristian- $c. 99 Bulearcl Diana- gc. 120 Perin Mark - gc. 99 Raiciu Geanina - gc. 190 Vreme; Mad- gc. 96 Premiul al III-lea Ionescu Iordan* $c. 98 Sibiceanu Vlad - gc. 79 Tudor Georgiana - gc. 120 Ungureanu Denisa - $c. 99 Ion Claudia - gc. 308 VdduvaAndrei - gc. 96 Clasa a III-a Premiul I Popescu Ana Roxana- $c. 194 Babachia Vlad - gc. 79 Bunescu Gabriel- gc. 96 Carabe{ Cosmin- gc. 79 Costache Sorina* $c. 155 FloreaCosmin- gc. 194 Florea Iulia- gc. 194 Gawil Alexandru- gc. 36 GeambaSu Marina - $c. 194 Inzici Miruna - gc. 194 NaddGeorge - gc. 113 Nagniabeda Mihai - gc. 308 PavelGeorge - gc. 165 Popaloana- $c. 190 * gc. 79 Stoicea Sara SuciuAlexandru- gc. 109 Premiul al Il-lea CosteaAna Mafia - gc 194 OlteanuAdrian - gc. 109 , GheorghiuLucian - gc. 165 JumdtateRizvan-gq 96 NicolaescuIoana- $c- lg4 CornildElena- gc. 74 IsacIustin- $c. 96 JurcluRadu- $c. 79 Vicireanu Vlad - gc. 79 Voicu Bogdan- $c. 190 Premiul al III-lea Andrei dexandru - gc, 165 FulgeanuMiruna - gc. 190 Ilie Ana Maria - gc. 79 Clasa a IV-a Premiul I CArneanu Alina - gc. ll3 DrdganEvelis' gc. 96 Fanache RaregAlexandru- $c. 96 GogorinCosmin $c. 194 loana- gc. 7e Il*:il MareiRa&r* $c. 98 Munteanu EneCdrdlin- gc. 79 Neagu$tefan- ge. 79 NovacRoxana - $c. 120 Petrag Vlad - gc. 79 ' ltlnculescu Iulian - gc. 194 Stoica Lavinia Carmen - gc. 194 Stuparu Bogdan- gc. 79 VladRizvan - gc. 96 Premiul al Il-lea Beer Mihnea - gc. 79 Cojocaru Cosmin- gc. 79 MarianTiberiu- gc. 189 PopMihai - gc. 190 StoicaAndrei- $c. 79 * $c. 79 Ene Rareq Constantinescu Dragoq- $c. 79 Ene Carmen - gc. 36 GruiaMihnea- gc. 79 Laz[r Cntilin - gc. 36 Premiul al III-lea CazanCitilin - gc. 36 DumitrescuGabriel- gc. 79 Efremov Alina * gc. 99 GeantdMihai - gc. 96

*MlJffiffi
Ghicegte daci pofi
De ce aveti nevoie ? Cdrfi de joc de tra I'la 9, un zar. coli de hdrlie Si 2 creioane Ce ave{i de {Eeut ? ::, Scoateli din pachelul de cdryi 4 carli Si a;ezalile pe masd. Doli apoi cu zarul. Incercali w.am sd oblineli numdrul de pe zar din 2, 3 si apoi toate cele patru mtmere de pe cdrlile de joc folosind oricare dintre operafiile mqtematice cunoscute, chiar Si paranteze. Dacd nu esteposibil mai da{i tncd o datd cu zarul. Dacd tot nu esteposibil alegeli alte cdrli. Exemplu. Afi extras cdrlile: 2; 5: Z; 8, iar cu zarul ali dat 6 6 d in 2 n u me re ? Da . 8 -2 : 6 6 din 3 mtmere? Da. (7 + 5) : 2 : 6 6 din 4 vuTngre?Dil. 2 +5.+f:- g : 6 P uteli fo Iosi qi, un'calealater. Ce realizafi ? Rezolvarea problemei Si folosirea calculatorului de edtre copil sunt foarte importante pentru demoltarea capacitdlilor matematiee qi ajutd capilul sd fie creativ cu namerele.

gnffiffi

dffig.dt,$?fl,'""
o giinuge, qtiind c6, daci ar mai

cu 9 mai mulli dec6tgdsc4 cme

afl6m vdrsta I fiecare aopil?

(le + 9)-

):28-

12:16 (pui)

a III-a
Problema 3. Ionel deschide o carte, citegte numerele care

YJ/

ffin,.u.tu,uffirt-u
Tatdl, mirma $i fiul au

"SunglgeJqr$pg4,r, denumesc celedouf,paginigi spune: ; numereeste47".Soralui mai mare,mariaLi&:aAifugegft!4


Cine are dreptate qi de ce ?

impreund 92 de ani. $tiind cd vdrsta fiului estede 9 ori mai micd dec6tceaa
tdlui. iar vArsta tatdlui este cu 3 ant

mai mare decdta mamei aflati ce varstA Pentru clasaa [V-a


avea22Si

paginile Sotufie Numerelecaredenumesc Dac6sumalor este47 atuncicele doud 24.Q3 +24:47). Dar,lntr-ocarte, cu un numdrpar, i st6ngasenumeroteazii cu un numdrimpar. Inseamnicd la desch nu putemaveain fafn paginile 23 5i24. 23 sau24 5i25. AgadarMaria are dreptate.

Mircea are vArsta de l0


i mai mici decAt cea a mamei. iar

Clasa a IV-a
Problema 2. Adundndun numf,ra cu dublul precedentului sduseobline 1999.Aflafi s6ugi cu triplul,succesorului ' numdrula. Numdrul Solutie. Dublul precedentului ll Il

tatdlui este sumavdrstelorcelor i. Ce vArst[are fiecaregtiindc[ vdrsta


tatIlui este cel mai mare numdr natural careimpdr{itla9 dd cdtul4.

Minitest
Marcheazd cu X rispunsul pe careil considericorect. (numaiunul dintre rdspunsuri estecorect)

Numerelg factori s
-7 :1992 predecesorul, atunci
scddea7 obfinem de 6 ori

numesc produs I
$enumeqte descdzut I
rl l

332.
8 bile albe,5 bile negreqi 3 este cel mai mic de bile pe care bile le privi, pentrua fi siguri ci extragem, trebui avem ce pufin cdteo bil6 din fiecareculoare?

scdzdtor

Ii* Numarul ffi

u
r

3. tntr-o

u$
uffi
f

H
se face

Proba a&ffi adunareffi

imp64ire

Solufie Avem in vedereceamai *proast6"situalie.Mai tntii extragem toatebilele albe,apoi pe celenegre.Ludnd apoi inci o bil6 vom fi siguri cI am extrascel pufin cdteo bil6 din fiecareculoare. 8 +5 +1 : 14bile. Prin urmare vom scoate

Rezultatulinmul$irii se numegte produs factor sum6

cet

Ghiritoare
Mariana lancu IV A

Impletihil covrigel, paci gii sd muqti din el Il poli transf,orma?ndati .n ? r. - drn p0ine coaptd. ln crtrd Iar de-n f{a ei vei pune O aceaqicifr6, intoarsd, $tii ce numdr vei obfine? Cel purtat de qcoalanoastri.
',iiiiiiEiiititiiiiiiiiiiiiiiiiii,{t
Continuare din pagtua 2

Clasa a II-a Vlddoiu Alina - $c. 99 Dimache Marius - $c. 96 Gheorghe Cristina - $c. 96 Robitu Alexandra * $c. 120 S m dulonul- $ c . 3 6 Clas aa lll- a Manea George- $c. 165 M inc i M ihai $ c .9 6 Miu $tefan- $c. 98 - $c. 190 PdunAlexandra RoquMircea - $c. 96 GheorgheMiruna - $c. 190 Dumitru $tefan - $c. 194 - $c. I l3 SoareCristian Clasa a lV-a GhineaRaluca- $c. 190 llriqcan Tiberiu - $c. 113 MareqFlorin - $c. 79 OpreaRareq- $c. 194 RddulescuAndrei - $c. 79 StoicaOctavian- $c. 98 $erbdnescuAdriana - $c. 190 Tdlpeanu Dana - $c. 98 Toma Cristina- $c. 99 Dirleci lulia - $c. 98 Barbu Cristina- $c. 36 Gelbere Emilia - $c. 98 Ghiti BeatriceAna - $c. 120 CrigoreMihaela- $c. 36 I lie M ihai- $c . 1 9 0 Nedelcu Alexandra * $c. 190

IatE solufia la problema din numirul trecut.

Fig.1

Fig.2

Incearci sI obtii numirul 6 din piesele de TANGRAM. Daci nu reuqeqti am sd-ti arit eu in numirul viitor