Sunteți pe pagina 1din 43

Anexa nr.

Lista tipurilor de habitate i a speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat fiecare sit de importan comunitar
1 . Aniniurile de pe Trlung
Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

2 . Apuseni
Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 4030 - Tufriuri uscate europene; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 6520 - Fnee montane; 7110* - Turbrii active; 7120 Turbrii degradate capabile de regenerare natural; 7150 - Comunti depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase; 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 9410 Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus (Carab); 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4050 - Isophya stysi (Cosa); 1060 - Lycaena dispar Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1903 - Liparis loeselii (Moioare); 2186 Syringa josikaea (Liliac transilvnean, Lemnu vntului); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

3 . Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare


Tipuri de habitate: 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9260 - Vegetaie forestier cu Castanea sativa Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte); 4055 - Stenobothrus eurasius (Lcust)

4 . Bgu
Tipuri de habitate: 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei (Carab); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

5 . Balta Alb - Amara - Jirlu - Lacul Srat Cineni


Tipuri de habitate: 1310 - Comuniti cu salicornia i alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i nisipoase; 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3140 - Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de Chara Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar) Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan)

6 . Balta Mic a Brilei


Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene i tufriuri (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae) Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 4120 - Alosa tanaica (Rezeafc de Dunre); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

7 . Bazinul Ciucului de Jos


Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlatini alcaline; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de nevertebrate: 1014 - Vertigo angustior; 1016 - Vertigo moulinsiana Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turi); 1617 - Angelica palustris (Angelic de balt); 1758 Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 1528 - Saxifraga hirculus (Ochii oricelului)

8 . Betfia
Tipuri de habitate: 6250* - Pajiti panonice pe loess Specii de mamifere: 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei (Carab); 4057 - Chilostoma banaticum

9 . Bisoca
Tipuri de habitate: 6520 - Fnee montane Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

10 . Bistria Aurie
Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 91E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1105 - Hucho hucho (Lostri)

11 . Branitea Catrilor
Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

12 . Braul Mcin
Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de Chara; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 62C0* - Stepe pontosarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare) Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

13 . Bucegi
Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1065 - Euphydryas aurinia; 4048 - Isophya costata (Cosa); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 4039 - Nymphalis vaualbum; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1015 - Vertigo genesii Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1381 - Dicranum viride; 2113 - Draba dorneri (Flmnzic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 1389 Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

14 . Bucani
Tipuri de habitate: Carpinion betuli 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din

15 . Buila - Vnturaria
Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben)

Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

16 . Buteasa
Tipuri de habitate: 4030 - Tufriuri uscate europene; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei (Carab)

17 . Cian
Tipuri de habitate: 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. Specii de plante: 2132 - Astragalus peterfii (Cosad); 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 Echium russicum (Capul arpelui)

18 . Cldrile Zbalei
Tipuri de habitate: 6520 - Fnee montane; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

19 . Climani - Gurghiu
Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6520 - Fnee montane; 7240* - Formaiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1105 - Hucho hucho (Lostri); 1146 Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei (Carab); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelic de balt); 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1393 - Drepanocladus vernicosus; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

20 . Cmpia Careiului
Tipuri de habitate: 2190 - Depresiuni umede intradunale; 2330 - Dune cu Corynephorus i Agrostis; 2340* - Dune Panonice; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 2011 - Umbra krameri (ignu) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte) Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel); 1617 - Angelica palustris (Angelic de balt); 4081 - Cirsium brachycephalum (Plmid); 1898 - Eleocharis carniolica; 4098 Iris humilis ssp. arenaria (Iris); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt); 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediei)

21 . Cmpia Ierului
Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peripanonice; 6250* - Pajiti panonice pe loess; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91M0 - Pduri balcanopanonice de cer i gorun; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 1145 Misgurnus fossilis (ipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 2011 - Umbra krameri (ignu) Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu crlig); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 1060 - Lycaena dispar Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel); 4081 - Cirsium brachycephalum (Plmid); 1898 - Eleocharis carniolica; 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

22 . Canaralele Dunrii
Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de Chara; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene i tufriuri (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae) Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap)

Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 4120 - Alosa tanaica (Rezeafc de Dunre); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean); 2079 - Moehringia jankae (Merinan)

23 . Cascada Miina
Tipuri de habitate: 6520 - Fnee montane; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

24 . Ceahlu
Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6520 - Fnee montane; 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte) Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Ferigu, Ruginit); 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 1903 - Liparis loeselii (Moioare); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

25 . Cefa
Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris) Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz) Specii de amfibieni i reptile:1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare) Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Plmid); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

26 . Cenaru
Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

27 . Cheile Bicazului - Hma


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 6520 - Fnee montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan) Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

28 . Cheile Cernei
Tipuri de habitate: Tipuri de habitate: de tip Luzulo-Fagetum Specii de mamifere: 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 9110 - Pduri de fag 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)

29 . Cheile Glodului, Cibului i Mzii

30 . Cheile Lpuului
Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus (Carab)

31 . Cheile Nerei - Beunia


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 2533 - Cobitis elongata (Fs mare); 1163 Cottus gobio (Zglvoc); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar)

Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1044 - Coenagrion mercuriale (rncu); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1083 Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4039 - Nymphalis vaualbum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 4064 - Theodoxus transversalis (Melc); 1032 - Unio crassus (Scoica de ru) Specii de plante: 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii)

32 . Cheile Rudriei
Tipuri de habitate: 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 8210 Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare) Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Ferigu, Ruginit)

33 . Cheile ugului - Munticelu


Tipuri de habitate: 6520 - Fnee montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 91Q0 - Pduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

34 . Cheile Turenilor
Tipuri de habitate: 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei

35 . Cheile Turzii
Tipuri de habitate: 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6190 Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 4034 - Glyphipterix loricatella; 4050 - Isophya stysi (Cosa); 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan) Specii de plante: 1689 - Dracocephalum austriacum (Mtciune); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 2170* - Ferula sadleriana (Aerel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris); 1477 - Pulsatilla patens (Dediei); 4087 - Serratula lycopifolia (Glbinare)

36 . Cheile Vrghiului
Tipuri de habitate: 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1323 Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus (Carab); 4057 - Chilostoma banaticum; 1086 - Cucujus cinnaberinus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

37 . Ciomad - Balvanyos
Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx Specii de mamifere: lynx (Rs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan) Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

38 . Ciuca
3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas Tipuri de habitate: cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (VaccinioPiceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus (Carab); 4036 Leptidea morsei; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 1379 - Mannia triandra

39 . Ciuperceni - Desa
Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides; 2190 - Depresiuni umede intradunale; 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de Chara; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap) Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu crlig); 4013 - Carabus hungaricus (Carab) Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel); 2285 - Colchicum arenarium (Brndu); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

40 . Coasta Lunii
Tipuri de habitate: 6240* - Pajiti stepice subpanonice

Specii de nevertebrate: Pseudophilotes bavius Specii de plante:

4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4043 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean) 62C0* - Stepe ponto-sarmatice

41 . Coasta Rupturile Tanacu


Tipuri de habitate:

42 . Codru Moma
Tipuri de habitate: 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 8210 Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (SymphytoFagion) Specii de amfibieni i reptile:4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean)

43 . Comana
Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 3260 Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 40C0* Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcanopanonice de cer i gorun; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de amfibieni i reptile:1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2011 - Umbra krameri (ignu) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1052 Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte); 1084* - Osmoderma eremita (Crbu); 1014 - Vertigo angustior Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

44 . Corabia - Turnu Mgurele


Tipuri de habitate: 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2555 Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 4064 - Theodoxus transversalis (Melc)

45 . Coridorul Jiului
Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap) Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 4013 - Carabus hungaricus (Carab); 1044 - Coenagrion mercuriale (rncu); 4045 Coenagrion ornatum (rncu); 1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului)

46 . Cozia
Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6230* Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 1146 Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus (Carab); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4049 Isophya harzi (Cosa); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 1758 Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

47 . Creasta Nemirei
Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 4030 - Tufriuri uscate europene; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

48 . Criul Alb
Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1157 Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de ru)

49 . Criul Negru
Tipuri de habitate: 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de ru)

50 . Criul Repede amonte de Oradea


Tipuri de habitate: Specii de mamifere: Specii de peti: uranoscopus (Petroc) Specii de nevertebrate: ru) 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr) 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 1122 - Gobio 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte); 1032 - Unio crassus (Scoica de

51 . Cuma
Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 4036 - Leptidea morsei

52 . Dncioanea
Tipuri de habitate: 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben)

53 . Dealul Alah Bair


Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete)

54 . Dealul Cetii Deva


Tipuri de habitate: 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria

55 . Dealul Cetii Lempe - Mlatina Hrman


Tipuri de habitate: 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 7210* Mlatini calcaroase cu Cladium mariscus ; 7230 - Mlatini alcaline; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone Specii de plante: 1903 - Liparis loeselii (Moioare)

56 . Dealul Cioca - Dealul Vielului


Tipuri de habitate: Specii de nevertebrate: Specii de plante: 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice 4030 - Colias myrmidone 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris) 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

57 . Dealul Istria
Tipuri de habitate: Specii de mamifere: Specii de nevertebrate:

58 . Dealul lui Dumnezeu


Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (oarece sritor de step); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1298 - Vipera ursinii (Viper de step) Specii de nevertebrate: 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)

59 . Dealul Perchiu
Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

60 . Dealurile Agighiolului
Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean)

61 . Defileul Criului Negru


Tipuri de habitate: 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din TilioAcerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticum Specii de plante: 2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)

62 . Defileul Criului Repede - Pdurea Craiului


Tipuri de habitate: 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7140 Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlatini alcaline; 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9130 Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1304 Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte) Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 1477 - Pulsatilla patens (Dediei); 2186 Syringa josikaea (Liliac transilvnean, Lemnu vntului)

63 . Defileul Jiului
Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (VaccinioPiceetea)

Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 1084* - Osmoderma eremita (Crbu); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gndac de ap); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

64 . Defileul Mureului
Tipuri de habitate: 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)

65 . Delta Dunrii
Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare; 1150* Lagune costiere; 1210 - Vegetaie anual de-a lungul liniei rmului; 1310 - Comuniti cu salicornia i alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i nisipoase; 1410 - Pajiti srturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi); 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 2110 - Dune mobile embrionare (n formare); 2130* - Dune fixate cu vegetaie herbacee peren (dune gri); 2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides; 2190 - Depresiuni umede intradunale; 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de Chara; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 40C0* - Tufriuri de foioase pontosarmatice; 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6420 - Pajiti mediteraneene umede cu ierburi nalte din Molinio-Holoschoenion; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 7210* - Mlatini calcaroase cu Cladium mariscus ; 91AA Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 Zvoaie cu Salix alba i Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene i tufriuri (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae) Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de step); 1356* Mustela lutreola (Nori, Nurc); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635 - Vormela peregusna (Dihor ptat) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean); 1298 - Vipera ursinii (Viper de step) Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 4120 - Alosa tanaica (Rezeafc de Dunre); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 Sabanejewia aurata (Dunari); 2011 - Umbra krameri (ignu); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 4028 - Catopta thrips; 4045 - Coenagrion ornatum (rncu); 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1084* Osmoderma eremita (Crbu); 4064 - Theodoxus transversalis (Melc)

Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel); 2253 - Centaurea jankae (Vineele, Dioc, Zglvoc); 2255 - Centaurea pontica (Vineele, Dioc, Zglvoc); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 1428 Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

66 . Delta Dunrii - zona marin


Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare; 1140 Nisipuri i zone mltinoase neacoperite de ap de mare la reflux; 1160 - Melele i golfuri Specii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros) Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 4120 - Alosa tanaica (Rezeafc de Dunre) Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar

67 . Deniz Tepe
Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare) Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean)

68 . Diosig
Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt); 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediei)

69 . Domogled - Valea Cernei


3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i Tipuri de habitate: boreale; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8160* - Grohotiuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar i montan; 8210 Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9530* - Vegetaie forestier submediteraneean cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1085 - Buprestis splendens (Gndacul auriu); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus (Carab); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4057 - Chilostoma banaticum; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1052 Euphydryas maturna; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4039 - Nymphalis vaualbum; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte); 1084* - Osmoderma eremita (Crbu); 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gndac de ap); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii)

70 . Drocea
Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup) Specii de amfibieni i reptile:4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de nevertebrate: 4039 - Nymphalis vaualbum

71 . Dumbrveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 91AA - Vegetaie forestier pontosarmatic cu stejar pufos; 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635 - Vormela peregusna (Dihor ptat) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean); 1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio Specii de peti: albipinnatus (Porcuor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 Rhodeus sericeus amarus (Boare) Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4033 - Erannis ankeraria; 1074 - Eriogaster catax; 1083 Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar Specii de plante: 2253 - Centaurea jankae (Vineele, Dioc, Zglvoc); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete)

72 . Dunele de nisip de la Hanul Conachi


Tipuri de habitate: 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri; 91AA - Vegetaie forestier pontosarmatic cu stejar pufos Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4033 - Erannis ankeraria Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

73 . Dunele marine de la Agigea


Tipuri de habitate: 2130* - Dune fixate cu vegetaie herbacee peren (dune gri) Specii de amfibieni i reptile:1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean)

74 . Fgetul Clujului - Valea Morii


Tipuri de habitate: 7210* - Mlatini calcaroase cu Cladium mariscus ; 7230 - Mlatini alcaline; 9170 Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 4050 - Isophya stysi (Cosa); 4036 Leptidea morsei; 1059 - Maculinea teleius Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moioare)

75 . Fgetul Dragomirna
Tipuri de habitate: 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

76 . Fgetul Humosu
Tipuri de habitate: Specii de plante:

77 . Fnaele Brca
Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin

Specii de mamifere: Specii de plante:

1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 2093 - Pulsatilla grandis

78 . Fnaele Clujului - Copraie


Tipuri de habitate: 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) Specii de amfibieni i reptile:1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de nevertebrate: 4031 - Cucullia mixta; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 1061 Maculinea nausithous; 1059 - Maculinea teleius; 4043 - Pseudophilotes bavius Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 1477 - Pulsatilla patens (Dediei); 4087 - Serratula lycopifolia (Glbinare)

79 . Fnaele de pe Dealul Corhan - Sbed


Tipuri de habitate: Specii de plante: 6240* - Pajiti stepice subpanonice 1939 - Agrimonia pilosa (Turi); 2093 - Pulsatilla grandis

80 . Fnaurile de la Glodeni
Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 2191 - Galium moldavicum; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

81 . Fneele seculare Frumoasa


Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 2093 - Pulsatilla grandis

82 . Fneele seculare Ponoare


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6410 Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae) Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 2093 - Pulsatilla grandis; 1477 - Pulsatilla patens (Dediei)

83 . Fntnia Murfatlar
Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (oarece sritor de step); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635 - Vormela peregusna (Dihor ptat) Specii de amfibieni i reptile:1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean) Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului) Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

84 . Ferice - Plai
Specii de amfibieni i reptile:1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean)

85 . Frumoasa
Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6520 - Fnee montane; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar)

Specii de nevertebrate: 1085 - Buprestis splendens (Gndacul auriu); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar; 4039 - Nymphalis vaualbum; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1927 - Stephanopachys substriatus (Gndac) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

86 . Gina - Lucina
Tipuri de habitate: 7110* - Turbrii active; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

87 . Grditea Muncelului - Ciclovina


Tipuri de habitate: 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6110* Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 4035 - Gortyna borelii lunata; 1060 Lycaena dispar Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel)

88 . Gura Vedei - aica - Slobozia


Tipuri de habitate: 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

89 . Guti - Creasta Cocoului


Tipuri de habitate: 4030 - Tufriuri uscate europene; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 7110* - Turbrii active; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum Specii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Rs) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel)

90 . Harghita Mdra
Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 7110* - Turbrii active; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de nevertebrate: 4036 - Leptidea morsei Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel)

91 . Herculian
Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

92 . Igni
Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 7110* - Turbrii active; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum Specii de mamifere: 2612 - Microtus tatricus (oarece de Tatra) Specii de amfibieni i reptile:2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

93 . Insulele stepice de lng Slimnic


Tipuri de habitate: 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6240* - Pajiti stepice subpanonice Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

94 . Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia


Tipuri de habitate: Recifi 1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare; 1170 -

95 . La Srtura
Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice Specii de amfibieni i reptile:1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar

96 . Lacul Blbitoarea
Tipuri de habitate: 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 7110* - Turbrii active Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de plante: 1393 - Drepanocladus vernicosus

97 . Lacul Negru
Tipuri de habitate: 7110* - Turbrii active; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum Specii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

98 . Lacul Peea
Tipuri de habitate: Specii de peti: Specii de nevertebrate: 31A0* - Ape termale din transilvania acoperite de lotus (dree) 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) 4057 - Chilostoma banaticum; 1032 - Unio crassus (Scoica de ru)

99 . Lacul tiucilor - Sic - Puini - Valea Legiilor


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens; 91I0* Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Crbuul cu corn); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea) Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

100 . Lacurile Frgu - Glodeni


Tipuri de habitate: 3160 - Lacuri distrofice i iazuri Specii de amfibieni i reptile:1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap)

101 . Larion
Tipuri de habitate: Specii de mamifere: 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

102 . Leaota
Tipuri de habitate: Specii de mamifere:

103 . Lunca Buzului


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3240 Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene i tufriuri (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turi)

104 . Lunca Inferioar a Criului Repede


Tipuri de habitate: 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 Gobio kessleri (Petroc); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 4045 - Coenagrion ornatum (rncu)

105 . Lunca Joas a Prutului


Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (oarece sritor de step) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria

106 . Lunca Mijlocie a Argeului


Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari)

107 . Lunca Mirceti


Tipuri de habitate: 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris)

108 . Lunca Mureului Inferior


Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu crlig); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4057 - Chilostoma banaticum; 4045 - Coenagrion ornatum (rncu); 4032 - Dioszeghyana schmidtii; 1074 Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1037 Ophiogomphus cecilia; 4064 - Theodoxus transversalis (Melc); 1032 - Unio crassus (Scoica de ru) Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Plmid)

109 . Lunca Timiului


Tipuri de habitate: 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de ru)

110 . Mgurile Biei


Tipuri de habitate: 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

111 . Mestecniul de la Reci


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 91E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel); 1477 - Pulsatilla patens (Dediei)

112 . Mlaca Ttarilor


Tipuri de habitate: 7150 - Comunti depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase Specii de amfibieni i reptile:1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast)

113 . Mlatina dup Lunc


Tipuri de habitate: 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 7230 - Mlatini alcaline; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier Specii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun) Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

114 . Mlatina Hergheliei - Obanul Mare i Petera Movilei


Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui)

115 . Mlatina Satchinez


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar) Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 4013 - Carabus hungaricus (Carab); 4035 - Gortyna borelii lunata; 1060 - Lycaena dispar

116 . Molhaurile Cpnei


Tipuri de habitate: 7110* - Turbrii active; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean)

117 . Movila lui Burcel


Tipuri de habitate: Specii de mamifere: Specii de plante: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris) 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

118 . Movilele de la Pucea


Tipuri de habitate: (Festuco Brometalia) Specii de plante:

119 . Muntele Mare


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 7110* - Turbrii active

120 . Muntele Tmpa


Tipuri de habitate: 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 9110 - Pduri de fag de tip LuzuloFagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 1689 - Dracocephalum austriacum (Mtciune); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

121 . Muntele Vulcan


Tipuri de habitate: 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion Specii de plante: 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvnean, Lemnu vntului)

122 . Munii Fgra


3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas Tipuri de habitate: cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7240* - Formaiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 2484 Eudontomyzon mariae (Chicar de ru); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4057 - Chilostoma banaticum; 1065 Euphydryas aurinia; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1084* - Osmoderma eremita (Crbu); 4054 Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 4021* - Phryganophilus ruficollis (Gndac); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1927 - Stephanopachys substriatus (Gndac) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1898 Eleocharis carniolica; 1903 - Liparis loeselii (Moioare); 1389 - Meesia longiseta; 4122 - Poa granitica ssp. disparilis (Firu de munte); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

123 . Munii Mcinului


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8230 - Comuniti pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stncrii silicioase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91X0 - Pduri dobrogene de fag; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de step); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1335 Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635 - Vormela peregusna (Dihor ptat) Specii de amfibieni i reptile:1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1052 Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 1084* - Osmoderma eremita (Crbu); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan) 1939 - Agrimonia pilosa (Turi); 2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean); Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 2079 - Moehringia jankae (Merinan)

124 . Munii Maramureului


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4030 - Tufriuri uscate europene; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7110* - Turbrii active; 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 8230 - Comuniti pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stncrii silicioase Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1105 - Hucho hucho (Lostri); 1131 Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei (Carab); 4015 - Carabus zawadszkii (Carab); 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turi); 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1381 - Dicranum viride; 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moioare); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

125 . Munii Rodnei


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7110* - Turbrii active; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 7230 - Mlatini alcaline; 7240* - Formaiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 2612 - Microtus tatricus (oarece de Tatra); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 - Eudontomyzon danfordi (Chicar) 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4012 - Carabus hampei (Carab); 4014 - Carabus Specii de nevertebrate: variolosus (Carab); 4015 - Carabus zawadszkii (Carab); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 4122 - Poa granitica ssp. disparilis (Firu de munte); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

126 . Munii arcu


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6230* Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (ErythronioCarpiniori); 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar); 2485 - Eudontomyzon vladykovi (Chicar de ru); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) Specii de plante: 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

127 . Muntioru Ursoaia


Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)

128 . Nordul Gorjului de Est


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pduri din TilioAcerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (ErythronioCarpiniori); 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 9260 - Vegetaie forestier cu Castanea sativa; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 2484 - Eudontomyzon mariae (Chicar de ru) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 2093 Pulsatilla grandis

129 . Nordul Gorjului de Vest


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pduri din TilioAcerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (ErythronioCarpiniori); 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 9260 - Vegetaie forestier cu Castanea sativa; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4030 Colias myrmidone; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1084* - Osmoderma eremita (Crbu); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Ferigu, Ruginit); 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 2093 - Pulsatilla grandis; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

130 . Oituz - Ojdula


Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

131 . Oltenia - Mostitea - Chiciu


Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap) Specii de peti: 2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

132 . Oltul Mijlociu - Cibin - Hrtibaciu


Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticum; 1032 - Unio crassus (Scoica de ru)

133 . Pdurea Bdeana


Tipuri de habitate: 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos

134 . Pdurea Balta-Munteni


Tipuri de habitate: 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris) Specii de nevertebrate: 4033 - Erannis ankeraria

135 . Pdurea Brnova-Repedea


Tipuri de habitate: 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de mamifere: 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Crbuul cu corn); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus (Carab); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4035 - Gortyna borelii lunata; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4026 Rhysodes sulcatus (Gndac de ap) Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

136 . Pdurea Bejan


Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben)

137 . Pdurea Bogii


Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 1060 - Lycaena dispar; 4026 - Rhysodes sulcatus (Gndac de ap)

138 . Pdurea Bolintin


Tipuri de habitate: 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie)

139 . Pdurea Breana-Rocani


Tipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

140 . Pdurea Clugreasc


Tipuri de habitate: 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

141 . Pdurea Ciornohal


Tipuri de habitate: Specii de plante: 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris) 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea) 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic) 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

142 . Pdurea Dlhui


Tipuri de habitate: Galio-Carpinetum Specii de mamifere: Specii de nevertebrate: Specii de plante: Tipuri de habitate: Tipuri de habitate:

143 . Pdurea de gorun i stejar de la Dosul Fnaului 144 . Padurea de gorun i stejar de pe Dealul Purcretului 145 . Pdurea de la Alparea
Tipuri de habitate: 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie)

146 . Pdurea de stejar pufos de la Hoia


Tipuri de habitate: 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens

147 . Padurea de stejar pufos de la Mirslu


Tipuri de habitate: 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu) Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

148 . Pdurea de stejar pufos de la Peti


Tipuri de habitate: 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens

149 . Pdurea Eseschioi - Lacul Bugeac


Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare) Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea) Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

150 . Pdurea Frumuica


Tipuri de habitate: Specii de plante: 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

151 . Pdurea Grboavele


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaie forestier pontosarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4033 - Erannis ankeraria; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea) Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

152 . Pdurea Gheorghioaia


Tipuri de habitate: Specii de plante: 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

153 . Pdurea Glodeasa


Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

154 . Pdurea Glodeni


Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

155 . Pdurea Goronite


Tipuri de habitate: 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris)

156 . Pdurea Goman


Tipuri de habitate: 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

157 . Pdurea Hagieni - Cotul Vii


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 91AA - Vegetaie forestier pontosarmatic cu stejar pufos; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de step); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean) Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4033 - Erannis ankeraria; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar Specii de plante: 2253 - Centaurea jankae (Vineele, Dioc, Zglvoc); 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete)

158 . Pdurea Hrboanca


Tipuri de habitate: 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic) 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

159 . Pdurea Homia


Tipuri de habitate: Specii de plante:

160 . Pdurea Icueni


Tipuri de habitate:

161 . Pdurea Medeleni


Tipuri de habitate: 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris)

162 . Pdurea Merior - Cotul Ztuanului


Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

163 . Pdurea Mogo-Mele


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaie forestier pontosarmatic cu stejar pufos Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

164 . Pdurea Plopeni


Tipuri de habitate: Carpinion betuli 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din

165 . Pdurea Pogneti


Tipuri de habitate: stejar i carpen 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91Y0 - Pduri dacice de

Specii de plante:

4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

166 . Pdurea Reca Hotrani


Tipuri de habitate: 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

167 . Pdurea Rocani


Tipuri de habitate: Quercus spp. 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu

168 . Pdurea Sarului


Tipuri de habitate: 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu)

169 . Pdurea Seaca-Movileni


Tipuri de habitate: 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

170 . Pdurea i mlatinile eutrofe de la Prejmer


Tipuri de habitate: 7210* - Mlatini calcaroase cu Cladium mariscus ; 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1059 - Maculinea teleius Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1903 - Liparis loeselii (Moioare)

171 . Pdurea i pajitile de la Mrzeti


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (oarece sritor de step); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 1298 - Vipera ursinii (Viper de step) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat) Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 2093 - Pulsatilla grandis

172 . Pdurea i Valea Canaraua Fetii - Iortmac


Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635 - Vormela peregusna (Dihor ptat) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean); 1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 1145 Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4033 Erannis ankeraria; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului); 4043 - Pseudophilotes bavius Specii de plante: 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete)

173 . Pdurea Strmina


Tipuri de habitate: 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba

Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean) Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu)

174 . Pdurea Studinia


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaie forestier pontosarmatic cu stejar pufos

175 . Pdurea Tlmani


Tipuri de habitate: 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic) 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun

176 . Pdurea Ttrui


Tipuri de habitate: Specii de plante:

177 . Pdurea Topana


Tipuri de habitate:

178 . Pdurea Torceti


Tipuri de habitate: 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris)

179 . Pdurea Troianu


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaie forestier pontosarmatic cu stejar pufos; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun

180 . Pdurea Tudora


Tipuri de habitate: Carpinion betuli 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din

181 . Pdurea Uricani


Tipuri de habitate: Specii de nevertebrate: 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

182 . Pdurea Verdele


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare)

183 . Pdurea Vldila


Tipuri de habitate: 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

184 . Pdurea Zamostea-Lunca


Tipuri de habitate: 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun) Specii de amfibieni i reptile:1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap) Specii de nevertebrate: 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu) Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

185 . Pduricea de la Santu


Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie)

186 . Pdurile de Stejar Pufos de pe Trnava Mare


Tipuri de habitate: 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens

187 . Pajitile lui Suciu


Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 4121* - Vipera ursinii rakosiensis (Viper de fnea)

188 . Parng
Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7240* - Formaiuni pioniere alpine din Caricion bicolorisatrofuscae; 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91D0* Turbrii cu vegetaie forestier; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor) Specii de plante: 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

189 . Prul Barlangos


Tipuri de habitate: 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis Specii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

190 . Penteleu
Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (SymphytoFagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus (Carab); 1087* Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

191 . Petera Limanu


Tipuri de habitate: 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis Specii de mamifere: 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui)

192 . Petera Mgurici


Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav)

193 . Petera Tuoare


Specii de mamifere: 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav)

194 . Piatra Craiului


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6430 Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Pduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 2484 Eudontomyzon mariae (Chicar de ru) Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus (Carab); 4057 - Chilostoma banaticum; 1044 - Coenagrion mercuriale (rncu); 4045 - Coenagrion ornatum (rncu); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moioare); 1379 - Mannia triandra; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

195 . Piatra Mare


Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 Tufriuri alpine i boreale; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9180* - Pduri din TilioAcerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

196 . Pietrosul Brotenilor - Cheile Zugrenilor


Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 8220 Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1105 - Hucho hucho (Lostri)

197 . Plaja submers Eforie Nord - Eforie Sud


Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare; 1140 Nisipuri i zone mltinoase neacoperite de ap de mare la reflux

198 . Platoul Mehedini


Tipuri de habitate: 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori)

Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 1146 Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4057 - Chilostoma banaticum; 1044 - Coenagrion mercuriale (rncu); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu) Specii de plante: 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii)

199 . Platoul Meledic


Tipuri de habitate: Specii de nevertebrate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice 1060 - Lycaena dispar

200 . Platoul Vacu


Tipuri de habitate: 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav)

201 . Podiul Nord Dobrogean


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8230 Comuniti pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stncrii silicioase; 8310 Peteri n care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91X0 - Pduri dobrogene de fag; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de step); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 2021 - Sicista subtilis (oarece sritor de step); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635 - Vormela peregusna (Dihor ptat) Specii de amfibieni i reptile:1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean) Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Crbuul cu corn); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu) Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean); 2253 - Centaurea jankae (Vineele, Dioc, Zglvoc); 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 2079 - Moehringia jankae (Merinan); 2125 Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete)

202 . Poiana Bujorului din Pdurea Plenia


Tipuri de habitate: i gorun 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer

203 . Poiana cu narcise de la Negrai


Tipuri de habitate: 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion

204 . Poiana Muntioru


Tipuri de habitate: Specii de mamifere: 6520 - Fnee montane 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

205 . Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului


Tipuri de habitate: 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris) Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar; 4038 - Lycaena helle; 1059 Maculinea teleius

Specii de plante:

1898 - Eleocharis carniolica

206 . Porile de Fier


Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de Chara; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de ap din zonele de cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion; 3280 - Ruri mediteraneene cu scurgere permanent cu specii din Paspalo-Agrostidion i perdele de Salix i Populus alba ; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 8230 - Comuniti pioniere din SedoScleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stncrii silicioase; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori); 91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba; 9530* - Vegetaie forestier sub-mediteraneean cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1217 - Testudo hermanni (estoas de uscat bnean) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 2011 - Umbra krameri (ignu); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus (Carab); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4046 Cordulegaster heros (Calul dracului); 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1059 - Maculinea teleius; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 1084* - Osmoderma eremita (Crbu); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 4064 - Theodoxus transversalis (Melc); 1032 - Unio crassus (Scoica de ru) Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turi); 4066 - Asplenium adulterinum (Ferigu, Ruginit); 2285 - Colchicum arenarium (Brndu); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 1898 - Eleocharis carniolica; 4096 - Gladiolus palustris (Gladiol de balt); 2327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt); 2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor); 2093 - Pulsatilla grandis; 2318 Stipa danubialis (Colilie); 2120 - Thlaspi jankae (Punguli); 2300 - Tulipa hungarica (Lalea galben)

207 . Postvarul
Tipuri de habitate: 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)

Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gndac de ap); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1927 - Stephanopachys substriatus (Gndac) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

208 . Putna - Vrancea


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 4030 - Tufriuri uscate europene; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1015 - Vertigo genesii Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

209 . Rac-Hida
Tipuri de habitate: 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen 6240* - Pajiti stepice subpanonice 4031 - Cucullia mixta

210 . Rpa Lechina


Tipuri de habitate: Specii de nevertebrate:

211 . Rpa Roie


Tipuri de habitate: 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

212 . Raru - Giumalu


Tipuri de habitate: 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4030 Tufriuri uscate europene; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus (Carab); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Ferigu, Ruginit); 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1393 - Drepanocladus vernicosus

213 . Rul Prut


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris) Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap)

Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

214 . Rul Tur


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91M0 - Pduri balcanopanonice de cer i gorun; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari) Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creast dobrogean) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (ipar); 1134 Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1114 - Rutilus pigus (Babuc de Tur); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 - Zingel streber (Fusar) Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4038 Lycaena helle; 1059 - Maculinea teleius; 1032 - Unio crassus (Scoica de ru) Specii de plante: 1898 - Eleocharis carniolica; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

215 . Recifii Jurasici Cheia


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8310 Peteri n care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos Specii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoav a lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean) Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean); 2253 - Centaurea jankae (Vineele, Dioc, Zglvoc); 2079 - Moehringia jankae (Merinan)

216 . Reghiu Scruntar


Tipuri de habitate: 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

217 . Retezat
3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3230 - Vegetaie lemnoas Tipuri de habitate: cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufriuri cu specii sub-arctice de salix; 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6520 - Fnee montane; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 7240* - Formaiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8220 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Pduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4034 - Glyphipterix loricatella; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4039 - Nymphalis vaualbum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 2113 - Draba dorneri (Flmnzic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

218 . Rovina-Ineu
Tipuri de habitate: 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de nevertebrate: 4032 - Dioszeghyana schmidtii; 1074 - Eriogaster catax; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)

219 . Rusca Montan


Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

220 . Scueni
Tipuri de habitate: 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de amfibieni i reptile:1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap)

221 . Srturile din valea Ilenei


Tipuri de habitate: 1310 - Comuniti cu salicornia i alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i nisipoase; 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin

222 . Srturile Jijia Inferioar - Prut


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)

223 . Srturile Ocna Veche


Tipuri de habitate: 1310 - Comuniti cu salicornia i alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i nisipoase; 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice Specii de plante: 1903 - Liparis loeselii (Moioare); 1389 - Meesia longiseta; 4087 - Serratula lycopifolia (Glbinare)

224 . Scrovitea
Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 9160 - Pduri subatlantice i medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris) Specii de amfibieni i reptile:1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap) Specii de peti: 2011 - Umbra krameri (ignu) Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea) Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

225 . Seaca - Optani


Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

226 . Semenic - Cheile Caraului


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 5130 - Formaiuni de Juniperus communis pe tufriuri sau puni calcaroase; 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajiti panonice de stncrii (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 7110* Turbrii active; 7120 - Turbrii degradate capabile de regenerare natural; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8310 Peteri n care accesul publicului este interzis; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Pduri ilirice de Fagus sylvatica (AremonioFagion); 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 Myotis emarginatus (Liliac crmiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoav a lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag) Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus (Carab); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 4048 - Isophya costata (Cosa); 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4039 - Nymphalis vaualbum; 1032 - Unio crassus (Scoica de ru) Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)

227 . Sighioara - Trnava Mare


Tipuri de habitate: 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae); 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens; 91I0* Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1146 Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Crbuul cu corn); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare); 1074 - Eriogaster catax; 1065 Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1084* - Osmoderma eremita (Crbu) Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1939 - Agrimonia pilosa (Turi); 1617 - Angelica palustris (Angelic de balt); 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris)

228 . indrilia
Tipuri de habitate: 6520 - Fnee montane; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

Specii de amfibieni i reptile:1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc)

229 . Siriu
Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 7110* - Turbrii active; 8120 Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene; 91Q0 - Pduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

230 . Slnic
Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 6520 - Fnee montane; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

231 . Solurile srturate Socodor


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice

232 . Someul Mare Superior


Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 - Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1122 Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari)

233 . Someul Rece


Tipuri de habitate: 6150 - Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios; 6520 - Fnee montane; 7110* Turbrii active; 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (VaccinioPiceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 - Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1122 Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei (Carab); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

234 . Stnca-tefneti
Tipuri de habitate: 6110* - Comuniti rupicole calcifile sau pajiti bazifite din Alysso-Sedion albi

235 . Stinca Tohani


Tipuri de habitate: 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 8230 - Comuniti pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stncrii silicioase Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

236 . Strei - Haeg


Tipuri de habitate: 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis; 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 Eudontomyzon danfordi (Chicar)

Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4048 - Isophya costata (Cosa); 4050 - Isophya stysi (Cosa); 1059 - Maculinea teleius; 1084* - Osmoderma eremita (Crbu)

237 . Structuri submarine metanogene - Sf. Gheorghe


Tipuri de habitate: 1180 - Structuri submarine create de scurgeri de gaze

238 . Suatu - Ghiri


Tipuri de habitate: 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajiti stepice subpanonice; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 4043 - Pseudophilotes bavius Specii de plante: 2132 - Astragalus peterfii (Cosad); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 4098 Iris humilis ssp. arenaria (Iris)

239 . Trnovu Mare - Latoria


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6210* - Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan

240 . Tad
Tipuri de habitate: 8310 - Peteri n care accesul publicului este interzis Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben)

241 . Tinovul Apa Lina - Honcsok


Tipuri de habitate: Specii de plante: 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

242 . Tinovul Apa Roie


Tipuri de habitate: 7110* - Turbrii active; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier Specii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelic de balt); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

243 . Tinovul de la Dealul Albinelor


Tipuri de habitate: 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

244 . Tinovul de la Fntna Brazilor


Tipuri de habitate: 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

245 . Tinovul de la Romneti


Tipuri de habitate: 7110* - Turbrii active; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

246 . Tinovul Luci


Tipuri de habitate: Specii de plante: 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

247 . Tinovul Mare Poiana Stampei


Tipuri de habitate: 7110* - Turbrii active; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier Specii de amfibieni i reptile:2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de nevertebrate: 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului) Specii de plante: 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

248 . Tinovul Moho - Lacul Sf. Ana


Tipuri de habitate: 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 7110* - Turbrii active; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

249 . Tinovul aru Dornei


Tipuri de habitate: Specii de plante: 7110* - Turbrii active; 91D0* - Turbrii cu vegetaie forestier 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele) 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

250 . inutul Pdurenilor


Tipuri de habitate: Fagetum Specii de mamifere:

251 . Tisa Superioar


Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1220 - Emys orbicularis (Broasc estoas de ap); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 - Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Rspr); 1105 Hucho hucho (Lostri); 1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari); 1160 Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)

252 . Toplia - Scaunul Rotund Borsec


Tipuri de habitate: Specii de mamifere: 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)

253 . Trascu
Tipuri de habitate: 6170 - Pajiti calcifile alpine i subalpine; 6190 - Pajiti panonice de stncrii (StipoFestucetalia pallentis); 8120 - Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9150 - Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91H0* - Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Pduri de Larix decidua i/sau Pinus cembra din regiunea montan Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac crn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoav); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoav) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 4048 - Isophya costata (Cosa); 4050 - Isophya stysi (Cosa); 4036 Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lcust de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan)

254 . Tufurile calcaroase din Valea Boblna


Tipuri de habitate: 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)

255 . Turbria de la Dersca


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 7120 - Turbrii degradate capabile de regenerare natural Specii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelic de balt)

256 . Turbria Ruginosu Zagon


Tipuri de habitate: 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 91D0* Turbrii cu vegetaie forestier; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Glbenele)

257 . Tusa - Barcu


Tipuri de habitate: 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

258 . Vile Brtiei i Brtioarei


Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 2484 - Eudontomyzon mariae (Chicar de ru)

259 . Valea Clmuiului


Tipuri de habitate: Specii de mamifere: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui)

260 . Valea Cepelor


Tipuri de habitate: 3220 - Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor montane; 4060 - Tufriuri alpine i boreale; 4070* - Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron myrtifolium; 6230* - Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 8110 - Grohotiuri silicioase din etajul montan pn n cel alpin (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani); 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de amfibieni i reptile:4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gtului)

261 . Valea Florilor


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 40A0* - Tufriuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajiti stepice subpanonice Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui)

262 . Valea Iadei


Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvnean) Specii de plante: 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvnean, Lemnu vntului)

263 . Valea Ierii


Tipuri de habitate: 9110 - Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 9170 - Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 9410 - Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea)

264 . Valea Izei i Dealul Solovan


Tipuri de habitate: 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 6520 - Fnee montane; 7110* Turbrii active; 7140 - Mlatini turboase de tranziie i turbrii oscilante (nefixate de substrat); 8210 - Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase; 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 92A0 Zvoaie cu Salix alba i Populus alba Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast) Specii de peti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 9903 - Eudontomyzon danfordi (Chicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1131 Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunari)

265 . Valea lui David


Tipuri de habitate: 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice; 40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (oarece sritor de step); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui) Specii de amfibieni i reptile:1298 - Vipera ursinii (Viper de step) Specii de nevertebrate: 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat) Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Trtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui); 2191 - Galium moldavicum; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris); 2093 - Pulsatilla grandis

266 . Valea Olteului


Tipuri de habitate: Specii de peti: 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis ( ipar) 9130 - Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

267 . Valea Roie


Tipuri de habitate:

268 . Valea Vlsanului


Tipuri de habitate: 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc); 2484 Eudontomyzon mariae (Chicar de ru); 1998 - Romanichthys valsanicola (Asprete, Poprete); 1146 Sabanejewia aurata (Dunari) Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus (Carab); 1065 - Euphydryas aurinia; 4048 - Isophya costata (Cosa); 1083 - Lucanus cervus (Rdac, Rgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 1084* Osmoderma eremita (Crbu); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaul transilvan)

269 . Vama Veche - 2 Mai


Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare; 1140 Nisipuri i zone mltinoase neacoperite de ap de mare la reflux; 1170 - Recifi

270 . Vntori-Neam
Tipuri de habitate: 3230 - Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor montane; 3240 - Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6510 - Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 6520 - Fnee montane; 9130 - Pduri de fag de tip AsperuloFagetum; 91E0* - Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91V0 - Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Rs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun) Specii de amfibieni i reptile:1193 - Bombina variegata (Buhai de balt cu burta galben); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creast); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic) Specii de peti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioag); 1163 - Cottus gobio (Zglvoc) Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4070* - Campanula serrata (Clopoel); 1902 Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1903 - Liparis loeselii (Moioare)

271 . Vorona
Tipuri de habitate: Specii de plante: Tipuri de habitate: Specii de mamifere: 91Y0 - Pduri dacice de stejar i carpen 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic) 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui)

272 . Vulcanii Noroioi de la Pclele Mari i Pclele Mici

273 . Zona marin de la Capul Tuzla


Tipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare; 1140 Nisipuri i zone mltinoase neacoperite de ap de mare la reflux; 1170 - Recifi

S-ar putea să vă placă și