Sunteți pe pagina 1din 4

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Aspecte privind efectuarea inventarierii [i contabilizarea rezultatelor acesteia


expert contabil M`d`lina Ni]`

M o n o g r a f i i

Potrivit Normelor privind organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004, inventarierea elementelor de activ [i de pasiv reprezint` ansamblul opera]iunilor prin care se constat` existen]a tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup` caz, la data la care aceasta se efectueaz`. Conform art. 7 alin. (1) din Legea contabilit`]ii nr. 82/1991, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, persoanele prev`zute la art. 1 au obliga]ia s` efectueze inventarierea general` a elementelor de activ [i de pasiv de]inute la \nceputul activit`]ii, cel pu]in o dat` pe an pe parcursul func]ion`rii lor, \n cazul fuziunii sau \ncet`rii activit`]ii, precum [i \n alte situa]ii prev`zute de lege.
Potrivit art. 3 din normele mai sus men]ionate, unit`]ile au obliga]ia s` efectueze inventarierea general` a elementelor de activ [i de pasiv [i \n urm`toarele situa]ii: a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectu`rii controlului, sau a altor organe prev`zute de lege; b) ori de cte ori sunt indicii c` exist` lipsuri sau plusuri \n gestiune, care nu pot fi stabilite cert dect prin inventariere; c) ori de cte ori intervine o predare-primire de gestiune; d) cu prilejul reorganiz`rii gestiunilor; e) ca urmare a calamit`]ilor naturale sau a unor cazuri de for]` major`; f) \n alte cazuri prev`zute de lege. |n cazul \n care, \n situa]iile enumerate mai sus, sunt inventariate toate elementele de activ dintr-o gestiune, aceasta poate ]ine loc de inventariere anual`, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite sau a persoanei care are obliga]ia gestion`rii elementelor de activ [i de pasiv. Rezultatul inventarierii se \nregistreaz` \n contabilitate potrivit reglement`rilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit`]ilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.752/ 2005, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. R`spunderea pentru buna organizare a lucr`rilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i \n conformitate cu reglement`rile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obliga]ia gestion`rii elementelor de activ [i de pasiv [i care elaboreaz` [i transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unit`]ii.

c o n t a b i l e
1

Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|n prevederile Normelor privind organizarea [i efectuarea inventarierii elementelor de activ [i de pasiv aprobate prin Ordinul ministrului finan]elor publice nr. 1.753/2004 sunt specificate aspecte legate de inventarierea elementelor din bilan], cum ar fi:
Inventarierea

imobiliz`rilor necorporale se efectueaz` prin constatarea existen]ei [i apartenen]ei acestora la unit`]ile de]in`toare, iar \n cazul brevetelor, licen]elor, al know-how [i al m`rcilor de fabric` este necesar` dovedirea existen]ei acestora pe baza titlurilor de proprietate. terenurilor se efectueaz` pe baza documentelor care atest` proprietatea acestora [i a schi]elor de

Inventarierea

amplasare.
Cl`dirile se inventariaz` prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate [i a dosarului tehnic al acestora. Construc]iile

[i echipamentele speciale, cum sunt: re]elele de energie electric`, termic`, gaze, ap`, canal, telecomunica]ii, c`ile ferate [i altele similare, se inventariaz` potrivit regulilor stabilite de de]in`torii acestora. corporale, care \n perioada inventarierii se afl` \n afara entit`]ii (de exemplu, vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule) plecate \n curs` de lung` durat`, ma[inile de for]` [i utilajele energetice, ma[inile, utilajele [i instala]iile de lucru, aparatele [i instala]iile de m`surare, control [i reglare [i mijloacele de transport date pentru repara]ii \n afara entit`]ii se inventariaz` \naintea ie[irii lor temporare din entitate sau prin confirmare scris` primit` de la entitatea unde acestea se g`sesc.

Imobiliz`rile

Toate bunurile ce se inventariaz` se \nscriu \n listele de inventariere, care trebuie s` se \ntocmeasc` pe locuri de depo-

zitare, pe gestiuni [i pe categorii de bunuri.


Bunurile apar]innd altor entit`]i (\nchiriate, \n leasing, \n custodie, cu vnzare \n consigna]ie, spre prelucrare) se in-

ventariaz` [i se \nscriu \n liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie s` con]in` informa]ii cu privire la num`rul [i data actului de predare-primire [i ale documentului de livrare, precum [i alte informa]ii utile. Listele de inventariere cuprinznd bunurile apar]innd ter]ilor se trimit [i persoanei fizice sau juridice, romne ori str`ine, dup` caz, c`reia \i apar]in bunurile respective, \n termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmnd ca proprietarul bunurilor s` comunice eventualele nepotriviri \n termen de 5 zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea \n acest termen presupune recunoa[terea exactit`]ii datelor \nscrise \n listele de inventariere.
Disponibilit`]ile aflate \n conturi la b`nci sau la trezorerie se inventariaz` prin confruntarea soldurilor din extrasele de

cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entit`]ii. |n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucr`toare a anului, puse la dispozi]ie de unit`]ile bancare [i unit`]ile Trezoreriei Statului vor purta [tampila oficial` a acestora. Dup` efectuarea inventarierii fizice a tuturor elementelor de activ ale entit`]ii, toate opera]iunile de inventariere desf`[urate se materializeaz` prin \nscrierea lor \n formularul Lista de inventariere (cod 14-3-12). Acest formular se completeaz` f`r` spa]ii libere [i f`r` [ters`turi [i serve[te ca document pentru stabilirea lipsurilor [i a plusurilor de bunuri [i valori, constatate cu ocazia inventarierii, precum [i pentru constatarea deprecierilor. |n cazul imobiliz`rilor corporale, precum [i al celorlalte elemente de activ pentru care au fost constituite provizioane pentru deprecieri, \n listele de inventariere (cod 14-3-12) se va \nscrie valoarea contabil` net` a acestora (col. 9), care se va compara cu valoarea lor actual`, stabilit` cu ocazia inventarierii (col. 12). Rezultatele inventarierii elementelor de activ [i de pasiv se \nscriu \n Registrul-inventar (cod 14-1-2), care este un document contabil obligatoriu [i \n care elementele de activ [i de pasiv sunt grupate dup` natura lor, conform posturilor din bilan]. Completarea registrului-inventar cu elementele de activ [i de pasiv are la baz` listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere [i situa]iile analitice, dup` caz, care justific` con]inutul fiec`rui post din bilan].

R&S

RENTROP & STRATON

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

|nregistrarea \n contabilitate a rezultatelor inventarierii imobiliz=rilor corporale Exemplu


S.C. Asfalt S.R.L. efectueaz` la sfr[itul exerci]iului financiar 2007 inventarierea imobiliz`rilor corporale, ob]innd urm`toarele rezultate: un plus de inventar la utilaje, valoarea just` a utilajului constatat \n plus fiind de 200.000 lei; un minus de inventar la mijloace de transport, valoarea automobilului constatat lips` fiind de 300.000 lei, iar valoarea amortiz`rii cumulate este de 150.000 lei, valoarea r`mas` de amortizat fiind de 150.000 lei.
|nregistrarea plusului de inventar 2131 Echipamente tehnologice (ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru) = 134 Plusuri de inventar de natura imobiliz`rilor 200.000

|n cazul constat`rii minusului de inventar la mijloace de transport, se pot identifica dou` situa]ii: minusul nu este imputabil; minusul este imputabil.

La \nregistrarea \n contabilitate a minusului de inventar a automobilului, indiferent dac` este imputabil sau nu, acesta trebuie desc`rcat din gestiune. % = 6583 Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital 2813 Amortizarea instala]iilor, mijloacelor de transport, animalelor [i planta]iilor 2133 Mijloace de transport 300.000 150.000

150.000

Dac` bunul este imputabil, atunci se \nregistreaz` [i imputa]ia prin care se urm`re[te recuperarea valorii acestuia de la persoanele vinovate. Recuperarea valorii se poate face la pre]urile stabilite de entitate (de exemplu, valoare r`mas`, cost de \nlocuire, valoare de pia]`). |n cazul de fa]`, recuperarea se face la valoarea r`mas`. 461 Debitori diver[i = 7588 Alte venituri din exploatare 150.000

|nregistrarea \n contabilitate a rezultatelor inventarierii stocurilor Exemplu


S.C. Panifica]ie S.A. are ca obiect de activitate produc]ia de produse de panifica]ie. Cu ocazia efectu`rii opera]iunilor de inventariere, se constat` urm`toarele: lipsa unor materii prime, reprezentnd 50 kg f`in` alb`, pre]ul unitar fiind de 3 lei/kg;
Revista Romn` de Monografii Contabile

www.monografii.ro; www.contabilul.ro

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

un plus de materii prime, reprezentnd 42 kg f`in` integral`, pre]ul unitar fiind de 3,2 lei/kg.

|n urma analiz`rii rezultatelor inventarierii, administratorul entit`]ii decide compensarea materiilor prime constatate lips` cu cele constatate \n plus, \ntruct sunt bunuri confundabile, la nivelul celei mai mici valori.

Valoare 50 kg f`in` alb`: 50 kg x 3 lei/kg = 150 lei Valoare 50 kg f`in` integral`: 42 kg x 3,2 lei/kg = 134,4 lei Valoare r`mas` necompensat` 15,6 lei Compensarea plusurilor cu minusurile se opereaz` doar \n contabilitatea operativ` [i analitic`, iar \n contabilitatea financiar` se \nregistreaz` diferen]a de 15,6 lei reprezentnd minus de inventar prin urm`torul articol contabil: 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 15,6

Exemplu
S.C. Combat S.A, avnd ca obiect de activitate comercializarea produselor electrocasnice, ob]ine \n urma inventarierii m`rfurilor urm`toarele rezultate:

un minus de inventar la m`rfuri, reprezentnd un aspirator, pre]ul acestuia fiind de 700 lei; un plus de inventar reprezentnd un frigider, valoarea acestuia fiind de 1.700 lei.

|n acest caz, plusurile [i minusurile ob]inute \n urma opera]iunii de inventariere se opereaz` \n contabilitatea operativ`, analitic`, precum [i \n contabilitatea financiar`.
S.C. Combat S.A. procedeaz` la valorificarea rezultatelor ob]inute la inventar. |nregistrarea \n contabilitatea financiar` a minusului de inventar 607 Cheltuieli privind m`rfurile = 371 M`rfuri 700

[i, concomitent, imputarea acestuia persoanei vinovate: 461 Debitori diver[i = 7588 Alte venituri din exploatare 700

|nregistrarea \n contabilitatea financiar` a plusului de inventar 371 M`rfuri = 7588 Alte venituri din exploatare 1.700

R&S

RENTROP & STRATON