Sunteți pe pagina 1din 34

Acatistut p Paraclisul

'SAntului PIrinteIui nostr! ARSENIE BOCA

Acatistul Sfilntului Pgrintelui nostru Arsenie Boca


Binecuvdntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum gi pururea ~i in vecii vecilor: Amin.

Sfinte Dumnezeule..., Preasf"nt5 Treime..., Tat51 nostru ..., Doamne miluiegte (de 12 ori). Slav5... $i act Veniti s5 ne inchinam imp5ratului nostru Durnnezeu.

X 0
E 3

E2

'SI P,
.r
v).-

2 <Exg 'SI . .52 '* g E z c .> ,s


<( I I

* ~2 ,a 2 C ) a -2 a

'"
L C -

3
N

ddd/ Pawn&,,

&BOW

d c a / d , , /

P?nw,&,,. d w m t , i B-

Icosull Din parinti binecredincio~iai rgs5rit, Pgrinte, qi ca un soare ai luminat ~i multe suflete necgjite $i rfitgcit~ le-ai indreptat pe calea mintuirii. PI tru acestea toate, noi iti aducem ace laude: Bucurfi-te, cB din parinti cregtini ai rgsiirit; Bucurg-te, cFi ei Iosif gi Cristina s-au numit; Bucurii-te, cg, maica ta Cristina, soarele ~i luna a visat c2 are-n plntece dup2 ce te-a zgmislit; Bucurg-te, cfici cu adevgrat, sci pentru noi ai fost; Bucurfi-te, cfici ca soarele qi luna in via@ ai luminat;
6

Bucurs-te, a1 multora gi a1 nostru lumingtor; Bucur5-te, c8 pentru noi ~i pentru multi ai fost scump gi s e n t odor; Bucurs-te, soare din Muntii Apuseni ap8rut; Bucur-5-te, lung din Vap de Sus; Bucurg-te, luceafir apgrut din mi%ngstirea Brlncoveanu; Bucurfi-te, Sfinte, Prea Cuvioase Pgrinte Arsenie!

Condacul a1 2-lea Din copilarie te-ai argtat odor luminat de Duhul S e n t ~i pgrintii, vgzlndu-te copil ales, te-au dat la scoala mai inalt5, ca sB inveti a clnta: Aliluia!
7

dd&d

d &3 -

W P ? i & &

Icosul a1 2-lea Terminfind teologia ai fost chemat / la m5n5stirea Brfincoveanu de mitroI ' politul Nicolae BZilan, qi fiind cHlug5rit la muntele Athos ai fost trimis, unde, intr-o pgdure, Maicii Domnului te-ai rugat s Z i te dea in seama unui povZipitor induhovnicit. Cu adev5rat ai fost ascultat qi dupa cum numai o dat8, pentru smerenie, ai spus acestea, noi ?ti 1 aducem laude, zicfind: BucurZi-te, PHrinte, c H Maica Dom- I nului te-a ascultat; I BucurSi-te, c5 Maica Domnului la I' 1, tine a venit; BucurH-te, c H ea de m3nH te-a luat; I, Bucur5-te, cSici pe munte inalt de ' mfin5 te-a dus;
8

BucurSi-te, cSi te-a urcat piing sus; BucurSi-te, cSi acolo, in grija sfintului, ce tr5ia pe pHmint de 200 de ani te-a dat; Bucur2-te, cii apoi Maica Domnului s-a mcut nevhtii; BucurSI-te, c5 urcind, fricSi nu-ti era; . BucurSi-te, c2 mare dar ai primit; Bucuril-te, c H pe mulli i-ai luminat; Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase PHrinte Arsenie!

Condacul a1 3-lea Ai spus, Parinte, c Z i Domnului Iisus in pildure mult te-ai rugat s5-ti trimit5 in cale un bun povSigitor, dar n-ai fost ascultat. Iar dupa un timp, ti-ai dat sea9

d c ( I ~ uP I L z i t d t i

%ma

&bt*/G

Ad &

B m a

'

ma c5 El are o mama bung, care mijlocevte pentru noi. $i atunci cu lacrimi te-ai mgat ei, iar ea de maini te-a luat gi sfintului in viifil muntelui in grijB te-a dat, iar noi, minunbndu-ne de aga mare dar, iii cant5m: Alil Icosul a1 3-lea Dupg un an ai venit de la muntele Athos la m5n5stirea Briincoveanu gi, incepbnd munca de duhovnic, infi-icovat te-ai ar5tat nou5 gi multora care veneau la rniirturisit, c5ci mai dinainte le gtiai faptele. Iar noi, despre dam1 pe care-1 aveai ili cbntgm acestea: Bucur5-te, ucenicul Maicii Sfinte; Bucurg-te, c5 de la ea ai primit cinste;
YO

I
11

1
1

1
,
I

j
I

I
1

' I

'

Bucur5-te, c5'dar de a prooroci ai primit; Bucur5-te, c5 multora pe nume le spuneai; Bucur5-te, c5 faptele gi p5catele le descopereai; Bucur5-te, c3 gi sfirvitul unei fste 1-ai spus; Bucur5-te, c5 ea venise s5 te ispiteasc5; Bucur5-te, cti i-ai spus s5 se preg5teasc5; Bucur5-te, c5 Mirele ei este pe cale sa vina s5 o ducii; Bucur5-te, c5 moartea, dup5 putin timp a dus-o; Bucur5-te, c5 noi tare ne-am minunat;
YY

c 2 a ? & & d p H & / ; &23O.ca

piicate gi acestea ri s-au ar5tat qi nouii Bucd-te, cii mula lurne te-a l5udat; Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase i ni le-ai spus, pentru care te 15ud5m: Bucur5-te, c5 in grZidina m5n5stirii Piirinte Arsenie! sand, in amiaza mare, nor negru ai vH1 zut pe munte; Condacul a1 4-lea Bucur5-te, c5 in nor, mare g515gie Fiiciindu-te preot gi duhovnic gi ai auzit; incepdnd lumea a m5rturisi, gi doar Bucurii-te, c5ci cu mare atentie ai pe unii a-i irnpiirtiigi, pov5~indu-i-ai , privit; s5 nu mai p5c5tuiasc5, ci s5 ciinte lui Bucur5-te, c6 in mijlocul norului, Dumnezeu: Aliluia! pe un scaun infiicogiitor, pe satana, de ceap dr5ceasc5, 1-ai v h t incojurat; Icosul a1 4-lea Bucurii-te, cii ai auzit c5 poruncii Multi dintre credinciogi s-au dedat dracilor, satana, le-a dat; iarHgi la riiuati dup5 ce i-ai impiirtA~it, Bucur5-te, cii viclegugul lor 1-ai auiar tu Piirinte, simtind cu duhul rEiut5tile zit, adic5 sii gopteasc5 oamenilor c5 nu lor, te-ai rugat lui Durnnezeu s5-ti desexist4 Durnnezeu; copere pricina pentru care nu se las5 de Bucurkte, c5 gi a1 doilea viclegug 7 ' 3 n

1
1

&;ICIJ

Pmd& di*16ais 23O.ca

%.c

- 2 *.s 8 .a 2 3.5 8 > a >


.A
'cd

g a .n

8
.*
U
cd

$ 5

i e $2
= g

:
c d z a

g2
g
C

3 a
S 2 s 32i 2.-=

'cd

0
a&,:

Q
%&.,-"*cd
2
t i ? ?

$ 0

:
a,cb
J cd

?$-.

y i ; . h ? s Y < g0 ?'>+?"&+ 3 .cd '2 )a


) $
3

I4

cdm

0 -2 a .- ,g a .Cp

2 .-a 2 - '.+,
+ a

,h%,hsxd 2 5 e 4
o a o a
'O='cS

2-2 $ 8

.n

E 2

a <- m

.s
E

&;*id

PA&. &B-

a / P a t & , i

& S

Born

Dumnezeu, ca s i te rogi de oameni sB-gi indrepte viap; 1 Bucuri-te, c i ploaie mare a venit; Bucur2-te, c5 lurnea s-a inveselit; Bucuri-te, c i pe s&aci ai miluit; Bucuri-te, c& ai spus celor ce vor s i fie; Bucur2-te, luminat propoviduitor; BucurPi-te, Sfinte, Prea Cuvioase j I Pirinte Arsenie!
1
'

Condacul al &lea Celor ce voiau s&se faci preoti gi veneau la tine le dideai sfaturi gi povete, minunAndu-se .yi cinand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al6-lea Fiind intrebat, Prea Cuvioase P2rinte, de cei ce doreau s i fie preoti, cu ce pot ei dovedi celor care nu cred c i este Durnnezeu, le-ai spus foarte intelept gi cu adevgrat, c&prin via@ qi felul lor de Mire duhovniceasci pot dovedi c& Dumnezeu exist&. Pentru care noi ne minunim $i cfintBm acestea: Bucurs-te, cB ai fost dumnezeiesc in trup p5mfintesc; BucurB-te, c i ai fost inger in trup; Bucura-te, c&numai la fa'ti data te priveam, ne minunam; BucurB-te, c i viitorul multora I-ai spus; Bucura-te, c&pe multi i-ai indemnat sa-1 urmeze pe Iisus;
7 7 '

@Q%zh&d ~ d d u c c2M&m% . % ' o m

dM&I

% ' O c l a O c l a

BucuA,te, cSi pe multi cTrlugZiri i-ai %cut; Bucurg-te, ci de cillugiiri ai striins; BucurTr-te, cg gi obgte de maici ai format; Bucuril-te, cil prin multe incercTLri ai trecut; Bucurg-te, c5 ispite de tot felul ai rgbdat; BucurTr-te, cil gi la munci grele ai fost pus; Bucurg-te, Sfinte, Prea Cuvioase Pgrinte Arsenie! Condacul a1 7-lea Ai voit, Pgrinte, dupTL cum ti s-au ariltat, sB faci chipul lui Hristos gi, apur

cilndu-te de lucru, ai auzit un glas: ,,De acum s6 M6 pictezi fn sufletele oamenilor, ca s6-Mi ccinte mie: Aliluia!" Icosul a1 7-lea Ai spus, Pgrinte, c Z i tu cunogti pe oameni, pe fat5 care se miintuiesc, cilci celor ce duc o via;% de rugilciune, fiind tot timpul cu giindul la Durnnezeu, li se zugr8vegte in lumina ochilor chipul lui u+tos. Si, tu, Pilrinte, cu dam1 Duhu:e-L aveai, vedeai aceasti zloi te liludgm, ziciind: 3ucurTL-te, cgci cunogteal GIG ascunse ale oamenilor; BucurTr-te, cilci gtiai dacg se miintuiegte;

f8

1 ,
1

G G & ! & & % G

4&

B O O t (
I

@J&hhdP&&B-

iI
I

'
I

Bucur5-te, c5ci le spuneai ce s5 fac5 in via!&; Bucurg-te, c5 tinerii veneau s5-i pov5piegti; Bucurg-te, c5 unii veneau s%-ibinecuvantezi; Bucur5-te, c5 pe femeile care se ropseau le certai; Bucur5-te, c5 pe morari de la 15comie ii opreai; Bucur5-te, c5 pe fumatori de la fumat P i opreai; Bucur5-te, inv5t5tor de cele sfinte; Bucur5-te, vh5torule a1 celor nev5zute; Bucurfr-te, c5 acurn in cer te odihnegti;
20

Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase PSirinte Arsenie! Condacul a1 8-lea Fiind rkboi mare, veneau la tine, Pgrinte, tineri care trebuiau s5 plece in rgzboi, ca sii te rogi pentru ei, iar tu cunoqteai care sc5pau cu via@ $i noi ne minungm, cintindu-ti: Aliluia! Icosul a1 8-lea Pgrinte, celor ce gtiai c5 vor muri le dfrdeai mina de o sgrutau, iar celor care qtiai c5 r m i n in viat5 nu le dgdeai miina. Si ei, intristiindu-se, te intrebau de ce lor nu le dai mana, iar tu, Pfrrinte, le spuneai ,,cdci cu voi md mai intcil21

i
I

(2dw!hhl P & i

&B m

~ M M !

P i ! I I i &B -

nesc, iar cu aceia nu". Pentru aceasta te 15ud5m, ziciind: Bucur5-te, v5z5torule a1 voiniei lui Dumnezeu; Bucur5-te, v5z5torule a1 celor viitoare; Bucur5-te, c5 vedeai via@ omului; Bucur5-te, c5 gtiai sfirgitul vietii lui; Bucur5-te, c5 noi mult ne minun5m; Bucur5-te, c5 minunat prooroc te-ai ar5tat; BucurZi-te, c5 pe Domnul pentru tine I1 l5ud5m; Bucur5-te, c5ci cu ingerii te veselegti;
22

Bucur5-te, c5ci acum in ce.ruri d5npiefli; Bucur5-te, c5ci cu heruvimii acum slujegti; Bucur5-te, indreptgtor a1 crediniei; Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase rinte Arsenie!

Condacul a1 9-lea Venit-a, Pgrinte, btr-o zi de Rusalii ,,vastea Domnului" la m5n5stire gi o unitate militar5. Iar tu, Pgrinte, ai zis: Iata ca' s-a intblnit <Oastea Dornnui9~iy cu <Oastea prii>, ca s5 ciinte Iurnnezeu: Aliluia! . Icosul a1 9-lea F5ciindu-se utrenie in Biseric5, ai
23

c L % L z M d P & & B -

e G & b i i d P & & B -

iegit, Pasinte, cu cintiiretii gi cu toti credinciogii, ca s2 savirgegti Sfinta Liturghie pe altarul din fata mHnHstirii gi, fiind ling2 tine cintiireful care indoit cu credintH era, te-a v2mt inconjurat de fl2cHri de foc, care erau darul Sfintului Duh. Atunci el s-a insp2imintat yi a strigat, iar tu 1-ai oprit s H nu spun%, doar c H simteai c2 te arde ceva. De ace. ea, noi te IHudHm, zicind: . Bucur5-te, licagul Duhului Sfant; Bucur2-te c5 in w p fiind pe p i mint, ai fost vHmt inconjurat de Duhul Sfint; Bucur5-te, c5 prin acest Duh Sfant ai proorocit; Bucur5-te, cHci cu Duhul Sfint, stilp a1 Bisericii ai fost; .
24

Bucur2-te, c2ci cu Duhul, ca o tramai r5sunat; Bucur2-te, c2ci cu trambita Duhului nulfi ai adunat; Bucur5-te, viopra care cfintai cu Duhul; Bucurg-te, c5 prin tine s-a veselit 'izduhul; Bucur2-te, c2 turma de oi cuvfintgare ai adunat; BucurH-te, Pgrinte, de Duh S f h t feleptit; Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase irinte Arsenie!

Condacul a1 10-lea Venit-a, P2rinte in timpul unei Sfinte Litwghii o femeie s2-fi spun2 neca25

w P & e B a

;,
1

Condacul a1 11-lea inzestrat ai fost cu multe daruri de la Dumnezeu, Ph-inte, ciici vi apa, ca Moise, ai acut sii izvoreascii din stiincii. Cu preotia ai fost incununat, cu darul proorociei, cu milostivirea, cu bliindetea vi cu buna povii@ire. De aceea, noi te l5ud5m, ciintiind lui Durnnezeu: Alilu'ia! Icosul a1 11-lea Ai avut, Piirinte, dar de a predica $i de a tliicui Sfiinta Evanghelie a lui Hristos, luminiind multe suflete, ab5tiindu-le de la rZit5cire la calea miintuirii. Pentru toate acestea laude ?ti aducem, ziciind:

Bucurg-te, predicator bun a1 lui istos; Bucur5-te, c5 multora ai fost de fooprit; Bucurii-te, cii pe noii c5s5toriti la ere de copii i-ai indemnat; iucurii-te, c5 i-ai indemnat sii st5ruie in rug5ciune; Bucurii-te, c5 la milostenie i-ai poit; 5ucurii-te, c5 Biserica le-ai spus s-o eteze; 3ucur5-te, c5 la s5rb5tori le-ai spus u lucreze; 3ucur5-te, c5 pe cei bolnavi i-ai pus s5-i cerceteze;

F & G2zkWwe 93Bucuril-te, c5 sfaturile Bisericii i-ai spui s5 le urmeze; Bucuril-te, Sfinte, Prea Cuvioase Pgrinte Arsenie!

me merge s5 o vadB iar de fi-umusetea ei se minuneazg, ziciind: Bucurg-te, iscusit pictor de bise* . . . I * .

Condacul a1 12-lea fn satul Driigfinescu, de liingil Bucuregti, ai pictat biserica, iar cei ce o viziteazg se uimesc de dam1 pe care 1-ai avut, cgci, privind pe sfinti, se pare c5 sunt vii. De aceea, cu totii ne minunilm gi te lgudgm ziciind: Aliluia! Icosul a1 12-lea Minunat pictor ai fost .- de icoane, ' de biserici gi de suflete - cil bisericg nespus de frumoasil ai pictat vi mula
30

Bucuril-te, pictor prea minunat; Bucurg-te, cB gi in suflete pe Hristos i zugr5ivit; Bucurg-te, cilci glas de la Do&ul vut ca s5 pictezi gi in suflete; BucurSi-te, cgci te-ai silit pe Hristos L urmezi; Bucuril-te, cilci noug gi multora pil;e-ai ficut; Bucuril-te, cgci ai primit veste cil viap $i este pe sfirvite; Bucuril-te, cTL ziceai cti mai ai trei calendare;
, ,

3f

d & P M & f . s & & Bucurg-te, c S I ne-ai dat pildii de riibdare; Bucur2-te, cil in ceasul moflii ai gtiut unde te duci; Bucurii-te, Sfinte, Prea Cuvioase Pgrinte Arsenie!
B X . ,

& , /

Pam&

dd %

Apoi iarggi se zice Icosul 1: Din pa'rin$ bine credincio~iai ra'sdri~.., Troparul: h t r u tine, Pririnte... gi Condacul 1: Prea Cuviosului Pa'rintelui nostru... Rugficiune Doamne, Iisuse Hristoase, primegte ostenelile, slujbele gi sfintele rugaciuni ale robului TEiu, PSirintele nostru Arsenie, care mult s-a ostenit gi a slujit Tie, ca sg-ti cii~tigesdete, intorciindu-le de la viap gi faptele cele pgci5toase ale lor (ca gi de la moarte, de ciiteva ori a surprins gi a sc5pat o &&ii in momentul ciind voia s5 se sinucidEi) gi pilda de rgbdare qi dragoste piirinteasca ne-a dat.
$3

Condacul a1 13-lea 0, prea minunate, Parintele nostru Arsenie, primegte aceste laude qi multumiri de la noi, nevrednicii fiii tai, rugiindu-te sii fii milostiv pentru noi inaintea Domnului Hristos, ca sii ne invredniceasca gi pe noi vietii celei fericite gi impreuna cu tine sii c8nt5m: Aliluia! (de 3 or@

6
I

I
I

j
1

'

I
1

,
I

Te ruggm, Stiipiine, ajut5-ne s5 slujim gi noi cu dragoste, in curZifie trupeasca gi sufleteascil, prin ruggciuni neincetate sil Te milrim, s5 Te binecuviintgm gi s5 urrnam sfaturile robului Tilu, Pgrintele nostru Arsenie, pe care il rugiim: roag5-te, Sfinte, Prea Cuvioase Pilrinte Arsenie, ca gi noi, in viap ce ne-o petrecem s5 implinim poruncile Domnului gi sfaturile ce ni le-ai dat gi inv5t5turile din multele gi minunatele predici pe care le-ai rostit. Pomenegte-ne, acum, din imp5r5fia Cerurilor, unde Te veselegti' cu toti Sfintii tji cu Prea Sfinta NBsc5toare de Durnnezeu, care te-a incredintat in Muntele Athosului sEntului ce triiia acolo cu doug sute de ani in urrnii gi cu tine s5 ne veselim in veci. Amin.

aP &

@ ! & & m a

Paraclisul intului Pgrintelui nostru Arsenie Boca


% obi~nuitul inceput ziclem:

Tropare glasul a1 4-lea: 'e Sf"antu1P5rinte Arsenie, slujitoulbel plin de riivn5 gi dragoste dumnezeiasca, cu bucurie toti cei credinciogi s5-1 l5ud5m, c5ci sfiint povtipitor tji rugator fierbinte ni l-a d5ruit Dumnezeu spre izb5vire din necazuri, boli qi suferinte -spre miintuirea gi sfintirea sufletelor noastre. (de 2 ori)

.-

p &

P & & 4 .

d ; a

B-

d Y d i &3 -

Slav&...$i acum...

Nu vom tiicea, NgscZitoare de Dumnezeu, pururi a spune puterile tale noi 1 nevrednicii, cii de nu ai fi stat tu inainte , rugiindu-te, cine ne-ar fi izb5vit pe noi i din atAtea nevoi sau cine ne-ar fi pazit p6n5 acum slobozi? Nu ne vom dep*ta de la tine, StgpAn5, cti tu izbgvevegti pe robii tiii pururi din toate nevoile. Psalmul50 Canonul Cantarea fntPi, glasul a1 8-Iea Apa trecand-o ca pe uscat v e g i din rautatea egiptenilor scipAnd israeliteanul, striga: Izb5vitorului gi Dumnezeului nostru s5-I ciintilrn. Stih: SBnte Pzrinte Arsenie, roa, g6-te lui Hristos Dumnezeu pentru I noi,fiii t&.

u'lgstar ales din pgmiint romgnesc, p~am5dit cu har in griidina Maicii Sfinte, ai adunat, Piirinte, cu imbelgugare damn ceregti gi roade nemuritoare, spre a Dornnului sliivire gi a noastrg miinwire. Stih: Sjrnte PGrinte Arsenie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi,Jiii tGi. Chemat spre a Dornnului slujire, prin a MZiicurei Cerevegti ocrotire, ai purtat cu aleas5 cinstire a preotiei jertifire, prin care ca un parinte adevgrat cu vrednicie te-ai "icununat. Slav%... Fgclie luminoasii te-ai ar5tat celor riit5cesc in neguri de piicat. Lumineaz5-ne ~i pe noi, PZirinte Sfinte, cu

-- -

P & /

P m & & , * . d-h

93-

d& Y

&93-

/
I
I

harul gi ruggciunea ta fierbinte, ca sti urrngm spre innoire, liman de mintuire qi sfintire. $I acurn... Fecioar5 Preacurat5 ai mil5 gi te roagii pentru noi, cei cufundati in patimi gi nevoi, sti alegem calea de sfintenie, asemenea Sfintului P5rinte Arsenie, care urmiindu-ti tie, este s5la~ striilucitor de curatie.

Cantarea a 3-a Doamne, Cel ce ai Gcut cele de deasupra crugului cresc gi ai zidit Biserica, Tu pe mine m5 inttire~telntru dragostea Ta; c5 Tu egti marginea doririlor gi credinciogilor intrire, Unule, iubitorule de oameni.
58

Stih: SBnte Pa'rinte Arsenie, roalui Hristos Dumnezeu pentru: fiii ta'i . 'gciindu-te asemenea serafirnilor slujire neprihgnitil, prin post, rugiiciune gi asprg nevointg te-ai imbogiitit cu rodul ostenelilor, din care ne d h i e g t e gi nou5 grabnicul tiiu ajutor. Stih: SJinte Pa'rinte Arsenie, roagri-te lui Hristos Durnnezeu pentru noi,Jiii ta'i. 'rin lacrim5 gi nevoint5, prin jertfi .ferintii, te-ai acut, Sfinte PTLrinte, i de cur5tie gi rgbdare, de-aprinsa rug5 gi iubire, ajungiind la limanul cel lin, de unde ne ajuti ca gi noi s5 ne sfintim. Slav%...
A?

.....

39

PdP&&B-

P &

A &93-

Dumnezeiescule Pgrinte, izbiindii in via@ gi mtingliere in nevoi, ugurare E n ispite gi vindecare de piicate ne d h iegte, celor de am dobiindit mijlocirea ta fierbinte gi a1 tc?U ajutor. $i acum... Preasfdnta' Ma'icufi?, podoabd de lumina' cereasca' gi har dumnezeiesc, lumineaza' gi sufletele noastre, ca sd cunoasca'pacea gi bucuria Mirelui Ceresc. Izba'vegte-ne pe noi j i i ta'i, Sfinte Pa'rinte Arsenie, purta'torule de Dumnezeu, pe cei ce cu credinfa' curata' alerga'm la tine, ca la un grabnic ajutcitor in nevoi gi cere pentru tofi indreptare, su@telor luminare qi trupurilor vindecare.
10

Cauta' cu milostivire, cu totul la'udata', NiSsca'toare de Dumnezeu, la necazuI cel cumplit a1 trupului meu gi vindeca' durerea suJetului meu. Ectenie... Sedealna, glasul a1 2-lea Apiirtor puternic gi turn nebiruit te-ai ariitat preainlelepte, celor ce cu credintii gi cucernicie aleargii la tine, iar cu umilintii gi niidejde iti strigii: Sfinte Piirinte Arsenie, de Dumnezeu purtgtorule, vino degrabii gi din primejdii ne slobozegte, ca cel ce stai pumri inaintea Sfintei Treimi. CBntarea a 4-a Am auzit, Doamne, taina riinduielii Tale, am inleles lucrurile mtiinilor Tale gi am preasliivit dumnezeirea Ta.
I/

Vffmd&d VQ.lv;n&Ii & ; e

B-

P a & I

Pmi~te/ui

B-

Stih: SJinte Pa'rinte Arsenie, roag6-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi,Jiii ta'i. Cel ce intreaga-ti fiptur5 yi inim5 le-ai impodobit cu iubirea cea sGnt5 yi durnnezeiascg, prin mijlocire, dragoste gi miingiiiere p5rinteasc5, nu inceta din sfintita rug5ciune pentru pacea intre oameni yi bun5-voire in lume. Stih: SJinte Pa'rinte Arsenie, roagii-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, Jiii ta'i. Sciinteie de har, ce aprinde sufletele noastre de c5int5, de rug5 yi ceresc dar, eyti pentru noi, Pgrinte, ficlie spre luminare gi cale spre cer, prin smerit5 ascultare.

SlavZi.. :u r8vn5 gi trud5 neobosit5 ai aduPgrinte, vistierii nemuritoare, po,e gi daruri alese, din care ne imiteyti pe noi, cei s5r5citi, ce suntem atimi yi p5cate istoviti. 5'I acurn... e dor ceresc yi riivn5 sGnt5, PreaI:b sfiinlta Preacurata Maic5, ne umple inimile noastre, iar prin a ta bun5 pov5p-idic5-ne din multa lenevire.

Cintarea a 5-a ,umineaz5-ne pe noi, Doarrme, cu lncile Tale yi cu brapl Tau cel inpacea Ta d5-ne-o n 0 ~ 4 iubitorule
q

P a d P ? &6 3 -

9-4.

&3 -

Stih: Sfinte Pa'rinte Arsenie, roaga'-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii ta'i. Din dureri, p5cate gi amar, aducem lacrimi gi rug5 fierbinte, ca s5 primim iertare gi mfingfiiere de har, prin tine, bun gi sant P5rinte. Stih: Sfinte Pa'rinte Arsenie, roaga'-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi,Jiii ta'i. D5ruit de Cerul Preainalt, pentru a noasti-5 miintuire, dreptar te-ai ficut prin povgpire, inim5 curat5 arziind de foc ceresc gi iubire; arat5-ne gi nou calea ce duce la nepgtimire prin iertare de p5cate gi dumnezeiasc5 int5rire Slav&...

Dumnezeiescule Paxinte, a pamantului romfinesc odraslh sBnt4 sfegnic luminat gi podoab5 binecuviintatg, alinare gi vindecare a durerilor, te rug5m scap5-ne de viforul primejdiilor. $I ' acum... Prea binecuviintatg St5pSn5 de Dumnezeu Ngscgtoare, de-a pururi a noastr5 mijlocitoare, caut5 spre fiii duhovnicegti ai Pgrintelui Arsenie, poviipindu-ne pe calea de smerenie gi te roag5 Fiului tau s5 ne piizeasc5 de ispita celui r5u. Cantarea a 6-a Rug5ciunea mea voi v5rsa c5tre Domnul gi Lui voi spune necazurile mele, c5ci s-a umplut sufletul meu de rsiutati, gi viap mea s-a apropiat de iad,
45

P a &

P &

&B-

P Q d

P &

d &

,
I

,
I
I
1 I

I
I 1

'

I
I
I

vi ca Iona mil rog: Dumnezeule, din stricilciune scoate-mi%. Stih: S'nte Pa'rinte Arsenie, roag6-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi,fiii ta'i Ruggmu-te pe tine, Sfinte, ca prin ruggciunile tale qi cu a ta apsrare degrab5 s5 aflgm uprare, de vicleniile cele multe, dgruindu-ne cu indurare a ta, binecuviintare. Stih: S'nte Pa'rinte Arsenie, roagci-ie lui Hristos Dumnezeu pentru noi,'ii ta'i. Cuviint de infelepciune, prin glasul t5u ceresc, rostegte-1 cu putere inimilor noastre, ca sg ne izbgvim de patimi ~i ngpaste, prin mult5 str5duint5 ~i cu adiincg pocgintg.
46

Slav&.. lcrotitor vi pavilz5 nebimita evti s ce te cheamg la vreme de ispita, cu grgbire ridici amara suferinp e g5segti un bob de rodnicg credintropit cu lacrim&de umilintg. $i ' acum... 2reasBntTL Maicg, a noastrg bung ruggtoare, ne fii de-a pururi luming c515uzitoare pe marea vietii involburate de r l t a t e ~i pacate, s H ajungem la viatii de sfintenie, asemenea Sfiintului P5rinte Arsenie. Apoi troparele de dup5 csntarea a 3-a zba've~te-ne pe noi, fiii ta'i, Sfinte ;rite Arsenie, purta'torule de Durnzeu, pe cei ce cu credinp curata'
17

9 3 '

dP d i

B-

P &

P &

&B-

alergiim la tine, ca la un grabnic ajutiitor in nevoi, qi cere nouii indreptare, sufletelor lurninare qi trupurilor vindecare. Cautii cu milostivire, cu totul liiudatii, NGsciitoar-e de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu qi vindecii durerea sufletului meu. Doamne miluieqte (de 3 ori). Slav&...$i acum... PBrinte, de trei ori fericite, jertfelnic slujitor a1 Tainelor Sfinte, fierbinte rugBtor ~i mare liturghisitor, stiilp de r5bdare gi cale de hdreptare, ai multZi indurare spre cei de rele inl5npiti, spre cei din lurne istovili, ai mil5 gi te roagZi Cerescului Parinte, s5 scape vi ale noastre s d e t e prih5nite.
48

Prochimen: glasul a1'4-lea Cinstita' este inaintea Domnului moartea cuviosului Stih: Ce vom riispliiti Domnului tru toate cite ne-a dat nouii? Evanghelia de la Ioan 15,7-16 3acii riirninefi in Mine 8i cuvintele Mele riimcin in voi, cerefi ceea ce voifi qi se va da vouii. fntru aceasta a fost slivit Tatiil Meu, ca sii aducifi roadii multa' qi sii vii facefi ucenici ai Mei. Precurn M-a iubit pe Mine Tatiil, aqa v-am iubit gi Eu pe voi; riimcinefi intru iubirea Mea. Dacii pa'zifi poruncile Mele, vefi rfimine intru iubirea Mea, dupii cum qi Eu am piizit poruncile Tatiilui Meu qi rfimdn intru iubirea Lui. Acestea vi
49

% & A d /

P o r n a d ; ;

&" %om

% & & I /

BRMir/cJIIC

d - b

Boa.

le-am spus, ca bucuria Mea sci$e in Slavii... voi ~i ca bucuria voastrci s&$e deplinci. Pentru rugaciunile Cuviosului Tgu, Aceasta este porunca mea: sci vci iubifi Milostive, curfiteyte multimea gregeliunul pe altul, precum v-am iubit Eu. jor noastre. I acurn... Mai mare dragoste decdt aceasta ni8' meni nu are, ca sujetul lui sci ~i-lpunci Pentru rugilciunile NSlscatoarei de pentru prietenii scii. Voi suntefi prieteDumnezeu, Milostive, cur5teyte multinii Mei, dacd facefi ceea ce vci porunmea gre~elilor noastre. cesc. De acum nu vci mai zic slugi, cci Stih: Miluie~te-mci, Dumnezeule. sluga nu $tie ce face stcipdnul sciu, ci Dupci mare mila Ta ~i dupd mulfimea v-am numit pe voi prieteni, pentru cd indurcirilor Tale Sterge flrcidelegile toate cdte am auzit de la Tatcil Meu vi noastre. le-amflcut cunoscute. Stihira glasului a1 6-lea Nu voi M-afi ales pe Mine, ci Eu Mare apargtor ~i rugator te are pe v-am ales pe voi qi v-am rdnduit sci tine neamul nostru romlnesc, acopergmergefi qi road& sci aduceti ~i roada mlnt ~i sapare te-au dobftndit cei ce cu voastrci sci rcimdnci, ca Tatcil sci vci dea credinta te cheama in ruggciune. Pentru orice-l vefi cere in numele Meu. aceasta nu ne lipsi pe noi fiii t i i de a ta
51

1 1
1 I

'

%edd P?o~.~ & & A &/ c Born sBnt5 ocrotire, ca s5 l5ud5m din adbncul sufletelor noastre ale tale inv&f&turi gi lucrari bine pl5cute lui Dumnezeu. Preotul: Mdntuie~te,Doamne, poporul Ta'u... Doamne miluieqte (de 12 ori). Cu mila ~i cu indura'rile... Cantarea a 7-a Tinerii cei ce au mers din Iudeea in Babilon oarecbnd, cu credinta Treimii, vapaia cuptorului au calcat-o, cbntiind: Dumnezeul p5rinfilor nogtri bine e ~ t i cuvbntat. Stih: Sfinte Pcirinte Arsenie, roagci-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi,fiii ta'i Sfinte 'P5rinte Arsenie, cel plin de infelepciune gi dar ceresc, arata pline

Po&

P w h &

6* 3 -

de fericire sufletele celor ce te laud5 gi te cinstesc, invbp3ndu-le s5 cbnte totdeauna: Dumnezeul parintilor nogtri bine e ~ tcuvbntat. i Stih: Sfinte Pa'rinte Arsenie, roagd-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi,fiii trii. Prin patima de mucenic ai devenit strSilucitor aprinzbndu-fi sufletul de cerescul dor, ne umple gi ale noastre inimi robite de pacat cu foc ceresc qi-adevgrat, ca s5 cbnt5m cu credinp: Dumnezeul p5rintilor nogtri bine egti cuvbntat. Slav&.. Cinstitul tau mormbnt, PSlrinte bun gi sant, e pentru ai tgi fii chemafi ~i binecuvbntati, tarbm de pace, linigte
59

~
~

52

hi

QE&W-'B-

~a+aehd Y

C c

Bm e

gi har, in care noi ciintgm cu adevgrat; Dumnezeul p5rintilor nogtri bine egti viat5 curat5 gi minte luminatg, dub de smerenie gi riivna spre sfintenie, d5miegte-ne, Fecioar5 Preasfgntg gi Preacurat5, in care noi ciint5m cu adevilrat: Dumnezeul p5rintilor nogtri, bine egti cuviintat. Cantarea a 8-a S5 nu ne lagi, Pgrinte, lipsiti de ajutom1 Gu, c5 mult ne-am dep5rtat de Bunul Dumnezeu, de aceea te mg5m: intinde a ta miing, s5 ne agezi din nou intru lumin5, ca s5-L ciint5m gi s5-L prea in5lt5m pe Hristos intru toti vecii.
I

tih: Sfinte Ptirinte Arsenie, roa? lui Hristos Dumnezeu pentru lobulde credint5 a1 sufletului meu,

fi-1 s5 rodeasc5 apa cereasc5 a darului


tgu, ca impreun5 cu ai tgi fii, s5 fiu p5rtag vegniciei bucurii, ca ~ 5 - L sl5vim pe ~ ~ e z ien u n toti vecii. lcuvQnt5m pe Tatgl gi pe Fiul ~i pe Sfintul Duh. lristoase, prea dulce Miintuitor, s5 e pierzi pe noi robiti de patimi gi ~ i ci , ne iartg pentru a1 nostru soPgrintele Arsenie, scump gi sBnt $i ' acum... 'rimegte sufletele noastre, o, Maic5 SBnt5 Preacurat5, gi ruga noastr5
55

I
l

I
I

54

II
/1

r(

P &

Y &

cz?@Lw 93-

aP &

&93-

I
'I

I
I

cea s5racil o-nal~5 in cerurile sfinte, de unde $i a1 nostru bun Pilrinte, ne ajuti cu rnult mai mult ca inainte. Cantarea a 9-a Cu adevilrat, Ngsciltoare de Durnnezeu, te m5rturisim pe tine Fecioar5 curat5, noi cei izbilvi~i prin tine, slilvindu-te cu cetele cele fT'r5 de trup. Stih: Sfinte P6rinte Arsenie, roagri-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi,fiii tii. Cine va putea liluda viata ta, fericite Parinte, $i cine V a SpUIle multimea faptelor tale sfinte, de care se imp5rt5gesc ai t5i fii ce te cinstesc, bucurati de a ta 0cr0tire $i povilpire, Spre a lor sfintire gi-nduhovnicire.
56
-

,,ih: Sjinte Pdrinte Arsenie, roag H e lui Hrjstos Dumnezeu pentru noi,fiii tcii. Prin rugilciune, jertfi qi vial5 nein, p i l a aleas5 $i binecuviintata, te-ai spre bucuria celor pilmiinte~ti$i v,,,,lgvirea celor sfinte $i ceregti. Slav%., inte Preacuvioase Pilrinte Arseu ne uita pe noi cei ren5scuti spre nie, c5ci alergilm la tine purtati agostea fireasc5 $i-nvredniciti de rnang$ierea tea dumnezeiasc& $i acurn... L M5icufa sfintg preacWa~,, rninunat5 bucurie, a c o p e r 5 m ~ ncelor ~l ce te iubesc pe tine, roag5-te impreun5
57

F d hF ~d i

dZ

B-

cu dumnezeiescul Arsenie, s5i dobdndim cu totii cereascg-mpiirtggire. Cuvine-se cu adevgrat sil te fericim, NZisc5toare de Dumnezeu, cea pururea fericita gi preanevinovatii gi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce evti mai cinstitg decilt heruvimii gi mai maritti fir3 de asemanare decdt serafimii, care fir8 striciiciune pe Dumnezeu Cuvdntul ai nascut, pe tine cea cu adevgrat, Niiscatoare de Dumnezeu, fe marim! Pe cel minunat W e slujitorii gi sfintii Mdntuitorului Hristos, m5rgZiritar ceresc gi-a ar5itat prin via@ ingereasca gi trudii pilmdnteascii, pe Parintele Arsenie cel binecuvdntat, cu laude gi ciintgri s5-1 laudam. Pe steaua cea str8lucitoare ,yi in chip
58

-+5it0r 1uminZitoare pe durnnezeiesirinte Arsenie, toti fiii siii cu mare ste cinstindu-1, s&1 IZiudZim. Se bucur5 pgmdntul rominesc, treinimile toate de darul cel durncsc, cu care Domnul vi Mgicuta hcununat, c5ci sufletele noastre fn adinc le-a cercetat,gi pentru aceasta mulpmirea drept credinciogilor cu cintiiri s2-ll5udZim. "3s ales de sfintenie si purtgtor lhului Sflint, cc~moariicereascil idit5 din a1 nc,stru striimo.yesc .- . pamant, pe Arsenie Pannte Sfdnt, cu aleasii dragoste in rugaciuni s8-1 lgudam. Cu dragoste ~imdngiiiere parinteasc5, ne d5mi pace gi linigte cereascii,
>
n

59

dP &

c?~5'k-

93-

pentru a triii spre a Domnului slgvire 9: a ta pornenire gi cinstire. Bucurii-te a1tuturor creatinilorgrab. nic mijlocitor, bucurii-te a1 bolnavilo~ tamiiduitor gi a1 intristatilor miingiiie. tor. Bucur5-te a1 Sfintului Altar ale5 liturghisitor, bucurii-te cinstit Piirintc cu sufletul aprins de foc ai ceresc dor. bucurs-te de-a p m r i a1 nostru bun ai sfint povii@itor. cuN&sc-toarea de Durnezeu, cu lnaintemerggtorul Domului, cu A ~ tolii, cu Mucenicii, cu sfintii ai toti cuviogii, roagg-te lui D-ezeu, Sfinte Preacuvioase Patinte Arsenic, penm sufletele noastre.
60
--

iciune cstre Sfgntul Pgrintele nostru Arsenie 'ru cei aflafi in mari dureri, mbhniri gi bolo finte Preacuvioase Piirinte Arseindreptiitor a1 sufletelor noastre ai duitor a1 bolilor sufletegti ai tru, ca cel ce ai fost impodobit cu c de cunoaatere a fipturii ome, te r u g h in vreme de durere gi miihnire, cautii cu mila spre noi piiciitogii ~ fiii~ tiii ai - mijlocegte Preabunul n0sl3-u Miintuitor, iertare de pgcate 9i vindecare de toat5 neputinta. P5rinte Sfinte ce ai mare indriiznealii inaintea Tronului Ceresc, te chem8m, cu amare lacrimi, dar cu niidejde c8 cele spre vindecare sufleteascii ai
6 !

P &

P ? i

3 -