Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”

Facultatea de MANAGEMENT, Braşov


Specializarea: Contabilitate si informatica de gestiune
Anul III de studiu ZI, FR, ID
Anul universitar 2007-2008
Disciplina: AUDIT INTERN
Titular: prof. univ. dr. Posea Constantin

Testul nr. 1
Precizati daca textul de mai jos este adevarat sau nu.
„Deşi nu prezintă dificultăŃi majore, conceptul de audit s-a dezvoltat şi perfecŃionat
de-a lungul evoluŃiei sale ajungând la înŃelesul pe care îl are astăzi.”

Testul nr. 2
Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber „Auditul reprezintă
examinarea ……………………….., de către o persoană competentă şi independentă,
a unei informaŃii, activităŃi sau operaŃiuni, a probităŃii şi credibilităŃii tranzacŃiilor
economice, precum şi a reprezentărilor financiare şi contabile”
a. profesionistă şi obiectivă
b. principiilor sanatoase
c. normelor contabile nationale si internationale
d. referintelor contabile
e. sistemelor si tranzactiilor financiare

Testul nr. 3
Identificati textul ce trebuie cuprins in spatiul liber: „Auditul reprezintă
procesul desfăşurat de auditori prin care se…………………………., profesionist,
informaŃii privind o entitate economică prin tehnici şi procedee specifice, în vederea
obŃinerii de dovezi numite probe de audit.”
a. recunosc standarde
b. analizează şi evaluează
c. verifica onestitatea
d. determina proceduri
e. respecta clauze juridice

Testul nr. 4
Precizati care din textele de mai jos reprezinta element pe care se bazeaza
evaluarea si interpretarea rezultatelor auditului.
a. verificarea sistemelor şi tranzacŃiilor financiare, respectiv evaluarea
conformităŃii cu statutele şi reglementările în vigoare
b. onestitatea şi caracterul adecvat al deciziilor administrative luate în cadrul
entităŃii economice auditate
c. principiile sănătoase de management, respectiv buna practică managerială
recunoscută de specialiştii în domeniu
d. controlul intern şi al funcŃiilor acestuia
e. reglementări definite de o autoritate supraordonată

Testul nr. 5
Care dintre formularile de mai jos reprezinta in ce consta auditul de
conformitate.
a. determina dacă entitatea examinată respectă anumite proceduri, reguli sau
reglementări definite de o autoritate supraordonată
b. personalul contabil respectă procedurile contabile
c. se respectă clauzele juridice prevăzute în acordurile contractuale sau cu
băncile şi cu alŃi creditori
d. verificarea sistemelor şi tranzacŃiilor financiare, respectiv evaluarea
conformităŃii cu statutele şi reglementările în vigoare
e. detectarea prezentărilor semnificativ eronate

Testul nr. 6
Scopul auditului de conformitate este acela de a:
1. determina dacă entitatea examinată respectă anumite proceduri, reguli sau
reglementări definite de o autoritate supraordonată
2. personalul contabil respectă procedurile contabile
3. se respectă clauzele juridice prevăzute în acordurile contractuale sau cu
băncile şi cu alŃi creditori
4. produce o judecată motivată şi independentă, cu referinŃă la normele de
evaluare
5. obŃine o concluzie şi o opinie rezonabilă şi independentă, prin raportarea la un
criteriu sau standard
Precizati care dintre combinatiile de mai jos contin toate cele trei scopuri ale
auditului de conformitate.
a. 2,3,4
b. 3,4,5
c. 1,3,5
d. 1,2,3
e. 2,4,5

Testul nr. 7
Identificati ce nu este auditul financiar (auditul de atestare financiara).
a. o examinare independentă a situaŃiilor financiare efectuată de un auditor, în
conformitate cu orice obligaŃie statutară relevantă
b. exprimarea unei opinii privind măsura în care situaŃiile financiare prezintă o
imagine fidelă a afacerilor entităŃii economice şi a rezultatelor exerciŃiului
încheiat, cu respectarea legilor în vigoare şi a practicilor din Ńara în care îşi are
sediul entitatea
c. un aport de credibilitate asupra informaŃiilor contabile publicate de entitatea
economică
d. o revedere critică pentru evaluarea unei situaŃii financiar-contabile determinate
e. o examinare efectuată de un profesionist competent şi independent, în vederea
exprimării unei opinii motivate asupra validităŃii şi corectei aplicări a
procedurilor interne stabilite de managementul entităŃii şi imaginii fidele, clare
şi complete a activelor, datoriilor, poziŃiei financiare, profitului sau pierderilor

Testul nr. 8
Care din texte nu reprezinta obiectiv al auditului financiar.
a. reflectarea imaginii fidele a activelor, datoriilor, poziŃiei financiare, profitului
sau pierderii în situaŃiile financiare anuale şi ale celor consolidate
b. menŃinerea coerenŃei şi calităŃii sistemului contabil, astfel încât să asigure
certitudinea reflectării în situaŃiile financiare, sincer şi complet, a situaŃiei
financiare şi rezultatelor exerciŃiului
c. îmbunătăŃirea utilizării informaŃiei contabile
d. întocmirea situaŃiilor financiare, sub toate aspectele semnificative, în
conformitate cu un cadru general de raportare financiară
e. aprecierea performanŃelor şi eficienŃei sistemelor de informare, organizare şi
control intern

Testul nr. 9
Ce nu acopera auditul performantei sau al rezultatelor.
a. activităŃi economice şi administrative, urmărind principii şi practici de
management
b. eficienŃa utilizării resurselor umane, financiare, inclusiv examinarea sistemelor
de informare asupra indicatorilor de performanŃă şi procedurilor urmate de
entitate
c. resursele economice pe care le controlează în vederea anticipării capacităŃii de
a genera numerar sau echivalente ale numerarului în viitor
d. eficienŃa şi performanŃa în legătură cu atingerea obiectivelor entităŃii
economice auditate
e. impactul efectiv al activităŃilor comparativ cu impactul dorit

Testul nr. 10
Ce nu se evalueaza in cadrul auditului operational.
a. eficienŃa şi acurateŃea prelucrării operaŃiunilor legate de salarii în cadrul unui
sistem electronic nou instalat
b. indicatorii privind satisfacerea clienŃilor
c. ameliorarea activităŃilor operaŃionale
d. prevalenŃa şi suficienŃa informaŃiilor utilizate de management în luarea
deciziilor privind achiziŃiile unor active imobilizate
e. eficienŃa fluxului informaŃional privind vânzările

Testul nr. 11
Ce text nu reprezinta o caracteristica a auditului intern.
a. este o activitate atotcuprinzătoare, de acoperire a tuturor momentelor activităŃii
desfăşurate de oricare entitate economico-socială
b. efectuarea de verificări, inspecŃii şi analize ale sistemului propriu de control
intern
c. reprezintă o componentă a controlului activităŃii economice şi sociale, a
tuturor laturilor şi momentelor acesteia
d. se desfăşoară de către compartimente specializate, înfiinŃate prin decizia
conducerii entităŃii economice
e. funcŃionează în subordinea directă a conducătorului entităŃii economice

Testul nr. 12
Ce nu contin situatiile financiare anuale intocmite de entitatile economice ce
realizeaza auditul intern.
a. cont de profit şi pierdere
b. situaŃia modificărilor capitalului propriu
c. situaŃia fluxurilor de trezorerie
d. situaŃii financiare anuale
e. notele explicative la situaŃiile financiare

Testul nr. 13
Cand s-a infiintat Institutul International al Auditorilor Interni in S.U.A.
a. 1941
b. 1938
c. 1939
d. 1940
e. 1942

Testul nr. 14
Cand a adoptat Romania Standardele Internationale de Contabilitate si
auditarea activitatilor financiare.
a. 1999
b. 2000
c. 2001
d. 2002
e. 2003

Testul nr. 15
Cand a reglementat Camera Auditorilor Financiari din Romania auditul intern.
a. 2000
b. 2001
c. 2002
d. 2003
e. 2004

Testul nr. 16
Ce termen nu este implicat in intelegerea conceptului de audit.
a. control
b. risc
c. capital
d. conflict de interes
e. guvernanta entitatii

Testul nr. 17
Care din texte nu reprezinta element al mediului de cotrol.
a. integritate şi valori etice
b. filozofia şi stilul managementului
c. structura organizatorică
d. atribuirea competenŃelor şi a responsabilităŃilor
e. gestionare şi control al evenimentelor

Testul nr. 18
Identificati textul ce nu reprezinta scop al auditului intern.
a. monitorizarea controlului intern
b. examinarea informaŃiilor financiare şi operaŃionale
c. revizuirea economicităŃii, eficienŃei şi eficacităŃii operaŃiunilor, inclusiv a
controalelor non-financiare
d. verificarea conformităŃii cu legi, reglementări şi alte cerinŃe externe entităŃii,
precum şi cu politicile şi directivele manageriale şi cu alte cerinŃe interne
e. protejarea elementelor patrimoniale bilanŃiere şi extrabilanŃiere şi identificarea
metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel

Testul nr. 19
Identificati textul ce nu reprezinta obiectiv al auditului intern.
a. verificarea conformităŃii activităŃilor din entitatea economică auditată, cu
politicile, programele şi managementul acesteia în conformitate cu prevederile
legale
b. revizuirea economicităŃii, eficienŃei şi eficacităŃii operaŃiunilor, inclusiv a
controalelor non-financiare
c. evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi
nefinanciare, dispuse şi efectuate de către conducerea entităŃii în scopul
creşterii eficienŃei activităŃii entităŃii economice
d. evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a datelor/informaŃiilor financiare şi
nefinanciare, destinate conducerii pentru cunoaşterea realităŃii din entitatea
economică
e. protejarea elementelor patrimoniale bilanŃiere şi extrabilanŃiere şi identificarea
metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel

Testul nr. 20
Ce text nu are in vedere activitatile auditului de conformitate.
a. examinează şi se asigură că există o politică de management şi în ce măsură
aceasta este exprimată cu claritate de cel care o arte în responsabilitate
b. examinează şi apreciază dacă regulile şi procedurile sunt bine aplicate, dacă se
respectă organigramele, sistemele de informare etc.
c. are la bază un sistem de referinŃă şi acŃionează prin constatări şi completări
privind aplicarea, interpretarea, eventualele deficite sau dezechilibre produse
şi consecinŃele acestora, pe care le raportează managementului entităŃii
d. are ca scop compararea realităŃii cu sistemul de referinŃă adecvat
e. examinează dacă sunt respectate dispoziŃiile, regulile şi procedurile definite
pentru entitate precum şi reglementările care au legătură cu securitatea entităŃii

Testul nr. 21
Ce text nu are in vedere activitatile auditului de management.
a. examinează şi se asigură că există o politică de management şi în ce măsură
aceasta este exprimată cu claritate de cel care o arte în responsabilitate
b. se referă la calitate şi nu la sistem de referinŃă
c. analizează modul în care politica sectorială corespunde strategiei entităŃii
economice sau politicilor cuprinse şi rezultate din strategie
d. cercetează şi i se asigură că pe teren, politica este cunoscută, înŃeleasă şi
aplicată corespunzător
e. are ca scop să vadă dacă misiunea responsabililor de activităŃi din structura
entităŃii este clar definită şi dacă se referă la: prevenirea tuturor incidentelor şi
penelor de funcŃionare; reducerea bugetului la costuri minime; creşterea
duratei de funcŃionare a instalaŃiilor
Testul nr. 22
Identificati textul ce nu se refera la factori ce determina locul auditorului intern
in organizarea entitatii economice.
a. autoritate-nu exercită o autoritate directă asupra altor persoane ale entităŃii
economice, ci are calitatea de colaborator al managementului
b. responsabilitate-are libertatea de a aprecia politicile, planurile, prevederile şi
înregistrările, dar aprecierile sale nu scutesc, în nici o manieră, alte persoane
din cadrul firmei de responsabilităŃile ce le sunt încredinŃate; ei pot efectua
audit de rutină al conformităŃii, audit operaŃional, alte responsabilităŃi
c. independenŃa-este determinată de statutul juridic ce i se acordă în cadrul
firmei, aceea de a face constatări şi recomandări; el nu elaborează şi nu aplică
proceduri, nu pregătesc documente şi nu se angajează în nici o altă activitate
d. calitatea-trebuie să fie auditor financiar
e. actele sale nu sunt supuse controlului managementului firmei respective

Testul nr. 23
Care dintre formulari nu reprezinta activitati desfasurate de auditorul extern.
a. are responsabilitate limitată la exprimarea avizului său asupra documentelor
financiar-contabile pe care le examinează
b. examinează documentele financiar-contabile în acord cu normele general
acceptate şi include toate procedurile considerate necesare
c. analizează informaŃiile din documentele financiar-contabile prin sondaj, iar
constatările sale nu reflectă o certitudine absolută
d. prezintă opinia rezultată în urma examinării documentelor financiar-contabile
sub forma unui raport, în scris
e. sunt angajaŃi ai entităŃii economice pentru a realiza audit în atenŃia
managementului.

Testul nr. 24
Identificati textul ce nu se refera la diferentele dintre auditul intern si cel
extern.
a. statutul
b. beneficiarii
c. externalizarea
d. obiectivele
e. câmpul de aplicare

Testul nr. 25
Identificati textul ce nu se refera la asemanarile dintre auditul intern si cel
extern.
a. prestarile externe
b. co-tratarea
c. sub-tratarea
d. independenta
e. externalizarea

Testul nr. 26
Care din texte nu se incadreaza in directiva privind responsabilitatile auditului
intern prin care se precizeaza ca auditorii interni examineaza si apreciaza:
a. fiabilitatea şi integritatea informaŃiilor financiare şi operaŃionale, precum şi
mijloacele folosite pentru identificarea, cuantificarea, clasificarea şi raportarea
acestor informaŃii
b. mijloacele de protecŃie a activelor şi existenŃa acestora
c. evaluarea economicităŃii şi eficienŃei cu care sunt folosite resursele entităŃii
d. relaŃia dintre auditul intern şi auditul extern
e. operaŃiunile sau programele se desfăşoară conform planurilor

Testul nr. 27
Ce text nu reprezinta asemanare dintre auditul intern si cel financiar.
a. competenŃa pentru exercitarea auditului
b. obiectivitatea în cursul efectuării lucrărilor şi al raportării rezultatelor obŃinute
c. aplicarea unei metodologii similare pentru a efectua auditul, incluzând
planificarea şi efectuarea testelor mecanismelor de control şi a testelor
substanŃiale
d. folosesc modelul de risc şi pragul de semnificaŃie pentru a determina
profunzimea testelor şi evalua rezultatele obŃinute
e. auditorul intern răspunde în faŃa managementului firmei, iar auditorul
financiar în faŃa utilizatorilor situaŃiilor financiare

Testul nr. 28
Ce text nu reprezinta activitate a auditului intern ce se ia in considerare de
auditul extern.
a. sfera şi obiectivele auditului intern
b. relaŃia dintre auditul intern şi auditul extern
c. principiile relevante pentru profesia si practica de audit intern
d. înŃelegerea şi evaluarea preliminară a auditului intern
e. momentul colaborării şi coordonarea

Testul nr. 29
Ce nu se stabileste dinainte in cazul in care munca desfasurata de auditorul
intern urmeaza sa influenteze natura, durata si intinderea procedurilor de audit extern.
a. momentul activităŃii auditorului intern
b. gradul de acoperire al auditului
c. pragurile de semnificaŃie şi metodele propuse pentru eşantionare
d. ocumentarea activităŃilor efectuate şi a revizuirilor
e. analizarea dacă evaluarea preliminară a auditului intern rămâne adecvată

Testul nr. 30
Care dintre activitatile de mai jos nu se includ in analiza pe timpul evaluarii.
a. respectivele concluzii sunt adecvate circumstanŃelor şi rapoartele sunt
consecvente cu rezultatul activităŃii desfăşurate
b. obŃine o înŃelegere suficientă a activităŃilor de audit intern
c. orice excepŃii sau aspecte neobişnuite prezentate de auditul intern sunt
rezolvate în mod corect
d. activitatea este efectuată de persoane care au pregătirea necesară
e. sunt obŃinute suficiente probe de audit adecvate pentru a putea formula
concluzii rezonabile
Testul nr. 31
Care dintre texte nu reprezinta principiu ce trebuie respectat de catre auditorii
interni.
a. intergitatea
b. obiectivitatea
c. confidentialitatea
d. echitatea
e. competenta

Testul nr. 32
Identificati textul ce nu se refera la integritate.
a. vor exercita profesia cu onestitate, bună-credinŃă şi responsabilitate
b. nu vor fi implicaŃi în nici o activitate sau relaŃii care să afecteze o evaluare
obiectivă
c. vor respecta legea şi vor acŃiona în conformitate cu prevederile legale şi cu
cerinŃele profesiei
d. nu vor lua parte, cu bună ştiinŃă, la nici o activitate ilegală şi nu se vor angaja
în acte care să discrediteze profesia de auditor intern sau entitatea
e. vor respecta şi vor contribui la obiectivele etice legitime ale entităŃii.

Testul nr. 33
Care dintre formulari nu se refera la scopul normelor de audit intern.
a. definirea principiilor de bază privind modul în care să se exercite auditul
intern
b. furnizarea cadrului de lucru pentru exercitarea şi promovarea activităŃilor de
audit intern
c. stabilirea bazelor pentru evaluarea auditului intern
d. activitatea de audit intern va fi independentă de management, iar auditorii
interni vor fi obiectivi în exercitarea meseriei lor
e. supravegherea proceselor structurilor organizatorice şi a managementului
organizatoric, precum şi a operaŃiunilor firmei

Testul nr. 34
Identificati textul ce nu se refera la reguli de organizare a auditului intern.
a. independenŃa şi obiectivitatea
b. competenŃa şi răspunderea profesională
c. asigurarea calităŃii
d. periodicitatea
e. îndeplinirea conformităŃii

Testul nr. 35
Identificati textul ce se nu se ia in considerare de catre auditorii interni in
exercitarea raspunderii profesionale.
a. dimensionarea adecvată a volumului de muncă pentru atingerea obiectivelor
angajamentului
b. auditorii interni vor fi atenŃi la riscurile şi expunerile ce pot permite frauda
c. complexitatea relativă şi pragul de semnificaŃie, supuse procedurilor de audit
intern al problemelor relevante
d. conformitatea controlului şi proceselor de management al riscului conducerii
e. posibilitatea unor nereguli sau abateri semnificative

Testul nr. 36
Care dintre datele de mai jos reprezinta periodicitate de evaluare de catre
auditor financiar independent a Conformitatii activitatii de audit intern cu Regulile de
organizare şi cu Codul etic.
a. 3 ani
b. 5 ani
c. 4 ani
d. 2 ani
e. 1 an

Testul nr. 37
Precizati care dintre formulari lipseste din context: Auditorii interni vor
declara că activităŃile de audit intern sunt conduse în conformitate cu Regulile
minimale de audit intern numai dacă rezultatele „………………….”arată că
activitatea de audit intern este în conformitate cu acestea.
a. rezultatele controlului
b. rezultatele externalizarii auditului
c. rezultatele programului de asigurare a calitatii
d. rezultatele neconformitatii
e. rezultatele costului activitatii de audit

Testul nr. 38
Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Când neconformitatea
afectează scopul general sau exercitarea activităŃii de audit intern, dezvăluirea
trebuie făcută managementului superior sau angajatorului (clientului).”

Testul nr. 39
Identificati textul ce nu reprezinta ce au in vedere regulile de exercitare.
a. conducerea activităŃii de audit intern
b. supravegherea proceselor
c. natura activităŃii
d. planificarea angajamentului
e. executarea angajamentului

Testul nr. 40
Ce nu comunica seful executiv al auditului Consiliului de administratie sau
angajatorului, pentru revizuire si aprobare.
a. planurile activităŃile de audit intern
b. resursele necesare
c. schimbările interimare semnificative
d. riscurile relevante si semnificatia lor
e. impactul asupra limitării resurselor.

Testul nr. 41
Identificati textul ce nu se refera la problemele de care este legata evaluarea
riscurilor.
a. mediul sistemelor informatice
b. integritatea informaŃiilor operaŃionale şi financiare
c. comunicare si aprobare
d. eficienŃa activităŃii
e. securitatea activelor

Testul nr. 42
Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Şeful executiv al auditului
intern va raporta periodic angajatorului (clientului) şi consiliului de administraŃie
despre scopul activităŃii de audit, autoritatea, responsabilitatea şi execuŃia conform
planului său, riscurile semnificative şi aspecte ale controlului şi conducerii, precum şi
alte probleme necesare sau solicitate de angajator (client) sau de consiliul de
administraŃie.”
Testul nr. 43
Care din formulari nu se incadreaza in contextul propozitiei urmatoare:
„Auditorii interni vor evalua riscurile legate de:”
a. mediul sistemelor informatice
b. responsabilitatea auditorului
c. integritatea informaŃiilor operaŃionale şi financiare
d. eficienŃa activităŃii
e. securitatea activelor

Testul nr. 44
Care din textele de mai jos nu reprezinta scopul evaluarii in cadrul revizuirilor
de program facute de auditorii interni.
a. obiectivele au fost stabilite şi sunt în concordanŃă cu cele ale entităŃii
b. au fost stabilite criterii de performanŃă adecvate pentru a evalua realizările
c. obiectivele şi valorile sunt stabilite şi comunicate
d. Ńelurile şi obiectivele sunt îndeplinite
e. responsabilitatea a fost stabilită

Testul nr. 45
Identificati textul ce nu se include in ce are in vedere scopul angajamentului.
a. sistemele
b. evidenŃele
c. personalul
d. eficienta activitatii
e. activele fizice relevante

Testul nr. 46
Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Programele de activitate
vor identifica, vor analiza, vor evalua şi vor înregistra informaŃii suficiente pentru
îndeplinirea obiectivelor angajamentului.”

Testul nr. 47
Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Angajamentele vor fi
supervizate în mod corespunzător pentru a face cunoscuta inexistenŃa sau
inadecvarea unor criterii necesare.”

Testul nr. 48
Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat:” Comunicările vor include,
vor identifica, vor analiza, vor evalua şi vor înregistra informaŃii suficiente pentru
îndeplinirea obiectivelor angajamentului.”

Testul nr. 49
Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „În cazul în care
neconformitatea cu regulile afectează un angajament specific, comunicarea
rezultatelor cuprinde: regulile a căror conformitate nu a fost complet întrunită;
motivul neconformităŃii; impactul neconformităŃii asupra angajamentului.”

Testul nr. 50
Precizati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Şeful executiv al auditului
va verifica dacă au fost luate în mod corespunzător de către conducere măsuri în
legătură cu riscurile semnificative raportate sau dacă consiliul de administraŃie a
acceptat riscul de a nu lua nici o măsură.”

Testul nr. 51
Care din texte nu reprezinta obiectiv stabilit de Camera Auditorilor Financiari
din Romania pentru indeplinirea misiunii sale.
a. sa dezvolte permanent profesia de auditor financiar din Romania, asumandu-si
responsabilitatea de a proteja interesul public, cautand sa se asigure ca
auditorii financiari, membri ai CAFR, respecta cele mai inalte standarde
profesionale si de conduita etica dezvoltate pe plan european si international
b. sa reprezinte profesia de auditor financiar la nivel national si international si sa
promoveze interesele profesionale ale auditorilor financiari, membri ai CAFR
fata de institutiile statului si fata de organizatii profesionale nationale si
internationale din domeniu
c. sa retraga calitatea de auditor financiar în condiŃiile prevederilor
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Camerei
d. sa se preocupe ca serviciile de auditare a situatiilor financiare sa creasca
calitativ, prin dezvoltarea in permanenta a sistemului de monitorizare si
competenta profesionala, asigurandu-se ca stagiarii si membrii CAFR sa
participe activ la programele de pregatire si educatie profesionala organizate
anual de Camera
e. sa se preocupe de dezvoltarea CAFR, de promovarea renumelui ei, de
protejarea bunastarii si interesului acesteia, in beneficiul profesiei de auditor
financiar din Romania

Testul nr. 52
Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Camerei Auditorilor
Financiari din Romania.
a. organizează examenele şi atribuie calitatea de auditor financiar
b. coordonează activitatea de audit financiar
c. supraveghează programul de pregătire continuă a auditorilor financiari
d. educa publicul asupra rolului si misiunii auditorului financiar, membru al
CAFR si promoveaza implicarea sa in toate ramurile profesiei
e. controlează calitatea activităŃii de audit financiar

Testul nr. 53
Care din textele de mai jos nu reprezinta atributii ale Conferintei CAFR.
a. dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei
b. asigură condiŃiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei,
potrivit legii
c. dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaŃiilor financiare anuale ale Camerei
d. dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra
gestiunii financiare a Consiliului Camerei
e. aprobarea execuŃiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciŃiul
financiar încheiat

Testul nr. 54
Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Consiliului CAFR.
a. stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei
b. aprobarea programului de activităŃi al Consiliului Camerei pe anul în curs
c. aprobarea constituirii, reorganizării sau desfiinŃării reprezentanŃelor din Ńară şi
din străinătate ale Camerei
d. desemnează un membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România pentru a reprezenta auditorii nonactivi
e. aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de organizare şi
funcŃionare a Camerei

Testul nr. 55
Care dintre textele de mai jos reprezinta atributie a Biroului permanent al
Consiliului Camerei.
a. stabileşte strategia şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al
Camerei
b. prezintă spre aprobare ConferinŃei raportul de activitate pe perioada anterioară,
situaŃiile financiare şi proiectul programului de activitate al Camerei
c. supraveghează lunar execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei
d. aprobă Regulamentul intern de organizare şi funcŃionare a Biroului Permanent
e. aprobă organigrama şi politica de personal ale Camerei

Testul nr. 56
Identificati textul care nu reprezinta atributie a Biroului permanent al
Consiliului Camerei.
a. examinează şi propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de
activitate al Camerei
b. aprobă programele de activitate ale departamentelor executive
c. aprobă programul deplasărilor în străinătate
d. stabileşte anual indemnizaŃiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului
permanent al Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari şi ai
Comisiei de apel
e. numeşte, sancŃionează şi revocă secretarul general, şefii departamentelor
Camerei şi alte persoane cu funcŃii de conducere din aparatul executiv al
Camerei

Testul nr. 57
Precizati din cate persoane este alcatuita Comisia de auditori statutari.
a. 4
b. 3
c. 5
d. 2
e. 7

Testul nr. 58
Precizati pentru cati ani este mandatul Comisiei de Auditori Statutari.
a. 3 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. 6 ani
e. 7ani

Testul nr. 59
Din cati membri este compusa Comisia de apel.
a. 3
b. 4
c. 5
d. 2
e. 7

Testul nr. 60
Care din textele de mai jos nu reprezinta atribut al Departamentului de audit
intern.
a. asimilarea, actualizarea şi publicarea Standardelor InternaŃionale de Audit
Intern, denumite Standarde de Audit Intern
b. organizeaza testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil,
pentru accesul la stagiu
c. asimilarea, actualizarea şi publicarea Cadrului General al Standardelor
InternaŃionale de Audit Intern, denumit Cadrul General al Standardelor de
Audit Intern
d. elaborarea şi publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
e. coordonarea şi monitorizarea activităŃii de Audit Intern

Testul nr. 61
Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de audit
intern.
a. colaborarea cu celelalte departamente ale Camerei Auditorilor Financiari din
România în ceea ce priveşte pregătirea profesională a auditorilor interni
membri ai CAFR, precum şi respectarea Standardelor şi Normelor
Profesionale de Audit Intern
b. asigurarea dezvoltării relaŃiilor internaŃionale şi consolidarea acestora în
domeniul Auditului Intern
c. organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua
d. colaborarea cu societăŃile interne şi internaŃionale de audit financiar şi audit
intern în vederea perfecŃionării cadrului de lucru din domeniul Auditului
Intern
e. alte atribuŃii stabilite de Consiliul şi Biroul Permanent ale Camerei Auditorilor
Financiari din România

Testul nr. 62
Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de admitere,
pregătire continuă şi stagiari.
a. elaborarea şi publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
b. organizeaza cursuri si stabileste cerintele de pregatire profesionala continua
c. atribuie calitatea de membru pentru persoanele fizice, juridice si pentru
persoanele cu calificare obtinuta in strainatate
d. desemneaza in fiecare an auditorii financiari care pot indruma desfasurarea
stagiului de pregatire practica a stagiarilor
e. asigura conformitatea cu normele Federatiei Internationale a Contabililor
(IFAC) si cu alte norme internationale in materie de invatamant

Testul nr. 63
Identificati textul care nu reprezinta atributie a Departamentului de Servicii
Generale.
a. intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale
b. organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii
c. organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea
rezultatelor acesteia
d. respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si a termenelor de
depunere la organele in drept
e. asigurarea asistenŃei profesionale pentru membrii Camerei

Testul nr. 64
Care din textele de mai jos nu fac parte din activitatea Departamentului de
conduita si disciplina profesionala.
a. abaterile disciplinare se constata, iar sanctiunile disciplinare se aplica prin
procedurile disciplinare care se desfasoara potrivit competentelor urmatoarelor
organe ale Camerei: Departamentul de conduita si disciplina profesionala;
Consiliul; Comisia de apel
b. toate problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga
raspunderea disciplinara a unui membru se aduc la cunostinta Secretariatului
general. Dupa analiza Secretariatul general transmite documentatia
Departamentului de conduita si disciplina profesionala
c. Departamentul de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari
asupra documentatiei primite
d. asigurarea unei calitati ridicate a activitatii de audit financiar si acordarea de
asistenta membrilor Camerei
e. Departamentul de conduita si disciplina profesionala poate solicita, iar
membrul ofera informatiile cerute, inclusiv registre, documente, dosare sau
evidente. Departamentul de conduita si disciplina profesionala se pronunta
asupra initierii sau neinitierii unei actiuni disciplinare in ceea ce priveste
membrul respectiv

Testul nr. 65
Identificati textul care nu reprezinta atributie a Secretariatului general.
a. asigurarea serviciilor de secretariat pentru Conferinta, Consiliu si Biroul
permanent
b. asigurarea serviciilor juridice pentru activitatile proprii ale Camerei
c. asigurarea serviciilor de relatii publice si protocol
d. alte atributii stabilite de Biroul permanent
e. pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor financiare
anuale
Testul nr. 66
Identificati textul ce nu cuprinde standarde de Audit Intern.
a. Codul Deontologic
b. Norme de Calificare
c. Norme de FuncŃionare
d. Norme de Implementare
e. Ghiduri Profesionale

Testul nr. 67
Identificati textul ce nu cuprinde modalitati practice de aplicare a normelor
profesionale.
a. Norme Minimale de Audit Intern
b. Carta de Audit Intern
c. Manualul de Audit Intern
d. Planul de Audit Intern
e. Norme de Implementare de Asigurare

Testul nr. 68
Care dintre textele de mai jos nu reprezinta conditie ce trebuie indeplinita de
catre persoanele fizice pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.
a. să fie licenŃiaŃi ai unei facultăŃi cu profil economic de cel puŃin 3 ani şi să aibă
experienŃă în domeniul contabil, considerată de Cameră ca fiind edificatoare,
sau să aibă calitatea de expert contabil de cel puŃin 3 ani şi să fi desfăşurat
activitate în această calitate
b. să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub
îndrumarea unui auditor financiar
c. îndeplineşte condiŃiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcŃionare
a Camerei
d. să satisfacă cerinŃele Codului privind conduita etică şi profesională în
domeniul auditului financiar
e. să susŃină şi să promoveze examenul de aptitudini profesionale

Testul nr. 69
Care dintre disciplinele de mai jos nu sunt incluse in examenul pentru
atribuirea calitatii de auditor financiar.
a. audit financiar
b. economie generala
c. contabilitate generală
d. analiza şi evaluarea critică a conturilor anuale
e. contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială

Testul nr. 70
Care dintre textele de mai jos nu reprezinta reguli de aplicat si respectat de
catre auditori in indeplinirea atributiilot profesiei.
a. elemente privind finantele nationale; tehnici si metode moderne de
management general si financiar
b. Sandardele internaŃionale de audit financiar, adoptate integral de Cameră,
Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern şi Normele
de audit intern, precum şi alte norme profesionale elaborate de Cameră
c. Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar
elaborat de FederaŃia InternaŃională a Contabililor (IFAC)
d. Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari,
emise de Cameră
e. Procedurile de control a calităŃii activităŃii de audit financiar emise de Cameră

Testul nr. 71
Care dintre activitatile enumerate mai jos nu se incadreaza la cele ce privesc
exercitarea profesiei de auditor.
a. audit financiar
b. audit intern
c. consultanŃă financiar-contabilă şi fiscală
d. expertiză contabilă
e. analiza şi evaluarea critică a conturilor anuale

Testul nr. 72
Care dintre textele de mai jos nu se incadreaza la normele ce trebuiesc aplicate
si respectate de catre auditori in indeplinirea profesiei.
a. Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari,
emise de Cameră
b. Procedurile de control a calităŃii activităŃii de audit financiar emise de Cameră
c. Normele referitoare la obligaŃiile financiare privitoare la cotizaŃii şi tarife,
elaborate de Cameră
d. Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Cameră
rapoartele de audit financiar
e. Rapoartele de audit financiar

Testul nr. 73
Ce text nu se incadreaza in contextul formularii profesia de auditor are la baza:
a. contractul de audit încheiat cu clientul
b. calitatea de auditor financiar
c. rapoartele de audit financiar
d. viza anuală
e. autorizaŃia pentru exercitarea profesiei

Testul nr. 74
Care dintre formulari nu reprezinta regula generala de respectat in desfasurarea
auditului.
a. pe parcursul desfăşurării auditului nu pot efectua operaŃiuni contabile pentru
clientul respectiv, însă pot face recomandări privind înregistrările contabile
b. dacă desfăşoară activităŃi de contabilitate, consultanŃă, fiscalitate sau alte
alctivităŃi profesionale similare, să nu accepte contract pentru activitatea de
auditor la acelaşi client
c. să accepte şi să desfăşoare activitatea pentru care sunt competenŃi
d. contractul de audit cu clientul trebuie să cuprindă clauza de confidenŃialitate şi
eventualele condiŃii speciale, adaptate de la caz la caz
e. să organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau
continuarea în mod corespunzător a fiecărui angajament
Testul nr. 75
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Riscul profesional este
riscul ca auditorul să emită un raport care să inducă în eroare utilizatorii acestuia, în
condiŃiile în care reglementările emise de Cameră în domeniu au fost respectate cu
profesionalism şi bună credinŃă.”

Testul nr. 76
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Atunci când îi este
propusă o misiune de consultanŃă, responsabilul pentru activitatea de audit intern
trebuie, înainte de a o accepta, să realizeze o planificare bazată pe riscuri pentru a
defini priorităŃile activităŃii de audit intern în concordanŃă cu obiectivele entităŃii.”

Testul nr. 77
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Responsabilul pentru
activitatea de audit intern trebuie să comunice managementului şi Consiliului
planurile privind că resursele alocate acestei activităŃi sunt adecvate, suficiente şi
alocate efectiv în vederea realizării planului de audit aprobat.”

Testul nr. 78
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Conducătorul activităŃii
de audit intern trebuie să comunice celorlalŃi prestatori interni şi externi de servicii
de asigurare şi de consiliere politicile şi procedurile care să dirijeze activitatea de
audit intern.”

Testul nr. 79
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Activitatea de audit intern
trebuie să evalueze şi să contribuie la îmbunătăŃirea sistemelor de management al
riscurilor, de control şi de guvernanŃă a entităŃii folosind o abordare sistematică şi
metodică.”

Testul nr. 80

Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextul


afirmatiei „Activitatea de audit intern trebuie să evalueze expunerile la riscurile
aferente guvernanŃei entităŃii, operaŃiunilor şi sistemelor informaŃionale cu privire la:”
a. fiabilitatea şi integritatea informaŃiilor financiare şi operaŃionale
b. eficacitatea şi eficienŃa operaŃiunilor
c. specificitatea activitatii
d. protejarea activelor
e. respectarea legilor, regulamentelor şi contractelor

Testul nr. 81
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „În cursul misiunilor de
consultanŃă, auditorii interni trebuie să examineze controalele în conformitate cu
obiectivele misiunii şi să fie atenŃi la existenŃa oricărui punct slab semnificativ privind
controlul.”

Testul nr. 82
Care dintre problemele specificate mai jos nu se incadreaza in contextul
afirmatiei „Activitatea de audit intern trebuie să evalueze şi să facă recomandări
adecvate pentru îmbunătăŃirea procesului de guvernanŃă în vederea atingerii
următoarelor obiective:”
a. promovarea valorilor etice adecvate în cadrul organizaŃiei
b. fiabilitatea şi integritatea informaŃiilor financiare şi operaŃionale
c. asigurarea efectuării unui management organizaŃional eficace şi asigurarea
responsabilizării aferente
d. comunicarea eficace a informaŃiilor despre riscuri şi control structurilor
adecvate din cadrul organizaŃiei
e. coordonarea efectivă a activităŃilor şi comunicarea informaŃiilor între
conducerea executivă, precum şi auditorilor interni şi externi şi Consiliului

Testul nr. 83
Identificati textul ce nu se ia in considerare la planificarea misiunii auditorilor
interni.
a. obiectivele activităŃii care este revizuită şi mijloacele prin care activitatea îşi
controlează desfăşurarea
b. riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele sale, resursele utilizate,
precum şi operaŃiile şi mijloacele prin care impactul potenŃial al riscului este
menŃinut la un nivel acceptabil
c. adecvarea şi eficacitatea sistemelor de management şi control al riscurilor
activităŃii, cu referire la un cadru sau model relevant de control
d. proiectarea, implementarea şi eficacitatea obiectivelor, programelor şi
activităŃilor legate de etica organizaŃiei
e. oportunităŃile de îmbunătăŃire semnificativă a sistemelor de management şi
control al riscurilor activităŃii

Testul nr. 84
Care dintre formulari nu se refera la de ce trebuie sa tina cont auditorul intern
in elaborarea obiectivelor misiunii.
a. probabilitatea existenŃei erorilor
b. neregularităŃilor
c. incompatibilitatilor
d. a cazurilor de neconformitate
e. precum şi a altor expuneri semnificative

Testul nr. 85
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Dacă pe parcursul unei
misiuni de asigurare apar oportunităŃi semnificative de consultanŃă, trebuie să se
încheie în scris o înŃelegere în legătură cu obiectivele, aria de aplicabilitate,
responsabilităŃile fiecărei părŃi şi alte aşteptări, iar rezultatele misiunii de
consultanŃă trebuie să fie comunicate în conformitate cu standardele de consultanŃă.”

Testul nr. 86
Identificati formularea ce nu reprezinta scop al procedurilor in cadsrul
programului de lucru pe durata misiunii.
a. a identifica
b. a completa
c. a analiza
d. a evalua
e. a înregistra
Testul nr. 87
Ce nu se include in comunicarea rezultatelor.
a. obiectivele
b. aria de aplicabilitate a misiunii
c. concluziile
d. acordul conducerii superioare executive
e. recomandările

Testul nr. 88
Identificati textul ce nu se incadreaza in context. Comunicarea trebuie să fie:
a. corectă
b. obiectivă
c. identificabila
d. clară
e. concisă

Testul nr. 89
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Dacă nu este mandatat în
baza unor cerinŃe legale, statutare sau de reglementare, înaintea comunicării
rezultatelor misiunii către părŃi din afara organizaŃiei, conducătorul activităŃii de
audit intern trebuie:
• să evalueze riscul potenŃial pentru entitate;
• să se consulte cu conducerea superioară executivă şi/sau cu consilierul juridic, dacă
este cazul;
• să controleze diseminarea rezultatelor prin restricŃionarea folosirii acestora.”

Testul nr. 90
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Responsabilul pentru
activitatea de audit intern trebuie să monitorizeze implementarea dispoziŃiilor
managementului în baza rezultatelor misiunii de consultanŃă în limitele în care
acestea au fost convenite cu clientul.”

Testul nr. 91
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Prin programul de lucru
al misiunii de audit trebuie să se stabilească reguli privind păstrarea dosarelor
misiunii.”

Testul nr. 92
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Atunci când rezultatele
misiunii sunt puse la dispoziŃia unor părŃi din afara entităŃii, comunicarea trebuie să
includă restricŃii în ceea ce priveşte distribuirea şi utilizarea acestor rezultate.”

Testul nr. 93
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Conducătorul activităŃii
de audit intern trebuie să stabilească reguli privind atât custodia şi păstrarea
dosarelor misiunii, cât şi transmiterea lor către terŃi interni sau externi.”
Testul nr. 94
Apreciati daca textul urmator referitor la identificarea informatiilor este sau nu
adevarat: „Auditorii interni trebuie să-şi bazeze concluziile şi rezultatele misiunii lor
pe analize şi evaluări corespunzătoare.”

Testul nr. 95
Apreciati daca textul urmator referitor la supervizarea misiunii este sau nu
adevarat: „Misiunile trebuie să facă obiectul unei supervizări corespunzătoare în
vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor, asigurării calităŃii şi dezvoltării
profesionale a personalului.”

Testul nr. 96
Apreciati daca textul urmator referitor la erori si omisiuni este sau nu adevarat:
„Dacă o comunicare finală conŃine o eroare sau o omisiune semnificativă,
conducătorul activităŃii de audit intern trebuie să comunice rezultatele părŃilor
îndreptăŃite.”

Testul nr. 97
Apreciati daca textul urmator referitor la diseminarea rezultatelor este sau nu
adevarat: „Pe parcursul misiunilor de consultanŃă, pot fi identificate aspecte
referitoare la managementul riscurilor, la control şi la guvernanŃă. Ori de câte ori
aceste aspecte sunt semnificative pentru entitate, ele trebuie să fie comunicate
conducerii executive şi Consiliului.”

Testul nr. 98
Apreciati daca textul urmator referitor la monitorizarea evolutiei este sau nu
adevarat: „Conducătorul activităŃii de audit intern trebuie să stabilească un proces de
urmărire a implementării rezultatelor a care să permită monitorizarea şi garantarea
faptului că măsurile luate de conducerea au fost implementate în mod eficient sau că
managementul a acceptat să-şi asume riscul de a nu întreprinde nici o măsură.”

Testul nr. 99
Apreciati daca textul urmator referitor la solutionarea acceptarii riscurilor de
catre management este sau nu adevarat: „Atunci când conducătorul activităŃii de
audit intern consideră că managementul a acceptat un nivel al riscului rezidual care
poate fi inacceptabil pentru entitate, conducătorul activităŃii de audit intern trebuie să
discute acest aspect împreună cu conducerea executivă la cel mai înalt nivel.”

Testul nr. 100


Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Termenul "probe de
audit" reprezintă informaŃiile obŃinute de către auditor pentru a trage concluziile pe
care se va baza opinia de audit.”

Testul nr. 101


Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Testele de control"
reprezintă testele efectuate pentru a obŃine probe de audit în scopul detectării erorilor
semnificative din situaŃiile financiare.”
Testul nr. 102
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile de fond"
reprezintă testele eficiente pentru a obŃine probe de audit privind proiectarea
adecvată şi, respectiv, modul efectiv de funcŃionare a sistemului contabil şi a celui de
control intern.”

Testul nr. 103


Identificati textul ce nu reprezinta factor de influenta al raŃionamentului
auditorului despre ce înseamnă o probă de audit adecvată şi suficientă:
a. natura sistemelor contabile şi de control intern, precum şi evaluarea riscului de
control
b. teste de detaliu ale tranzacŃiilor şi soldurilor
c. pragul de semnificaŃie al elementului care este examinat
d. experienŃa câştigată în timpul lucrărilor de audit anterioare
e. sursa şi credibilitatea informaŃiilor disponibile

Testul nr. 104


Identificati textul ce nu se incadreaza in aserŃiunile privind situaŃiile financiare
ale entităŃii făcute de către conducere, în mod explicit sau în alt fel, care sunt incluse
în situaŃiile financiare.
a. existenŃa: un activ sau o datorie există la un moment dat
b. drepturi şi obligaŃii: un activ sau o datorie aparŃin entităŃii la un momnent dat
c. competenta: rezultatele procedurilor de audit, incluzând fraude sau erori ce ar
fi putut fi descoperite
d. apariŃia: o tranzacŃie sau un eveniment au avut loc pe durata unei perioade şi
este legat de entitatea respectivă
e. exhaustivitatea: nu există active, datorii, tranzacŃii sau evenimente
neînregistrate, sau elemente neprezentate

Testul nr. 105


Identificati textul ce nu se incadreaza in contextul formularii „În timp ce
credibilitatea probelor de audit este dependentă de circumstanŃe individuale,
următoarele generalizări vor fi utile în stabilirea credibilităŃii probelor de audit:”
a. probele de audit din surse externe sunt mai credibile decât cele generate intern
b. probele de audit intern sunt mai credibile, atunci când sistemul contabil asociat
şi sistemul de control intern sunt funcŃionale
c. probele de audit obŃinute direct de către auditor sunt mai credibile decât cele
obŃinute de la entitate
d. probele de audit obtinute prin convingerea participantilor la proces sunt
neveridice
e. probele de audit sub formă de documentare şi de declaraŃii în scris sunt mai
credibile decât declaraŃiile orale

Testul nr. 106


Identificati textul ce constituie procedura de obtinere a probelor de audit.
a. inspecŃia
b. observaŃia
c. investigaŃia şi confirmarea
d. calcule şi proceduri analitice
e. asaltul de idei in cadrul procesului de audit
Testul nr. 107
Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Acolo unde participarea
auditorului la inventarierea stocurilor nu este posibilă, datorită unor factori cum sunt
natura şi localizarea acestora, auditorul trebuie să aprecieze dacă alte proceduri
alternative furnizează probe de audit adecvate şi suficiente despre existenŃa şi starea
stocurilor pentru a concluziona că nu are nevoie să facă referiri la o limitare a ariei
de aplicabilitate”.

Testul nr. 108


Apreciati daca textul urmator privitor la confirmarea creantelor este sau nu
adevarat: „Atunci când conducerea entităŃii îi cere auditorului să nu confirme
anumite solduri ale conturilor creanŃelor, debitorii nu vor răspunde cererii de
confirmare, iar auditorul trebuie să planifice efectuarea de proceduri alternative.”

Testul nr. 109


Apreciati daca textul urmator privitor la investigatia privind litigiile si
revendicarile este sau nu adevarat: „În cazul în care conducerea refuză să-i dea
auditorului permisiunea de a comunica cu avocaŃii entităŃii, acest fapt va fi
considerat o limitare a activităŃii şi va conduce în mod obişnuit la o opinie calificată
sau la imposibilitatea de a exprima o opinie.”

Testul nr. 110


Identificati textul ce nu se refera la elementele de care depind suficienŃa şi
gradul de adecvare al probelor de audit pe care auditorul trebuie să le obŃină privind
soldurile de deschidere.
a. politicile contabile aplicate de entitate
b. dacă situaŃiile financiare ale exerciŃiului financiar precedent au fost auditate şi,
în caz afirmativ, dacă raportul auditorului a fost modificat
c. soldurile de închidere ale exerciŃiului financiar precedent au fost corect
reportate în perioada curentă sau, acolo unde este adecvat au fost retratate
d. natura conturilor şi riscul declasărilor eronate în situaŃiile financiare ale
exerciŃiului financiar curent
e. pragul de semnificaŃie al soldurilor de deschidere referitor la situaŃiile
financiare ale exerciŃiului financiar curent

Testul nr. 111


Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: "Procedurile analitice"
constau în analizarea indicatorilor şi a tendinŃelor semnificative, incluzând
investigarea acelor fluctuaŃii şi relaŃii care nu sunt consecvente cu alte informaŃii
relevante sau care se abat de la valorile aşteptate.”

Testul nr. 112


Identificati textul ce nu reprezinta factor ce se ia in considerare atunci când
auditorul intenŃionează să execute procedurile analitice, ca proceduri de fond.
a. obiectivele procedurilor analitice şi măsura în care se poate baza pe rezultatele
lor
b. natura entităŃii şi gradul în care informaŃiile pot fi împărŃite
c. disponibilitatea informaŃiilor atât financiare, cum ar fi prognozele şi
previziunile, cât şi nefinanciare, cum ar fi numărul de unităŃi produse sau
vândute
d. rezultatele anticipate ale entităŃii, care pot îmbrăca forma prognozelor şi a
previziunilor, sau estimările auditorului, cum ar fi o estimare a amortizării
e. credibilitatea informaŃiilor disponibile (de exemplu, dacă previziunile sunt
întocmite cu suficientă atenŃie)

Testul nr. 113


Identificati textul ce nu reprezinta factor de care depinde gradul de siguranŃă
pe care auditorul îl acordă rezultatelor procedurilor analitice.
a. pragul de semnificaŃie al elementelor implicate, de exemplu, atunci când
soldurile sistemelor sunt semnificative, auditorul nu se bazează doar pe
procedurile analitice pentru a-şi formula concluziile
b. alte proceduri de audit direcŃionate către aceleaşi obiective de audit, de
exemplu, alte proceduri executate de auditor pentru revizuirea creanŃelor, cum
ar fi revizuirea încasărilor ulterioare, de numerar, pot confirma sau infirma
întrebări apărute în urma aplicării procedurilor analitice asupra analizei pe
maturităŃi a conturilor de creanŃe
c. precizia cu care rezultatele preconizate ale procedurilor analitice pot fi
prezente
d. evaluarea riscului inerent şi a nivelului de control, de exemplu, în cazul în care
controlul intern asupra procesării ordinelor de vânzare este slab şi, prin
urmare, riscul de control este ridicat, atunci pentru desprinderea concluziilor
referitoare la creanŃe este necesară o mai mare încredere în testele de detaliu a
tranzacŃiilor şi soldurilor decât în procedurile analitice
e. comparabilitatea informaŃiilor disponibile (de exemplu, datele referitoare la o
ramură de activitate extinsă ar putea avea nevoie de o completare pentru a
putea fi comparate cu acelea ale unei entităŃi care produce şi comercializează
produse specializate)

Testul nr. 114


Care din textele urmatoare nu reprezinta "Estimări contabile".
a. provizioanele de reducere a stocului şi conturilor de creanŃe la valoarea lor
realizabilă estimată
b. veniturile angajatilor
c. veniturile angajate
d. impozitele amânate
e. provizioanele pentru pierderi provenite în urma unui proces

Testul nr. 115


Care din textele urmatoare nu reprezinta indici financiari care sugerează
încălcarea principiului continuităŃii activităŃii si care pot apărea din situaŃiile
financiare, dar şi din alte surse.
a. datoria netă sau situaŃia datoriei nete curente
b. indicatori financiari cheie nefavorabili
c. indicatorii de adaptabilitate
d. pierderi substanŃiale din exploatare
e. restanŃe sau întreruperi în plata dividendelor

Testul nr. 116


Care din textele de mai jos nu reprezinta procedura folosita in cadrul
cunoasterii principiului continuitatii pentru actualizarea informatiilor anterioare.
a. analiza şi discutarea fluxului de numerar, profitului şi a altor previziuni
relevante cu conducerea
b. incapacitatea de a obŃine finanŃare pentru dezvoltarea de noi produse esenŃiale
sau alte investiŃii esenŃiale
c. verificarea evenimentelor după sfârşitul perioadei pentru elementele care
efectuează capacitatea entităŃii de a continua pe principiul continuităŃii
d. analiza şi discutarea celor mai recente situaŃii financiare interimare disponibile
ale entităŃii
e. verificarea termenilor împrumuturilor obligatare şi acordurilor de credit şi
determinarea situaŃiilor în care vreunul a fost nerespectat

Testul nr. 117


Apreciati daca textul urmator este sau nu adevarat: „Dacă în situaŃiile
financiare este făcută prezentarea adecvată, auditorul poate să exprime în mod
obişnuit o opinie necalificată şi să modifice raportul de audit prin adăugarea unui
paragraf de evidenŃiere a problemei legate de principiul continuităŃii a activităŃii prin
atragerea atenŃiei asupra notei din situaŃiile financiare care prezintă aspectele
stabilite în paragraful anterior.”

Testul nr. 118


Identificati textul ce nu se incadreaza in continutul raportului de audit.
a. titlul
b. cui se adresează (adresantul)
c. paragraful de deschidere sau introductiv
d. clauzele contractuale ale auditului
e. paragraful referitor la aria de aplicabilitate (în care se prezintă natura unui
audit)

Testul nr. 119


Identificati textul ce nu se refera la ce trebuie sa releve raportul de audit.
a. examinarea, pe bază de teste, a probelor pentru susŃinerea sumelor din
situaŃiile financiare şi a altor informaŃii prezentate
b. evaluarea principiilor contabile folosite la întocmirea situaŃiilor financiare
c. evaluarea estimărilor semnificative făcute de către conducere la întocmirea
situaŃiilor financiare
d. analiza şi discutarea celor mai recente situaŃii financiare interimare disponibile
ale entităŃii
e. evaluarea prezentării generale a situaŃiilor financiare

Testul nr. 120


Apreciati daca textul urmator cu privire la rapoarte modificate este sau nu
adevarat: „Auditorul trebuie să aibă în vedere modificarea raportului auditorului prin
adăugarea unui paragraf, în cazul în care există o incertitudine semnificativă (alta
decât o problemă de continuitate a activităŃii) a cărei rezoluŃie depinde de evenimente
viitoare şi care poate afecta situaŃiile financiare.”

Testul nr. 121


Identificati textul ce nu se incadreaza in factor de impunere a limitarii ariei de
aplicabilitate a activitatii auditorului.
a. entitatea auditata
b. circumstantele
c. contractul
d. evidentele contabile sunt necorespunzatoare
e. auditorul este în imposibilitatea de a desfăşura procedurile de audit considerate
ca fiind necesare

Testul nr. 122


Apreciati daca textul urmator cu privire la raportare este sau nu adevarat: „În
situaŃia în care datele comparative sunt prezentate ca fiind cifre corespondente,
auditorul trebuie să emită un raport de auditare în care acestea nu sunt identificate în
mod special, datorită faptului că opinia auditorului se referă la situaŃiile financiare
aferente perioadei curente în întregul lor, incluzând cifrele corespondente.”

Testul nr. 123


Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului
asupra unui angajament de audit cu scop special.
a. titlu
b. scopul raportului
c. destinatarul
d. un paragraf introductiv
e. un paragraf privind aria de aplicabilitate (descrierea naturii unui audit)

Testul nr. 124


Identificati textul ce nu reprezinta element de introdus in Raportul auditorului
asupra situaŃiilor financiare sintetizate.
a. titlu
b. corespondentul auditului
c. destinatarul
d. identificarea situaŃiilor financiare auditate din care derivă situaŃiile financiare
sintetizate
e. o referire la data raportului de audit asupra situaŃiilor financiare prezentate pe
larg şi asupra tipului de opinie exprimată în acel raport