Sunteți pe pagina 1din 21

CALCULUL TERMIC

Calculultermic are ca scopdeterminarea diagrameiindicatepe care urmeazi sI o realizezemotorul in funcfionare, precum gi dimensiunile fundamentale ale acestuia impreuni cu principaliiindici de perfecfiune. perfonnanlele La proiectarea ce trebuie unui motor nou se stabilesc realizatain funcfie de destinagia motorului gi nivelul de dezvoltareatins pe plan mondial. Astfel, apare ca ra{ional sf, se demarezecalculul termic pornindde la puterea noul motor. litric[ pe careva trebuisdo realizeze

I lgl P,i-fi

L*J

(r)
Tabelul 'l

pentruacestparametru Valorileorientative se indic[ in tabelul l.

MAS

l"
MAC

TIPULMOTORULUI gi utilitari Pentru autoturism Pentru autoturism vehicul Pentru deoerformantd


Iniecliedirecti CamerS separath Tractor Autocamion Autocamion Autoturism

P1[kW/dm']

r0...40 25...50 100...150


10...20 10...30 10...30 20...33

(l), sepoate motorului: Din relatia determina cilindreea

v,=h[o',]
p,=tl:: I [rr,rea] I' i.V,.n

(2)

presiunea medieefectivala regimul Se poatecalculade asemenea pentrucarese efectueazlcalculul:

(3)

Preestimdnd randamentul conform indicafiilorconfinute?n mecanic, presiuniimedii indicate: tabelul2, se poatedetermina valoarea

pi =

{.

o, [r'rea]

(4)

-l-

ptcl-t'rjrirjr_rJr-TIPLiIMAS In 4 timpi

-_-_- T*

I (l 0Clltl J

il2tr*i
InJ tinrpi MNC In 2 ti rl p i

n = 1 0 0 0 . . . 2 0r 0 0 o t/rr ltr n : 2000...4000 rot/m n r : 4000...8000 rot/m


n

l : i U 0 0 . . . 5 0 0 0 r o l / r r rn a o l n l s l en o r m a l i supraalimentat adrriisie normald supraalirnentat

0 . 8 7. 0 . .70 0.79...0,66 0,7 5. . . 0 . 6 0 0.80,..0.68


0.82...0.75 0.90...0.80

0.80...0.70 0.90...0.75

Alegdndo valoare convenabila pentru raportul:

V:SID MAS MAC ., .I 5 v - 0 , 5 7 .I v:1,05...1,35

(5)

MAC automob. . .. l . 2 V : 0.90 se pot calcula dimensiunile fundarnentale alernotorului:

(6)
Se determind apoi viteza rnedie a pistonurui caretrebuie sd fie in limiteleprezentate ?ntabelul 3.

S: V .D [rnm]

(7)

fro=#.lo-3[*zr]
TIPULMOTORULUI
In 4 timpi de turisme de curse de camioane qi autornobile de camioane gi turisme de tractoare de tractiune feroviard In 2 tinrpi s e n ri rapi de gi naval e sernirapide de tracfiune l'eror. iar[ Ientede trac{iune navald

(8)
Tabelul 3

11 [m/sJ 12...15 15...23 9...12 7. . . t 3 5 , 5... 1 0 , 5 9...12

in figurile I qi 2 sunt reprezentate diagramele indicatepentru Ltn MAC gi respectiv pentru unMAS.

l_ |

[6r
t

in

Diagramelereale au fost inscrise in diagrarneteoretice corespunz6toare: - arderemixtd (parfializocord,pa(iat izobara)pentru MAC - ardere izocord pentruMAS Pornindde la rela{iade calcul a presiuniimedii indicate pentruun cicluteoretic: T -lz larr-rl t ( . ,"[, \ r fl ="=l p L,b-r)*++l'-feJ (e) l--r-i'-#lI t-,1 *u-ll_ \ei nr.-t( o /)

8r
:

gi lindnd cont de pierderileintroduse de lucrul mecanicde pompaj gi de rotunjirea diagramei teoretice,se exprimd presiuneamedie indicatd a cipluluireal:
Pi=\d'P'i -\'(p,,-p,)

(10)

Factorii derotunjire r1a in lirnitele: li rp auvaloricuprinse

In , = 0 , 9 4 . . . 0 , 9 7 { =0,75...0,85 Lnu

(^

(l l)

Valorileinforrnative pentru presiunile de admisie (p") gi de evacuare (p,) suntprezentate in tabelul4.

TabelulI l ' l P U t. M O I-OR L i t-ti I a d n irs i e l ent in 4 timpi n o rn ra l d rl pri d


supraallrllentat

P" [MP.] (0.90...0.95)po (0.80...0.90)ps

(0.90 p .. 0 . 9 6 ),
( 0 . 8 5... 0 . 9 5 p ),

P"''IMPu] (1.03.. , l 0 )p 6 l. (1,05.. l.l5)p6 ( 0 , 8 0... 0 , 9 0 ) p,

In 2 tirnpi

(0,80...0,9 p0 ,)

p o - p re s i u n ea tmo s t-e rip co d :0,1 MP u p, - presiunea de supraalinrentare in colectorul de admisie

Pentrumotoarele cu admisiefor{atd in 2 timpi sau supraalirnentate, presiunea gi temperatllra temperatura de la intrare in rnotor suntpresiunea $i iegirea dirr de Ia suflantd. In funcfiede tipul supraalimentdrii, presiunea la iegirea din suflanta esteprecizatd in tabelul 5.
Tabelul5 TIPUL SUPRAALIMENTARI I presiune Supraa mentare de.ioasa Supraa mentare rnedie Supraa mentare inalta Supraa mentarefoarteinalta

a [bar] (1,2...1,5) (l,5...2.2)


()) ii\

( 3 , 5... 6 . 0 )

gi tractoareipss2,5 . po Pentruautomobile

\Po) politropic Dacd esteexponentul de comprimare in suflantd, tlts: 1,4...1,6. T, dep[gegte valoarea indicatd in tabelul 9 este necesard folosirea r6citoarelorintermediare de tip aer-aer de rdcire. sauaer-apd Pebazavalorii presiuniimedii indicate cu rela{ia(a) gi a determinate pa,pev,rla $i -tlp alegerii corespunzdtoare a parametrilor se poateexplicita din relafia(10) presiunea echivalent: medieindicat[a ciclului teoretic

Temperatura aerului este: T, =To | : dupasuflantf,

(n)F
I

, underr,

= P'i

- p,)f Ttp (P,,, *lr,+

(12)

Pentru stabilireaelementelorcaracteristice ale diagrarneiindicate parametri: trebuieprecizate in prealabilvalorileurmdtorilor -raportulde comprimare din tabelul6; e - confonnindica{iilor l0

m, - conform indica-exponentul politropicmediual cornprimdrii 7; {iilordin tabelul ilta- conformindica{iilor -exponentul mediual destinderii politropic l: d i n t a b e l u7 8, din tabelul indicaliilor p - conform -gradglde destirrdere prealabila din To- conformindicafiilor -temperatura adrnisiei fa sffirgitul gazelor 9. tabelul
Tabelul6

TIPULMOTORULUI MAS
normal6 cu admisiune Automobite i mentate le suPraal Automobi Motociclete Industriale normal [: C u a d m i s i u ne - lent - de turaliemedie - cameri de ardere unitard - camerdde ardere divizatd Supraalimentat

l. 0.s 7.5.. 6 , 5 . . .7 . 0 8 , 0 . . .1 1, 5 6.5...8,5 13...14 14...15 15...18 16...23 10,5...12


Tabelul7

MA C

TIPULMOTORULUI MAS MAC

mcI

tll4

8 . .I , 3 1,32 1,31...1,37

1,28...1,32 |,28...1,32

Tabelul 8

TIPULMOTORULUI MAS MAC

p
I t.2..,1,7

Tabelul 9

I
I

TIPULMOTORULUI MAS MAC Mot.supraal.

r" tKl
370 32A.. 3 1 0 .. .3 5 0 320...350

vor fi: compresiei de starela sfhrqitul Astfel, parametrii p, = pu .E^' [MPa]

(1 3 ) 11

Tr.= log""'l

K]

( t4 )

iar raporlulde cregtere a presiunii pe durata arderiise poate determina:

e-r(ct)*
," 2 4 , po)

rr,

' [, _ ' -l[\e/

')

,m,-t)

(P-l)+ P,ir-l ol"


ntd_tl

(I5)

I
(16) (t7)

l sepoate calcula acum presiunea maximd a ciclului teoretic

La MAS presiune. *i;;?^!:,,lili,1., va n:


= p), Prrar (0,75...0,85 ?n tirnp ce la MAC ea poateatinge valoareamaximd teoretic a:

Pntax: Pz (lB) se comparr valorile maxime oblinute din calcul cu datele precizate in tabelul 10.

TabelulI0 TIPL't-\,IO'|ORULUI i \IA S nesupraalimentat fuIAC supraalimentat Pru* [MP"l


J...

^.-

O.)

8...12.0 9... 15.0

Dacdaceastf, valoare depigegte presiunea maximdadmisd, avdndu-se in vederesolicitdrile mecanice ale organelor mecanismului motor, se reia calculul-luil.o (rela{ial5) cu o valoaremajoratd a gradului de destindere prealabilS p. Se repet[ calcululprin incercdrisuccesive pdnace valoarea presiunii maxime este limitat[ la valoarea dorit[. Trebuie menlionat faptul c[ micgorarea lui l"t li mdrirealui p, care se obline practic prin micgorarea avansului la injecfie, determinf, deplasareaarderii in destindere cu consecinfe nefavorabile ?nprivinfaeconomicitalii motorului. Odatddefinitivat cuplul de valori1l"r$i p, se poatetrecela calculul arderii.

I
t

t t2

CALCULUL ARDERII
{ll)

{ li)

este definit prin Combustibilulcare arde in cilindrii rnotorulr.ri (c), hidrogen(h) 9i sdu de carbon masiceale conlinutului participafiile benzina de automobil, motoarelor specific bxigen(o). Astfel,combustibilul prin urmdtoarele (pt.- frAnS) qi motorina (pt. MAC) se caracterizeazd medii: compozifii BENZINA : c 0,854 (kgC/kgcomb.) comb.) h: 0,142 (kgH2/kg : comb.) (kgO2/kg o 0,004 MOTORINA comb.) c:0,857 (kgC/kg comb.) (kgHzikg h: 0,133 : comb.) o 0,01 (kgO2/kg

r16) , '1 - ) lSr


7:+)

a I kg de cornPletd pentruarderea de aer minim necesard Cantitatea cu relafia: sedeterminS combustibil 0,21\12 4 32) anteriorse oblin urmdtoarele compoziliileprezentate Considerdnd valori pentruIs Lo:0,5073 (kmol aerlkgcomb') BENZINA MOTORINA Lo:0,4969 (kmol aerkg comb') al Compozilia gazelorde arderedepindede coeficientul de dozaj aerului,1.. cu excesde aer (1.> 1), intotdeauna decurge in cazul MAC, arderea de relaliile: esteprecizatL iar compoziliamolari de ardere

I ( :*LL^ u=

9-)

comb.l ( l e ) aerlkg tr.,r'rot

ldu-se e reia indere xiunii rul ca orarea re cu tlculul

N.o, - cllz (kmolCO2kgcomb.) Nr,o = hlT (kmolHzOkgcomb')


(kmol ozlkgcornb')

(20)

No, = a,21(r - t)A

NN, = 0,79XLo ftmol Nz/kgcomb') de dozaj al aerului,1., ce trebuie prevdzut Valorile coeficientului unei arderi complete^a desfbqurdrii pentru a se asiguracondiliile necesare camereide arderea motorului. In de configura{ia combustibilului-depind de dozaj al aerului' 1",in tabelul l l sunt indicatevalorile coeficientului folosite. de ardere funcliede tipul camerei

t3

Tabelulll T IPU L IVIOT OR U LU I C o r n h u s t i bliilc h i c(l f f i c a rb u ra ti e ) C o m b u s ti b ig l a z o sa . d mi s i u n e normal d C o n rb u s ti b li il c h i d i n i e c[i e di r. i n aer. i n i e cl i e di r. pe perere A d m i s i en o rma l d cam.sep.de vArteisau

0.7.. .. 0 1 1 . 0 . l. . J +

dintre r..1...2.0 r.2...1.3 | . 2 .. 1 , 4


1..1...1.6 t.8..2.2

comb.gazos procedeu oi.iffi Conrb. gazos procedeu Diesel-gaz supraaliment.


Aprindere cu bu.iie in.a@

de doz MAS I

cantitateainifialade incdrcdturd proaspatd, este: : . Nr )" Lo (kmol aerlkgcomb.) (21) iar ceafinald de gaze arse: N2 = N.o, + Nr,o + No, + i/n, (kmol g.a.lkgcornb.) (22) in cazul MAS amesteculaer combustibil se caracteri zeazd,prin valori ale coeficientului de doz?j al aerului,1,,ce variazdin jurul valorii stoichiometrice 0,85< l, < 1,05.intrucatcalculultermicseefectueazdpentru regimul de puteremaximd,carese obline la funcfionarea cu amestec bogat, se considerd valori ale lui ). in limitele 0,g5...0,g5. Atunci c6nd l" < I compozi[ia gazelor de ardereesteprecizatdderelaliile:

hl'

i -?")L0 (kmolCO/kg Nco: 0,42(1 comb.) ^ / h -; fl",o (kmolH2Okgcomb.) N*, - 0,797,L0 ftmol Nz/kg comb.) cantitatea iniliala deinc[rc5tur6 proaspatd este:

rr = fl.o,

-0,42 (t-I)

Lo ftmol CO2lkgcomb.) e3)

*'L

''

"1

motoru asrfel ir rezidrn

(kmot am./kgcomb.) (24) ; undeoM" reprezintd masa molard a combustibilului. Dacd benzina se aproximeazd cu octanul(CsHr6), atunciMr: I 14 kg/kmol.Cantitatea finald de gazearseeste:

N, = LLo +

unde: p, gazelor R- 83

14

(krnolg.a.lkgcomb') N, = N.o, + N.o * N",o 1y'y'N,

(25)

Coeficientuldinamic de variafie molarl se defineqteca raportul inilial: de moli de amestec gi numdrul de moli de gazearse dintrenum6rul lro =[ N,

(26)

coeficientului in funcliede valoarea lui p6 suntreprezentate Valorile 4 pentru figura in l" in figura 3 pentruMAC (motorina)li al aerului dedozaj MAS (benzina).

hl

Benzind

l:i
rJ5:
1,14. ,,13 l,t2 1.11'

q8q9N1,1 Fig.4

1)I

Cantitatea de incdrcdturi proaspdti care pltrunde in cilindrul formand arserdmasede la ciclul precedent, cu gazele motorului se amestecd arse gaze de kilomoli de astfel inc6rc6turainiliall a cilindrilor. Num6rul perfecte: de starea gazelor rezidualesepoatecalculacu ajutorulecua{iei

t,,, = 103

ftmolig.a./ciclu)

(27)

- temperatura unde: pru IMPJ reprezintl presiuneade evacuare,f' [K] gazeloiurrr triiduale, Vr: Vrl(e- l) [d*'], volumul camereide ardere9i a gazelot' universald R - 8314J/kmol K constanta

15

gazelor in limitele: arse sealege Temperatura reziduale : 6 0 0 . . .9 0 0( K ) M A C I T,:900...1100(K)-MAS initiald, se calculeazd in mod Numdrulde kmoli de incdrcdturd sirnilar:
tr

forn

A/
rl

+ lor P'(v' R4

v,) ( k m o l i / c i c l u )

(28)

proaspdtd rezultdprin diferen(ac e l o r iar numdrulde kmoli de incdrcdturd doudcantitali: (2e) Np,: (N, - N') (krnolilciclu) in continuare: Cu aceste datese potcalcula de saze coeficientul arsereziduale
^\t

lnce dee

tr

//'

(30)

al ae resp

si d

No,

coeficientul de umplere = Tt.,

^/ R ' 4 ' -' o'

- pentru cu admisie normald motoarele , l0' poV*

( 31 )

incii sed corn proa

lu =

pentru motoarele supraalimentate ffigazelor pentru arsereziduale Valoriorientative coeficientul T, gi


Tabelul I2

R. T . N . -

(nun

unde cam

pentrucoeficientulde umplereTlv in tabelul 12. suflt prezentate

form
TIPULMOTORULUI MAS MAC
cu gazesau cu carburator nesupraalimentat supraalimental. ,1,
Ilv

0,04...0,10 0,02...0,05 0,01...0,03

0,7...0,9 0,8...0,9 0,8...0,9

pe ci .Y
I I

i*tr,

total de variatiemolard coeficientul

cilirx

ri=&t|i-=40*T ' l+y'


I{0,+N, = Fs ' Npr, de rnoli de gazearse. corespunzdtor numdrului unde Nso gazelorla sfdrgitul arderii: Rezultd valoarea temperaturii

(32)

iar ce

l6

I, =
J :n Inod

-r

p'),,.

' ,. T

!l energeric pe durataarderii ?n cirindru capdtd ro.rut#lanful urnrdtoarea

tKl

(33)

(:8)
: ._:r-elOt.
t

rerm en i,f:,J f:*,,1;.=;:,{;,,",frr!f;,,J? ;^Iio, o in .,,, n o.l,,,ol ii'J!,J. ;:Tffti',: ri;;, T expr il: I[1?J; in, a riinru
_ N, . U_ u,: p(l + y,) No, . urr

n:'edf

n *ie
(35)

/ )Q\
1 - / /

rj 0 )

1 l l

;:#SJigii'll:^:r!y,
(numai L'iila|Jrtlitt

; T,; :,,1 ii ;"i;i ^b 9i dintabeluT e ru r r3p ri;1, i t+ pent*MAS e n truM A c tl ir*t'i'i: varoarea-.o.n.i.ntutui al aerului I, l^u t.ri,p.r.iura'de a"^aozai rgdir;;.r0... Z respectiv deinceput i".r"rr. u (JzsfkJlkmot]) a. urJ.r.T, ('varouriu ti u,r[kJ/kmor]). incdrcdtuttt ete (u*,1r.,,ut,ntiii;';*peratura Energia intern' a Yt:Try se determinl deincepur deardere qrrl'u u.i'11: -l Avdnd,l_r.d:re r. participafia - 0,b'0e morard a
schimbat cu exteriorul p. durara arderii izobare

E n e rg iirein,.,.n.u,

ji3

'. ;.;iij,'^i^prezenra aiestuia ?n incdrcdrura

$r
'i"'al l2

',",0^',,",, rilir,try:.'ryf#*#fd:nfiful,{ ll
forma: -r ) [kJlcicru] Rerafia-(37) (37) !^u*I/,(p permite cllculrr_.lrirafii pe ciclu(Q"i'n') de cdrdurS ," n urie degajarS pt;il tt't"r"rul..sd fi;;;.bir sa rriiirrrrperformanfefe rmpuse printema deproiect' in conoirir. uriJ,i.arii _cantiratea puteri;'r'i;;.preconizare: de combusii;;i;;;il cilindru fi arsdcornpter este: pe ciclu in = No' Qcictu [p(l + T,) u,r - Ltcpr T,u,sf+

cu aiutorur rera-liiror riil, ;;;l,?;ir. ta[iao..u;rung energeric capita

ilf

Go Io3\ r,",u=
iar cea care arde cu coeficientul de
G"i"lu =

Lo

trl

(38)

dozajeste:

G^ v ('tctrr

tgl

(3e)
17

-a
a!

c!

(\I N

rn r\ oo

lr) .i,

l11

oo

\f, oo

c.l

ot ol

ctJ

.ir v .f, ca

c.) rf,

ca \n

N N c!

c-

c.l rn oo

00
$ oo

:
C-l

ral ca (n A N c.) N N

rr) ca ral c.l

'tr r..
N

aa c..l C.l c-)

cr) oo N ca :f c! \n
N c.|

(.}

*v !n trca ra ca

(a)

00 N

r.

I f\l

\c

ca c\ Ir) F

( \c oo r\ co rn oo o. : cn oo o\
o\ v
N

00 o< o\ 00 c-) 00 c.) s \n

a.

r\

N .i|.

oo o\
N

f* c.l t*-

\a)

ttr c\I N

S r-.
t'-

tr-)

oo

c..l C-l

rn

\n
C-l

ti.l

c\ c\

.+

f.. t+ c!

C-l

\o N c.l o\ oo oo ca Itr N t-c-.t ca \n ce ca cr) cF) cn


lir

\n ao

l\ I

.+

O. c.

(n \o oo r\ o. c\ oo o\

=f c-l

(\l

.rf

cn ca \o
aa ce

in

r -+ oo \.| r\

r\ rf, o\ \o
c-l ao

o\
!f,

oo c!

tt-)

rl

ca (r.l ca N c.i

c-.1 (".l :f,

n (r.l (.'l

oolo c\ Ntln oo oolN 1.-lO, C ' l l N ca

e.l c! ca

oo cn
oo

ca c-)

l--In

ra) ca

ca

rn Fr\
.a \c

r w \o r\ o loo o\

t\ co

ca

f-

c.l

& ot

o. tn c i r.n r\ ca !f, (n t'-

!f,

ro
l-o'l oo

c! f(n

ca N OO oo c-.l c\ C\.1 c!

0\ c-) lir tr| N ta, cn aa \r c\.1 c..l c\

-f,

tt'* c.l

|r} c..t cn

ca oo O, ca

oo cn \f, ca ca

.S ea

oo c-l ca

\o

.al$l(n \Clf-loo

v lslxr\

ca

o\

\c o\ o\ \o (n oo c\t
N c.)

C-lO\ .+ ( nl\o

ftf

-lo Ol(n

00

.f,

oo oo N
cf)

c-'l \n oo

(\

.f co c{

r\

c\ co c.l rf, \o c-,1 c\I

00 rn c\l

o\

r\

I I
N

rql c. C\lo'l$ oolc c-l I cn

.q|-

00

c-l cn

o\ c{

ce

C-l ral f-f, c.)

.ir c! \o ce
C-l

foo \t

ca \c

fcft .+ \o t r r\ oo

Hlg
6l C-l

c-l

\o oo o\ oo \n C\ (n o\ o\ o\ oo cfl \o oo c.) \o ( \o oo o\ v
c.l

O\ I c-l o\lc. -lca c.,llN

.+ .t o \0 6l \c s !+ \o N
c!
(\l

c\

c\ \o o\ .+ .+ o\ o\ r F \o \r o\ c-) ra)
cn

('a

c.)

I cn

aa

c{ ca co

c., o \o $ c{ c.) \o oo o\ $ r \o \o Fcn oo o\

f-

(n

cfl

ca

\n

rit f.l tt

\n 00 (n f\n \o

cfl

crt

c{ o( ca o c\ oo

c\l o\ cn )o oo o\ |.n n oo \n ao $ \ c\ c\l c!

oo oo rn c\

c.l

c-l sf 6l fc\l

o\ GI \o oo
c.l

c-t c! c.l

\n oo cf) oo c.l F c\ t$ {n ce ce ca c-l


co \i

C-l

ril
ttl

lc\
ca \o

0c 6
i

!+ f-

c'1

oo c\

\o

FF F

c-.1 cel c\ cr o l o ' -lc\l cql \f

oo c o\ o f. {n

}\

N N N f,\

oo o\ o\
$ N c! c\I

O
cfl

e\

c.l \o \f fs (n c! c!

(-) c\

c. (\I F N

(n o\ - l ! f , o\ oo C- o \ l <f, co
30 o\ N c\I c\l
cf,

cql.a

\ololl+

rn rn \n cn

c.) 00

t-

o\

r+ c\
cr)

\o c\ r-

co o\

Fc.)

e-tl o \ol \o :f l(n

\c c\

(\I F

Fco

\o o\

\ o\ oo o\ .+ \o
af)

r\

\o o\ ! l \ o c\ (n cf) c a l ! + r\ c\ .f \ o l o o
ao

alo -lc{

c! o.l

c.l c{) c.'l

.f, c.l

.ir \o ca o\ |.n oo !+

cf)

on

ral

fc!

oo c{

r\ o\
c\l

Fl

Olcn *lN cal co

t\ I o-t \o rf, r\ \o
ci c-)

'l
I

v
F
ca

rn ca $

tn \f,

!a

rn (n \o rn

r\

l.n

|fr <>l(n co oo 6 l o \

rat

c\I

c-l ce

\.)

o \n
(-f|

\n .+

r8

*
G
=

'r.
tr,

o.l
F-

\a [n 00 fa

cr) rf,

o\ ca
!f,

f-.

ce frf,

fc.) ca

O'

f-

C-l

ca CC.'l ral

r-. o\ (r) $ I

(},

(rr

ca $ cn r.n t'* o\ \n Ftr) s cr. \n \n lrt rn


co

a.) ti.

c-)

c!

.+

c\.1 JA c r l Fr. l - ' l cn

;l

ca

"t

\o c{ 00 ca

N oo cft

s (n t\ .+ ca 00 rf,
tf,

c! t

=f, \f,

\o
rf,

i
!f,

rr) ca Frn C- ao o\ rn c\ o\ c-) \n \t .f, (n c! rn ( rn

r-.

o.l

oo

o\

-f,

-+
Cra

co foo rn

r..
c.)

co cn c..t $ o\ rn co

r\ 00 (n oo
c-l

c!

rn

f-

o\ ca c!

C-

o\

ca

:f,

v :f,

fc{ .f c\ co oo Cc.t $ (n C- oo oo

rt

tf,

rn ao o\ rn

ca cn

\o v ra)

\.)

(.}

ca co fra

rr1

c! ca oo \n

r\
o\ (n
\al

!tr c.l

1n

oo foo oo c.)
F ca

co

o\

C.l : .+
!f,

C-l \f,

o\ .f, \n c-l \n r\ oo .rr tf, v \f,

ca rtr

oo c!

\+

\n c\

N co rn

rn

ca o\ $ o\ \o aa \o 6l o\ tf, ce $ \o (n rn ra

oo oo o\ frn

o\
rn

c\ F\n

oo l.n

.tr
fc.l \O

\o

E
J

\o

\o

lc.)

r\

o\ r\ o\ .<r ca

GI

N N tf

(n c-l oo Cl\ o\ \o oo s ca \o o\ ca eo co o\ rn N fc\l f- c.) co \f, o\ ra co (n oo o\ c! !f, G


$
\f

ce fN tal

cn \t ca

.+

lir

tf,

rn

rn

lr|

(a)

(n

ca c.l .f, C-l \o

r l ri
i

ri-

='

(n r.a,

I I

6 $ co

r\

F \o oo $ rn oo ca 00 0\ foo ca oo ca oo $ oo c.l .+ \o cr)

i+

:f

co $ \o ( oo \f, t $ Co\ tf rn (n O \o 6 r\ o\ v .+ c\ o\ in N F a .+ .+ .+ \n (n \ ln rn rn

co cn

00

\o c\

\o

:c I an (rt r\ (-a c-l

t\ ca oo c\I v oo \o c\ c{

(n ri
tt

F cr)

oo
cfl

(n

\o

!+

.f

cn r+

.+ \o
!f

\o
!+

ca c{ \o
!f

\f,

r\ o\
$

O rn

\o o\ \o
c\ \n

rf,

GI

c.l (\ r\ c-t i

oo o\ (n o\ .f, c{ f- ca \o oo af) in v-) (n

\o rn c-l .+ \ \o
ca oo o\

c\l ol

\o o\ o\ \o
c.]

c! Fc.l c{ 00 o\ r\ o\ r o\ r\ \o l. \ \o c\ $ 6 c?) oo c.l oo c.l eo ce oo o\ !+ rn F- oo GI :+ .i| r+ $ \f rn r?) c.) af

\o \o o\ n c! o\ t \o ra r\ oo tf, o\ $ r !f co \o o\ (n oo in (n r rn r.l \o

't
tI
t<

0) c{

c.l

rn \o f- o\ ca cfl c.) cn r+

cn

r\

!+ cn f-

c{ c\ oo rn
!f

r\

tn rf, oo c.l .+ cft r+

Cc-)

\o
!+ :f,

\o s r\ .f "+

cft c.)

ce co

fc.l $

oo e{ oo o

\o s c.l (n \o oo tf, \o oo co v \ rn i.) (n \n \n


!+ $

oo ca Crn

i
I

.<r

{.l

v
F

O cn r.} \n \n \o

f-

(n rn \n c\ oo oo o\ o\

(n
O

\n
c.l

c\

c\

c!

c\ c!

rn c-.1 co c{ c-l

t9
!, 1,
.tr I

il

t.'

'fobelul

l1

Lambda

T IKI
300 350 400
450

Aer 6189 7241

l,o
6439 7556
8690 9840

o,gs
6449

0,9
6459

0,95
6469 7596

7568 8705
9859

7582 8722
9880

8304
9377

8740 9902
I1084

500 550 600


650

r 0463
I 1560

r 1009
12197 I 3403 r4629 |5084 t7t40 t8424
19728

n032
12224 |3435
1466.

l1057 t2253 13469


14704

12285 I3 5 0 5 14746

t2672 13796 t4935 r 6089 17256


t8439

700 750 800 850 900 950

r59t5
17186 18475 I 9785 21114
2246?

I 5960 t7235

r6008
17289 r859t
19913

r853t
| 9846 2l l8l

r963s
20846

2105t 22394

21254 22615 25395 269t2 28246 29697 31165 32648 34t46 35658 37183 38721 40270 {

lo00 I zzotz l0:r0 I zsttt


I100 24564

22s36 25301 267 t0

237s5
25134 26530

23829 252t4 266t7

23e0eI nee6

r 150
1200

t250 r300 r350


1400 1450 I 500
I550

zTroe | 2%74 | 2s474| zqssr


28400 29703 3t017 32342 33676 35020 36373 37734 39102 40477 41858 43245 30820 32281 33757 35246 36748 38263 39788 4t324 42870 44425 30926 32394 33877 35373 36882 38404
jgq16

z s g 3 o 1 2 7 e 4 4 r 2 8 0 3l 7 zust

31041

325r6
34006 355 l0 37027 38556 40097
41648

1600

41480 43034
44596

r650
I 700

4r830
43401 44981 46569 48169

43210 44781
46360

r750 r 800

4s989
47560

46167 47746

47947

20

Lambda

T tKI
r850
I 900
I950

A er

1,0 49141 54722 52315 53908 55509


5 7t 1 4 58724

0,95

0,9 49545
51143 52750

0,85 49769

44432 46033
47435

49332 50925 52526 54127 55736 57349


58967

st379
52996

2000 2050 { 2100 2150 220A 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850

4883 7 50244
5165'l

54363 55983 57603 59230

54618 56245
57878

53066 5448 I

59s14 6 r1 5 5 62800
64449

60337
61954

60s89
622t5
63845

6086r
62496 64135 65778 67426

5s898 573r8 s8740


60t64 61591 63021 64454 65892 67335 68783 70238 71702

63576

6520r
66830
68464

65479 t7 671 68760 70407 72061 73720 75387 77062 78746 80440 82t44

66103
67761

69078 70735 72398 74068 75744 77428 79122 80826 82540

69423 7t091 72764 74444 76131 77826

70103

7r748
73398 75056 76722 78397 80082

79s30
8t245 82970

73r77

8r777

7l

- cantitatea de caldurdce poate fi degajatdteoretic prin arderea acestei cantitdti de combustibil estepentruMAC:
Q',,,,U=10-3 Q,G,i,.r, tkJ]

(40)

$r (41 ) pentruMAS,undedatoritaarderiiincornplete(I< confin oxid de carbon(CO) careinglobeazd o partedin energia chirnicaa combustibilului. in relaliile (40), (41), Q, [kJ/kmol] reprezintd putereacalorificd inferioard a combustibilului utilizat, Qcn [kJ4rmol]- putereacatoricd molar6a oxiduluide carbon. -Ay'6s comb.]- nurndrut de klloli de [krnol6s/kg CO carese formeazd, la arderea unui kg de combustibil. Valoarea lui ,Vc.sa fostcalculatd in relaliile(23). Qi: 43,955 kJlkg - benzind Qi:41,850 kJ/kg - motorind KJ&rnol Qco: 251,100 Calcululpractical procesului de ardere sedesfbgoard ?nmodulurmdtor: - se alege o valoarepentru coeficientulde dozaj al aerului l" din tabelulI l; - se calculeazd cantitatea de cdldurdnecesarlpe ciclu cu rela{ia(37); - se calculeazd cantitatea de combustibilnecesarf, pe ciclu in fiecare cilindru al motorului cu relalia (39) gi cantitatea de cdldurdce se poate degaja teoretic (Q:,",,,) prin arderea acestei cantitdli de combustibil cu relaliile (40),(al); - se deterrnini valoarea coeficientuluide utilizare al caldurii degajate prin arderea combustibilului in c i l i n d r u q, _ eci,ru

d
!1

;i

- valoareacalculatda lui r,, cu relafia (42) se compard cu cele indicate in tabelul15.


Tabelul I5

Ql,,,,

(42)

TIPULMOTORULUI
MAS cu carburator cu gaze cu camerdde ardereunitard cu camerdde ardereseparatd

:t,

MAC

0,8...0,95 0,8...0,95 0,7...0,99 0,65...0,9

22

l rrin arderea (40)

(41) eie de ardere e i ec h i n r i c d a ea calorificd r!"eacaloric6 I de krnolide rer lui ,Vc.o a

Se pot produce urmdtoarele situatii: a) valoarea calculatd se incadrrirain limitereindicate ?ntabel;calculrl seconsiderd corect: b) valoarea calculatd estemai micd decatlimita inferioara indicatd in tabel; rezultd cd arderea trebuiesd decurgd in realitate cu un exces de aer mai mare' Se mdregte valoarea - lui i gi r.-;;j; calcululp6nd se oblineo valoare in tabela lui Eu,: c) valoarea calculatd estemai ,rir. decatlirnitasuperioara indicata in tabel; rezultdc5 arderea trebuiesd se desfh$oare cu o valoare mai redusd a coeficientului.de dozajai-aerului r. Dacdreducerea lui l" p6nd la valoareaminimr indicatd-nupermite ?ncadrarea lui E,, ?nseamnd' cd realizarea unui ciclu corespun zdtor celui calculat nu este posibila fbrd luareaunor mdsuri rp..iut. ;;r;, ?mbundtdfirea forrrrdriiamestecului gi aroerii in lnotor; in astfel de situalii este necesard realizarea supraal imentdri i. odatd rezolvatd'ptobl.tu catcutui arderii, trasarea completd a diagrameiindicateteoretice se poateefectua?n continu* prin calcularea volumuluicilindruluiIa sffirgiiul arderii

Culurmdtor: eruluil, din relalia(37); lu in fiecare ildurace se :antitdfi de al clldurii (42) ra cu cele
6ciul t 5

Vr:P'V, -pentruMAC

(43)

eiapararnerriror de stare ,? Alin r oolilltJi,,tot


( o\'"' Pa= P,'l _ | [MP.]
\e/

(44)

r,1- T.[q)"-' '\e/ tKl

(4s)

Indicii de economicitate ai motoruluipotfi calculafi cu relafiile: - consumul orarde combustibil C, = Gci,r,, i?"!
T

60 l0-3 - o,l!.G,i,ru

- consumul specific efectiv decombustibil ce =+.t03 lgikwhl - randamentul efectiv ut,orof,utri

+ tkg/hl

(46)

(47)

(48)

23

BILANTUL TERMIC AL MOTORULUI Prin bilanfultermical motorului se infelege repartilia cildurii intre lucrul mecanicefectiv gi diferitele pierd.ii, ,.uu{ia de bilanl termic fiind conformfigurii 5: Q" - cdlduratransformat5 in lucru mecanicefectiv

adl

=Q, * Q,o Q'.,,,, + er" + e,o,. * Le,,

ln

(4e)

ten

conlinutd in !9,:incompl.ta?'n"eiu

?x

i;s;;;;,J,i,,.n.te is Iorpropri i _:liii -'ar; * : :: ;ffi;T :::::T'11 1.""yinu ;;; q;, TJ ffi:ff.rez #Xi: cdldura transmisd pireliror decdrre fluidur motor cdldura
rvur ttl\rLl

lR

;hi' ;;';''"*rr# rffiTj:rbn .?T'fi;'t

gazelede evacuare

arderea

unc

bila
mol *,

0in
Fig.5

og"

Exprimdnd bilan{ur termic referitor ra r kg decombustibir, ob{inem:


Qt",r,u=Q,

(50) (51)

sch frec der conl mot del acea

Q':\pt

Qrp= (nr - T) Qt unde Tli = 4" (s2) Tl, Qt, - reprezintd diferenfa dintre entarpiagazeror de evacuaregi entalpiafluidului proaspdt, adicl:
Qsr=N2.igr-N1 .ip,

sau I

Dacdseexprim' varorire entarpi ilor gazeror de evacuare gi fluidului proaspdt cu relafiile:


tsr: ttge*R. Q"t ipr=ttor*R. fo unde r"" estetemperaturagazetor de ardereevacuate

(s3)

I
I

adid ceh vahl

24

'7g o -_Tu

+ T,
2

::tre I i:ld {4 9 , 1

To temperatura fluidului proaspdtla intrareain sistemul de adnr isiune Ltge9i up, reprezintl, energiile interne specifice calculate la temperaturile Tr, $i respectiv 16,atunciQs,devine + Rfrr) - Nr (ur, + Rfo) (54) Qs, : l',/2(ttg" : [R 8,3l4 kJ/kmolK] LQ,u: Qi - Q,, unde: Z0 [kJ/kg](pentru MAS) (55) Q,n: Qi-120000(l- 1,) Termenul astfelprin diferenfa din ecua{ia inilialSa Qra,secalculeazd, bilanfului termic. Pe bazabilanlului termicse proiecteazd uneleinstalafii auxiliare ale motorului ca: radiatorul de apagi radiatorul de ulei.Astfel,in realitate au loc schimburi intre diferitele pierderi (exemplu de cdldurd caldurareprezent6nd = frecarea dintrepiston,segrnenli gi cilindru 0,5 Qrptrece in caldurapreluatd de sistemulde rdcire;o parle din caldura Qrr, gi anumecea transferat[la contactuldintre gazegi conducte, trece de asemenea in sistemulde rdcire; motorul cedeazd, cdldura prin radialiegi ventila{ie, c6ldurapreluatd de uleiul de ungere se transmitemediului exterior prin ventilafia carterului).Din aceastd cauzd, ecua{ia inilialadevine

e rea

50) 5l) 5:) ;i iir lui


$

= Q,+ fu + Q:",+ LQ,,* Q,,, Q'r,,,, sau procentual scrisd prinimpdr{ir eala Q',,,,,,
= q, + q; + q:,, * LQ,n * Qu, Q',,,,u

(56)

67)

La proiectare se evalueazd c6 Qi,=en Qr* Qi se admiteipoteza


a r.v a d i c dq ; , - # . 1 0 0
Vciclu

d le rdcire se l n l . c a l d u r a p r e l u a tiin s i s t e m u

calculeazd tot prin diferenfa exprimatd procentual astfelincAtpe ciclu are .Q',,,,,i valoarea 100. Qi",= q:"" Componentele bilanfului energetic se aratdin tabelul 16.

25

TIPU, L MOTORULUI I MAS

-l-rrbe/ul I6 q, [%] q;,

I%l

MAC

2l...28 I nesupraalimentare 2 9 . . . 4 2 supraalimentat l 34...45

g:,,, [Yo]

30...55 t2 27 25...45 l5 35 2 5 . . . 4 0 r0 2 5

49,,, LYol
0 ._ 4 5

qrr'rfhl

PMI I izoco

3... l0 2...5
)<

Destin

fig. 6.

Reprezentarea graficlta bilan{ului termical motoruluieste ardtat?n

Presiu (0,75 reziste

efectu evacua

zz.=o.rrza42hzEz,
I

Fig.6

poaten cu aju impdr.t mijlocu fig. 7) r curba ( ordonat indicafi

TRASAREA DIAGRAMEI

NYDICATE

Vo 25cmdesen. Deoarece rapoftulde comprimare e estecunoscut, se calculeaz: v"/e cm desen, vr: rezurtan d v, = Itn- v: erin punctere de coordonate (v" 0) se ridicddreptele (%, 0) ti corespunzdtoare punctelor moaftepMI, respectiv PME,transform6ndu-se upoiirouu..t. .or.rplrnratoare presiunir or p0,pagi pr,. comprimarease consrruiepre pe bu;;- .Jruliri poritropei t;i P, = po(r'" tv,)'" undev, reprezinti fracliunidinvorascara diagramei (ra 26

uiuily astfel, penrru presiune iriryresiune 9i vorum, t tvtpa iil,r:* MAS)gi r Mpa: 5 cm (pentruMAC), pentruvolum { sealege =

Pe baza calcululuitermic se construiege diagramaindicati. Ea folosegte la determin areaindicilorJ, p.rrrcfiune ui-lirrurui indicat' (randamenr consum specific irdi;l;';;#;tiuii precum 9i Ia calculul ii proi*, medieindicar[), solicitdriror--*.anice' gi t.r*'i., din organere mecanismului motor' Deoarece lucrul mecanic ur ,iriuiui nu depinde scara diagramei de indicare, seareg scdri

S ea fiind r

I b

t--_-

=_--._

f.thelul l6

laratat in

;
I

I I ;

PMI Vr: Vrila PME V,: Vn). Sereprezintdapoi celedou d, fazeale arderii izocor-izobar[ la MAC gi izocord,la MAS = v,, (p [/-, lv, lv,) Destinderea se reprezinta tot ca politropd de ecua{ie p, = p,,(v,,/v,),,,,, . Presiunea maximI obf inutd ?n timpul ciclului este de fapt pmax_ (0,7.5...0,85) p, gi reprezinta-, prriiunru maxirnr pentru calculul de rezisten[d. Diagraml. r.eaJa presupune, de fapt, corectarea diagramei teoretice, efectudnd rotunjiri la finele proceselor de comprimar!,destindere gi evacuare' precum depresiune 5i Iamaximul at diagrainei din timputarderii. Determinarea presiunii medii indicate p" burudiagramei indicate se poate realiza prinplanimetrarea diagramei (calculul arieidTagramei -in indicate) cu ajutorul formulei trapezelor. urcit scop diagrama indicatd este impdrliti in n intervale di lungimeegatdpe d;;ti;;;;j votumelor.pe mijloculfiecdrui interval setraseaz5 piralellle la axapresiunilor (conform frg. 7) careintersecteazd curbadecomprimare in punctele a1,o2, crit...a, $i curba de destindere respectiv in punctele bt, bz, bj, ...bn,.Evalu0nd ordonatele punctelor ar.$i bj (i = 1,2,'...,n) lascara presiunilor din diagrama indicatd, presiunea medie indicata secalcul eazd,cu relafia:

Pt-

*E

(b,-o,)-rto(p,,- po) paral

(58)

I I Ee. Ea dament ficatii), rganele Me de Uolum, r5cm

Severific[apoicaeroarea relativd sdnu deplgeagca limitade 2...5Vo, eafiind cu atdtmaimicflcu cdtnum[ru]n de intervale este maimare.

F%: si i'o) pectiv


FP^bopei rci (la

27