Sunteți pe pagina 1din 18

DOCUMENTATIA privind incheierea unui contract de prestari servicii medical veterinare cod CPV 85200000-1

I. CAIET DE SARCINI Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru incheierea contractului de prestari servicii medical veterinare si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea financiara. Codul CPV al achizitiei: 85200000-1. Obiectul achizitiei: servicii medical veterinare realizate la adapostul pentru caini fara stapan din localitatea Unirea, judetul Braila. Serviciile ce vor fi realizate de catre prestator sunt: -consultanta tehnica-legislativa de specialitate; -informarea conducerii unitatii cu privire la modificarile legislative referitoare la cainii fara stapan; -intocmirea evidentelor sanitar-veterinare: registru consultatii, registru tratamente, registru vaccinari-deparazitari, raportari D.S.V., vizarea registrului de evidenta/cazare/iesire, alte evidente, actiuni din programul strategic; -consultarea animalelor la intrarea in adapost; -intocmirea fisei de observatie individuala; -indicarea tratamentelor si dupa caz efectuarea lor; -observarea clinica a animalelor; -completare certificate sanitar-veterinare; -efectuarea tuturor tipurilor de interventii chirurgicale, mai putin sterilizarea; -indrumarea si controlul asistentului veterinar al beneficiarului; -supravegherea si indrumarea echipei D.D.D. care efectueaza respectivele servicii la adapost; -intocmirea necesarului de medicamente, substante biologice si instrumentar, materiale sanitare necesare in adapost; -consultarea animalelor la eliberarea din adapost; -informarea conducerii S.U.P.A.G.L. de situatiile constatate in adapost. -indeplinirea altor sarcini referitoare la cainii fara stapan, trasate de conducerea unitatii. Programul de lucru va fi zilnic (luni - vineri) de minim 4 ore, fiind prezent pe parcursul programului de vizita aprobat, si la solicitare in zilele de sambata, duminica si/sau sarbatori legale. De asemenea prestatorul va participa la controalele institutiilor abilitate: A.N.S.V.S.A., D.S.V., D.S.P., etc. Obligatiile prestatorului: sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului cu

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile legislatiei si reglementarilor specifice in vigoare. Materialele si medicamentele necesare prestatorului, pentru realizarea serviciilor in conditii optime, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre beneficiar, pe baza referatului de necesitate intocmit de catre prestator. Propunerea tehnica si financiara vor fi intocmite conform formularelor 2 si 3. Propunerea financiara va fi insotita de o fundamentare a pretului propus. Criterii de atribuire: - respectarea conditiilor minime impuse in documentatia de atribuire; - pretul cel mai mic.

II. FISA DE DATE A ACHIZITIEI


privind incheierea unui contract de prestari servicii medical veterinare Autoritatea contractanta: S.U.P.A.G.L. Braila cu sediul in Braila, str. Marasesti, nr.39, cod postal 810126, tel./fax 0239/611682, adresa internet www.supaglbraila.ro Obiectul contractului: prestarea serviciilor medical veterinare - cod CPV 85200000-1. Prestarea serviciilor se va face la adapostul pentru caini fara stapan situat in localitatea Unirea, judetul Braila. Documentatia este elaborata in vederea derularii procedurii de selectie, pe baza unei invitatii de participare, organizata in baza prevederilor legale in vigoare. Procedura implica incheierea unui contract de prestari servicii. Descrierea achizitiei: operatorii vor presta serviciile de natura medical veterinara pentru cainii fara stapan capturati de pe raza municipiului Braila, ce sunt cazati la adapostul destinat acestora din localitatea Unirea, judetul Braila. Durata contractului: 12 luni, cu posiblitatea de prelungire prin act aditional. Sursa de finantare: bugetul local. Conditii de participare/criterii de calificare
Situaia personal a candidatului sau ofertantului: Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii necesar(e) (dup caz): cerinelor menionate: Declaratia privind neincadrarea in Ofertantii vor completa o declaratie pe propria raspundere prevederile art.69^1 din O.U.G. privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare completarile ulterioare formular C. Solicitat [x] Nesolicitat [ ] Persoanele de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Apostol Dan Virgil Director; Barbu Marioara Dir. Adj. Tehnic; Scarlet Steluta Gabi Dir. Adj. Economic; Filote Florica inginer; Stanciu Daniela avocat; Cotet Elena economist; Samur Aurel inginer; Posmac Paul economist. Declaratia privind eligibilitatea Declaratia de eligibilitate - formular A. Solicitat [x] Nesolicitat [ ] Declaratie privind neincadrarea in Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 prevederile art. 181 din O.U.G. din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile nr.34/2006 cu modificarile si ulterioare, intocmita conf. formularului B. completarile ulterioare Solicitat [x] Nesolicitat [ ]

Capacitatea de exercitare a activitii profesionale Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii necesar(e) (dup caz): cerinelor menionate: Pentru persoane juridice/fizice -Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor romane medicale veterinare cu sau fara personalitate juridica eliberat de catre Colegiul Medicilor Veterinari copie legalizata; Solicitat [x] Nesolicitat [ ] -Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru soc. comerciale) - in copie legalizata; -Atestat de libera practica emis de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania pentru titulari si angajati copie; -Recomandare din partea Colegiului Medicilor Veterinari in original; -Sa faca dovada ca are experienta in domeniu minim 3 ani. III.2.2) Capacitatea economic i financiar Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dup caz): cerinelor menionate: Informatii privind situatia Bilantul la 31.12.2012 / declaratia 200, vizat(a) si inregistrat(a) economico-financiara de organele competente. Solicitat [x] Nesolicitat [x] Indeplinirea obligatiilor fiscale Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor Solicitat [x] Nesolicitat [ ] exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat si locale precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat eliberate de autoritatile competente din statul in care ofertantul este rezident. Certificatele vor fi prezentate in original/copii legalizate si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Vor fi exclusi din procedura ofertantii care se afla in urmatoarele situatii: -prezinta certificate de atestare fiscala a caror valabilitate a expirat la data deschiderii ofertelor; -figureaza cu obligatii de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat si bugetul local.

Vor fi exclusi din procedura cei care nu vor prezenta la data deschiderii documentele solicitate in forma ceruta. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut Prezentarea ofertei Pot participa la procedura numai cabinete medicale veterinare care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Braila. Cei care doresc sa participe sunt rugati sa depuna ofertele pana la data de 10.04.2013, ora 09 00 , la adresa de mai sus respectiv sediul S.U.P.A.G.L. din Braila, str.Marasesti nr.39, in trei plicuri inchise si sigilate (unul exterior si doua interioare) , care vor respecta conditiile prevazute mai jos.

Pe plicul exterior se va scrie adresa organizatorului licitatiei, nominalizarea obiectului achizitiei si mentiunea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 10.04.2013, ORA 10 00, fara alte insemne particulare. In plicul exterior se introduc plicurile interioare si documentele de calificare in original. Se vor intocmi propuneri tehnice si financiare separate, conform celor aratate mai sus. Plicul exterior va contine documentele de calificare precizate mai sus in prezenta fisa de achizitie. Pe unul din plicurile interioare se va scrie denumirea ofertantului, sediul acestuia, precum si mentiunea PROPUNEREA TEHNICA SI FINANCIARA ORIGINAL, iar pe cel de-al doilea denumirea ofertantului, sediul acestuia, precum si mentiunea PROPUNEREA TEHNICA SI FINANCIARA COPIE, fiind incluse in primul propunerea tehnica si financiara in original, iar in cel de-al doilea propunerea tehnica si financiara in copie. Cele doua plicuri interioare vor fi sigilate si parafate si introduse in plicul exterior impreuna cu documentele de calificare, dupa care acesta se va sigila. Propunerea tehnica va fi intocmita conform cerintelor caietului de sarcini. Propunerea financiara va avea pretul exprimat in lei, fara T.V.A. Propunerea financiara va fi insotita de o fundamentare detaliata a pretului ofertat. Propunerea tehnica si financiara vor fi intocmite conform formularelor 2 si 3. Plicul exterior, care va avea atasa o adresa de inaintare - formular nr.1, se va depune la secretariatul achizitorului din Braila, str.Marasesti nr.39. Fiecare participant poate depune doar o singura oferta. Nu se admit oferte alternative. Nu sunt acceptate asocierile de orice fel. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 10.04.2013, ora 10, la sediul achizitorului din Braila, str.Marasesti nr.39. La deschiderea ofertelor va putea sa participe oricare dintre ofertanti. In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare va respinge ofertele conform prevederilor art.33, alin.(3), lit. (a) din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul sedintelor de evaluare a ofertelor comisia de evaluare se va conforma prevederilor art.36, alin. (1) si (2) din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Va fi declarat castigator acel ofertant care indeplineste conditiile de participare si are propunerea financiara cu cel mai mic pret. In caz de egalitate, ofertantii aflati in aceasta situatie vor fi invitati spre a reoferta. Noua oferta trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea ofertei initiale.

Evaluarea ofertelor Deschiderea ofertelor se va face la data si locul prevazute in anunt si nu este publica. Comisia de evaluare va trece la analiza ofertelor in baza criteriilor mentionate. Rezultatul evaluarii va fi comunicat conducerii beneficiarului. In urma analizarii rezultatelor evaluarii va fi selectata oferta economica cu pretul cel mai scazut. Beneficiarul nu are obligatia de a incheia contractul de prestari servicii cu niciunul dintre participanti, avand posibilitatea ca oricand, pana la momentul declararii castigatorilor, sa anuleze procedura de achizitie, fara a datora pentru aceasta participantilor niciun fel de explicatii sau despagubiri. Mentionam ca vor fi respinse urmatoarele oferte: -Irelevante in raport cu obiectul achizitiei; -Inacceptabile - Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii: a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3); b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite n documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4) - (5), documente relevante n acest sens; c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: - n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonana de urgen; e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv; e^1) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: - preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare; - ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice;

f) n urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen se constat c oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini. -Neconforme - oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii: a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini; b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective; c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; d)n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte. De asemenea precizam ca ofertantul nu are dreptul sa: -participe in asocieri; -depuna o oferta individuala si o alta comuna; -depuna o oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontactant intr-o alta oferta. Ofertele care nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute mai sus sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baza criteriului de atribuire precizat n invitatia de participare i n documentaia de atribuire. Costul realizarii ofertelor si participarii la procedura apartine exclusiv ofertantilor si acestia nu au dreptul de a solicita in nicio situatie rambursarea de catre beneficiar, in intregime sau in parte, a oricarui cost legat de acestea.

III. FORMULARE DE COMPLETAT DE CATRE OFERTANTI

Formular nr.1 ANTET OFERTANT (denumire si adresa)

SCRISOARE DE INAINTARE Catre _______________________________________________________ (denumirea achizitorului si adresa completa) Ca urmare a invitatiei/anuntului de participare aparut in ______, nr. __________din ___________, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea __________________________________________(denumirea acorduluicadru/contractului de achizitie publica), noi _________________________________ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: - coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ___ copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data depunerii _________________ Cu stima, Ofertant, ____________________ (semnatura autorizata)

Formular nr.2

PROPUNERE TEHNICA Subsemnatul(a)_____________________________________reprezentant(a) al ________________________________, cu sediul in________________________ str.______________________nr.______ sustin in vederea atribuirii contractului privind prestarea serviciilor de natura medical veterinara, propunerea tehnica prezentata mai jos: - Modul de organizare, desfasurare si coordonare a activitatilor sanitarveterinare din adapost.

Data

Semnatura

Formular nr.3

PROPUNEREA FINANCIARA Subsemnatul (a) _____________________________________ reprezentant(a) al ________________________________, cu sediul in ________________________ str.______________________nr.______ sustin in vederea atribuirii contractului privind prestarea serviciilor de natura medical veterinara, propunerea financiara prezentata mai jos:

pret servicii ________ lei / luna

Data

Semnatura

NOTA: Prezenta propunere financiara va fi insotita de o fundamentare a pretului propus de catre ofertant. Pretul nu va contine T.V.A.

Formular A
OPERATOR ECONOMIC ____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ma aflu in situaia prevazut la art.180 din Ordonana de urgena a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completrii ___________ Operator economic, _________________


(semnatura autorizat)

Formular B
OPERATOR ECONOMIC _____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 Subsemnatul(a)________________________________ (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura _________________________ (se menioneaz procedura) pentru atribuirea acorduluicadru/contractului de achizitie publica avand ca obiect ________________________ (denumirea produsului, seviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de _________(zi/luna/an), organizat de ____________________________ (denumirea autoritii contractante), declar pe proprie rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data solicitat _______________ . d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic, _______________________ (semnatura autorizat)

Formular C
OPERATOR ECONOMIC _____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art.69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 Subsemnatul(a)________________________________ (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura _________________________ (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ________________________ (denumirea produsului, seviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de _________(zi/luna/an), organizat de ____________________________ (denumirea autoritii contractante), declar pe proprie rspundere c nu avem drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere ori de supervizare i/sau acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr.34/2006 modificata, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic, __________________

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


Nr.______/______________
1. P~R|ILE CONTRACTANTE Serviciul de Utilitate Publica de Administrare ]i Gospod`rire Local` cu sediul [n municipiul Br`ila, str. Marasesti nr. 39, tel./fax 0239/611682, cod fiscal 15216313, cont de virament RO 02 TREZ 1515028XXX000327 deschis la Trezoreria Br`ila, reprezentat` prin dl. APOSTOL DAN VIRGIL Director ]i d-na SCARLET STELUTA GABI Director adjunct economic, [n calitate de beneficiar ]i __________________________________, cu adresa [n ____________________________________ ______________________________ nr. __________, tel. ________________, inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub numarul de identificare ________, CIF ___________, nr. atestat ___________, in calitate de prestator, au [ncheiat prezentul contract de prestari servicii cu urmatoarele clauze. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1.Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor ]i obliga\iilor ce revin partilor in executarea acestuia, privind prestarea serviciilor de natura medical veterinara. 2.2.Prestatorul se obliga sa presteze, beneficiarului, toate serviciile de natura medical veterinara, conform legislatiei si reglementarilor specifice in vigoare, privitoare la cainii fara stapan, iar beneficiarul sa plateasca serviciile prestatorului in termenii prevazuti prin prezentul contract. 2.3.Serviciile de natura medical veterinara realizate de catre prestator sunt: -consultanta tehnica-legislativa de specialitate; -informarea conducerii unitatii cu privire la modificarile legislative referitoare la cainii fara stapan; -intocmirea evidentelor sanitar-veterinare: registru consultatii, registru tratamente, registru vaccinari-deparazitari, raportari D.S.V., vizarea registrului de evidenta/cazare/iesire, alte evidente, actiuni din programul strategic; -consultarea animalelor la intrarea in adapost; -intocmirea fisei de observatie individuala; -indicarea tratamentelor si dupa caz efectuarea lor; -observarea clinica a animalelor; -completare certificate sanitar-veterinare; -efectuarea tuturor tipurilor de interventii chirurgicale, mai putin sterilizarea; -indrumarea si controlul asistentului veterinar al beneficiarului; -supravegherea si indrumarea echipei D.D.D. care efectueaza respectivele servicii la adapost; -intocmirea necesarului de medicamente, substante biologice si instrumentar, materiale sanitare necesare in adapost; -consultarea animalelor la eliberarea din adapost; -informarea conducerii S.U.P.A.G.L. de situatiile constatate in adapost. -indeplinirea altor sarcini referitoare la cainii fara stapan, trasate de conducerea unitatii.

2.4.Programul de lucru va fi zilnic (luni - vineri) de minim 4 ore, fiind prezent pe parcursul programului de vizita aprobat, si la solicitare in zilele de sambata, duminica si/sau sarbatori legale. De asemenea prestatorul va participa la controalele institutiilor abilitate: A.N.S.V.S.A., D.S.V., D.S.P., etc. 3. PRETUL CONTRACTULUI 3.1.Pretul serviciilor prestate, pe toata durata de valabilitate a contractului, va fi de _______ lei/luna, fara T.V.A.. 4. DURATA CONTRACTULUI 4.1.Durata contractului este de 12 luni, de la ____________, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional. 5. RESPOSABILITATILE PARTILOR 5.1.Prestatorul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile legislatiei si reglementarilor specifice in vigoare. 5.2.Beneficiarul va asigura materialele si medicamentele necesare prestatorului, pentru realizarea serviciilor in conditii optime, pe baza referatului de necesitate intocmit de catre prestator. 6. CONDI|II DE PLAT~ }I PENALIT~TI 6.1.Plata serviciilor efectuate de catre prestator se va face de catre beneficiar in termenul de 30 zile de la primirea documentelor de decontare, iar in situatia de intarziere in primirea creditelor bugetare, efectuarea platilor de catre beneficiar se va face in ordinea cronologica a introducerii documentelor de plata. 6.2.Decontarea contravalorii serviciilor prestate se va face in moneda nationala, prin ordin de plata, pe baza facturii emise de prestator. 6.3.In cazul in care din vina sa exclusiva prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce ca penalitati o cota procentuala de 0,1% /zi intarziere din valoarea serviciilor neefectuate. 6.4.In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art.6.1 se vor percepe penalit`ti de 0,1%/fiecare zi [nt@rziere la suma de plat` datorat` de beneficiar. 7.FOR|A MAJOR~ 7.1.For\a majora exonereaza partile contractante de neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada de actiune a acesteia. 7.2.Partea contractanta ce invoca forta majora are obligatia de a notifica cealalta parte cu anexarea documentului care atesta acest fapt, emis de Camera de Comert si Industrie Braila. 8. REZILIEREA 8.1.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat, cu aplicarea prevederilor legale in vigoare. 8.2.Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care au condus la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea acestuia ar fi contrara interesului public.

8.3.In situatia prevazuta la punctul 8.2. prestatorul are dreptul sa pretinda numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii de catre beneficiar. 9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 9.1.Divergentele aparute in derularea contractului se vor solutiona pe cale amiabila de catre partile contractante, iar in caz de neintelegere acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti din municipiul Braila. 10. ALTE CLAUZE 10.1.Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va conveni de catre parti sub forma scrisa, ce va constitui act aditional la contract. 10.2.Prezentul contract va fi interpretat si conform prevederilor Codului Comercial, Codului Civil si legislatiei privind achizitiile publice. 10.3.Par\ile contractante se obliga sa pastreze caracterul confidential a prezentului contract, cat ]i a actelor aditionale care vor face parte integranta din acesta. 10.4.Prezentul contract de prestari servicii s-a incheiat [n 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta. BENEFICIAR, S.U.P.A.G.L. Braila PRESTATOR,