Sunteți pe pagina 1din 25

D O C U M E N TA I A

DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC DE SERVICII


DE PERFECTIONARE IN INSPECTOR RESURSE UMANE ORADEA

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV,
DOREL DRGHICI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

DIRECTOR BUGET,

DACIANA NICA

LUMINIA HEREDEA

BIROU FORMARE PROFESIONAL,

VIZAT JURIDIC,

TEOFIL POPA

MIRELA POPA

COMP. ACHIZITII PUBLICE,


MIHAELA NEGRU

SECTIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
A. INFORMATII GENERALE
Autoritatea contractanta:Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor,Romania
Adresa: Oradea, str. Transilvaniei nr. 2, Cod postal 410354, tel: 0259/436821, 0359/800962,
fax: 0259/435802, e-mail : bihor@ajofm.anofm.ro
Persoana de contact : Negru Mihaela
Adresa de internet : documentatia de atribuire se afla pe site-ul www.bihor.anofm.ro
Autoritatea contractanta nu achizitioneaza in numele altei autoritati contractante.
Modalitati de comunicare : orice comunicare, solicitare, informare, notificare sau orice alte
acte trebuie transmise in scris, prin fax sau prin e-mail. Orice act scris se inregistreaza in
momentul transmiterii , respectiv in momentul primirii.
Sursele de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit : bugetul
asigurarilor pentru somaj ;
Procedura de atribuire : cerere de oferte ; procedura se finalizeaza prin atribuirea contractului
de achizitie publica ;
Criteriul aplicat : oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic ;
Obiectul contractului de servicii : curs de perfectionare inspector resurse umane care se
va desfasura la Oradea.
Cod CPV : 80530000 - 8 servicii de formare profesionala, anexa 2B
Legislatie aplicata :
- OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si
completata ;
- HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, modificata si
completata ;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca, modificata si completata ;
- HG nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si
completata;
- HG nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru
stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de
implementare a acestora, modificata si completata ;
2

B. INSTRUCTIUNI PRIVIND DATE LIMITA SI


PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

FORMALITATI

DE

B.1. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari cu privire la documentatia de atribuire :


24.04.2009 ora 12.00 ; adresa Oradea, str. Transilvaniei, nr. 2
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 27.04.2009 ora 16.30
B.2. Data limita pentru depunerea ofertei : 04.05.2009 ora 12.00 adresa str. Transilvaniei , nr. 2,
cam 18
B.3. Deschiderea ofertelor are loc in data de 04.05.2009 ora 13.00 la sediul A.J.O.F.M. Bihor.
Reprezentantii ofertantilor care participa la sedinta de deschidere a ofertelor vor prezenta
imputernicirea (delegatia) si actul de identitate.
B.4. Solutionarea contestatiilor : Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str.
Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod postal 030084, tel (+4)0213104641, fax
(+4)0213104642, e-mail office@cnsc.ro, adresa de internet www.cnsc.ro ;
B.5. Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor la
sediul AJOFM Bihor
B.6. Elaborarea si prezentarea ofertei
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de
valabilitate stabilita anterior.
Oferta depusa dupa expirarea datei limita pentru depunere va fi respinsa si se va returna
nedeschisa.
Oferta se redacteaza in limba romana .
Este interzisa depunerea de oferte alternative.
La procedura de atribuire fiecare ofertant depune o singura oferta.
B.7. Ofertantul nu are dreptul, n cadrul aceleiai proceduri:
a) s depun doua sau mai multe oferte individuale si /sau comune sub sanctiunea excluderii
tuturor ofertelor in cauza ;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul
unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este
ofertant asociat.
B.8.Ofertantul va prezenta oferta intr-un PLIC EXTERIOR inchis corespunzator si
netransparent care va fi inscriptionat astfel: Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca
Bihor, str. Transilvaniei nr.2, a nu se deschide inainte de data 04.05.2009 ora 13.00 ,
achizitia publica de servicii de perfectionare in inspector resurse umane-Oradea, FARA
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI. Plicul exterior nu se va stampila.
Acest plic exterior va contine separat :
1- scrisoarea de inaintare (formularul 1 sectiunea II)
2- opis al documentelor prezentate in fiecare plic.
3- un plic sigilat care contine documentele de calificare in original, inscriptionat astfel:
denumirea si adresa ofertantului, Documente de calificare - original , achizitia publica
3

de servicii de perfectionare in inspector resurse umane -Oradea


4- un plic sigilat care contine documentele de calificare in copie, inscriptionat astfel:
denumirea si adresa ofertantului, Documente de calificare - copie , achizitia publica de
servicii de perfectionare in inspector resurse umane - Oradea
5- un plic sigilat care contine oferta tehnica in original, inscriptionat astfel: denumirea si
adresa ofertantului, Oferta Tehnica - original, achizitia publica de servicii de
perfectionare in inspector resurse umane - Oradea
6- un plic sigilat care contine oferta tehnica in copie, inscriptionat astfel: denumirea si
adresa ofertantului,
Oferta Tehnica - copie , achizitia publica de servicii de
perfectionare in inspector resurse umane -Oradea
7- un plic sigilat care contine oferta financiara in original, inscriptionat astfel: denumirea si
adresa ofertantului, Oferta Financiara - original, achizitia publica de servicii de
perfectionare in inspector resurse umane -Oradea
8- un plic sigilat care contine oferta financiara in copie, inscriptionat astfel: denumirea si
adresa ofertantului, Oferta Financiara - copie , achizitia publica de servicii de
perfectionare in inspector resurse umane -Oradea

Toate documentele vor fi numerotate, stampilate si arhivate in dosare de


plastic dupa care vor fi introduse in plicurile corespunzatoare.
Toate documentele din plicurile care contin copiile se vor gasi in ordinea si cu
continutul din plicurile originale.
C. CERINTE MINIME DE CALIFICARE
Pentru a se califica ofertantii trebuie sa dovedeasca urmatoarele criterii de calificare referitoare
la :
1. Situatia personala a ofertantului :
a)- declaratia pe proprie raspundere (privind eligibilitatea) formularul 3, sectiunea II
b)- declaratie pe proprie raspundere (privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
OUG nr. 34/2006) formularul 8 , sectiunea II
c)- certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor
catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiilor de asigurari sociale de stat, formularetip eliberate de autoritatile competente : Directia Generala a Finantelor Publice, Primarie. Vor
fi exclusi ofertantii care nu si-au indeplinit obligatiile prevazute mai sus.
In cazul in care ofertantul nu este platitor de taxe catre una dintre aceste autoritati, va
face dovada printr-un act eliberat de autoritatea in cauza.
d)- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (valabil numai pentru societatile
comerciale) din care sa rezulte ca nu este in stare de faliment sau lichidare, afacerile nu i sunt
administrate de un judecator sindic, activitatile comerciale nu-i sunt suspendate, ori nu este intr-o
situatie similara si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste
situatii.
e)- certificat de cazier fiscal eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice
f)- fisa de informatii generale formularul 4, sectiunea II
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
a)- Dovada din care sa rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica emisa de Oficiul
Registrului Comertului (copie certificata de ofertant pentru conformitate cu originalul).
b)- Autorizatia eliberata de Directia de Munca si Protectie Sociala in perfectionare in
4

inspector resurse umane (copie certificata de ofertant pentru conformitate cu originalul).


Toate actele prezentate in sustinerea criteriilor de calificare vor fi introduse atat in plicul
continand documentele de calificare in original cat si in plicul continand documentele de
calificare in copie.
Neprezentarea documentelor de calificare atrage respingerea ofertantului.
CAIETUL DE SARCINI
1 . OBIECTIVUL URMARIT
Perfectionarea in inspector resurse umane a unui numr de 28 persoane intr-o clasa,
care se va desfura n localitatea Oradea .
2. PREZENTAREA MESERIEI
Grupa majora : 3 Tehnicieni, maistri si asimilati
Subgrupa majora de ocupatie : - 34 - Alte ocupatii asimilate tehnicienilor
Grupa minora de ocupatie : - 342 Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri
Grupa de baza : - 3423 Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de
munca si reintegrare a somerilor
Ocupatia: - 342304 Inspectror (referent) resurse umane
DEFINITIE : Agentii de incadrare, repartizare, recalificare a fortei de munca si
reintegrare a somerilor, informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor
inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca ; prospecteaza piata muncii pentru
identificarea posturilor vacante ; recruteaza muncitori pentru sectorul particular sau
proiecte speciale, la cererea intreprinderilor si altor institutii.
3. SCOPUL PREGATIRII
se urmareste perfectionarea inspector resurse umane a unor someri care sa
indeplineasca standardele de pregatire cerute pe piata muncii ;
reducerea omajului din judeul Bihor prin creterea oportunitilor de angajare
a personalului disponibilizat, aflat n omaj;
creterea mobilitii persoanelor din rndul somerilor i a altor categorii.
4. PARTICIPANTI
Cursul de perfectionare se va organiza pentru un numar de 28 persoane.
Nivelul studiilor solicitate pentru participanii la curs trebuie s fie conform conditiilor de
acces prevazute in documentatia de autorizare a furnizorului.
5. INDICATORI DE REZULTATE.

Examenul de absovire se va organiza in termenele si in conditiile prevazute de


legislatia in vigoare in intervalul orar 8,00 -21,00, in zilele lucratoare . Dupa
promovarea examenului de absolvire cursantii vor obtine un CERTIFICAT DE
ABSOLVIRE

6. CONDITII DE ORGANIZARE
Organizarea cursului se face conform H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor
privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de
finantare si instructiunile de implementare a acestora, cu completarile si modificarile ulterioare,
O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, cu completarile si modificarile
ulterioare, Ordinului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificrii formrii
profesionale a adulilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Locul de desfasurare a cursului este asigurat de catre ofertant .
Conditii necesare pentru desfasurarea pregatirii teoretice si practice : sala de curs
corespunzatoare numarului de participanti la programul de formare, spaioas, luminoas,
dotat corespunztor procesului didactic. Activitatea teoretica se va efectua numai n

zilele lucrtoare in intervalul orar 8,00 21,00 n concordan cu graficul


desfasurator prezentat de furnizor la demararea cursului.
Conditii solicitate pentru formatori
corespunzatoare programei de teorie.

pentru

pregatirea

teoretica :

specializarea

Monitorizarea serviciilor
Monitorizarea presupune verificarea directa, de catre reprezentantii AJOFM, a modului in
care se executa contractul. Toti furnizorii de servicii trebuie sa accepte vizite neanuntate ale
reprezentantilor AJOFM Bihor care verifica modul de executare a contractului.
PROPUNERE TEHNICA
A. Resurse tehnice :
1. Pentru pregatirea teoretica
- Lista spatiilor adecvate pregatirii teoretice capacitatea salii exprimata in numar de locuri,
dotarile necesare potrivit specificului meseriei : echipamente de prezentare ( tabla, flipchart,
calculatoare - dupa caz) etc., materiale demonstrative (planse, etc.) conform programei de
pregatire, grup sanitar, utilitati (apa, curent), etc.
- Se va prezenta dovada detinerii spatiului de desfasurare a pregatirii teoretice prin :
contractul de vanzare-cumparare, contractul de inchiriere, contract de comodat (dupa caz,
antecontract).
Locul desfasurarii activitatii teoretice si numarul de ore aferent. Se va indica numele
persoanei juridice, adresa acesteia si numarul de ore de teorie care se vor desfasura la sediul
persoanei juridice (sediul furnizorului sau sediul persoanei juridice care are incheiat contract
cu furnizorul).
1.

Furnizorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea tuturor participantilor, in


toate aspectele legate de procesul de insruire teoretica.
2.
Furnizorul are obligatia sa asigure echipament de protectia muncii in functie de
cerintele ocupatiei si de normele de protectia muncii
B. Resurse umane :
2. Lista cuprinzand persoanele responsabile cu derularea cursuluiformular 5, sectiuneaII
3. Planul de pregatire defalcat pe capitole din programa de pregatire, cu numarul de ore
aferent respectiv numele instructorului care va asigura predarea orelor respective
formular 7, sectiunea II
6

4. Ofertantul va asigura urmatorul personal de specialitate : formatori pentru pregatirea


teoretica care au specializarea corespunztoare programei de teorie, conform listei inregistrate
la Directia Muncii si Protectiei Sociale.
5. Aceasta lista va fi nsotita de contractele (sau conventiile) formatorilor incheiate cu
furnizorul, in copie si actele de studii, in vederea evaluarii ofertei tehnice.
6. Programa de pregatire anexa 2 din Ordinul nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, modificat si
completat.
7. Obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti in legatura cu
activitatea de formare profesionala - formularul 6, sectiunea II
Furnizorul are obligatia sa prezinte informatii cu privire la conditiile de acces ale
persoanelor participante la programul de formare profesionala, in
conformitate cu fisa de autoevaluare respectiv, alte documente din
documentatia de autorizare.
Aceste documente vor fi introduse in plicul continand oferta tehnica atat in original cat
si in copie.
PROPUNEREA FINANCIARA (ANEXA 1)
Nr. Cursanti : 28
I. CHELTUIELI DE PERSONAL SI ADMINISTRATIVE
1. Cheltuieli cu personalul de specialitate
Plata lectori pregatire teoretica
Nr.ore x tarif lei/ora
(tariful include si contributiile angajatorului n funcie de situaii)
2. Plata transport : pentru personalul de pregatire doar in cazul in care furnizorul isi are sediul
in alta localitate decat cea in care se desfasoara cursul .
3. Plata comisiei de examinare
Nr.ore x tarif lei / examinator
4. Plata comisiei de reexaminare
Nr.ore x tarif lei / examinator
5. Plata personalului implicat n activitai de organizare a programului de formare
profesional :
contabilitate (se vor detalia sarcinile si numarul de ore corespunzator desfasurarii activitatii
care are legatura cu cursul)
secretariat (se vor detalia sarcinile si numarul de ore corespunzator desfasurarii activitatii care
are legatura cu cursul)

6. Cheltuieli materiale cu caracter funcional


Cheltuieli pentru documentele de eviden folosite n activitatea de pregtire profesional,
materiale consumabile :
a. certificate de calificare
b. anexe la certificate,
c. condica de prezen,
d. catalog
e. suport de curs,etc. In cazul in care suportul de curs se da in folosinta cursantilor
nu se vor solicita cheltuielile corespunzatoare. In cazul in care suportul de curs
ramane definitiv la cursanti, se pot solicita aceste cheltuieli.
Rechizite utilizate n procesul de instruire teoretic Nr.cursanti x lei/cursant
Materiale utilizate n procesul de instruire practic - Nr.cursanti x lei/cursant (unde este
cazul)
7. Cheltuielile pentru ntreinerea i gospodrirea slilor de curs sau a altor spaii unde se
desfoar instruirea (materiale de curatenie).
8. Cheltuieli cu asigurarea echipamentului de protecie ( unde este cazul).
TOTAL I = total ( 1 + 2 +3 + 4 +5 + 6 + 7 + 8)
II. CHELTUIELI DE FUNCTIONARE:
1. Energie electric (cota parte). In cazul in care spatiul pentru instruirea teoretica este
inchiriat, pretul din oferta pentru acest capitol de cheltueli trebuie sa fie in concordanta cu pretul
stabilit prin contract. In cazul in care activitatea se desfasoara alternativ (o parte la sediul
furnizorului, o parte la alta persoana juridica se va defalca acest capitol de cheltuieli).
2. Energie termica (apa calda, caldura) - cota parte. In cazul in care spatiul pentru
instruirea teoretica este inchiriat, pretul din oferta pentru acest capitol de cheltueli trebuie sa fie
in concordanta cu pretul stabilit prin contract. In cazul in care activitatea se desfasoara
alternativ (o parte la sediul furnizorului, o parte la alta persoana juridica se va defalca acest
capitol de cheltuieli)
Decontarea se va face numai pentru perioada in care se justifica aceste cheltuieli.
3. Chirie spatii - in concordanta cu pretul din documentele prezentate in oferta tehnica. (In
cazul in care furnizorul este proprietarul spatiului nu se percepe chirie).
Chiria lunara x nr. de luni
TOTAL II = total (1 + 2 + 3)
III. VENITURI
TOTAL GENERAL = TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III
Taxa de scolarizare/cursant = total general/numar de cursanti

Decontarile se vor face lunar sau la finalizarea cursului. n situaia n care decontarile se
vor face lunar, decontarea se va face n cuantum de 70% din valoarea serviciilor prestate,
diferenta serviciilor prestate se achita la finalizarea cursurilor.
RAPORTARI
Furnizorul va depune o adresa cu mentiunea datei la care persoanele au acumulat peste
10% absente nemotivate, insotita de fisa de pontaj. Aceasta adresa se va depune in scris la sediul
AJOFM Bihor in cel mult 5 zile calendaristice de la data acumularii absentelor.
Raportari lunare
Furnizorii vor prezenta lunar urmatoarele :
1. Adresa de inaintare din care sa rezulte suma facturata conform formulei din contractul
de prestari de servicii.
2. Un raport financiar continand structura cheltuielilor care vor fi decontate si documentele
justificative aferente cheltuielilor efectuate.
3. Pentru decontarea cheltuielilor furnizorul va depune urmatoarele documente
justificative :
I. CHELTUIELI DE PERSONAL SI ADMINISTRATIVE :
1. Plata lectori teorie :
- pontaj lectori pentru teorie
- condica de prezenta
- stat de plata lectori
- pontajul cursantilor pentru teorie
2. Plata transport lectori :
- delegatia lectorilor vizata de AJOFM Bihor, respectiv Agentia Locala, plus
stampila si semnatura responsabilului de curs
3. Plata comisiei de examinare/reexaminare :
- stat de plata cu tariful prevazut in oferta
4. Plata personalului implicat n activitai de organizare a programului de formare
profesional ( secretariat, contabilitate):
- pontaj
- stat de plata
5. Cheltuieli materiale cu caracter funcional : Cheltuieli pentru documentele de
eviden, rechizite utilizate n procesul de instruire teoretic, materiale utilizate n procesul de
instruire practic :
- factura
- bon de consum
- proces verbal predare - primire semnat de catre cursanti, avizat de catre responsabilul de curs
din care sa rezulte primirea rechizitelor. In cazul in care suportul de curs ramane definitiv la
cursanti, si se solicita prin oferta financiara aceste cheltuieli se va prezenta procesul verbal
de predare primire semnat de catre cursanti si avizat de catre responsabilul de curs.

6. Cheltuielile pentru ntreinerea i gospodrirea slilor de curs sau a altor spaii unde
se desfoar instruirea (materiale de curatenie).
- factura
- bon de consum
7. Cheltuieli cu asigurarea echipamentului de protecie
- factura
- bon de consum
II. CHELTUIELI DE FUNCTIONARE :
1. Energie electric
- factura globala. In cazul in care furnizorul este chirias al spatiului va prezenta dovada
platii catre proprietarul spatiului a cotei parti prevazute in contractul de inchiriere.
2. Energie termica
- factura globala. In cazul in care furnizorul este chirias al spatiului va prezenta dovada
platii catre proprietarul spatiului a cotei parti prevazute in contractul de inchiriere.
3. Chirie spatii
- dovada platii sumei prevazute in contractul de inchiriere.
Raportul final
La sfarsitul programului de formare profesionala furnizorul va prezenta :
1. Lista persoanelor asistate, catalogul cu rezultatele acestora, condica de prezenta a lectorilor,
xerox dupa certificatele de calificare si concluzii privind imbunatatirea calitatii serviciilor.
2. Actele justificative pentru decontarea finala.
Evaluarea serviciilor va fi facuta de catre AJOFM la incheierea contractului, pe baza ofertei
tehnice si financiare, a informatiilor culese in urma vizitelor de monitorizare, a rapoartelor lunare
si a raportului final depuse de furnizorul de servicii. Daca se constata neconcordante, AJOFM
poate obliga furnizorul la plata unor penalitati, cuantumul si baza de calcul a acestora fiind
stabilita prin contract. Daca se decide aplicarea penalitatilor, AJOFM are obligatia de a informa in
scris furnizorul asupra motivelor care au determinat aceasta decizie.
MENIUNI : n cazul n care exista solicitari din partea persoanelor aflate in evidenta
AJOFM BIHOR, respectiv pietei muncii si exista resurse financiare, ofertantul desemnat
castigator va oferi acest serviciu n baza ofertei anterioare care a fost declarat cstigtoare.
Plicul cuprinzand oferta financiara va contine:
- Oferta financiara - Anexa 1
- Formularul de oferta Formularul 2 din sectiunea II

10

DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR


1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: ora 13.00 data 04.05.2009 sediul AJOFM Bihor
2. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica : oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic
Modul de evaluare a ofertelor va fi : metoda cost/calitate. Metoda presupune clasificarea
ofertelor n ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar, avand n vedere
ponderile indicate n anexa 2 prevazuta in sectiunea II, pentru fiecare dintre punctajele respective.
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:
P(total) = P(financiar) x 0,7 + P(tehnic) x 0,3
Punctajul financiar se acorda astfel:
- a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 100 de puncte;
- b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:
P(financiar)(n) = (pret minim/pret(n) ) x 100
Punctajul tehnic se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective
efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie sa se raporteze in totalitate la prevederile
Caietului de sarcini. In acest scop, pentru punctajul tehnic se stabilesc criterii clare, de natura
tehnica, care se ncadreaza intr-o grila de punctaj sau pentru care se defineste un algoritm de
punctare (anexa 2).
Punctajele se acorda de catre comisia de evaluare dupa cum urmeaza :
1. Pentru criteriul structura personalului de pregatire :
- 100 puncte pentru personalul cu studii superioare de lunga si scurta
durara
- 90 puncte pentru personalul cu studii medii : liceu, scoala de maistri,
scoala postliceala
2. Pentru criteriul spatiile de instruire teoretica dotate logistic :
- 100 puncte pentru spatii bine dotate
- 90 pentru spatii slab dotate

11

SECTIUNEA II - FORMULARE
Formularul 1
Denumire ofertant :.
Sediu :.
CUI :
Tel./fax nr.
E-mail..
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ,
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor
Ca urmare a invitatiei de participare nr. privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de prestari servicii de calificare in meseria de..,
noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat
coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si in copie documentele de
calificare, oferta tehnica , oferta financiara si documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ............
Cu stima,
Ofertant,
............
(semnatura autorizata, stampila)

12

Formularul 2
Denumire ofertant :.
Sediu :.
CUI :
Tel./fax nr.
E-mail..
VA FI PUS IN PLICUL CU OFERTA FINANCIARA
FORMULAR DE OFERTA
Catre,
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor
Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire a contractului de servicii de calificare in meseria de
., subsemnatii...., in calitate de
reprezentanti ai ofertantului ........./(denumirea/numele ofertantului),
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata
mai sus, sa prestam .............(denumirea serviciului) pentru suma de
...../ cursant (suma in litere si cifre) lei.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile in conformitate cu contractul incheiat.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 (nouazeci) zile,
respectiv pana la data de ......./(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
Precizam ca :
[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar alternativa;
[] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data ..../..../....
.........../(semnatura) in calitate de ......., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.............../(denumirea/numele ofertantului) (stampila)

13

Formularul 3
Denumire ofertant :.
Sediu :.
CUI :
Tel./fax nr.
E-mail
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul.,

avand

domiciliul

in

..,

str., nr. , bl.., ap., judet.., posesor al BI/CI


seria., nr reprezentant imputernicit al ................../
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal,
modificat si completat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, modificata si completata, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, frauda si /sau spalare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu depun doua sau mai multe oferte
individuale si/sau comune, nu depun oferta individuala/comuna si sa fiu nominalizat ca
subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ............/(se precizeaza data expirarii
perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii .........
Ofertant,
(semnatura autorizata, stampila)

14

Formularul 4
INFORMATII GENERALE

Denumirea:.
CUI (cod fiscal):..
Adresa sediului central:
Telefon: Fax:Telex:.
E-mail: .
Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:.(adrese complete,

telefon/telex/fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare)
Reprezentant legal avand functia de..
Cont deschis la .
Data completarii

Ofertant,
.................
(semnatura autorizata, stampila)

15

Formularul 5
Denumire ofertant :.
Sediu :.
CUI :
Tel./fax nr.
E-mail..
TABEL privind PERSOANELE
responsabile cu derularea cursului
Nr Nume, prenume

Calitatea
Director
Formator
teoretica
Contabil
Secretar

Specializarea
pentru

pregatirea

Data..
Ofertant,
.................
(semnatura autorizata, stampila)
Formularul 6
Denumire ofertant :.
Sediu :.
CUI :
Tel./fax nr.
E-mail.
SITUATIA CONTRACTELOR IN DERULARE
Nr Contractant

Data inceperii contractului

Data expirarii

Data.
Ofertant,
.................
(semnatura autorizata, stampila)

16

Formularul 7
Denumire ofertant :.
Sediu :.
CUI :
Tel./fax nr.
E-mail..

PLANUL DE PREGATIRE
Nr.
Crt
.

Denumire materie/disciplina

Lector

Total ore

Observatii

Nota: se va defalca pe capitole din programa de pregatire, cu numarul de ore aferent


respectiv numele instructorului care va asigura predarea orelor respective
Data..
Ofertant

(semnatura autorizata, tampila)

ANEXA 2
CRITERII REFERITOARE LA OFERTA TEHNICA
Nr.
crt.
1.
2.

Criteriu

Ponderea
%

Structura personalului de pregatire (CV, 50


experienta)
Spatiile de instruire teoretica dotate 50
logistic(calculatoare, retroproiectare, mese,
scaune, aparatura audio-video, utilaje, etc)
Punctaj final

17

Punctaj
acordat

Punctaj
Total

Formularul 8
Denumire ofertant :.
Sediu :.
CUI :
Tel./fax nr.
E-mail

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul., avand domiciliul in ..,
str., nr. , bl.., ap., judet.., posesor al BI/CI
seria., nr reprezentant imputernicit al ................../
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in calitate de ofertant la procedura
de
.........................
[
se
menioneaz
procedura]
pentru
achizitia
de ........................................................................... [se insereaz, dup caz, denumirea seviciului
i
codul
CPV],
la
data
de
.............
[se
insereaz
data],
organizat
de ................................................ [se insereaz numele autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu
cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data
solicitat.................
d) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale, fara sa aduc vreun prejudiciu
beneficiarilor mei.
e) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completarii..
Ofertant,
.
(semnatura autorizat si stampila)

18

SECTIUNEA III PROPUNERE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


AJOFM BIHOR

SC ______________

Nr _____/________

Nr _____/________

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII


1.Prile contractante:
1.1 Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc BIHOR, cu sediul n
ORADEA, str. Transilvaniei nr.2, judeul Bihor, tel. 436821, fax 435802, cod fiscal 6961289,
cont nr.RO63TREZO7629650420XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, reprezentat prin
Draghici Dorel, avnd funcia de director executiv i prin Luminia Heredea, avnd funcia
de director executiv adjunct, denumit n continuare n continuare beneficiar.
1.2 __________, cu sediul n ______, str.______ judeul _____, tel. _________, fax
_______, e-mail ________.ro, cod fiscal _______, autorizat, n condiiile legii, s
organizeze
programe
de
formare
profesional
pentru
ocupaia
_____________________________, cod nomenclator ______, prin autorizaia seria ___ nr.
________, nmatriculat n Registrul naional al furnizorilor de formare profesional a
adulilor cu nr. __________, cont __________ deschis la ______________ reprezentat
prin ________, avnd funcia de director executiv, denumit n continuare furnizor.
2.Obiectul contractului:
Obiectul contractului l reprezint prestarea de ctre furnizor, la solicitarea
beneficiarului, a serviciului de formare profesional pentru dobndirea de competene
profesionale de perfectionare pentru ocupaia ___________________________ cod COR
_______ pentru ____ persoane/curs, n condiiile legii i a prezentului contract.
3.Durata contractului:
Contractul este valabil pe perioada de desfurare a programelor de formare
profesional pe care beneficiarul le solicit furnizorului pn la data de 31 decembrie 2009.
4.Valoarea contractului:
4.1. Valoarea estimat a contractului este n funcie de numrul de persoane care vor
urma cursurile de formare profesional.
4.2. Taxa pentru participarea la programul de formare profesional este de maxim
________ lei/ persoan, conform ofertei financiare anexate la contract.
4.3. Taxa prevazuta la pct.4.2. va fi recalculata la decontarea sumei de 30% din
valoarea serviciilor prestate in functie de documentele justificative prezentate in vederea
decontarii cheltuielilor din oferta financiara si in functie de numarul de persoane care au
parcurs programul de formare.
5.Obligaiile prilor:
19

A. Beneficiarul:
A.1. Solicit furnizorului derularea programului de formare profesional i transmite
lista cu persoanele care urmeaz a participa la program.
A.1.1. Verific documentaia necesar organizrii de programe de formare
profesional prezentat de furnizor n conformitate cu dispoziiile art.29 1 alin.(2) din
Procedurile privind accesul la msurile pentru stimularea ocuprii forei de munc,
modalitile de finanare i instruciunile de implementare a acestora, aprobate prin H.G.
nr.377/2002 cu modificrile i completrile ulterioare.
A.2. Deconteaza furnizorului contravaloarea serviciilor prestate.
A.2.1. Deconteaza in totalitate dupa finalizarea examenului serviciile prestate de
furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesional.
A.2.2. n cazul persoanelor care nu mai indeplinesc condiiile pentru a beneficia
gratuit de curs conform legii, deconteaza furnizorului serviciile prestate de acesta pn la
data ivirii situatiei.
A.3. Monitorizeaz i are drept de control asupra desfurrii programului de formare
profesional n conformitate cu prevederile caietului de sarcini i obligaiile asumate prin
contract.
A.4. Asist la examenul de absolvire, sau dup caz, la reexaminarea participanilor la
programul de formare profesional.
Pune la dispozitia cursantilor un chestionar de evaluare privind nivelul
cunostintelor acumulate pe parcursul programului de formare profesionala necesare in
vederea cresterii sanselor ocuparii unui loc de munca.
B. Furnizorul:
B.1. Pune la dispoziia beneficiarului in termen de 5 zile inainte de data stabilita
pentru inceperea fiecarui program de formare profesionala, documentele prevzute la
art.291 alin.(2) din Procedurile privind accesul la msurile pentru stimularea ocuprii forei
de munc, modalitile de finanare i instruciunile de implementare a acestora, aprobate
prin H.G. nr.377/2002 modificata si completata.
B.2. In cazul in care numarul de persoane inscrise la cursul de perfectionare in
inspector resurse umane depaseste numarul de participanti programat , furnizorul in
colaborare cu beneficiarul are obligatia de a selecta persoanele care vor urma acest curs in
ceea ce priveste abilitatile de comunicare , relationare interpersonala si abilitati de
consultanta.
B.3. ncepe derularea programului de formare profesional n termen de cel mult 10
zile de la comunicarea de ctre beneficiar, a solicitrii pentru derularea programului de
formare profesional i a listei prevzute la pct.5.A.1.
B.4. Asigur resursele umane, materiale, tehnice, echipamentul de protectia muncii
conform caietului de sarcini si reglementarilor in vigoare.
In cazul in care pe parcursul derularii contractului intervin modificari in structura
resurselor umane va notifica beneficiarul de modificarile intervenite in termen de 5 zile
lucratoare, prezentand aceste modificari avizate de D.M.P.S.
Formatorii rspund potrivit legii de prelucrarea ctre participanii la programul de
formare profesional a Normelor tehnice de securitate a muncii i a normelor P.S.I.
specifice.
B.5. Pune la dispoziia beneficiarului, pe parcursul derulrii programului de formare
profesional, toate informaiile solicitate n legtur cu modul de desfurare a programului.

20

B.6. Notifica beneficiarul cu privire la acumularea a peste 10% absente nemotivate


de catre cursant din totalul orelor de pregatire in termen de 3 zile lucratoare de la data
acumularii absentelor.
B.7. Introduce n contractele ncheiate cu persoanele participante la programul de
formare profesional o clauz potrivit creia n cazul nregistrrii a mai mult de 10%
absene nemotivate, persoana va fi exmatriculat.
B.8. La finalizarea examenului de absolvire prezinta in termen de 5 zile lucratoare
documentatia financiara conform anexei nr 1 prezente la contract.
B.9. Asigur finalizarea procesului de formare profesional i susinerea examenelor
de absolvire (sau reexaminare).
B.10. Presteaz serviciile de formare profesional, cu respectarea normelor legale i
a metodologiilor n materie, punnd accent pe calitatea formrii profesionale.
B.11. Elibereaza certificatele de__________ insotite de anexe (suplimentele
descriptive ale certificatelor), titularilor dupa promovarea examenului de absolvire.
6.Modaliti de plat:
6.1.Plata serviciilor prestate de furnizor se va face la finalizarea programului de
formare profesionala conform termenului prevazut la punctul B8.
6.2.Beneficiarul achit furnizorului, n condiiile pct.5.A.2, serviciile prestate, pe baza
facturilor emise de acesta si a documentelor justificative. In cazul in care documentatia este
corect intocmita, decontarea se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii
acestora. Daca se constata neconcordante in documentatia prezentata, beneficiarul va
notifica in scris furnizorul in vederea intocmirii corecte a documentatiei, astfel termenul se
va prelungi corespunzator.
6.3.Suma aferent unei perioade de facturare se calculeaz astfel:
Txc
S=

------------- x (N1 + N2 + + Nn)

Op
S = suma facturat
Txc = taxa pentru un cursant prevzut la pct.4.2, 4.3 (dup caz)
Op = numr total de ore a programului de formare profesional, conform programei
N = numrul de ore din programul de formare profesional derulate n perioada de
facturare pentru o persoana participant la program (n este numrul de persoane
participante la programul de formare profesional n perioada de facturare) , dup caz
astfel :
- numrul de ore derulate n perioada de facturare, pentru persoanele care au
participat la programul de formare profesional pe perioada respectiv;
- numrul de ore derulate pn la data ndeplinirii condiiilor de exmatriculare,
pentru persoanele aflate n aceast situaie;
numrul de ore derulate pn la data comunicrii de ctre organizator a
retragerii de la curs, pentru persoanele aflate n aceast situaie;
7. Modificarea, suspendarea i ncetarea contractului
7.1. Modificarea contractului poate fi fcut numai prin acordul de voin al prilor,
prin act adiional la prezentul contract.

21

7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durat


limitat. Suspendarea se consemneaz n scris cu 10 zile nainte de data stabilit pentru
suspendare.
7.3. ncetarea contractului intervine prin acordul prilor sau prin reziliere.
7.4. n cazul n care una dintre prile contractante nu i respect obligaiile asumate
prin contract, partea lezat i pune n vedere s depun toate diligenele pentru executarea
corespunztoare a clauzelor contractuale.
7.5. Dac partea n culp, n termen de 10 zile de la primirea notificrii, nu se
conformeaz, partea lezat poate rezilia unilateral contractul.
8. Cesiunea contractului
8.1. Furnizorul are obligaia de a nu transfera, total sau parial, obligaiile asumate
prin contract, fr s obin n prealabil acordul scris al organizatorului.
8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garania sau
orice alte obligaii asumate prin contract
9.Penaliti i daune interese:
9.1.Nenceperea programului de formare profesional la data prevzut la pct.5.B.3
atrage, n sarcina furnizorului, plata unei penaliti egale cu 0,06% pentru fiecare zi de
ntrziere, din taxa/persoana inmultita cu nr.de persoane prevazute in tabelul transmis
pentru derularea cursului respectiv.
9.2. Rezilierea contractului, din vina furnizorului, n mod unilateral de ctre
beneficiar atrage, n sarcina furnizorului, plata unei penaliti egale cu valoarea estimat a
contractului prevzut la pct.4.1.
9.3.Neplata n termenul prevzut la pct.6.2. a serviciilor prestate atrage, n sarcina
beneficiarului, plata unei penaliti egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de
ntrziere.
10. Rezilierea contractului:
Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, n principal, pentru:
10.1 Nenceperea programului de formare profesional n termen de 10 zile de la
data comunicrii de ctre beneficiar a listei prevzute la pct.5.A.1.
10.2 Neremedierea deficienelor constatate n executarea obligaiilor contractuale ale
furnizorului n termenul prevzut la pct.7.5.
10.3 Retragerea autorizatiei
11. Fora major:
11.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
11.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin prezentul contract, pe perioada n care aceasta acioneaz.
11.3. Partea contractant care, din cauz de for major, nu i poate ndeplini,
respecta i exercita obligaiile contractuale va ntiina, n scris, cealalt parte contractant,
n cel mult 5 zile de la data apariiei acestei situaii.
11.4. Omisiunea de a anuna, n scris, apariia forei majore atrage rspunderea civil
contractual a prii aflate n aceast situaie.
22

11.5. Contractul se consider suspendat pe durata cauzelor care au determinat fora


major.
11.6. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz a aciona o perioad mai mare
de 15 zile, oricare dintre pri are dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde penaliti i daune
interese.
12. Soluionarea litigiilor
12.1. Prile contractante vor depune toate diligenele pentru a rezolva pe cale
amiabil nenelegerile care se pot ivi ntre ele n legtur cu derularea contractului.
12.2. Dac prile contractante nu reuesc s rezolve nenelegerile pe cale amiabil,
se pot adresa instanei de judecat.
13.

Alte clauze
13.1. Oferta tehnic, oferta financiar si caietul de sarcini constituie anexele 1, 2 si 3
la prezentul contract i fac parte integrant din acesta.
13.2. Orice comunicare ntre prile contractante, referitoare la ndeplinirea
prezentului contract, trebuie transmis n scris.
13.3. Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
Incheiat in 3 exemplare din care: un exemplar pentru furnizor, un exemplar pentru
compartimentul formare profesionala si un exemplar pentru compartimentul buget din
cadrul AJOFM Bihor.

DIRECTOR EXECUTIV,
DOREL DRAGHICI

SC ____________

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


DACIANA NICA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT BUGET,


LUMINITA HEREDEA

VIZAT JURIDIC,
MIRELA POPA

23

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BIHOR


Oradea, str.Transilvaniei nr.2, Tel: 0259/436821, Fax: 0259/435802
ANEXA NR. 1
Catre,

____________________________
Pentru buna desfasurare a programului de formare profesionala de perfectionare pentru meseria de
__________________________, va rugam ca in documentatia financiara, prin care solicitati plata pentru
serviciile prestate, totalul cheltuielilor sa-l structurati pe capitole de cheltuieli, care sa fie in concordanta
cu oferta financiara.
In documentatia financiara va rugam sa anexati documentele justificative, pe fiecare capitol de
cheltuieli dupa cum urmeaza:
I. CHELTUIELI DE PERSONAL SI ADMINISTRATIVE:
1. Plata lectori teorie:
- pontaj lectori pentru teorie;
- condica de prezenta;
- stat de plata lectori;
- pontajul cursantilor pentru teorie .
2. Plata transport lectori:
- delegatia lectorilor vizata de AJOFM Bihor plus tampila si semnatura
responsabilului de curs.
3. Plata comisie de examinare/reexaminare:
- stat de plata cu tariful prevazut in oferta.
4. Plata personalului implicat in activitati de organizare a programului de formare
profesionala(secretariat, contabilitate):
- pontaj;
- stat de plata cu tariful prevazut in oferta.
5. Cheltuieli materiale cu caracter functional: Cheltuieli pentru documentele de evidenta,
rechizite utilizate in procesul de instruire teoretica:
- factura;
- bon de consum.
6. Cheltuieli pentru intretinerea si gospodarirea salilor de curs sau a altor spatii unde se
desfasoara instruirea (materiale de curatenie):
- factura;
- bon de consum.
II. CHELTUIELI DE FUNCTIONARE:
1. Energie electrica
- factura globala. In cazul in care furnizorul este chirias al spatiului va prezenta
dovada platii catre proprietarul spatiului a cotei parti prevazute in contractul de inchiriere.
2. Energia termica
- factura globala. In cazul in care furnizorul este chirias al spatiului va prezenta
dovada platii catre proprietarul spatiului a cotei parti prevazute in contractul de inchiriere.
3. Chirie spatii
- dovada platii sumei prevazute in contractul de inchiriere.

Director executiv,
Dorel Draghici

Director executiv adj.,


Daciana Nica

24

Director executiv adj. buget,


Luminita Heredea

25

S-ar putea să vă placă și