Sunteți pe pagina 1din 0

Capitolul 4

DELIMIT!RI "I CONTURI DE CAPITALURI


4.#. Delimit$ri %i structuri privind capitalurile
Capitalul propriu reprezint! interesul rezidual al ac"ionarilor n activele unei
ntreprinderi dup! deducerea tuturor datoriilor acesteia. Se observ! c! m!rimea
capitalului, n ansamblul s!u, este dependent! de evaluarea activelor #i datoriilor.
Capitalul reprezint! sursa de provenien"! a activelor unei ntreprinderi. Acesta este
de dou! feluri: capital propriu #i capital str!in.
Capitalul propriu este partea de capital pus! la dispozi"ia ntreprinderii de
c!tre proprietari: ntreprinz!tori individuali, asocia"i sau ac"ionari #i apar"ine de
drept acestora.
n structura capitalului propriu se includ urm!toarele elemente: capital subscris
(v!rsat #i nev!rsat), prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve (legale,
pentru ac"iuni proprii, statutare sau contractuale, alte rezerve), rezultatul reportat,
rezultatul exerci"iului financiar.
Capitalul str$in este partea din capital (mprumutat) care provine de la ter"e
persoane n raport cu ntreprinderea #i care este rambursabil la un anumit termen.
Acest termen poate fi lung - peste un an - sau scurt - sub un an.
n structura capitalului str!in se cuprind urm!toarele elemente: mprumuturi
din emisiunea de obliga"iuni, credite bancare pe termen lung, datorii legate de
imobiliz!rile financiare, alte mprumuturi #i datorii, dobnzi aferente
mprumuturilor #i datoriilor asimilate.
Capitalul propriu mpreun! cu capitalul str!in pe termen lung formeaz!
capitalul permanent.
Capitalul propriu se formeaz! ini"ial din aporturi la societate aduse de c!tre
asocia"i #i/sau ac"ionari. Aportul reprezint! valoarea pe care ace#tia se angajeaz!
s! o aduc! la societate #i este de dou! feluri: n bani #i n natur! sub forma
diferitelor categorii de active imobilizate sau de active circulante.
Capitalul social este frac"ionat n p!r"i egale, numite ac!iuni n cazul
societ!"ilor de capitaluri #i p"r!i sociale n cazul societ!"ilor de persoane. M!rimea
ac"iunilor #i/sau p!r"ilor sociale se stabile#te de la nfiin"area societ!"ilor prin
statutul acestora #i poart! denumirea de valoare nominal" a ac"iunilor sau p!r"ilor
sociale. Valoarea nominal! reprezint! o frac"iune din capitalul unei societ!"i,
stabilit! n m!rimi egale #i care serve#te la calcularea capitalului social, astfel:
a. CS = Nr.A x VN
sau
b. CS = Nr.P.S x VN,
unde:
CS = capital social;
Nr. A = num!rul de ac"iuni;
Nr. P.S. = num!rul de p!r"i sociale;
VN = valoarea nominal! a ac"iunilor sau p!r"ilor sociale.
Ac!iunile, ca frac"iuni din capitalul unei societ!"i au #i un purt!tor material,
prezentndu-se ca ni#te nscrisuri (acte de valoare).
Astfel, ac"iunile sunt hrtii (acte) de valoare care dau dreptul posesorilor
acestora (persoane fizice sau juridice) de a participa la formarea capitalului unei
societ!"i comerciale. Persoanele care se angajeaz! s! contribuie la constituirea
capitalului unei societ!"i comerciale #i s! cumpere ac"iunile acesteia se numesc
Structuri
ac!ionari. Cump!r!torul ac"iunilor unei societ!"i comerciale, respectiv posesorul
acestora, devine coproprietar al ntreprinderii respective, fapt pentru care ac"iunile
reprezint! pentru el titluri de proprietate.
4.2. Conturi privind capitalul propriu
Cu ocazia nfiin"!rii unei societ!"i comerciale #i form!rii capitalului acesteia au
loc o serie de opera"ii economico-financiare, cum sunt:
efectuarea cheltuielilor de constituire;
subscrierea capitalului;
v!rsarea capitalului.
Cheltuielile de constituire sunt efectuate de c!tre ini"iatorii societ!"ii
comerciale numi"i fondatori. Ele constau din cheltuieli de nscriere a societ!"ii ca
persoan! juridic!, cheltuieli cu editarea ac"iunilor, cheltuieli de publicitate #i
altele.
Subscrierea capitalului este opera"ia prin care subscriptorul declar! #i semneaz!
pentru suma de bani #i valoarea bunurilor cu care se angajeaz! s! participe la
constituirea unei societ!"i comerciale. O societate se poate constitui numai dac!
ntregul ei capital a fost subscris. Aportul n natur!, constnd din bunuri
disponibile, trebuie depus integral la societate n momentul constituirii. n ceea ce
prive#te aportul n bani, o parte din acesta se poate depune la data constituirii
societ!"ii, iar cealalt! parte poate fi depus! ulterior, ntr-un interval de timp care s!
nu dep!#easc! un an.
V!rsarea capitalului este opera"ia de depunere la societate a aporturilor n bani
#i n natur! subscrise.
Pentru eviden"ierea ac"iunilor subscrise #i a aportului n bani #i n natur!,
precum #i a altor tranzac"ii n leg!tur! cu formarea capitalului unei societ!"i
comerciale, n contabilitate sunt folosite urm!toarele conturi:
Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul
Capital
Conturi de mijloace economice
Dup! con"inutul economic, contul Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul este
un cont de active circulante n decontare (crean"e), iar dup! func"ia contabil! este
un cont bifunc"ional. La constituirea sau majorarea capitalului unei societ!"i
comerciale, acest cont are func"ia contabil! de activ. Avnd n vedere c!, n cazul
retragerilor de capital de c!tre ac"ionari sau asocia"i n acest cont se va nregistra
ini"ial o datorie fa"! de ac"ionari/asocia"i, am preferat s! prezent!m contul
Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul drept cont bifunc"ional.
n debitul acestui cont sunt reflectate:
n cazul constituirii unei entit!"i economice (societ!"i comerciale), aporturile n
bani #i n natur! subscrise (promise) de ac"ionari sau asocia"i;
pe parcursul activit"!ii economice, alocarea primelor de capital;
n cazul retragerii capitalului sau al ncet"rii activit"!ii, sumele achitate
ac"ionarilor/asocia"ilor.
n creditul acestui cont sunt reflectate:
n cazul constituirii unei entit!"i economice (societ!"i comerciale), depunerea
aportului subscris;
n cazul retragerii capitalului sau al ncet"rii activit"!ii, capitalul social retras.
Soldul este debitor #i reflect! aporturi n bani #i n natur! subscrise #i nedepuse la
societate. n cazul n care are loc o retragere a ac"ionarilor, pn! n momentul n
Caracterizarea
conturilor
Capital
care societatea va pl!ti suma de bani datorat!, contul Decont"ri cu asocia!ii
privind capitalul va prezenta sold final creditor.
Contul Capital este utilizat pentru eviden"ierea capitalului subscris #i v!rsat n
natur! #i n bani de c!tre ac"ionari sau asocia"i precum #i a major!rilor #i a
reducerilor de capital pe parcursul func"ion!rii societ!"ii. Dup! con"inutul
economic este cont de surse proprii, iar dup! func"ia contabil! este cont de pasiv.
Creditul acestui cont reflect!: capitalul subscris de ac"ionari sau asocia"i, n bani
#i/sau n natur!; rezervele destinate cre#terii capitalului; profitul realizat n
exerci"iul anterior destinat cre#terii capitalului; primele de capital ncorporate n
capital. Debitul acestui cont reflect!: capitalul retras de ac"ionari sau asocia"i;
pierderile din exerci"iul anterior care diminueaz! capitalul; valoarea ac"iunilor
proprii anulate. Soldul acestui cont este creditor #i reflect! capitalul existent.
Deoarece exist! un decalaj de timp ntre momentul subscrierii #i cel al
depunerii aporturilor la societate #i pentru c! aporturile n bani pot fi depuse n
mai multe tran#e, contul sintetic de gradul I Capital, func"ioneaz! desf!#urat pe
conturi sintetice de gradul II, astfel:
Capital subscris nev"rsat;
Capital subscris v"rsat;
Patrimoniul regiei;
Patrimoniul public.
Tranzac&ia #. Se constituie S.C. ANOMIS cu un capital de 500.000.000 lei; un
num!r de 20 de persoane subscriu s! cumpere cele $0.000 ac"iuni puse n vnzare
la valoarea nominal! de 50.000 lei. Din cele $0.000 de ac"iuni subscrise 5.000
sunt ac"iuni pentru aport n natur!, constituit din urm!toarele bunuri: o cas! n
valoare de 200.000.000 lei #i un autocamion n valoare de 50.000.000 lei.
Constituirea unei societ!"i comerciale presupune ntotdeauna parcurgerea a trei
etape:
#.#. Se nregistreaz! capitalul subscris:
CS = $0.000 A x 50.000 lei/A = 500.000.000 lei
Analiza: Subscrierea capitalului produce o cre#tere a dreptului de crean"! (A+) al
societ!"ii asupra subscriptorilor (dreptul de a primi de la ace#tia contravaloarea
aporturilor subscrise) #i, totodat!, produce o cre#tere a capitalului subscris dar
nev!rsat (P+). Cre#terea de activ se reflect! n debitul contului Decont"ri cu
asocia!ii privind capitalul, iar cre#terea de pasiv n creditul contului Capital
subscris nev"rsat.
Formula contabil! este urm!toarea:
Decont"ri
cu asocia!ii
privind capitalul
=
Capita
l
subscr
is
nev"rs
at
500.000.000 lei
#.2. Se nregistreaz! depunerea aporturilor subscrise:
#.2.#. Depunere n natur"
o cas! 200.000.000 lei/50.000 lei/A = 4.000A
un autocamion 50.000.000 lei/50.000 lei/A = $.000A
TOTAL 250.000.000 lei 5.000A
Analiza: Depunerea aporturilor subscrise n natur! determin! cre#terea
elementelor de imobiliz!ri corporale, construc"ii #i mijloace de transport (A+) #i
mic#orarea dreptului de crean"! asupra subscriptorilor (A-). Cre#terea de activ se
nregistreaz! n debitul conturilor Construc!ii, respectiv Mijloace de transport #i
sc!derea de activ se reflect! n creditul contului Decont"ri cu asocia!ii privind
capitalul.
Formula contabil! este urm!toarea:
%
Construc!ii
Mijloace de transport
= Decont"ri
cu asocia!ii
privind capitalul
250.000.000 lei
200.000.000 lei
50.000.000 lei
#.2.2. Depunere n numerar
5.000A x 50.000 lei/A = 250.000.000 lei
Analiza: Depunerea aporturilor subscrise n numerar determin! cre#terea
disponibilului n contul de la banc! (A+) #i sc!derea dreptului de crean"! asupra
subscriptorilor (A-). Cre#terea de activ se nregistreaz! n debitul contului Conturi
curente la b"nci iar sc!derea de activ se nregistreaz! n creditul contului
Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul.
Conturi
curente la
b"nci
=
Decont"ri cu
asocia!ii privind
capitalul
250.000.000 lei
#.3. Se nregistreaz! trecerea capitalului din categoria capital subscris nev!rsat
n categoria capital subscris v!rsat.
Analiza: Depunerea aporturilor subscrise determin! mic#orarea capitalului
subscris nev!rsat (P-) #i majorarea capitalului subscris v!rsat (P+). Diminuarea de
pasiv se nregistreaz! n debitul contului Capital subscris nev"rsat, iar majorarea
de pasiv se nregistreaz! n creditul contului Capital subscris v"rsat:
Capital
subscris
nev"rsat
= Capital
subscris v"rsat
500.000.000 lei
Schema leg!turilor func"ionale dintre conturile utilizate se prezint! astfel:
D Capital subscris nev"rsat C D Decont"ri cu asocia!ii
C
privind capitalul
D Construc!ii C
500.000.0
00
500.000.000 500.000.000 250.000.
000
250.000.
000
200.000.000
500.000.0
00
500.000.000
(4)
#
.
500.000.000 500.000.
000
200.000.000
D Capital subscris v"rsat C D Mijloace de transport C
500.000.000 50.000.000
500.000.000S.
d
S.d
50.000.000
D Conturi curente la b"nci C
250.000.000
250.000.000
#
.
3
.
#
.
2
.
#
.
#
.
2
.
2
.
Un alt aspect legat de contabilitatea capitalului social este cel referitor la
diminuarea capitalului social. Aceste aspecte vor fi tratate n cadrul paragrafelor
urm!toare, n momentul prezent!rii celorlalte elemente de capitaluri proprii, care
se modific! n aceste situa"ii. n cazul diminu!rii capitalului social, vom trata n
cadrul acestui paragraf doar diminuarea capitalului social ca urmare a retragerii
ac"ionarilor/asocia"ilor. Alte situa"ii privind diminuarea capitalului social se vor
reg!si, de asemenea, n paragrafele urm!toare.
Tranzac&ia 2. La solicitarea unor ac"ionari se aprob! de c!tre A.G.A. capitalul de
restituit acestora n valoare de $00.000.000 lei. Ulterior, se restituie capitalul
respectiv.
2.#. Retragerea capitalului
Analiza: Retragerea capitalului social de c!tre ac"ionari/asocia"i determin!
cre#terea datoriei ntreprinderii fa"! de ac"ionari (P+) la elementul Decont"ri cu
asocia!ii privind capitalul concomitent cu diminuarea capitalului social (P-) la
elementul Capital subscris v"rsat. Conturile utilizate sunt: Decont"ri cu asocia!ii
privind capitalul, cont bifunc"ional, cu func"ie contabil! de pasiv, se crediteaz! cu
cre#terea de pasiv; Capital subscris v"rsat, cont de pasiv, se debiteaz! cu
mic#orarea de pasiv.
Formula contabil! este urm!toarea:
Capital subscris
v"rsat
= Decont"ri cu
asocia!ii
privind
capitalul
$00.000.000
lei
2.2. Plata capitalului retras
Analiza: Restituirea capitalului genereaz! stingerea obliga"iei fa"! de ac"ionari (P-)
#i diminuarea disponibilului din contul de la banc! (A-). Conturile utilizate:
Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul, cont bifunc"ional cu func"ie de pasiv, se
debiteaz! cu mic#orarea de pasiv; Conturi curente la b"nci, cont de activ, se
crediteaz! cu mic#orarea de activ.
Formula contabil! este urm!toarea:
Decont"ri cu
asocia!ii
privind
capitalul
= Conturi
curente la
b"nci
$00.000.000 lei
A#a cum s-a v!zut, capitalul subscris #i v!rsat se nregistreaz! distinct n
contabilitate, pe baza actelor de constituire a societ!"ii #i a documentelor
justificative privind depunerea aporturilor #i efectuarea v!rs!mintelor. Pe
parcursul func"ion!rii societ!"ii, capitalul ei se modific! n sensul cre#terii sau al
mic#or!rii.
Principalele tranzac"ii care au loc #i se nregistreaz! n contabilitate, n leg!tur!
cu majorarea capitalului, sunt urm!toarele: emisiunea #i subscrierea de ac"iuni noi,
trecerea la capital a rezervelor, a primelor, a cotelor-p!r"i din profit #i altele.
Evenimentele care se nregistreaz! n contabilitate privind mic#orarea
capitalului societ!"ii sunt: retragerea de c!tre ac"ionari sau asocia"i a unei p!r"i din
Restituire
capital social
Alte conturi
aporturile depuse, r!scump!rarea ac"iunilor #i anularea lor, acoperirea unor
pierderi din anii preceden"i pe seama capitalului #i alte opera"ii.
Pentru reflectarea contabil! a acestor tranzac"ii, evenimente, n afara conturilor
Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul #i Capital mai sunt utilizate urm!toarele
conturi sintetice de gradul I: Prime de capital, Rezerve din reevaluare, Rezerve,
Rezultatul reportat, Profit #i pierdere #i altele.
Primele de capital reprezint! diferen"a dintre valoarea real! #i valoarea
nominal! a ac"iunilor #i/sau p!r"ilor sociale. Ele se determin! cu ocazia emisiunii
de ac"iuni noi, cu ocazia depunerii aporturilor n natur! la societate #i cu ocazia
fuziunii mai multor societ!"i comerciale.
Contul Prime de capital, dup! con"inutul economic este un cont de surse
proprii, iar dup! func"ia contabil! este un cont de pasiv, care nregistreaz! primele
de capital. Creditul acestui cont reflect! primele de emisiune, de fuziune sau de
aport la capital. Debitul acestui cont reflect! valoarea primelor de capital,
ncorporate n capitalul social precum #i a celor trecute la rezerve. Soldul acestui
cont este creditor #i reflect! primele existente.
Determinarea primelor de capital cu ocazia emisiunii de ac"iuni noi, a fuziunii
#i a aporturilor se face "innd seama de cele dou! valori ale ac"iunilor: valoarea
nominal! stabilit! prin statutul societ!"ii, care nu se schimb! #i valoarea actual!
sau real! a ac"iunilor.
Tranzac&ia 3. Dup! trei ani de la nfiin"are
S.C. ANOMIS cu un capital ini"ial de 500.000.000 lei, format din $0.000 de
ac"iuni cu valoare nominal! de 50.000 lei/ac"iune, AGA decide majorarea
capitalului cu $00.000.000 lei prin emisiunea de ac"iuni noi.
Pornind de la formula de calcul a capitalului social:
CS = Nr. A x VN rezult! c! trebuie emise #i subscrise 2.000 de ac"iuni noi. Dar
vnzarea c!tre ac"ionari se face la valoarea actual!, care este de 62.000 lei/ac"iune.
2.000 A x 62.000 lei/A = $24.000.000 lei
2.000 A x 50.000 lei/A = $00.000.000 lei
Prima de emisiune = 24.000.000 lei
Analiza: Subscrierea unor ac"iuni noi cu prim! de emisiune, determin! cre#terea
dreptului de crean"! asupra subscriptorilor, (A+) o cre#tere a capitalului cu
valoarea nominal! a noilor ac"iuni (P+) #i o cre#tere tot n pasiv cu diferen"a dintre
valoarea actual! #i cea nominal! a ac"iunilor la elementul prime de emisiune (P+).
Conturile utilizate sunt: Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul, cont de activ,
se debiteaz! cu cre#terea crean"ei respective n sum! de $24.000.000 lei, contul
Capital subscris nev"rsat, cont de pasiv, se crediteaz! cu cre#terea capitalului n
sum! de $00.000.000 lei #i contul Prime de emisiune, cont de pasiv, se crediteaz!
cu cre#terea primelor de emisiune n sum! de 24.000.000 lei.
Formula contabil! este:
Decont"ri cu asocia!ii
privind capitalul
= %
Capital subscris
nev"rsat
Prime de emisiune
$24.000.000 lei
$00.000.000 lei
24.000.000 lei
Tranzac&ia 4. ncasarea contravalorii ac"iunilor vndute (vezi opera"ia $.2.2.)
Conturi
curente la
b"nci
= Decont"ri cu
asocia!ii privind
capitalul
$24.000.000 lei
Tranzac&ia 5. Trecerea capitalului din categoria capital subscris nev!rsat n
categoria capital subscris v!rsat (vezi opera"ia $.3.).
Capital
subscris
nev"rsat
= Capital subscris
v"rsat
$00.000.000 lei
Tranzac&ia 6. Se nregistreaz! utilizarea primelor de emisiune astfel: $0.000.000
lei pentru majorarea capitalului #i 4.000.000 lei pentru majorarea rezervelor.
Analiza: corporarea primelor n capital #i rezerve determin! mic#orarea primelor
de emisiune
(P-)#i majorarea capitalului subscris v"rsat #i rezervelor (P+). Mic#orarea
elementului de pasiv se nregistreaz! n debitul contului Prime de emisiune, iar
cre#terile de pasiv se nregistreaz! n creditul conturilor: Capital subscris v"rsat #i
Rezerve.
Formula contabil! este:
Prime de
emisiune
= %
Capital subscris
v"rsat
Rezerve
$4.000.000 lei
$0.000.000 lei
4.000.000 lei
Rezervele din reevaluare se constituie cu ocazia reevalu!rii activelor
imobilizate. Ele se determin! ca diferen"! ntre valoarea de reevaluare #i valoarea
contabil! a bunurilor respective.
Contul Rezerve din reevaluare este un cont de surse proprii cu func"ie contabil!
de pasiv ce "ine eviden"a diferen"elor constatate la reevaluarea activelor. Se
crediteaz" cu diferen"ele din reevaluare pozitive, constatate cu ocazia reevalu!rii
activelor imobilizate. Se debiteaz" cu diferen"ele din reevaluare utilizate n scopul
major!rii capitalului. Soldul este creditor #i reflect! rezervele din reevaluare
existente.
Tranzac&ia 7. S.C. ANOMIS constat!, n urma reevalurii, c! terenul cu valoarea
de $00.000.000 lei, are o valoare de $38.000.000 lei. Se nregistreaz! diferen"a de
valoare constatat!.
Analiza: Reevaluarea terenului determin! o cre#tere la elementul terenuri (A+) #i
o cre#tere la elementul rezerve din reevaluare (P+). Cre#terea de activ de
38.000.000 lei se nregistreaz! n debitul contului Terenuri, iar cre#terea de pasiv
de 38.000.000 lei se nregistreaz! n creditul contului Rezerve din reevaluare.
Formula contabil! este:
Terenuri = Rezerve din reevaluare 38.000.000 lei
Tranzac&ia 8. Rezervele din reevaluare sunt utilizate pentru majorarea capitalului
ntreprinderii.
Analiza: Majorarea capitalului determin! o mic#orare a rezervelor din reevaluare
(P-) #i o cre#tere a capitalului (P+). Conturile utilizate sunt: Rezerve din
reevaluare, cont de pasiv, se debiteaz! cu mic#orarea de pasiv #i contul Capital
subscris v"rsat, cont de pasiv, se crediteaz! cu cre#terea de pasiv.
Rezerve din
reevaluare
= Capital subscris v"rsat 38.000.000 lei
Schema leg!turilor func"ionale dintre conturile utilizate :
D Capital subscris v"rsat C D Rezerve din reevaluare C D Terenuri C
5$0.000.00
0
38.000.000
38.000.000 38.000.000
$00.000.000
38.000.000
548.000.00
0
38.000.000 38.000.000 S.f.
$38.000.000
Rezervele sunt surse proprii create prin autofinan"are, adic! att prin
repartizarea unor cote-p!r"i din profitul ob"inut, ct #i prin trecerea unor surse
proprii cum sunt primele de capital #i rezervele din reevaluare, la rezerve, n
scopul conserv!rii capitalului.
Se pot constitui mai multe feluri de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare,
rezerve pentru ac"iuni proprii #i alte rezerve.
Rezervele legale se constituie anual n conformitate cu prevederile legale, iar n
caz de diminuare se completeaz! conform prevederilor legale. Sunt utilizate
pentru acoperirea pierderilor din exerci"iul financiar.
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net ob"inut
conform prevederilor din statutul societ!"ii #i sunt utilizate, n special, pentru a fi
ncorporate n capital.
Rezervele pentru ac!iuni proprii se constituie din profit atunci cnd o societate
pe ac"iuni #i r!scump!r! ac"iunile aflate n circula"ie. Constituirea lor are ca scop
protec"ia creditorilor, ale c!ror crean"e sunt asigurate prin p!strarea nivelului
capitalului ntreprinderii din momentul n care aceasta a intrat n rela"ii cu
creditorii.
Alte rezerve sunt rezerve neprev!zute de lege sau de statutul societ!"ii #i se
constituie n mod facultativ din profitul net ob"inut. Aceste rezerve sunt utilizate
pentru acoperirea pierderilor, pentru cre#terea capitalului sau n alte scopuri, n
conformitate cu hot!rrile adun!rilor generale ale ac"ionarilor sau asocia"ilor.
Contul Rezerve este un cont de surse proprii cu func"ie contabil! de pasiv.
Creditul acestui cont reflect! rezervele constituite. Debitul acestui cont reflect!
rezervele utilizate. Soldul este creditor #i reflect! rezervele existente.
Contul sintetic de gradul I Rezerve func"ioneaz! desf!#urat pe conturi sintetice
de gradul II, deschise pe feluri de rezerve, astfel:
Rezerve legale
Rezerve pentru ac!iuni proprii
Rezerve statutare sau contractuale
Alte rezerve
Tranzac&ia 9. S.C. ANOMIS constituie rezerve din profitul ob"inut n sum! de
45.000.000 lei.
Analiz": Repartizarea unei cote din profit determin! majorarea elementului
repartizarea profitului concomitent cre#terea elementului rezerve. Cre#terea de
activ se nregistreaz! n debitul contului Repartizarea profitului, iar cre#terea de
pasiv se nregistreaz! n creditul contului Rezerve.
8
7
Formula contabil! este:
Repartizarea profitului = Rezerve 45.000.000 lei
Rezultatul exerci"iului poate fi profit sau pierdere. Pierderea rezultat! urmeaz!
a se acoperi ulterior, fapt pentru care la sfr#itul anului este reportat! anului
urm!tor. Profitul ob"inut este repartizat pe destina"iile legale #i statutare, astfel:
pentru constituirea de rezerve;
pentru constituirea fondului de participare a salaria"ilor la profit;
pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;
pentru constituirea dividendelor de plat!;
alte destina"ii.
Dac!, dup! repartizarea profitului pe destina"ii, mai r!mne profit nerepartizat,
acesta este reportat anului urm!tor.
4. 3. Prezentarea informa&iilor privind situa&ia modific$rilor capitalului propriu
Reglement!rile privind Programul de Dezvoltare a Contabilit!"ii din Romnia impun ntocmirea
#i prezentarea situa"iei modific!rilor capitalului propriu ca pe o component! distinct! a situa"iilor
financiare.
SITUA%IA MODIFIC&RILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 3$ decembrie 2000
Mii lei
Cre%teri Reduceri Element
al capitalului
propriu
Sold la
#
ianuarie
Total, din
care
Prin
transfer
Total,
din care
Prin
transfer
Sold la
3# decembrie
0 $ 2 3 4 5 6
Capital subscris 8.8$7.500 $0.000.000 20.000 $8.8$7.500
Prime de capital 3.560.000 3.560.000
Rezerve din
reevaluare
Rezerve legale 45$.969 440.000 89$.969
Rezerve pentru
ac"iuni proprii
3.5$9.2$$ 3.5$9.2$$
Rezerve
statutare sau
contractuale
Alte rezerve 5520 $08747 20.000 20.000 94.267
Rezerve din
conversie
Rezultat
reportat
0 $ 2 3 4 5 6
Profit
nerepartizat
Pierdere
neacoperit!
Rezultatul
reportat
provenit din
adoptarea
pentru prima
dat! a AS, mai
pu"in AS 29
Sold creditor
Sold debitor
Rezultatul
reportat
provenit din
modific!rile
politicilor
contabile
Sold creditor
Sold debitor
Rezultat
reportat
provenit din
corectarea
erorilor
fundamentale
Sold creditor
Sold debitor
Rezultat
reportat
reprezentnd
surplusul
realizat din
rezerve din
reevaluare
Rezultatul
exerci"iului
financiar
Sold creditor
Sold debitor
$9.000.00
0
$9.000.000
A#a cum se observ! din schema de mai sus, situa"ia cuprinde o prezentare a soldurilor de
deschidere #i de nchidere pentru capitalul social, primele de capital, fiecare rezerv!, rezultatul
reportat #i rezultatul exerci"iului #i a modific!rilor acestora, indicndu-se: ($) suma la nceputul
exerci"iului financiar; (2) sumele transferate n sau din cont n timpul exerci"iului; (3) natura, sursa
sau destina"ia oric!ror astfel de transferuri; (4) suma r!mas! la sfr#itul exerci"iului financiar.
Capital subscris S.C. ANOMIS nregistreaz! la 3$ decembrie 2000 $8.8$7.500
mii lei capital subscris. Cre#terea se datoreaz! subscrierii de noi
ac"iuni n sum! de
9.980.000 mii lei #i din rezerve 20.000 mii lei .
Primele de capital Societatea a emis noi ac"iuni, la o valoare de emisiune mai mare
dect valoarea nominal!, rezultnd prime de capital n sum! de
3.560.000 mii lei.
Rezerve legale Soldul n sum! de 89$.969 mii lei la
3$ decembrie 2000 rezult! din cre#terea cu 440.000 mii lei a
rezervelor n urma repartiz!rii profitului.
Alte rezerve S.C. ANOMIS nregistreaz! n cursul exerci"iului 2000 o cre#tere
a elementului alte rezerve n sum! de $08747 mii lei, din care s-a
transferat la capitalul subscris suma de 20.000 mii lei, rezultnd un sold
final la
3$ decembrie 2000 de 94.267 mii lei.
Rezultatul
exerci&iului
Pe parcursul exerci"iului financiar S.C. ANOMIS nregistreaz!
profit n sum! de $9.000.000 mii lei ca excedent al veniturilor fa"!
de cheltuieli.
Not!: vezi #i Anexa 2, care prezint! exemplul S.C. MONYKOS.
4.4. Exerci&ii %i probleme
#) Ce structuri de capitaluri proprii cunoa#te!i?
2) Cum se formeaz" capitalul propriu?
3) Cum se calculeaz" capitalul propriu?
4) Cum se calculeaz" capitalul permanent?
5) Ce #ti!i despre ac!iuni? Dar despre ac!ionari?
6) La ce valoare se g"sesc ac!iunile #i/sau p"r!ile sociale n capitalul social?
7) Din ce poate fi alc"tuit capitalul social?
8) Cum se calculeaz" valoarea primelor de capital?
9) Prezenta!i tranzac!iile care au loc cu ocazia constituirii unei societ"!i comerciale #i formarea
capitalului acesteia?
#0) Care sunt conturile utilizate pentru eviden!ierea ac!iunilor subscrise, a aporturilor n bani #i n
natur" #i a capitalului constituit?
##) Ce #ti!i despre conturile Decont!ri cu asocia"ii privind capitalul #i Capital?
#2) Care sunt c"ile de cre#tere #i de mic#orare a capitalului?
#3) Care sunt conturile n care se nregistreaz" alte elemente de capitaluri proprii?
#4) Ce #ti!i despre primele de capital?
#5) Ce #ti!i despre rezervele din reevaluare?
#6) Ce #ti!i despre rezerve #i cum se realizeaz" eviden!a acestora?
#7) Care este formula contabil" corect" de nregistrare a subscrierii capitalului social?
a. Capital subscris
nev!rsat
= Decont!ri cu asocia"ii privind
capitalul
b. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Capital subscris v!rsat
c. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Capital subscris nev!rsat
d. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Rezultatul reportat
e. Rezultatul reportat = Capital subscris nev!rsat
#8) Care este formula contabil" corect" de nregistrare a depunerii aporturilor n bani la societate?
a. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Capital subscris nev!rsat
b. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Capital subscris v!rsat
c. Capital subscris v!rsat = Decont!ri cu asocia"ii privind
capitalul
d. Conturi la b!nci n lei = Capital subscris v!rsat
e. Conturi la b!nci n lei = Decont!ri cu asocia"ii privind
capitalul
#9) Care este formula contabil" corect" de depunere ca aport n natur" la societate a unui
autocamion?
a. Terenuri = Decont!ri cu asocia"ii privind
capitalul
b. Construc"ii = Decont!ri cu asocia"ii privind
capitalul
c. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Capital subscris nev!rsat
d. Capital subscris
nev!rsat
= Capital subscris v!rsat
e. Mijloace de transport = Decont!ri cu asocia"ii privind
capitalul
20) Care este formula contabil" corect" de nregistrare a opera!iei de trecere a capitalului din
categoria Capital subscris nev!rsat n categoria Capital subscris v!rsat?
a. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Capital subscris nev!rsat
b. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Capital subscris v!rsat
c. Conturi la b!nci n lei = Decont!ri cu asocia"ii privind
capitalul
d. Capital subscris v!rsat = Capital subscris nev!rsat
e. Capital subscris
nev!rsat
= Capital subscris v!rsat
2#) Care este formula contabil" corect" de nregistrare a utiliz"rii primelor de emisiune n scopul
major"rii capitalului?
a. Prime de emisiune = Capital subscris nev!rsat
b. Capital subscris
nev!rsat
= Prime de emisiune
c. Capital subscris
nev!rsat
= Capital subscris v!rsat
d. Prime de emisiune = Capital subscris v!rsat
e. Decont!ri cu asocia"ii
privind capitalul
= Prime de emisiune
22) Care este formula contabil" corect" de nregistrare a constituirii rezervelor din profit?
a. Profit #i pierdere = Rezerve
b. Rezerve = Profit #i pierdere
c. Repartizarea profitului = Rezerve
d. Repartizarea profitului = Profit #i pierdere
e. Profit #i pierdere = Repartizarea profitului