Sunteți pe pagina 1din 20

DEVIZA UNITATII ESTE :

GRADINITA ESTE
A COPIILOR

PORNIND DE LA ACEST PRINCIPIU SI RESPECTIND LEGISLATIA IN VIGOARE AM GANDIT PREZENTUL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA. PERSONALUL DIDACTIC , AUXILIAR SI NEDIDACTIC, INDIFERENT DE FUNCTIA OCUPATA,ESTE IN SLUJBA COPILULUI.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

GRDINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CIMPENI JUD. A L B A

Regulamentul de ord ne nter oara !ont ne "re#eder "r # nd organ $area % &un!t onarea a!t # tat n Grad n ta !u "rogram normal nr. 2 CIMPENI JUD.

ALBA % %tru!tur le ' GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. ( % GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CIMPENI) n !on&orm tate !u' *Legea In#atamantulu *+tatutul "er%onalulu d da!t ! *Regulamentul de organ $are % &un!t onare a un tat lor de n#atamant preu !"er#!$%r *Contra!tul !ole!t # de mun!a

I.D %"o$ t generale


Re%"e!tarea regulamentulu de ord ne nter oara e%te o,l gator e "entru "er%onalul de !ondu!ere) d da!t ! de "redare ) d da!t ! au- l ar) ned da!t !) "entru !o" % "ar nt !are # n .n !onta!t !u un tatea de .n#atam/nt Grad n ta Program Normal nr. 2 C m"en ) Jud. A L B A . Art. (. In#atamantul "re%!olar re%"e!ta %tru!tura anulu %!olar %ta, l ta "entru n#atamantul "r mar' *a0anul %!olar .n!e"e la ( %e"tem,r e % %e .n!1e e la 2( augu%t d n anul urmator. *,0tru!tura anulu %!olar) re%"e!t # "er oadele de de%&a%urare a !ur%ur lor% a #a!antelor +unt %ta, l te "r n ord n al M n %trulu Edu!at e Cer!etar % T neretulu nr. 342( d n 56.54.2557. *!0 n % tuat o, e!t #e) !a de e-em"lu' e" dem ) !alam tat naturale et!. un tatea %e n!1 de "e o "er oada determ nata. *d0gru"ele !u "rogram "relung t &un!t onea$a !ont nuu ) a% gurand "rote!t a %o! ala a !o" lor8 *e0grad n ta !u "rogram "relung t %e n!1 de tem"orar !u a"ro,area I.+.J.9a%lu % !u atent onarea "ar nt lor ) nu ma mult de :5 de $ le ) "entru !uraten e) re"arat % de$ n%e!t e8 *&0 n "er oada n!1 der un tat !u "rogram "relung t !ondu!erea un tat #a a% gura "rote!t a %o! ala a !o" lor n alte grad n te !u "rogram "relung t d n ora%. ART 2.In%!r erea !o" lor n grad n ta ' * a0%e &a!e de regula la n!e"utul anulu %!olar %au) n % tuat deo%e, te ) n t m"ul anulu %!olar ) n l m ta lo!ur lor d %"on , le 8 * ,0la n%!r erea !o" lor nu %e "er!e" ta-e de n%!r ere8 *!0"entru a% gurarea 1rane !o" lor n%!r % la gru"ele !u "rogram "relung t "ar nt "late%! o !ontr ,ut e %ta, l ta de Con% l ul de adm n %trat e8 ART. 2 A!tele ne!e%are n%!r er !o" lor %unt' (.!erere de n%!r ere8

2.ade#er nta !u #en tur le "ar nt lor ; "entru gru"ele !u "rogram "relung t08 2.-ero!o" e du"a !er & !atul de na%tere8 3.& %a med !ala !om"letata !on&orm leg %lat e n # goare8 <.a# $ e" dem olog !. ART.3 Tran%&erarea !o" lor de la o grad n ta la alta %e &a!e la !ererea "ar nt lor %au a %u%t nator lor legal ) !u a# $ul am,elor un tat ) n l m ta lo!ur lor d %"on , le8 ART .< +!oaterea !o" lulu d n e# denta grad n te %e &a!e n urmatoarele !a$ur ' (. n !a$ de ,oala n&e!t oa%a !ron !a ) !u a# $ul med !ulu 8 2. n !a$ul n !are !o" lul a,%entea$a doua %a"taman !o!n%e!ut # ) &ara mot #are. ART.:.Con%t tu rea gru"elor a0 %e &a!e "e !r ter ul #ar%te 8 ,0re"art $area edu!atoare la gru"a %e &a!e re%"e!tandu*%e !ont nu tatea la gru"a8

ART. 4.Programul a!t # tat lor d n grad n ta8


a0 *Program "relung t :)55 * (7)55 *Program normal '4)55 * (<) *Programul "er%onalulu ' Per%onal G.P.P. (0 "er%onal d da!t ! * tura I orele 4)25 *(2)25 * tura a II*a orele (2)(<* (4)(< 20 "er%onal adm n %trat #* tura I orele 4* (< 20 Per%onal de ngr = re * tura I orele :*(3 * tura II orele (5*(7

Per%onal G.P.N (0"er%onal d da!t ! orele > 4)25*(2)25 20 "er%onal de ngr = re orele 4*(<

ART. 7

III.Dre"tur le % o,l gat le "ar nt lor'

*a0 "entru a% gurarea 1rane !o" lor) "ar n? au o, gat a %a "l@tea%! ` lunar o !ontr ,u? e ,@nea%!@) 1otarata de Con% l ul de adm n %tra] e n &un!] e de n&la] e !el ma tar$ u "ana la data de (5 a lun n !ur%) d n !ontr ,u? a lunar@ %e a% gura numa 1rana !o" lor) re%tul !1eltu el lor & nd %u"ortate de la ,ugetul %tatulu 8 *,0 n !a$ de ne"lata !ontr ,u? e n termen de dou@ %@"t@man de la data %ta, l t@) !o" lul nu ma e%te "r m t n gru"a de "rogram "relung t % e%te mutat la gru"ele !u "rogram normal8 *!0 "ar nt au dre"tul %a & e n&ormat "ermanent !u date "r # nd e#olut a !o" lulu 8 *d0 au dre"tul de a "art ! "a %a"tamanal la a!t # tat le $ ln !e d n )) A ua "ar nt lorBB !are e%te n & e!are %a"tamana * =o 8 *e0 "@r n? au dre"tul C o,l ga? a de a !ola,ora !u un tatea de .n#@?@m/nt) .n #ederea real $@r o, e!t #elor edu!a? onale8 *&0 "@r n? au o,l ga? a !a) !el "u? n o dat@ "e lun@) %@ a leg@tura !u edu!atoarea "entru a !unoaCte e#olu? a !o" lulu lor8 *g0 de "agu,ele mater ale "rodu%e de !o" n grad n ta ra%"und "ar nt !are au o,l gat a %a a!o"ere daunele "r n "lata o, e!tulu re%"e!t # . *10 !om tetul de "@r n? al gru"e %e alege .n & e!are an .n adunarea general@ a "@r n? lor !o" lor gru"e ) !on#o!at@ de edu!atoarea !are "re$ dea$@ Ced n?a) .n "r mele 25 $ le de la .n!e"erea !ur%ur lor anulu C!olar8 * 0 edu!atoarea gru"e !on#oa!@ adunarea general@ a "@r n? lor la .n!e"utul & e!@ru %eme%tru C la .n!1e erea anulu C!olar. De a%emenea) edu!atoarea %au "reCed ntele !om tetulu de "@r n? al gru"e "ot !on#o!a adunarea general@ a "@r n? lor or de !/te or e%te ne!e%ar8 *=0 !om tetul de "@r n? al gru"e re"re$ nt@ ntere%ele "@r n? lor !o" lor gru"e .n adunarea general@ a "@r n? lor la n #elul grad n te ) .n !on% l ul re"re$entat # al "@r n? lor) .n !on% l ul "ro&e%oral8 ART 6.Com tetul de "@r n? al !la%e are urm@toarele atr ,u? ' *(.%"r = n@ edu!atoarele .n organ $area C de%&@Curarea unor a!t # t@? e-traC!olare8 *2.are n ? at #e C %e m"l !@ .n .m,un@t@? rea !ond ? lor d n gru"a "entru !o" gru"e re%"e!t #e8

*2.atrage "er%oane & $ !e %au =ur d !e !are) "r n !ontr ,u? & nan! are %au mater ale) %u%? n "rograme de modern $are a a!t # t@? edu!at #e C a ,a$e mater ale d n !la%@ C d n grad n ta8 *3.!om tetul de "@r n? al gru"e "oate "ro"une) .n adunarea general@) da!@ %e !on% der@ ne!e%ar) o %um@ m n m@ "r n !are "@r n? !o" lor gru"e %@ !ontr ,u e la .ntre? nerea) de$#oltarea C modern $area ,a$e mater ale a gru"e %au a un t@? de .n#@?@m/nt8 *<.!ontr ,u? a "re#@$ut@ nu e%te o,l gator e) ar nea!1 tarea a!e%te a nu "oate l m ta ) .n n ! un !a$) e-er! tarea de !@tre !o" a dre"tur lor legale . *:.!ontr ,u? a "re#@$ut@ %e !ole!tea$@ C %e adm n %trea$@ numa de !@tre !om tetul de "@r n? ) &@r@ m"l !area !adrelor d da!t !e8 *4.edu!atoare . e%te nter$ % %@ o"ere$e !u a!e%te &ondur 8 ART. (5. Dondur le ,@neCt ale !om tetulu de "@r n? %e !1eltu e%! la n ? at #a a!e%tu a %au !a urmare a "ro"uner edu!atoare %au a d re!torulu . *a0 !on% l ul re"re$entat # al "@r n? lor ) !are e%te !om"u% d n "reCed n? !om tetelor de "@r n? a & e!@re gru"e % are urm@toarele atr ,u? ' *,0 dent & !@ %ur%e de & nan?are e-tra,ugetar@ C "ro"une Con% l ulu de adm n %tra? e al un t@? ) la n #elul !@re a %e !on%t tu e) modul de &olo% re a a!e%tora8 *!0 %"r = n@ "artener atele edu!a? onale8 *d0 %u%? ne un tatea de .n#@?@m/nt .n organ $area C de%&@Curarea &e%t # t@? lor anuale8 e0 %u%? ne !ondu!erea un t@? C!olare .n organ $area C .n de%&@Curarea !on%ulta? lor !u "@r n? ) "e teme edu!a? onale8 *&0 %"r = n@ !ondu!erea un t@? de .n#@?@m/nt .n .ntre? nerea C modern $area ,a$e mater ale8

ART. (( 9.DREPTURILE +I OBLIGATIILE COPIILOR


*a0 or !e "er%oana) nd &erent de %e-) ra%a) nat onal tate) !are are #ar%ta ntre 2 % 4 an ) "oate & .n%!r %a la Grad n ta nr. () Grad n ta nr. 2 % la Grad n ta !u Program Prelung t C m"en =ud. Al,a ) % "art ! "a la a!t # tat le organ $ate de a!ea%ta ) a#and !al tatea de "re%!olar8 *,0 n .n#atam/ntul "re"r mar !al tatea de "re%!olar %e do,/nde%te .n urma %ol ! tar %!r %e adre%ate de "ar nt %au tutor legal !atre Grad n ta !u Program Normal nr. 2 C m"en =ud. Al,a .

ART. (2 . Dre"tur le !o" lor *a0 tot !o" n%!r % % la "rogram normal % la "rogram "relung t "ot lua ma%a la !ant na grad n te ) !ontra!o%t . *,0 tot !o" ,ene& ! a$a de a% %tenta "% 1o"edagog !a % med !ala gratu ta8 *!0 tot !o" au dre"tul %a "art ! "e la a!t # tat le e-tra%!olare % la "ro e!tele edu!at onale organ $ate de un tatea de .n#atam/nt8 2.Endator r le !o" lor *a0 !o" tre,u e %a a ,a o !om"ortare ! # l $ata at/t .n un tatea de .n#atam/nt) !/t % .n a&ara e . ,0 !o" tre,u e %a "a%tre$e !uraten a .n %"at le de .n#atam/nt ) gru"ur %an tare) !urtea de =o!. *!0 !o" tre,u e %a !unoa%!a % %a re%"e!te' (. regul le de ! r!ulat e % !ele !u "r # re la a"ararea %anatat 8 2. regul de "re#en re a n!end lor8 2. normele de "rote!t e a med ulu 8 ART.(2 E%te nter$ % !o" lor' *a0 %a deter ore$e ,unur le d n "atr mon ul un tat de .n#atam/nt8 ART.(3 Re!om"en%area !o" lor' a0 !o" !are o,t n re$ultate remar!a, le .n a!t # tatea %!olara % e-tra%!olara % %e d %t ng "r n !om"ortare e-em"lara "ot "r m urmatoarele re!om"en%e' (.e# dent ere .n &ata !oleg lor de gru"a8 2.e# dent ere) de !atre d re!tor) .n &ata !oleg lor de grad n ta 8 2. "rem ) d "lome8 3."rem ul de onoare al un tat de .n#atam/nt. * ,0 %e "ot a!orda "rem !o" lor !are' (.%*au d %t n% la una %au ma multe d %! "l ne) au o,t nut "er&ormante la !on!ur%ur ) &e%t #alur ) e-"o$ t % la alte a!t # tat e-tra%!olare de%&a%urate la n #el de un tate ) lo!al) =udetean) nat onal %au nternat onal8 2. %*au remar!at "r n &a"te de .nalta t nuta morala % ! # !a8 2.au a#ut) la n #elul gru"e ) !ea ma ,una &re!#enta "e "ar!ur%ul anulu %!olar. *!0 un tatea de .n#atam/nt % alt &a!tor "ot %t mula a!t # tat le de "er&ormanta ale !o" lor la n #el lo!al) nat onal % nternat onal) "r n a!ordarea unor "rem )

d "lome d n "artea !on% l ulu re"re$entat # al "ar nt lor) a agent lor e!onom ! ) a &undat lor !ulturale) a !omun tat lo!ale et!. ART.(< +an!t un le !are %e "ot a"l !a !o" lor %unt urmatoarele ' a0 o,%er#at a nd # duala8 ,0 mu%trare .n &ata gru"e

ART.(: . DREPTURILE +I OBLIGATIILE PER+ONALULUI DIDACTIC) DIDACTIC AUFILIAR +I NEDIDACTIC


(.Per%onalul d da!t ! are o,l ga? C r@%"under de natur@ "ro&e% onal@) mater al@ C moral@) !are garantea$@ real $area "ro!e%ulu n%tru!t #*edu!at #) !on&orm leg ' *a0 !on!e"erea a!t # t@? "ro&e% onale C real $area o, e!t #elor n%tru!t #* edu!at #e ale d %! "l nelor de .n#@?@m/nt) "r n metodolog !are re%"e!t@ "r n! " le "% 1o"edagog !e8 *,0 ut l $area ,a$e mater ale C a re%ur%elor .n#@?@m/ntulu .n %!o"ul real $@r o,l ga? lor "ro&e% onale8 *!0 "unerea .n "ra!t !@ a de lor no#atoare "entru modern $area "ro!e%ulu de .n#@?@m/nt8 *d0 organ $area) !u !o" ) a unor a!t # t@? e-traC!olare !u %!o" edu!at #8 *e0 !ola,orarea !u "@r n? ) "r n le!torate) C alte a!? un !ole!t #e !u !ara!ter "edagog !8 *&0 .n& n?area .n n%t tu? e a unor !er!ur ) &orma? art %t !e C %"ort #e8 *g0 e#aluarea "er&orman?elor !o" lor .n ,a$a unu % %tem #al dat 8 *10 "art ! "area la # a?a n%t tut e ) .n toate !om"art mentele !are # $ea$@ organ $area C de%&@Curarea "ro!e%ulu de .n#@?@m/nt) !on&orm deontolog e "ro&e% onale % !ontra!tulu !ole!t # de mun!@8 * 0 !adrele d da!t !e au o,l ga? a moral@ %@*C a!orde re%"e!t re! "ro! C %"r = n .n .nde"l n rea o,l ga? lor "ro&e% onale8 *=0 "er%onalul d da!t ! are o,l ga? a de a "art ! "a la "rograme de &ormare !ont nu@8 *G0 tre,u e %@ a ,@ o ? nut@ moral@ demn@) .n !on!ordan?@ !u #alor le edu!a? onale "e !are le tran%m te !o" lor) o #e%t menta? e de!ent@ C un !om"ortament re%"on%a, l8 *l0 "er%onalulu d da!t ! . e%te nter$ % %@ de%&@Coare a!? un de natur@ %@ a&e!te$e mag nea "u,l !@ a !o" lulu ) # a?a nt m@) "r #at@ C &am l al@ a a!e%tu a8 *m0 "er%onalulu d da!t ! . e%te nter$ %@ a"l !area de "ede"%e !or"orale) "re!um C agre%area #er,al@ %au & $ !@ a !o" lor C H%au a !oleg lor.

*n0 %e nter$ !e "er%onalulu d da!t ! %@ !ond ? one$e e#aluarea !o" lor %au !al tatea "re%ta? e d da!t !e la !la%@ de o,? nerea or !@ru t " de a#anta=e de la "@r n? . ART. (4 . Dre"tur le "er%onalulu d da!t !' *a0 edu!atoarele nu "ot & "ertur,ate .n t m"ul de%&@Cur@r a!t # t@? d da!t !e de n ! o autor tate C!olar@ %au "u,l !@8 *,0 nreg %trarea magnet !@ %au "r n "ro!edee e!1 #alente a a!t # t@? d da!t !e "oate & &@!ut@ numa !u a!ordul !elu !are o !ondu!e8 *!0 edu!atoarele %unt .n!ura=ate %@ "art ! "e la # a?a %o! al@ C "u,l !@) .n ,ene& ! ul "ro"r u) .n ntere%ul .n#@?@m/ntulu C al !omun tat 8 *d0 edu!atoarele au dre"tul %@ &a!@ "arte d n a%o! a? C organ $a? % nd !ale) "ro&e% onale C !ulturale) na? onale C nterna? onale) "re!um C d n organ $a? "ol t !e legal !on%t tu te) .n !on&orm tate !u "re#eder le leg 8 *e0 edu!atoarele "ot e-"r ma l ,er o" n "ro&e% onale .n %"a? ul C!olar C "oate .ntre"r nde a!? un .n nume "ro"r u .n a&ara a!e%tu %"a? u) da!@ a!e%tea nu a&e!tea$@ "re%t g ul .n#@?@m/ntulu C demn tatea "ro&e% e de edu!ator8 *&0!a$ur le de ,oala %au alte % tuat !e determ na ne"re$entarea la "rogram #or *&0 & !omun !ate d n t m" d re!torulu "entru a "utea & a% gurata %u"l n rea8 *g0 !on!ed le &ara "lata #or & a"ro,ate de !atre !ondu!erea %!ol numa n urma une !erer %!r %e d n "artea %ol ! tantulu . Con!ed le &ara "lata a"ro,ate de d re!tor nu "ot de"a% 4 $ le ntr*un %eme%tru8 *10 !on!ed le &ara "lata "entru o durata ma mare de 4 $ le %e a"ro,a numa de !atre In%"e!toratul +!olar !u a# $ul d re!torulu .

ART.(7. DREPTURILE +I OBLIGATIILE DIRECTORULUI


a0 a D re!torul e-er! ta !ondu!erea e-e!ut #a a un tat de .n#atam/nt) .n !on&orm tate !u atr ,ut le !on&er te de lege) !u 1otar/r le Con% l ulu de adm n %trat e al un tat de .n#atam/nt) "re!um % !u alte reglementar legale. ,0 D re!torul e%te %u,ordonat n%"e!toratulu %!olar) re"re$entat "r n n%"e!torul %!olar general. D %a "o%tulu % & %a de e#aluare ale d re!torulu %unt ela,orate de n%"e!toratul %!olar) .n ,a$a re"erelor %ta, l te % !omun !ate .n ter tor u de !atre M n %terul Edu!at e % Cer!etar . !0 D re!torul re"re$ nta un tatea de .n#atam/nt .n relat le !u terte "er%oane & $ !e % =ur d !e) .n l m tele !om"etentelor "re#a$ute de lege. d0 D re!torul tre,u e %a man &e%te lo al tate &ata de un tatea de .n#atam/nt) !red , l tate % re%"on%a, l tate .n de! $ le %ale) .n!redere .n !a"a! tat le anga=at lor)

%a .n!ura=e$e % %a %u%t na !oleg ) .n #ederea mot #ar "entru &ormare !ont nua % "entru !rearea .n un tate a unu !l mat o"t m de%&a%urar "ro!e%ulu de .n#atam/nt. e0 D re!torul un tat de .n#atam/nt !u "er%onal tate =ur d !a) .n !are &un!t onea$a !om"art ment & nan! ar*!onta, l "r n !are %e real $ea$a e# denta !onta, la % ntet !a % anal t !a) "re!um % e-e!ut a ,ugetara) !oordonea$a d re!t a!e%t !om"art ment. Per%onalul !om"art mentulu & nan! ar*!onta, l e%te %u,ordonat d re!torulu % .% de%&a%oara a!t # tatea !on&orm atr ,ut lor %ta, l te de a!e%ta) "r n & %a "o%tulu . &0 D re!torul are dre"t de .ndrumare % !ontrol a%u"ra a!t # tat .ntregulu "er%onal %alar at al un tat de .n#atam/nt8 el !ola,orea$a !u "er%onalul !a, netulu med !al . g0 9 $ tarea un tat de .n#atam/nt % a% %tenta la orele de !ur% %au la a!t # tat %!olare H e-tra%!olare) e&e!tuate de !atre "er%oane d n a&ara un tat de .n#atam/nt) %e &a! numa !u a"ro,area d re!torulu ) !u re%"e!tarea "re#eder lor legale .n # goare. Da! e-!e"t e de la a!ea%ta "re#edere re"re$entant n%t tut lor !u dre"t de !ontrol a%u"ra un tat lor de .n#atam/nt. ART.(6.a0 D re!torul e%te "re%ed ntele !on% l ulu "ro&e%oral % al !on% l ulu de adm n %trat e) .n &ata !arora "re$ nta ra"oarte %eme%tr ale % anuale. ,0 En !a$ul .n !are 1otar/r le a!e%tor organ %me .n!al!a "re#eder le legale) d re!torul are dre"tul %a nter$ !a a"l !area lor % e%te o,l gat %a n&orme$e) .n a!e%t %en%) .n termen de 2 $ le) n%"e!torul %!olar general. ART.25 En real $area &un!t e de !ondu!ere) d re!torul are urmatoarele atr ,ut ' a0 !oordonea$a ela,orarea "ro e!tulu de de$#oltare a %!ol ) "r n !are %e %ta, le%te "ol t !a edu!at onala a a!e%te a8 !0 lan%ea$a "ro e!te de "artener at !u un tat de .n#atam/nt % m lare d n Un unea Euro"eana %au d n alte $one8 d0 em te de! $ % note de %er# ! u !are # $ea$a real $area o, e!t #elor "ol t ! edu!at onale % de de$#oltare n%t tut onala8 e0 .n ,a$a "ro"uner lor "r m te) nume%te %e&ul !om % e metod !e) !om % e "entru e#aluarea % a% gurarea !al tat ) a !om % lor % !ole!t #elor "e domen % %ol ! ta a# $ul !on% l ulu "ro&e%oral !u "r # re la "rogramele de a!t # tate ale a!e%tora8 &0 "oate "ro"une !on% l ulu "ro&e%oral) %"re a"ro,are) !adre d da!t !e !are %a &a!a "arte d n !on% l ul de adm n %trat e % %ol ! ta Con% l ulu re"re$entat # al "ar nt lor % ) du"a !a$) Con% l ulu lo!al) de%emnarea re"re$entant lor lor .n !on% l ul de adm n %trat e al un tat de .n#atam/nt8 g0 %ta, le%te ) "r n & %a "o%tulu ) atr ,ut le !om % lor metod !e) a

!ole!t #elor "e domen ) "re!um % re%"on%a, l tat le mem,r lor !on% l ulu de adm n %trat e 8 10 # $ea$a & %ele "o%tur lor "entru "er%onalul d n %u,ord ne) !on&orm leg % !ontra!tulu !ole!t # de mun!a8 0 ela,orea$a n%trumente nterne de lu!ru) ut l $ate .n a!t # tatea de .ndrumare) !ontrol % e#aluare a tuturor a!t # tat lor !are %e de%&a%oara .n un tatea de .n#atam/nt. In%trumentele re%"e!t #e %e a"ro,a .n Con% l ul de adm n %trat e al un tat de .n#atam/nt) !u a# $ul !on%ultat # al % nd !atelor re"re$entate la n #elul un tat %!olare8 =0 !ontrolea$a !al tatea "ro!e%ulu n%tru!t #*edu!at #. En !ur%ul unu an %!olar) d re!torul e&e!tuea$a %a"tam/nal 2*3 a% %tente la orele de !ur%) a%t&el .n!/t & e!are !adru d da!t ! %a & e a% %tat !el "ut n o data "e %eme%tru8 G0 mon tor $ea$a a!t # tatea de &ormare !ont nua a "er%onalulu d da!t !) d da!t !*au- l ar % ned da!t !8 ART.2(. D re!torul) .n !al tate de anga=ator) are urmatoarele atr ,ut ' a0 .n!1e e !ontra!te nd # duale de mun!a !u "er%onalul anga=at % a"ro,a !on!ed le de od 1na ale "er%onalulu d da!t !) d da!t ! au- l ar % ned da!t !) "e ,a$a %ol ! tar lor %!r %e ale a!e%tora) !on&orm !odulu mun! % !ontra!tulu !ole!t # de mun!a a"l !a, l8 ,0 a"ro,a !on!ed u &ara "lata % $ lele l ,ere "lat te) !on&orm "re#eder lor legale % ale !ontra!tulu !ole!t # de mun!a a"l !a, l) "entru .ntreg "er%onalul) .n !ond t le a% gurar %u"l n r a!t # tat a!e%tora8 !0 !on%emnea$a $ ln !) .n !ond !a de "re$enta) a,%entele % .nt/r$ er le "er%onalulu d da!t ! ) "re!um % ale "er%onalulu d da!t ! au- l ar % ned da!t !) de la "rogramul de lu!ru8 d0 nume%te % el ,erea$a d n &un!t e "er%onalul d da!t ! au- l ar % ned da!t !) !on&orm leg %lat e .n # goare8 ART.22.. D re!torul un tat de .n#atam/nt) .n !al tate de e#aluator) are urmatoarele atr ,ut ' a0 n&ormea$a n%"e!toratul %!olar !u "r # re la re$ultatele de e-!e"t e ale "er%onalulu d da!t !) "e !are .l "ro"une "entru !on&er rea d %t n!t lor % "rem lor) !on&orm "re#eder lor Leg nr. (27H(664) "r # nd %tatutul "er%onalulu d da!t !) !u mod & !ar le % !om"letar le ulter oare. ,0 a"re! a$a "er%onalul d da!t ! de "redare la n%"e!t le "entru o,t nerea gradelor d da!t !e) "re!um % "entru a!ordarea %alar ulu de mer t % a gradat lor de mer t.

ART .22 D re!torul un tat de .n#atam/nt) .n !al tate de ordonator de !red te) ra%"unde de' a0 ela,orarea "ro e!tulu de ,uget "ro"r u8 ,0 urmar rea modulu de .n!a%are a #en tur lor8 !0 ne!e% tatea) o"ortun tatea % legal tatea anga=ar % ut l $ar !red telor ,ugetare) .n l m ta % !u de%t nat a a"ro,ate "r n ,ugetul "ro"r u8 d0 ntegr tatea % ,una &un!t onare a ,unur lor a&late .n adm n %trare8 e0 organ $area % t nerea la $ a !onta, l tat % "re$entarea la termen a , lantur lor !onta, le % a !ontur lor de e-e!ut e ,ugetara. ART. 23. D re!torul un tat de .n#atam/nt .nde"l ne%te % urmatoarele atr ,ut ' a0 ra%"unde de real $area) ut l $area) "a%trarea) !om"letarea % modern $area ,a$e mater ale % %"ort #e a un tat de .n#atam/nt) !oordonea$a a!t # tatea de la !ant na8 ,0 %e "reo!u"a de atragerea de re%ur%e e-tra,ugetare) !u re%"e!tarea "re#eder lor legale8 !0 ra%"unde de !ore!t tud nea .n!adrar "er%onalulu % de .nto!m rea) la termen) a %tatelor lunare de "lata a dre"tur lor %alar ale8 d0 %u"une) %"re a"ro,are) !on% l ulu re"re$entat # al "ar nt lor o l %ta de "r or tat !are # $ea$a !on%er#area "atr mon ulu ) !om"letarea % modern $area ,a$e mater ale % %"ort #e) re"arat ) .m,ogat rea &ondulu de !arte al , ,l ote! ) %t mularea ele# lor !a"a, l de "er&ormante %!olare) "re!um % a !elor !u % tuat e mater ala "re!ara) d n &ondur le ge%t onate de !on% l ul re"re$entat # al "ar nt lor8 e0 ra%"unde de re%"e!tarea !ond t lor % a e- gentelor "r # nd normele de g ena %!olara) de "rote!t e a mun! ) de "rote!t e ! # la % de "a$a !ontra n!end lor) .n un tatea de .n#atam/nt8 &0 a"l !a %an!t un "entru a,ater le d %! "l nare %a#/r% te de "er%onalul un tat de .n#atam/nt) .n l m ta "re#eder lor legale .n # goare8

ART.2& .ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE COMI+IILOR DE LUCRU'


(.CON+ILIUL PRODE+ORAL a0 * anal $ea$a % de$,ate ra"ortul de e#aluare nterna "r # nd !al tatea edu!at e % ra"ortul general "r # nd %tarea % !al tatea .n#atam/ntulu d n un tatea %!olara8

,0 * de$,ate) a# $ea$a % "ro"une Con% l ulu de adm n %trat e) %"re a"ro,are) "lanul de de$#oltare a %!ol 8 !0 *de$,ate % a"ro,a ra"oartele de a!t # tate) "rogramele %eme%tr ale) "lanul anual de a!t # tate "re!um % e#entuale !om"letar %au mod & !ar ale a!e%tora 8 d0 * alege !adrele d da!t !e !are &a! "arte d n Con% l ul de adm n %trat e % a!tual $ea$a) da!a e%te !a$ul) !om"onenta a!e%tu a8 e0* nume%te !om % le de !er!etare a &a"telor !are !on%t tu e a,ater d %! "l nare) %a#/r% te de "er%onalul %alar at al un tat de .n#atam/nt) !on&orm leg %lat e .n # goare8 &0 * %ta, le%te %an!t un d %! "l nare) "e ,a$a ra"ortulu !om % e de !er!etare) !on&orm "re#eder lor legale .n # goare) ale "re$entulu regulament % ale regulamentulu ntern8 g0 *de! de a%u"ra a!ordar re!om"en%elor "entru "er%onalul %alar at al un tat de .n#atam/nt) !on&orm reglementar lor .n # goare8 10* #al dea$a o&erta de d %! "l ne o"t onale "entru anul %!olar .n !ur%8 0 * a# $ea$a "ro e!tul "lanulu de %!olar $are8 =0* &ormulea$a a"re! er % ntet !e "r # nd a!t # tatea "er%onalulu de n%tru re "ra!t !a % de "redare) !are %ol ! ta a!ordarea %alar ulu de mer t) a gradat e de mer t %au a altor d %t n!t % "rem ) "otr # t leg ) "e ,a$a ra"ortulu de autoe#aluare a a!t # tat de%&a%urate de a!e%ta8 G0 *de$,ate % a# $ea$a regulamentul ntern al un tat de .n#atam/nt) .n %ed nta la !are "art ! "a !el "ut n 2H2 d n "er%onalul %alar at al un tat de .n#atam/nt8 l0 *de$,ate) la %ol ! tarea M n %terulu Edu!at e % Cer!etar ) a n%"e!toratulu %!olar %au d n "ro"r e n t at #a) "ro e!te de leg %au de a!te normat #e) !are reglementea$a a!t # tatea n%tru!t #*edu!at #a % tran%m te n%"e!toratulu %!olar "ro"uner de mod & !are %au de !om"letare8 m0* de$,ate "ro,leme legate de !ont nutul %au organ $area a!t # tat n%tru!t #*edu!at #e d n un tatea de .n#atam/nt. ART.'(.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE a0*a% gura re%"e!tarea "re#eder lor leg %lat e .n # goare) ale a!telor normat #e em %e de M n %terul Edu!at e % Cer!etar % ale de! $ lor n%"e!torulu %!olar general8 ,0*a"ro,a "lanul de de$#oltare a %!ol ) ela,orat de un gru" de lu!ru de%emnat de d re!tor) du"a de$,aterea % a# $area %a .n !on% l ul "ro&e%oral8 !0* a"ro,a regulamentul ntern al un tat de .n#atam/nt) du"a !e a &o%t de$,atut .n Con% l ul "ro&e%oral 8 d0*ela,orea$a) "r n !on%ultare !u % nd !atele) & %ele % !r ter le de

e#aluare %"e! & !e un tat de .n#atam/nt) "entru "er%onalul ned da!t !) .n #ederea a!ordar !al & !at #elor anuale) "r melor lunare % %alar lor de mer t8 e0* a!orda !al & !at #e anuale "entru .ntreg "er%onalul %alar at) "e ,a$a "ro"uner lor re$ultate d n ra"ortul general "r # nd %tarea % !al tatea .n#atam/ntulu d n un tatea %!olara) a anal $e %e& lor !atedrelorH!om % lor metod !e) a !elorlalte !om"art mente &un!t onale8 &0*a"ro,a) la "ro"unerea d re!torulu ) a!ordarea %alar ulu de mer t "entru toate !ategor le de %alar at d n un tatea de .n#atam/nt. Pentru "er%onalul d da!t ! de "redare ) a"ro,area %e a!orda "e ,a$a a"re! er lor % ntet !e ale !on% l ulu "ro&e%oral % !u re%"e!tarea metodolog e %"e! & !e8 g0* %ta, le%te a!ordarea "rem lor lunare "entru "er%onalul un tat de .n#atam/nt8 10* %ta, le%te "er oadele !on!ed ulu de od 1na) "e ,a$a !erer lor nd # duale %!r %e ale tuturor %alar at lor un tat de .n#atam/nt) a "ro"uner lor d re!torulu 8 0*%ta, le%te !om"onenta % atr ,ut le !om % lor de lu!ru d n un tate8 =0* a# $ea$a % "ro"une !on% l ulu lo!al) %"re a"ro,are) "ro e!tul "lanulu anual de #en tur % !1eltu el ) .nto!m t de d re!tor % !onta, lul %e&) "e ,a$a %ol ! tar lor %e& lor !atedrelorH!om % lor metod !e % ale !om"art mentelor &un!t onale8 G0* 1otara%te %trateg a de real $are % ge%t onare a re%ur%elor & nan! are e-tra,ugetare) !on&orm leg %lat e .n # goare8 l0*a!orda a# $ul !on%ultat # "entru o!u"area &un!t lor de d re!tor 8 * a# $ea$a "ro e!tele de "lan anual de %!olar $are) de %tate de &un!t % de ,uget ale un tat de .n#atam/nt8 m0* #al dea$a ra"ortul "r # nd !al tatea .n#atam/ntulu d n un tatea %!olara % "romo#ea$a ma%ur amel orat #e) !on&orm normelor legale .n # goare. ART.24. COMI+IA PENTRU E9ALUAREA +I A+IGURAREA CALITATII IN EDUCATIE *!om % a "entru e#aluarea % a% gurarea !al tat e%te &ormata d n 6 mem,r . Condu!erea e o"erat #a e%te a% gurata de d re!torul grad n te . * ela,orea$a % !oordonea$a a"l !area "ro!edur lor % a!t # tat lor de e#aluare % a% gurare a !al tat ) a"ro,ate de !ondu!erea un tat %!olare) !on&orm domen lor % !r ter lor "re#a$ute de leg %lat a .n # goare8 * ela,orea$a anual un ra"ort de e#aluare nterna "r # nd !al tatea edu!at e .n un tatea %!olara re%"e!t #a) "e ,a$a !aru a d re!torul ela,orea$a ra"ortul general "r # nd %tarea % !al tatea .n#atam/ntulu d n un tatea %!olara. Ra"ortul e%te adu% la

!uno%t nta tuturor ,ene& ! ar lor) "r n a& %are %au "u,l !are % e%te "u% la d %"o$ t a e#aluatorulu e-tern8 * ela,orea$a "ro"uner de .m,unatat re a !al tat edu!at e 8 *!oo"erea$a !u agent a rom/na %"e! al $ata "entru a% gurarea !al tat ) !u alte agent % organ %me a, l tate %au n%t tut % m lare d n tara or d n %tra natate) "otr # t leg . ART.27.COMI+IA METODICA * !on% l a$a !adrele d da!t !e) .n "ro!e%ul de ela,orare a "ro e!tar d da!t !e % a "lan & !ar lor %eme%tr ale8 * ela,orea$a n%trumentele de e#aluare 8 * anal $ea$a "er od ! "er&ormantele !o" lor8 * mon tor $ea$a "ar!urgerea "rograme la & e!are gru"a % modul .n !are %e real $ea$a e#aluarea8 *organ $ea$a % ra%"unde de de%&a%urarea e#aluar lor %eme%tr ale & nale8 *%e&ul !om % e metod !e %ta, le%te atr ,ut le & e!aru mem,ru al !om % e metod !e8 *%e&ul de !om % e metod !a e#aluea$a a!t # tatea & e!aru mem,ru al !om % e metod !e % "ro"une !on% l ulu de adm n %trat e !al & !at #ele anuale ale a!e%tora) .n ,a$a unu ra"ort , ne do!umentat8 *organ $ea$a a!t # tat de &ormare !ont nua %"e! & !e un tat de .n#atam/nt) le!t demon%trat #e) %!1 m,ur de e-"er enta et!.8 * m"lementea$a % amel orea$a %tandardele de !al tate %"e! & !e8 *%e&ul !om % e metod !e ra%"unde .n &ata d re!torulu % a n%"e!torulu de %"e! al tate de a!t # tatea "ro&e% onala a mem,r lor a!e%te a8 *%ed ntele !om % e metod !e %e t n lunar) du"a o temat !a a"ro,ata de d re!tor. ART.2).COMISIA PENTRU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA * n%tru e%te ntreg "er%onalul !u normele %"e! & !e8 * %ta, le%te normele %"e! & !e "entru !o" 8 * #er & !a re%"e!tarea normelor % !om"letea$a & %ele de "rote!t e a mun! 8 * nter# ne .n % tuat le !reate de nere%"e!tarea normelor de %e!ur tate8 ART.25.COMI+IA INCENDIILOR PENTRU PAZA SI STINGEREA

* n%tru e%te "er%onalul !u normele %"e! & !e8 * #er & !a re%"e!tarea normelor P.+.I.8 * nter# ne .n % tuat le !reate de nere%"e!tarea normelor %au .n or !e alte % tuat "e l n e P.+.I.8 ART 2( .COMI+IA DE IN9ENTARIERE A BUNURILOR GRADINITEI *e&e!tuea$a n#entar erea ,unur lor %!ol la termenele %ta, l te8 * %emnalea$a e#entualele nea=un%ur 8 ART.22 .COMISIA DISCIPLINARA *!er!etea$a a,ater le d %! "l nare ale !adrelor d da!t !e8 * "ro"une %an!t un ) !on&orm Codulu Mun! % +tatutulu !adrelor d da!t !e. ART. 22 E9ALUAREA a0 edu!atoarea &olo%e%te modal tat d #er%e de e#aluare a "rogre%elor !o" lor % a!orda atent e m"l !ar !o" lor n "ro!e%ul e#aluar 8 ,0 e#a luarea %e &a!e r tm ! !on&orm metodolog e %ta, l te de Con% l ul Nat onal de E#aluare % E-am nare re%"e!t ndu*%e "re#eder le d n Reulamentul de Organ $are % Dun!t onare a un tat lor d n n#atam ntul "reun #er% tar de %tat ' !0 In%trumentele de e#aluare %e %ta, le%! n &un!t e de # r%ta % de "art !ular tat le "% 1o"edagog !e ale !o" lor . A!e%tea "ot & ' Lu!rar %!r %e ' Lu!rar "ra!t !e ' Re&erate % "ro e!te ' Inter# ur ' Porto&ol . ART. 23 RE+UR+E UMANE

a0 "er%onalul d da!t ! )ned da!t ! % de ngr = re !are *% real $ea$a norma de a!t # tate n grad n ta) are o,l gat a de a re%"e!ta ord nea % d %! "l na) "rogramul de lu!ru) regulamentul de ord ne nter oara) %ar! n le %"e! & !e % o,l gator d n & %a "o%tulu ) "re!um % normele n # goare "re#a$ute de leg %lat a mun! ) d n domen ul edu!at e ) %an tar) et!. ,0 Dre"tur le % o,l gat le & e!aru %alar at d n grad n ta %e re%"e!ta n mod o,l gator u

!0 Ind &erent d e!ategor a %o! o*"ro&e% onala "e !are o re"re$ nta )"er%onalul anga=at n grad n ta de !o" are dator a % o,l gat a de a re%"e!ta normele "r # nd a% gurarea # et ) %anatat % ntegr tat !o" lulu "e t m"ul !at a!e%ta %e a&la n un tatea "re%!olara d0 Con% l ul de adm n %trat e % d re!torul %ta, le%! norme % !om"etente !are !om"letea$a & %a nd # duala a "o%tulu "entru "er%onalul d da!t ! % ned da!t !) n &un! e de ne!e% tat le grad n te . ART. 2< RELATII CU ALTE IN+TITUTII +I CU PUBLICUL

a0 Grad n ta !u Progrram Normal Nr. 2 C m"en %e a&la n %u,ord narea d re!te a I.+.J. ALBA . Re%"on%a, l tatea ment ner une relat "ermanente !u I.+.J. re# ne d re!t un grad n te ) %e& lor !om % lor !on%t tu te) tuturor !adrelor un tat . ,0 Grad n ta ntert nene relat !u aut r tat le lo!ale) =udetene) "ol t a) , %er !a % alte n%t tut gu#ernamentale % negu#ernamentale.Re"re$entantul grad n te n relat a !u !omun tatea lo!ala) organ $at le gu#ernamentale % nongu#ernamentale e%te d re!torul %au un !adru d da!t ! de%emnat de a!e%ta. !0 Cerer le) re!lamat le % %e% $ar le %e nreg %trea$a ntr*un do%ar %e"arat) du"a !e au &o%t nreg %trate n reg %tru de ntrar > e% r .+e% $ar le % re!lamat le anon me nu %e au n !on% derat e d0 +ol ! tant #or "r m ra%"un% ntr*o mluna de $ le. ART. 2: APELURI TELEDONICE a0 a"elur tele&on !e "ot & &a!ute de "e tele&oanele d n grad n te doar n ntere% de %er# ! u ar tele&oane n ntere% "er%onal "ot & &a!ute n !a$ur &oarte urgente % n a!e%te !a$ur !u l m tarea !on#or, r lor % !u a!!e"tul d re!torulu '

ART.24 . REGLEMENTARI DINALE


a0 n Grad n ta de !o" nr. 2 C m"en )Grad n ta nr. ( % Grad n ta !u Program Prelung t C m"en &umatul e%te nter$ %) !on&orm leg . ,0 or !e re!lamat e "r # nd neregul n de%&a%urarea a!t # tat n un tatea de n#atamant #a & de"u%a la d re!torul un tat "entru %olut onare 8 !0 "ar nt !o" lor # no#a? de deter orarea ,unur lor un t@? de .n#@?@m/nt "l@te%! toate lu!r@r le ne!e%are re"ara? lor %au %u"ort@ toate !1eltu el le "entru .nlo!u rea ,unur lor deter orate8

d0 Per%onalul d da!t ! de "redare) "er%onalul d da!t ! au- l ar) "re!um C !el de !ondu!ere r@%"und d %! "l nar "entru .n!@l!area .ndator r lor !e le re# n "otr # t !ontra!tulu nd # dual de mun!@) "re!um C "entru .n!@l!area normelor de !om"ortare !are d@unea$@ ntere%ulu .n#@?@m/ntulu C "re%t g ulu n%t tu? e . e0 +an!? un le d %! "l nare) !are %e "ot a"l !a "er%onalulu ) .n ra"ort !u gra# tatea a,ater lor) %unt'o,%er#a? e %!r %@) a#ert %ment) d m nuarea %alar ulu de ,a$@) !u "/n@ la (<I) "e o "er oad@ de (*: lun ) %u%"endarea) "e o "er oad@ de "/n@ la 2 an ) a dre"tulu de .n%!r ere la un !on!ur% "entru o!u"area une &un!? d da!t !e %u"er oare %au "entru o,? nerea gradelor d da!t !e or a une &un!? de !ondu!ere) de .ndrumare C de !ontrol) de%&a!erea d %! "l nar@ a !ontra!tulu de mun!@. * &0 "ro"unerea de %an!? onare %e &a!e de !@tre d re!tor %au de !el "u? n (H2 d n num@rul total al mem,r lor !on% l ulu de adm n %tra? e or a !on% l ulu "ro&e%oral. APROBAT) Con% l ul de Adm n %trat e al Grad n te !u "rogram "relung t nr. 2 CIMPENI) JUD. ALBA d n data de 23 %e"tem,r e 2556 (.Pre%ed nte >CIMPEAN ANA) edu!atoare >d re!tor 2. +e!retar >BALEA CO+MINA) edu!atoare 2.Mem,ru*RE+IGA AURELIA ) !onta, l 3.Mem,ru*CO+TEA CON+TANTA) edu!atoare <.Mem,ru*CON+TANTINE+CU ELENA) edu!atoare :.Mem,ru*POPA DANIELA ) edu!atoare 4.Mem,ru*POTINTEU MIJAELA ) edu!atoare 7.Mem,ru* BAR CON+TANTIN*re"re$entant Con% l ul Lo!al 6.Mem,ru*CATANA OLGA) re"re$entant al "ar nt lor (5. O,%er#ator >l der % nd !al +ICOE MARCELA >edu!atoare

TABEL

NOMINAL

CU PER+ONALUL CARE A LUAT LA CUNO+TINTA DE PREAENTUL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA NR. CRT. (. 2. 2. 3. <. :. 4. 7. 6. (5. ((. (2. (2. (3. (<. (:. (4 (7. (6. 25. NUMELE +I PRENUMELE CIMPEAN ANA +ICOE MARCELA POPA DANIELA DU+A ADRIANA BALEA CO+MINA PETACA DANIELA CO+TEA C*TANTA MOTORA NARCI+A BUJOR CLAUDIA CRETIU ADINA TOADER +IMONA 9LAAAN MARIANA ONET RODICA CON+TANTINE+CU ELENA BENGJEA NICOLETA +ICOIE MARIA +ENILA AURICA O+TACIOAIE AURELIA DA9ID RODICA DLOCA MELANIA DUNCTIA DIRECTOR EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE EDUCATOARE ADMINI+TRATOR INGRIJITOARE INGRIJITOARE INGRIJITOARE INGRIJITOAR BUCATAR +EMNATURA