Sunteți pe pagina 1din 1

RESTABTLTREA DTMENST'NAL' ' AI ANGRENAJELOR CU 'ARAMETRTL'R ROTI DINTATE CILINDRTCE

CU

DINTI DREPTI

18.1. Scopul lucrfrrii


Restabiiirea parametriior dimensionaii ai unui angrenaj uzat sau deteriorat are o importanfd deosebitE, mai ales daci este necesar6 inlocuirea acestuia cu unul nou, care sd pd.streze parametrii geometrici gi cinematiei iniliali, in cazurile ?n care lipsegte docurnentalia tehnologicd a angrenajului inilial.

Lucrarea prezi*d
't

metodd pentru restabilirea parametriior

dimensionali ai angrenajelor cilindrice cr: dinli drepti, deteriorate.

:d +-

8.2. Gonsldera{ii teonetice

constata, in general, urm6toarele deteriordri : ruperea dinlilor datoritd suprasolicitdrilor, uzdrn pronunfate sau din cavzaunui defect de rnateriai (fig.1,a); d.eteriorarea flancurilor dintilor prin pitting, exfoliere etc. (fig.l,b).

La rolile dinlate care trebuie inlocuite pot

In sitr exceplia ang executate dir


defecte.

Dac5 lagdrele deoz a noului angr Se ct profilul flanr avdnd profih Profil

ut

c(

c(

a.

Fig.

Elem laborator, sur


1

di