Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET"

FACULTATEA DE MANAGEMENT
Specializarea: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
DISCIPLINELE:
a. PROIECTE DE CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ, anul IV zi, ID si anul V FR
b. CERCETARE ŞI DEFINITIVAREA LUCRĂRII DE
LICENłĂ , anul III zi, ID, FR Titular: prof. univ. dr. Posea Constantin

Ca urmare a hotărârii Senatului UniversităŃii „Spiru Haret" din data de 15 martie 2007,
incepand cu anul universitar 2006-2007 in cadrul FacultăŃii de Management Braşov examenul
de licenŃa consta dintr-o singura proba. Aceasta este Evaluarea cunoştinŃelor
fundamentale si de specialitate (probă scrisă sub formă de test grilă complex, pe
calculator) eliminandu-se proba a doua SusŃinerea lucrării de licenŃa.
Raman, potrivit Planurilor de invatamant, disciplina PROIECTE DE
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ si respectiv CERCETARE ŞI
DEFINITIVAREA LUCRĂRII DE LICENłĂ având drept scop efectuarea de- către
studenŃi a unor lucrări de cercetare care se cotează cu note de la 10 la 1 in funcŃie de
conŃinutul ştiinŃific al acestora.

Pentru o mai buna înŃelegere a conŃinutului acestor discipline facem, in


continuare, următoarele precizări:

OBIECTIVE:
Activitatea de cercetare a devenit un incontestabil factor de progres al cunoaşterii ştiinŃifice in
toate domeniile de activitate. Disciplinele PROIECTE DE CONTABILITATE ŞI
INFORMATICĂ si respectiv CERCETARE ŞI DEFINITIVAREA LUCRĂRII DE
LICENłĂ isi propun:formarea si dezvoltarea abilitaŃilor specifice activităŃii de cercetare
ştiinŃifica in domeniul managementului si ContabilităŃii si informaticii de gestiune;
-deprinderea modului de utilizare a metodelor, tehnicilor si instrumentelor specifice cercetării
ştiinŃifice manageriale si economice in general;
-înŃelegerea aspectelor metodologice care trebuie respectate in activitatea de cercetare si
elaborare a unui proiect ştiinŃific;
-dezvoltarea creativităŃii, a capacităŃii de investigare ştiinŃifica a problematicii manageriale si
economice.

1. CONłINUTUL ACTIVITĂłII
In cadrul orelor de laborator din cadrul disciplinei se urmăreşte dezvoltarea
competentelor de cercetare ştiinŃifică pe baza cunoştinŃelor acumulate, în condiŃiile de
rezolvare a unor probleme specifice domeniului managerial si economic.
Fiecare student este angrenat in activitatea de cercetare ştiinŃifica, prin realizarea
colaborativa a unei teme de cercetare din domeniul managerial si economic din cadrul
tematicii de cercetare pusa la dispoziŃia studenŃilor.
Activitatea de cercetare va fi finalizata prin elaborarea unui proiect ştiinŃific (condiŃie
de promovare a disciplinei).
Elaborarea proiectului ştiinŃific are ca scop evaluarea capacităŃii studenŃilor din anii
terminali de a realiza o activitate de cercetare ştiinŃifica in domeniul managerial si economic
prin parcurgerea etapelor specifice de cercetare, utilizarea corecta a metodelor si
instrumentelor de investigare ştiinŃifica in scopul formulării de soluŃii de perfecŃionare a
fenomenului investigat si de evaluare a posibilităŃilor de valorificare a acestora in practica
manageriala si economica.
2. ALEGEREA TEMEI PROIECTULUI DE CERCETARE
Temele de cercetare vor fi propuse de către titularul de disciplina; tematica poate cuprinde si
propunerile proprii ale studenŃilor, acestea urmând a fi avizate de către titularul de disciplina.
Aceeaşi temă (cu organizaŃii şi studii de caz diferite) poate fi tratată de maximum 3 studenŃi.
Tema proiectului de cercetare va reflecta domeniul managerial si economic si va sintetiza
elementele studiate la disciplinele parcurse conform planului de învăŃământ al facultăŃii, prin
corelarea interdisciplinară a problemelor la nivelul domeniului de studiu.
3. TEME DE CERCETARE PROPUSE PENTRU CONTABILITATE SI
INFORMATICA DE GESTIUNE
1. Contabilitatea stocurilor de mărfuri la SC....
2. Pragul de rentabilitate în analiza eficienŃei economice a activităŃii firmei
3. Studiu asupra analizei economico-financiare a firmei SC...
4. Contabilitatea veniturilor bancare la societatea bancară Banca...
5. Contabilitatea cheltuielilor bancare la societatea bancară Banca...
6. Contabilitatea creditelor acordate de o societate bancară clienŃilor
7. Prelucrarea datelor privind impozitele printr-un sistem informatic, cu studiu de caz la
SC...
8. Controlul stabilirii obligaŃiilor fiscale la SC...
9. Planificarea, determinarea şi analiza CASH-FLOW-ului cu aplicaŃie la SC...
10. Studiul şi contabilizarea operaŃiunilor de trezorerie în lei ale unei societăŃi comerciale
11. Organizarea şi exercitarea controlului financiar intern la SC ...
12. Analiza bonităŃii firmei pe baza rezultatelor financiare cu aplicaŃie la SC...
13. Analiza situaŃiei financiar - patrimoniale a societăŃii comerciale. Studiu de caz SC ....
14. Analiza gestiunii resurselor umane la SC...
15. Analiza diagnostic a performanŃelor economico-financiare ale firmei
16. Studiu privind impozitele indirecte în România şi contabilizarea acestora.Studiu de caz
privind TVA-ul la SC...
17. Organizarea şi conducerea contabilităŃii bancare la Banca....
18. Contabilitatea financiară a veniturilor şi cheltuielilor
19. Contabilitatea activelor operaŃionale la societatea bancară „X"
20. Contractul de leasing şi contabilizarea acestuia. Studiu de caz la SC...
21. Analiza gestiunii stocurilor la SC...
22. Analiza cifrei de afaceri. Studiu de caz la SC...
23. Contabilitatea cheltuielilor la SC...
24. Contabilitatea şi gestiunea imobilizărilor corporale la..
25. Contabilitatea stocurilor de mărfuri cu aplicaŃie la SC ....
26. Contabilitatea şi analiza capitalurilor la SC...
27. Studiu privind impozitele directe şi contabilizarea acestora cu aplicaŃie la SC...
28. Elaborarea, analiza, certificarea şi publicarea situaŃiilor financiare la întreprinderile mari
29. Analiza gestiunii resurselor umane cu studiu de caz la SC...
30. Analiza principalelor rezultate financiare ale firmei Studiu de caz la SC...
31. Analiza eficienŃei utilizării activelor circulante
32. Organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune la SC...
33. Studiu privind impozitele indirecte în România şi contabilizarea acestora. Studiu de caz
privind accizele la SC...
34. Contabilitatea şi analiza stocurilor de produse finite şi a producŃiei în curs de
execuŃie - Studiu de caz la SC...
35. Analiza eficienŃei utilizării patrimoniului
36. Contabilitatea lucrărilor executate şi serviciilor prestate la SC ....
37. Sistemul informatic privind evidenŃa personalului şi calculul salariilor cu studiu de caz la
SC.
38. Analiza performanŃelor întreprinderii pe baza ratelor
39. Contabilitatea rezultatului exerciŃiului financiar la SC.
40. Contabilitatea pasivelor operaŃionale la societatea bancară....
41. Contabilitatea creanŃelor şi datoriilor privind personalul, asigurările şi protecŃia socială la
SC.
42. Reglementarea, calculul şi contabilizarea taxei pe valoarea adăugată. AplicaŃie
practică la SC .
43. Contabilitatea exportului sau importului de mărfuri în cadrul SC ...
44. Contabilitatea, analiza şi decontarea TVA. Studiu de caz la SC ...
45. Contabilitatea stocurilor la SC...
46. Evaluarea activelor şi pasivelor societăŃii
47. Elaborarea şi analiza bilanŃului contabil la SC...
48. Contabilitatea creanŃelor şi datoriilor privind personalul, asigurările şi protecŃia socială la
SC...
49. Analiza calităŃii producŃiei la SC..
50. BilanŃul şi poziŃia financiară a întreprinderii AplicaŃie la SC.
51. Analiza gestiunii resurselor umane în cadrul SC.
52. Analiza rentabilităŃii întreprinderii pe baza situaŃiilor anuale cu aplicaŃie la SC..
53. Analiza rentabilităŃii SC...
54. Sistemul informatic privind evidenŃa personalului şi calculul salariilor, cu studiu de caz la
societatea SC.....
55. Organizarea şi desfăşurarea auditului public intern
56. Contul de profit şi pierdere şi performanŃele întreprinderii
57. SituaŃiile financiare anuale - sursă de informaŃie contabilă
58. Analiza situaŃiilor financiare la SC.
59. Conturile anuale la SocietăŃi Comerciale şi sistemul informatic pentru contabilitate
financiară
60. ParticularităŃile contabilităŃii de gestiune şi calculaŃiei costurilor în cazul metodei standard
- cost (Studiu de caz la SC...)
61. Demers deontologic în efectuarea expertizei contabile
4. METODOLOGIA DE ELABORARE A LUCRĂRII (PROIECT)
ŞTIINłIFICE
a. Structura lucrării ştiinŃifice va cuprinde: un capitol introductiv, 2-3 capitole de cuprins,
concluzii şi propuneri ale autorului, Bibliografie, Anexe
b. Detalierea pârtilor componente ale lucrării. Introducerea cu următoarele elemente:
- motivaŃia alegerii temei;
- obiectivele şi ipotezele cercetării;
- structura succintă a lucrării realizate în urma cercetării;
- instrumentarul metodologic utilizat în cercetare.
Capitolul I. Denumirea capitolului va fi în concordanŃă cu tema de cercetare.
Acest capitol va cuprinde elemente teoretice fundamentale - referitoare la temă şi detalii
privind instrumentarul metodologic utilizat în cercetare.
Capitolul II. Analiza activităŃii organizaŃiei în care se realizează cercetarea ştiinŃifică (pe
minim 2 ani).
În acest capitol, după o scurtă prezentare a organizaŃiei, se analizează mediul extern şi mediul
intern al firmei, aplicând unul sau mai multe modele de analiză strategică şi se formulează
concluziile analizei.
Capitolul III. Titlul capitolului va fi stabilit în concordanŃă cu tema aleasă.
Capitolul urmăreşte valorificarea studiului teoretic, realizat in primul capitol, prin prisma
aplicaŃiei practice, abordarea fenomenului investigat in sfera sa de acŃiune, înŃelegerea
evoluŃiei acestuia, a cauzelor si factorilor care îi determina dinamica.
Capitolul IV. Titlul capitolului va fi stabilit în concordanŃă cu tema de cercetare aleasă.
Capitolul va cuprinde aportul propriu adus la dezvoltarea/ ameliorarea/ îmbunătăŃirea
activităŃii organizaŃiei în domeniul specific ales prin tema de cercetare. Se vor cuantifica
efectele în viitor a propunerilor/aportului propriu asupra activităŃii manageriale şi
a organizaŃiei.
Concluzii, opinii, propuneri/recomandări
Capitolul va sintetiza activitatea de cercetare realizată, insistandu-se pe următoarele elemente:
se reaminteşte motivaŃia inŃială a demersului ştiinŃific, cu sublinierea elementelor noi care
susŃin şi completează valabilitatea acesteia în urma cercetării; se insistă asupra componentelor
de bază ale studiului, cele care certifică valoarea ştiinŃifică a lucrării, cu accent deosebit
asupra contribuŃiei originale, a elementelor de noutate pe care le aduce lucrarea în dezvoltarea
teoriei şi practicii domeniului investigat şi a posibilelor direcŃii de urmat în cercetările viitoare
Lista bibliografica - cuprinde lucrările consultate si utilizate pe parcursul tratării temei de
cercetare (in ordinea alfabetica a numelui autorului)
Anexe (includ materialul informaŃional utilizat pentru susŃinerea tezelor prezentate, relevant
pentru tema de cercetare, dar a cărui includere în text ar afecta cursivitatea lucrării - grafice,
histograme, tabele statistice, bilanŃuri contabile, conturi de profit şi pierdere, facsimilele unor
documente sau înscrisuri, calcule detaliate efectuate pentru stabilirea unor indicatori incluşi în
lucrare).
5. REGULI DE REDACTARE A LUCRĂRII ŞTIINłIFICE Stilul de redactare are în vedere
eliminarea, pe cât posibil, a caracterului descriptiv şi accentuarea caracterului de cercetare
ştiinŃifică de specialitate în domeniul management.
Se va tine seama de următoarele exigente privind redactarea componentelor
infrastructurale ale lucrării:
- titlul lucrării trebuie să fie scurt, concis, riguros ştiinŃific, exprimând clar conŃinutul acesteia;
aceleaşi criterii se cer a fi respectate şi în formularea titlurilor şi subtitlurilor structurilor
componente; de regulă, titlurile nu se fragmentează, în scrierea lor respectându-se anumite
exigenŃe care Ńin de estetica paginii; nu se pune punct după titlu;
- numerotarea subdiviziunilor lucrării se realizează într-un mod care să faciliteze urmărirea
acestora în dezvoltarea tratării, corespunzător conexiunilor logice ale problematicii; lista
bibliografică cuprinde lucrările consultate, menŃionate în ordinea alfabetică a numelor
autorilor, cu toate elementele necesare identificării: numele autorului; titlul lucrării, volumul;
editura; localitatea; anul apariŃiei;
- anexele trebuie să fie numerotate, să aibă un titltu, iar în text să se facă trimiteri
precise la acestea. Fiecare anexă va conŃine precizări clare în legătură cu sursa informaŃiilor
incluse. Dacă se consideră necesar, pentru o mai bună parcurgere a lucrării şi sesizarea rapidă
a corelaŃiei dintre textul lucrării şi anexele utilizate, se poate întocmi o listă de inventariere a
anexelor. Aceasta trebuie să cuprindă titlul anexelor, numărul, în ordinea în care se fac
trimiterile la acestea în textul lucrării, cu referiri precise la capitolul sau paragraful pentru
susŃinerea cărora au fost întocmite. Această listă va trebui să preceadă prezentarea anexelor,
conferind un plus de claritate în parcurgerea unor lucrări a căror tratare necesită anexarea mai
multor materiale.
- forma de dactilografiere a lucrării (aşezarea textului în pagină, corpul de literă, forme de
evidenŃiere în text etc.) se va realiza respectând următoarele cerinŃe : spaŃierea textului se face
la un interval de 1 rând, fontul utilizat este Times New Roman, iar mărimea corpului literei de
12. Se pot folosi, de asemenea, diferite modalităŃi de evidenŃiere în text a titlurilor,
subtitlurilor, a pasajelor importante (scrierea cu majuscule; scrierea cu tipuri speciale de
litere-italice, bold italice, bold ; sublinierea textului prin chenare, borduri, bare ş.a.m.d.).
- preluarea unor idei, informaŃii, date statistice din diferite surse se va face cu menŃionarea
exactă a sursei în note de subsol. Notele de subsol se pot numerota pe fiecare pagină, pe
capitole sau pe întreaga lucrare, de la prima până la ultima pagină şi cuprind în mod
obligatoriu următoarele elemente: numărul care indică ordinea sursei în text, autorul, titlul
lucrării, volumul, editura, localitatea unde a apărut, anul apariŃiei, pagina/paginile implicate.
- reprezentările grafice sub forma schemelor, schiŃelor, graficelor, sintetizează relevant
informaŃiile privind fenomenul investigat. Fiecare figură trebuie să ilustreze cât mai fidel
fenomenul reprezentat şi să fie însoŃită de explicaŃii care să reflecte semnificaŃia acestuia.
Toate graficele inserate în lucrare vor fi numerotate şi vor avea un titlu. în cazul în care
figurile sunt preluate, se va face această menŃiune notându-se toate elementele de identificare
a sursei: numele autorului, titlul lucrării, anul apariŃiei, pagina implicată. Aceste elemente pot
fi aşezate între paranteze sau pot fi precedate de menŃiunea Sursa şi se vor plasa sub
numerotarea şi explicaŃia figurii.
6. MODALITATEA DE EVALUARE
Activitatea de cercetare se finalizează prin colocviu la sfârşitul semestrului. StudenŃi vor fi
apreciaŃi pe baza conŃinutului lucrării ştiinŃifice elaborate in urma investigării fenomenului
care constitue tema proiectului de cercetare. Lucrarea trebuie să reflecte în mod evident
contribuŃia autorului la cercetarea ştiinŃifică privind tema abordată.
în aprecierea lucrărilor se va urmări, cu precădere, contribuŃia originală, elementele de noutate
a tratării, atât în plan teoretic cât şi în cel practic-aplicativ, modul de validare a ipotezelor
ştiinŃifice, rezultatele cercetării şi propunerile de valorificare a acestora în practica
organizaŃiilor. ConŃinutul lucrării, la care se adaugă participarea studentului la activitatea de
studiu şi cercetare, dezbateri pe ateliere de lucru, convorbiri, schimburi de păreri si opinii pe
parcursul orelor de laborator sunt cuantificate cu o nota, care se trece in catalog si se
comunica studentului.
Lucrările vor fi predate titularului disciplinei cu cinci zile inainte de studenŃii de la
cursurile de zi si frecventa redusa, iar cei de la cursurile ID vor trimite lucrările prin
posta prin intermediul CTID.

7. BIBLIOGRAFIE RECOMANDATA
Ştefanescu C, Metodologia cercetării ştiinŃifice in management, Editura FundaŃiei România de
Mâine, Bucureşti, 2007

Nota
Rezultatele semnificative pentru tema de cercetare aleasa vor fi supuse reviziei
ştiinŃifice din cadrul catedrei de Management si vor fi propuse pentru prezentare in cadrul
sesiunilor ştiinŃifice organizate la nivelul facultăŃii / universităŃii, pentru publicare pe site-ul
Blackboard sau in Biblioteca Virtuala, precum si publicarea lor in revista "Opinia NaŃionala"
sau in Analele UniversităŃii Spiru Haret.