Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituia de nvmnt superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.

Programul de studii/Calificarea 2.Date despre disciplin 2.1.Denumirea disciplinei 2.2. Codul disciplinei 2.3. Titularul activitilor de curs 2.4.Titularul activitilor de seminar 2.5. Anul de studiu III Universitatea Spiru Haret Sociologie-Psihologie Sociologie-Psihologie Psihololgie Licen Psihologie

Psihologia comunicrii SP/P/3/6/06/s Conf. univ. dr. MATEI GEORGESCU Asist. univ. Ciprian Popescu 2.6.Semestrul VI 2.7. Tipul evaluare de E 2.8.Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 2/2 din care: 3.2 curs 3.4 Total ore din planul de nvmnt 36 din care: 3.5 curs

2 24

3.3 seminar/laborator 3.6 seminar/laborator

1 12 ore 30 20 10 2 2 0

Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 64 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Numr de credite 4 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului

5.2. de desfurare a seminarului/laboratorului

Studenii au obligaia de a menine pe ntreg parcursul cursului o inut verbal, atitudinal i vestimentar decent i de a se implica prin ntrebri i comentarii. La evalurile pe parcurs studenii care opteaz pentru aceast disciplin trebuie s predea n perioada stabilit de conducerea facultii, referatele i eseurile pe temele anunate anterior evalurii de cadrul didactic titular i postate pe platforma Blackboard. Studenii au obligaia de a menine pe ntreg parcursul seminarului o inut verbal, atitudinal i vestimentar decent i de a se implica prin ntrebri i comentarii.

6. Competenele specifice acumulate C1- Operarea cu concepte fundamentale n domeniul psihologiei C1.1.- Utilizarea corect i cu sens a conceptelor specifice prezentate de ctre noile teorii i curente din psihologia contemporan. C 1.2- Explicarea fenomenelor i proceselor psihologice din noile perspective psihologice comparativ cu cele clasice. C1.4.- Analiza comparativ a teoriilor i paradigmelor psihologice Competene transversale Competene profesionale

CT1 Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice n exercitarea profesiei. CT3 Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la dinamica contextului social.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenilor cu domeniul psihologiei comunicrii avnd drept repere: - principalele paradigme, - forme ale comunicrii - tehnici de comunicare. 7.2 Obiectivele specifice Asimilarea informaiilor i a conceptelor domeniului, utilizare conceptelor specifice precum: forme al comunicrii, situaii prototip de comunicare etc.; Discutarea raportul dintre personalitate (n spe a studenilor) i conceptele de fond ale domeniului comunicrii n vederea punctrii unor repere formative, dezvoltrii aptitudinilor. 8. Coninuturi 8.1 Curs

Metode de predare

Domeniul psihologiei comunicrii. Perspective generale asupra comunicrii. Discipline ale comunicrii. Funciile comunicrii.

Observaii Suportul de curs este oferit studenilor att sub forma manualului tiprit, ct i n format electronic, sub forma unei sinteze postate pe platforma Blackboard. Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii.

1 prelegere

Paradigme ale comunicrii. Paradigma structural. Paradigma tranzacional. Paradigma relaional. Paradigma fenomenologic. Personalitate i comunicare. Perspective intrapsihice asupra Eului. Perspective intersubiective asupra Eului. Personalitate i reacii de fond. Tip de

2 prelegeri

Idem Idem

2 prelegeri

personalitate i comunicare. Cultur i personalitate. Forme ale comunicrii. Comunicarea paradoxal 4 prelegeri Idem (Elemente ale teoriei grupurilor. Teoria tipurilor logice. Schimbarea fundamental. Tipuri de paradox. Terapeutic paradoxal n comunicare). Comunicarea defensiv (Perspectiva contient asupra defensei. Perspectiva incontient asupra defensei. Mecanisme de aprare). Comunicarea proiectiv (Conceptul de proiecie. Cultur i proiecie. Comunicarea simbolic). Comunicarea nonviolent (Nevoie, frustrare, violen. Compasiunea de sine i de cellalt. Priza cu sine nsui - vulnerabilizarea. Exprimarea de sine nonviolent. Observaie i judecat). Comunicarea persuasiv (Persuasiune i putere. Factori ai persuasiunii). Negocierea (Poziii de negociere i atitudine de fond. Logic i afect). Comunicarea eficient (Atitudini ineficiente. Inferioritate i comunicare. Ideal i comunicare. Poziia empatic. Autenticitate i ncredere. Comunicarea terapeutic. Comunicarea cu sine). Contexte fundamentale n comunicare. Comunicarea 3 prelegeri Idem n cuplu (Cadru general sine i alter. Alegerea partenerului. Dragoste i ideal). Comunicarea n grup / organizaie (Lider i dinamic de grup. Perspectiva intrapsihic asupra grupului). Bibliografie Georgescu, M., (2006) Introducere n psihologia comunicrii, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,. Georgescu, M., (2004) Introducere n consilierea psihologic, Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti. Mucchielli, A., (2005) Arta de a comunica, Polirom. Mucchielli, A., (2005) Arta de a influena, Polirom. Pnioar, I.-O., (2004) Comunicarea eficient, Polirom. Prutianu, t., (2005) Antrenamentul abilitilor de comunicare, Polirom. Rosenberg, M., (2005) Comunicarea nonviolent, EFP, Bucureti. Stoica-Constantin, A., (2004) Conflictul interpersonal, Polirom. 8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii Joc de rol, studiu de caz Stundenii sunt ncurajai s interacioneze pe tot parcursul Domeniul general al psihologiei comunicrii. 2 seminarizri seminarului, s pun ntrebri, Paradigme ale comunicrii s formuleze probleme i teme de studiu. Comunicarea paradoxal Idem Idem Comunicarea defensiv Idem Idem Comunicarea proiectiv Comunicarea nonviolent Idem Idem Negocierea Idem Idem Comunicarea eficient Idem Idem Bibliografie Georgescu, M., (2003) Vademecum n psihologie proiectiv, Oscar Print, Bucureti. Cameron, M., (2006) Arta de a-l asculta pe cellalt, Polirom. Georgescu, M., (2004) Jurnal al defensei prin scris, Oscar Print, Bucureti. Georgescu, M., (2006) Ghidul psihanalistului perfect, Oscar Print, Bucureti. Watzlawick, P., Helmick Beavin, J., Jackson, Don D., (1972) Une logique de la communication, Ed. du Seuil. Watzlawick, P., Weakland, J., Fish, R., (1975) Changements, Ed. du Seuil. 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Cursul pregtete accesul spre resursele formative, din domeniul general al comunicrii i este conceput ca atare.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Implicarea n prelegeri cu Se nregistreaz frecvena i ntrebri, comentarii, soliditatea interaciunii la orele de exemple de analiz. curs. 10.5 Seminar/laborator Implicarea n prelegeri cu Se nregistreaz frecvena i 10% ntrebri, comentarii, soliditatea interaciunii la orele de exemple de analiz. curs. 10.6 Standard minim de performan Identificarea nevoii de formare profesional i realizarea unui plan de dezvoltare personal n acest sens, prin utilizarea eficient a surselor si resurselor de comunicare i formare profesional.

10.3 Pondere din nota final 10%

Data completrii:

Semntura titularului de curs, .

Semntura titularului de seminar, ..

Data avizrii n departament 01.10.2012

Semntura Directorului de Departament, Conf.univ.dr.Bogdan Danciu