Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR GORJ Adresa postala: B-DUL ECATERINA TEODOROIU,NR.532,COD 210103, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN BILGAR, Tel. +40 0253/226033, In atentia: BILGAR FLORIN, Email: office-gorj@ansvsa.ro, Fax: +40 0253/226144

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
Altele: SERVICII VETERINARE

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2012 15:04

Pagina 1/7

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
ACORD CADRU DE SERVICII VETERINARE DE SANATATE ANIMALA SI IDENTIFICARE ANIMALE CSVA CALNIC,CSVA TELESTI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii 25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala Locul principal de prestare: JUDETUL GORJ Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: DA Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu Acord cadru cu un singur operator Durata acordului cadru: 33 luni Valoarea estimata fara TVA: 170,131.20 RON Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: ANUAL,27900 RON

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


ACORD- CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI NREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE NREGISTRARE SAU DE GRESELI DE NREGISTRARE

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
PENTRU FIECARE LOT CONFORM CAIET DE SARCINI Valoarea estimata fara TVA: 170,131.20 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


33 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da CONFORM TARIFELOR PERIODICE STABILITE DE CATRE ANSVSA BUCURESTI

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da GARANTIE DE PARTICIPARE IN SUMA FIXA DE: LOT 1 CSVA CALNIC 836 LEI LOT 2 CSVA TELESTI 866 LEI

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2012 15:04 Pagina 2/7

Fisa de date
Da GARANTIE DE BUNA EXECUTIE IN SUMA FIXA DE : LOT 1 CSVA CALNIC 4177 LEI LOT 2 CSVA TELESTI 4330 LEI

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


BUGET DE STAT

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; LEGEA 337/2006 OUG 30/2006 LEGEA 228/2007 OG 42/2004 HG 114/2011

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Declaratie privind eligibilitatea,Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, Certificat de atestare fiscala , Certificat constatator privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, Declaratii privind calitatea de participant la procedura, Cazier fiscal,Cazier judiciar, Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator ,Certificat de nregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului , Adeverinta de la Colegiul Medicilor Veterinari

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2012 15:04

Pagina 3/7

Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani Fisa de identificare financiara Modalitatea de indeplinire Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat .

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Atestatul de libera practica . Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate; Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, ce exista la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul ndeplinirii contractului de servicii. Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului. Document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale Modalitatea de indeplinire Document in copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul Document in copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata). Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata) Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata) Referirea sa se faca la un contract care face obiectul prezentei documentatii de atribuire (servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului si/ sau de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor legale de inregistrare sau de greseli de nregistrare, cu privire la animalele din speciile bovine, ovine, caprine si suine. ) Operatorii economici si medicii veterinari reprezentati ai acestora, care au avut incheiat minim un contract de prestari servicii veterinare cu D.S.V.S.A. Gorj sau o alta D.S.V.S.A. din Romania, indiferent de forma lor de organizare n vederea exercitarii profesiei (Cabinet Medical Veterinar Individual, Societate Comerciala, etc.), sunt obligati sa prezinte ultimul document constatator emis de respectivele institutii. In acest caz, calificativul minim pentru fiecare dintre criteriile evaluate, conform contractelor derulate trebuie sa fie BUN. Medicii veterinari, indiferent de forma lor de organizare n vederea exercitarii profesiei (Cabinet Medical Veterinar Individual, Societate Comerciala, etc.) care au avut contracte reziliate cu autoritatea contractanta,vor fi exclusi de la procedura. Ofertantul (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinznd asociatii/subcontractantii (For

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data ofertei si pe perioada derularii contractului va asigura un nivel corespunzator depunerii ofertelor . al protectiei mediului

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da NUMAI MEDICILOR VETERINARI CU LIBERA PRACTICA(IMPUTERNICITI)CONFORM OUG 113/10.09.2002

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2012 15:04

Pagina 4/7

Fisa de date
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare Criterii 1 Pretul ofertei Pondere 40.00% Punctaj maxim 40.00

Descriere: PUNCTAJ MAXIM 40 PUNCTE PENTRU PRETUL CEL MAI MIC 2 FACTOR TEHNIC 60.00% 60.00

Descriere: Dovada detinerii spatiului 15%-15 PUNCTE,Domiciliul in raza teritoriala in care se afla circumscriptia sanitar veterinara de asistenta 25%-25 PUNCTE,Dotare minima obligatorie: 5%-5 PUNCTE, Experienta profesionala in domeniu a PFA/SC. PUNCTAJ MAXIM 10 puncte se va obtine pentru MINIM 24 luni. Pentru o experienta mai mica de 24 lunii se aplica formula in mod corespunzator 10%-10 PUNCTE ,Detinerea de mijloace de transport autoturism sau autoutilitara - pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare sau declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca in max 60 de zile se va face dovada detinerii cu orice titlu a unui mijloc de transport pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare punctaj maxim 5 puncte. 5%-5 PUNCTE.PUNCTAJ UL MAXIM SE VA OBTINE PENTRU INDEPLINIREA TUTUROR CONDITIILOR.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 60.00 Ponderea componentei tehnice: 60.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3603/12.03.2012

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea n totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini din documentatia de atribuire.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Propunerea financiara se elaboreaza conform Formularului 17 (Formularul de oferta) pretul oferit pentru fiecare actiune sanitar veterinara, centralizator al propunerii financiare din documentatia de atribuire, care va cuprinde valoarea totala n lei fara T.V.A. inclusa. Valorile preturilor unitare declarate n oferta cstigatoare, exprimate n lei, respectiv pretul oferit trebuie sa se ncadreze n limita tarifelor maximale prevazute n anexa nr. 3 la Hotarrea Guvernului nr. 114/2011

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Propunerea financiara se elaboreaza conform Formularului 17 (Formularul de oferta) pretul oferit pentru fiecare actiune sanitar veterinara, centralizator al propunerii financiare din documentatia de atribuire, care va cuprinde valoarea totala n lei fara T.V.A. inclusa. Valorile preturilor unitare declarate n oferta cstigatoare, exprimate n lei, respectiv pretul oferit trebuie sa se ncadreze n limita tarifelor maximale prevazute n anexa nr. 3 la Hotarrea Guvernului nr. 114/2011 Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si cte un exemplar al documentelor care o nsotesc, n original . Ordinea din fiecare exemplar al ofertei va trebui sa fie dupa cum urmeaza: 1.documente de calificare si selectie; 2.propunerea tehnica; 3.propunerea financiara. Originalul trebuie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi semnat pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul n contract. ntreaga oferta va fi: -semnata si stampilata pe fiecare pagina si -numerotata crescator de la prima pna la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea ULTIMA PAGINA. n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Oferta va contine n mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. Documentele de participare la licitatie se primesc de Autoritatea Contractanta numai daca sunt intacte, sigilate si se pastreaza de aceasta, pna la data si ora deschiderii licitatiei. Numarul de exemplare 1 Original Adresa la care se depune oferta - Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor GORJ, la Registratura. Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2012 15:04 Pagina 5/7

Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


TOATA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE PUBLICATA IN SEAP

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC DSVSA GORJ Adresa postala: B-DUL.EC.TEODOROIU,NR.532,, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210103, Romania, Tel. +40 0253226033, Email: officegorj@ansvsa.ro, Fax: +40 253226144

Anexa B INFORMATII PRIVIND LOTURILE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2012 15:04

Pagina 6/7

Fisa de date
LOT NR. 1 DENUMIRE: CSVA CALNIC
1) DESCRIERE SUCCINTA
ACORD CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI NREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE NREGISTRARE SAU DE GRESELI DE NREGISTRARE

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE. Valoarea estimata fara TVA: 83,536.20 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 33 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE. Valoarea garantiei de participare: 836.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: CSVA TELESTI


1) DESCRIERE SUCCINTA
ACORD CADRU DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE, CONTROL SI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE, A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, PROTECTIA ANIMALELOR SI PROTECTIA MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI NREGISTRARE A BOVINELOR, SUINELOR, OVINELOR SI CAPRINELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE NREGISTRARE SAU DE GRESELI DE NREGISTRARE

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
CONFORM DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Valoarea estimata fara TVA: 86,595.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 33 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


CONFORM DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Valoarea garantiei de participare: 866.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-03-2012 15:04

Pagina 7/7