P. 1
DOCUMENTATIE MEDICAMENTE 2010

DOCUMENTATIE MEDICAMENTE 2010

|Views: 335|Likes:
Published by Alina Daraban

More info:

Published by: Alina Daraban on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2014

pdf

text

original

Nr.425 / 30.04.

2010

FIŞA DE DATE
AFERENTĂ LICITAŢIEI PRIVIND ACHIZIŢIA PRODUS MEDICAMENTE I. INFORMAŢII GENERALE
I.a. Denumirea şi adresa Autorităţii Contractante Denumire: DIRECŢIA GENERALĂ de ASISTENŢĂ SOCIALĂ şi PROTECŢIA

COPILULUI VASLUI
Adresă: Vaslui, str.Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, nr. 1, cod poştal 730003, judeţul Vaslui, ROMÂNIA Localitate: VASLUI Persoana de contact: În atenţia: ec.Gîngă Fănel E-mail: achizitii@dgaspc-vs.ro Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa autoritătii contractante: I.b Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii Contractante [x] protecţie socială Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante: Cod poştal: 730003 Telefon: 0235 315138 Fax: 0235 315346 Ţara: ROMÂNIA

DA □ NU [x]

I.c. Informaţii si/sau clarificari Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: [x] la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: Data:07.05.2010. Ora limită : 1600 Adresa :Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, municipiul Vaslui, str. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr.1, cod poştal: 730003, judeţul Vaslui, ROMÂNIA Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :10.05.2010. I.d. Căi de atac Eventualele contestatii se pot depune : - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ; - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Adresa : Str.Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA Localitate: BUCUREŞTI Cod poştal: 010873 E-mail: office@cnsc.ro Telefon: : (+4) 021 310.46.41 Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: (+4) 021 310.46.42 Denumire: TRIBUNALUL VASLUI – SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV Adresa : Vaslui, str. ing. Badea Romeo, nr. 13, judeţul Vaslui, ROMÂNIA Localitate: VASLUI Cod poştal: 730138 Ţara: ROMÂNIA E-mail: vmoldova@just.ro Telefon: 0235 311032 Adresă internet: Fax: 0235 312432 I.e.Sursa de finanţare :Se specifică sursele de După caz, proiect/program finanţat din fonduri finanţare ale contractului ce urmează a fi comunitare: DA □ NU [x] atribuit: Buget local Dacă DA, faceţi referire la proiect/program: ................................................ ...........................

Ţara: ROMÂNIA

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: PRODUSE MEDICAMENTE II. 1.2) Denumire contract şi locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare (Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespund în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei) (a) Lucrări □ (b) Produse [x] (c) Servicii □ Cumpărare Principala locaţie a lucrării ________________________ Cod CPV □□□□□□□□ [x] Categoria serviciului 2A □ 2B □ Principalul loc de prestare: _________________________ Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de livrare ____________________ Subunitati ale DGASPC VASLUI Cod CPV 33600000-6

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: [x] Încheierea unui acord cadru: □ II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică ani □□ luni zile □□ (de la atribuirea contractului) sau începând cu mai/2010. II.1.5.Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) – NU ESTE CAZUL II.1.6) Divizare pe loturi II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ DA □ NU [x] NU [x]

II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (Se vor include eventualele suplimentări şi opţiuni, dacă există) : Conform caiet de sarcini. -Produsele se vor livra în urma comenzilor ferme transmise de achizitor, în funcţie de necesarul centrelor de plasament din judeţ. -Cantităţile înscrise în caietul de sarcini anexat prezentei fişe de date a achiziţiei sunt estimate pentru 8 luni şi fac obiectul contractului de furnizare. - Vor fi acceptate numai ofertele complete conform Caiet sarcini . -Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de nu a achizitiona intreaga cantitate contractata daca nu sunt asigurate alocatiile bugetare,sau sa solicite si medicamente la urgenta in afara contractului,ca urmare a unor situatii neprevazute. (Se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului ) II.2.2) Opţiuni DA [x] NU □ Dacă există, descrierea acestor opţiuni: Posibilitatea prelungiri contractului cu patru luni in anul 2011 conform art.6 din H.G.925/2006,in functie de asigurarea resurselor necesare.

II.3). Condiţii specifice contractului II.3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) II.3.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.3.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

DA □ DA □

NU [x] NU [x]

III. PROCEDURA
III.1) Procedura selectată

Cerere de oferte

[x]

2) Etapa finală de licitaţie electronică DA [x] NU □ .III.

Dacă DA. 165 alin. Inainte de lansarea licitatiei electronice. introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. (2) din OUG 34/2006. .) trebuie să deţină certificat digital valid pentru acces în sistem. conform prevederilor art.1 din OUG 34/2006. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem. 169 alin. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice aşa cum prevede art. Licitaţia electronică se va finaliza la momentul precis stabilit in prealabil de sistem si comunicat ofertantilor in invitatia de participare. Invitatia se va transmite pe cale electronica. la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta financiara depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze. Operatorii economici înregistraţi in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S. autoritatea contractanta va analiza documentele de eligibilitate şi calificare şi va stabili ofertanţii calificaţi. Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziţie publică cu respectarea prevederilor art.A.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF Ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei faze. simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea “Notificari de sistem”. informaţii adiţionale despre licitaţia electronică Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca o etapa finala a cererii de oferte. autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis.P. 6 alin 2 din HG 1660/2006 (actualizata la data prezentei) si carora le-au fost trimise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. va verifica oferta tehnico – financiară şi va stabili ordinea ofertanţilor în funcţie de preţul de referinţă ofertat. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare. da [X] nu [] In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv respectiv pretul de referinţă ofertat.E. Informaţii disponibile pentru conectare şi înregistrare la: http://www. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul de referinţă cel mai scazut. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedent. Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. 200 alin. da [] nu [X] Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.e-licitatie. Licitatia electronica se va desfasura intr-o ( 1 ) runda. 2 din OUG 34/2006 (actualizata la data prezentei). Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare.

din secţiunea FORMULARE a documentaţiei de atribuire. 4. Partea I. HG nr. nr. 34/2006 .1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului Declaraţii privind eligibilitatea Cerinţă obligatorie: .59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar.formular B .94/2007 pt. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. aprobată prin Legea 597/2004. 181 din O. Hotărârea Guvernului nr. pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 337/2006.03. 2.07. inclusiv cele locale.G. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. din 01.) Legislaţia aplicată : 1. 418 din 15 mai 2006.167 din 03. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Partea I. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. privind funcţia de verificare a aspectelor proceduale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.661. nr.U. Partea I. nr. 625 din 20 iulie 2006.2006.prezentare Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.prezentare Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. 625 din 20 iulie 2006. nr. Ordonanţa nr.prezentare Declaraţie privind eligibilitatea – Formular – din secţiunea FORMULARE a documentaţiei de atribuire.O. publicate în Monitorul Oficial al României.3. Modificarea OUG 34/2006 . Solicitat [x] Nesolicitat □ Cerinţă obligatorie: .G.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie: . HG nr. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE IV. publicată în Monitorul Oficial al României. O. publicată în M. aprobată cu modificări prin Legea nr. IV.34/2006-1660 din 22 noiembrie 2006 .942 din 19. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. . nr.30/2006. Norme de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. nr. 181 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. OUG nr. partea I.2010. 6. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice.2006 . cu modificările şi completările ulterioare . publicată în Monitorul Oficial al României.08. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 3. al României. cu modificarile si completarile ulterioare .19 din 07 martie 2009. 8. 5. 7.III. precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat (formulare tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident) IV. privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice. 34/2006.

corupţie . Operatorul economic care se află într-una sau mai multe din situaţiile de mai jos.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională Informaţii privind capacitatea tehnică -Declaraţie de conformitate sau certificat de garanţie şi/sau profesională eliberat de producător. Solicitat [x] Nesolicitat □ -Autorizare pentru livrarea produselor medicamente conform legislatiei in vigoare. respectiv: a) este în stare de faliment ori lichidare. Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: . prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. reglementată prin lege.) Situaţia economico-financiară Informaţii privind situaţia economicofinanciară Solicitat □ Nesolicitat [x] IV. completarea formularelor: . a). d) a fost condamnat. e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevazute la lit. Se solicită după caz. IV. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. spălare de bani.din secţiunea FORMULARE a documentaţiei de atribuire. c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit. 3. în ultimii trei ani. fraudă .participare la activităţi ale unei organizaţii criminale. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat.formular .Declaraţie privind subcontractanţii .5. afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare. 2.va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Informaţii privind subcontractanţii (daca este cazul) IV. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. modul de selectare/preselectare CAUZE DE EXCLUDERE: 1. a) d). va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.- prezentare Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului / Autorizaţie de funcţionare / altele echivalente.prezentare Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.) Dacă este aplicabil. Operatorul economic care se încadrează în situaţia de a fi fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru: .4. .

PREZENTAREA OFERTEI V. . respectiv la prima cerere a beneficiarului.C. respectiv după constatarea culpei persoanei garantate.S.fila CEC in favoarea Autoritatii Contractante – D. a garantiei de participare. precum si.ordin de plata in contul Autoritatii Contractante – D. fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare. a garantiei de participare. după caz. confirmata (certificata) de către banca emitentă până la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.sume in numerar depuse la casierie. Operatorul economic care nu are obiectul de activitate corespunzător exercitării activităţii profesionale pentru îndeplinirea contractului.A.C. Autoritatea contractantă are obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii ofertelor. .G.3) Garanţie de participare Cuantumul garantiei de participare : 1000 lei Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 Solicitat [x] Nesolicitat □ zile. se considera ca si-a retras oferta. Atentie ! În orice situatie. după caz. până la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. incepand cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.S. după caz.2) Perioada de valabilitate 90 de zile a ofertei V. .G. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE .1) Limba de redactare a Limba română ofertei V. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei. cont RO25TREZ6565006XXX001810. Atenţie ! Ofertantul care nu îndeplineşte în totalitate cerinţele impuse la punctul IV. VASLUI. a garantiei de participare. perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. VASLUI (cod fiscal 17095927. in cuantumul si pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire. sau b) neconditionat. care se prezintă in original. va fi exclus. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. va fi exclus.3. in conformitate cu contractul garantat. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garantiei se va executa: a) conditionat. Forma de constituire.instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări in favoarea autoritatii contractante – DGASPC VASLUI. in situatii exceptionale care impun o astfel de prelungire. Garantia de participare se poate constitui prin: . până la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.P. V. precum si. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. precum si. deschis la Trezoreria Vaslui).P. Garantia de participare trebuie să fie irevocabilă.A. dovada constituirii garantiei de participare . confirmat (certificat) de către banca emitentă până la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

. V. Atentie ! Documentele care atesta constituirea garantiei de participare (scrisoarea de garantie bancara. Atentie ! Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garantia pentru participare. fiecare asociat va depune documentele in original privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si. atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. 681/ 29 iulie 2004. ordinul de plata. .ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza a fi furnizate. nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului. b) oferta sa fiind stabilită câstigătoare. autorizata si legalizata. forma si avand perioada de valabilitate soclitate in documentatia de atirbuire. se va prezenta in anexa traducerea in limba romana. daca este cazul). cu modificările si completările ulterioare. Acestea vor fi insotite. c) oferta sa fiind stabilită câstigătoare. fila CEC. Atentie ! Ofertantii care se incadreaza in categoria întreprinderilor mici si mijlocii (IMM). se prezinta in original si vor fi anexate/atasate la coletul/plicul care contine oferta (se vor prezenta in afara coletului/plicului care contine oferta).4) Modul de prezentare a propunerii tehnice În cadrul propunerii tehnice se va prezenta: . publicată în Monitorul Oficial nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii. refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.propunerea tehnica va tine cont de specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini . chitanta). OFERTA TEHNICĂ . cu modificările si completările ulterioare. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. oricum. astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. Atentie ! Ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul.Prin oferta tehnica depusa. sunt respinse in cadrul sedintei de deschidere. dupa caz.posibilitatea de livrare a produselor pe durata intregului an in functie de comenzile primite . Atentie ! In cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o societate bancară ori de o societate de asigurări din strainatate. ofertantul pierzand astfel suma constituită. trebuie să completeze si să ataseze la documentul privind constituirea garantiei de participare Declaratia/declaratiile pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM prevazute in Legea nr. de documentele in original privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (În cazul în care oferta este depusă de o asociere. si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta.trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor.

) şi.05.Oferta pentru furnizare : MEDICAMENTE .din secţiunea FORMULARE a documentaţiei de atribuire. ora limita 12. în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. va fi respinsă. completându-se formularul din secţiunea FORMULARE a documentaţiei de atribuire. 1. Documentele care insotesc oferta. cod poştal 730003. respectiv. Şoseaua Naţională Vaslui -Iaşi.). . ROMANIA.2010 ORA 16 :10 " Atentie ! Scrisoarea de înaintare şi Documentul (original sau copie) privind constituirea garantiei de participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se vor prezenta separat. . Plicul exterior trebuie sa fie marcat astfel: .05. judeţul Vaslui.7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei . nr. închis corespunzător şi netransparent. judeţul Vaslui.1. acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data de depunere a ofertelor. Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi. propunerea tehnică si propunerea financiară pot fi introduse în acelaşi plic. -formularul de ofertă . V. cod poştal 730003."A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 13.6) Modul de prezentare a ofertei : a) adresa la care se depune oferta b) termenul limita pentru depunerea ofertei c) numărul de exemplare în copie d) mod de prezentare DIRECŢIA GENERALĂ de ASISTENŢĂ SOCIALĂ şi PROTECŢIA COPILULUI VASLUI.2010. Atenţie ! Oferta care nu conţine Formularul de ofertă. -in certificatul de calitate se va menţiona şi termenul de valabilitate. 1 Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate. municipiul Vaslui. V. municipiul Vaslui.va cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente în vederea demonstrării caracteristicilor tehnice ale produsului ofertat.formular . Plicurile se vor introduce într-un plic exterior.DIRECŢIA GENERALĂ de ASISTENŢĂ SOCIALĂ şi PROTECŢIA COPILULUI VASLUI. Ofertantul nu are V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Se vor prezenta: -centralizatorul de preţuri al cheltuielilor ce fac obiectul contractului. in afara plicurilor. Retrageri/Modificări Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului. pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă. nr. str. marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" (1 ex. ROMÂNIA – Secretariat. Dacă ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă. str. -certificat de calitate eliberat de producător . "COPIE" (1 ex. Data 13.

Atentie! In cadrul sedintei de deschidere se resping ofertele care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii: a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul/invitatia de participare. cod postal 730003. V.925/2006. Garanţia de bună execuţie a contractului DA [x] NU □ .dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilită pentru depunere. judetul Vaslui. daca sunt depuse dupa termenul limita pentru depunere inscris la pct. str. Ofertele sunt declarate intirziate. Ca formula de ajustare a pretului se va lua in calcul : 1.2010. VII. municipiul Vaslui. ROMANIA. Atribuirea contractului Contractul de achizitie publica va fi atribuit ofertantului a de achizitie publica carui oferta a fost stabilita castigatoare in urma desfasurari licitatiei electronice.publicati de institutii/organisme abilitateca Institutul national de Statistica.din H. Locul deschiderii:DIRECTIA GENERALA de ASISTENTA SOCIALA si PROTECTIA COPILULUI VASLUI. b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.indici bursieri .V. la deschiderea ofertelor.6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □ VII. nr. curs lei/euro la data respectiva.1) Preţul cel mai scăzut [x] VI.05. CRITERII DE ATRIBUIRE VI.fata de curs lei/euro la incherea contractului. indicele preturilor de consum a produselor/servicilor/lucrarilor . Cuantumul garanţiei de bună execuţie: Garanţia de bună execuţie se constituie în cuantum de 1500lei .1.3. ora 16:10. VI.1.din secţiunea FORMULARE a VII.8) Deschiderea ofertelor Data 13. Soseaua Nationala .de regulă garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară care devine anexă la contract. Orice ofertant are dreptul de a participa prin reprezentanţii săi imputerniciti.in momentul ajustari . situaţie în care se va folosi formularul Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie – formular . 2. fără TVA Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie . sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare.G. Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia de participare ori este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedechisă. Oferte întârziate.2 Ajustarea preţului contractului DA [x] NU □ Pretul contractului de achizitie publica poate fi ajustat conform art.97.

notificare si altele asemenea.PROTECTIA MEDIULUI: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR – www. propunerii tehnice. 4. Orice comunicare. ‘’Conform articolului 204 alin. (1^1) In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare. mfinante. 3. trebuie sa fie transmise in scris.dacă părţile convin.ro . (a-c).protectiamuncii. informare.ro . la o bancă agreată de ambele părţi. Pentru depunerea documentelor neprezentate la sedinta de deschidere se va acorda un termen de 48 de ore. Toate documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertei iar . ALTE DOCUMENTE SOLICITATE VIII. propunerii financiare si acordului de asociere. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante. INSTITUTIILE COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA: .5% din preţul contractului.anofm. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0. SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI – www. . XI. atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi.CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII: MINISTERUL MUNCII.. IX. MIJLOACE SI MODALITATI DE COMUNICARE: 1.b) prin fax.c) electronic SEAP . care sunt comune. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii. In caz contrar.ro X. www.Acord de asociere (daca este cazul) – formular anexa. .Declaratie privind calitatea de participant la procedura – formular DA [x] NU □ -Informaţii generale ofertant . Neprezentarea a mai mult de 3 documente din cele solicitate atrage dupa sine descalificarea ofertei. 2. VIII.1 Solicitarea de a se Se vor mai prezenta următoarele documente: prezenta şi alte documente . garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.documentaţiei de atribuire. completând formularul din secţiunea FORMULARE a documentaţiei de atribuire. d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. respectiv in momentul primirii. cu exceptia garantiei de participare. in conditiile in care aceasta exista si este admisibila. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.IMPOZITARE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – www. 3. datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul. solicitare.ro. 2. In cazul asocierii fiecare partener va completa si depune toate documentele solicitate. Pe parcursul aplicarii procedurii documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati: a) prin posta.anpm. se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica’’. NOTA : 1.

Ec.C.cele prezentate in copie vor fi legalizate. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Număr de fax : 0235/315346. (Legalizarea documentelor se poate face de catre un birou notarial sau de catre juristul societatii.Ginga Fanel. DIRECTOR GENERAL. Sef birou achizitii publice in cadrul D. Ec.str. Ionel Armeanu Stefanica DIRECTOR GENERAL ADJ. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.S.425/30. nr. Şoseaua Naţională VasluiIaşi.A.04. Numarul de telefon : 0235/315138. Prof.G.Ioan Buruiana SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE. Documentele ‘’cerinta obligatorie’’ NU POT FI SOLICITATE ULTERIOR. Cod fiscal : 17095927.EC. Adresa : judetul Vaslui . E-mail: achizitii@dgaspc-vs. Vaslui . Ginga Fanel Nr. mun. Vaslui .ro Persoana de contact : Ec. care semneaza si raspunde pentru legalitate).2010 CAIET DE SARCINI ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE MEDICAMENTE Autoritatea contractantă : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui . 1.P.

semnatari ai contractului. • Contractele subsecvente se reinnoiesc in aceleaşi condiţii cu cele iniţiale.12. preţuri pentru fiecare element ofertat. Durata contractului : de la data semnari contractului pana pe 31. inlocuirea acelor produse cu altele. autoritatea contractanta va negocia cu ofertanţii declaraţi castigători. Garanţia de bună execuţie a contractelor trebuie sa fie valabilă pe toată durata derularii acestora şi se va recalcula cu fiecare contract subsecvent incheiat. în propunerea sa financiară. • In cazul in care. OBIECTUL ACHIZITIEI : Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie furnizarea de medicamente de uz uman . CONDITII TEHNICE: • Ofertantul va stabili. se vor accepta oferte complete. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. iar furnizorului i se va reţine integral garanţia de buna execuţie a contractului. dar cu aceleaşi indicaţii farmacoterapeutice. conform listei de produse de mai jos. contractul se consideră reziliat unilateral de catre beneficiar. cu respectarea specificatiilor minime obligatorii solicitate pentru fiecare medicament in parte.Ofertantul nu are dreptul de a pune mai multe oferte pentru acelaşi produs şi nici mai multe produse pentru aceeaşi ofertă. . precum si a restului de prevederi din prezentul caiet de sarcini. pe parcursul derularii contractului. în caz contrar ofertele depuse urmând a fi respinse. I .2010. Procedura aplicata : cerere de oferte cu finalizare electronica.Obiectul achiziţiei : Furnizarea de medicamente conform specificaţiilor tehnice . II. anumite medicamente din caietele de sarcini nu mai detin Autorizatie de Punere pe Piaţă. • Medicamentele vor respecta concentraţia cerută şi forma farmaceutică şi vor fi livrate în ambalaje originale.cu posibilitatea prelungiri cu 4 luni in anul 2011. • In cazul in care furnizorul nu menţine preţurile licitate/actualizate pană la actualizare/noua actualizare. nu sunt admise oferte alternative. • Conform fişei de date a achiziţiei. • Medicamentele vor avea prospectul tradus în limba română.

iar furnizorul are obligaţia. de a înlocui produsele refuzate în timpul cel mai scurt posibil.S. RECEPTIA PRODUSLUI • Recepţia se va efectua la destinaţia finală la centrele din subordinea D. • Achizitorul va putea emite in cazuri justificate si comenzi de urgenţă care vor fi onorate de catre furnizor in termen de maxim 48 de ore de la primirea lor.certificat de calitate şi garanţie . • Produsele care nu au documentaţia prezentată complet în forma descrisă vor fi excluse de la licitaţie.C. prin fax.alocarea insuficientă a fondurilor de către ordonatorul principal de credite. CONDITII DE LIVRARE • Livrarea produselor va fi însoţită de: . . autoritatea contractantă are dreptul să îl respingă.P. • III.factură fiscală .Nu sunt acceptate decât produse înregistrate în CE. • Livrarea produselor din contract se va face pe bază de comandă fermă. Adresele subunităţilor sunt menţionate în anexa care însoţeşte caietul de sarcini. transmisă de autoritatea contractantă. IV. • Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor. fără a modifica preţul contractului. In caz contrar.G. VASLUI.A.buletin de analiză • Condiţia de livrare: franco-depozit unitatea beneficiară. respectarea unitatii de masura pe produs si denumirea exacta a produsului solicitat conform contractului de furnizare. numărul comenzii în baza careia s-a făcut livrarea. . In acest caz furnizorului respectiv i se va reţine integral garanţia de buna execuţie a contractului. Autoritatea contractantă işi rezervă dreptul de a nu achiziţiona întreaga cantitate contractată în următoarele situaţii: reducerea numărului de asistaţi din centre. contractul se consideră reziliat unilateral fara notificare prealabilă din partea beneficiarului. iar livrarea se va face în cel mult 3 zile de la primirea comenzii. • la întocmirea facturii furnizorul va menţiona obligatoriu pe factură.

furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul. rămân în proprietatea autorităţii contractante. în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. unde este cazul. • Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate.P. în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului de către furnizori. VI. TERMENE SI MODALITATI DE PLATA: plata medicamentelor se va efectua în bază facturii. distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea la destinaţia finală. precum şi cele necesare protecţiei coletelor. în timpul perioadei de garanţie. cu Ordin de Plată (O. VII. fără costuri suplimentare. • Furnizorul are obligaţia de a ambala medicamentele pentru ca acestea să facă faţă. EXPEDIERE SI TRANSPORT • Transportul medicamentelor cade în sarcina furnizorului. furnizorul va lua în considerare. • Ambalarea. • Furnizorul va livra numai produse care au o valabilitate de cel putin 12 luni de la data recepţiei. • La primirea unei astfel de notificări. la 60 zile de la data emiterii acesteia. la manipularea dură pe timpul transportului. alin. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. plata facturilor reprezentând contravaloarea . • Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat furnizorului. la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber. • In cazul ambalării produselor în cutii voluminoase.V. Toate materialele de ambalare a produselor. în scris. tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme. din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. fără limitare. orice plângere sau reclamaţie ce apare în legătură cu această garanţie. beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.). 36. Conform art. le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare.1. AMBALARE. GARANTIA PRODUSELOR • Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în termenul de garanţie. Produsele care. marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerinţele impuse de livrarea în siguranţă deplină a produselor.

Nr crt 1. 11. 7. 9.de 1mg Alcool iodat 100ml Alcool sanitar 500 ml *70% Alcool mentolat 120ml Algocalmin 500mg x 20 compr Algocalmin – sup ptr. Denumirea produsului Acc 200 – 200 mg Ace aparat glicemie OPTIUM OMEGA Ace aparat glicemie ACCU-CHEK ACTIVE Aciclovir unguent 10g Aciclovir 400mg Adrenostazin 5 ml x 5 Adrenalina sol.bunurilor achiziţionate. 23. 13. 10. 16. 20. 24. 8. 3. 17. 1g/2ml Albastru de metil 170 ml Algifen 2 blist.250 mg * 20 cps Anghirol 200mg Ambroxol sirop 30mg/5ml x1 flacon x 100ml Antinevralgic P 500 mg*20cpr Amoksiklav 850 mg * 14 cp Amoxicilina 250 mg Amoxicilina-forte 500 mg* 20cps Ampicilina inj 500mg Amrase *30tb Cod CPV 33600000-6 33141320-9 33141320-9 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33631600-8 33600000-6 33661200-3 33661200-3 33661200-3 33600000-6 33610000-9 33661500-6 33622200-8 33661200-3 33651100-9 33610000-9 33674000-5 33661200-3 33600000-6 33651000-8 33651000-8 33651000-8 33600000-6 U/M cpr buc buc tub tb cps fl Fl Fl Fl cpr buc fl Fl cpr Tb fl cpr cps cps Fl cpr cp cps cps Fl tb Cantit ate 200 2000 2000 2 140 60 20 190 500 18 5600 16 1070 12 2000 300 360 400 3900 150 700 5000 150 350 2400 2000 260 . 12. 26. 15. inj. x 10 compr. 19. 18. 5 fiole x 5 ml Algozone 500mg Ampiclox. 5.inj. Alprazolam . 14.0. 25.25 mg Algifen – sol. 21. 4. 6. 27. Cantitaţile se pot diminua sau majora in funcţie de situaţiile apărute în centrele de plasament privind fluctuaţiile de personal. 22. inj.copii *6 supozitoare Algocalmin sol. serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către instituţiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni. 2.

51.zn *30tb 33631110-6 33616000-1 33651100-9 33651100-9 33651100-9 33600000-6 33600000-6 33621100-0 33610000-9 33631110-6 33631110-6 33651000-8 33651000-8 33632100-0 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33141113-4 33632100-0 33600000-6 33600000-6 33651000-8 33600000-6 33632100-0 33600000-6 33673000-8 33600000-6 33674000-5 33674000-5 33617000-8 33617000-8 33617000-8 33617000-8 33617000-8 33617000-8 cpr Tb cps Cps cutii Fl fl cpr tb cps Cps Fl cpr cpr Fl plic tub Fl Fl tub Buc tub cpr cpr tb cpr tub buc Fl cps cps Fl tb cpr tb fl tb tb 3500 500 600 4500 15 400 450 1600 2800 150 3500 700 600 750 5 80 50 55 8 45 400 10 700 500 1400 3700 100 110 300 2500 2500 10 750 2100 40 60 3500 400 . 37. 38. 53.oft /5ml B.. 64. Aulin 100 mg Audi spray Baby drynk 5g/plic*12plicuri Betabioptal 5g/tub Betabioptal susp.v. 63. 62. 42. 56. 34. 46.10% Calciu lactic 500mg Calciu.complex – sirop 120ml Baneocin – ung 20g Bandaje tifon 10x10 Ben Gay Greaseless stainless crema 35 gr. 50. 60. 36. Betaserc 8mg*30cpr Biseptol *20cpr Biseptrin 500 mg Bilobil 40 mg* 60 compr.20 tb Calciu glucomic . 47. 45. 58. 31. Boicil unguent 70g Biberoane 200ml Bixtonim 10 ml Bromazepam 3 mg Bromhexin-8 mg x 20 compr. 61. 40.28. 57. 49. 48. 32. 30.600mg Augmentin -1000mg *14 cpr. Aspirina tamponata 500mg*30cpr Ascovit-100 si 60 mg Ampicilina 250 mg Ampicilina 500 mg Ampicilina pulbere 1g Apa oxigenata 200 ml Apa distilata 10 ml Aspenter-75 mg Aspacardin 180 mg Aspirina CARD 100 mg Aspirina tamponata 500mg Augmentin i. 39. 54. 33. 43.mg. 65. 59. 52. 35. 29. 55. Bromhexin sirop Calciu + D2 – 500mg Calciu + D3 500mg*20cpr Calciu eferv. 44. 41.

99. 73. susp.pulb. 93. 97. Codamin P *20cpr Colebil *20drj Coldrex5g*5plicuri Clorfeniramin 4mg Convulex 300mg *100cps Clotrimazol crema 1% x 15 g Clorocalcin 50 ml Comprese sterile 10x10cm 12straturi x 2comprese/plic Cordarone 200mg *30cpr Crema cu spanz 60g Crestor 40mg*30cpr Cutaden crema 25g Dulcolax 5mg Decaris 50mg*20cpr Dexamethasone 2ml 33617000-8 33600000-6 33670000-7 33670000-7 33661500-6 33610000-9 33622200-8 33661300-4 33600000-6 33661000-1 33651000-8 33600000-6 33675000-2 33600000-6 33661200-3 33695000-8 33695000-8 33600000-6 33651000-8 33600000-6 33610000-9 33600000-6 33631000-2 33661300-4 33631100-3 33631000-2 33695000-8 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33613000-0 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 tb cps Fl Fl cpr cps cps tb Fl tb cps fl tb Fl cp tb tb cpr Fl cpr drj plic tb cps tub Fl plic cpr tub cpr tub drj cpr Fl cpr cpr 100 700 11 8 2500 600 1200 44000 10 200 300 5 300 8 2000 20000 5100 700 1600 1500 6000 500 1600 1600 15 30 2700 1000 12 120 20 2500 18 40 800 800 . 80. 84. 74. 76.500mg *100tb Cloramina T . 68. 98. 96. 250 mg/5ml Cavinton 5 mg Cefalexina . 78.10 mg *10tb Claritine –sirop 120ml Codeina fosfat 15 mg *20cp Cloramina B . 81.inj. 86. 90. 88. 95. 10 Debridat 100mg*20cpr Calciu sandoz forte 500mg*10tb efervescente Calmogen *30cps Calpol 3+ 100 ml Calpol 6+ 100 ml Calmepam 30mg Carbune medicinal Captopril 25 mg Carbamazepin 200 mg Ceclodyne. 67.66. 83. 70.250 mg x 20 cps Clafen – ung 1% 40g Claritine . 10 Decasept 500 mg *20cpr 0. 69.500mg *50tb Clorzoxazona 250 gr *20cpr Ciprinol 10 mg/ml – 10 ml sol. 94. 85. 77. 75. 71. 72. 92. 91. 87. 79. 82. 89.

11 9. Detralex *30drj Depakine . 10 6. 10 4. 10 5. 10 9. 11 5.300 mg Dermazin crema 1%. 12 0. 11 4. 11 8. 11 6.5 mg/ml Diazepam-10mg *30cpr Diazepam sup Dicarbocalm 500 mg *20cpr Diclofenac gel-35g Diclofenac crema 1% 50g Diclofenac supoz 100mg Dilatan-20 mg *30 cpr Digoxin 0.10 2.25 mg*25 Diclofenac -50 mg *20drj Dipiridamol 75mg *20cpr Distonocalm *30cpr Doxiciclina 100mg *10cps Driptane 5mg *60cpr Ebixa 10 mg 33622400-0 33661300-4 33631400-6 33600000-6 33661500-6 33661500-6 33600000-6 33611000-6 33632100-0 33632100-0 33632100-0 33622100-7 33622100-7 33632100-0 33621000-9 33622600-2 33651000-8 33600000-6 33600000-6 drj tb tub tub fl cpr sup cpr tub tub sup cpr cpr cps cpr cpr cps cpr cpr 1600 6500 65 5 1200 6000 50 4000 600 300 250 1000 4000 1600 3400 1300 400 400 90 . 10 3. 11 7. 11 2. 11 3. 10 8. 11 0. 11 1. 1 tubx 50g Dermovate Diazepam . 10 7.

13 4. 13 9. 13 8. 12 6.10 mg *20cpr Encephabol 100mg *20drj Encephabol sirop 150ml Eurespal 80mg *30cpr Eurespal – sirop 150ml Emestop . 13 5. 12 8. 12 5. 12 4. 13 7.5 % gel tub x 50 g Fenilbutazona unguent 50gr Fenobarbital 100mg *10 cpr 33600000-6 33622200-8 33600000-6 33622200-8 33600000-6 33600000-6 33670000-7 33670000-7 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33616000-1 33661500-6 33661200-3 33631600-8 33695000-8 33600000-6 33632100-0 33600000-6 33661300-4 cpr cpr tub cpr drj. 14 Eferalgan 500 mg *20cpr Enalapril-10 mg *20cpr Elocom 0. 13 1.20 mg *40cpr Fastum 2.12 1.1% ung 15 g Enap . 12 2.30 mg*10 cp Eritro 200 – 200mg x 20 cpr. 13 6. 12 9. 12 3. 12 7. Fl cpr Fl cp cpr fl cpr cpr cpr Tb Buc Cpr tub tub cpr 200 2400 12 1600 350 50 2500 42 200 600 10 2600 4000 2600 3100 1200 100 52 40 10000 . 13 0. Etamsilat 10fiolex 2ml Eurovita minerale *30cpr Extraveral 100mg *20cpr Fasconal *20cpr Faringosept-10 mg Fasa tifon 10m*10cm Famotidina . 13 2. 13 3.

Gel pt ultrasunete 250ml Gel relaxant 60 g Gentamicina 2ml * 10 f Ginko – biloba 40 mg Glubifer complex *30 cps Gluconat de calciu 100mg/ml – 10 ml Glucoza 3. 15 9. 15 4. 15 2. 15 0.2ml *5fiole Ferum Hausman 30ml Fervex Fitomenadion-10 mg/ml Finlepsin *50cpr Flamexin-20 mg Flavotan 40mg *30cpr Fluocinolon unguent 1 tub x 18 g Furazolidon 100mg *20cpr Fokusin 0. 14 5. 15 8.4 mg. 15 1. 14 6. Fenobarbital 10%solutie inj. 14 7. 14 4. Furosemid-40 mg *20cpr Furosemid 20 mg fiole de 2ml sol. 14 8. 15 6.3g /10 ml 33600000-6 33600000-6 33674000-5 33621200-1 33661300-4 33632100-0 33600000-6 33631500-7 33614000-7 33600000-6 33622300-9 33600000-6 33695000-8 33695000-8 33651100-9 33600000-6 33621000-9 33617000-8 33621400-3 fl Fl Plic fl cpr Cpr cpr tub cpr tb Cpr fl tub tub fl cps cps fl fl 800 10 1200 200 500 200 200 156 3700 600 600 160 30 300 1600 200 700 700 1000 . 15 3.inj. 15 5. 14 3. 14 9.14 1. 14 2. 15 7.

16 6. 17 1. 17 6. 16 1. orala 0.125ml Ibalgin 400mg *30cpr Ichtiol unguent 10% Imodium 2mg Indapamid 2. 17 3. 16 2. 16 3.16 0. 17 2. 17 Hemorzon supozitoare Hemisuccinat hidrocortizon 5ml Hemorzon unguent 20g HHC 25mg/ml x 5/1 ml+5/4 ml Helicid 20 mg *14cps Haloperidol sol. 16 4. 16 5. 40g Hepaton *30cpr Herpestop unguent 40g Hidrocortizon unguent 10g Humex -expectorant.I. 16 8.5 mg *30drj Indometacin adulti 50 mg *10sup Indometacin 25mg *25cps Kanamicina ung 6g Ketotifen 1mg *20cpr 33622500-1 33600000-6 33622500-1 33642000-2 33600000-6 33661500-6 33600000-6 33622400-0 33610000-9 33600000-6 33642000-2 33674000-5 33600000-6 33600000-6 33614000-7 33600000-6 33632100-0 33632100-0 33651100-9 33600000-6 Sup fl tub fl cps Fl cps tub cpr tub tub Fl cpr tub cps drj sup cps tub cpr 200 15 220 180 100 700 250 70 1200 10 210 22 180 5 200 1600 300 40 184 400 . 17 0. 17 8. 16 7.2% 10 ml Helimitox 250mg Hepatrombin 50000 U. 16 9. 17 4. 17 7. 17 5.

19 4. 18 4. 19 6. 19 0. 19 3. 18 7. 18 1. 18 9. 19 8.18 0. Buc cp cp cpr cpr buc cpr tb drj cps 200 40 600 400 80 700 50 200 400 300 55000 100 1600 400 15000 300 200 400 30 . Ketonal 100mg/2ml sol.160 mg *30cp Liv 52 *100cpr Lokren 20mg *28cpr Manusi examinare Maalucol 200mg *60cpr Maalox x 40tb. Ketonal -100 mg Ketonal 100mg supoz. 18 6. 18 2. Magne B 6 *50drj Mentolax *24cps 33632100-0 33632100-0 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33632100-0 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33621000-9 33610000-9 33600000-6 33693000-4 33600000-6 33611000-6 33617000-8 33600000-6 tub sup fl cpr cps cps tub tub drj. 18 5.5 x 50g Ketoprofen gel 2.5 % tub x45 g Lagosa 150mg *25drj Leucoplast 5/5 Levomepromazin -25 mg *20cp Lipanthyl . 18 8. 19 2.injectabila Ketorol 10mg Ketof *50cps Ketonal forte 100mg *20cpr Ketonal unguent 2. 18 3. 19 5. 19 1. 19 7.

inj Milgamma *20cps Midocalm 150mg Miofilin 100mg Milurit 300mg *30cpr Miofilin 10ml sol. 21 3. 20 0. 20 7. x 5fiole Moldamin 1200000 U.I.19 9.inject. 20 1. 21 4. 21 0. 21 2. 20 5. 21 Metoclopramid 10 mg/2ml x 5 fiole Metroprolol-50 mg *40cpr Meprobamat-400 mg *20cp Memotal-1g/5ml sol. 20 6. 20 3. 21 7. 21 6. 20 8. Monopril-10 mg x 24 cpr Mucosin sirop 15 mg/5ml 100ml Mucosolvan – sirop 100ml Mydocalm 150mg *30tbl Nefrix 25mg *25cpr Nifedipin 10 mg *30cps 33600000-6 33622600-2 33661500-6 33661700-8 33610000-9 33600000-6 33600000-6 33616000-1 33600000-6 33632200-1 33675000-2 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33622200-8 33670000-7 33670000-7 33600000-6 33600000-6 33622700-3 fl cpr cp fl cpr cpr cpr fl cps cpr cps cpr fl fl cpr Fl Fl tbl cpr cps 2000 700 4000 400 2000 400 400 700 800 200 3700 120 500 50 400 20 8 600 250 6000 . 20 9.inj. Metoclopramid 10 mg *40mg Metronidazol 250mg *20cpr Mezim forte 125mg *20cpr Milgamma 2ml sol. 20 4. 21 5. 21 1. 20 2.

5mg *40cpr Novocalmin – 500 mg *20cpr Nolicin . 22 5.400 mg *20cpr Normix 200mg *12cpr Norvasc 5mg *30cpr Nurofen raceala+gripa Nurofen sirop 100ml Nurofen supoz 2+ 125mg Omeran . 33600000-6 Nizoral sampon 2% 60ml Neopreol unguent x 40 g Nitropector 20mg *30cpr Norfloxacin . Nidoflor crema 1 x 15 g Nitrazepam 5mg *20cpr 33631500-7 33600000-6 tub cpr Cps Fl tub cpr cps tb fl cpr cpr cpr cpr cpr drj Fl sup cpr Fl 213 40 400 6 900 3000 400 3500 600 600 144 400 100 100 2500 86 100 1000 12 Nistatina 500000 UI x 20 compr. 22 7. 22 2. 40 mg/2ml x 25 fiole Nitroglicerina 0. 23 4. 23 1. 22 0.40mg x 20 tablete No-spa inj. 22 9.21 9. 22 3. 23 7.400 g *10cps No-spa . 23 5. 23 0.20 mg *28cpr Olynth spray nazal 33600000-6 33631500-7 33622100-7 33600000-6 33612000-3 33612000-3 33622000-6 33600000-6 33651100-9 33600000-6 33622700-3 33632100-0 33632100-0 33632100-0 33611000-6 33600000-6 . 23 2. 22 6. 23 3. 22 1. 23 6. film. 22 8. 22 4.

24 1. 25 5. 25 6. 25 Omeprazol-20 mg *28cps Omez *30cps Orfiril 300mg *100cpr Ospamox 250mg x 12 caps Ospen – 1000 (1mil. X 1g Oxacilina 500mg *10cps Oxybral 30mg *60cps Oximed spray 125g Paduden 200 mg *30cps Panadol *12cpr Panadol sirop 120mg/5ml susp. 24 8.I. film Ospen – sirop 400 Otis –T picaturi auriculare 10ml Oxacilina inj – 1fl. 24 5. Paracetamol sol orala 2% 1fl x 110g 33611000-6 33600000-6 33661300-4 33651000-8 33651000-8 33600000-6 33662000-8 33651000-8 33651000-8 33600000-6 33631500-7 33632100-0 33661200-3 33600000-6 33600000-6 33661200-3 33600000-6 33631400-6 33600000-6 33600000-6 cps cps cpr cps cpr Fl Fl fl cps cps Fl cps cpr Fl buc cpr cps cpr Fl Fl 2000 700 1200 115 800 20 186 500 3000 1300 200 800 100 42 50 1500 400 700 400 6 .orala 100ml Pansament adeziv 10 x 20cm 5buc/cut Paracetamol sinus 500mg *20cpr Papaverina . 24 6. 24 9. 24 2. 25 3. 25 4. de 1000000 U.23 8. 25 1. 23 9.I. *20cpr Penicilina G flac. 25 2.inject. 24 7. 24 3. 24 0.100 mg*30cp Penicilina V 400000 U. 24 4. 25 0.ui) x 12 cpr.

26 8. 27 4.inject 33661200-3 33661200-3 33600000-6 33622000-6 33622000-6 33600000-6 33675000-2 33661200-3 33616000-1 33600000-6 33661600-7 33600000-6 33632100-0 33616000-1 33600000-6 33622200-8 33622100-7 33600000-6 33661500-6 cpr Sup Fl drj cpr buc cpr cpr drj Fl cpr cpr buc Fl cpr cpr cpr buc fl 6000 400 5 600 1300 100 40 1600 400 20 600 400 50 35 150 150 120 400 700 . 27 6. 26 3. 26 7. 27 1. 27 0.25 8. 27 2. Paracetamol 500mg * 20 cpr Paracetamol 125 mg*6 sup Paxeladine sirop 125ml Pentoxifilin 100mg *30drj Pentoxi retard-400mg *40cpr Perfuzoare Peritol 4 mg *20cpr Piafen 500mg *20cpr Pikovit *30drj Pinosol 100ml Piracetam 400mg *20cpr Piroxicam 20mg * 20cpr Piroxicam unguent 35g Pikovit sirop x 150 ml Predinson 5mg *30cpr Prestarium-5 mg 30cpr Preductal-35 mg *60cpr Plasturi cu rivanol 21. 26 1. 27 3. 26 5. 26 2. 26 4. 26 6.8 mm x 90mm Plegomazin 5mg/ml – 5 ml sol. 27 5. 26 0. 26 9. 25 9.

inject. 28 7. 5blist.1 flacon *10ml Rispen 3mg *50cpr Rivanol .200 ml Rivotril 2mg Romparkin .150mg *20cpr Refen retard 100mg *20cpr Refen 25mg/ml sol.2 mg compr. C *30 tbl Polivitaminizant „S” *30drj Pudra talc 150g Prestarium . 29 2. x 10compr. Rovatinex flacon *30cps Sampon antiparazitar 100 ml 33662100-9 33600000-6 33600000-6 33616000-1 33693000-4 33622200-8 33611000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33632100-0 33610000-9 33641000-5 33600000-6 33661700-8 33631600-8 33600000-6 33661400-5 33600000-6 33600000-6 Fl plic tbl drj Fl cpr cpr cpr fl Fl fl cpr drj Fl cpr Fl cpr cpr cps Fl 17 200 350 1500 195 400 600 350 100 20 120 200 1600 20 1600 350 800 6500 150 170 . 28 2. 29 Proculin sol. 0. 27 8.27 7.*5fiole x 3ml Renalex sol. 29 5.3ml/fiola Redigest *30cpr Rigevidon 21+7 x28 drj Rinofug 0. 28 4.sol.inj. 28 0. 28 6.oftalmica 10ml Pro-biotice copii 50g pulbere Propolis cu vit. 28 3. 29 1. 28 1.5 mg *30cpr Ranitidina . 27 9. 28 9. orala *10ml Rheumavek sol. 29 3. 29 4. 28 8. 28 5. 29 0.1% .

29 8. 30 6.30 mg *15drj Seringi 10 ml cu ac Seringi 20 ml Sicovit B1 sol. Sampon cu musetel ptr copii 200ml Saprosan 100 mg* 10 cp Sargenor sol. 31 2.9% x 500ml Ser fiziologic 0. 30 2. 30 3. inj. 30 5. 30 9. Ser efedrinat-solutie 1% 1flac.9 % 10 ml x 5 fiole Seringi insulina Seringi 2 ml cu ac Seringi 5 ml cu ac Sermion. 30 1. 31 4. 31 0.29 7. 30 4. 30 0.apoasa inject.orala fiole 5ml Saridon N 200 mg *10cpr Scabex 50ml Scobutil-10 mg *20cpr Scobutil 2 ml sol. inj. 50mg/ml-2ml x 5fiole Sicovit B6 sol. 30 7. 50mg/ml-1ml x 5fiole 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33610000-9 33610000-9 33673000-8 33600000-6 33695000-8 33141310-6 33141310-6 33141310-6 33622100-7 33141310-6 33141310-6 33616000-1 33616000-1 33616000-1 Fl cp Fl cpr cutii cpr fl Fl Fl fl buc buc buc drj buc buc fl fl fl 20 800 240 300 12 1600 400 15 50 1200 1200 2200 4000 350 4000 500 500 600 400 . 30 8. 25mg/ml-2ml x 5fiole Sicovit B12 sol. 31 1. +picurator *10ml Ser fiziologic 0. 31 5. inj. 31 3. 29 9.

33 1.5% flacon *10ml Solbutanol – sirop 125ml Sol contra aftelor buc. 31 8. Glucoza 5% . 32 1. 33 4. 32 7. 32 5.31 6. 33 3.500 ml Sol NaCl 500 ml perfuzabila Solutie auriculara 10 ml /flacon Solutie otica flacon 10ml Smecta 3 g/plic *30plicuri Spironolactona 25mg *100drj Stodal-sirop 200ml Stugeron 25 mg *40cpr Strepsils *12cpr Supozitoare cu glicerina adulti *12 buc Supozitoare cu glicerina copii *6 buc 33651100-9 33610000-9 33600000-6 33621100-0 33600000-6 33661700-8 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33662000-8 33600000-6 33614000-7 33622300-9 33674000-5 33600000-6 33631600-8 33600000-6 33600000-6 cps cpr cpr cpr Fl cpr Fl Fl Fl Fl Fl Fl Fl plic drj Fl cpr cpr sup sup 50 1700 60 150 30 250 5 5 7 50 50 53 12 500 800 5 1000 400 600 250 . 32 8. 31 7.150 mg *20cps Silimarina 35 mg *90 cpr Siofor 850 *30cpr Sintrom 4mg *20cpr Sirop expectorant 100ml Solian . Flacon 10g+pipeta Sol. 31 9. 33 0. 33 2. 32 6. 32 4.200 mg *30cpr Sol oftalmica 0. 32 0. 32 2.perf. 32 3. 32 9. 33 Sinerdol .

ret. Trecid 100mg *40cpr Troxevasin 0. Taver 200mg 10cpr Tantum verde3mg *30cpr Test sarcina STRIP (Banda) Test glicemie OPTIUM OMEGA fl x 50 teste Test glicemie ACCU-CHEK ACTIVE fl x 50 teste Tetine Tentersif 2. 34 3. 34 0. 35 2.3g *30cps Triferment *30drj 33622000-6 33651000-8 33622400-0 33600000-6 33631600-8 33693000-4 33693000-4 33693000-4 33600000-6 33622300-9 33670000-7 33661500-6 33651100-9 33651100-9 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33610000-9 cpr cpr cpr cpr cpr Buc Fl Fl Buc cpr cps cpr Tub cps Fl cpr cpr cps drj 700 400 200 1000 40 50 200 262 100 120 200 3000 111 300 50 2000 200 400 6000 . 3% x 12 g Tetraciclina 250mg *20cps Tobradex picaturi oftalmice 5ml Torendo Q-Tab 2 mg 3 blist. 35 4. Tanakan 40mg *30cpr Tagremin 400 mg/80 mg blst. Tarosin fl. 34 7.33 6. 34 2. X 20 cpr.x 20 cpr. 34 8. 35 1. 34 4. 33 7. 34 5. 34 9. 35 0. 34 6. Tiapridal 100 mg *20cpr Tetraciclina clorhidrat ung. x 10 compr. 35 3. 33 9.5mg *30cpr Teotard 350 mg x 40 caps. 33 8. 34 1.

37 1. 36 1.5% 5ml picaturi oftalmice Tramadol 1ml * 5 fiole Tusin sirop 0. 35 7. 36 8. 36 4. 36 0.5mg/ml flac.100 mg *30cps 33600000-6 33600000-6 33616000-1 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33600000-6 33632100-0 33691000-0 33640000-8 33662100-9 33600000-6 33695000-8 33600000-6 33616000-1 33600000-6 33600000-6 tub cpr Tb cpr Fl fl Fl cpr Fl Fl cutii tub cps tub Kg pach drj Fl Fl cps 10 2500 300 200 5 200 20 200 120 12 33 43 700 53 12 1200 200 120 24 200 . 36 3. 36 5. 37 0. 1 tub x 6g Vaselina medicala Vata medicinala 200g Verapamil 40mg *50 drj Vitamina A solutie 1500000 U.35 5. 36 7. 35 6. 37 3. 37 Triamcinolon S unguent 12g Trimetazidina 35 mg *60cpr Triovit *30cps Trachisept *16cpr Timolol 0. 36 6. X 10ml Verospiron .I. 35 8. 35 9.1% 150g Tusin forte *20cpr Ulei masaj 1000ml Ulei ricin Unguent cu galbenele 40g Unguent cu sulf 40g Urinex *24 cps Unguent oftalmic cu Kanamicina H 1%. 37 2. 36 2. 36 9./g flac.x 10ml Vigantoil 0.

38 4. 38 2. 38 3. 1 fl.oft. 0. Ventolin sirop 2 mg/5ml . 37 9. 37 8. Ionel Armeanu Ştefănică DIRECTOR GENERAL ADJ. 38 7. 37 6. Ioan Buruiană . 100 mg/10 ml Xilo-nasal 1mg/ml Xanax 0. 39 0.200mg *10cpr Zinnat-500mg *10cp Quarelin 400mg *10cpr Absorbante normale+ 33670000-7 33670000-7 33616000-1 33616000-1 33616000-1 33616000-1 33600000-6 33600000-6 33622100-7 33600000-6 33661500-6 33600000-6 33651000-8 33651000-8 33600000-6 33671100-6 Fl Fl cps fl cpr cpr tub Fl fl Fl cpr cpr cpr cpr cpr bc 5 20 300 240 1600 900 40 5 300 10 700 700 400 150 300 8000 DIRECTOR GENERAL Prof.25mg Zaharina *100cpr Zanocin .inj. 37 7. Ec. 38 0. 38 8.37 5. 38 9.5 mcg/ml Xilina 1% sol. 38 6. 38 1. X 150 ml Vibrocil spray 10 ml[sol.EC. 38 5. Nazala] Vitamax *15cps Vitamina C 10% fiole 2ml Vitamina C cu propolis *20cpr Vitamina C 200 *20cpr Voltaren 50g Xalatan sol.

2. nr. Denumire centru Adresa Distanta in km fata de DGASPC Vaslui 7 km 4 km 58 km 59 km 55 km 60 km 115 km 147 km 118 km 76 km 1. V.APROVIZIONARE Ing.SEF SERV. 3. nr. Fălciu. Pârvan. com. str. str. com. Găgeşti. Lenuţa Popa ANEXA: DGASPC Vaslui (Str.Bratianu. Metalurgiei nr.320. jud. Vaslui) CENTRELE DIN SUBORDINEA DGASPC: Nr crt. str. Epureanu. Vaslui Sat Rinzeşti.50. jud. str. jud Vaslui Bârlad.1 Bârlad.1 Vaslui . Vaslui Bârlad. str. 7.C.1 loc. Republicii. Vaslui Sat Giurcani. 19. sat. Vaslui 10 CRR RÎŞEŞTI . str. V. nr. Jud Vaslui Sat. I. 5.4 jud. 9. Drânceni jud. Babeş nr. Mălăeşti jud. Vaslui Bârlad. 8. jud Vaslui Com. . 4. Vutcani. 6. Şoseaua Naţionala Vaslui . CSCCH VASLUI CSC VASLUI CSC1 BÂRLAD CSC2 BÂRLAD CSCPH BÂRLAD CP “ELENA FARAGO”BÂRLAD CIAPV GIURCANI CRRN MĂLĂEŞTI CIA RÂNZEŞTI Vaslui. Rişeşti. com.Iaşi nr. nr.

...... Huşi-Stănileşti. com....... nr.. .11 CR GHERMĂNEŞTI ..... 14 CIA BOGEŞTI ..... Vaslui Huşi...... jud. 9........ Ionel Armeanu Ştefănică Sat Ghermăneşti.. 13 CRRPH HUŞI .... Ioan Buruiană OPERATOR ECONOMIC contractante ... nr. 9.... (denumirea/numele) Inregistrat la sediul autoritatii nr. Vaslui Sat Bogeşti....... Şos... ora .... jud.. Ec... Şos..... jud. .... Pogana. DIRECTOR GENERAL Prof........ Vaslui 75 km 51 km 51 km 70 km DIRECTOR GENERAL ADJ..... Vaslui Huşi. / .......EC.. com Drânceni...... jud.. Huşi-Stănileşti... 12 CIAPV HUŞI .........

............................................................ b) documentele care insotesc oferta................................................................................................ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre........................................................................ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: / 1....... continand............................................................................................./(tipul.....…] Semnatura ...................................... 2..................... Stampila Formular nr................................... seria/numarul................................................... noi ... Data completarii ...................................... ..... in original si intr-un numar de ...................... ......................... copii: a) oferta.............. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare...... in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei........ 10A Operator economic ............................................... Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele......... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) ............ emitentul) privind garantia pentru participare................................................... Documentul .......................] Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: [……........................................SCRISOARE DE INAINTARE Catre ........... Cu stima............... Coletul sigilat si marcat in mod vizibil................................................... ............................ /(denumirea contractului de achizitie publica)............] Functia: [……………………….......... .................... ................. Numele si prenumele: [……................................ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Ca urmare a invitatiei de participare publicata in SEAP....

.) 2... împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra... sa furnizam produsele în graficul de timp anexat..... sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire... în cazul în care oferta noastra este stabilita cîstigatoare.. Data ........................... pentru suma de ............... Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta........ (numele si prenumele)... ne oferim ca........ (suma în litere si în cifre............................... în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind cîstigatoare........ 3..... reprezentanti ai ofertantului ............................... Precizam ca: [ ] depunem oferta alternativa.. Ne angajam ca....................... (durata în litere si cifre). sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam în sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam în sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) ............ Am înteles si consimtim ca.... 7......... (denumirea/numele ofertantului)........ precum si moneda ofertei). prin care oferta noastra este stabilita cîstigatoare..... Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi..... 5......... în calitate de ..... în rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile)........ (Se bifeaza optiunea corespunzatoare./............. Examinând documentatia de atribuire..........) 6............................ zile... legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele ........... vor constitui un contract angajant între noi.......Domnilor........./................ marcat în mod clar "alternativa".... în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata... 4.. si ea va ramîne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.................. (denumirea/numele operatorului economic) (semnatura) LS .... ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat....... (denumirea produselor)........ 1......................................... (suma în litere si în cifre.......................... [ ] nu depunem oferta alternativa... (ziua/luna/anul)...... respectiv pana la data de . platibila dupa receptia produselor...................... la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ....... Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .................... ..... subsemnatii..

..... ............................................................... anul .................. (denumirea contractului de achizitie publica).................................................. (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei............................... luna ....................................................................... 11 BANCA ........................... autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul ...................... ofertantul .. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................. ............................. Prezenta garantie este valabila pana la data de .... b) oferta sa fiind stabilita cîstigatoare........................ (adresa bancii)....... .... noi ............ ofertantul ...... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia....................................... la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva........................... (semnatura autorizata) în ziua .................. ...... (denumirea bancii).. avînd sediul înregistrat la ................. (în litere si în cifre)............. c) oferta sa fiind stabilita cîstigatoare.......... cu conditia ca în cererea sa........................................ (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de .................................. (denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Catre.. (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei........................ Parafata de Banca ..... ne obligam fata de .......Formular nr.............

. ca nu ma aflu în situatia prevazuta la art........................ pentru coruptie.... în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor...... declar pe propria raspundere...... 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Data completarii .... (semnatura autorizata) ....... Operator economic.................Formular nr.... sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice........ reprezentant împuternicit al .. 12A Operator economic ...... orice documente doveditoare de care dispun............. (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul....... 337/2006... frauda si/sau spalare de bani........ aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic).... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita.... respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarîre definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale........ a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.... ........ 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr....

.......... (denumirea produsului................ pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala.......... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)............... nu sunt într-o situatie similara cu cele anterioare.... d) nu am fost condamnat................... (denumirea/numele) DECLARATIE privind neincadrarea în situatiile prevazute la art......... 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.............. 34/2006 Subsemnatul(a) ..................... la data de ....... serviciului sau lucrarii si codul CPV)......................................... Operator economic... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avînd ca obiect ............ afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii...................... c) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor.................... (denumirea autoritatii contractante)................................ declar pe propria raspundere ca: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare........... organizata de ........ reglementata prin lege.............. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romînia sau în tara în care sunt stabilit pana la data solicitata .............. ......... 12B Operator economic .. în ultimii 3 ani........ a)..........Formular nr.. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita.......................................... în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor..... în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ...... b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situatiile prevazute la lit........ orice documente doveditoare de care dispun.......... Inteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii............ taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.... De asemenea......................... prin hotarîrea definitiva a unei instante judecatoresti. (zi/luna/an)..... (semnatura autorizata) .

...................... Operator economic... [ ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în anexa........ (denumirea produsului.......... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3....... Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau..................... Subsemnatul.. (se mentioneaza procedura).........Formular nr............ la data de ... sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice.................................. (denumirea autoritatii contractante)..... De asemenea....... (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1............... (zi/luna/an). în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor............................................ în cazul în care vom fi desemnati castigatori... (denumirea operatorului economic)................ declar pe propria raspundere............ [ ] ca subcontractant al .. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra........ situatiilor si documentelor care însotesc oferta.. avînd ca obiect ... ............... banca.................... 12C Operator economic .... pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.. serviciului sau lucrarii si codul CPV)....... la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ....... (semnatura autorizata) .......... 5................ reprezentant împuternicit al ..... ca.. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici.. 4. [ ] ca asociat în cadrul asociatiei ... organizata de ..... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................... declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita............................................ orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.. particip si depun oferta: [ ] în nume propriu.... societate comerciala... (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2.......

.... Operator economic......................... care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie).... subcontractant.. situatiilor si documentelor care însotesc oferta... crt.. ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale...... societate comerciala................. Obiectul contractului Codul CPV Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa Calitatea furnizorului*) Pretul total al contractului Procent indeplinit de furnizor (%) Cantitatea (U..... (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul..... în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor.. Operator economic.......... banca.... **) Se va preciza data de începere si de finalizare a contractului. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.) Perioada de derulare a contractului**) 1 2 3 ........... 12D Operator economic ... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului).M. (semnatura autorizata) _____________ *) Se precizeaza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului.... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita.......... ...........Formular nr.. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie........ ........... reprezentant împuternicit al . alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ........ orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.. declar pe propria raspundere....... sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice.......... (semnatura autorizata) Nr........................... contractant asociat. ....

....... declar pe propria raspundere............ Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita...... ............ crt... societate comerciala... alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ........ . în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor...... situatiilor si documentelor care însotesc oferta. banca............... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra......... 12G Operator economic .... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie.... reprezentant împuternicit al .... (semnatura autorizata) Nr...... Operator economic....Formular nr.. Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate Acord subcontractor cu specimen de semnatura Operator economic......... (semnatura autorizata) .............. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)........ sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice............................. (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul.............. ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.... orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie........................

. alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .. 12I Operator economic .. (semnatura autorizata) ......................... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie................ orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie....... reprezentant împuternicit al ..... sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice. societate comerciala..................... declar pe propria raspundere..... ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale............. Operator economic....Formular nr..... banca.... Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere Anul 2 Anul 3 (In cazul solicitarii) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere............... în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor.... precum si ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica...... situatiilor si documentelor care însotesc oferta...... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)........... ................ Data completarii ....... (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul..... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.....................

.... Plata se va face în termenul mentionat în cerere. orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere însotita de o declaratie cu privire la neîndeplinirea obligatiilor ce revin contractantului..... anul .. Prezenta garantie este valabila pana la data de ....... 19 Banca .. în ziua ........ (denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE Catre ............... încheiat între .. (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la contractul de achizitie publica .... în calitate de contractant...... (semnatura autorizata) ................ în calitate de achizitor....... pana la concurenta sumei de ...... si ....Formular nr.. luna ................................. în caz contrar...................% din valoarea contractului respectiv........................... In cazul în care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii........... fara nicio alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.................. reprezentînd ............ (denumirea contractului).......... Parafata de Banca ............. prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.... se va obtine acordul nostru prealabil.... astfel cum sunt acestea prevazute în contractul de achizitie publica mai sus mentionat....... ne obligam prin prezenta sa platim în favoarea achizitorului........................

........................ ......................... EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ ( funcţii ocupate.................................................................................................. SPECIALIZĂRI etc................................... ......................................................................................................................................... cu menţionarea în mod expres a proiectelor similare celui care face obiectul achiziţiei) ...................... profil...................CURRICULUM VITAE 1.......................................................... .................. ............ ............... STUDII DE SPECIALITATE (nivel.. ................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... .... ........................................................ .... ........................................................... ........... ............................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................... ...................................... ....................... ALTE INFORMAŢII (considerate utile pentru orientarea cât mai obiectivă a comisiei de licitaţie) ........................................................................................ ......................................................................... pe domenii........................................ ................................................................................................. ATESTĂRI............................. 3.......................................... ............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................ LOCUL DE MUNCĂ ŞI FUNCŢIA ACTUALĂ....................................... responsabilităţi şi rezultate avute cu nominalizarea proiectelor elaborate................................................................................... ............... denumirea instituţiei absolvite şi anul) ............... 5............................................................................................................................................ NUMELE PRENUMELE ................................. ................................... 4.................................................. ......................................................................... ...................... 6........................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................... ŞI 2.............................................................................................................

.................. ......................... ............................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................. ........................................................ Semnătura........................ ...................................... Data...................

....... Obiectul de activitate.......................................................... Principala piata a afacerilor:.... ..... ....................... ............................................................ ......... .............................................................. certificate de inmatriculare/inregistrare) 8....................................................... Certificatul de inmatriculare/inregistrare ........................................ E-mail:.................................................................................. ............ ______________________________________________________________________ ________ .......................................................... .......................... Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ______________________________________________________________________ ________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (lei) (echivalent euro) ______________________________________________________________________ ________ 1.......... Telex:............................. Codul fiscal:........... .............................................................................................................................. .......................................... 3..................................................................... 9..................................................... ........... /(adrese complete.......... 5...... / (numarul............................................................................................................................................... ................................. ....................................................... /(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7.. ................................................................................................. ______________________________________________________________________ ________ 2.................................................................................................. Fax:.................................................................................................................................. Telefon:....... daca este cazul: .. 4........................................................................................................................................................... 2................OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1............................................... data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6................................................................... telefon/telex/fax................................................................................ Birourile filialelor/sucursalelor locale. Denumirea/numele:..... Adresa sediului central:............................................. pe domenii: ...........................................................

....... (semnatura autorizata) .......3. ______________________________________________________________________ ________ Media anuala: ______________________________________________________________________ ________ Data completarii ...... ...... Operator economic...........

incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere. LIDERUL . ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: . ______________________ Alte clauze: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Data completarii: ASOCIATIEI. ___________________________ Liderul asociatiei: S. parti semnatare: S. Repartizarea fizica. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: . _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. . ___________________________________ 2.C.C. ___________________________ _______ % S.C.modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.C.ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (DACA ESTE CAZUL) Conform ____________________________________________________________. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________ __________________________________________________________________”.C. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: .____________________________________ … ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.liderul asociatiei S.C. ______________ __________________ ASOCIAT. ___________________________ _______ % S. _______________________ S.C. (incadrarea legala) Noi. valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.

.. _____ 1..................... . (semnatura autorizata) ... calendaristice crt. _______________________________________________________________________________ _____ . _______________________________________________________________________________ _____ 2.M.........OFERTANTUL .... _______________________________________________________________________________ _____ produsului (U.. (denumirea/numele) GRAFIC DE LIVRARE _______________________________________________________________________________ _____ Nr...................) necesara fiecarei livrari _______________________________________________________________________________ Denumirea Cantitatea Data de livrare/Perioada de zile Operator economic...

. (denumirea/numele) CENTRALIZATOR DE PRETURI pentru produse _______________________________________________________________________________ ____ Nr....... lei: lei: _______________________________________________________________________________ _____ 6 lei: lei: _______________________________________________________________________________ _____ TOTAL lei: lei: _______________________________________________________________________________ _____ euro: euro: _______________________________________________________________________________ _____ Operator economic........... ......M........ lei: lei: _______________________________________________________________________________ _____ 3 lei: lei: 4... Denumirea Cantitatea Pretul Pretul Taxa pe crt....) unitar la total la valoarea destinatia destinatia adaugata finala (fara finala (fara (lei) TVA) TVA) (2x3) _______________________________________________________________________________ _____ 0 1 2 3 4 5 _______________________________________________________________________________ _____ 1......... .. lei: lei: _______________________________________________________________________________ _____ 2. produsului (U...... lei: lei: _______________________________________________________________________________ _____ 5...OFERTANTUL ....

......... / (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)................] Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: [……...... Subsemnatul........................... Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita........ ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii...............OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE referitoare la conditiile de munca si protectia muncii 1.......................................................] Functia: [………………………......... situatiilor si documentelor care insotesc oferta............... .................................. .…] Semnatura ......... sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice... declar pe propria raspundere........... in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor............................................................................................... banca.............. ........ Stampila ... 2........... Prezenta declaratie este valabila pana la data de .................................. ...................... Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie........................................................ societate comerciala..................... /(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra......... 3............ alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ........................... /(denumirea /numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)....................................... reprezentant imputernicit al . Data completarii ................... orice documente si informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie... 4.................. Numele si prenumele: […….....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->