Sunteți pe pagina 1din 237
Rear ni he eta IIE A at ae hae 4 ! ps Bie escu 1ON-SIMION ION SIMIONESCU DIN FAUNA. SI FLORA ROMANIEI LECTURI STIUNTIFICE Edijie ingrijita, prefaja si note de SERGIU BALLIE & EDITURA ION CREANGA — BUCURESTI 1981 PREFATA Personalitate marcantd a viefii stiinjifice din prima jumatate a se- colului al XX-lea, Ion Simionescu (1873—1945)' isi inscrie totodata numele printre cele mai reputate, mai active si mai fecunde prezenje pe tarimul popularizdrii stiinjei de la noi din jard. Savant paleontolog, dar in acelasi timp renumit geolog, geograf si naturalist, Ion Simionescu a urcat toate treptele consacrarii stiinjifice yi didactice fiind profesor si rector al Universitajii ieyene, profesor la cea bucuresteand, ajungind membru si, la virsta senectuiii, presedinte al Academiei Romdne. Calator ca nimeni altul in lungul si latul ,drii, cunoscdtor apropiat al bucuriilor si durerilor poporului, fin observator al naturii, dotat cu remarcabile calitaji scriitoricesti, si-a folosit fard intrerupere vastele sale cunostinje stiinjifice, cit yi stiloul si slova sa, impregnatd cu pw- ternice accente moldovenesti, in folosul propagarii culturii, a sting rindul maselor. Inca in anul 1915, referitor la necesitatea rdspindirii cunostinjelor stiingifice. marele savant isi exprima opinia, la fel de ac- tuala si azi, ca ele sint ,elemente indispensabile unei culturi generale.“? Prelegerile si conferinjele jinute la radio sau in faya unui auditoriu din scoli, de la orase sau in unele ayezdminte situate nu rareori in cele mai indepartate catune ale {arii, articolele din ziare si reviste, cele peste 100 de brosuri si carti de popularizare au fost tot atitea mijloace de expresie prin care ilustrul cdrturar a luat contactul nemijlocit cu cei multi. Nu s-a adresat celor ,alesi* — desi si acestia au avut ce in- vata din scrierile lui, — fiecare manifestare a lui — pe cale orala, articol sau carte — fiind asteptatd cu vadit interes de céitre cei cdrora stia sd li se adreseze nu prin vorbe academice, ci pe injelesul lor, atunci cind le explica cele mai diferite fapte si fenomene din naturd sau din viaja sociald. A luptat impotriva inegalitajilor sociale si pentru ridicarea nivelului de culturé a maselor, considerind cd sint factori esenjiali pentru prosperitatea najiunii romane. Consecvent material a combdtut cu deosebitd vigoare racilele unei societdji care jinea in analfabetism, obscurantism $i sdrdcie cea mai mare parte a membrilor ‘Despre viata 51 opera lui Ton Simionescu se pot consulta aparatcle critice ale antologiilor apa- rute in ultimul deceniu, menjionate pe parcursul acestei prefete. De asemenea, se recomanda si volu- mul Ton Simionescu, Opere alese, Editura stiinjifica, Bucuresti, 1974 21, Simionescu, Din viaya plantelor, Tipografia ,Ramuri“, Craiova, 1915. 3