Sunteți pe pagina 1din 68

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

D.S.V.S.A. SUCEAVA
Compartiment Achizitii- In e!titii
Str. Scurta , nr.2, cod 720223, tel. 0230522848, fax.520216 , e-mail: achizitiid ! ucea!a"#ahoo.com $r.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &ntocmit, 'c. (o)dan *a+a S'*,'- %%%%%%%% %%%%%%%% $'S'*,'-$'S'*,'-.

/0*12'$-3-&' /' 3-,&(1&,'


3. 4i a de date a achizitiei
1. /enumirea, adre a, numarul de telefon i de fax, adre a de eemail a autorit56ii contractante, 7rinci7ala acti!itate :
/.S.8.S.3 S1*'383, Str. Scurta, nr. 2, cod 720223, tel. 02309 2148:4,522848, fax. 02309 520216
;ocalitatea Sucea!a, <udetul Sucea!a e-mail: achizitiid ! ucea!a"#ahoo.com =rinci7ala acti!itate au acti!it56i ale autorit56ii contractante
2ini tere ori alte autorit56i 7u+lice centrale inclu i! cele u+ordonate la ni!el re)ional au local- Sanatate

2. &nformatii referitoare la 7rocedura 7rocedura a7licata :


a> +> c> d> e> 7rocedura de achizitii: 7rocedura de achizitii de er!icii conform art.16 din 0.1.?. ur a de finantarefinantare- fonduri 7u+lice de tat acord cadru- /3 i tem dinamic de achizitie- nu e te cazul eta7a u7limentara de licitatie electronica- $1 349 2006, cu com7letarile i modificarile ulterioare

3. 4. 5.

4orma contractului :

cri

$umarul de exem7lare : 2 @ doua >


3nunt de intentieintentie- $1
1

6. ;ocul de 7re tare a er!iciilor :


Ser!iciile !eterinare e !or 7re ta 7e raza urmatoarelor *S83 *S83-uri :

;ot 1 2

*S83 4ra in ,a ca

8aloare e timata 20122012- 2015 300312,00 ,0$ 237:45,00 ,0$

7. $atura 7rodu elor, lucrarilor au er!iciilor :


Ser!icii !eterinare, cod *=8 8520000085200000-1

8. -ermenul de finalizare9 durata contractului :


3cord cadru incheiat 7e o 7erioada de 4 ani, re 7ecti! anii 2012, 2013, 2014 i 2015.

:. &m7artire in loturi : /3 10. &nformatii 7ri!ind acordul cadru: cadru:


a. $umarul de o7eratori economici care !or fi 7arte a acorduluiacordului- cadru ce urmeaza a fi incheiat: 1 @ 1$1 > >, , re 7ecti! o7eratorul economic declarat ca ti)ator +. calendarul e timati! de de a7licare a 7rocedurii: conform anexei A calendarul 7rocedurii

de atri+uire A
c. calendarul e timati! de atri+uire a contractelor u+ ec!ente: 3n =erioada de ince7ut a contractului u+ ec!ent 1 2 3 4 05.03.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 =erioada de far it a contractului u+ ec!ent 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

d. e timari ale cantitatilor minime i maxime care ar 7utea fi olicitate 7e durata intre)ului acord cadru: in functie de efecti!ele de animale din cadrul fiecarui *S8 *S83 3 e. e timari ale cantitatilor minime i maxime care ar 7utea face o+iectul unui in)ur contract u+ ec!ent dintre cele ce urmeaza a fie atri+uite 7e durata acordului cadru: in functie

*S83 3 de efecti!ele de animale din cadrul fiecarui *S8

11. 0ferte alternati!e : nu e acce7ta


2

12. /enumirea, adre a, numarul de telefon i de fax i adre a de e-mail a +iroului de la care e 7oate olicita documentatia de atri+uire :
/.S.8.S.3 S1*'383, Str. Scurta, nr. 2, cod 720223, tel. 02309 2148:4,522848, fax. 02309 520216
e-mail: achizitiid ! ucea!a"#ahoo.com

;ocalitatea Sucea!a, <udetul Sucea!a, *om7artimentul 3chizitii3chizitii-&n!e titii


=er oana de contact: 'c. (o)dan *a+a, tel 07249 341 6:7, e-mail achizitiid ! ucea!a"#ahoo.com
/ocumentatia e !a o+tine in maximum 4 zile de la inaintarea olicitarii o7eratorului economic intere at.

13. *o tul i conditiile de 7lata in !ederea o+tinerii documentatiei de atri+uire :


/ocumentatia de atri+uire 7oate fi o+tinuta )ratuit de la ediul /S8S3 Sucea!a, Str. Scurta, nr. 2, cod 720223, tel. 02309 2148:4,522848, fax. 02309 520216, *om7artiment 3chizitii&n!e titii, 7er oana de contact- 'c. (o)dan *a+a, de catre re7rezentantii o7eratorilor economici. 3ce tia !or 7rezenta o adre a de olicitare a /ocumentatiei de 3tri+uire care a cu7rinda datele de contact ale o7eratorului economic olicitant.

14. -ermen limita 7entru de7unerea cererilor de documente au 7entru acce la documente :
0:.02.2012, ora 12.00

15. -ermen limita 7entru de7unerea 7ri!ind documentatia de atri+uire :

olicitarilor de clarificare clarificare

0:.02.2012, 0:.02.2012, ora 16 16.00

16. a> -ermenul limita de de7unere a ofertelor :


15.02.2012, 15.02.2012, ora 16.00 16.00 0rice ofertant are dre7tul de a- i modifica au de a- i retra)e oferta numai inainte de data limita ta+ilita 7entru de7unerea ofertei i numai 7rintr-o olicitare cri a in ace t en . &n cazul in care ofertantul dore te a o7ereze modificari in oferta deBa de7u a, ace ta are o+li)atia de a a i)ura 7rimirea i inre)i trarea modificarilor re 7ecti!e de catre autoritatea contractanta 7ana la data limita 7entru de7unerea ofertelor.

=entru a fi con iderate 7arte a ofertei modificarile tre+uie 7rezentate in conformitate cu cele de mai u , cu amendamentul ca 7e 7licul exterior e !a marca, in mod o+li)atoriu, i in cri7tia C20/&4&*3,&D. 0fertantul nu are dre7tul de a- i retra)e au de a- i modifica oferta du7a ex7irarea datei limita ta+ilite 7entru de7unerea ofertelor, u+ anctiunea excluderii ace tuia de la 7rocedura 7entru atri+uirea contractului de achizitie 7u+lica i a 7ierderii )arantiei 7entru 7artici7are. $u e te 7o i+ila retra)erea au modificarea ofertei du7a termenul limita de de7unere a ofertelor, re 7ecti! data de 15.02.2012, 15.02.2012, ora 16.00 16.00

+> 3dre a la care e tran mit ofertele :


/.S.8.S.3 S1*'383, Str. Scurta, nr. 2, cod 720223, ;ocalitatea Sucea!a, <udetul Sucea!a, ,omania

c> ;im+a in care tre+uie redactate ofertele :


,omana

17. a> /ata, ora i locul de chiderii :


16.02.2012, 16.02.2012, ora 10.00, 10.00 la adre a /.S.8.S.3 S1*'383, Str. Scurta nr. 2, ;ocalitatea Sucea!a, <udetul Sucea!a, ,omania

+> =er oanele autorizate a a i te la de chiderea ofertelor :


*omi ia de licitatie numita 7rin decizie i re7rezentantii im7uterniciti ale firmelor 7artici7ante o7tional

18. ?arantii olicitate :


3. ?arantia de 7artici7are ta+ilita e te de : $r. crt. 1 2 *S83 *S83 4ra in ,a ca 83;03,' 6000.00 ,0$ 4750.00 ,0$

i e 7oate con titui du7a cum urmeaza : - 0.=. in contul ,010-,'E 5:15005...000146 de chi la -rezoreria Sucea!a - in trument de )arantare emi in conditiile le)ii de o ocietate +ancara ori de o ocietate de a i)urari care e 7rezinta in ori)inal, in cuantumul i 7entru 7erioada 7re!azuta in documentatia de atri+uire - 7rin de7unerea la ca ieria /S8S3 Sucea!a a unui ordin de 7lata au a unei file cec, cu conditia confirmarii ace tora de catre +anca 7ana la de chiderea ofertelor 4

- 7rin de7unerea unei ume in numerar la ca ieria /S8S3 Sucea!a =erioada de !ala+ilitate a )arantiei de 7artici7are- minim 16.05.2012

(. ?arantia de +una executie a contractului : $1 S' S0;&*&-3 ?3,3$-&' /' (1$3 '.'*1-&'

1:. 2odalitati 7rinci7ale de finantare i de 7lata :


4ondurile unt alocate de la (u)etul de Stat. *ontra!aloarea 7rodu elor e !a achita de c5tre /S8S3 Sucea!a 7rin ordin de 7lat5 conform contractului ce urmeaz5 a fi Fncheiat, Fn limita aloca6iilor +u)etare.

20. *riterii de calificare 7ri!ind ituatia 7er onala a o7eratorilor economici care 7ot atra)e du7a ine excluderea ace tora din urma :
a> +> c> d> /eclaratie 7ri!ind eli)i+ilitateaeli)i+ilitatea- formular nr. 4 /eclaratie 7ri!ind neFncadrarea Fn itua6iile 7re!5zute la la art. 181 din 0.1.?. nr. *ertificat de 7artici7are la licitatie cu oferta inde7endentainde7endenta- formular nr.6 *ertificat fi cal 7ri!ind im7ozitele i taxele locale in cazul 7er oanelor fizice9

34920063492006- formular nr. 5

BuridiceBuridice- ori)inal au le)alizat notarial o+li)atoriu, in termen de !ala+ilitate din care a reia a ca nu exi ta datorii cadente in luna anterioara celei in care e de7un ofertele, re 7ecti! luna ianuarie 2012 a im7ozitelor i taxelor la +u)etul local . =entru 7er oanele fizice9 Buridice traine e con idera edificatoare documente echi!alente emi e de autoritatile din tara de ori)ine. &n cazul in care in tara de ori)ine au in alta tara in care e te ta+ilit ofertantul nu exi ta 7re!ederi le)ale referitoare la declaratia 7e 7ro7rie ra 7undere, e acce7ta o delcaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati admini trati!e au Budiciare au a unei a ociatii 7rofe ionale care are com7etente in ace t en . e> Buridice- ori)inal *ertificat de ate tare fi cala 7entru 7er oanele fizice9 Buridice au le)alizat notarial o+li)atoriu, in termen de !ala+ilitate, din care a reia a ca nu exi ta datorii cadente in luna anterioara celei in care e de7un ofertele, re 7ecti! luna ianuarie 2012, a im7ozitelor, taxelor i contri+utiilor de a i)urari ociale catre +u)etul )eneral con olidat. =entru 7er oanele fizice9 Buridice traine e con idera edificatoare documente echi!alente emi e de autoritatile din tara de ori)ine. &n cazul in care in tara de ori)ine au in alta tara in care e te ta+ilit ofertantul nu exi ta 7re!ederi le)ale referitoare la declaratia 7e 7ro7rie ra 7undere, e acce7ta o delcaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati admini trati!e Budiciare au a unei a ociatii 7rofe ionale care are com7etente in ace t en . au

/.S.8.S.3. Sucea!a are dre7tul de a exclude exclude de la 7rocedura orice ofertant care e ituatii, , in conformitate cu 7re!ederile art. incadreaza in una au mai multe dintre urmatoarele ituatii 181 din 0.1.?. 349 2006: 2006:
a> e te Fn tare de faliment ori lichidare, afacerile Fi unt condu e de un admini trator Budiciar au acti!it56ile ale comerciale unt u 7endate ori fac o+iectul unui aranBament cu creditorii au e te Fntr-o itua6ie imilar5 cu cele anterioare, re)lementat5 7rin le)eG +> face o+iectul unei 7roceduri le)ale 7entru declararea a Fn una dintre itua6iile 7re!5zute la lit. a>G c> nu Hi-a Fnde7linit o+li)a6iile de 7lat5 a im7ozitelor, taxelor Hi contri+u6iilor de a i)ur5ri ociale c5tre +u)etele com7onente ale +u)etului )eneral con olidat, Fn conformitate cu 7re!ederile le)ale Fn !i)oare Fn ,omInia au Fn 6ara Fn care e te ta+ilitG cJ1> Fn ultimii 2 ani nu Hi-a Fnde7linit au Hi-a Fnde7linit Fn mod defectuo o+li)a6iile contractuale, din moti!e im7uta+ile ofertantului Fn cauz5, fa7t care a 7rodu au e te de natur5 5 7roduc5 )ra!e 7reBudicii +eneficiarilor ace tuiaG d> a fo t condamnat, Fn ultimii trei ani, 7rin hot5rIrea definiti!5 a unei in tan6e Budec5toreHti, 7entru o fa7t5 care a adu atin)ere eticii 7rofe ionale au 7entru comiterea unei )reHeli Fn materie 7rofe ional5G e> 7rezint5 informa6ii fal e au nu 7rezint5 informa6iile olicitate de c5tre autoritatea contractant5, Fn le)5tur5 cu itua6ia 7ro7rie aferent5 cazurilor 7re!5zute la lit. a> - d>.

f> )>

/eclara6ie 7ri!ind calitatea de 7artici7ant la 7rocedur5 7rocedur5ocedur5- formular nr. 10 ,ecomandari din 7artea altor +eneficiari9 clienti K *erinta minima de calificare: : cel

7utin o recomandare 7entru unul din er!iciile mentionate in formularul nr. 11 @ li ta 7rinci7alelor er!icii anitar- !eterinare > i9 au, du7a caz recomandare de la ultimul loc de munca. ,ecomandarea tre+uie a 7recizeze cel 7utin urmatoarele a 7ecte: - modul de inde7linire a o+li)atiilor contractuale 7e 7arcur ul derularii contractului re 7ecti!G e !or acorda calificati!e 7e recomandare, de la caz la caz, du7a cum urmeaza: - ne ati facator ati facator - +un - foarte +un - referirea a e faca la un contract care face o+iectul 7rezentei documentatii de atri+uire @ er!icii de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale i al +olilor tran mi i+ile de la

animale la om, de 7rotectie a animalelor i a mediului i9 au de er!icii de identificare i inre)i trare a animalelor Hi a mi carii ace tora, 7recum i de corectare a e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor le)ale de inre)i trare au de )re eli de Fnre)i trare, cu 7ri!ire la animalele din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uine. >
07eratorii economici care in ultimele 12 luni au a!ut incheiat minim un contract de 7re tari er!icii !eterinare cu /.S.8.S.3. Sucea!a au o alta /.S.8.S.3. din ,omania, unt o+li)ati ca minim 1 @ una > recomandare a fie din 7artea re 7ecti!elor in titutii. &n ace t caz calificati!ul minim 7entru 7re tarea er!iciilor !eterinare conform contractelor incheiate tre+uie a fie (1$. h> /eclaratie 7ri!ind neFncadrarea Fn itua6iile 7re!5zute la art. 6:1 din 0.1.?. nr.

34920063492006- formular nr.23

21. *a7acitatea de exercitare a acti!itatii 7rofe ionale @ inre)i trare > :


a> *ertificat con tatator emi de 0ficiul ,e)i trului *omertului de 7e lan)a -ri+unalul Fn a c5rui raz5 teritorial5 e afl5 ediul9domiciliul ofertantului @ in termen de !ala+ilitate!ala+ilitate- emi cu maxim 30 de zile inainte de data de7unerii ofertelor, 7rezentat in ori)inal, ori)inal, le)alizat notarial au xeroco7ie certificata 7entru conformitate conformitate cu ori)inalul cu emnatura i Htam7ila doar in cazul in care documentul nu 7recizeaza fa7tul ca ace ta e te !ala+il doar in ori)inal le)alizata.> le)alizata.>, din care a rezulte urmatoarele: Lo+iectul de acti!itate al ofertantului K 0fertantul tre+uie 5 fac5 do!ada c5 are codul *3'$ a ociat o+iectului contractului Lnu unt in cri e mentiuni cu 7ri!ire la a7licarea ;e)ii nr. 8592006 7ri!ind 7rocedura au in co7ie

in ol!en6ei, cu modificarile i com7letarile ulterioare au ca ocietatea e afla in inca7acitate de


7lata. au +> *ertificatul de inre)i trare emi de 0ficiul ,e)i trului *omertului de 7e lan)a au alte documente edificatoare care a

-ri+unal 7entru 7er oanele fizice9 Buridice romane

do!edea ca forma de inre)i trare ca 7er oana fizica au Buridica i du7a caz, de ate tare ori a7artenenta din 7unct de !edere 7rofe ional, in conformitatea cu 7re!ederile din tara in care ofertantul e te ta+ilit 7entru 7er oanele fizice9 Buridice traine au c> *odul unic de inre)i trare din care a rezulte o+iectul de acti!itate al ca+inetului medical !eterinar9 ocietatii comerciale, 7ecific ace tei achizitii 7u+lice. K co7ie

22. Situatia economicaeconomica-financiara :


a> 2011, ,ezultatul exercitiilor financiare 7e ultimul an - +ilantul conta+il aferent anului /eclaratia 7eciala 7ri!ind !eniturile realizate @ declaratia 200 > au /ecizia de im7unere anuala 7entru i inre)i trat la 3dmini tratia au, du7a caz,

inre)i trata la 3dmini tratia 4inantelor =u+lice, ,

2011 11 inre)i trata la 3dmini tratia !eniturile realizate din ,omania de 7er oanele fizice 7e anul 20 4inantelor =u+lice. &n cazul 7er oanelor Buridice care nu au de7u 30.06.2011. =entru 7er oanele fizice9 Buridice documentului olicitat +> 4iHa de informa6ii )enerale)enerale- formularul nr. 7 traine 4inanciara +ilantul conta+il la data de 31.12.2011, e acce7ta i +ilantul conta+il la data de e con idera edificatoare documente echi!alente emi e de autoritatile din tara de ori)ine. *erinta minima de calificare : 7rezentarea

23. *a7acitatea tehnica i9 au 7rofe ionala :


7

a>

;i ta 7rinci7alelor

er!icii

anitaranitar- !eterinare 7re tate in ultimii 3 ani,

continand !alori, 7erioade de 7re tare, +eneficiari- formular nr. 11. *erinta minima de calificare: 7rezentarea documentului olicitat +> /eclara6ie 7ri!ind utilaBele, in tala6iile, echi7amentele tehnice de care di 7une er!icii- formular nr. o7eratorul economic 7entru Fnde7linirea core 7unz5toare a contractului de er!icii 1:. *erinta minima de calificare- 7rezentarea documentului olicitat c>

&nformatii referitoare la tudiile, 7re)atirea 7rofe ionala i calificarea

7er onalului de conducere, 7recum i ale 7er oanelor re 7on a+ile 7entru inde7linirea
core 7unzatoare a contractului de er!icii. Se !a com7leta i 7rezenta formularul 12 ata at 7rezentei fi e de date a achizitiei. *erinta minima de calificare: o 7er oana re 7on a+ila 7entru

inde7linirea contractului !a fi medic !eterinar cu ate tat de li+era 7ractica. celelalte 7er oane @ daca e te cazul > !or a!ea tudii de 7ecialitate anitar !eterinare @ u7erioare au medii >.
&n !ederea !erificarii ace tor criterii de calificare, o7eratorul economic 7artici7ant la 7rocedura !a de7une in cadrul /ocumentelor de *alificare urmatoarele documente: 2> 7rezentarea unei di7lome9 ade!erinte de a+ ol!ent al unei facultati de medicina !eterinara acreditate 3> 7rezentarea ate tatului de li+era 7racticaG 4> 7rezentare contractelor de munca i a di7lomelor de +acalaureat au de a+ ol!ent al unei facultati de medicina !eterinara ale 7er onalului an)aBat acolo unde e te cazul. 07eratorul economic 7artici7ant la 7rocedura are a+li)atia de a a!ea an)aBat 7er onal de 7ecialitate @ medic au a i tent !eterinar > 7entru de fa urarea in +une conditii a 7re tarii de er!icii !eterinare a tfel: - 7entru 7rima *S8 conce ionata9 contractata @ inclu i! *S8 care face o+iectul ofertei de7u e in cadrul 7rezentei 7roceduri >>- minim 1 @ una > 7er oana, o+li)atoriu medic !eterinar. 3cea ta 7er oana 7oate fi actionar maBoritar, a ociat 7rinci7al au an)aBat cu contract de munca. - cate 1 @ una > 7er oana 7ro7ortional 7entru fiecare *8S care de7a e te 7rima *S8 conce ionata9 contractata @ medic !eterinar au a i tent !eterinar >. *erintele de la articolul 23, litera c. alin. 4 unt o+li)atorii o+li)atorii 7e toata 7erioada derularii acordului cadru MMM d> o7eratorul economic 7artici7ant la 7rocedura !a 7rezenta o declaratie 7e 7ro7rie ra 7undere din care a reia a numarul de *ircum cri7tii Sanitar 8eterinare 7entru care are incheiat contract de conce conce iune9 7re tare de er!iciier!icii- formular nr. 16. /e a emenea !a anexa co7ii du7a contractele incheiate @ daca e te cazul >. e> 7rezentarea unei declaratii 7e 7ro7ria ra 7undere conform careia ofertantul are cuno tintele nece are o7er5rii 7e com7utercom7uter- formular nr. 17

f > 'x7erienta documentului olicitat

imilaraimilara- formular nr.:. *erinta minima de calificare- 7rezentarea

24. 3lte documente o+li)atorii @ documente de calificare > :


4ormular de 0ferta0ferta- formular nr. 13 ?rafic de 7re tare a er!iciilorer!iciilor- formular nr. 21 /eclaratie 7e 7ro7rie ra 7undere din care a reia a ca la ela+orarea ofertei

ofertantul a tinut cont de o+li)atiile referitoare la conditiile de munca i 7rotectia muncii, a a cum e te re)lementat in ;e)ea 31:9 20062006- ;e)ea ecuritatii i anatatii in munca muncaca formular nr. 14 /eclaratie 7e 7ro7rie ra 7undere in care !a 7ecifica ca 7e 7arcur ul derularii contractului de 7re tari er!icii !eterinare, ofertantul !a 7re ta er!iciile re 7ectand in totalitate 7re!ederile caietului de arcini anexat 7rezentei /ocumentatii /ocumentatii de 3tri+uire3tri+uire formular nr.15 3de!erinta de la *ole)iul 2edicilor 8eterinari 7e raza caruia e te in cri medicul !eterinar de li+era 7ractica re 7on a+il cu efectuarea 7re tarilor de er!icii in conformitate cu 7re!ederile caietului de arcini. *erinta minima de calificare : 7rezentarea ade!erintei de la *28 din care a reia a urmatoarele : L ca la data de7unerii ofertelor, re 7ecti! 15.02.2012, ora 16.00, medicul !eterinar de li+era 7ractica e te in cri in *.2.8. i are 7latita cotizatia la zi L ca in ultimele 12 luni, ace ta nu a fo t *omi ia de /eontolo)ie a *.2.8. L adre a ediului unitatii medical- !eterinare in care i i de fa oara acti!itatea o7eratorul economic, inre)i trata in re)i trul unic al *ole)iului 2edicilor 8eterinari, inclu i! a ecundare daca e te cazul. *o7ie du7a certificatul de inre)i trare in ,e)i trul 1nic a unitatii medical*o7ie du7a *.&. au (.&. al medicului !eterinar de li+era 7ractica re 7on a+il de *o7ie du7a actul de 7ro7rietate, inchiriere, conce iune, comodat, etc. in care e ediilor anctionat 7e linie 7rofe ionala de catre

!eterinare, !izat 7e anul 2012 -

inde7linirea contractului, din care a reia a unde i i are ace ta domiciliul ta+il au flotant.
afla unitatea medical- !eterinara in care i i de fa oara acti!itatea @ conform inre)i trarii din ,e)i trul 1nic al *ole)iului 2edicilor 8eterinari >, inclu i! a ediilor ecundare daca e te cazul. 31.12.2012. 4ormular model model declara6ie ini6ial5 7ri!ind Fnde7linirea cerin6elor de calificarecalificare/eclaratie 7e 7ro7rie ra 7undere din care a reia a ca o7eratorul economic !a formular nr. 20 de chide un *28 7e raza *S83*S83-ului 7entru care a de7u oferta, in caz ca !a fi declarat ca ti)atorti)ator- formular nr. 18 9 *o7ie du7a un contract de euri, cu !ala+ilitate minim er!icii incinerare de euri

25. =erioada de tim7 in care ofertantul tre+uie a i i mentina oferta !ala+ila :


16.05.2012

26. *riterii de atri+uiere a contractului :


a. b.
$r. *rt.

*riteriul a7licat 7entru atri+uirea contractului de achizi6ie 7u+lic5 : oferta '!aluarea ofertelor din 7unct de !edere tehnicotehnico- economic e !a face
/enumirea factoru factorului luat in con iderare =rocent din total 7unctaB @ N> 30 70 30 N

cea mai a!antaBoa a din 7unct de !edere tehnico- economic.

7entru fiecare lot in 7arte du7a urmatorul 7unctaB :

1 2

=retul 4actorul tehnic din care


/i tanta in Oilometri 7e o ea de la locul de domiciliul @ ta+il9 flotant > trecut in actele de identitate ale medicului !eterinar de li+era 7ractica re 7on a+il cu executia contractului i 7ana la centrul admini trati! al localitatii 7e raza caruia i i are ediul *.S.8.-ul 7entru care e de7une oferta /i tanta in Oilometri 7e o ea de la locul unde i i are adre a ediul unitatii medicale- !eterinare in care i i de fa oara acti!itatea o7eratorul economic inre)i trata in re)i trul unic al *ole)iul 2edicilor 8eterinari i 7ana la centrul admini trati! al localitatii 7e raza caruia i i are ediul *.S.8.- ul 7entru care e de7une oferta $umarul de 7eciali ti im7licati in realizarea acti!itatilor, cu a i)urarea i demon trarea fa7tului ca unt a i)urate toate ex7ertizele nece are 7entru realizarea acti!itatilor

30 N

40 N

+.1. '!aluarea ofertei de 7ret


0ferta cu cel mai mic 7ret 7rime te 100 7uncte. *elelalte oferte folo ind urmatoarea formula @ re)ula de 3 im7la >: unt ierarhizate

=unctaB . P @oferta cu cel mai mic 7ret9 oferta luata in con iderare> x 100P . 7uncte
=entru determinarea 7retului ofertei total al ofertei, ofertei e!aluarea 0ferta de 7ret e !a face adunand tarifele 7rezentate la fiecare 7ozitie de catre o7eratorii economici 7artici7anti la 7rocedura. e !a face 7entru urmatoarele 7ozitii din cadrul unui lot, in conformitate cu 7re!ederile caietului de arcini @ com7onenta unui lot > :
Nr. crt. 1. %. Aciunea desfurat Inspecia animalelor dispus de direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor udeene, respectiva municipiului !ucureti &xaminarea clinic a animalelor pentru suspiciunea $olilor ma ore' a# $ovine $# ecvine c# ovine, caprine d# suine e# carnasiere f# psri Tariful, exclusiv TVA lei"gospodrie lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal

10

g# al$ine, viermi de mtase etc. (. )ecoltri de pro$e de s*nge pentru examene de la$orator +serologice, ,ematologice, $ioc,imice, virusologice, para-itologice etc.# a# animale mari $# animale mici i mi locii c# suine d# psri e# alte specii .. )ecoltarea pro$elor de organe, esuturi i a# animale mari a altor pro$e pentru anali-e de la$orator, $# animale mici i mi locii efectuarea de necropsii la' c# psri d# alte specii e# alte pro$e, inclusiv coprologice /. 2. Teste rapide pentru diagnosticul mamitelor su$clinice Activiti de depistare prin examen alergic a# tu$erculinare test unic $#T01 c# maleinare d# paratu$erculinare 3. 4. )ecoltare pro$e sanitaie, ap, fura e Activiti imunoprofilactice, conform 5rogramului aciunilor de supraveg,ere, prevenire, control i eradicare a $olilor la animale, a celor transmisi$ile de la animale la om, protecia animalelor i protecia mediului, de identificare i 6nregistrare a $ovinelor, suinelor, ovinelor i caprinelor, pentru anul %711' 9ucrri de decontaminare, de-infecie, de-insecie, derati-are i de necesitate' a# animale mari $# ovine, caprine c# suine d# carnasiere

lei"familie lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal +. sferturi# lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"pro$ lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal lei"cap de animal

8.

a# 6n uniti -oote,nice, de industrie alimentar, la gospodriile populaiei $# 6n camere de incu$aie, viermi de mtase etc.

lei"177 m% lei"m% lei"cap de animal lei"cap de animal lei cap de animal lei"cap de animal

17.

:anopera privind identificarea i 6nregistrarea animalelor i a micrilor acestora, corectarea eventualelor erori'

a# $ovine $# ovine, caprine - % crotalii c# ovine, caprine - o singur crotalie d# suine

-ariful !a fi ex7rimat in ,0$ fara -839 ca7 de animal 7entru fiecare 7ecie in 7arte, f5r5 a e de7a i tarifele a7ro+ate 7rin Q0-R,S,'3 /' ?18',$ nr. 114 din : fe+ruarie 2011

a7ro+area anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7entru a7r o+area ac6iunilor anitar 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, trare 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i tr are a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2011. /e7a irea tarifului maximal din Q.?. nr. 114 din : fe+ruarie 2011 la 1 @ una > au mai 2011
multe actiuni, duce la de calificarea o7eratorului economic 7artici7ant la 7rocedura.

+.2 +.2. '!aluarea ofertei tehnice. +.2.1. '!aluarea ofertei tehnice 7ri!ind di tanta de la locul de domiciliul
ta+il trecut in co7ia du7a actele de identitate ale medicului !eterinar de li+era 7ractica re 7on a+il cu executia contractului @ co7ie de7u a in cadrul /ocumentelor de *alificare > i 7ana la centrul admini trati! al localitatii 7e raza caruia i i are ediul *.S.8.-ul 7entru care e de7une oferta. =unctele e !or acorda in felul urmator:
11

L 0 - 5 Oilometri inclu i!- 100 7uncte L 6 - 15 Oilometri inclu i!- 75 7uncte L T 15 Oilometri- 50 7uncte

+.2.2. '!aluarea ofertei tehnice 7ri!ind di tanta in Oilometri 7e o ea de la locul


unde i i are adre a ediul unitatii medicale- !eterinare in care i i de fa oara acti!itatea o7eratorul economic inre)i trata in re)i trul unic al *ole)iul 2edicilor 8eterinari i 7ana la centrul admini trati! al localitatii 7e raza caruia i i are ediul *.S.8.- ul 7entru care e de7une oferta. /aca e te cazul, la e!aluare e !a lua in con iderare adre a ediului ecundar al unitatii
medicale- !eterinare daca ace ta e te mai a7ro7iat de centrul admini trati! al *.S.8.- ului 7entru care e de7une oferta, dar numai cu conditia ca ace ta a fie con emnat in certificatul de inre)i trare in ,e)i trul 1nic a unitatii medical- !eterinare i in ade!erinta eli+erata de *ole)iul medicilor !eterinari documente de7u e in cadrul documentelor de calificare conform cerintelor articolului 24.

=unctele e !or acorda in felul urmator:


L 0 - 5 Oilometri inclu i!- 100 7uncte L 6 - 15 Oilometri inclu i!- 75 7uncte L T 15 Oilometri- 50 7uncte

+.2.3. '!aluarea ofertei tehnice 7ri!ind numarul de


nece are 7entru realizarea acti!itatilor =unctele e !or acorda in felul urmator:

7eciali ti im7licati in

realizarea acti!itatilor, cu a i)urarea i demon trarea fa7tului ca unt a i)urate toate ex7ertizele

L 0ferta care !a a i)ura cel mai mare numar de 7eciali ti 7e te cerintele articolului 23, litera *, 7unctul 4- 100 7uncte L 7entru un numar mai mic de 7eciali ti 7unctaBul e acorda 7rocentual a tfel:

=unctaB . P $r. 7eciali ti9 $r. maxim de 7eciali ti x 100 P . 7uncte

+.3 +.3. 3dBudecarea contractului


3le)erea ofertantului ca ti)ator *ea mai a!antaBoa a oferta tehnico- economica e te ta+ilita 7e +aza ra7ortului 309 70 dat de 7ret i calitatea tehnica conform articolului 26, litera +. din 4i a de /ate a 3chizitiei. =unctaBele financiare i tehnice rezultate e aduna. 3cordarea contractului e !a decide in fa!oarea contractantului cu oferta care are cel mai mare 7unctaB a tfel rezultat.

c.

3tri+uirea contractului de achizitie 7u+lica :


12

1.

?arantia de +una executie : in conformitate cu 7re!ederile art. 18, lit. ( 3Bu tarea 7retului contractului- /3, du7a cum urmeaza:

din 7rezenta 4i a de /ate a achizitiei


2. *ontractul u+ ec!ent care e !a incheia intre 7arti in anul 2012, 2012 !a cu7rinde actiunile anitar-!eterinare 7re!azute in Q0-R,S,'3 /' ?18',$ nr. 114 din : fe+ruarie 2011 7entru a7ro+area ac6iunilor anitaranitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora tora 7entru anul 2011. &n cazul in care 7ana la emnarea contractului u+ ec!ent 7e anul 2012 !or fi 7u+licate in le)i latie actiunile anitare- !eterinare 7recum i tarifele maximale aferente ace tora, 7re!azute a fi efectuate 7e 7arcur ul anului 2012, atunci contractul u+ ec!ent e !a intocmi in conformitate noile 7re!ederi. &n i7oteza in care du7a emnearea contractului, 7e anul 2012 !or fi 7u+licate tarifele maximale aferente ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor 7rin Qotararea de ?u!ern i ace tea unt mai mici decat cele din Q0-R,S,'3 /' ?18',$ nr. 114 din : fe+ruarie 2011, tarifele 7re!azute in contractul u+ ec!ent 7e anul 2012 e !or aBu ta in mod core 7unzator, ace tea ne7utand fi mai mari decat cele ta+ilite in le)i latie. *ontractele u+ ec!ente ce e !or incheia anual @ 2012 - 2015 > !or cu7rinde actiunile anitar- !eterinare 7re!azute in le)i latie a fi efectuate in anul re 7ecti!. &nce7and cu anul 2013 i 7ana in anul 2015, contractele u+ ec!ente care e !or emna intre /S8S3 Sucea!a i o7eratorul economic de emnat ca ti)ator e !or aBu ta du7a cum urmeaza: - in anul 2013, 7retul contractului 7oate a cada au a crea ca 7entru fiecare 7ozitie,

7ro7ortional cu caderea au cre terea tarifelor re)lementate 7rin le)i latia in !i)oare, re 7ecti! actele normati!e 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2013. - in anul 2014, 7retul contractului 7oate a cada au a crea ca 7entru fiecare 7ozitie 7ro7ortional cu caderea au cre terea tarifelor re)lementate 7rin le)i latia in !i)oare, re 7ecti! actele normati!e 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2014. - in anul 2015, 7retul contractului 7oate a cada au a crea ca 7entru fiecare 7ozitie 7ro7ortional cu caderea au cre terea tarifelor re)lementate 7rin le)i latia in !i)oare, re 7ecti! actele normati!e 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2015.
13

*ontractele u+ ec!ente e !or incheia anual, du7a a7aritia in 2onitorul 0ficial al ,omaniei a actelor le)i lati!e care re)lementeaza efectuarea actiunilor care fac o+iectul ace tui contract, 7recum i a tarifelor aferente ace tora 7entru fiecare an in 7arte. =ana la intrarea in !i)oare a actelor normati!e care re)lementeaza efectuarea actiunilor anitar !eterinare o+li)atorii,de intere national i a tarifelor aferente ace tora i 7ana la incheierea urmatorului contract u+ ec!ent, contractul u+ ec!ent 7oate fi 7relun)it 7rin act aditional in !ederea a i)urarii continuitatii efectuarii actiunilor anitare !eterinare.

27. /enumirea Hi adre a or)ani mului com7etent de rezol!are a conte ta6iilor.


*on iliul $ational de Solutionare a *onte tatiilor (ucure ti 3dre a : Str Sta!ro7oleo , nr. 6, Sector Sector 3, (ucure ti, ,omania, 030084 -el.9 fax 021 310 46 41 G 021 310 46 42 e-mail : office"cn c.ro

28. Ser!iciul de la care e 7ot o+tine informatii 7ri!ind utilizarea cailor de atac :
*om7artimentul <uridic /S8S3 Sucea!a Strada Scurta, nr.2, ;ocalitatea Sucea!a, <udetul Sucea!a, ,omania, cod 720223 -el.9 fax 0230 522848 G 0230 520216

2:. /enumirea in tantei com7etente :


-ri+unalul Sucea!a Sectia *ontencio i 3dmini trati! Strada Stefan cel 2are, nr. 62, ;ocalitate Sucea!a <udet Sucea!a, ,omania, cod 7o tal 720062 -el.9 fax 0230 214:48

30. 3lte informatii :


a.
3utoritatea contractanta i i rezer!a dre7tul de a anula a7licarea 7rocedurii, daca 7e 7arcur ul 7roce ului de atri+uire a7ar modificari le)i lati!e maBore care interzic autoritatii contractante achizitionarea unor er!icii din cele care fac o+iectul 7rezentei documentatii de atri+uire.

+. c.

0+iectul acordului- cadru e modifica core 7unzator 7e 7arcur ul derularii, 7otri!it

modificarilor le)i lati!e inter!enite.

*adrul le)i lati!


;'?&S;3-&' $3-&0$3;3

L;'?' ;'?' nr. 111 din 27 a7rilie 2006 7entru a7ro+area 0rdonan6ei de ur)en65 a ?u!ernului nr. 7492005 7ri!ind Fnfiin6area 3utorit56ii $a6ionale 7entru ,e)lementarea Hi 2onitorizarea 3chizi6iilor =u+lice, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 37: din 3 mai 2006.

14

L;'?' ;'?' nr. 337 din 17 iulie 2006 7entru a7ro+area 0rdonan6ei de ur)enta a ?u!ernului nr. 3492006 7ri!ind atri+uirea contractelor de achizi6ie 7u+lica, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice Hi a contractelor de conce iune de er!icii, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 625 din 20 iulie 2006. L;'?' ;'?' nr. 128 din 5 mai 2007 7entru modificarea Hi com7letarea 0rdonan6ei de ur)en65 a ?u!ernului nr. 3492006 7ri!ind atri+uirea contractelor de achizi6ie 7u+lic5, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice Hi a contractelor de conce iune de er!icii, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 30: din : mai 2007. L;'?' ;'?' nr. 228 din 4 iulie 2007 7entru a7ro+area 0rdonan6ei de ur)en6a a ?u!ernului nr. 3092006 7ri!ind func6ia de !erificare a a 7ectelor 7rocedurale aferente 7roce ului de atri+uire a contractelor de achizi6ie 7u+lic5, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 471 din 12 iulie 2007. L0,/0$3$UR 0,/0$3$UR /' 1,?'$UR nr. 74 din 2: iunie 2005, 2005 7ri!ind Fnfiin6area 3utorit56ii $a6ionale 7entru ,e)lementarea Hi 2onitorizarea 3chizi6iilor =u+lice, cu modific5rile Hi com7let5rile adu e de ;'?'3 nr. 111 din 27 a7rilie 2006G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. 25 din 18 a7rilie 2007G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. 1: din 7 martie 200:. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 8:5 din 4 au)u t 2005 7ri!ind or)anizarea Hi func6ionarea 3utorit56ii $a6ionale 7entru ,e)lementarea Hi 2onitorizarea 3chizi6iilor =u+lice 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 751 din 18 au)u t 2005. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. :01 din 4 au)u t 2005 7ri!ind a7ro+area Strate)iei de reforma a i temului achizi6iilor 7u+lice, 7recum Hi a 7lanului de ac6iune 7entru im7lementarea ace teia Fn 7erioada 2005-2007, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 758 din 1: au)u t 2005. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. :42 din 1: iulie 2006 7entru a7ro+area $ormelor de a7licare a 0rdonantei de ur)enta a ?u!ernului nr. 3092006 7ri!ind functia de !erificare a a 7ectelor 7rocedurale aferente 7roce ului de atri+uire a contractelor de achizitie 7u+lica, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 661 din 1 au)u t 2006, cu modific5rile Hi com7let5rile adu e de Q0-R,S,'3 nr. 1.083 din 5 e7tem+rie 2007. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. :25 din 1: iulie 2006 7entru a7ro+area normelor de a7licare a 7re!ederilor referitoare la atri+uirea contractelor de achizi6ie 7u+lica din 0rdonanta de ur)enta a ?u!ernului nr. 3492006, modificata 7rin Q.?. 834 din 22 iulie 200:, 7u+licata in 2onitorul 0ficial nr. 515 din 27 iulie 200:. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 1.056 din : au)u t 2006 7ri!ind modificarea art. 102 din Qot5rIrea ?u!ernului nr. :2592006, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 727 din 25 au)u t 2006. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 1.337 din 27 e7tem+rie 2006 7ri!ind com7letarea Qot5rIrii ?u!ernului nr. :2592006, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 817 din 4 octom+rie 2006. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 782 din 14 iunie 2006 7entru a7ro+area ,e)ulamentului de or)anizare Hi func6ionare al *on iliului $a6ional de Solu6ionare a *onte ta6iilor, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 553 din 27 iunie 2006. LQ0-R,S Q0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 1.660 din 22 noiem+rie 2006 7entru a7ro+area $ormelor de a7licare a 7re!ederilor referitoare la atri+uirea contractelor de achizi6ie 7u+lic5 7rin miBloace electronice din 0rdonan6a de ur)en65 a ?u!ernului nr. 3492006, modificata 7rin Q.?. nr. 1:8 din 27 fe+ruarie 2008 i 7rin Q.?. 370 din 25 martie 200:. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 1.083 din 5 e7tem+rie 2007 7entru modificarea Hi com7letarea $ormelor de a7licare a 0rdonan6ei de ur)en65 a ?u!ernului nr. 3092006 7ri!ind func6ia de !erificare a a 7ectelor 7rocedurale aferente 7roce ului de atri+uire a contractelor de achizi6ie 7u+lic5, a7ro+ate 7rin Qot5rIrea ?u!ernului nr. :4292006 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 627 din 12 e7tem+rie 2007. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 525 din 30 mai 2007 7ri!ind or)anizarea Hi func6ionarea 3utorit56ii $a6ionale 7entru ,e)lementarea Hi 2onitorizarea 3chizi6iilor =u+lice 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 3:5 din 12 iunie 2007. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 500 din 30 mai 2007 7ri!ind u7limentarea num5rului de 7o turi al *on iliului $a6ional de Solu6ionare a *onte ta6iilor, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 371 din 31 mai 2007. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 1.180 din 4 octom+rie 2007 7entru u7limentarea num5rului 7er onalului *on iliului $a6ional de Solu6ionare a *onte ta6iilor, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 686 din : octom+rie 2007. LQ0-R,S,' Q0-R,S,' nr. 71 din 24 ianuarie 2007 2007 7entru a7ro+area $ormelor de a7licare a 7re!ederilor referitoare la atri+uirea contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice Hi a contractelor de conce iune de er!icii 7re!5zute Fn 0rdonanta de ur)enta a ?u!ernului nr. 3492006, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. :8 din 8 fe+ruarie 2007. L0,/0$3$UR 0,/0$3$UR /' 1,?'$UR nr. 34 din 1: a7rilie 2006, 2006 7ri!ind atri+uirea contractelor de achizitie 7u+lica, a contractelor de conce iune de lucrari 7u+lice i a contractelor de conce iune de er!icii, cu modific5rile Hi com7let5rile adu e de: ;'?'3 nr. 337 din 17 iulie 2006G ,'*-&4&*3,'3 nr. 337 din 17 iulie 2006G ;'?'3 nr. 128 din 5 mai 2007G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. :4 din 26 e7tem+rie 2007G /'*&E&3 nr. 56: din 15 mai 2008G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. 143 din 28 octom+rie 2008G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. 228 din 30 decem+rie 2008G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. 1: din 7 martie 200:G0,/0$3$-3 /' 1,?'$-3 nr. 72 din 17 iunie 200:. L0,/0$3$UR 0,/0$3$UR /' 1,?'$UR nr. 30 din 12 a7rilie 2006, 2006 7ri!ind func6ia de !erificare a a 7ectelor 7rocedurale aferente 7roce ului de atri+uire a contractelor de achizi6ie 7u+lic5, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice Hi a contractelor de conce iune de er!icii, cu modificarile i com7letarile adu e de: ;'?'3 nr. 228 din 4 iulie 2007G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. 12: din 12 noiem+rie 2007G 0,/0$3$U3 /' 1,?'$UR nr. 35 din 11 a7rilie 200:. L0,/0$3$UR 0,/0$3$UR /' 1,?'$UR nr. :4 din 26 e7tem+rie 2007 7entru modificarea Hi com7letarea 0rdonan6ei de ur)en65 a ?u!ernului nr. 3492006 7ri!ind atri+uirea contractelor de achizi6ie 7u+lic5, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice Hi a contractelor de conce iune de er!icii, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 676 din 4 octom+rie 2007. L0,/0$3$UR 0,/0$3$UR /' 1,?'$UR nr. 12: din 12 noiem+rie 2007 7entru modificarea 0rdonan6ei de ur)en65 a ?u!ernului nr. 3092006 7ri!ind func6ia de !erificare a a 7ectelor 7rocedurale aferente 7roce ului de atri+uire a contractelor de achizi6ie 7u+lic5, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice Hi a contractelor de conce iune de er!icii 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 776 din 15 noiem+rie 2007. L0,/&$ 0,/&$ nr. 1.67: din 12 octom+rie 2006 7ri!ind com7letarea 0rdinului mini trului de tat, mini trul finan6elor, nr. 1.80191::5, cu modific5rile Hi com7let5rile ulterioare 20$&-0,1; 04&*&3; nr. 871 din 24 octom+rie 2006. L0,/&$ 0,/&$ nr. 183 din 3 noiem+rie 2006 7ri!ind a7licarea di 7ozi6iilor referitoare la contractul de 7u+licitate media, 20$&-0,1; 04&*&3; nr. :7: din 7 decem+rie 2006. L0,/&$ 0,/&$ nr. 51 din 139039200: @0rdin 519200:> 7ri!ind accelerarea 7rocedurilor de licita6ie re trIn 5 Hi ne)ociere cu 7u+licare 7reala+il5 a unui anun6 de 7artici7are, 2onitorul 0ficial nr. 167 din 179039200:. L0,/&$ 0,/&$ $r. 107 din 6 iulie 200: 7entru a7ro+area ,e)ulamentului 7ri!ind u7ra!e)herea modului de atri+uire a contractelor de achizi6ie 7u+lic5, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice i a contractelor de conce iune de er!icii, 2onitorul 0ficial $r. 473 din : iulie 200:. L0,/&$ 0,/&$ nr. 1.517 din 27 mai 200: 7ri!ind a7ro+area ?hidului 7entru im7lementarea 7roiectelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice i er!icii Fn ,omInia, 2onitorul 0ficial $r. 512 din 27 iulie 200:. L0,/&$ 0,/&$ nr. 122 din 14 au)u t 200: 7entru modificarea ,e)ulamentului 7ri!ind u7ra!e)herea modului de atri+uire a contractelor de achizi6ie 7u+lic5, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice i a contractelor de conce iune de er!icii, a7ro+at 7rin 0rdinul 7re edintelui 3utorit56ii $a6ionale 7entru ,e)lementarea i 2onitorizarea 3chizi6iilor =u+lice nr. 1079200: 7u+licat Fn: 2onitorul 0ficial $r. 570 din 17 au)u t 200:.

;'?&S;3-&' '1,0='3$3
L/&,'*-&83 /&,'*-&83 20079669*' 3 =3,;32'$-1;1& '1,0='3$ V& 3 *0$S&;&1;1& din 11 decem+rie 2007 de modificare a /irecti!elor 8:96659*'' Hi :29139*'' ale *on iliului Fn ceea ce 7ri!eHte ameliorarea eficacit56ii c5ilor de atac Fn materie de atri+uire a contractelor de achizi6ii 7u+lice. L,'?1;32'$-1; ,'?1;32'$-1; @*'> $,. 21392008 3; *02&S&'& din 28 noiem+rie 2007 de modificare a ,e)ulamentului @*'> nr. 21:592002 al =arlamentului 'uro7ean Hi al *on iliului 7ri!ind 8oca+ularul comun 7ri!ind achizi6iile 7u+lice @*=8> Hi a /irecti!elor 20049179*' Hi 20049189*' ale =arlamentului 'uro7ean Hi ale *on iliului Fn ceea ce 7ri!eHte 7rocedurile de achizi6ii 7u+lice, Fn ceea ce 7ri!eHte re!izuirea *=8.

15

L,'?1;32'$-1; ,'?1;32'$-1; @*'> $,. 156492005 3; *02&S&'& din 7 e7tem+rie 2005 de ta+ilire a formularelor tandard 7entru 7u+licarea anun6urilor Fn cadrul 7rocedurilor de atri+uire a contractelor de achizi6ii 7u+lice Fn conformitate cu /irecti!ele 20049179*' Hi 20049189*' ale =arlamentului 'uro7ean Hi *on iliului. L/&,'*-&83 /&,'*-&83 :29139*'' 3 *0$S&;&1;1& din 25 fe+ruarie 1::2 7ri!ind coordonarea actelor cu 7utere de le)e Hi actelor admini trati!e referitoare la a7licarea normelor comunitare cu 7ri!ire la 7rocedurile de achizi6ii 7u+lice ale entit56ilor care de f5Hoar5 acti!it56i Fn ectoarele a7ei, ener)iei, tran 7orturilor Hi telecomunica6iilor. L/&,'*-&83 /&,'*-&83 *0$S&;&1;1& 8:96659*'' din 21 decem+rie 1:8: 7ri!ind coordonarea actelor cu 7utere de le)e Hi actelor admini trati!e 7ri!ind a7licarea 7rocedurilor 7ri!ind c5ile de atac fa65 de atri+uirea contractelor de achizi6ii 7u+lice de 7rodu e Hi a contractelor 7u+lice de lucr5ri. L/&,'*-&83 /&,'*-&83 20049189*' 3 =3,;32'$-1;1& '1,0='3$ V& 3 *0$S&;&1;1& din 31 martie 2004 7ri!ind coordonarea 7rocedurilor de atri+uire a contractelor de achizi6ii 7u+lice de lucr5ri, de +unuri Hi de er!icii. L/&,'*-&83 /&,'*-&83 20049179*' 3 =3,;32'$-1;1& '1,0='3$ V& 3 *0$S&;&1;1& din 31 martie 2004 de coordonare a 7rocedurilor de atri+uire a contractelor de achizi6ii Fn ectoarele a7ei, ener)iei, tran 7orturilor Hi er!iciilor 7oHtale.

d.

=re tarea er!iciilor i 7lata :

=re tarea er!iciilor e !a face conform caietului de arcini, iar 7lata e !a face in functie de alocatiile +u)etare.

e. 2odul de 7rezentare a 7ro7unerii tehnice :


0fertantul !a da o declaratie 7e 7ro7rie ra 7undere in care !a 7ecifica ca 7e 7arcur ul derularii contractului de 7re tari er!icii !eterinare, !a 7re ta er!iciile re 7ectand in totalitate 7re!ederile caietului de arcini anexat 7rezentei /ocumentatii de 3tri+uire.

f. 2odul de 7rezentare a 7ro7unerii financiare :


0fertantii !or ela+ora 7ro7unerea financiar5 a tfel Fncat acea ta 5 furnizeze toate informa6iile olicitate cu 7ri!ire la 7ret Hi la alte condi6ii financiare Hi comerciale daca e te cazul. 0fertantii au o+li)atia de a ex7rima 7retul total ofertat 7entru furnizarea 7rodu elor in ;'& ,0$, 7retul ofertat ne7utInd fi actualizat 7e 7erioada de !ala+ilitate a ofertei. &n ace t en e !a com7leta i 7rezenta 4ormularul de 0ferta @ com7letat du7a modelul anexat /ocumentatiei de 3tri+uire- anexa 23 >. 0ferta e 7oate de7une 7e unul au mai multe loturi cu inde7linirea ca7acitatii tehnice olictate in documentatie.

). /ocumentele de calificare :
0fertantul tre+uie 5 7rezinte o+li)atoriu toate documentele 7re!azute la 7unctele 20, 21, 22, 23, 24, din /ocumentatia de 3tri+uire, in forma ceruta.

h. /re7tul de a cere lamuriri autoritatii contractante :


ela+orarea 0fertan6ii care au 7rimit documentele 7entru ela+ orarea Hi 7rezentarea ofertei au dre7tul de a cere clarific5ri autorit56ii contractuale. 3ce te clarific5ri e fac Fn cri 7ana la data de
0:.02.2012, ora 16.00 ,a 7un ul la clarific5rile cerute e !or tran mite de c5tre autoritatea contractant5 in cel mult 3 zile lucratoare de la 7rimirea unei olicitari de clarificare i cu cel 7utin 6 zile inainte de data limita de de7unere a ofertei.

16

i.
1.

=rezentarea ofertelor : 0ferta e !a de7une la ediul /S8S3 Sucea!a,


W0fert5 7entru achizitia de:

trada Scurta, nr. 2, Sucea!a, <udet Sucea!a, Fn 7lic i)ilat Hi Htam7ilat, 7e care e !a men6iona:

Ser!icii !eterinare, cod *=8 8520000085200000-1


2. 3. . W3 nu e de chide Fnainte de data 16.02.2012, ora 10.00A. 2odul de 7rezentare a ofertei :

=;&* C 0,&?&$3; C =ro7unere tehnica =ro7unere financiara *elelalte documente care in ote c oferta =;&* &$-',&0,&$-',&0, marcat cu numele i adre a ofertantului =;&* '.-',&0,'.-',&0, marcat cu adre a autoritatii contractante i cu mentiunea:

=;&* C *0=&' C =ro7unere tehnica =ro7unere financiara *elelalte documente care in ote c oferta

W04',-R ',-R ='$-,1 3*Q&E&-&3 /': 85200000-1 W04 /': Ser!icii !eterinare, cod *=8 85200000C 3 $1 S' /'S*Q&/' X$3&$-' /' /3-3 16.02.2012, 0,3 10.00A. 10.00A.
3ta at 7licului exterior: a> Scri oarea de inaintare a ofertei- 4ormularul /- ectiunea 3nexe la /.3. /ocumentul 7ri!ind )arantia de 7artici7are, daca e te cazul

+>

07eratorii economici au o+li)a6ia de a numerota Hi de a emna fiecare 7a)in5 a ofertei, 7recum Hi de a anexa un o7i al documentelor 7rezentate.

B. $umarul de exem7lare exem7lare in co7ie : 1 O.-ermen de 7re tare i locul 7re tarii er!iciilor er!iciilor : =re tarea er!iciilor e !a
face in conformitate cu 7re!ederile caietului de arcini i a le)i latiei exi tente in !i)oare, 7e raza *S83-ului 7entru care o7eratorul economic a de7u oferta i a fo t declarat ca ti)ator incheiat contract de 7re tare de er!icii !eterinare.

l. 2odul de rece7tie al er!iciilor :


,ece7tia er!iciilor e !a face in conformitate cu 7ecificatiile 7re!azute in caietul de arcini, anexa la 7rezenta 4i a de /ate a 3chizitiei

m. '!aluarea ofertelor :
Se !a face de catre comi ia de licitatii in conformitate cu 7re!ederile le)ale. *riteriul de e!aluare e te oferta cea mai a!antaBoa a din 7unct de !edere tehnicotehnico- economic. '!aluarea ofertelor e !a face in conformitate cu 7re!ederile articolului 27 din 4i a de /ata a 3chizitiei.

17

&n caz de e)alitate, intre doua

au mai multe oferte ale o7eratorilor economici

7artici7anti la 7rocedura @ oferte de7u e in cadrul aceluia i lot >, 7unctaBele care 7rimeaza in ta+ilirea ca ti)atorului 7entru re 7ecti!ul lot unt urmatoarele : $r. *rt.
1 2

/enumirea /enumirea factoru factorului luat in con iderare


$umarul de 7eciali ti im7licati in realizarea acti!itatilor, cu a i)urarea i demon trarea fa7tului ca unt a i)urate toate ex7ertizele nece are 7entru realizarea acti!itatilor /i tanta in Oilometri 7e o ea de la locul de domiciliul @ ta+il9 flotant > trecut in actele de identitate ale medicului !eterinar de li+era 7ractica re 7on a+il cu executia contractului i 7ana la centrul admini trati! al localitatii 7e raza caruia i i are ediul *.S.8.-ul 7entru care e de7une oferta /i tanta in Oilometri 7e o ea de la locul unde i i are adre a ediul unitatii medicale- !eterinare in care i i de fa oara acti!itatea o7eratorul economic inre)i trata in re)i trul unic al *ole)iul 2edicilor 8eterinari i 7ana la centrul admini trati! al localitatii 7e raza caruia i i are ediul *.S.8.- ul 7entru care e de7une oferta =retul

/aca i in urma a7licarii ace tei re)uli e ta+ilire a ca ti)atorului e mentine e)alitatea, e !a ta+ili ca ti)atorul care are efecti! cea mai mica di tanta in Oilometri 7e o ea de la locul de domiciliul @ ta+il9 flotant > trecut in actele de identitate ale medicului !eterinar de li+era 7ractica re 7on a+il cu executia contractului i 7ana la centrul admini trati! al localitatii 7e raza caruia i i are ediul *.S.8.3- ul 7entru care e de7une oferta

n.

&ncheierea contractului de achizitie 7u+lica :

3cordul- cadru e !a incheia cu ofertantul ci ti)ator du7a 11 zile de la data tran miterii comunicarii rezultatului, du7a modelul 7rezentat in 4ormularul 3 anexat /ocumentatiei de 3tri+uire.

/irector 'xecuti!, /r. =etrea /ul)heru

Sef er!iciu economic i admini trati!, 'c. 8iorica 1reche

*om7artiment 3chizitii3chizitii- &n!e titii, 'c. (o)dan *a+a


'xem7larul nr. 11- /.S.8.S.3. Sucea!a 'xem7larul nr. 22- S.'.3.=. i o7eratorii economici

18

31-0,&-3-'3 $3-&0$3;3 S3$&-3,3 8'-',&$3,3 S& ='$-,1 S&?1,3$-3 3;&2'$-';0, 3;&2'$-';0,

/.S.8.S.3. S1*'383
Str. Scurta , nr.2, cod 720223, tel. 0230522848, fax.520216 , e-mail: achizitiid ! ucea!a"#ahoo.com $r.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%% S'*,'- %%%%%%%% $'S'*,'-$'S'*,'-.

*3&'*3&'- /' S3,*&$&


1. 0(&'*-1; 3*Q&E&-&'& 1.1. 0+iectul 7rezentului *aiet de arcini e te re7rezentat de 7re tarea urmatoarelor er!icii: 3. Ser!icii de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale i al +olilor tran mi i+ile de la animale animale la om, de 7rotectie a animalelor i de 7rotectie a mediului:
$r. crt. 1. &n 7ec6ia animalelor di 7u 5 de direc6iile anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti!a munici7iului (ucureHti 2. 'xaminarea clinic5 a animalelor a> +o!ine 7entru u 7iciunea +olilor maBore: +> ec!ine c> o!ine, ca7rine d> uine e> carna iere f> 75 5ri )> al+ine, !iermi de m5ta e etc. ,ecolt5ri de 7ro+e de In)e 7entru a> animale mari examene de la+orator @ erolo)ice, +> animale mici Hi miBlocii hematolo)ice, +iochimice, !iru olo)ice, c> uine 7arazitolo)ice etc.> d> 75 5ri e> alte 7ecii ,ecoltarea 7ro+elor de or)ane, a> animale mari 6e uturi Hi a altor 7ro+e 7entru analize de +> animale mici Hi miBlocii la+orator, efectuarea de necro7 ii la: c> 75 5ri d> alte 7ecii e> alte 7ro+e, inclu i! co7rolo)ice -e te ra7ide 7entru dia)no ticul mamitelor u+clinice 3cti!it56i de de7i tare 7rin examen a> tu+erculinare te t unic aler)ic +>-*S c> maleinare d> 7aratu+erculinare ,ecoltare 7ro+e anita6ie, a75, furaBe 3cti!it56i imuno7rofilactice, conform a> animale mari =ro)ramului ac6iunilor de u7ra!e)here, +> o!ine, ca7rine 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la c> uine animale, a celor tran mi i+ile de la animale la d> carna iere om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, 7entru anul 2011: ;ucr5ri de decontaminare, a> Fn unit56i zootehnice, de dezinfec6ie, dezin ec6ie, deratizare Hi de indu trie alimentar5, la )o 7od5riile nece itate: 7o7ula6iei 3c6iunea de f5Hurat5

3.

4.

5. 6.

7. 8.

:.

19

+> Fn camere de incu+a6ie, !iermi de m5ta e etc.

(. Ser!icii de identificare i inre)i trare a animalelor i a mi carii ace tora, 7recum i de corectare a e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor de inre)i trare au de )re eli de inre)i trare: identificarea animalelor din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uineG a> +> identificarea i inre)i trarea ex7loatatiilor in care unt tinute au detinute animale. c> a7licarea crotaliilor auriculare au a altor miBloace de identificare 7re!azute de le)i latia 7ecifica in !i)oare la animalele identificate din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uineG d> inre)i trarea efecti!elor de animale identificate i crotaliate din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uine in documentele de identificare ti7arite i, ulterior, in (aza $ationala de /ateG e> inre)i trarea mi carii animalelor i a e!enimentelor uferite de ace tea, in documentele de mi care au de declarare e!eniment ti7arite i, ulterior, in (aza $ationala de /ateG f> corectia e!entualelor erori au neconformitati emnalate in Si temul $ational de &dentificare i &nre)i trare a 3nimalelor @S$&&3> in urma nere 7ectarii termenelor de inre)i trare au a )re elilor de inre)i trare im7uta+ile =re tatorului, conform 7rocedurilor ta+ilite de 3utoritatea $ationala Sanitara 8eterinara i 7entru Si)uranta 3limenelor @3.$.S.8.S.3.>. 2. /'4&$&-&&
a> (aza $ationala de /ate - i temul national inte)rat de informatii i a7licatii, a carui )e tiune i admini trare e te incredintata, conform le)ii, unui o7eratorG +> carte de ex7loatatie - documentul de identificare a ex7loatatieiG c> crotalie - miBloc de identificare a animalelor, confectionat din material 7la tic care 7oarta inre)i trat 7rin im7rimare numarul unic de identificare a animaluluiG d> crotaliere K a7licarea a doua crotalii auriculare 7entru animalele din 7ecia +o!ineG a7licarea a una au doua crotalii auriculare, 7otri!it le)i latiei in !i)oare, 7entru animalele din 7eciile o!ine i ca7rineG a7licarea unei crotalii auriculare 7entru animalele din 7ecia uineG e> conditii minimale de 7a trare i utilizare a echi7amentelor de tehnica de calcul i de comunicatie - conditiile in care echi7amentele 7ot functiona, re 7ecti! urmatoarele: alimentarea - 2208950QzG tem7eratura - intre 16 i 28 )rade *el iu G a i)urarea li7 ei 7rafuluiG nea ezarea 7e 7odele, in tot au in 7arte, a echi7amentelorG conectarea la ur a de alimentare i mentinerea 7ermanenta in functionare, 7e toata 7erioada de a7licare a 7re!ederilor contractului de er!icii.

@conditiile de la lit. e> e com7leteaza cu 7re!ederile in tructiunilor de utilizare>G f> e!eniment K moartea, acrificarea 7entru con um 7ro7riu, 7ierderea au re)a irea
animalului, 7ierderea crotaliei, a 7a a7ortului au a cartii de ex7loatatie uferite de animalele au de ex7loatatiile din raza teritoriala a circum cri7tiilor anitar-!eterinare de a i tentaG )> ex7loatatie - orice incinta im7reBmuita cu unul au mai multe ada7o turi, orice con tructie au, in cazul unei ferme in aer li+er, orice loc in care unt detinute, in)riBite, mani7ulate au acrificate animaleG h> identificarea animalelor K identificarea 7eciei, ra ei, exului i !ar tei animalelor, 7recum i a7licarea crotaliei9crotaliilor au a altor miBloace de identificare 7re!azute de le)i latia in !i)oareG i> inre)i trarea animalelor K com7letarea formularelor 7re!azute de le)i latia 7ecifica in !i)oare cu datele olicitate in cadrul ace tora cu 7ri!ire la animalele identificate i, ulterior, inre)i trarea ace tor date in S$&&3G

20

B> inre)i trarea ex7loatatiilor K inre)i trarea in formularele 7re!azute de le)i latia 7ecifica in !i)oare i in S$&&3 a datelor de identificare ale unei ex7loatatii in care unt tinute au detinute animale, in !ederea )enerarii de catre S$&&3 a codului de ex7loatatieG O> mi carea animalelor - cre terea au de cre terea numarului de animale aflate intro ex7loatatieG l> 7a a7ort - document oficial care inre)i treaza identitatea fiecarui animal din 7ecia +o!ine, inclu i! +u+aline i +izoniG m> Si temul $ational de &dentificare i &nre)i trare a 3nimalelor @S$&&3> - totalitatea a7licatiilor, di 7oziti!elor, documentelor i 7rocedurilor utilizate 7entru identificarea i inre)i trarea animalelor. 3. *',&$-' ,'4',&-03,' ;3 =,'S-3,'3 S',8&*&&;0, 3.1. =re tarea er!iciilor de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale i al +olilor tran mi i+ile de la animale la om, de 7rotectie a animalelor i a mediului tre+uie realizata cu re 7ectarea tandardelor de calitate a actului medical, re 7ecti!: re 7ectarea conditiilor tehnice i a termenelor 7re!azute in =ro)ramul ac6iunilor a>

de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, a altor ac6iuni 7re!5zute Sanitar5 itar5 8eterinar5 Hi 7entru Fn alte 7ro)rame na6ionale, 7e care 3utoritatea $a6ional5 San Si)uran6a 3limentelor tre+uie 5 le 7un5 Fn a7licare, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2011
+> 7re tarea er!iciilor in !ederea a i)urarii unui tatu de anatate o7tim la intre)ul efecti! de animale exi tent 7e teritoriul *.S.8.3..................G c> 7re tarea er!iciilor cu 7ri!ire la intre)ul efecti! de animale, conform =ro)ramului

cifric al acti!itatilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie i control al +olilor la animaleG


celelalte tandarde de calitate ale actului medical 7re!azute de 7re!ederile le)ale d> in !i)oare, corelate cu efecti!ele de animale, cu ituatia e7izootolo)ica i cu numarul de 7er onal anitar - !eterinar nece ar.
3.2. =re tatorul tre+uie a re 7ecte conditiile im7u e de natura er!iciilor er!iciilor 7re tate cu 7ri!ire la: materialele cu re)im 7ecial, conditiile de i)uranta in ex7loatare, 7rotectia mediului i 7rotectia muncii.

3.3. Ser!iciile de identificare i inre)i trare a animalelor i a mi carii ace tora, 7recum i de corectare a e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor de inre)i trare au de )re eli de inre)i trare care fac o+iectul 7rezentului *aiet de arcini tre+uie 7re tate la termenele i in conditiile 7re!azute in 01? nr.2392010 7ri!ind

identificarea identificarea i inre)i trarea uinelor,o!inelor i ca7rinelor, -a incheiat 7rezentul contract


de 7re tare de er!icii, 0rd.4092010 7ri!ind a7ro+area $ormei anitare !eterinare 7entru im7lementarea 7roce ului de identificare Hi Fnre)i trare a uinelor, o!inelor, ca7rinelor Hi +o!inelor, cu modificarile i com7letarile ulterioare, in +aza in tiintarii de catre 7ro7rietarG
3.4. =re tatorul tre+uie a efectueze mano7era de a7licare a crotaliilor au a altor miBloace le)ale de identificare, inclu i! o7eratiunile de dezinfectie a locului de a7licare a crotaliilorG 3.5. 37licarea crotaliilor au a altor miBloace le)ale de identificare e !a face cu re 7ectarea in tructiunilor furnizate de catre 7roducatorul ace tora. 3.6. /atele referitoare la animalele identificate i crotaliate tre+uie in cri e citet in formularele de identificare, urmand ca ace te formulare a fie 7redate in conformitate cu 7re!ederile le)i latiei 7ecifice in !i)oareG 3.7. =re tatorul tre+uie a detina cuno tinte cu 7ri!ire la modul de o7erare a com7uterului, nece are inre)i trarii in (aza $ationala de /ate a mi carii animalelor i a e!enimentelor uferite de ace tea. 3.8. /atele referitoare la ex7loatatiile identificate, la animalele identificate i crotaliate, 7recum i la mi carile au e!enimentele uferite de catre ace tea tre+uie introdu e in S$&&3, 7rin intermediul echi7amentelor de tehnica de calcul i de comunicatie 7u e la di 7ozitieG 21

3.:. =re tatorul tre+uie a inre)i treze, in urma in tiintarii de catre 7ro7rietar 7rin 7redarea formularelor de mi care, intrarea animalelor in ex7loatatiile aflate 7e raza *.S.8.3YYYY 3.10. 'rorile au neconformitatile )enerate de S$&&3 ca urmare a nere 7ectarii termenelor le)ale de inre)i trare au a )re elilor de inre)i trare im7uta+ile =re tatorului, tre+uie corectate de catre ace ta in termen de maxim 30 de zile de la )enerarea ace toraG 3.11. *artile de ex7loatatie tre+uie 7reluate de catre =re tator de la ediul /.S.8.S.3 Sucea!a i di tri+uite catre 7ro7rietarii ace toraG 3.12. =a a7oartele 7entru +o!inele inre)i trate tre+uie 7reluate de catre =re tator de la ediul /.S.8.S.3 Sucea!a i di tri+uite 7ro7rietarilor animalelor re 7ecti!eG 3.13. ;o)i tica nece ara de fa urarii er!iciilor de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor, uinelor @crotalii, formulare, 7a a7oartele 7entru +o!ine, cartile de ex7loatatie, echi7amentele de tehnica de calcul i de comunicatie etc.> tre+uie 7reluata 7e cheltuiala a, de catre =re tatorG de la ediul /.S.8.S.3. Sucea!a 3.14. *heltuielile aferente 7redarii formulari ticii au a altor elemente S$&&3, conform de tinatiilor le)ale @3.$.S.8.S.3., /.S.8.S3. Sucea!a, 7ro7rietarii de ex7loatatii>, in le)atura cu er!iciile de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor i uinelor, unt u7ortate de catre =re tatorG 3.15. =otri!it in tructaBelor, echi7amentele de tehnica de calcul i de comunicatie aflate la di 7ozitia =re tatorului, tre+uie 7u e in functiune, conectectate la terminalele de comunicatii @a i)urandu- e a tfel le)atura dintre echi7amente i (aza $ationala de /ate> i 7a trate 7ermanent in functiune @conectate - fara a le coate din functiune !reodata 7rin 7roceduri mecanice>, 7e toata durata derularii contractului de er!iciiG 3.16. 'chi7amentele de tehnica de calcul i de comunicatie 7u e la di 7ozitie tre+uie utilizate de catre =re tator doar in co7ul inre)i trarilor efectuate in S$&&3. 3.17. =re tatorul tre+uie, 7e cheltuiala a de de7la are, a 7redea, la ediul /.S.8.S.3. Sucea!a i a 7reia, de la ediul ace teia, 7e +aza de documente Bu tificati!e, orice echi7ament au com7onenta a ace tuia care a nece itat intretinere, re7aratii curente, inlocuire etc. tre+uie 7redat97reluat, la9de la ediul /.S.8.S.3. Sucea!a de catre =re tator, 7e cheltuiala ace tuiaG 3.18. 'chi7amentele !or fi 7a trate la o adre a care !a fi comunicata /S8S3 Sucea!a i care re7rezinta fie adre a de domiciliu a =re tatorului, fie adre a ediului ace tuia. 3.1:. 'chi7amentele nu 7ot fi mutate de catre =re tator catre o alta adre a, fara acordul cri al /.S.8.S.3. Sucea!a cu exce7tia cazurilor in care echi7amentele unt du e la /.S.8.S.3. Sucea!a in !ederea intretinerii, re7ararii au inlocuiriiG 3.20. =re tatorul tre+uie a a i)ure conditiile minimale de 7a trare i utilizare a echi7amentelor 7u e la di 7ozitieG 3.21. =re tatorul tre+uie a e conecteze zilnic la (aza $ationala de /ate. 3.22. ,a 7underea fata de /.S.8.S.3. Sucea!a 7entru inte)ritatea echi7amentelor 7u e la di 7ozitia a, 7e intrea)a 7erioada de a7licare a contractului de er!iciu, 7recum i 7entru realitatea datelor com7letate in formularele le)ale care er!e c acti!itatii de identificare i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor i uinelor i a datelor inre)i trate in S$&&3 re!ine =re tatoruluiG 3.23. ,a 7underea 7entru i)uranta er!iciilor care fac o+iectul *aietului de arcini i a metodelor utilizate, 7recum i de calitatea i calificarea 7er onalului folo it in ace t co7, du7a o in truire core 7unzatoare, re!ine in intre)ime =re tatoruluiG 3.24. =re tatorul are o+li)atia de a in tiinta /.S.8.S.3. Sucea!a de 7re 7ro+lemele i di functiile a7arute in inde7linirea o+li)atiilor ale in le)atura cu er!iciile de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor i uinelorG 3.25. *onfidentialitatea i 7a trarea in i)uranta a tuturor datelor introdu e in S$&&3 tre+uie a i)urata de catre =re tator. 3.26. Ser!iciile care fac o+iectul *aietului de arcini !or fi efectuate 7e teritoriul *.S.8.3.7entru care ofertantul de7une oferta

22

4. ,'S=0$S3(&;&-RU&;' 2'/&*1;1& 8'-',&$3, /' ;&(',R =,3*-&*R X2=1-',$&*&- *3,' 83 '4'*-13 S',8&*&& 8'-',&$3,' ='$-,1 /.S.8.S.3. S1*'383, S-3(&;&-' S-3(&;&-' =0-,&8&- 0,/.209 2010 3; =,'S'/&$-';1& 3$S8S3 .1.=reia, u7ortInd cheltuielile de de7la are, de la ediul /S8S3 Sucea!a, crotaliile, 4.1. .1. celelalte miBloace de identificare a animalelor 7re!5zute de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, formularele, 7aHa7oartele 7entru +o!ine, du7licatele ace tor 7aHa7oarte, c5r6ile de ex7loata6ie, echi7amentele de tehnic5 de calcul Hi de comunica6ie, inclu i! orice echi7ament au com7onent5 a ace tuia care a nece itat Fntre6inere, re7ara6ii curente au Fnlocuire, 7rodu ele de uz !eterinar, 7recum Hi orice alte 7rodu e Hi echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar!eterinare, 7e +az5 de a!iz de ex7edi6ie @cantitati! Hi !aloric> emi de c5tre +iroul9 er!iciul conta+ilitate din cadrul direc6iei anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, Fn func6ie de re7artizarea efectuat5 de +iroul9 er!iciul de 5n5tate Hi +un5 tare animal5 au de +iroul9 er!iciul de monitorizare Hi u7ra!e)here anitar-!eterinar5, re 7ecti! de com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!a. 4.2. .2.Scade din )e tiunea 7ro7rie crotaliile, celelalte miBloace de identificare a animalelor .2. 7re!5zute de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, formularele, 7aHa7oartele 7entru +o!ine, du7licatele ace tor 7aHa7oarte, c5r6ile de ex7loata6ie, 7rodu ele de uz !eterinar, 7recum Hi alte 7rodu e nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7e +az5 de +on de con um lunar. 4.3.=5 treaz5 Fn )e tiunea 7ro7rie echi7amentele de tehnic5 de calcul Hi de comunica6ie, 4.3. inclu i! echi7amentele au com7onentele ace tora care au nece itat Fntre6inere, re7ara6ii curente ori Fnlocuire, orice alte echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7recum Hi tocurile de crotalii, de alte miBloace de identificare a animalelor 7re!5zute de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, de formulare, de 7rodu e de uz !eterinar Hi de orice alte 7rodu e nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare Hi le 7une la di 7ozi6ia /S8S3 Sucea!a. 4.=red5 la ediul /S8S3 Sucea!a, la Fncetarea contractului, u7ortInd cheltuielile de 4.4. 4. de7la are, echi7amentele de tehnic5 de calcul Hi de comunica6ie, inclu i! echi7amentele au com7onentele ace tora care au nece itat Fntre6inere, re7ara6ii curente au Fnlocuire, orice alte echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7recum Hi tocurile de crotalii, de alte miBloace de identificare a animalelor 7re!5zute de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, de formulare, de 7rodu e de uz !eterinar Hi de orice alte 7rodu e nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7e +az5 de a!iz de ex7edi6ie @cantitati! Hi !aloric> emi de c5tre medicul !eterinar de li+er5 7ractic5 Fm7uternicit. 4.5. .5.XntocmeHte decontul lunar 7entru Fnca area contra!alorii mano7erei ac6iunilor anitar.5. !eterinare realizate Fn conformitate cu 7re!ederile =ro)ramului ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire Hi control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, a7ro+at anual 7rin hot5rIre a ?u!ernului, Hi ale =ro)ramului cifric al acti!it56ilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie Hi control al +olilor la animale. 4.6./econtul lunar 7re!5zut la 7ct. :.5 cu7rinde urm5toarele documente: 4.6. a>decont Bu tificati! 7ri!ind 7re tarea er!iciilor anitar-!eterinare, al c5rui model e te a> 7re!5zut Fn anexa nr. 1 a 0rd.2092010G +>decont Bu tificati! cumulati! 7entru con umul de 7rodu e de uz !eterinar, al c5rui +> model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 2 a 0rd.2092010G c>ta+el 7ri!ind efectuarea !accin5rii contra antraxului, ra+iei au a altor !accin5ri di 7u e c> de ur)en65, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexele nr. 3a> Hi 3+> 0rd.2092010G d>ta+el 7ri!ind efectuarea recolt5rii de 7ro+e, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 4 d> a 0rd.2092010G e>ta+el de tu+erculinare - te t unic, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 5 e> 0rd.2092010GG f>ta+el de tu+erculinare - te t com7arati!, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 6 a f> 0rd.2092010G )> inteza !accin5rilor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 7 a0rd.2092010G. Sinteza 7entru !accinarea contra 7 eudo7e tei a!iare e de7une doar 7entru localit56ile ituate 7e o raz5 de 10 Om Fn Burul ex7loata6iilor a!icole autorizate anitar-!eterinarG h>7roce -!er+al de efectuare a ac6iunilor anitar-!eterinare 7entru ex7loata6ii comerciale h> autorizate, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 8 a0rd.2092010G 23

i>nota de Fn o6ire a 7ro+elor recoltate, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. : a i> 0rd.2092010G B>alte documente, ta+ilite 7rin act adi6ional la contractul Fn temeiul c5ruia efectueaz5 B> ac6iunile anitar-!eterinare. .7.=rezint5 decontul lunar 7re!5zut la 7ct. :.5 medicului !eterinar zonal, 7entru 4.7. .7. !erificare Fn !ederea a!iz5rii de c5tre ace ta, Fn ultimele 3 zile ale lunii curente 7entru care -au efectuat ac6iunile anitar-!eterinare. 4.8. .8./u75 a!izarea de c5tre medicul !eterinar zonal a decontului lunar 7re!5zut la 7ct. .8. :.5, medicul !eterinar de li+er5 7ractic5 Fm7uternicit de7une decontul lunar 7In5 la data de 7 a lunii curente, 7entru luna anterioar5, la +iroul9 er!iciul de 5n5tate Hi +un5 tare animal5 au la +iroul9 er!iciul de monitorizare Hi u7ra!e)here anitar-!eterinar5 din cadrul /S8S3 Sucea!a, unde e Fnre)i treaz5, e !erific5 Hi e a!izeaz5 de 7er oana de emnat5 7rin decizie a directorului /S8S3 Sucea!a. 4.:. .:.XntocmeHte factura fi cal5 aferent5 ac6iunilor anitar-!eterinare 7re!5zute Fn .:. =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire Hi control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului Hi o de7une la re)i tratura /S8S3 Sucea!a, Fn !ederea Fnre)i tr5rii, Fn termen de 5 zile de la a!izarea decontului lunar de c5tre +iroul9 er!iciul de 5n5tate Hi +un5 tare animal5 au de +iroul9 er!iciul de monitorizare Hi u7ra!e)here anitar-!eterinar5 din cadrul /S8S3 Sucea!a. 4.10. .10.XntocmeHte decontul lunar 7entru Fnca area contra!alorii mano7erei acti!it56ilor .10. anitar-!eterinare realizate Fn conformitate cu 7re!ederile =ro)ramului ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea 7orcinelor, o!inelor Hi ca7rinelor Hi ale =ro)ramului ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea +o!inelor. 4.11./econtul lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 cu7rinde urm5toarele documente: 4.11. a>decontul Bu tificati! lunar, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 10 a 0rd.2092010G a> +> itua6ia 7ri!ind num5rul animalelor identificate Hi Fnre)i trate, Fn cri e Fn formularele de identificare @41> 7redate 7entru decontarea acti!it56ii anitar-!eterinare, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 11 a 0rd.2092010G c> itua6ia miHc5rii animalelor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 12 a 0rd.2092010GG d> itua6ia e!enimentelor con emnate, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 13 a 0rd.2092010G e> itua6ia crotaliilor Hi a formularelor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 14 a 0rd.2092010G f> itua6ia erorilor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 15 a G 0rd.2092010G )>e!iden6a crotaliilor recu7erate de la 7ro7rietari Fn urma acrific5rilor 7entru con um )> 7ro7riu Hi 7redarea ace tora direc6iei anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 16 a 0rd.2092010G. /ocumentele men6ionate la lit. c>- )> e de7un doar Fn cazul Fn care e efectueaz5 a emenea o7era6iuni aferente lunii 7entru care e de7une decontul Bu tificati!. 4.12. .12.=rezint5 decontul lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 Hi exem7larul roHu al formularelor de .12. identificare @41> medicului !eterinar oficial al circum cri76iei anitar-!eterinare zonale, 7entru !erificare Hi a!izare de c5tre ace ta, 7In5 la finele lunii Fn care -au realizat ac6iunile anitar!eterinare de identificare Hi Fnre)i trare a animalelor. 4.13. .13./u75 a!izarea decontului lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 de c5tre medicul !eterinar .13. oficial al circum cri76iei anitar-!eterinare zonale, de7une decontul Bu tificati! lunar Hi exem7larul al+a tru al formularelor de identificare @41>, 7In5 la data de 8 a lunii curente, 7entru ac6iunile anitar-!eterinare realizate Fn luna anterioar5, la com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!aG Fn cazul identific5rii Hi Fnre)i tr5rii animalelor din 7ecia +o!ine, de7une la com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!a, Hi centralizatorul 7aHa7oartelor Hi al du7licatelor ace tor 7aHa7oarte di tri+uite 7ro7rietarilor, 7entru care medicul !eterinar de li+er5 7ractic5 Fm7uternicit a confirmat 7rimirea cu cel 7u6in 5 zile Fnaintea de7unerii decontului Bu tificati! lunar la com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul direc6iei anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti. 24

4.14. .14.XntocmeHte factura fi cal5 aferent5 ac6iunilor anitar-!eterinare 7re!5zute Fn .14. =ro)ramul ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea 7orcinelor, o!inelor Hi ca7rinelor Hi Fn =ro)ramul ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea +o!inelor Hi o de7une la re)i tratura direc6iei anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti, Fn !ederea Fnre)i tr5rii, Fn termen de 5 zile de la a!izarea decontului Bu tificati! lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 de com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!a,7entru ac6iunile anitar-!eterinare realizate Fn luna anterioar5. 4.15.Semneaz5 urm5toarele documente: 4.15. a>deconturile lunare 7re!5zute la 7ct. :.5 Hi :.10G a> +>a!izul de ex7edi6ie a 7rodu elor de uz !eterinar, 7recum Hi a oric5ror alte 7rodu e Hi +> echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, emi de c5tre +iroul9 er!iciul conta+ilitate din cadrul /S8S3 Sucea!aG c>+onul de con um emi de c5tre +iroul9 er!iciul conta+ilitate din cadrul /S8S3 c> Sucea!aG d>factura fi cal5. d> 4.16. .16.3l5turi de decontul Bu tificati! lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 7oate fi o+li)at 5 de7un5 .16. Hi alte documente, ta+ilite 7rin act adi6ional la contractul Fn temeiul c5ruia efectueaz5 ac6iunile anitar-!eterinare. 4.17. .17.,ecoltarea de 7ro+e Fn cazul exi ten6ei unei u 7iciuni au al unei confirm5ri a unei .17. +oli 7re!5zute Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire Hi control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului e 7oate face numai de c5tre medicii !eterinari oficiali. .18.,5 7unde ci!il Hi 7enal de !eridicitatea datelor Fn cri e Fn documentele care 4.18. .18. con tituie deconturi Hi unt Fnaintate medicului !eterinar oficial al circum cri76iei anitar!eterinare zonale. 4.1:. =re tatorul e o+li)a a 7re teze er!iciile la tandardele i9 au 7erformantele 7rezentate in 7ro7unerea tehnica, anexa la contract. 4.20. =re tarea er!iciilor de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale i al +olilor tran mi i+ile de la animale la om, i de 7rotectie a animalelor i a mediului tre+uie realizata cu re 7ectarea tandardelor de calitate a actului medical, re 7ecti!: a> re 7ectarea conditiilor tehnice i a termenelor 7re!azute in =ro)ramul actiunilor

de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotectia animalelor i 7rotectia mediului 7entru anul 2010 a7ro+at 7rin Q? 14:292010 i 0rdinul 3$S8S3 nr. 209 2010
+> 7re tarea er!iciilor in !ederea a i)urarii unui tatu imunitar foarte +un la intre)ul efecti! de animale exi tent 7e teritoriul *.S.8.3. YYYYYYYYYYYYY. c> 7re tarea er!iciilor cu 7ri!ire la intre)ul efecti! de animale, conform =ro)ramului

cifric al acti!it56ilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie i control al +olilor la animaleG


d> celelalte tandarde de calitate ale actului medical 7re!azute de 7re!ederile le)ale in !i)oare, corelate cu efecti!ele de animale, cu ituatia e7izootolo)ica i cu numarul de 7er onal anitar - !eterinar nece ar.
4.21. =re tatorul tre+uie a re 7ecte conditiile im7u e de natura er!iciilor 7re tate cu 7ri!ire la: 7rotectia a muncii. materialele cu re)im 7ecial, conditiile de i)uranta in ex7loatare, 7rotectia mediului i 7rotecti 4.22. =re tatorul e te o+li)at a intocmea ca lunar decontul Bu tificati! re7rezentand con umul +io7re7aratelor i altor medicamente de uz !eterinar, care !a fi a!izat de medicul !eterinar oficial al /.S.8.S.3. S1*'383, i a le de7una 7entru a7ro+are a7ro+are i decontare 3chizitorului , in conformitate cu 7re!ederile le)ale in !i)oare. 4.23. =re tatorul e te o+li)at a intocmea ca lunar decontul Bu tificati! re7rezentand anitar-!eterinare 7u+lice de contra!aloarea mano7erei efectuate 7entru acti!itatile anitar de intere national, care !or fi a!izate de medicul !eterinar al circum cri7tiei anitaranitar-!eterinare zonale, i a le de7una 7entru a7ro+are i decontare 3chizitorului, in conformitate cu 7re!ederile le)ale in !i)oare.

4.24. =re tatorul are o+li)atia de a 7relua i de a 7reda ituatia e7izootolo)ica 7re!azuta Fn *aietul de arcini.
4.25. =re tatorul are o+li)atia de a anunta, declara i notifica a7aritia unor +oli tran mi i+ile la animale i de a 7artici7a la com+aterea e7izootiilor, conform re)lementarilor le)ale le)ale in !i)oare. 4.26. =re tatorul e te o+li)at a intocmea ca e!identele tehnice i financiarfinanciar-conta+ile, conform 7re!ederilor le)ale i a le 7una la di 7ozitia 3chizitorului i altor or)ane de control a+ilitate 7rin le)e.

25

4.27. =re tatorul e o+li)a a efectueze er!iciile de identificare i inre)i trare a animalelor i a mi carii ace tora, 7recum i de corectare a e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor de inre)i trare au de )re eli de inre)i trare la termenele i in conditiile 7re!azute in ,e)ulamentul 7ri!ind identificarea i inre)i trarea animalelor a7ro+at 7rin 0rdinul 7re edintelui 3$S8S3 nr. 8392008, cu modificarile i com7letarile ulterioare, in +aza in tiintarii de catre 7ro7rietar,01? nr.2392010

4.28.=re tatorul e o+li)a a efectueze mano7era de a7licare a crotaliilor au a altor miBloace de identificare 7re!azute de le)i latia 7ecifica in !i)oare, inclu i! o7eratiunile de dezinfectie a locului de a7licare a crotaliilor, cu re 7ectarea in tructiunilor furnizate de catre 7roducatorul ace toraG 4.2:. =re tatorul e o+li)a a in crie citet datele referitoare la animalele identificate i crotaliate in formularele de identificare i a 7redea ace te formulare in conformitate cu 7re!ederile le)i latiei 7ecifice in !i)oareG 4.30. =re tatorul e o+li)a a introduca in S$&&3 datele referitoare la animalele identificate i crotaliate, 7recum i datele referitoare la mi carile au e!enimentele uferite de ace tea, 7rin intermediul echi7amentelor de tehnica de calcul i de comunicatie 7u e la di 7ozitieG 4.31. =re tatorul e o+li)a a inre)i treze, in urma in tiintarii de catre 7ro7rietar 7rin 7redarea formularelor de mi care, intrarea animalelor in ex7loatatiile aflate 7e raza *.S.8.3. YYYYYYYYYYYYYYYYYYY 4.32. =re tatorul e o+li)a a efectueze in S$&&3, in termen de maxim 30 de zile de la )enerarea ace tora, corectia e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor inre)i trare au de )re eli de inre)i trare im7uta+ile =re tatoruluiG 4.33. =re tatorul e o+li)a a 7reia de la ediul 3chizitorului i a di tri+uie cartile de ex7loatatie catre 7ro7rietarii ace toraG 4.34. =re tatorul e o+li)a a di tri+uie 7a a7oartele 7entru +o!inele inre)i trate catre 7ro7rietarii ace toraG 4.35. =re tatorul ra 7unde de 7reBudiciul cauzat de alariatii i9 au 7re7u ii ai in functiile care li -au incredintatG 4.36. =re tatorul e te 7e de7lin re 7on a+il 7entru i)uranta er!iciilor care fac o+iectul 7rezentului contract i a metodelor utilizate, 7recum i de calitatea i calificarea 7er onalului folo it in ace t co7 7e durata a7licarii 7rezentului contract, du7a o in truire core 7unzatoareG 4.37. =re tatorul e o+li)a, 7e cheltuiala a, a 7reia de la ediul 3chizitorului lo)i tica nece ara de fa urarii er!iciilor de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor, uinelor @crotalii, formulare, 7a a7oartele 7entru +o!ine, cartile de ex7loatatie, echi7amentele de tehnica de calcul i de comunicatie etc.>G 4.38. =re tatorul e o+li)a a u7orte cheltuielile de 7redare a formulari ticii au a altor elemente S$&&3, conform de tinatiilor le)ale @3.$.S.8.S.3., /.S.8.S3. S1*'383, S1*'383 7ro7rietarii de ex7loatatii>, in le)atura cu er!iciile de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor i uinelorG 4.3:. =re tatorul e o+li)a a 7una in functiune echi7amentele 7u e la di 7ozitie, 7otri!it in tructaBelor, a conecteze terminalele de comunicatii @conectand a tfel echi7amentele la (aza $ationala de /ate> i a 7a treze echi7amentele 7ermanent in functiune @conectate - fara a le o7ri !reodata 7rin 7roceduri mecanice>, 7e toata durata a7licarii 7rezentului contractG 'chi7amentele e !or afla, 7e durata a7licarii 7rezentului contract, la urmatoarea adre a: <udet: S1*'383, ;ocalitate: YYYYYYYYYYY., 3dre a:YYY..........................G a:YYY.......................... -elefon mo+il: YYYYYYYY 4.40. =re tatorul e o+li)a, 7e cheltuiala a de de7la are, a 7redea, la ediul 3chizitorului, i a 7reia de la ediul ace teia, 7e +aza de documente Bu tificati!e, orice echi7ament au com7onenta a ace tuia care a nece itat intretinere, re7aratii curente, inlocuire etc.G 4.41. 'chi7amentele !or fi 7a trate la o adre a care !a fi comunicata 3chizitor i care re7rezinta fie adre a de domiciliu a =re tatorului, fie adre a ediului =re tatorului. 4.42. =re tatorul nu 7oate muta, fara acordul cri al 3chizitorului, echi7amentele catre o alta adre a, cu exce7tia cazurilor in care echi7amentele unt du e la ediul 3chizitorului in !ederea intretinerii, re7ararii au inlocuiriiG 26

4.43. =re tatorul e o+li)a a a i)ure conditiile minimale de 7a trare i utilizare a echi7amentelor 7u e la di 7ozitieG 4.44. =re tatorul ra 7unde fata de 3chizitor, cu 7ri!ire la inte)ritatea echi7amentelor 7u e la di 7ozitia a, 7e intrea)a 7erioada de a7licare a 7rezentului contractG 4.45. =re tatorul are o+li)atia de a in tiinta 3chizitorul de 7re 7ro+lemele i di functiile a7arute in inde7linirea o+li)atiilor ale in le)atura cu er!iciile de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor i uinelorG 4.46. =re tatorul e o+li)a a a i)ure confidentialitatea i 7a trarea in i)uranta a tuturor datelor introdu e in S$&&3G 4.47. =re tatorul e o+li)a a e conecteze zilnic la (aza $ationala de /ate. 4.48. =re tatorul e o+li)a a de 7a)u+ea ca 3chizitorul im7otri!a oricaror: a> reclamatii i actiuni in Bu titie, ce rezulta din incalcarea unor dre7turi de 7ro7rietate intelectuala @+re!ete, nume, marci inre)i trate etc.>, le)ate de echi7amentele, materialele, in talatiile au utilaBele folo ite 7entru au in le)atura cu 7rodu ele achizitionateG i +> daune-intere e, co turi, taxe i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exce7tia ituatiei in care o a tfel de incalcare rezulta din re 7ectarea caietului de arcini intocmit de catre 3chizitor. 4.4:. =re tatorul e o+li)a a 7artici7e la in truirile or)anizate de 3chizitor cu 7ri!ire la er!iciile care formeaza o+iectul 7rezentului contract.
4.50. =re tatorul are o+li)atia de a ta+ili i re 7ecta un 7ro)ram 7ro)ram de lucru, care !a fi afi at la ediul *.S.8.3. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.. i notificat 3chizitorului.

5. '8&/'$-' S3$&-3,S3$&-3,-8'-',&$3,' S& 4&$3$*&3,4&$3$*&3,-*0$-3(&;' 5.1. =re tatorul tre+uie a Bu tifice er!iciile 7re tate 7rin urmatoarele: a> ituatia efecti!ului de animaleG +> =ro)ramul cifric al acti!it56ilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie i control al +olilor la animaleG c> re)i tru de con ultatii i de tratamentG d> nota de in otire a 7ro+elor 7rele!ate 7entru examene de la+oratorG e> 7roce - !er+al de efectuare a actiunii de u7ra!e)here clinicaG ta+el de tu+erculinare K te t unicG f> )> ta+el de tu+erculinare Kte t com7arati!G h> fi a 7entru dia)no ticul tu+erculozei la +o!ineG re)i tru de e!identa a +o!inelor tu+erculino-rea)ente aflate u+ o+ er!atieG i> B> act de necro7 ieG O> ituatia 7ri!ind mortalitatea la animaleG l> re)i trul de e!identa a animalelor moarteG m> ta+el 7ri!ind efectuarea !accinariiG n> act de decontaminare, dezin ectie, deratizareG o> ituatia e7izootiilorG 7> ituatia realizarii actiunilor trate)ice de 7rofilaxie i u7ra!e)here anitar!eterinaraG Z> alte e!idente anitar-!eterinare, in conformitate cu 7re!ederile le)ale in !i)oare. r> e!identa 7rodu elor de uz !eterinare utilizate in efectuarea actiunilor anitar!eterinare @nota de rece7tie, fi a de ma)azie, +on de con um>G > 7roce - !er+al 7ri!ind efectuarea tratamentului contra !aroozei la al+ineG t> 7roce - !er+al de 7rele!are a 7ro+elor de anitatieG u> 7roce - !er+al de 7rele!are a 7ro+elor de 7rodu e de ori)ine animala 7entru controlul 7rin examene de la+oratorG !> re)i tru de core 7ondentaG [> e!identele financiar - conta+ile 7re!azute de le)eG fi a de 7rotectia munciiG x> #> alte e!idente 7re!azute de 0rd. =re edintelui 3.$.S.8.S.3. (ucure ti nr. 209 2010 27

=ro)ramul cifric al acti!itatilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie i control al +olilor la animale,


7entru *.S.8.3 7entru care ofertantul de7une oferta, !a fi 7reluat de la /.S.8.S.3. Sucea!a in maxim 5 zile lucratoare de la emnarea contractului de er!icii, la data ta+ilita de /.S.8.S.3. Sucea!a. *ontractul u+ ec!ent care e !a incheia intre 7arti in anul 2012, 2012 !a cu7rinde actiunile anitar-!eterinare 7re!azute in Q0-R,S,'3 /' ?18',$ nr. 114 din : fe+ruarie 2011

7entru a7ro+area ac6iunilor anitaranitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2011. &n cazul in care 7ana la emnarea contractului u+ ec!ent 7e anul 2012 !or fi 7u+licate in le)i latie actiunile anitare- !eterinare 7recum i tarifele maximale aferente ace tora, 7re!azute a fi efectuate 7e 7arcur ul anului 2012, atunci contractul u+ ec!ent e !a intocmi in conformitate noile 7re!ederi. &n i7oteza in care du7a emnearea contractului, 7e anul 2012 !or fi 7u+licate tarifele maximale aferente ac6iunilor ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor 7rin Qotararea de ?u!ern i ace tea unt mai mici decat cele din Q0-R,S,'3 /' ?18',$ nr. 114 din : fe+ruarie 2011, tarifele 7re!azute in contractul u+ ec!ent 7e anul 2012 e !or aBu ta in mod core 7unzator, ace tea ne7utand fi mai mari decat cele ta+ilite in le)i latie. *ontractele u+ ec!ente ce e !or incheia anual @ 2012 - 2015 > !or cu7rinde actiunile anitar- !eterinare 7re!azute in le)i latie a fi efectuate in anul re 7ecti!.
&nce7and cu anul 2013 i 7ana in anul 2015, contractele u+ ec!ente care e !or emna intre /S8S3 Sucea!a i o7eratorul economic de emnat ca ti)ator e !or aBu ta du7a cum urmeaza: - in anul 2013, 7retul contractului 7oate a cada au a crea ca 7entru fiecare 7ozitie,

7ro7ortional cu caderea au cre terea tarifelor re)lementate 7rin le)i latia in !i)oare, re 7ecti! actele normati!e 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul

ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2013.
- in anul 2014, 7retul contractului 7oate a cada au a crea ca 7entru fiecare 7ozitie 7ro7ortional cu caderea au cre terea tarifelor re)lementate 7rin le)i latia in !i)oare, re 7ecti! actele normati!e 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul

ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2014.
- in anul 2015, 7retul contractului 7oate a cada au a crea ca 7entru fiecare 7ozitie 7ro7ortional cu caderea au cre terea tarifelor re)lementate 7rin le)i latia in !i)oare, re 7ecti! actele normati!e 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul

ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor


28

tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2015.
*ontractele u+ ec!ente e !or incheia anual, du7a a7aritia in 2onitorul 0ficial al ,omaniei a actelor le)i lati!e care re)lementeaza efectuarea actiunilor care fac o+iectul ace tui contract, 7recum i a tarifelor aferente ace tora 7entru fiecare an in 7arte. =ana la intrarea in !i)oare a actelor normati!e care re)lementeaza efectuarea actiunilor anitar !eterinare o+li)atorii,de intere national i a tarifelor aferente ace tora i 7ana la incheierea urmatorului contract u+ ec!ent, contractul u+ ec!ent 7oate fi 7relun)it 7rin act aditional in !ederea a i)urarii continuitatii efectuarii actiunilor anitare !eterinare.

Sef +irou S32(=8**,


/r. /an ;u7u

*om7artiment identificare animale i inre)i trare ex7loatatii,


/r. 2ar)areta Stefanoaia

29

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

D.S.V.S.A. SUCEAVA
Compartiment Achizitii- In e!titii
Str. Scurta , nr.2, cod 720223, tel. 0230522848, fax.520216 , e-mail: achizitiid ! ucea!a"#ahoo.com $r.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% S'*,'- %%%%%%%% %%%%%%%% &ntocmit, 'c. (o)dan *a+a $'S'*,'-. $'S'*,'--

8izat, /irector 'xecuti!, 'xecuti!, /r. =etrea /ul)heru %%%%%%%%%%%%%%%%

Locul de prestare de pe raza judetului Suceava a


er!iciilor de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale i al +olilor tran mi i+ile de la animale la om, de 7rotectie a animalelor i a mediului i de er!icii de identificare i inre)i trare a animalelor Hi a mi carii ace tora, 7recum i de corectare a e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor le)ale de inre)i trare au de )re eli de Fnre)i trare, cu 7ri!ire la animalele din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uine, cod *=8 85200000-1

;ot
1 2

*S83
4,3S&$ ,3S*3

Sef er!iciu economic i admini trati!, trati!, 'c. 8iorica 1reche

&ntocmit, *om7artiment 3chizitii3chizitii-&n!e titii 'c. (o)dan *a+a

30

40,21;3,'
3cea t5 ec6iune con6ine formularele de tinate, 7e de o 7arte, 5 faciliteze ela+orarea Hi 7rezentarea ofertei Hi a documentelor care o Fn ote c Hi, 7e de alt5 7arte, 5 7ermit5 comi iei de e!aluare examinarea Hi e!aluarea ra7id5 Hi corect5 a tuturor ofertelor de7u e. 0fertan6ii au o+li)a6ia de a 7rezenta 4ormularele 7re!5zute Fn cadrul ace tei ec6iuni, com7letate Fn mod core 7unzator Hi emnate de 7er oanele autorizate 4ormular 1 4ormular 2 4ormular 3 4ormular 4 4ormular 5 4ormular 6 4ormular 7 4ormular 8 4ormular : 4ormular 10 4ormular 11 4ormular 12 4ormular 13 4ormular 14 4ormular 15 4ormular model de acord cadru @ conditii contractuale > 4ormular model de contract @ conditii contractuale > Scri oare de Fnaintare /eclara6ie 7ri!ind eli)i+ilitatea /'*;3,3U&' /'*;3,3U&' 7ri!ind neFncadrarea Fn itua6iile 7re!5zute la art. 181 din 0.1.?. nr. 3492006 *ertificat de 7artici7are la licitatie cu oferta inde7endenta &nforma6ii )enerale /eclara6ie 7ri!ind u+contractantii @ 7artea9 75r6ile din contract care unt Fnde7linite de u+contractan6i Hi 7ecializarea ace tora > 'x7erien6a imilar5 /eclara6ie 7ri!ind calitatea de 7artici7ant la 7rocedur5 /eclara6ie 7ri!ind li ta 7rinci7alelor 7re tari de er!icii efectuate Fn ultimii 3 ani &nforma6ii referitoare la 7er onalul de conducere 7recum i ale 7er oanelor re 7on a+ile 7entru inde7linirea contractului 4ormular de oferta /eclaratie 7e 7ro7ria ra 7undere 7ri!ind o+li)atiile o+li)atiile referitoare la conditiile de munca i 7rotectia muncii, a a cum e te re)lementat de le)ea 31:9 20062006- ;e)ea ecuritatii i anatatii in munca /eclaratie 7e 7ro7rie ra 7undere in care !a 7ecifica ca 7e 7arcur ul derularii contractului de 7re 7re tari er!icii !eterinare, ofertantul !a 7re ta er!iciile re 7ectand in totalitate 7re!ederile caietului de arcini anexat 7rezentei /ocumentatii de 3tri+uire. /eclaratie 7e 7ro7ria ra 7undere din care a reia a numarul de contracte de conce conce iune9 7re tari er!icii incheiate i aflate in derulare /eclaratie 7e 7ro7ria ra 7undere din care a reia a ca 7er oana re 7on a+ila de inde7linirea contractului are cuno tiinte de o7erare =* /eclaratie 7e 7ro7rie ra 7undere din din care a reia a ca o7eratorul economic !a de chide un *28 7e raza *S83*S83-ului 7entru care a de7u oferta, in caz ca !a fi declarat ca ti)ator /eclara6ie 7ri!ind utilaBele, in tala6iile, echi7amentele tehnice de care di 7une o7eratorul economic 7entru Fnde7linirea core 7unz5toare a contractului de er!icii 4ormular model model declara6ie ini6ial5 7ri!ind Fnde7linirea cerin6elor de calificare calificare ?rafic de 7re tare a er!iciilor 2odel cri oare de )arantie +ancara /eclaratie 7ri!ind neFncadrarea Fn itua6iile 7re!5zute la art. 6:1 din 0.1.?. nr. 3492006 4ormular model olicit5ri de clarific5ri 4ormular model conte tatie

4ormular 16 4ormular 17 4ormular 18 18 4ormular 1: 1: 4ormular 20 4ormular 21 4ormular 22 4ormular 23 4ormular 24 4ormular 25

31

4ormular nr.1

3cord K cadru de er!icii nr.%%%%%%%%%%%%%%data%%%%%%%%%%%%%%%


1.=5r6ile acorduluiacordului-cadru Xn temeiul 0rdonan6ei de ur)en65 nr. 3492006 7ri!ind atri+uirea contractelor de achizitie 7u+lic5, a contractelor de conce iune de lucr5ri 7u+lice Hi a contractelor de conce iune de er!icii, cu modific5rile Hi com7let5rile ulterioare, Q? nr. 114 din : fe+ruarie 2011 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2011,0rd. 0rd.2092010 7t a7ro+area 7rocedurii 7ri!ind decontarea actiunilor anitar !eterinare cu7rin e in =ro)ramele actiunilor de u7ra!e)here, identificare i inre)i trare a animalelor 01? nr.2392010 7ri!ind identificarea i inre)i trarea uinelor,o!inelor i ca7rinelor, -a incheiat 7rezentul contract de 7re tare de er!icii, 0rd.4092010 7ri!ind a7ro+area $ormei anitare !eterinare 7entru im7lementarea 7roce ului de identificare Hi Fnre)i trare a uinelor, o!inelor, ca7rinelor Hi +o!inelor, a inter!enit 7rezentul acord-cadru

Fntre /&,'*-&3 S3$&-3,S3$&-3,-8'-',&$3,3 S& ='$-,1 S&?1,3$-3 3;&2'$-';0, Sucea!a, adre a Strada Scurta, nr.2, telefon 02309 522 848, fax 02309 520 216, cod fi cal 4244504, cont trezorerie ,054-,'E5:1500:...000221, re7rezentata 7rin /r.=etrea /ul)heru , functia de /irector *oordonator, in calitate de 3*Q&E&-0,, 3*Q&E&-0, 7e de o 7arte, Hi %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @denumirea o7eratorului economic> adre 5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%telefon9fax%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% num5r de Fnmatriculare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%cod fi cal%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%cont @trezorerie, +anc5>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%re7rezentat5 7rin %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@denumirea conduc5torului>, func6ia %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Fn
2. Sco7ul acordului cadru
2.1 K Sco7ul acordului cadru Fl re7rezint5 ta+ilirea elementelor9 condi6iilor e en6iale care !or )u!erna contractele de 7re t5ri er!icii ce urmeaz5 a fi atri+uite 7e durata derul5rii 7rezentului acord. 2.2 K *ontractele ce urmeaz5 a fi atri+uite au ca o+iect 7re tarea cate)oriilor de er!icii din anexa nr......la 7rezentul acord-cadru.

3. /urata acorduluiacordului- cadru


3.1 - /urata 7rezentului acord-cadru e te de 4 ani, adic5 de la%%%%%%%%%%%%%%%%%%7In5 la.................

4. =re6ul unitar al er!iciilor


4 .1 K =re6ul unitar al er!iciilor e te cel inclu de 7romitentul 7re tator Fn 7ro7unerea financiar5 Hi e te 7re!5zut Fn anexa nr....., la 7rezentul acord-cadru.1

5. 3Bu tarea 7re6ului


5.1 - =re6ul e aBu teaz5 utilizInd formula de aBu tare con!enit5, care !a fi introdu 5 Fn contractul u+ ec!ent. @condi6iile Hi formula de aBu tare a 7re6ului !or fi conforme cu 7re!ederile le)ale Fn materia achizi6iilor 7u+lice, Fn !i)oare la data Fncheierii

acordului cadru. Xn cazul Fn care acordul cadru 7re!ede 7o i+ilitatea de aBu tare a 7re6ului iar ace ta e te Fncheiat cu mai mul6i o7eratori, cu reluarea com7eti6ei, la reofertare Fm+un5t56irea 7re6ului e ra7orteaz5 la !aloarea actualizat5 care e o+6ine Fn urma a7lic5rii coeficien6ilor de aBu tare>.
5.2 K 3Bu tarea 7re6ului e !a face 7rin Fn cri uri emnate de c5tre am+ele 75r6i.

6. *antitatea 7re!izionat5
6.1 - *antitatea 7re!izionata de er!icii ce urmeaz5 a fi 7re tate Fn +aza contractelor u+ ec!ente e te 7re!5zut5 Fn anexa............ la 7rezentul acord-cadru.

7. 0+li)a6iile 7romitentului7romitentului- 7re tator


7.1 - =romitentul-7re tator e o+li)5 ca er!iciile 7re tate 5 re 7ecte cel 7u6in calitatea 7re!5zut5 Fn 7ro7unerea tehnic5, anex5 la 7rezentul acord-cadru. 7.2 - =romitentul-7re tator e o+li)5 5 7re teze er!iciile a tfel cum au fo t 7re!5zute Fn acordul K cadru, ori de cIte ori autoritatea olicit5 ace t lucru. 7.3 K =romitentul-7re tator e o+li)5 5 de 75)u+ea c5 7romitentul -achizitor Fm7otri!a oric5ror: a> reclama6ii Hi ac6iuni Fn Bu ti6ie, ce rezult5 din Fnc5lcarea unor dre7turi de 7ro7rietate intelectual5 @+re!ete, nume, m5rci Fnre)i trate etc.>, le)ate de echi7amentele, materialele, in tala6iile au utilaBele folo ite 7entru au Fn le)atur5 cu er!iciile 7re tate, Hi +> daune-intere e, co turi, taxe Hi cheltuieli de orice natur5, aferente, cu exce76ia itua6iei Fn care o a tfel de Fnc5lcare rezult5 din re 7ectarea caietului de arcini Fntocmit de c5tre achizitor. 7.4 - =romitentul-7re tator e o+li)5 5 nu tran fere total au 7ar6ial o+li)a6iile a umate 7rin 7rezentul acord-cadru. 7.5 K /ac5 7e 7arcur ul derul5rii 7rezentului acord cadru e !or Fnre)i tra reduceri ale 7re6urilor5 Fn le)5tur5 cu er!iciile ce fac o+iectul acordului cadru, 7romitentul 7re tator e o+li)5 5 notifice achizitorul, 75r6ile urmInd a con!eni aBu tarea 7re6ului ini6ial.

8. 0+li)a6iile 7romitentului 7romitentuluiK tentuluiKachizitor


8.1 - =romitentul-achizitor e ......................................................
1 5

o+li)5

7l5tea c5

7re6ul

er!iciilor

c5tre

7re tator

Fn

termenul

con!enit,

re 7ecti!

dac acordul cadru este ncheiat cu mai muli operatori, n anex se vor cuprinde toate propunerile financiare ale acestora Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

32

@ e 7recizeaz5 termenul de 7lat5>


8.2 - =romitentul-achizitor e o+li)5 5 nu ini6ieze, 7e durata 7rezentului acord-cadru, o nou5 7rocedur5 de atri+uire, atunci cInd inten6ioneaz5 5 achizi6ioneze er!icii care fac o+iectul 7rezentului acord-cadru, cu exce76ia cazului Fn care 7romitentul 7re tator declar5 c5 nu mai are ca7acitatea de a r5 7unde olicit5rilor. 8.3 - =romitentul-achizitor e te Fndre7t56it 5 ini6ieze o 7rocedur5 de atri+uire, atunci cInd !aloarea e timat5 a contractului u+ ec!ent 7e care inten6ioneaz5 5 Fl atri+uie, cumulat5 cu uma contractelor u+ ec!ente atri+uite anterior, de75HeHte o !aloare 7entru care 7re!ederile le)ale im7un o+li)a6ii Fn ra7ort cu anumite 7ra)uri !alorice.

:. *omunic5ri
:.1 - @1> 0rice comunicare Fntre 75r6i, referitoare la Fnde7linirea 7rezentului acord-cadru, tre+uie 5 fie tran mi 5 Fn cri . @2> 0rice document cri tre+uie Fnre)i trat atIt Fn momentul tran miterii cIt Hi Fn momentul 7rimirii. :.2 - *omunic5rile Fntre 75r6i e 7ot face Hi 7rin telefon, tele)ram5, telex, fax au e-mail, cu condi6ia confirm5rii Fn cri a 7rimirii comunic5rii.

10. /ocumentele acordului cadru: a> 7ro7unerea tehnic5 +>7ro7unerea financiar5 c> caietul de arcini d>alte anexe, du75 caz @li ta 7re6urilor unitareG li ta cantit56ilor de 7rodu e contractele de a ociere le)alizate G contractele de u+contractareG acte adi6ionale, an)aBamentul ferm 7ri!ind u 6inerea de c5tre un ter6, 7rezentat de ofertantul declarat cIHti)5tor>. 11. Xncetarea acordului cadru
11.1 - @1> =rezentul acord cadru Fnceteaz5 de dre7t: - 7rin aBun)erea la termen -7rin atin)erea unui 7ra) 7entru care 7re!ederile le)ale im7un o+li)a6ii de a7licare a unor 7roceduri Fn ra7ort cu anumite 7ra)uri !alorice @2>3cordul cadru 7oate Fnceta Hi Fn urm5toarele cazuri: - 7rin acordul de !oin65 al 75r6ilor G - 7rin rezilierea de c5tre o 7arte ca urmare a neFnde7linirii au Fnde7linirii Fn mod necore 7unz5tor a o+li)a6iilor a umate 7rin 7rezentul acord K cadru, de c5tre cealalt5 7arte, cu notificare 7reala+il5 de.30 zile a 75r6ii Fn cul75.

12. ;iti)ii
;iti)iile ce 7ot a75rea ca urmare a a7lic5rii Hi inter7ret5rii 7re!ederilor 7rezentului acord- cadru e !or olu6iona 7e cale amia+il5. =5r6ile au con!enit 5 Fncheie azi ........................................................................ 7rezentul acord-cadru, Fn dou5 exem7lare, cIte unul 7entru fiecare 7arte.

@ e 7recizeaz5 data emn5rii de c5tre 75r6i Hi numarul de exem7lare>

=,02&-'$-=,02&-'$-- 3*Q&E&-0,, /irectia /irectia Sanitara 8eterinara i 7entru Si)uranta 3limentelor Sucea!a /irector executi!, executi!, /r./ul)heru =etrea Sef er!iciu economic economic i admini trati!, trati!, 'c.8iorica 1reche

=,02&-'$-=,02&-'$-- =,'S-3-0,, 07erator 'conomic,

Sef er!iciu S32(=8**, /r. /an ;u7u *on ilier <uridic, ,oman 3lina

33

4ormular nr.2

*0$-,3*- S1(S'*8'$- /' S',8&*&& nr.%%%%%%%%%%%%%%data%%%%%%%%%%%%%%%


1. =5r6ile contractului u+ ec!ent Xn temeiul 3cordului *adru nr....................din data de ...................., a inter!enit 7rezentul contract u+ ec!ent, Fncheiat

Fntre /&,'*-&3 S3$&-3,S3$&-3,-8'-',&$3,3 S& ='$-,1 S&?1,3$-3 3;&2'$-';0, Sucea!a, adre a Strada Scurta, nr.2, telefon 02309 522 848, fax 02309 520 216, cod fi cal 4244504, cont trezorerie ,054-,'E5:1500:...000221, re7rezentata 7rin /r.=etrea /ul)heru , functia de /irector *oordonator, in calitate de 3*Q&E&-0,, 3*Q&E&-0, 7e de o 7arte, Hi %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @denumirea o7eratorului economic> adre 5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%telefon9fax%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% num5r de Fnmatriculare%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%cod fi cal%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%cont @trezorerie, +anc5>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%re7rezentat5 7rin %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@denumirea conduc5torului>, func6ia %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Fn calitate de 7re tator, tator 7e de alt5 7arte.
2. /efini6ii /efini6ii
2.1 - Xn 7rezentul contract urm5torii termeni !or fi inter7reta6i a tfel: a> *ontract - 7rezentul contract Hi toate anexele aleG +>achizitor Hi 7re tator - 75r6ile contractante, aHa cum unt ace tea numite Fn 7rezentul contractG c> 7re6ul contractului - 7re6ul 7l5ti+il 7re tatorului de c5tre achizitor, Fn +aza contractului, 7entru Fnde7linirea inte)ral5 Hi core 7unz5toare a tuturor o+li)a6iilor a umate 7rin contractG d> er!icii - acti!it56i a c5ror 7re tare face o+iect al contractuluiG e>7rodu e - echi7amentele, maHinile, utilaBele, 7ie ele de chim+ Hi orice alte +unuri cu7rin e Fn anexa9anexele la 7rezentul contract Hi 7e care 7re tatorul are o+li)a6ia de a le furniza aferent er!iciilor 7re tate conform contractuluiG f>for6a maBor5 - re7rezint5 o Fm7reBurare de ori)ine extern5, cu caracter extraordinar, a+ olut im7re!izi+il5 Hi ine!ita+il5, care e afl5 Fn afara controlului oric5rei 75r6i, care nu e datoreaz5 )reHelii au !inei ace tora, Hi care face im7o i+il5 executarea Hi, re 7ecti!, Fnde7linirea contractuluiG unt con iderate a emenea e!enimente: r5z+oaie, re!olu6ii, incendii, inunda6ii au orice alte cata trofe naturale, re tric6ii a75rute ca urmare a unei carantine, em+ar)ou, enumerarea nefiind exhau ti!5, ci enun6iati!5. $u e te con iderat for65 maBor5 un e!eniment a emenea celor de mai u care, f5r5 a crea o im7o i+ilitate de executare, face extrem de co ti itoare executarea o+li)a6iilor uneia din 75r6iG )> zi - zi calendari tic5G an - 365 de zile.

3. &nter7retare
3.1 - Xn 7rezentul contract, cu exce76ia unei 7re!ederi contrare, cu!intele la forma in)ular !or include forma de 7lural Hi !ice !er a, acolo unde ace t lucru e te 7ermi de context. 3.2 - -ermenul CziD au CzileD au orice referire la zile re7rezint5 zile calendari tice dac5 nu e 7ecific5 Fn mod diferit.

*lauze o+li)atorii 4. 0+iectul Hi 7re6ul contractului


4.1. - =re tatorul e o+li)5 5 5 7re teze er!iciile..................................@denumirea er!iciilor>, Fn 7erioada97erioadele con!enite Hi Fn conformitate cu o+li)a6iile a umate 7rin 7rezentul contract. 4.2. - 3chizitorul e o+li)5 5 7l5tea c5 7re tatorului 7re6ul con!enit 7entru Fnde7linirea contractului de er!icii !eterinare. 4.3. - =re6ul con!enit 7entru Fnde7linirea contractului, re 7ecti! 7re6ul er!iciilor 7re tate, 7l5ti+il 7re tatorului de c5tre achizitor conform )raficului de 7l56i, e te de ........... lei , din care -.8.3. ................ lei. 5. /urata contractului 5.1 - /urata 7rezentului contract e te de Y.. luni, adic5 de la data de YY..................7In5 la data de......................

6. 'xecutarea contractului
6.1 - 'xecutarea contractului Fnce7e du75 con tituirea )aran6iei de +un5 execu6ie, la data de

@ e 7recizeaz5 data la care Fnce7e contractul> 7. /ocumentele contractului


7.1 - /ocumentele contractului unt: 1. 7ro7unerea tehnic5 @du75 caz, cea Fm+un5t56it5 la reluarea com7eti6iei> 2. 7ro7unerea financiar5 3. an)aBamentul ferm 7ri!ind u 6inerea de c5tre un ter6, du75 caz 4. certificatele de )aran6ie, du75 caz 5. certificatele de calitate, du75 caz 6. )raficul de Fnde7linire a contractuluiG 7. )raficul de 7l56iG 8. )aran6ia de +un5 execu6ie, dac5 e te cazul :. caietul de arcini

@ e enumer5 Hi alte documentele 7e care 75r6ile le Fn6ele) ca fiind ale contractului>

34

8. 0(&'*-1; *0$-,3*-1;1& 8.1. K @1> =re tatorul e o+li)a a 7re teze, 7e durata 7rezentului contract i in conformitate cu o+li)atiile a umate 7rin 7rezentul contract, urmatoarele er!icii: 3. Ser!icii de u7ra!e)here, u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale i al +olilor tran mi i+ile de la animale la om, de 7rotectie a animalelor i de 7rotectie a mediului: $r. crt. 1. 3c6iunea de f5Hurat5 &n 7ec6ia animalelor di 7u 5 de direc6iile anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti a> +o!ine +> ec!ine 'xaminarea clinic5 a animalelor 7entru u 7iciunea +olilor maBore: c> o!ine, ca7rine d> 7orcine e> carna iere f> 75 5ri )> al+ine, !iermi de m5ta e etc. a> animale mari 3. ,ecolt5ri de 7ro+e de In)e 7entru examene de la+orator @ erolo)ice, hematolo)ice, +iochimice, !iru olo)ice, 7arazitolo)ice etc.>: +> animale mici Hi miBlocii c> uine d> 75 5ri e> alte 7ecii a> animale mari +> animale mici Hi miBlocii c> 75 5ri

2.

4.

,ecoltarea 7ro+elor de or)ane, 6e uturi Hi a altor 7ro+e 7entru analize de la+orator, efectuarea de necro7 ii la:

5.

d> alte 7ecii e> alte 7ro+e, inclu i! co7rolo)ice -e te ra7ide 7entru dia)no ticul mamitelor u+clinice a> tu+erculinare te t unic +>-*S c> maleinare d> 7aratu+erculinare a> animale mari +> o!ine, ca7rine c> 7orcine d> carna iere

6.

3cti!it56i de de7i tare 7rin examen aler)ic ,ecoltare 7ro+e de anita6ie, a75, furaBe 3cti!it56i imuno7rofilactice, conform =ro)ramului ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire Hi control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor i 7rotec6ia mediului:

7.

8.

:.

a> Fn unit56i zootehnice, de indu trie alimentar5, la )o 7od5riile ;ucr5ri de decontaminare, dezinfec6ie, 7o7ula6iei dezin ec6ie, deratizare Hi de nece itate: +> Fn camere de incu+a6ie, !iermi de m5ta e etc.

(. Ser!icii de identificare i inre)i trare a animalelor i a mi carii ace tora, 7recum i de corectare a e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor de inre)i trare au de )re eli de inre)i trare: )> identificarea animalelor din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uineG h> identificarea i inre)i trarea ex7loatatiilor in care unt tinute au detinute animale. i> a7licarea crotaliilor auriculare au a altor miBloace de identificare 7re!azute de le)i latia 7ecifica in !i)oare la animalele identificate din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uineG B> inre)i trarea efecti!elor de animale identificate i crotaliate din 7eciile +o!ine, o!ine, ca7rine i uine in documentele de identificare ti7arite i, ulterior, in (aza $ationala de /ateG O> inre)i trarea mi carii animalelor i a e!enimentelor uferite de ace tea, in documentele de mi care au de declarare e!eniment ti7arite i, ulterior, in (aza $ationala de /ateG l> corectia e!entualelor erori au neconformitati emnalate in Si temul $ational de &dentificare i &nre)i trare a 3nimalelor @S$&&3> in urma nere 7ectarii termenelor de inre)i trare au a )re elilor de inre)i trare im7uta+ile =re tatorului, conform 7rocedurilor ta+ilite de 3utoritatea $ationala Sanitara 8eterinara i 7entru Si)uranta 3limenelor @3.$.S.8.S.3.>. =re tatorul e o+li)a a 7re teze er!iciile 7re!azute la alin. @1> 7e teritoriul *ircum cri7tiei Sanitar-8eterinare de 3 i tenta @*.S.8.3.> YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. 8.2. 3chizitorul e o+li)a a 7latea ca 7retul con!enit in 7rezentul contract 7entru er!iciile 7re tate cu re 7ectarea 7re!ederilor Q? nr. 114 din : fe+ruarie 2011 7entru a7ro+area ac6iunilor anitar-!eterinare cu7rin e Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, a ac6iunilor 7re!5zute Fn =ro)ramul de u7ra!e)here Hi control Fn domeniul i)uran6ei alimentelor, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente ace tora 7entru anul 2011, 0rd.2092010 7t a7ro+area 7rocedurii 7ri!ind decontarea actiunilor anitar !eterinare cu7rin e in =ro)ramele actiunilor de u7ra!e)here,,01?.nr.2392010,0rd.4092010,a!andu- e in !edere doar acele actiuni a caror mano7era e te u7ortata de la +u)etul de tat. 8.3.- Ser!iciile 7re!azute la 7unctul 4.1., e !or 7re ta in conformitate cu 7re!ederile de a7licare a =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi eradicare a +olilor la animale, a celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, a altor ac6iuni 7re!5zute Fn alte 7ro)rame na6ionale, 7e care 3$S8S3 tre+uie 5 le 7un5 Fn a7licare, 7recum Hi a tarifelor maximale aferente aferente ace tora 7entru anul 2011 2011, 7re!azut de Q.?. 1149 2011, ,in functie de =ro)ramul *ifric ta+ilit 7e fiecare *.S.8.3.in 7arte.

35

:. =,'-1; *0$-,3*-1;1& :.1. =retul con!enit 7entru inde7linirea contractului, 7lati+il =re tatorului de catre 3chizitor, e !a face cu re 7ectarea 7re!ederilor Q?.11492011,a!andu- e in !edere doar acele actiuni a caror mano7era e te u7ortata de la +u)etul de tat, conform )raficului de 7lati, e te: $r. crt. 3c6iunea de f5Hurat5 1. &n 7ec6ia animalelor di 7u 5 de direc6iile anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti!a munici7iului (ucureHti 2. 'xaminarea clinic5 a animalelor 7entru a> +o!ine u 7iciunea +olilor maBore: +> ec!ine c> o!ine, ca7rine d> uine e> carna iere f> 75 5ri )> al+ine, !iermi de m5ta e etc. 3. ,ecolt5ri de 7ro+e de In)e 7entru examene de a> animale mari la+orator @ erolo)ice, hematolo)ice, +iochimice, +> animale mici Hi miBlocii !iru olo)ice, 7arazitolo)ice etc.> c> uine d> 75 5ri e> alte 7ecii 4. ,ecoltarea 7ro+elor de or)ane, 6e uturi Hi a altor a> animale mari 7ro+e 7entru analize de la+orator, efectuarea de +> animale mici Hi miBlocii necro7 ii la: c> 75 5ri d> alte 7ecii e> alte 7ro+e, inclu i! co7rolo)ice 5. -e te ra7ide 7entru dia)no ticul mamitelor u+clinice 6. 3cti!it56i de de7i tare 7rin examen aler)ic a> tu+erculinare te t unic +>-*S c> maleinare d> 7aratu+erculinare 7. ,ecoltare 7ro+e anita6ie, a75, furaBe 8. 3cti!it56i imuno7rofilactice, conform =ro)ramului a> animale mari ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire, control Hi +> o!ine, ca7rine eradicare a +olilor la animale, a celor c> uine tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia d> carna iere animalelor Hi 7rotec6ia mediului, de identificare Hi Fnre)i trare a +o!inelor, uinelor, o!inelor Hi ca7rinelor, 7entru anul 2011: :. ;ucr5ri de decontaminare, dezinfec6ie, a> Fn unit56i zootehnice, de indu trie dezin ec6ie, deratizare Hi de nece itate: alimentar5, la )o 7od5riile 7o7ula6iei +> Fn camere de incu+a6ie, !iermi de m5ta e etc. 10. 2ano7era 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea a> +o!ine animalelor Hi a miHc5rilor ace tora, corectarea +> o!ine, ca7rine - 2 crotalii e!entualelor erori: c> o!ine, ca7rine - o in)ur5 crotalie d> uine -ariful, exclu i! -83 lei9)o 7od5rie lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9familie lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal @4 ferturi> lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei97ro+5 lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal

lei9100 m2 lei9m2 lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei ca7 de animal lei9ca7 de animal

la care e adau)a -83 in 7rocent de 24N, daca e te cazul. 10. 10. /1,3-3 *0$-,3*-1;1& 10.1. /urata 7rezentului contract e te de %%%% luni, ince7and de la data de %%%%%%%%%% 10.2. =rezentul contract inceteaza a 7roduca efecte la data de 31.12.2012 31.12.2012. 11. 11. '.'*1-3,'3 *0$-,3*-1;1& 11.1. 'xecutarea contractului ince7e , la data de %%%%%%%%%%%% 12. 12. /0*12'$-';' *0$-,3*-1;1& 12.1. /ocumentele contractului unt: a> 7ro7unerea tehnica i 7ro7unerea financiaraG +> actele aditionale la contract, daca exi taG c> *aietul de arciniG d> alte anexe la contract.

13. 13 . 0(;&?3U&&;' =,&$*&=3;' 3;' =,'S-3-0,1;1&


13.1- =re tatorul e o+li)5 5 7re teze er!iciile care fac o+iectul 7rezentul contract Fn 7erioada97erioadele con!enite Hi Fn conformitate cu o+li)a6iile a umate. 13.2- =re tatorul e o+li)5 5 7re teze er!iciile la tandardele Hi 7erforman6ele 7rezentate Fn 7ro7unerea tehnic5, anex5 la contract,cu 7rofe ionali mul i 7rom7titudinea cu!enite an)aBamentului a umat. 13.3 - =re tatorul e o+li)5 5 7re teze er!iciile Fn conformitate cu )raficul de 7re tare 7rezentat Fn 7ro7unerea tehnic5. 13.4 - =re tatorul e o+li)5 5 de 75)u+ea c5 achizitorul Fm7otri!a oric5ror: i) reclama6ii Hi ac6iuni Fn Bu ti6ie, ce rezult5 din Fnc5lcarea unor dre7turi de 7ro7rietate intelectual5 @+re!ete, nume, m5rci Fnre)i trate etc.>, le)ate de echi7amentele, materialele, in tala6iile au utilaBele folo ite 7entru au Fn le)5tur5 cu 7rodu ele achizi6ionate, Hi

36

ii) daune-intere e, co turi, taxe Hi cheltuieli de orice natur5, aferente, cu exce76ia itua6iei Fn care o a tfel de Fnc5lcare rezult5 din re 7ectarea caietului de arcini Fntocmit de c5tre achizitor. iii) =re tatorul e o+li)a a u7ra!e)heze 7re tarea er!iciilor, a a i)ure re ur ele umane, materialele, in talatiile, echi7amentele i orice alte a emenea, fie de natura 7ro!izorie, fie definiti!a, cerute de i 7entru contract, in ma ura in care nece itatea a i)urarii ace tora e te 7re!azuta in contract au e 7oate deduce in mod rezona+il din contract. 13.5. =re tatorul e te 7e de7lin re 7on a+il atat de i)uranta tuturor o7eratiunilor i metodelor de 7re tare utilizate, cat i de calificarea 7er onalului folo it 7e toata durata contractului. 13.6.=re tatorul e te o+li)at a mentina numarul de alariati a a cum -a an)aBat conform caietului de arcini. 13.7. =re tatorul !a efectua acti!itati anitar !eterinare 7u+lice de intere national numai 7e teritoriu *S8-ului ta+ilit,iar in ituatii exce7tionale,7e teritoriul ta+ilit de catre /S8S3 Sucea!a,in cola+orare cu *ole)iul medicilor 8eterinari 14. 14. 3;-' 0(;&?3-&& S='*&4&*' 3;' =,'S-3-0,1;1& ,'S=0$S3(&;&-RU&;' 'S=0$S3(&;&-RU&;' 2'/&*1;1& 8'-',&$3, /' ;&(',R =,3*-&*R X2=1-',$&*&- *3,' '4'*-1'3E3 S',8&*&& 8'-',&$3,' ='$-,1 /.S.8.S.3. S1*'383, S-3(&;&-' =0-,&8&- 0,/.209 2010 3; 3$S8S3 .1.=reia, u7ortInd cheltuielile de de7la are, de la ediul /S8S3 Sucea!a, crotaliile, celelalte miBloace de identificare a animalelor 7re!5zute 14.1. .1. de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, formularele, 7aHa7oartele 7entru +o!ine, du7licatele ace tor 7aHa7oarte, c5r6ile de ex7loata6ie, echi7amentele de tehnic5 de calcul Hi de comunica6ie, inclu i! orice echi7ament au com7onent5 a ace tuia care a nece itat Fntre6inere, re7ara6ii curente au Fnlocuire, 7rodu ele de uz !eterinar, 7recum Hi orice alte 7rodu e Hi echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7e +az5 de a!iz de ex7edi6ie @cantitati! Hi !aloric> emi de c5tre +iroul9 er!iciul conta+ilitate din cadrul direc6iei anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, Fn func6ie de re7artizarea efectuat5 de +iroul9 er!iciul de 5n5tate Hi +un5 tare animal5 au de +iroul9 er!iciul de monitorizare Hi u7ra!e)here anitar-!eterinar5, re 7ecti! de com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!a. 14.2. .2.Scade din )e tiunea 7ro7rie crotaliile, celelalte miBloace de identificare a animalelor 7re!5zute de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, .2. formularele, 7aHa7oartele 7entru +o!ine, du7licatele ace tor 7aHa7oarte, c5r6ile de ex7loata6ie, 7rodu ele de uz !eterinar, 7recum Hi alte 7rodu e nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7e +az5 de +on de con um lunar. 14.3. treaz5 Fn )e tiunea 7ro7rie echi7amentele de tehnic5 de calcul Hi de comunica6ie, inclu i! echi7amentele au com7onentele ace tora 14.3.=5 .3. care au nece itat Fntre6inere, re7ara6ii curente ori Fnlocuire, orice alte echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7recum Hi tocurile de crotalii, de alte miBloace de identificare a animalelor 7re!5zute de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, de formulare, de 7rodu e de uz !eterinar Hi de orice alte 7rodu e nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare Hi le 7une la di 7ozi6ia /S8S3 Sucea!a. 14.4. 4.=red5 la ediul /S8S3 Sucea!a, la Fncetarea contractului, u7ortInd cheltuielile de de7la are, echi7amentele de tehnic5 de calcul Hi de 4. comunica6ie, inclu i! echi7amentele au com7onentele ace tora care au nece itat Fntre6inere, re7ara6ii curente au Fnlocuire, orice alte echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7recum Hi tocurile de crotalii, de alte miBloace de identificare a animalelor 7re!5zute de le)i la6ia 7ecific5 Fn !i)oare, de formulare, de 7rodu e de uz !eterinar Hi de orice alte 7rodu e nece are realiz5rii ac6iunilor anitar-!eterinare, 7e +az5 de a!iz de ex7edi6ie @cantitati! Hi !aloric> emi de c5tre medicul !eterinar de li+er5 7ractic5 Fm7uternicit. .5.XntocmeHte decontul lunar 7entru Fnca area contra!alorii mano7erei ac6iunilor anitar-!eterinare realizate Fn conformitate cu 7re!ederile 14.5. .5. =ro)ramului ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire Hi control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului, a7ro+at anual 7rin hot5rIre a ?u!ernului, Hi ale =ro)ramului cifric al acti!it56ilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie Hi control al +olilor la animale. 14.6. lunar 7re!5zut la 7ct. :.5 cu7rinde urm5toarele documente: 14.6./econtul .6. a>decont Bu tificati! 7ri!ind 7re tarea er!iciilor anitar-!eterinare, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 1 a 0rd.2092010G a> +>decont Bu tificati! cumulati! 7entru con umul de 7rodu e de uz !eterinar, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 2 a 0rd.2092010G +> c>ta+el 7ri!ind efectuarea !accin5rii contra antraxului, ra+iei au a altor !accin5ri di 7u e de ur)en65, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexele nr. c> 3a> Hi 3+> 0rd.2092010G d>ta+el 7ri!ind efectuarea recolt5rii de 7ro+e, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 4 a 0rd.2092010G d> e>ta+el de tu+erculinare - te t unic, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 5 0rd.2092010GG e> f>ta+el de tu+erculinare - te t com7arati!, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 6 a 0rd.2092010G f> )> inteza !accin5rilor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 7 a0rd.2092010G. Sinteza 7entru !accinarea contra 7 eudo7e tei a!iare e de7une doar 7entru localit56ile ituate 7e o raz5 de 10 Om Fn Burul ex7loata6iilor a!icole autorizate anitar-!eterinarG h>7roce -!er+al de efectuare a ac6iunilor anitar-!eterinare 7entru ex7loata6ii comerciale autorizate, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 8 h> a0rd.2092010G i>nota de Fn o6ire a 7ro+elor recoltate, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. : a0rd.2092010G i> B>alte documente, ta+ilite 7rin act adi6ional la contractul Fn temeiul c5ruia efectueaz5 ac6iunile anitar-!eterinare. B> 14.7. .7.=rezint5 decontul lunar 7re!5zut la 7ct. :.5 medicului !eterinar zonal, 7entru !erificare Fn !ederea a!iz5rii de c5tre ace ta, Fn ultimele 3 zile .7. ale lunii curente 7entru care -au efectuat ac6iunile anitar-!eterinare. 14.8. .8./u75 a!izarea de c5tre medicul !eterinar zonal a decontului lunar 7re!5zut la 7ct. :.5, medicul !eterinar de li+er5 7ractic5 Fm7uternicit .8. de7une decontul lunar 7In5 la data de 7 a lunii curente, 7entru luna anterioar5, la +iroul9 er!iciul de 5n5tate Hi +un5 tare animal5 au la +iroul9 er!iciul de monitorizare Hi u7ra!e)here anitar-!eterinar5 din cadrul /S8S3 Sucea!a, unde e Fnre)i treaz5, e !erific5 Hi e a!izeaz5 de 7er oana de emnat5 7rin decizie a directorului /S8S3 Sucea!a. 14.:. .:.XntocmeHte factura fi cal5 aferent5 ac6iunilor anitar-!eterinare 7re!5zute Fn =ro)ramul ac6iunilor de u7ra!e)here, 7re!enire Hi control al .:. +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului Hi o de7une la re)i tratura /S8S3 Sucea!a, Fn !ederea Fnre)i tr5rii, Fn termen de 5 zile de la a!izarea decontului lunar de c5tre +iroul9 er!iciul de 5n5tate Hi +un5 tare animal5 au de +iroul9 er!iciul de monitorizare Hi u7ra!e)here anitar-!eterinar5 din cadrul /S8S3 Sucea!a. 14.10. .10.XntocmeHte decontul lunar 7entru Fnca area contra!alorii mano7erei acti!it56ilor anitar-!eterinare realizate Fn conformitate cu 7re!ederile .10. =ro)ramului ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea 7orcinelor, o!inelor Hi ca7rinelor Hi ale =ro)ramului ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea +o!inelor. 14.11. lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 cu7rinde urm5toarele documente: 14.11./econtul .11. a>decontul Bu tificati! lunar, al c5rui model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 10 a 0rd.2092010G a> +> itua6ia 7ri!ind num5rul animalelor identificate Hi Fnre)i trate, Fn cri e Fn formularele de identificare @41> 7redate 7entru decontarea acti!it56ii anitar-!eterinare, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 11 a 0rd.2092010G c> itua6ia miHc5rii animalelor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 12 a 0rd.2092010GG d> itua6ia e!enimentelor con emnate, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 13 a 0rd.2092010G e> itua6ia crotaliilor Hi a formularelor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 14 a 0rd.2092010G f> itua6ia erorilor, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 15 a G 0rd.2092010G )>e!iden6a crotaliilor recu7erate de la 7ro7rietari Fn urma acrific5rilor 7entru con um 7ro7riu Hi 7redarea ace tora direc6iei anitar-!eterinare Hi )> 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti, al c5rei model e te 7re!5zut Fn anexa nr. 16 a 0rd.2092010G. /ocumentele men6ionate la lit. c>- )> e de7un doar Fn cazul Fn care e efectueaz5 a emenea o7era6iuni aferente lunii 7entru care e de7une decontul Bu tificati!. .12.=rezint5 decontul lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 Hi exem7larul roHu al formularelor de identificare @41> medicului !eterinar oficial al 14.12. .12. circum cri76iei anitar-!eterinare zonale, 7entru !erificare Hi a!izare de c5tre ace ta, 7In5 la finele lunii Fn care -au realizat ac6iunile anitar!eterinare de identificare Hi Fnre)i trare a animalelor. 14.13. .13./u75 a!izarea decontului lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 de c5tre medicul !eterinar oficial al circum cri76iei anitar-!eterinare zonale, de7une .13. decontul Bu tificati! lunar Hi exem7larul al+a tru al formularelor de identificare @41>, 7In5 la data de 8 a lunii curente, 7entru ac6iunile anitar!eterinare realizate Fn luna anterioar5, la com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!aG Fn

37

cazul identific5rii Hi Fnre)i tr5rii animalelor din 7ecia +o!ine, de7une la com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!a, Hi centralizatorul 7aHa7oartelor Hi al du7licatelor ace tor 7aHa7oarte di tri+uite 7ro7rietarilor, 7entru care medicul !eterinar de li+er5 7ractic5 Fm7uternicit a confirmat 7rimirea cu cel 7u6in 5 zile Fnaintea de7unerii decontului Bu tificati! lunar la com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul direc6iei anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti. .14.XntocmeHte factura fi cal5 aferent5 ac6iunilor anitar-!eterinare 7re!5zute Fn =ro)ramul ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea 14.14. .14. 7orcinelor, o!inelor Hi ca7rinelor Hi Fn =ro)ramul ac6iunilor 7ri!ind identificarea Hi Fnre)i trarea +o!inelor Hi o de7une la re)i tratura direc6iei anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti, Fn !ederea Fnre)i tr5rii, Fn termen de 5 zile de la a!izarea decontului Bu tificati! lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 de com7artimentul identificarea animalelor, Fnre)i trarea ex7loata6iilor din cadrul /S8S3 Sucea!a,7entru ac6iunile anitar-!eterinare realizate Fn luna anterioar5. 14.15. urm5toarele documente: 14.15.Semneaz5 .15. a>deconturile lunare 7re!5zute la 7ct. :.5 Hi :.10G a> +>a!izul de ex7edi6ie a 7rodu elor de uz !eterinar, 7recum Hi a oric5ror alte 7rodu e Hi echi7amente nece are realiz5rii ac6iunilor anitar+> !eterinare, emi de c5tre +iroul9 er!iciul conta+ilitate din cadrul /S8S3 Sucea!aG c>+onul de con um emi de c5tre +iroul9 er!iciul conta+ilitate din cadrul /S8S3 Sucea!aG c> d>factura fi cal5. d> 14.16. .16.3l5turi de decontul Bu tificati! lunar 7re!5zut la 7ct. :.10 7oate fi o+li)at 5 de7un5 Hi alte documente, ta+ilite 7rin act adi6ional la .16. contractul Fn temeiul c5ruia efectueaz5 ac6iunile anitar-!eterinare. 14.17. .17.,ecoltarea de 7ro+e Fn cazul exi ten6ei unei u 7iciuni au al unei confirm5ri a unei +oli 7re!5zute Fn =ro)ramul ac6iunilor de .17. u7ra!e)here, 7re!enire Hi control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor Hi 7rotec6ia mediului e 7oate face numai de c5tre medicii !eterinari oficiali. 14.18. .18.,5 7unde ci!il Hi 7enal de !eridicitatea datelor Fn cri e Fn documentele care con tituie deconturi Hi unt Fnaintate medicului !eterinar .18. oficial al circum cri76iei anitar-!eterinare zonale. 14.1:. =re tatorul e o+li)a a 7re teze er!iciile la tandardele i9 au 7erformantele 7rezentate in 7ro7unerea tehnica, anexa la contract. 14.20. =re tarea er!iciilor de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale i al +olilor tran mi i+ile de la animale la om, i de 7rotectie a animalelor i a mediului tre+uie realizata cu re 7ectarea tandardelor de calitate a actului medical, re 7ecti!: e> re 7ectarea conditiilor tehnice i a termenelor 7re!azute in =ro)ramul actiunilor de u7ra!e)here, 7re!enire i control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotectia animalelor i 7rotectia mediului 7entru anul 2010 a7ro+at 7rin Q? 14:292010 i 0rdinul 3$S8S3 nr. 209 2010 f> 7re tarea er!iciilor in !ederea a i)urarii unui tatu imunitar foarte +un la intre)ul efecti! de animale exi tent 7e teritoriul *.S.8.3. YYYYYYYYYYYYY. )> 7re tarea er!iciilor cu 7ri!ire la intre)ul efecti! de animale, conform =ro)ramului cifric al acti!it56ilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie i

control al +olilor la animaleG


celelalte tandarde de calitate ale actului medical 7re!azute de 7re!ederile le)ale in !i)oare, corelate cu efecti!ele de animale, cu ituatia e7izootolo)ica i cu numarul de 7er onal anitar - !eterinar nece ar. 14. 14.21. 21. =re tatorul tre+uie a re 7ecte conditiile conditiile im7u e de natura er!iciilor 7re tate cu 7ri!ire la: materialele cu re)im 7ecial, conditiile de i)uranta in ex7loatare, 7rotectia mediului i 7rotectia muncii. 14. 14.22. 22. =re tatorul e te o+li)at a intocmea ca lunar decontul Bu tificati! re7rezentand con umul +io7re7aratelor i altor medicamente de uz !eterinar, care !a fi a!izat de medicul !eterinar oficial al /.S.8.S.3. S1*'383, i a le de7una 7entru a7ro+are i decontare 3chizitorului , in conformitate cu 7re!ederile le)ale in !i)oare. 14.2 anitar14.23 .23. =re tatorul tatorul e te o+li)at a intocmea ca lunar decontul Bu tificati! re7rezentand contra!aloarea mano7erei efectuate 7entru acti!itatile anitar !eterinare 7u+lice de intere national, care !or fi a!izate de medicul !eterinar al circum cri7tiei anitaranitar-!eterinare zonale, zonale, i a le de7una 7entru a7ro+are i decontare 3chizitorului, in conformitate cu 7re!ederile le)ale in !i)oare. 14.24. =re tatorul are o+li)atia de a 7relua i de a 7reda ituatia e7izootolo)ica 7re!azuta Fn *aietul de arcini. 14.2 14.25 .25. =re tatorul are o+li)atia de a anunta, declara i notifica a7aritia unor +oli tran mi i+ile la animale i de a 7artici7a la com+aterea e7izootiilor, conform re)lementarilor le)ale in !i)oare. 14.2 14.26 .26. =re tatorul e te o+li)at a intocmea ca e!identele tehnice i financiarfinanciar-conta+ile, conform 7re!ederilor le)ale i a le 7una la di 7ozitia 3chizitorului i altor or)ane de control a+ilitate 7rin le)e. 14.2 14.27 .27. =re tatorul e o+li)a a efectueze er!iciile de identificare i inre)i trare a animalelor i a mi carii ace tora, 7recum i de corectare a e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor de inre)i trare au de )re eli de inre)i trare la termenele i in conditiile 7re!azute in ,e)ulamentul 7ri!ind identificarea i inre)i trarea animalelor a7ro+at 7rin 7rin 0rdinul 7re edintelui 3$S8S3 nr. 8392008, cu modificarile i com7letarile ulterioare, in +aza in tiintarii de catre 7ro7rietar,01? nr.2392010 14.28.=re tatorul e o+li)a a efectueze mano7era de a7licare a crotaliilor au a altor miBloace de identificare 7re!azute de le)i latia 7ecifica in !i)oare, inclu i! o7eratiunile de dezinfectie a locului de a7licare a crotaliilor, cu re 7ectarea in tructiunilor furnizate de catre 7roducatorul ace toraG 14.2:. =re tatorul e o+li)a a in crie citet datele referitoare la animalele identificate i crotaliate in formularele de identificare i a 7redea ace te formulare in conformitate cu 7re!ederile le)i latiei 7ecifice in !i)oareG 14.30. =re tatorul e o+li)a a introduca in S$&&3 datele referitoare la animalele identificate i crotaliate, 7recum i datele referitoare la mi carile au e!enimentele uferite de ace tea, 7rin intermediul echi7amentelor de tehnica de calcul i de comunicatie 7u e la di 7ozitieG 14.31. =re tatorul e o+li)a a inre)i treze, in urma in tiintarii de catre 7ro7rietar 7rin 7redarea formularelor de mi care, intrarea animalelor in ex7loatatiile aflate 7e raza *.S.8.3. YYYYYYYYYYYYYYYYYYY 14.32. =re tatorul e o+li)a a efectueze in S$&&3, in termen de maxim 30 de zile de la )enerarea ace tora, corectia e!entualelor erori au neconformitati )enerate de nere 7ectarea termenelor inre)i trare au de )re eli de inre)i trare im7uta+ile =re tatoruluiG 14.33. =re tatorul e o+li)a a 7reia de la ediul 3chizitorului i a di tri+uie cartile de ex7loatatie catre 7ro7rietarii ace toraG 14.34. =re tatorul e o+li)a a di tri+uie 7a a7oartele 7entru +o!inele inre)i trate catre 7ro7rietarii ace toraG 14.35. =re tatorul ra 7unde de 7reBudiciul cauzat de alariatii i9 au 7re7u ii ai in functiile care li -au incredintatG 14.36. =re tatorul e te 7e de7lin re 7on a+il 7entru i)uranta er!iciilor care fac o+iectul 7rezentului contract i a metodelor utilizate, 7recum i de calitatea i calificarea 7er onalului folo it in ace t co7 7e durata a7licarii 7rezentului contract, du7a o in truire core 7unzatoareG 14.37. =re tatorul e o+li)a, 7e cheltuiala a, a 7reia de la ediul 3chizitorului lo)i tica nece ara de fa urarii er!iciilor de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor, uinelor @crotalii, formulare, 7a a7oartele 7entru +o!ine, cartile de ex7loatatie, echi7amentele de tehnica de calcul i de comunicatie etc.>G 14.38. =re tatorul e o+li)a a u7orte cheltuielile de 7redare a formulari ticii au a altor elemente S$&&3, conform de tinatiilor le)ale @3.$.S.8.S.3., /.S.8.S3. S1*'383, S1*'383 7ro7rietarii de ex7loatatii>, in le)atura cu er!iciile de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor i uinelorG 14.3:. =re tatorul e o+li)a a 7una in functiune echi7amentele 7u e la di 7ozitie, 7otri!it in tructaBelor, a conecteze terminalele de comunicatii @conectand a tfel echi7amentele la (aza $ationala de /ate> i a 7a treze echi7amentele 7ermanent in functiune @conectate - fara a le o7ri !reodata 7rin 7roceduri mecanice>, 7e toata durata a7licarii 7rezentului contractG 'chi7amentele e !or afla, 7e durata a7licarii 7rezentului contract, la urmatoarea adre a: <udet: S1*'383, ;ocalitate: YYYYYYYYYYY., 3dre a:YYY..........................G a:YYY.......................... -elefon mo+il: YYYYYYYY YYYYYYYY 14.40. =re tatorul e o+li)a, 7e cheltuiala a de de7la are, a 7redea, la ediul 3chizitorului, i a 7reia de la ediul ace teia, 7e +aza de documente Bu tificati!e, orice echi7ament au com7onenta a ace tuia care a nece itat intretinere, re7aratii curente, inlocuire etc.G 14.41. 'chi7amentele !or fi 7a trate la o adre a care !a fi comunicata 3chizitor i care re7rezinta fie adre a de domiciliu a =re tatorului, fie adre a ediului =re tatorului. h>

38

14.42. =re tatorul nu 7oate muta, fara acordul cri al 3chizitorului, echi7amentele catre o alta adre a, cu exce7tia cazurilor in care echi7amentele unt du e la ediul 3chizitorului in !ederea intretinerii, re7ararii au inlocuiriiG 14.43. =re tatorul e o+li)a a a i)ure conditiile minimale de 7a trare i utilizare a echi7amentelor 7u e la di 7ozitieG 14.44. =re tatorul ra 7unde fata de 3chizitor, cu 7ri!ire la inte)ritatea echi7amentelor 7u e la di 7ozitia a, 7e intrea)a 7erioada de a7licare a 7rezentului contractG 14.45. =re tatorul are o+li)atia de a in tiinta 3chizitorul de 7re 7ro+lemele i di functiile a7arute in inde7linirea o+li)atiilor ale in le)atura cu er!iciile de identificare, crotaliere i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor i uinelorG 14.46. =re tatorul e o+li)a a a i)ure confidentialitatea i 7a trarea in i)uranta a tuturor datelor introdu e in S$&&3G 14.47. =re tatorul e o+li)a a e conecteze zilnic la (aza $ationala de /ate. 14.48. =re tatorul e o+li)a a de 7a)u+ea ca 3chizitorul im7otri!a oricaror: a> reclamatii i actiuni in Bu titie, ce rezulta din incalcarea unor dre7turi de 7ro7rietate intelectuala @+re!ete, nume, marci inre)i trate etc.>, le)ate de echi7amentele, materialele, in talatiile au utilaBele folo ite 7entru au in le)atura cu 7rodu ele achizitionateG i +> daune-intere e, co turi, taxe i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exce7tia ituatiei in care o a tfel de incalcare rezulta din re 7ectarea caietului de arcini intocmit de catre 3chizitor. 14.4:. =re tatorul e o+li)a a 7artici7e la in truirile or)anizate de 3chizitor cu 7ri!ire la er!iciile care formeaza o+iectul 7rezentului contract. 14. 50. 14.50 . =re tatorul are o+li)atia de a ta+ili i re 7ecta un 7ro)ram de lucru, care !a fi afi at la ediul *.S.8.3. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.. i notificat 3chizitorului. 14.51. =re tatorul tre+uie a Bu tifice er!iciile 7re tate 7rin urmatoarele: z> ituatia efecti!ului de animaleG aa> =ro)ramul cifric al acti!it56ilor de u7ra!e)here, 7rofilaxie i control al +olilor la animaleG ++> re)i tru de con ultatii i de tratamentG cc> nota de in otire a 7ro+elor 7rele!ate 7entru examene de la+oratorG dd> 7roce - !er+al de efectuare a actiunii de u7ra!e)here clinicaG ee> ta+el de tu+erculinare K te t unicG ff> ta+el de tu+erculinare Kte t com7arati!G ))> fi a 7entru dia)no ticul tu+erculozei la +o!ineG hh> re)i tru de e!identa a +o!inelor tu+erculino-rea)ente aflate u+ o+ er!atieG ii> act de necro7 ieG BB> ituatia 7ri!ind mortalitatea la animaleG OO> re)i trul de e!identa a animalelor moarteG ll> ta+el 7ri!ind efectuarea !accinariiG mm> act de decontaminare, dezin ectie, deratizareG nn> ituatia e7izootiilorG oo> ituatia realizarii actiunilor trate)ice de 7rofilaxie i u7ra!e)here anitar-!eterinaraG 77> alte e!idente anitar-!eterinare, in conformitate cu 7re!ederile le)ale in !i)oare. ZZ> e!identa 7rodu elor de uz !eterinare utilizate in efectuarea actiunilor anitar-!eterinare @nota de rece7tie, fi a de ma)azie, +on de con um>G rr> 7roce - !er+al 7ri!ind efectuarea tratamentului contra !aroozei la al+ineG > 7roce - !er+al de 7rele!are a 7ro+elor de anitatieG tt> 7roce - !er+al de 7rele!are a 7ro+elor de 7rodu e de ori)ine animala 7entru controlul 7rin examene de la+oratorG uu> re)i tru de core 7ondentaG !!> e!identele financiar - conta+ile 7re!azute de le)eG [[> fi a de 7rotectia munciiG xx> alte e!idente 7re!azute de 0rd. =re edintelui 3.$.S.8.S.3. (ucure ti nr. 209 2010 15 0(;&?3-&&;' =,&$*&=3;' 3;' 3*Q&E&-0,1;1& 15.1. 3chizitorul e o+li)a a rece7tioneze er!iciile 7re tate in termenul con!enit. 15.2. 3chizitorul e o+li)a a 7latea ca 7retul catre =re tator in termenul con!enit de la emiterea facturii de catre ace ta. 15.3. /aca 3chizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la ex7irarea 7erioadei 7re!azute con!enite, =re tatorul are dre7tul de a i ta 7re tarea er!iciilor i de a +eneficia de reactualizarea umei de 7lata la ni!elul core 7unzator zilei de efectuare a 7latii. &mediat ce 3chizitorul onoreaza factura, =re tatorul !a relua 7re tarea er!iciilor in cel mai curt tim7 7o i+il. 15.4. 3chizitorul 7une la di 7ozitie =re tatorului, cu titlu )ratuit, 7e +aza de =roce - 8er+al ce !a face 7arte inte)ranta din 7rezentul *ontract de =re tari Ser!icii 7e durata derularii ace tuia, urmatoarele: a> formularele le)ale nece are de fa urarii er!iciile de identificare i inre)i trare a +o!inelor, o!inelor, ca7rinelor, uinelor, de inre)i trare a mi carilor i a e!enimentelor uferite de ace tea,7entru )o 7odarii 7o7ulatiiG d> echi7amentele nece are inde7linirii arcinilor ale le)ate de inde7linirea o+iectului contractului: 1. Statie de lucru =* @una +ucata com7uter>G 2. Si tem de o7erare ;inux 7arametrizat i 7er onalizatG 3. 37licatii i +aze de date 7er onalizate, com7onenta a Si temului &\,G 4. ;icenta indi!iduala de utilizareG 5. 37licatii de admini trare la di tantaG 6. 37licatii de comunicare i admini trare a comunicatiilorG 7. -erminal de conectare la (aza $ationala de /ate @2odem extern au terminal de ti7 Ea77 - Q 150 au echi!alent>. 15.5. 3chizitorul a i)ura tran mi iile de date 7e &nternet. 16. S3$*-&1$& ='$-,1 $'&$/'=;&$&,'3 *1;=3(&;3 3 0(;&?3-&&;0, 16.1. &n cazul in care, din !ina a exclu i!a, =re tatorul nu reu e te a- i execute o+li)atiile a umate 7rin contract, atunci 3chizitorul are dre7tul de a deduce din 7retul contractului, ca 7enalitati, o uma echi!alenta cu o cota 7rocentuala din 7retul contractului. @ e 7recizeaz5 cota

7rocentual5 7entru fiecare zi9 57t5mIn5 de FntIrziere, 7In5 la Fnde7linirea efecti!5 a o+li)a6iilor>
16.2. $ere 7ectarea o+li)atiilor a umate 7rin 7rezentul contract de catre una dintre 7arti, in mod cul7a+il i re7etat, da dre7tul 7artii lezate de a con idera contractul de dre7t reziliat i de a 7retinde 7lata de daune-intere e. 16.3.&n toate cazurile in care 7re tatorul nu i-a executat o+li)atiile contractuale ,contractul e con idera reziliat de 7lin dre7t.2a ura 7oate fi di 7u a de indata,in cri catre 7retator,contractul incetand a tfel de dre7t,fara a mai fie nece ar a e adre a Bu titiei. 16.3. 3chizitorul i i rezer!a dre7tul de a renunta oricand la contract, 7rintr-o notificare cri a, adre ata =re tatorului, fara nicio com7en atie, daca ace ta din urma da faliment, cu conditia ca acea ta anulare a nu 7reBudicieze au a afecteze dre7tul la actiune au de 7a)u+ire 7entru =re tator. &n ace t caz, =re tatorul are dre7tul de a 7retinde numai 7lata core 7unzatoare 7entru 7artea din contract inde7linita 7ana la data denuntarii unilaterale a contractului. 16.4 - 3chizitorul FHi rezer!5 dre7tul de a denun6a unilateral contractul, 7rintr-o notificare cri 5 adre at5 7re tatorului, f5r5 nici o com7en a6ie, dac5 ace ta din urm5 d5 faliment, cu condi6ia ca acea t5 denun6are 5 nu 7reBudicieze au 5 afecteze dre7tul la ac6iune au de 75)u+ire 7entru 7re tator. Xn ace t caz, 7re tatorul are dre7tul de a 7retinde numai 7lata core 7unz5toare 7entru 7artea din contract Fnde7linit5 7In5 la data denun65rii unilaterale a contractului.

*lauze 7ecifice

39

17. 17. ?3,3$-&3 /' (1$3 '.'*1-&' 3 *0$-,3*-1;1&*0$-,3*-1;1&- nu e te cazul 18. 18. 3;-' ,'S=0$S3(&;&-3-& ,'S=0$S3(&;&-3-& 3;' 3*Q&E&-0,1;1& 18.1. 3chizitorul e o+li)a a 7una la di 7ozitia =re tatorului orice facilitati i9 au informatii 7e care ace ta le-a cerut in 7ro7unerea tehnica i 7e care le con idera nece are inde7linirii contractului. 18.2.3chizitorul i i rezer!a dre7tul de a modifica in mod unilateral contractul in cazul modificarilor le)i lati!e ce tin trict de acti!itatea anitar !eterinara. 1:. 1:. ,'*'=-&' S& 8',&4&*3,& 1:.1. 3chizitorul are dre7tul de a !erifica modul de 7re tare a er!iciilor 7entru a ta+ili conformitatea lor cu 7re!ederile din 7ro7unerea tehnica i din *aietul de arcini. 1:.2. 8erificarile !or fi efectuate in conformitate cu 7re!ederile din 7rezentul contract. 3chizitorul are o+li)atia de a notifica, in cri , =re tatorului identitatea re7rezentantilor ai im7uterniciti 7entru ace t co7. 20. 20. &$*'=',', 4&$3;&E3,', &$-3,E&',&, S&S-3,' 20.1. - @1> =re tatorul are o+li)atia de a ince7e 7re tarea er!iciilor in tim7ul cel mai curt 7o i+il de la 7rimirea ordinului de ince7ere a contractului. 20.2. - @1> Ser!iciile 7re tate in +aza contractului tre+uie finalizate in termenul con!enit de 7arti, termen care e calculeaza de la data ince7erii 7re tarii er!iciilor. @2> &n cazul in care: a> orice moti!e de intarziere, ce nu e datoreaza =re tatoruluiG au +> alte circum tante neo+i nuite, u ce7ti+ile de a ur!eni altfel decat 7rin incalcarea contractului de catre =re tator, indre7tate c =re tatorul de a olicita 7relun)irea 7erioadei de 7re tare a er!iciilor au a oricarei faze a ace tora, atunci 7artile !or re!izui, de comun acord, 7erioada de 7re tare i !or emna un act aditional. 20.3.*ontractul inceteaza la ex7irarea duratei ta+ilite in contract. 20.4. &n afara cazului in care 3chizitorul e te de acord cu o 7relun)ire a termenului de executie, orice intarziere in inde7linirea contractului da dre7tul 3chizitorului de a olicita 7enalitati =re tatorului. 20.5. *ontractul 7oate inceta 7rin renuntare la olicitarea ex7re a a 7re tatorului care a ai+a la +aza ar)umente temeinice fara 7lata de daune intere e in arcina a. =re tatorul are o+li)atia de a notifica in cri achizitorului cu cel 7utin 30 de zile inainte, intentia de renuntare la contract. /u7a o+tinerea acordului cu 7ri!ire la olicitarea in cauza, 7re tatorul e te o+li)at a a i)ure continuitatea efectuarii er!iciilor care fac o+iectul 7rezentului contract, 7ana la atri+uirea contractului unui alt 7re tator. 21. 20/3;&-3-& /' =;3-3 ='$-,1 S',8&*&&;' =,'S-3-' 21.1. =lata er!iciilor care fac o+iectul 7rezentului contract e !a realiza in maxim 60 de zile de la data emiterii facturii fi cale aferente er!iciilor 7re tate, in otita de documente care ate ta numarul de animale identificate, crotaliate i inre)i trate in (aza $ationala de /ate, 7otri!it 7re!ederilor 0rd.2092010 al 7re edintelui 3.$.S.8.S.3.G 21.2. =latile e !or efectua lunar de catre 3chizitor catre =re tator, 7rin decontarea catre ace ta a contra!alorii facturii emi e, 7rin tran ferul umelor cu!enite in contul =re tatorului. 22. 22. 32'$/32'$-' 22.1. =artile contractante au dre7tul, 7e durata inde7linirii contractului, de a con!eni modificarea clauzelor contractului, 7rin act aditional, numai in cazul a7aritiei unor circum tante care nu au 7utut fi 7re!azute la data incheierii contractului.

23. . 3Bu tarea 7re6ului contractului5 23


23.1 - =entru er!iciile 7re tate, 7l56ile datorate de achizitor 7re tatorului unt tarifele declarate Fn 7ro7unerea financiar5, anex5 la contract. 23.2 - =re6ul contractului e aBu teaz5 utilizInd formula con!enit5.

@ e 7recizeaz5 formula de aBu tare>


24. 24. *'S&1$'3 24.1. =re tatorul are o+li)atia de a nu tran fera total au 7artial o+li)atiile ale a umate 7rin contract. 25. 40,-3 23<0,3 25.1. 4orta maBora e te con tatata de o autoritate com7etenta. 25.2. 4orta maBora exonereaza 7artile contractante de inde7linirea o+li)atiilor a umate 7rin 7rezentul contract, 7e toata 7erioada in care acea ta actioneaza. 25.3. &nde7linirea contractului !a fi u 7endata in 7erioada de actiune a fortei maBore, dar fara a 7reBudicia dre7turile ce li e cu!eneau 7artilor 7ana la a7aritia ace teia. 25.4. =artea contractanta care in!oca forta maBora are o+li)atia de a notifica celeilalte 7arti, imediat i in mod com7let, 7roducerea ace teia i a ia orice ma uri care ii tau la di 7ozitie in !ederea limitarii con ecintelor. 25.5. /aca forta maBora actioneaza au e e timeaza ca !a actiona o 7erioada mai mare de 6 luni, fiecare 7arte !a a!ea dre7tul a notifice celeilalte 7arti incetarea de 7lin dre7t a 7rezentului contract, fara ca !reuna dintre 7arti a 7oata 7retinda celeilalte daune-intere e. 26 26. S0;1-&0$3,'3 ;&-&?&&;0, 26.1. 3chizitorul i =re tatorul !or de7une toate eforturile 7entru a rezol!a 7e cale amia+ila, 7rin tratati!e directe, orice neintele)ere au di 7uta care e 7oate i!i intre ei in cadrul au in le)atura cu inde7linirea contractului. 26.2. /aca, du7a 15 zile de la ince7erea ace tor tratati!e, 3chizitorul i =re tatorul nu reu e c a rezol!e in mod amia+il o di!er)enta contractuala, fiecare 7oate olicita ca di 7uta a e olutioneze de catre in tantele Budecatore ti din ,omania. 27. *021$&*3,& 27.1. - @1> 0rice comunicare dintre 7arti, referitoare la inde7linirea 7rezentului contract, tre+uie a fie tran mi a in cri . 0rice document cri tre+uie inre)i trat atat in momentul tran miterii, cat i in momentul 7rimirii. 27.2. *omunicarile intre 7arti e 7ot face i 7rin telefon, tele)rama, telex, fax au e-mail, cu conditia confirmarii in cri a 7rimirii comunicarii. 28 28. ;'?'3 3=;&*3(&;3 3=;&*3(&;3 *0$-,3*-1;1& 28.1. *ontractul !a fi inter7retat conform le)ilor din ,omania. =artile au intele %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7rezentul contract in doua exem7lare, cate unul 7entru fiecare 7arte. a incheie a tazi, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul acordului-cadru i implicit al contractelor subsecvente nu este ferm

40

3*Q&E&-0,, /irectia Sanitara 8eterinara i 7entru Si)uranta 3limentelor Sucea!a /irector executi!, executi!, /r./ul)heru =etrea Sef er!iciu economic i admini trati!, trati!, 'c.8iorica 1reche

=,'S-3-0,, 07erator 07erator 'conomic,

Sef er!iciu S32(=8**, S32(=8**, /r. /an ;u7u *on ilier <uridic, ,oman 3lina

$0-3: 8a ru)am a com7letati datele aferente ocietatii dumnea!oa tra in ace t model de contract i a de7uneti modelul modelul de contract a tfel com7letat in cadrul documentelor de calificare

41

4ormular nr.3

0=',3-0, '*0$02&* %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea9numele>

&nre)i trat la ediul autoritatii contractante nr. .....9..........

S*,&S03,' /' &$3&$-3,' *atre /S8S3 Sucea!a *a urmare a anuntului de 7artici7are numarulYYYYYdin data de YYYYYYY.

@ziua9luna9anul>
7rin care untem in!itati a 7rezentam oferta in co7ul atri+uirii contractului de 7re tari er!icii !eterinare,noi ................................................................................, !a tran mitem @

@denumirea9numele ofertantului>
alaturat urmatoarele: 1. coletul i)ilat i marcat in mod !izi+il, continand, in ori)inal i intr-un numar de Y...... co7ii: a> ofertaG +> documentele care in ote c oferta. 3!em 7eranta ca oferta noa tra e te core 7unzatoare i !a ati face cerintele.

/ata com7letarii .................

*u tima,

0fertant, ........................

@ emnatura autorizata>

42

4ormular nr.4

/enumire o7erator economic %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

/'*;3,3U&' =,&8&$/ ';&?&(&;&-3-'3


1. Su+ emnatul, re7rezentant Fm7uternicit al ..................................@denumirea 9 numele Hi ediul 9 adre a candidatului 9 ofertantului>, declar 7e 7ro7ria r5 7undere, u+ anc6iunile a7licate fa7tei de fal Fn acte 7u+lice, c5 nu ne afl5m Fn nici una dintre itua6iile 7re!5zute la art. 180 din 0rdonan6a de ur)en65 a ?u!ernului nr. 3492006 7ri!ind achizi6iile 7u+lice, re 7ecti! Fn ultimii 5 ani nu am fo t condamnat 7rin hot]rIre definiti!5 a unei in tan6e Budec]toreHti 7entru 7artici7area la acti!it]6i ale unei or)aniza6ii criminale, 7entru coru76ie, fraud5 Hi9 au 75lare de +ani. 2. Su+ emnatul declar c5 informa6iile furnizate unt com7lete Hi corecte Fn fiecare detaliu Hi Fn6ele) c5 autoritatea contractant5 are dre7tul de a olicita, Fn co7ul !erific5rii Hi confirm5rii declara6iilor, itua6iilor Hi documentelor care Fn o6e c oferta, orice informa6ii u7limentare 7ri!ind eli)i+ilitatea noa tr5, 7recum Hi ex7erien6a, com7eten6a Hi re ur ele de care di 7unem. 3. Su+ emnatul autorizez 7rin 7rezenta orice in titu6ie, ocietate comercial5, +anc5, alte 7er oane Buridice noa tr5. 4. =rezenta declara6ie e te !ala+il5 7In5 la data de: YYYYYYYYYY.. @ e 7recizeaz5 data ex7ir5rii 7erioadei de !ala+ilitate a ofertei> 5 furnizeze informa6ii re7rezentan6ilor autoriza6i ai autorit56ii contractante /.S.8.S.3. S1*'383, cu 7ri!ire la orice a 7ect tehnic Hi financiar Fn le)5tur5 cu acti!itatea

*andidat9ofertant, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @ emn5tura autorizat5>

/ata com7let5rii

43

4ormular nr.5

/'$12&,' 04',-3$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

/'*;3,3U&'
7ri!ind neFncadrarea Fn itua6iile 7re!5zute la art. 181 din 0.1.?. nr. 3492006
Su+ emnatul@a>.................................................. YYYY.@ e in ereaz5 numele o7eratorului economic-7eroan5 Buridic5>, Fn calitate de ofertant9candidat9concurent la 7rocedura de licita6ie de chi 5 7entru achizi6ia de YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY., la data de .................................. @ e in ereaz5 data>, or)anizat5 de 7ro7rie r5 7undere c5: a> nu am intrat Fn faliment ca urmare a hot5rIrii 7ronun6ate de Budec5torul K indic. +> mi-am Fnde7linit o+li)a6iile de 7lat5 a im7ozitelor, taxelor Hi contri+u6iilor de a i)ur5ri ociale c5tre +u)etele com7onente ale +u)etului )eneral con olidat, Fn conformitate cu 7re!ederile le)ale Fn !i)oare Fn ,omInia olicitat5................................................... c> Fn ultimii 2 ani nu au exi tat itua6ii Fn care 5 nu Fmi Fnde7line c au 5-mi Fnde7line c Fn mod defectuo o+li)a6iile contractuale, d> nu am fo t condamnat, Fn ultimii trei ani, 7rin hot5rIrea definiti!5 a unei in tan6e Budec5toreHti, 7entru o fa7t5 care a adu atin)ere eticii 7rofe ionale au 7entru comiterea unei )reHeli Fn materie 7rofe ional5, e> nu 7rezint informa6ii fal e @Fn co7ul demon tr5rii Fnde7linirii criteriilor de calificare Hi elec6ie>. Su+ emnatul declar c5 informa6iile furnizate unt com7lete Hi corecte Fn fiecare detaliu Hi Fntele) c5 autoritatea contractant5 are dre7tul de a olicita, Fn co7ul !erific5rii Hi confirm5rii declara6iilor, orice documente do!editoare de care di 7unem. Xntele) c5 Fn cazul Fn care acea t5 declara6ie nu e te conform5 cu realitatea unt 7a i+il de Fnc5lcarea 7re!ederilor le)i la6iei 7enale 7ri!ind fal ul Fn declara6ii. au Fn 6ara Fn care e te ta+ilit 7In5 la data /.S.8.S.3. S1*'383, declar 7e

07erator economic, YYYYYYYYYY. @ emnatura autorizat5 > /ata com7let5rii

44

4ormular nr.6

*',-&4&*3de 7artici7are la licita6ie cu ofert5 inde7endent5


&.Su+ emnatul9a &. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, re7rezentant le)al

al%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, intre7rindere9 a ociere care !a 7artici7a la 7rocedura de achizi6ie 7u+lic5 or)anizata de /.S.8.S.3. Sucea!a, Sucea!a in calitate de autoritate contractanta, cu nr. %%%%%%%%%%%%%%%%, din data de %%%%%%%%%%%%%%, certific9 certificam 7rin 7rezenta c5 informa6iile con6inute unt ade!5rate Hi com7lete din toate 7unctele de !edere. &&. *ertific9 certificam 7rin 7rezenta, Fn numele S.*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, urm5toarele: 1. am citit Hi am Fn6ele con6inutul 7rezentului certificatG 2. con imt de calificarea noa tr5 de la 7rocedura de achizi6ie 7u+lic5 Fn condi6iile Fn care cele declarate e do!ede c a fi neade!5rate Hi9 au incom7lete Fn orice 7ri!in65G 3. fiecare emn5tur5 7rezent5 7e ace t document re7rezint5 7er oana de emnat5 5 Fnainteze oferta de 7artici7are, inclu i! Fn 7ri!in6a termenilor con6inu6i de ofert5G 4. Fn en ul 7rezentului certificat, 7rin concurent e Fn6ele)e oricare 7er oan5 fizic5 au Buridic5, alta decIt ofertantul Fn numele c5ruia formul5m 7rezentul certificat, care oferteaz5 Fn cadrul aceleiaHi 7roceduri de achizi6ie 7u+lic5 au ar 7utea oferta, Fntrunind condi6iile de 7artici7areG 5. oferta 7rezentat5 a fo t conce7ut5 Hi formulat5 Fn mod inde7endent fa65 de oricare concurent, f5r5 a exi ta con ult5ri, comunic5ri, Fn6ele)eri au aranBamente cu aceHtiaG 6. oferta 7rezentat5 nu con6ine elemente care deri!5 din Fn6ele)eri Fntre concuren6i Fn ceea ce 7ri!eHte 7re6urile9tarifele, metodele9formulele de calcul al ace tora, inten6ia de a oferta au nu la re 7ecti!a 7rocedur5 au inten6ia de a include Fn re 7ecti!a ofert5 elemente care, 7rin natura lor, nu au le)5tur5 cu o+iectul re 7ecti!ei 7roceduriG 7. oferta 7rezentat5 nu con6ine elemente care deri!5 din Fn6ele)eri Fntre concuren6i Fn ceea ce 7ri!eHte calitatea, cantitatea, 7ecifica6ii 7articulare ale 7rodu elor au er!iciilor oferiteG 8. detaliile 7rezentate Fn ofert5 nu au fo t comunicate, direct au indirect, niciunui concurent Fnainte de momentul oficial al de chiderii 7u+lice, anun6at5 de contractor. &&&. Su+ rezer!a anc6iunilor 7re!5zute de le)i la6ia Fn !i)oare, declar c5 cele con emnate Fn 7rezentul certificat unt ade!5rate Hi Fntrutotul conforme cu realitatea.

0fertant, S.*. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,e7rezentant9 re7rezentanti le)ali, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @nume97renume, emnatura, tam7ila unitatii>

/ata,

45

4ormular nr. 7

07erator economic ..................................

@denumirea9numele>

&$40,23U&& ?'$',3;' ?'$',3;' 1. /enumirea9numele: 2. *odul fi cal: 3. 3dre a ediului central: 4. -elefon: 4ax: '-mail: 5. *ertificatul de Fnmatriculare9Fnre)i trare ................................... @num5rul Fnmatriculare9inre)i trare, data> 6. 0+iectul de acti!itate, 7e domenii: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @Fn conformitate cu 7re!ederile din tatutul 7ro7riu> 6.1. 3cti!it56i *3'$ 7entru care exi t5 autorizare..................................@ e !a olicita du75 caz,
certificatul con tatator conform c5ruia o7eratorul economic Fnde7lineHte condi6iile de func6ionare 7ecifice 7entru acti!itatea *3'$ Fn care e Fn crie o+iectul contractului de achizi6ie>

7. (irourile filialelor9 ucur alelor locale, dac5 e te cazul: a.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


@adre e com7lete, telefon9fax, certificate de inmatriculare9inre)i trare>

+.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% c.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% d.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8. =rinci7ala 7ia65 a afacerilor : :. *ifra de afaceri 7e ultimii 3 ani : *ifra de afaceri anual5 @ la 31 dec.>
lei

3nul 1.............. 2............. 3.............. 2edia anual5 :

*ifra de afaceri anual5 @ la 31 dec.>


echi!alent euro

07erator economic, ..................................

@ emn5tur5 autorizat5>

46

4ormular nr. 8

0=',3-0, '*0$02&*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
@denumirea9numele>

3. /'*;3,3-&' =,&8&$/ S1(*0$-,3*-3$-&&


@ 7artea9 7artile din contract care unt inde7linite de u+contractanti i 7ecializarea ace tora > ......................................................... @ denumirea9numele i ediul9 adre a candidatului9ofertantului> declar 7e 7ro7ria ra 7undere, u+ anctiunile a7licate fa7tei de fal in acte 7u+lice, ca datele 7rezentate in ta+elul de mai Bo unt reale. Su+ emnatul declar ca informatiile furnizate unt com7lete i corecte in fiecare detaliu i intele) ca autoritatea contractanta are dre7tul de a olicita, in co7ul !erificarii i confirmarii declaratiilor, ituatiilor i documentelor care in ote c oferta, orice informatii u7limentare in co7ul !erificarii datelor din 7rezenta declaratie. Su+ emnatul autorizez 7rin 7rezenta orice in titutie, ocietate comerciala, +anca, alte 7er oane Buridice a furnizeze informatii re7rezentantilor autorizati ai /.S.8.S.3. S1*'383 @ denumirea i adre a autoritatii contractante > cu 7ri!ire la orice a 7ect tehnic i financiar in le)atura cu acti!itatea noa tra. =rezenta declaratie e te !ala+ila 7ana la data de YYYYYYYYYYYYYYYYYY.... @ e 7recizeaza data ex7irarii 7erioadei de !ala+ilitate a ofertei > Su+ emnatul, re7rezentant im7uternicit al
$r. *rt. /enumire u+contractant =artea97artile din contract ce urmeaza a fi u+contractate =rocentul din !aloarea contractului ce urmeaza a fi u+contractat 3cord u+contractor u+contractor cu 7ecimen de emnatura

07erator economic, ..................................

@ emnatura autorizata>

47

4ormular nr. :

0=',3-0, '*0$02&*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea 9 numele>
'.=',&'$U3 S&2&;3,R 1. 0+iectul contractului:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $um5rul Hi data contractului:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2. /enumirea 9 numele +eneficiarului 9 clientului:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3dre a +eneficiarului 9 clientului:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Uara:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3. *alitatea Fn care a 7artici7at la Fnde7linirea contractului:

@ e +ifeaz5 o76iunea core 7unz5toare>


^ contractant unic au contractant conduc5tor @lider de a ocia6ie> ^ contractant a ociat ^ u+contractant 4. 8aloarea contractului ex7rimat5 Fn moneda Fn care -a Fncheiat contractul %%%%%%%%%% %%%%%%%%%% ex7rimat5 Fn echi!alent euro %%%%%%%%% %%%%%%%%%

a> ini6ial5 @la data emn5rii contractului>: +> final5 @la data finaliz5rii contractului>:

5. /ac5 au fo t liti)ii 7ri!ind Fnde7linirea contractului, natura ace tora Hi modul lor de olu6ionare:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6. ?ama de er!icii 7re tate Fn +aza contractului, 7recum Hi alte a 7ecte rele!ante 7rin care ofertantul FHi u 6ine ex7erien6a imilar5 :%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

07erator economic, YYYYYYYYYYYYYYYY.. @ emn5tura autorizat5>

48

4ormular nr. 10

07erator economic %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea9numele>
/'*;3,3U&' =,&8&$/ *3;&-3-'3 /' =3,-&*&=3$- ;3 =,0*'/1,R 1. Su+ emnatul, re7rezentant Fm7uternicit al ....................................................

@denumirea o7eratorului economic>, declar 7e 7ro7ria r5 7undere, u+ anc6iunile a7licate fa7tei


de fal Fn acte 7u+lice, c5, la 7rocedura 7entru atri+uirea contractului de achizi6ie 7u+lic5 YYYYYY @ e men6ioneaz5 7rocedura>, a!Ind ca o+iect ................................................... @denumirea 7rodu ului, e!iciului au lucr5rii Hi codul *=8>, la data de .............. @zi9lun59an>, or)anizat5 de ................................................ @denumirea autorit56ii contractante>, 7artici7 Hi de7un ofert5 Fn nume 7ro7riuG ca a ociat Fn cadrul a ocia6iei ......................................................... ca u+contractant al .............

@ e +ifeaz5 o76iunea core 7unz5toare>


2. Su+ emnatul declar c5: nu unt mem+ru al niciunui )ru7 au re6ele de o7eratori economici unt mem+ru Fn )ru7ul au re6eaua a c5rei li t5 cu date de recunoaHtere o 7rezint Fn anex5.

@ e +ifeaz5 o76iunea core 7unz5toare>


3. Su+ emnatul declar c5 !oi informa imediat autoritatea contractant5 dac5 !or inter!eni modific5ri Fn 7rezenta declara6ie la orice 7unct 7e 7arcur ul derul5rii 7rocedurii de atri+uire a contractului de achizi6ie 7u+lic5 au, Fn cazul Fn care !om fi de emna6i cFHti)5tori, 7e 7arcur ul derul5rii contractului de achizi6ie 7u+lic5. 4. /e a emenea, declar ca informa6iile furnizate unt com7lete Hi corecte Fn fiecare detaliu Hi Fntele) c5 autoritatea contractant5 are dre7tul de a olicita, Fn co7ul !erific5rii Hi confirm5rii declara6iilor, itua6iilor Hi documentelor care Fn o6e c oferta, orice informa6ii u7limentare Fn co7ul !erific5rii datelor din 7rezenta declara6ie. 4. Su+ emnatul autorizez 7rin 7rezenta orice in titu6ie, ocietate comercial5, +anc5, alte 7er oane Buridice 5 furnizeze informa6ii re7rezentan6ilor autoriza6i ai ................................................................. @denumirea Hi adre a autorit56ii contractante> cu 7ri!ire la orice a 7ect tehnic Hi financiar Fn le)atur5 cu acti!itatea noa tr5.

07erator economic,

............... @ emnatur5 autorizat5>

49

4ormular nr. 11

07erator economic %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea9numele>

/'*;3,3U&' =,&8&$/ ;&S-3 =,&$*&=3;';0, =,'S-3,& /' S',8&*&& X$ 1;-&2&& 3 3$&

Su+ emnatul,

re7rezentant

Fm7uternicit

al

..........................................................

@denumirea9numele Hi ediul9adre a candidatului9ofertantului>, declar 7e 7ro7ria r5 7undere,


u+ anc6iunile a7licate fa7tei de fal Fn acte 7u+lice, c5 datele 7rezentate Fn ta+elul anexat unt reale. Su+ emnatul declar c5 informa6iile furnizate unt com7lete Hi corecte Fn fiecare detaliu Hi Fntele) c5 autoritatea contractant5 are dre7tul de a olicita, Fn co7ul !erific5rii Hi confirm5rii declara6iilor, itua6iilor Hi documentelor care Fn o6e c oferta, orice informa6ii u7limentare Fn co7ul !erific5rii datelor din 7rezenta declara6ie. Su+ emnatul autorizez 7rin 7rezenta orice in titu6ie, ocietate comercial5, +anc5, alte 7er oane Buridice 5 furnizeze informa6ii re7rezentan6ilor autoriza6i ai ................................................................. @denumirea Hi adre a autorit56ii contractante> cu 7ri!ire la orice a 7ect tehnic Hi financiar Fn le)5tur5 cu acti!itatea noa tr5.

07erator economic,

Y............................... @ emn5tur5 autorizat5>

50

4ormular nr. 11 3

$r. crt.

0+iectul contractului

*odul *=8

/enumirea9numele +eneficiarului9clientului 3dre a

*alitatea 7re tatorului_>

=re6ul total al contractului

=rocent Fnde7linit de 7re tator @N> 6

*antitatea @1.2.>

=erioada de derulare a contractului __>

1 1

Y.. 07erator economic, ......................

@ emnatur5 autorizat5>
%%%%%%%% _> Se 7recizeaz5 calitatea Fn care a 7artici7at la Fnde7linirea contractului, care 7oate fi de: contractant unic au contractant conduc5tor @lider de a ocia6ie>G contractant a ociatG u+contractant. __> Se !a 7reciza data de Fnce7ere Hi de finalizare a contractului.

51

4ormular nr. 12

&$40,23U&& &$40,23U&& ,'4',&-03,' ;3 =',S0$3;1; /' *0$/1*',' =,'*12 S& 3;' =',S03$';0, ,'S=0$S3(&;' ='$-,1 &$/'=;&$&,'3 *0$-,3*-1;1& Su+ emnatul %9, /irector ?eneral al ociet56ii comerciale................................ declar 7e 7ro7ria r5 7undere c5 7entru lucrarea C%%%%%%%%%%%%%%%D !oi folo i urm5torul 7er onal de conducere 7recum Hi urm5toarele 7er oane re 7on a+ile 7entru Fnde7linirea contractului:
$r crt $12';' V& =,'$12';' Studiile e 7ecialitate 8echime Fn 7ecialitate @ani> $um5rul de lucr5ri imilare, executate Fn calitate de conduc5tor

41$*U&3

0 3. 1

2 3 =',S0$3; /' *0$/1*',' %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%

4 %%%%

YYYYYYYYYYYYYYYYYY.

2 YYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

%%%

%%%%

3 YYYYYYYYYYYYYYYYY. %%% %%%

(. 1 2 . . .

=',S03$' ,'S=0$S3(&;' ='$-,1 X$/'=;&$&,'3 *0$-,3*-1;1& YYYYYYYYYYYYYYYYYY. YYYYYYYYYYYYYYYYY. YYYYYYYYYY.. YYYYYYYYYYYY YYYYYYY YYYYYYY YYYYYYYY.. YYYYYYYY.. YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY.

3ta ez co7ii du7a contractele de munca ale 7er oanelor declarate in 7rezentul document.

07erator economic, @ emn5tura autorizat5 >


..................................... 52

4ormular nr. 13

4ormular de ofert5 K er!icii


..............................................

@denumirea9numele ofertant>

40,21;3, /' 04',-3 *atre, /irectia Sanitara 8eterinara i 7entru Si)uranta 3limentelor Sucea!a
/omnilor, 1. 'xaminand documentatia de atri+uire, u+ emnatii, re7rezentanti ai ofertantului ..................................................................................... @denumirea9numele ofertantului>, ne oferim ca, in conformitate cu 7re!ederile i cerintele cu7rin e in documentatia mai u mentionata, a 7re tam er!icii !eterinare 7entru uma de9la un tarif9la un tarif de:

;0- $123,1;%%%%% *S8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


$r. crt.
1.

3c6iunea de f5Hurat5
&n 7ec6ia animalelor di 7u 5 de direc6iile anitar-!eterinare Hi 7entru i)uran6a alimentelor Bude6ene, re 7ecti! a munici7iului (ucureHti a> +o!ine +> ec!ine c> o!ine, ca7rine d> 7orcine e> carna iere f> 75 5ri )> al+ine, !iermi de m5ta e etc. a> animale mari +> animale mici Hi miBlocii c> uine d> 75 5ri e> alte 7ecii a> animale mari

-ariful, exclu i! -83


lei9)o 7od5rie lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9familie lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal @4 ferturi> lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei97ro+5 lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9100 m2

2.

'xaminarea clinic5 a animalelor 7entru u 7iciunea +olilor maBore:

,ecolt5ri de 7ro+e de In)e 7entru examene de la+orator @ erolo)ice, 3. hematolo)ice, +iochimice, !iru olo)ice, 7arazitolo)ice etc.>:

,ecoltarea 7ro+elor de or)ane, 4. 6e uturi Hi a altor 7ro+e 7entru analize de la+orator, efectuarea de necro7 ii la:

+> animale mici Hi miBlocii c> 75 5ri d> alte 7ecii e> alte 7ro+e, inclu i! co7rolo)ice

5.

-e te ra7ide 7entru dia)no ticul mamitelor u+clinice a> tu+erculinare te t unic +>-*S c> maleinare d> 7aratu+erculinare a> animale mari +> o!ine, ca7rine c> 7orcine d> carna iere

6.

3cti!it56i de de7i tare 7rin examen aler)ic

7.

,ecoltare 7ro+e de anita6ie, a75, furaBe 3cti!it56i imuno7rofilactice, conform =ro)ramului ac6iunilor de u7ra!e)here, 8. 7re!enire Hi control al +olilor la animale, al celor tran mi i+ile de la animale la om, 7rotec6ia animalelor i 7rotec6ia mediului: ;ucr5ri de decontaminare, :. dezinfec6ie, dezin ec6ie, deratizare Hi de nece itate:

a> Fn unit56i zootehnice, de indu trie alimentar5, la )o 7od5riile 7o7ula6iei +> Fn camere de incu+a6ie, !iermi de m5ta e etc. a> +o!ine +> o!ine, ca7rine K dou5 crotalii c> o!ine, ca7rine K o in)ur5 crotalie d> 7orcine

lei9m2 lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal lei9ca7 de animal

2ano7era 7ri!ind identificarea i 10. Fnre)i trarea animalelor Hi a miHc5rilor ace tora, corectarea e!entualelor erori:

-0-3; 53

%%%%%%%%%%%%%%;'& 43,3

-83 , 7lati+ila du7a rece7tia er!iciilor, la care e adau)a taxa 7e !aloarea adau)ata:

^- 24N -83 ^- nu e te cazul @ 7entru ne7latitori de -83 >


_ e +ifeaza du7a caz

2. $e an)aBam ca, in cazul in care oferta noa tra e te ta+ilita ca ti)atoare, a 7re tam er!iciile in )raficul de tim7 anexat. 3. $e an)aBam a mentinem acea ta oferta !ala+ila 7entru o durata de :0 zile @ durata in litere i cifre >, re 7ecti! 7ana la data de 16.05.2012 i ea !a ramane o+li)atorie 7entru noi i 7oate fi acce7tata oricand inainte de ex7irarea 7erioadei de !ala+ilitate. 4. =ana la incheierea i emnarea contractului de achizitie 7u+lica acea ta oferta, im7reuna cu comunicarea tran mi a de dumnea!oa tra, 7rin care oferta noa tra e te ta+ilita ca ti)atoare, !or con titui un contract an)aBant intre noi. 5. =recizam ca: % de7unem oferta alternati!a, ale carei detalii unt 7rezentate intr-un formular de oferta e7arat, marcat in mod clar Aalternati!aAG . nu de7unem oferta alternati!a. 6. 3m intele i con imtim ca, in cazul in care oferta noa tra e te ta+ilita ca fiind ca ti)atoare, a con tituim )arantia de +una executie in conformitate cu 7re!ederile din documentatia de atri+uire. /ata Y....9.......9................. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY............................, @numele, emnatura i tam7ila>, in calitate de re7rezentant le)al, autorizat a emnez oferta 7entru i in numele .......................................................................................... @denumirea9numele o7eratorului economic>.

54

4ormular nr. 14

/'*;3,3-&'
Su+ emnatul%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, re7rezentant al S.*.9

=.4.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, declar 7e 7ro7rie ra 7undere ca la ela+orarea ofertei de7u e in !ederea 7artici7arii la 7rocedura 7rin licitatie de chi a Ser!icii 8eterinare, cod *=8*=8- 8520000085200000-1 din data de 16.02.2012, 16.02.2012, ora 10 10.00, .00, or)anizata de /S8S3 Sucea!a, am tinut cont de o+li)atiile referitoare la conditiile conditiile de munca i 7rotectia muncii, a a cum e te re)lementat de le)ea 31:9 20062006- ;e)ea ecuritatii i anatatii in munca.

/3-3,

;.S.9 Semnatura,

55

4ormular nr. 15

/'*;3,3-&'
Su+ emnatul%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, 7e 7arcur ul derularii contractului de 7re tari admini trez re7rezentant al S.*.9

=.4.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, declar 7e 7ro7rie ra 7undere ca er!icii !eterinare, ocietatea 7e care o i in numele careia de7un oferta, !a 7re ta er!iciile re 7ectand in totalitate

7re!ederile caietului de arcini anexat 7rezentei /ocumentatii de 3tri+uire.

/3-3,

;.S.9 Semnatura,

56

4ormular nr. 16

/'*;3,3-&'
Su+ emnatul%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, re7rezentant al S.*.9

=.4.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, declar 7e 7ro7rie 7ro7rie ra 7undere ca a)entul economic 7e care il re7rezint are incheiate contracte de conce iune9 7re tari er!icii 7entru urmatoarele *ircum cri7tii Sanitar 8eterinare:

$r. *rt.

/enumire *S83 *S83

/ata i numarul contractului

/ata ex7irarii contractului

(eneficiar (eneficiar

3nexez co7ii du7a contractele 7rezentate mai u .

/3-3,

;.S.9 Semnatura,

57

4ormular nr. 17

/'*;3,3-&' /'*;3,3-&'
Su+ emnatul%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, 7er oana re 7on a+ila 7entru inde7linirea i acea ta are contractului re7rezentant de 7re tari al er!icii S.*.9 e te

=.4.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, declar 7e 7ro7rie ra 7undere %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% cuno tinte de o7erare =.*. nece are in

!ederea derularii contractului de 7re tari er!icii !eterinare.

/3-3,

;.S.9 Semnatura,

58

4ormular nr. 18

/'*;3,3-&'
Su+ emnatul%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, re7rezentant al S.*.9

=.4.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, declar 7e 7ro7rie ra 7undere fa7tul ca in cazul in care 7er oana Buridica 7e care o re7rezint re7rezint !a fi declarata ca ti)atoare 7entru lotul %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, ma o+li) ca in termen de 30 de zile de la incheierea contractului a inre)i trez i a autorizez un ca+inet medical !eterinar 7e raza *S83%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. 3m luat la cuno cuno tiinta fa7tul ca neinre)i trarea i neautorizarea unui ca+inet medical !eterinar in termen de 30 de zile duce la anularea contractului incheiat i unt de acord cu ace t lucru.

/3-3,

;.S.9 Semnatura,

59

4ormular nr. 1:

07erator economic %%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea9numele>

/'*;3,3U&' =,&8&$/ 1-&;3<';', &$S-3;3U&&;', '*Q&=32'$-';' -'Q$&*' /' *3,' *3,' /&S=1$' 0=',3-0,1; '*0$02&* ='$-,1 X$/'=;&$&,'3 *0,'S=1$ER-03,' 3 *0$-,3*-1;1& /' S',8&*&&

Su+ emnatul,

re7rezentant

Fm7uternicit

al

...........................................................

@denumirea9numele Hi ediul9adre a candidatului9ofertantului>, declar 7e 7ro7ria r5 7undere,


u+ anc6iunile a7licate fa7tei de fal Fn acte 7u+lice, c5 datele 7rezentate Fn ta+elul anexat unt reale. Su+ emnatul declar c5 informa6iile furnizate unt com7lete Hi corecte Fn fiecare detaliu Hi Fntele) c5 autoritatea contractant5 are dre7tul de a olicita, Fn co7ul !erific5rii Hi confirm5rii declara6iilor, itua6iilor Hi documentelor care Fn o6e c oferta, orice informa6ii u7limentare Fn co7ul !erific5rii datelor din 7rezenta declara6ie. Su+ emnatul autorizez 7rin 7rezenta orice in titu6ie, ocietate comercial5, +anc5, alte 7er oane Buridice 5 furnizeze informa6ii re7rezentan6ilor autoriza6i ai ................................................................. @denumirea Hi adre a autorit56ii contractante> cu 7ri!ire la orice a 7ect tehnic Hi financiar Fn le)5tur5 cu acti!itatea noa tr5.

07erator economic, .................................. @ emn5tur5 autorizat5>

60

4ormular nr. 1: 3

;&S-3 cu7rinzInd cantit56ile de utilaBe, in tala6ii Hi echi7amente tehnice

$r. crt. 1. 2.

/enumire utilaB9echi7ament9in tala6ie

1.2.

*antitate =ro7rietate

4orma de de6inere Xn chirie

07erator economic,

YY.........YYYYYY. @ emn5tur5 autorizat5 >

NOTA: Autoritatea contractant poate solicita copii dup documentele care atest forma de proprietate a dotrilor. n cazul n care ofertantul intenioneaz s beneficieze de susinerea tehnic a unui ter, acest formular va fi nsoit de angajamentul ferm al terului, ncheiat n form autentic, prin care acesta se oblig s i pun la dispoziie utilajele necesare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.

61

4ormular nr. 20

2odel declara6ie ini6ial5 7ri!ind Fnde7linirea cerin6elor de calificare 07erator 'conomic .......................... @ denumirea > /'*;3,3U&'_ Su+ emnatul,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% re7rezentant Fm7uternicit al %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@denumirea o7eratorului economic>, Fn calitate de: - ofertant unic @cu ofert5 indi!idual5> - ofertant a ociat @cu ofert5 comun5> la 7rocedura de %%%%%%%%%%%%%%%%%%@ e men6ioneaz5 7rocedura> 7entru atri+uirea contractului de achizi6ie 7u+lic5 a!Ind ca o+iect %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@denumirea 7rodu ului, er!iciului au lucr5rii>, codul *=8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%or)anizat5 de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%@denumirea autorit56ii contractante>, la data de................ zi9luna9an>, declar 7e 7ro7ria r5 7undere, u+ anc6iunea excluderii din 7rocedur5 Hi u+ anc6iunile a7lica+ile fa7tei de fal Fn acte 7u+lice, c5 Fnde7line c criteriile de calificare a tfel cum au fo t olicitate Fn documenta6ia de atri+uire, du75 cum urmeaz5 : Situa6ia 7er onal5 *a7acitatea de exercitare a acti!it56ii 7rofe ionale Situa6ia economico-financiar5 *a7acitatea tehnic5 Hi9 au 7rofe ional5 Standarde de a i)urare a calit56ii Standarde de 7rotec6ie a mediului. @ e +ifeaz5 du75 caz> Su+ emnatul declar c5 informa6iile furnizate Fn 7rezenta declara6ie 7recum Hi 3nexa ace teia unt com7lete Hi corecte Fn fiecare detaliu Hi Fn6ele) c5 autoritatea contractant5 are dre7tul de a olicita, Fn co7ul !erific5rii Hi confirm5rii declara6iilor, orice documente do!editoare 7otri!it 7re!ederilor le)ale. /ata com7let5rii : 07erator economic, ...................................

@ emn5tur5 autorizat5>

_$0-R: nu e te a7lica+il5 Fn cazul eta7ei de elec6ie9 7re elec6ie a candida6ilor 7artici7an6i la 7rocedura de licita6ie re trIn 5, dialo) com7etiti! au ne)ociere.

62

3nexa la formularul nr.20 nr.20 Su+ emnatul, ........................................ re7rezentant Fm7uternicit al ........................................ @ denumirea o7eratorului economic >, Fn u 6inerea /'*;3,3U&'& men6ionez uccinct modul concret de Fnde7linire a documentelor_ aHa cum au fo t olicitate Fn documenta6ia de atri+uire de c5tre autoritatea contractant5: 3 Situa6ia 7er onal5: `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ( *a7acitatea de exercitare exercitare a acti!it56ii 7rofe ionale: `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

.________________________________________________________________________________________
* Situa6ia economico economico-financiar5: `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% / *a7acitatea tehnic5 Hi9 au 7rofe ional5: `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

.________________________________________________________________________________________
' Standarde de a i)urare a calit56ii: `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 4 Standarde de 7rotec6ie a mediului: `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% _$0-R: dac5 au fo t olicitate e com7leteaz5 inclu i! cu di!er e !alori, cantit56i au alte a emenea. Xn6ele) c5 Fn cazul Fn care 7rime c din 7artea autorit56ii contractante o olicitare de a 7rezenta9com7leta certificatele9documentele edificatoare care 7ro+eaz59confirm5 Fnde7linirea cerin6elor de calificare 7rezentate mai u , m5 o+li) 5 le 7rezint Fn termenul ta+ilit. /ata com7let5rii: 07erator economic, ................................... @ emn5tur5 autorizat5 >

63

4ormular nr. 21

07erator economic ......................................................... @ denumirea9 numele ofertant >

?,34&* /' =,'S-3,' S',8&*&& $r. crt. /enumirea er!iciului *antitatea @1.2.> /ata de li!rare9 =erioada de tim7 ex7rimat5 Fn zile calendari tice nece ar5 fiec5rei li!r5ri 1 2 . .

..............................................................

@ emnatur5 autorizat5>

64

4ormular nr. nr. 22

(3$*3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea>

S*,&S03,' /' ?3,3$-&' (3$*3,3 7entru 7artici7are cu oferta la 7rocedura de atri+uire a contractului de achizitie 7u+lica *atre %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea autoritatii contractante i adre a com7leta>


*u 7ri!ire la 7rocedura 7entru atri+uirea contractului %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, @denumirea contractului de achizitie 7u+lica, am7la amentul> noi %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, a!and ediul inre)i trat la %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,

@denumirea +ancii>

@adre a +ancii>

ne o+li)am fata de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% a 7latim uma de @denumirea autoritatii contractante> %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%, la 7rima a cerere cri a i fara ca acea ta a ai+a

@in litere i in cifre>


o+li)atia de a- i moti!a cererea re 7ecti!a, cu conditia ca in cererea a autoritatea contractanta a 7ecifice ca uma ceruta de ea i datorata ei e te din cauza exi tentei uneia au mai multora dintre ituatiile urmatoare: a> ofertantul %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% i-a retra oferta in 7erioada de !ala+ilitate a ace teiaG

@denumirea9numele>
a> ofertantul ----------------------------------- a de7u o conte tatie la *$S* care a fo t olutionata in defa!oarea a, e !a retine o uma in conformitate cu 7re!ederile 3rt.28717 din 01? 3492006. @denumirea9numele> c> oferta a fiind ta+ilita ca ti)atoare, ofertantul %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea9numele>
nu a con tituit )arantia de +una executie in 7erioada de !ala+ilitate a oferteiG d> oferta a fiind ta+ilita ca ti)atoare, ofertantul %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumirea9numele>
a refuzat a emneze contractul de achizitie 7u+lica in 7erioada de !ala+ilitate a ofertei. =rezenta )arantie e te !ala+ila 7ana la data de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%. =arafata de (anca %%%%%%%%%%%%%%% in ziua %%%%%% luna %%%%%%%% anul %%%%%

@ emnatura autorizata >

65

4ormular nr. 23

DENUMIRE OFERTANT ______________________

7ri!ind neFncadrarea Fn itua6iile 7re!5zute la art. 6:1 din 0.1.?. nr. 3492006
Su+ emnatul@a>.................................................. YYYY.@ e in ereaz5 numele o7eratorului economic-7eroan5 Buridic5>, Fn calitate de ofertant9candidat9concurent la 7rocedura de licita6ie de chi 5 7entru achizi6ia de YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY., la data de .................................. @ e in ereaz5 data>, or)anizat5 de /.S.8.S.3. S1*'383, declar 7e

/'*;3,3U&'

7ro7rie r5 7undere c5, nu am mem+ri Fn cadrul con iliului de admini tra6ie9or)an de conducere au de u7er!izare, nu am ac6ionari ori a ocia6i 7er oane care unt o69 o6ie, rud] au afin 7In] la )radul al 7atrulea inclu i! i nu ma aflu Fn rela6ii comerciale cu 7er oane ce de6in func6ii de decizie Fn cadrul autorit]6ii contractante Su+ emnatul declar c5 informa6iile furnizate unt com7lete Hi corecte Fn fiecare detaliu Hi Fntele) c5 autoritatea contractant5 are dre7tul de a olicita, Fn co7ul !erific5rii Hi confirm5rii declara6iilor, orice documente do!editoare de care di 7unem. Xntele) c5 Fn cazul Fn care acea t5 declara6ie nu e te conform5 cu realitatea unt 7a i+il de Fnc5lcarea 7re!ederilor le)i la6iei 7enale 7ri!ind fal ul Fn declara6ii.

07erator economic, %%%%%%%%%%%%%%%%%%% @ emnatura autorizat5 > /ata com7let5rii,

66

4ormular nr. nr. 24

S0;&*&-R,& /' *;3,&4&*R,&


@ catre autoritatea contractanta >

*5tre, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@denumire autoritate contractanta>

,eferitor la 7rocedura de %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @ti7 7rocedura> 7entru atri+uirea contractului de achizi6ie 7u+lic59Fncheierea acordului-cadru %%%%%%%%%%%%%%%%%%% cod *=8 %%%%%%%%%%%%%%%%, !5 adre 5m urm5toarea olicitare de clarific5ri cu 7ri!ire la: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY. 4a65 de cele de mai u , !5 ru)5m a ne 7rezenta6i 7unctul dumnea!oa tr5 de !edere cu 7ri!ire la a 7ectele men6ionate mai u .

*u con iderate,

S.*.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

@adre a> YYYYYYYYYYYYYYY @ emnatura autorizat5>

67

4ormular nr. 25

4ormular 7entru 7er oane Buridice 3ntet9 conte tator ...................................................... *0$-'S-3U&'
@ model >

Su+ cri aYYYYYYYYY....... @denumirea 7er oanei Buridice>, cu ediul Fn YY.....................................YYY., cod unic de Fnre)i trare ...YYYYYYYYYY, re7rezentat5 le)al 7rin .................... Fn calitate.........., Fn calitate de ofertant9candidat la 7rocedura de atri+uire ........... a contractului de achizi6ie 7u+lic5 @o+iectul contractului> YYYYYY., or)anizat5 de autoritatea contractant5 YYYYYYYYY @denumirea autorit56ii contractante> YY.., a!Ind ediul Fn @adre a autorit56ii contractante> YYYY..........................., formulez 7rezenta: *0$-'S-3U&' 7rin care olicit anularea actului o+li)area autorit56ii contractante de a emite un act o+li)area autorit56ii contractante la ado7tarea de m5 uri nece are 7entru remediere actului9actelor care afecteaz5 7rocedura de atri+uire. YYYYYYYYYY..

Se nominalizeaz5 actul9actele atacate.


2oti!ele care tau la +aza conte ta6iei unt : - Fn fa7t YYYYYYYYYYYYYYYY.. Fn dre7t YYYYYYYYYYYYYYY.

Xn 7riBinul conte ta6iei de7un urm5toarele miBloace de 7ro+5: YYYYYYYYY /ata,

,e7rezentat le)al @nume97renume Fn clar> %%%%%%%%%%%%%%%%%%%

68