Sunteți pe pagina 1din 93

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT

AL ENERGIEI ELECTRICE
Transelectrica S.A.
SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI
APROBAT DIRECTOR,
Virgil Lichiardopol

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
a acordului cadru pentru atribuirea contractelor subsecvente de
servicii,prin procedura de tip Licitatie deschisa pentru:
Servicii Specializate de Paza si Interventie
Numar DA: 0989
Cod CPV : 79713000-5

Vizat,
Director Economic

Intocmit,
Responsabil de achizitie

Crinela Mihaela Sburlan

Sectiunea I
Sectiunea II
Sectiunea III
Sectiunea IV
Sectiunea V
Sectiunea VI

- Fisa de date a achizitiei


- Caietul de sarcini
- Formulare
- Contractul subsecvent
- Acord cadru
- Conventie de lucrari

Ioana Prica

- pag.
- pag.
- pag.
- pag.
- pag.
- pag

2 - 22
23 - 38
39-66
67-77
78-83
84-90

Documentatia de atribuire ...............................................................................................


Fisa de Date

Pag. 1

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FIA DE DATE A ACHIZIIEI

NOTA- IMPORTANTA
Agentii economici interesati vor adresa in scris o solicitare Autoritatii Contractante despre
intentia de a participa la procedura indicand in solicitare urmatoarele: denumirea societatii,
adresa, CUI, nr. inregistrare la registrul comertului, persoana de contact cu adresa de e-mail,
telefon si fax. Acesta solicitare se va transmite Autoritatii Contractante, in scris, la adresa de email a persoanei de contact din partea autoritatii contractante, sau la fax 021 317.23.00.
Aceasta comunicare este foarte importanta pentru a se putea face cunoscute raspunsurile date
la intrebari, eventuale modificari ale prezentei documentatii, etc.
Necunoasterea acestor solicitari poate conduce la depunerea de oferte neconforme.
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
TRANSELECTRICA S.A. - SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI
Adres: Sos . Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Localitate: BUCURESTI
Cod potal: ara: ROMANIA
Persoana de contact:
n atenia: PRICA IOANA
STOICA DOINA
E-mail:prica.ioana@transelectrica.ro
stoica.doina@transelectrica.ro

Telefon: 021/3172160
Telefon persoana de contact: 021/2016310
021/2016326
Fax: 021/3172300

Adresa autorittii contractante: CNTEE TRANSELECTRICA SUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI, sector 1, Bucuresti,
Adresa de corespondenta: Sos .Stefan cel Mare nr. 1A
I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante
ministere ori alte autoriti publice centrale
servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
aprare
local
ordine public/siguran naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public
sntate
instituie european/organizaie internaional
construcii i amenajarea teritoriului
altele (specificai)
protecie social
x utilitati
cultur, religie i actv. recreative
educaie
activiti relevante
x energie
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante: NU

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 3

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:


la adresa mai sus menionat Sos. Stefan cel Mare nr
1A
Fax 021/3172300
Persoana de contact: PRICA IOANA
STOICA DOINA
Telefon persoana de contact : 021/2016310
021/2016326
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri:
Data: 05.11.2010 Ora limit : 10.00
Adresa : Sos. Stefan cel Mare nr
Fax 021/3172300
e-mail: prica.ioana@transelectrica.ro
stoica.doina@transelectrica.ro
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri : 12.11.2010
NOTA- II :
Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Aceste solicitari se
adreseaza numai in scris in limba romana, la adresa de mai sus, pana in data limita mentionata.
La aceste solicitari se va comunica raspunsul, de regula, in 3 zile lucratoare de la primirea
solicitarii dar nu mai tarziu de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unor solicitari facute dupa aceasta data, dar inainte de data limita pentru depunerea
ofertelor autoritatea contractanta va raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care
perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia
de catre toti operatorii economici interesati sa participe la procedura, inainte de data limita de
depunere a ofertelor.
Cai de atac:
Eventualele contestatii se pot depune:
- initial la Autoritatea Contractanta , Directia juridica si Resurse Umane
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
- fie la instanta competenta
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres: Str.Stravopoleos, nr.6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod potal: 041303
ara: Romania
E-mail:
office@cnsc.ro
Telefon: 021 310.46.41.
Adres internet: www.cnsc.ro
Fax: 021 310.46.42.
I.c.Sursa de finanare :
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit

Surse proprii

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea contractului Servicii Specializate de Paza si Interventie
II. 1.2) Denumire contract i locul de prestare a serviciilor: Bucuresti si in tara conform Anexa
2 si Anexa 3 ale Caietului de sarcini.
Cantitatea totala de servicii de paza va fi de 30* posturi din care 29 de posturi permanente de
paza si 1 post 10 ore/zi de luni pana vineri, urmand ca decontarea sa se faca conform
serviciilor efectiv prestate asa cum reiese din anexele 2 si 3. Servicii de monitorizare- 2
obiective incepand cu anul 2011, Servicii de instruire personal Transelectrica- 22 persoane
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 4

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Valoarea estimata a acordului cadru este de 6.958.391 lei


II. 1.3) Procedura se finalizeaz prin : acord cadru pe 2 ani+contract subsecvent
II.1.4) Informaii privind acordul cadru: acord cadru pe 2 ani cu reluarea competitiei dupa
fiecare an,se selecteaza maxim 3 ofertanti
II.1.5)Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru: DA se reia dupa fiecare
an al acordului cadru
Obiectul reofertarii : Pretul ofertei.
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:
- se vor incheia doua Contracte subsecvente
-fiecare Contract subsecvent ce se va atribui in baza acordului cadru, se va incheia pe o
perioada de un an (12 luni);
-in vederea incheierii fiecarui Contract subsecvent, autoritatea contractanta va transmite
concomitent invitatie de participare la reofertare catre operatorii economici semnatari ai
acordului cadru, in care va fixa un termen limita pentru prezentarea ofertelor;
-criteriu de atribuire a Contractului subsecvent este Pretul cel mai scazut al ofertei.
II.1.6) Divizare pe loturi : NU, Oferta se va depune integral pentru toate zonele teritoriale
(obiectivele STBucuresti+CNTEE Transelectrica) asa cum reiese din Anexele 2 si 3 ale
Caietului de sarcini. Nu se admint oferte partiale.
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate: NU
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
Servicii de paza, monitorizare si interventie la obiectivele companiei, servicii de instruire
specifica a personalului Companiei, asa cum este specificat in caietul de sarcini.
II.2.1) Caracteristicile aferente serviciilor solicitate in conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini
II.2.2) Opiuni (dac exist)
NU
III. Condiii specifice contractului
III.1 Alte condiii particulare
referitoare la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
(dac DA scurt descriere )
III.1.2. Altele
(dac DA, descriei)

Clauzele obligatorii ale proiectului de contract trebuie


insusite de ofertanti si nu fac obiectul negocierilor.
Ofertele care fac obiectiuni la aceste clauze vor fi
respinse.
Sunt considerate clauze obligatorii urmatoarele:2, 3,
6, 11, 12,13,15, 16, 18, 20, 22, 23.
Celelalte clauze sunt considerate clauze specifice si
fac obiectul negocierilor in masura in care forma
solicitata nu anuleaza sau distorsioneaza prevederile
clauzelor obligatorii.
In cazul in care ofertantul are obiectiuni sau
propuneri asupra clauzelor specifice ale
proiectului de contract, propunerile respective vor
fi enunate n perioada clarificarilor, raspunsurile
fiind comunicate tuturor participantilor la
procedura.
Dac ofertanii prin oferta depusa, ridic alte
obieciuni cu privire la clauzele proiectului de
contract, parte componenta a Documentatiei de
Atribuire, care nu au fost enunate n perioada
clarificrilor, sau la care s-a raspuns negativ, comisia
de evaluare are dreptul sa respinga ofertele respective.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 5

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat
Tip Licitatie deschisa
IV.2) Etapa final de licitaie electronic

Servicii cuprinse in anexa 2B


NU

IV.3) Legislaia aplicat


- art. 16 alin (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,Servicii cuprinse in Anexa 2B;
- Codul Comercial Roman;
- Legea 333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681/2004 , cu modificarile
si completarile in vigoare la data prezenta.
V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE
In situatia depunerii unei oferte comune de catre un grup de operatori economici acestia vor
completa formularul 10 Informatii privind asocierea, anexat si toti asociatii vor depune
documentele de calificare solicitate mai jos.
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori la
procedura de atribuire.
Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;
b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei
alte oferte;
V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
Declaraii privind
Cerin obligatorie:
eligibilitatea
- prezentarea formularului 5, completat i semnat, insotit, de
Solicitat DA
Cazierul judiciar al operatorului economic /certificat echivalent.
In cazul unei asocieri formularul 5 si cazierul judiciar trebuie
prezentat de toti membrii asociati.
- prezentarea formularului 7, completat si semnat
Declaraie Formular 6
Cerin obligatorie:
Solicitat DA
- prezentarea formularului 6 completat i semnat; In cazul unei
asocieri formularul 6 trebuie prezentat de toti membrii asociati.
- prezentarea certificatului fiscal, eliberat de Directia de Impozite
si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia
societatea ofertanta are sediul social si a certificatului de atestare
fiscala, eliberat de organul de administrare fiscal al unitii
administrativ teritoriale de pe raza creia societatea are sediul
social, din care sa rezulte ca ofertantul nu se inregistreaza cu
debite la bugetul local si nici la bugetul general consolidat.
Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata si
vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
n situaia n care din documentele solicitate reiese c ofertantul
se af ntr-una din stuaiile prevzute in Formularul 6, acesta va
fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului Servicii
Specializate de Paza si Interventie
Declaratie
Oferta depusa de un ofertant care se afla intruna din situatiile
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 6

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Incompatibilitate
din Declaratia de incompatibilitate, va fi exclusa din
Formular 12
procedura.
Solicitat
DA
V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Persoane juridice/fizice romne
Solicitat DA

Persoane juridice /fizice strine


Solicitat DA

Cerin obligatorie: Certificat constatator emis de


Oficiul Registrului Comerului de pe langa instanta
competenta, in original sau copie legalizata valabil la
data deschiderii ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte comune se va prezenta, in
mod obligatoriu, certificatul constatator pentru toti
ofertantii asociati.
Cerin obligatorie: Documente care dovedesc o form
de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de
vedere profesional

V. 3.) Situaia economico-financiar


Precizare: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului de operatori
economici, poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
Operatorul economic, sau grupul de operatori economici care beneficiaza de sustinerea
capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea
financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire.
In acest sens, precizam ca, operatorul economic si/sau grupul de operatori economici care
beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare din partea altei persoane trebuie sa
prezinte in cadrul ofertei si toate documentele de calificare intocmite de aceasta pentru a se
dovedi ca aceasta persoana nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire.
Informaii
privind
situaia 1. Prezentare Bilant contabil vizat si inregistrat la organele
economico-financiar
competente la 30.06.2010
Solicitat DA
In cazul unei asocieri bilantul contabil pe ultimul an va fi
prezentat de toti ofertantii asociati.
2. Cifra de afaceri: Valoarea minima impusa pentru media
anuala pe ultimii trei ani: 1.880.000 lei .
In cazul unei asocieri cifra medie de afaceri va fi prezentata
de toti ofertantii asociati, si se va lua in considerare cifra
rezultata prin cumulul cifrei medii de afaceri a fiecarui
asociat.
3. Solvabilitate patrimoniala minim 30%.
In cazul depunerii unei oferte comune Solvabilitatea
patrimoniala va fi prezentata de toti ofertantii asociati.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 7

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

4. Lichiditate generala minim 100%.


In cazul depunerii unei oferte comune Lichiditatea generala
va fi prezentata de toti ofertantii asociati.

V.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Precizare: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci
capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic sau a grupului de operatori
economici, poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
Operatorul economic sau grupul de operatori economici, care beneficiaza de sustinerea
capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire.
Informaii privind capacitatea
tehnic
Solicitat DA

Cerinte obligatorii : prezentarea urmatoarelor


documente:
1. Lista principalelor prestari de servicii de paza din
ultimii 3 ani: Se precizeaza prin completarea
formularului nr.9. In tabel, se vor preciza valorile
contractelor incheiate si derulate, perioadele de
prestare, denumirea beneficiariarilor, calitatea in
care ofertantul a participat la derularea
respectivului contract (prestator, prestator asociat,
subcontractant) precum si ponderea serviciilor
prestate de actualul ofertant in cadrul fiecarui
contract din lista prezentata.
2. Experienta similara: Incheierea si indeplinirea, in
ultimii 3 ani, cel putin a unui contract cu o
valoare egala sau mai mare 200.000 lei, avand ca
obiect prestarea serviciilor de paza si interventie
la obiective de interes national, de preferinta din
sistemul energetic, avand un specific similar cu
obiectivele autoritatii contractante. Se va anexa
copie dupa prima si ultima pagina din contract
( din care sa reiasa obiectul,valoarea si durata),.
Se va completa si Formularul 13.
In cazul unei asocieri aceasta cerinta poate fi
demonstrata printr-un contract incheiat de
oricare dintre ofertantii asociati, impreuna cu
acordul de asociere respectiv.
3. Prezentarea a minim trei recomandari de buna
executie a unor contracte similare.
4. Prezentarea, in mod obligatoriu, a unei polite de
asigurare de raspundere civila pentru societatile
specializate in servicii de paza in valoare de

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 8

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

5.

6.

7.

8.

400.000 lei, valabila pana la 31.12.2010, insotita


de angajamentul privind prelungirea valabilitatii
politei pe toata durata de derulare a contractului.
Dovada indeplinirii acestei cerinte se face in mod
obligatoriu cu copie legalizata a politei de
asigurare de raspundere civila pentru societatile
specializate in servicii de paza in valoare de
400.000 lei, cu valabilitate cel putin pana la
31.12.2010..
Licena de funcionare eliberat de Inspectoratul
General al Poliiei Romne, cu avizul prealabil al
Serviciului Romn de Informaii.
Se vor prezenta licenele de funcionare
pentru desfurarea activitilor de paz,
protecie si monitorizare copie legalizat atat
pentru ofertant (in cazul unei oferte comune
prin ofertant se inteleg toti asociatii) cat si
pentru subcontractanti.
Conductorii societii specializate de paz i
protecie trebuie s fie avizai de inspectoratele de
poliie judeene, sau a Municipilui Bucuresti,
dupa caz, n a crei raz teritorial i are sediul
societatea respectiv.
Se vor prezenta in copie legalizata, avizele
pentru toi conductorii ofertantului (in cazul
unei oferte comune se vor prezenta avizele
pentru
conducatorii
tuturor
societatilor
asociate), cat si avizele pentru conducatorii
subcontractantilor.
Personal de paz atestat, apt fizic i psihic
(personalul care presteaz servicii de paz trebuie
s aiba obligatoriu atestat eliberat de poliie,
certificat de absolvire a cursului de calificare
profesional,
analize
medicale,
testare
psihologic), dup caz avizul poliiei pentru
portarm.
Se va prezenta o declaraie pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de
fals n acte publice, legalizat la notar a
conductorului
ofertantului
/
liderului
asocierii din care s reias c personalul de
paz care va fi folosit n cadrul contractului
inclusiv cel provenind de la subcontractanti, va
ndeplini cerinele de mai sus.
Echiparea i dotarea personalului de paz cu
uniform, nsemne distinctive i echipament de
protecie.
Se vor prezenta nsemnele distinctive
nregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenii i
Mrci, modelul de uniform i lista cu
echipamentul de protecie a agenilor de paz,
atat pentru personalul propriu al ofertantului

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 9

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

cat si pentru personalul apartinand celorlalti


ofertanti asociati (in cazul ofertei comune) si a
subcontractantilor desemnati care va fi utilizat
la prestarea serviciilor.
9. Dispecerate n toate judeele in care exista
obiective ale Sucursalei de Transport Bucuresti,
conform anexelor 2,3 din Caietul de sarcini care
s fie avizate de Inspectoratul General al Poliiei.
Se vor prezenta avizele emise de IGP/IJP
pentru dispeceratele din judetele pe teritoriul
carora se afla obiective ale Sucursalei de
Transport Bucuresti pentru fiecare judet din
zona deservita asa cum prevede legislatia in
domeniu,respectiv ;Bucuresti,jud.Ilfov,jud.
Prahova,jud.Ialomita,jud.Giurgiu,jud.
Calarasi,jud.Dambovita,jud.Bacau,jud.
Teleorman
n cazul inchirierii de dispecerate zonale de la
alte societi se vor prezenta in copie
conform cu originalul , contractele si avizele
acestora, valabile si emise de IGP/IJP teritorial
respectiv, pentru fiecare judet din zona
deservita asa cum prevede legislatia in
domeniu.
Avizele se vor prezenta dupa caz pentru
ofertant, ofertantii asociati (in cazul ofertei
comune) fie ale subcontractantilor desemnati.
Echipe mobile de intervenie rapid n toate
judetele pe teritoriul carora se afla obiective ale
Sucursalei de Transport Bucuresti . Se va
prezenta declaraie notarial pe proprie
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de
fals n acte publice, a conductorului societii
c deine echipe mobile de intervenie n toate
judetele pe teritoriul carora se afla obiectivele
ale
Sucursalei
de
Transport
Bucuresti(obiectivele cuprinse in caietul de
sarcini), conform anexei. In situatia in care
echipele mobile de interventie ce vor fi utilizate
sunt asigurate de ceilalti ofertanti asociati si de
catre subcontractanti se va prezenta si
declaratia acestora privind judetul in care
actioneaza.
La aceast declaraie va anexa lista cu
echipajele mobile de intervenie rapid n toate
judeele ofertate (numr de echipaje i
numrul de persoane din componena
echipajului, plus mijlocul de transport folosit
de echipa mobila).
10. Regulament de organizare i funcionare al
ofertantului, ofertantilor asociati (in cazul ofertei
comune) si al subcontractantilor, in copie
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 10

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Informaii privind subcontractanii

conform cu originalul semnat de conducatorii


respectivelor societati.
11. Se va prezenta o declaraie notarial pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals
n acte publice, a conductorului ofertantului, c
va deine dotrile tehnice necesare ndeplinirii
contractului. Declaratia va fi insotita, in mod
obligatoriu, de o lista in care sunt nominalizate
echipamentele tehnice din dotarea ofertantului, a
ofertantilor asociati (in cazul ofertei comune) si a
subcontractantilor desemnati ce vor fi utilizate in
derularea contractului cu repartizarea acestora in
teritoriu. Se vor prezenta si documente care atesta
modul de asigurare a autovehiculelor de
interventie
(minimum
9
de
asemenea
autovehicule, cate unul pe fiecare judet in sarcina
ofertantului/asocierii+Bucuresti).
12. Se va prezenta in copie legalizata documente din
care sa rezulte ca ofertantul, unul dintre ofertantii
asociati (in cazul ofertei comune) sau un
subcontractant este autorizat conform prevederilor
legale sa organizeze cursuri de pregatire ,,agenti
de paza,,.
13. Se va prezenta o dovada de detinere a unui spatiu
corespunzator pentru desfasurarea activitatilor
didactice si a personalului competent pentru
instruirea agentilor sau un contract de
inchiriere/colaborare in sensul celor de mai sus;
pentru confirmarea desfasurarii activitatilor de
pregatire fizica, ofertantul va prezenta fie dovada
detinerii unei sali proprii de antrenament, fie un
contract de folosire a unor spatii adecvate pentru
activitati sportive, inclusiv dovada colaborarii cu
instructori/ antrenori autorizati in acest scop.
14. Se va prezenta dovada certificarii ofertantului:
. a) Sistemul de Management al calitatii ISO
9001:2008;
b) Sistemul de Management de Mediu ISO
14001:2005;
c) Sistemul de Management al Sanatatii si
Securitatii Ocupationale OHSAS 18001: 2008;
d) Sistemul de Management al Securitatii
Informatiei SR ISO/ CEI 27001:2006;
e) Sistemul de Management al Responsabilitatii
Sociale SA 8000:2008,
toate pentru servicii de paza a obiectivelor, bunurilor,
valorilor si consultanta sau echivalentul lor.
Este obligatorie prezentarea certificatelor in copii
legalizate.
15. Se va completa formularul 14 centralizator avize.
Se va prezenta formularul 11 completat si semnat sau o

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 11

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Solicitat DA

V.5. Dac este aplicabil, modul de


selectare/preselectare

declaratie pe proprie raspundere in cazul in care


ofertantul nu are subcontractanti.
In situatia in care ofertantul are subcontractanti
desemnati, formularul 11 va fi insotit de acordurile de
subcontractare din care sa reieasa zona teritoriala in care
serviciile de paza, interventie si scolarizare vor fi prestate
de respectivul subcontractant.
Nu este cazul.

NOTA- III
. n cazul n care, ofertantul i demonstreaz situaia economic i financiar ori capacitatea
tehnic i/sau profesional prin prezentarea unui angajament de susinere din partea unui ter,
ofertantul va prezenta documentele de calificare ale tertului aferente criteriului pentru care
asigura sustinerea si angajamentul ferm de sustinere al acestuia, dat in fata unui notar
public. Angajamentul ferm va asigura dreptul Autoritatii Contractante de a solicita in mod
legitim indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare cum ar fi:
-a) In cazul in care sustinerea tertului se refer la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv
la dispozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - atunci
angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie s prevad care sunt resursele respective si s
evidentieze faptul c disponibilizarea acestora se va realize neconditionat, in functie de
necesittile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauz.
-b) In cazul in care sustinerea tertului vizeaz indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum
ar fi experienta similar reflectat prin prezentarea unor liste de servicii prestate intr-o perioad
anterioar sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent
obiectului contractului de achizitie public, atunci angajamentul ferm prezentat de ofertant
trebuie s garanteze autorittii contractante faptul c, in cazul in care, contractantul intampin
dificultti pe parcursul derulrii contractului, persoana sustintoare se oblig s asigure
indeplinirea complet si reglementat a obligatiilor contractuale prin implicarea sa direct.
In situatiile prevzute la alin. (a) (b) de mai sus, sustintorul rspunde pentru
prejudiciile
cauzate autorittii contractante ca urmare a nerespectrii obligatiilor prevzute in
angajament, aceasta din urm avand posibilitatea de actiune direct impotriva
sustintorului.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigtor face parte integranta din contractul
de achizitie public.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a
Limba romn
ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la
a ofertei
termenul de deschidere a ofertelor;
n situaii excepionale, comisia poate solicita, inainte de
expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, acordul
ofertanilor de extindere a acestei perioade.
Cererea i rspunsurile vor fi fcute n scris.
Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Ofertantul care nu
este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei
se consider c i-a retras oferta, fr ca acest fapt s atrag
pierderea garaniei de participare.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 12

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

VI.3) Garanie de participare


Solicitat DA

Un ofertant care accept cererea de extindere a valabilitatii


ofertei nu-i poate modifica oferta si va prelungi in mod
corespunzator si perioada de valabilitate a garantiei de
participare.
Ofertantul are obligatia de a prezenta Garantia de participare
la procedura. Garantia de participare trebuie sa fie
irevocabila.
Garania de participare se poate constitui prin orice
instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o
societate bancara ori de o societate de asigurari (formularul
3) care se prezint n original sau prin depunerea unui ordin
de plat (cont STBucuresti- RO 32 RNCB 0078 0070 7564
0001 BCR Sucursala Stefan cel Mare), cu condiia
confirmrii acestuia de ctre banca emitent pn la data
deschiderii ofertelor;
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata
garantiei se va executa:
a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei
garantate; sau
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
- Cuantumul garaniei de participare = 139.167 lei, pentru
participarea cu oferta la procedura.
- Perioada de valabilitate a garaniei de participare este de 90
zile de la termenul de deschidere a ofertelor,respectiv
16.02.2011;
In cazul in care operatorul economic ofertant se incadreaza in
categoria IMM, acesta va prezenta atasat dovezii de
constituire a garantiei de participare, documentele care
potrivit legii atesta inregistrarea acestuia ca IMM.
- Restituirea garantiei de participare se va face n urmatoarele
situatii:
- (1) Pentru ofertantul castigator, in cel mult 3 zile lucrtoare
de la data constituirii garantiei de buna executie.
(2) Garantia de participare, constituit de ofertantii a cror
oferta nu a fost stabilit cstigtoare, se retur- neaz de
autoritatea contractant dup semnarea acordului cadru cu
ofertantii selectati si contractul subsecvent cu cu ofertantul a
crui oferta a fost desemnata cstigtoare, dar nu mai trziu
de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei.
(3) In cazul in care autoritatea contractant se afl,
in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de
participare se restituie dup data expirrii termenului de
depunere a unei contestatii cu privire la aceast decizie, dar
nu mai tarziu de 3 zile lucrtoare de la aceast dat.
(4) Dup primirea comunicrii privind rezultatul procedurii,
ofertantii ale cror oferte au fost declarate necastigtoare au
dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte
de expirarea perioadei prevzute la alin. (2) sau, dup caz, la
alin. (3), dac transmit autorittii contractante o solicitare in

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 13

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

acest
sens.
- Retinerea garantiei de participare (ofertantul pierzand astfel
suma constituit), se poate face atunci cnd ofertantul se afla
n oricare dintre urmtoarele situatii:
a) isi retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit cstigtoare, nu constituie garantia
de buna executie n perioada de valabilitate a ofertei si,
oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului;
In aceeasi perioada de 15 zile de la semnarea de catre ambele
parti a contractului, nu face dovada existentei politei de
asigurare de raspundere civila pentru societatile specializate
de paza valabila pana la 31.12.2010, asa cum s-au cerut in
documentele de calificare sau nu prezinta centralizatorul cu
personalul angajat intocmit asa cum s-a precizat la pct.
V.4).2, dar cuprinzand personalul implicat in derularea
prezentului contract de achizitie.
c) oferta sa fiind stabilit cstigtoare, refuza sa semneze
contractul de achizitie publica n perioada de valabilitate a
ofertei.
d) in cazul in care operatorii economici implicati in
procedura depun contestatie la CNSC, in msura n care
Consiliul respinge contestaia, autoritatea contractant va
reine contestatarilor din garania de participare n raport cu o
valoarea estimat a acordului cadru de 6.958.391 lei, suma de
8255,84 lei.
- Ofertele depuse fara constituirea garantiei de participare,
sau a caror garantie nu indeplineste cuantumul, forma si
valabilitatea solicitata, sau ofertele care nu sunt insotite de
dovada, in original, a constituirii garantiei de participare vor
fi respinse si returnate nedeschise ofertantului daca este
prezent la sedinta de deschidere sau prin posta, daca
ofertantul nu este prezent la sedinta de deschidere.
NOTA- IV
In vederea intocmirea propunerii tehnice si a propunerii financiare, ofertantii au obligatia de a
citi prezenta Documentatie de atribuire, ca un tot unitar luand in considerare toate informatiile
comunicate de autoritatea contractanta in toate sectiunile acesteia.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a
documentelor care o insotesc. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare
pentru costurile respective.
VI.4) Modul de prezentare a
Propunerea tehnica va fi structurata conform cerintelor
propunerii tehnice
prevazute in caietul de sarcini. Aceasta se va prezenta astfel
incat sa se asigure posibilitatea verificarii punct cu punct a
cerintelor prevazute.
Propunerea tehnica poate contine si alte informatii pe care
ofertantul le considera semnificative pentru evaluarea
propunerii tehnice.
Propunerea tehnica va prezenta, in mod obligatoriu un plan
de asigurare cu personal de paza angajat cu contracte de
munca inregistrate si vizate la Inspectoratul Teritorial de
Munca si avand calificarea profesionala adecvata. Acest plan
va fi insotit de un tabel din care sa rezulte pentru fiecare zona
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 14

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

teritoriala in care sunt obiective ale autoritatii contractante


numarul de personal de paza calificat atestat, calificat, in curs
de calificare care va fi utilizat la prestarea serviciilor pe
obiectiv, societatea de paza la care este/ va fi angajat cu
contract de munca si calitatea acesteia in cadrul ofertei
(ofertant, ofertant asociat, subcontractant). Tabelul se va
completa numeric, dupa urmatoarea forma:
ST
Bucuresti
Obiectiv....
...................
Total

personal de
paza
calificat
atestat
npersoane
...................
...................

personal de
paza
calificat

personal
in curs de
calificare

TOTAL

mpersoane
...................
...................

lpersoane
...................
...................

n+m+lpersoane
...................
...................

Transmiterea acestui tabel cu nume, atestat, etc se va face de


catre ofertantul castigator al contractului subsecvent,
conform prevederilor clauzei 11.20 din proiectul de contract
subsecvent. Numarul total pentru personalul de paza calificat
atestat, va reprezenta numarul pentru care se va acorda
punctajul la factorul de evaluare Cp.
Deasemenea se va prezenta un tabel nominal cu personalul
care este atestat, potrivit legii, ca detectiv particular. In
situatia in care acest personal este angajat in cadrul unei
societati de detectivi sau a unor cabinete de detectivi
particulari se vor prezenta licentele acestor societati,
documentele care confera calitatea de detectiv particular
angajatilor acestora si acordurile de subcontractare dintre
ofertant si respectivele societati/cabinete.
VI.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare

Ofertantul va elabora Propunerea financiara astfel incat


aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret.
Propunerea financiara va include formularul de oferta
(Formular 2) care reprezinta elementul principal al
propunerii financiare si va cuprinde pretul total, fara TVA,
solicitat pentru prestarea integrala a tuturor serviciilor
solicitate prin caietul de sarcini. Acest pret va contine toate
costurile si taxele in afara TVA aferente prestarii serviciilor
asa cum sunt specificate in caietul de sarcini, pentru toate
locatiile si pentru toate posturile din locatiile mentionate in
anexele 2 si 3 ale caietului de sarcini, pentru intreaga
perioada de prestare (24 luni) :
Pretul total aferent prestarii serviciului de paza in
24 luni pentru 30* posturi ; Acest pret va fi calculat
astfel:
Tarif unitar(lei/post/lunar)x 30*posturix24 luni
Pretul total aferent prestarii serviciilor de
monitorizare si interventie la obiectivele
STBucuresti si CNTEE Transelectrica. Acest pret va
fi calculat astfel:

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 15

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

(Tarif unitar lunarinternentii /obiectiv X 20 obiective X 24


luni)+Tarif unitarmonitorizare /obiectivX 2 obiective X 24
luni)
Pretul total aferent prestarii serviciilor de
instruire a personalului Sucursalei de Transport
Bucuresti si CNTEE Transelectrica cu atributii in
derularea serviciilor de paza in componenta
prevazuta in Caietul de sarcini. Acest pret va fi
calculat astfel:
Tarif unitar( lei/persoana/sesiune) x 22 persoane x 8
sesiuni;
In Anexa 2 la Formularul de oferta se va prezenta defalcarea
Pretului total aferent serviciului de paza astfel:
- pretul total aferent prestarii serviciului de paza in 29 posturi
permanente (24 ore din 24 ore, 7 zile/saptamana)+1post 10
ore/zi de luni pana vineri.
- pretul total aferent prestarii serviciilor de monitorizare si
interventie ,Acest pret va fi explicitat astfel: (P unitar
lunarinternentii /obiectiv X 20 obiective X 24 luni)+P
unitarmonitorizare /obiectivX 2 obiective X 24 luni)
- pretul total aferent prestarii serviciilor de instruire specifica
a 22 persone ale autoritatii contractante cu atributii in
derularea serviciilor de paza in componenta prevazuta in
Caietul de sarcini.
Tarif unitar( lei/persoana/sesiune) x 22 persoane x 8
sesiuni
b). In Anexa 2 la formularul de oferta se va prezenta
defalcarea Pretului total aferent serviciului de paza astfel:
- in pret unitar lunar aferent unui post de paza (Pu.post);
- in pret total lunar/obiectiv;
- in pret total/obiectiv
- se are in vedere in vedere faptul ca la intrarea in vigoare a
contractului, prestarea serviciului de paza se va efectua
numai in cele 30* posturi specificate in anexa 2 a caietului de
sarcini Lista obiectivelor si a numarului de posturi de
paza/obiectiv .
- se are in vedere ca la 1 post permanent sunt 5 agenti de
paza.
In final pretul total oferta aferent serviciului de paza se va
regasi in urmatoarea formula:
Ptot.serv.paza = (Pserv.paza 30* post )x24 luni
Pretul stabilit in baza ofertei si consemnat in Formularul
de oferta, reprezinta pretul maximal la care ofertantul va
presta serviciile de paza pe fiecare din cele doua durate
de cate 12 luni ale acordului cadru. Aceast pret va fi luat
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 16

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

in considerare la stabilirea semnatarilor acordului cadru.


In procesul de reofertare pentru atribuirea contractelor
subsecvente, tarifele vor face obiectul reofertarii in scopul
reducerii lor.
Pretul din formularul de oferta este exprimat in LEI cu
echivalent in EURO, fara TVA.
Pretul din propunerea financiara in echivalent EURO se va
intocmi la cursul de schimb al BNR din ziua 12.11.2010
( valabil utilizat in aceasta data).
NOTA
Ofertele care prin propunerea financiara solicita un pret
mai mic de 85% din valoarea estimata a achizitiei, vor
depune o justificare economica a pretului solicitat din
care sa rezulte respectarea in totalitate a prevederilor
Contractului Colectiv de Munca, la nivel national pe anii
2007-2010 publicat in Monitorul Oficial, Partea a V-a,
nr.5cc/29.01.2007.
La evaluarea ofertelor, comisia de evaluare nu va lua in
considerare nici o modificare a pretului mentionat in
Formularul de oferta (scrisori de discount, etc.).

VI.6) Modul de prezentare a


ofertei

Daca este cazul:


(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile
aritmetice sau viciile de form numai cu acceptul
ofertantului. In cazul in care, ofertantul nu accept corectia
acestor erori/vicii, atunci oferta sa va fi considerat
neconform si se va respinge.
(2) Erorile aritmetice se corecteaza dup cum urmeaz:
a) dac exista o discrepanta ntre tariful unitar si pretul total,
trebuie luat n considerare tariful unitar, iar pretul total va fi
corectata corespunztor;
b) dac exista o discrepanta ntre litere si cifre, trebuie luat
n considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea
exprimat n cifre va fi corectat corespunztor.
(3) Viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din
cadrul unui document, a cror corectare/completare este
sustinut in mod neechivoc de sensul si de continutul altor
informatii existente initial in alte documente prezentate de
ofertant sau a cror corectare/completare are rol de clarificare
sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un
avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura
de atribuire.
Ofertele se depun: la Registratura Sucursalei de Transport
Bucuresti din Sos. Stefan cel Mare, sector 1, Bucuresti, etaj
1, camera 102, cu respectarea prevederilor pct. VI.7, de mai
jos, introduse separat n cte un plic interior, acestea
introducndu-se ntr-un plic exterior, notnd corespunztor
plicurile interioare cu original i copie.
- Ofertele se depun intr-un exemplar original si intr-un
exemplar copie;

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 17

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Pe plicul sau ambalajul exterior se vor inscrie denumirea


autoritatii contractante, denumirea procedurii de achizitie si
indicatia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA
16.11.2010, ORA 11.00. Deasemenea se va inscrie
denumirea si adresa ofertantului.
Scrisoarea de inaintare (Formularul 1) nu trebuie introdusa in
plic sau ambalajul exterior, ci se vor atasa acestuia.
Daca ofertantul este reprezentat, la sedinta de deschidere de
catre un imputernicit, atunci documentele:
1. Garantia de participare( Daca este cazul, insotita de
documentele privind calitatea de IMM (Formular 15) .
2. Imputernicirea data de conducatorul operatorului
economic persoanei care il reprezinta in aceasta procedura cu
indicarea mandatului acordat acesteia,
se vor preda direct presedintelui comisiei de evaluare la
inceputul sedintei de deschidere a ofertelor.
Daca ofertantul nu are reprezentant la sedinta de deschidere a
ofertelor, si oferta a fost transmisa prin posta, documentele
de mai sus se vor introduce intr-un plic separat de
documentele constitutive ale ofertei, plic ce se va introduce
direct in plicul exterior alaturi de plicurile marcate original
si copie si va fi marcat GARANTIE DE PARTICIPARE.
Ofertele se depun intr-un exemplar original si intr-un
exemplar copie;
In fiecare plic interior se vor introduce cite trei plicuri
marcate: Propunerea financiara, Propunerea tehnica
si Documente de calificare.
Fiecare exemplar al ofertei va avea paginile numerotate i
semnate de reprezentantul autorizat al operatorului
economic. Fiecare document constitutiv al ofertei
(Propunerea financiara, Propunerea tehnica si
Documente de calificare) va avea un opis al documentelor
prezentate.
Documentele de calificare, prevazute la cap V de mai sus se
vor indosaria si opisa astfel:
A. In cazul ofertei depuse in nume propriu cu subcontractanti
(daca este cazul)
- in ordine documentele solicitate la V1, V2, V3 si V4
subpunctele 1, 2, 3, 4, 7, 11 ... 15.
- Fisele aferente fiecarui obiectiv, formular 14 insotit de
documentele solicitate la V4 subpunctele 5, 6, 8, 9 si 10.
B. In cazul ofertei comune depusa de liderul unei asocieri cu
subcontractanti (daca este cazul)
- acordul de asociere semnat de conducatorii tuturor
asociatilor. Acest acord trebuie sa contina toate datele de
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 18

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

identificare a fiecarui asociat, numele conducatorilor,


ponderea fiecarui asociat in prestarea serviciilor, numirea
dintre asociati a liderului asocierii (care va intocmi oferta si
va constitui garantia de participare si garantia de buna
executie) si angajamentul asociatilor privind asumarea
raspunderii atat pentru partea de contract ce o va executa cat
si raspunderea pentru executarea intregului contract.
- in ordine documentele solicitate la V1, V2, V3 si V4
subpunctele 1, 2, 3, 4, 7, 11 ... 15. depuse de fiecare asociat.
- Fisele aferente fiecarui obiectiv, formular 14 insotit de
documentele solicitate la V4 subpunctele 5, 6, 8, 9 si 10.
Tabelele centralizatoare pot fi prezentate si in format
electronic (word,excell) pe suport CD.
NOTA
La completarea fiselor aferente fiecarui obiectiv, operatorii
economici care presteaza servicii la mai multe obiective vor
depune documentele de calificare solicitate la V4
subpunctele 5, 6, 8, 9 si 10 numai la prima fisa, la
urmatoarele vor preciza documentele sunt depuse la fisa
obiectivului ....
Propunerea financiara, intocmita conform prevederilor pct.
VI.5.
Propunerea tehnica, intocmita conform prevederilor pct.
VI.4.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
coninutului, pe toat perioada de valabilitate stabilit de
ctre autoritatea contractant.
Oferta nu va conine rnduri inserate, sublinieri, tersturi
sau cuvinte scrise peste scrisul iniial.
n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale
abilitate n acest sens, documentele respective trebuie s fie
semnate i parafate conform prevederilor legale.
NOTA- V
Ofertantii sunt obligati, indiferent de modalitatea de transmitere a ofertei, sa asigure depunerea
acesteia cel mai tarziu in data limita de depunere a ofertei, inainte de expirarea orei limita
pentru depunere a ofertei prevazuta la pct VI.7, de mai jos.Accesul delegatilor in cladire se face
pe baza de act de identitate sau legitimatie. Rugam operatorii economici interesati sa depuna
oferta sa ia in calcul si timpul aferent accesului in cladire, intrucat inregistrarea orei depunerii
se face automat prin programul informatic de inregistrare a documentelor la Registratura
Sucursalei, situata la etajul I, camera 102. Ofertele inregistrate dupa ora limita nu vor fi luate in
considerare.
VI.7 Data limita de depunere a
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este :
ofertei
16.11.2010, ora 10.00
VI.8) Posibilitatea retragerii sau Ofertele depuse pot fi inlocuite cu oferte modificate,
modificrii ofertei
completate sau retrase numai pana la ora 10.00 din data
limita pentru depunerea ofertelor, precizata mai sus.
Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data
i ora stabilit pentru depunerea ofertelor, adresnd pentru
aceasta, autoritii contractante o cerere de retragere a
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 19

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

ofertei n vederea modificrii. Autoritatea contractant nu


este rspunztoare n legtur cu posibilitatea ofertantului
de a depune noua ofert, modificat, pn la data i ora
limit, stabilit n documentaia de atribuire.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n
sarcina operatorului economic.
Ofertele depuse la alta adresa sau depuse dupa data limita
si/sau dupa ora limita vor fi declarate oferte intarziate
vor fi respinse si se vor restitui ofertantilor nedeschise).
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preul cel mai sczut
Nu
VII.2) Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic X DA
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este Oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic, cu respectarea conditiilor din caietul de sacini.
Oferta va fi evaluata prin calificativele : inacceptabila, neconforma sau admisibila
Aplicarea criteriului de atribuire se face numai asupra ofertelor declarate ADMISIBILE atat
din punct de vedere tehnic cat si economico-financiar.
(1)Oferta este considerat inacceptabila n urmtoarele situatii:
a) a fost depusa dup data si ora limit de depunere sau la o alt adres decat cele stabilite in
anuntul de participare;
b) nu este insotita de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de
valabilitate solicitate in documentatia de atribuire.
c) a fost depus de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de
calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor din
NOTA-III premergatoare cap. VI de mai sus, documente relevante in acest sens;
d) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini;
e) nu asigura respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca
si de protectie a muncii;
f) pretul, fr TVA, inclus in propunerea financiar, depseste valoarea estimat comunicat
prin anuntul de participare;
(2) Oferta este considerat neconform in urmtoarele situatii:
a) nu satisface in mod corespunztor cerintele caietului de sarcini;
b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea
contractant in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase
pentru aceasta din urm iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu
accept renuntarea la clauzele respective;
c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si
care nu pot fi justificate;
d) oferta nu este prezentata pentru toate sucursalele sau nu este defalcata in anexele la
formularul de oferta;
e) n cazul n care, ofertantul nu transmite n perioada precizat de comisia de evaluare
clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care, explicatiile prezentate de ofertant nu
sunt concludente;
d) In cazul in care, ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint continutul
propunerii tehnice sau financiare.
e) In cazul in care, ofertantul nu accept corectia erorilor/viciilor de forma asa cum sunt
specificate la cap VI.5), alin 8, din prezenta fisa de date a achizitiei;
Ofertele inacceptabile sau neconforme se resping de catre Comisia de evaluare.
Departajarea ofertelor declarate ADMISIBILE se va face dupa urmatorul algoritm:
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 20

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

P= 75%X PPret ofertei +25%X P Tehnic


Unde
P-punctaj total
PPret ofertei -punctaj economic
P Tehnic - punctaj tehnic
PPret ofertei = maximum 100 puncte care se vor acorda astfel:
- oferta care prezinta pretul cel mai scazut va fi cotata cu punctajul maxim: 100 puncte.
- celelate oferte vor fi cotate la factorul de evaluare Pretul ofertei dupa formula:
PPret ofertei n = 100x Pretul ofertei cel mai scazut / Pretul ofertei n
Prin pretul ofertei se intelege pretul total pentru prestarea integrala a serviciilor conform
solicitarilor din Caietul de sarcini.

P tehnic = maxim 100 puncte care se vor acorda astfel :


1. Competente privind prestarea unor servicii de calitate, prin pregatirea personalului
(Cpn) = maximum 25 puncte.
- oferta care prin planul de asigurare cu personal prevede prestarea serviciilor de paza
cu personal calificat atestat in numar de 150 de agenti de paza (5 agenti x 30 posturi
de paza), va fi cotata cu punctajul maxim: 25 puncte.
In cazul unei oferte comune acest factor de evaluare va fi constituit de suma
personalului propriu pe care asociatii il prevad pentru prestarea serviciilor.
- celelalte oferte vor primi punctaj conform formulei:

Punctaj Cpn = 25 x nr. Personal calificat atestat n / 150


2. Capacitate sporita de a raspunde unor evenimente deosebite (C se) = maximum 12,5
puncte
Pentru cotarea acestui factor de evaluare ofertantii vor prezenta intr-un tabel, in propunerea
tehnica, valoarea timpilor de interventie la fiecare obiectiv din anexa 2 a caietului de sarcini
Lista obiectivelor si a numarului de posturi de paza/obiectiv.
Tabelul va fi insotit de fundamentarea fiecarui timp din tabel prin precizarea locului de
stationare a echipei de interventie, lungimea traseului de parcurs pana la obiectiv, natura
drumului pe care se efectueaza deplasarea.
Ofertele care prin acest tabel prevad timpi de interventie mai mari de 60 minute vor fi
respinse fiind declarate neconforme
Din timpii de interventie declarati, va fi cotat numai cel mai lung timp de interventie astfel:
fata de timpul maxim de interventie de 60 minute, pentru fiecare fractie de cate 10 minute in
minus, se acorda cate 2,5 puncte pana la punctajul maxim de 12,5 puncte.
3. Capacitate sporita de raspuns la incidente prin folosire de armament (C a) = maximum
37,5 puncte care se vor acorda astfel:
- pentru oferta care face dovada cu documentele legale ca detine autorizatie de utilizare
armament letal se va acorda 25 puncte;
- pentru oferta care face dovada cu documentele legale ca detine autorizatie de utilizare
armament neletal se va acorda 12,5 puncte;
- pentru oferta care nu detine nici o autorizatie se vor acorda 0 (zero) puncte;
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 21

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

4. Capacitate sporita de supraveghere si interventie prin folosirea cainilor de paza (C cp) =


maximum 12,5 puncte.
In baza documentelor justificative care atesta dotarea legala cu caini de paza si a
angajamentului ofertantului ca la solicitarea achizitorului va majora numarul de posturi la
care efectueaza paza si cu caini de paza fata de cerintele caietului de sarcini, fara a solicita
majorarea pretului contractului, se va acorda cate 2,5 puncte pentru fiecare caine de paza
detinut in plus, fata de solicitarea din Caietul de Sarcini, pana la punctajul maxim de 12,5
puncte.
5. Capacitate sporita de a elucida rapid eventualele cazuri in care se produc pagube
beneficiarului, prin efractie si insusiri frauduloase de bunuri (C dp) = maximum 12,5
puncte.
La acest factor de evaluare punctajul se va acorda in baza documentelor doveditoare privind
numarul de persoane cu atestate de detectivi particulari pe care ofertantul ii poate utiliza,
daca este cazul, in perioada de derulare a contractului, astfel:
Pentru un numar de peste 6 atestate sau mai mult se acorda 12,5 puncte;
Pentru un numar de 1-5 atestate: se acorda 5 puncte.
Ofertele care nu fac dovada posibilitatii prestarii acestor servicii vor primi 0 (zero) puncte
la acest factor de evaluare.
Pentru acordarea punctajelor tehnice ofertantii vor insoti formularul de oferta cu un tabel in
care va prezenta valoarea timpilor de interventie la fiecare obiectiv din anexa 2 a caietului de
sarcini Lista obiectivelor si a numarului de posturi de paza/obiectiv, ( tabel care se va anexa,
in copie, si la procesul verbal al sedintei de deschidere) si o declaratie cu valoarea celorlalti
factori de evaluare.
Documentele care fundamenteaza valoarea factorilor de evaluare, inclusiv timpii de interventie
vor face parte din propunerea tehnica.
Punctajul total atribuit unei oferte este compus din suma punctelor atribuite la factorii de
evaluare de mai sus, conform formulei, fiind de maximum 100 puncte.
Punctaj tehnic= Cpn +Cse + Ca + Ccp +Cdp
Pentru selectarea semnatarilor acordului cadru se vor lua in considerare ofertele clasate
pe primele 3 locuri in ordinea descrescatoare a punctajului calculat conform prevederilor
de mai sus.

In cazul in care dupa intocmirea clasamentului final se va constata ca pe locul intai se afla
la egalitate de puncte mai multe oferte ofertantii respectivi vor fi invitati pentru a
reoferta factorul de evaluare Pretul Ofertei, urmand a se recalcula punctajul final al
acestor oferte in functie de noile preturi solicitate. Reofertarea se va continua pana ce va
rezulta un clasament avand pe primul loc o singura oferta.
VIII. NCHEIEREA ACORDULUI CADRU
VIII.1 Ajustarea preului
DA-pt situatii prevazute la art.97 alin.2 lit.a) din
HGR925/2006 cu completarile si modificarile
ulterioare.
VIII.2. Garania de bun execuie a
Garantia de buna executie se va constitui de catre
contractului
operatorul economic semnatar al acordului cadru
DA

numai, in cazul in care incheie un contract


subsecvent.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 22

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de


5% din pretul contractului subsecvent, fara
T.V.A.
Garantia de buna executie trebuie sa fie
irevocabila. Ea se va constitui printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de
o societate bancara ori de o societate de asigurari,
care se prezinta in original.
Nota:
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca
plata garantiei de buna executie se va executa:
a) conditionat, respectiv dupa constatarea
culpei persoanei garantate, in conformitate cu
contractul garantat; sau
b) neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
Valabilitatea garantiei de buna executie va fi de
12 luni si min 15 zile, conform sectiunii 10.2
alin.1)din (proiectul de contract) al prezentei
documentatii de atribuire.
In toate situatiile de acceptare a modificarii
pretului contractului, se va proceda si la
majorarea/diminuarea corespunzatoare a valorii
garantiei de buna executie.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 23

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Compania Nationala Transelectrica SA

Sucursala de Transport Bucuresti

CAIET DE SARCINI
SERVICII SPECIALIZATE DE PAZ I INTERVENIE

Cuprins
1. Date generale
2. Obiective i cerine generale
3. Modalitile de prestare a serviciilor specializate de paz i intervenie
4. Durata contractului
5. Norme de protecia muncii i p.s.i. i protecia mediului
6. Destinaia prezentului caiet de sarcini
7. Condiii privind modul de redactare a ofertei
8. Anexa nr.1 : Plan de paz cadru pentru obiective ale C.N.
Transelectrica Sucursala de Transport Bucuresti
9. Anexa nr.2 : Lista obiectivelor si a numarului de posturi de
paza/obiectiv
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 24

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

10.Anexa nr.3 : Lista obiectivelor cu adresele postale

1. Date generale
CNTEE TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Bucuresti ndeplinete
ca principala funcie:

transportul energiei electrice prin liniile si statiile electrice din cadrul sucursalei
activittile operationale si de administrare a activelor n conditii de sigurant
si eficient economic ;

Activitile ST Bucuresti se desfoar n obiective, care se mpart n urmtoarele


categorii:
- staii electrice de transformare;
- sedii administrative;
- Centre de Exploatare (CE);
- garaje, depozite.
Specificul activitii precum i valoarea i importana instalaiilor existente n
obiectivele STBucuresti impun asigurarea unor servicii de paz i intervenie n condiiile Legii
nr. 333/2003.
Obiectivele sunt distribuite pe teritoriul judeelor conform anexelor.
1.1 Elaborator : ST Bucuresti SMSU ;
1.2 Faza : Caiet de sarcini.

2. Obiective i cerine generale


2.1 Serviciul solicitat este de a se asigura servicii specializate de paz i intervenie n
condiiile Legii nr. 333/2003 privind paza i protecia persoanelor i valorilor, si a
reglementrilor MEC, ANRE i CN Transelectrica.
2.2 Serviciile specializate de paz nenarmat i intervenie vor avea ca obiective primare:
a) Asigurarea interveniei n caz de incident la timp i cu capacitatea necesar;
b) Controlul accesului n obiectiv n conformitate cu procedurile CNTE;
c) Asigurarea proteciei bunurilor i persoanelor n obiectiv;
e) Protecia mediului nconjurtor;
f) Paza proprietii intelectuale;
g) Asigurarea unei capaciti de suplimentare a resurselor pentru perioade limitate n
caz de eveniment (ex. creterea gradului de alert terorist);
h) Utilizarea sistemului integrat de securitate al obiectivului la nivelul de eficacitate i
eficien proiectat n vederea asigurrii calitii serviciului acolo unde exist;
i) Integrarea la nivel regional a serviciilor de paz n vederea dimensionrii eficiente a
resurselor i al sincronizrii activitilor de paz i intervenie cu activitile STBucuresti;
j) Utilizarea dispeceratelor regionale proprii pentru integrarea serviciilor de paz i
intervenie;
k) Instituirea unui plan de asigurare a calitii serviciilor (personalizat pe specificul
obiectivelor care fac obiectul prezentului CS), inclusiv prin dotri tehnice necesare;

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 25

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

l) Folosirea personalului de paz calificat; asigurarea competenelor din punct de vedere


al securitii i sntii n munc i al specificului activitilor i instalaiilor CNTEE
Transelectrica - STBucuresti;
m) Furnizarea ctre reprezentanii beneficiarului i ctre autoritile competente a
informaiilor legate de incidente aprute n timpul activitii de paz;
n) Participarea furnizorului de servicii de paz la paguba produs de un incident n
cazul n care serviciul nu a fost efectuat conform contractului; asigurarea resurselor de
despgubire, inclusiv prin garanii de bun execuie i asigurare de mal praxis n favoarea
beneficiarului.

3. Modalitile de prestare a serviciilor


Conform prezentului caiet de sarcini, sunt solicitate urmatoarele servicii :
A. Servicii de paza
B. Servicii de interventie si monitorizare
C. Servicii de instruire specifica a personalului Transelectrica ST Bucuresti

A. Servicii de paza
3.1 Serviciile de paz vor fi difereniate pe tipuri de obiective:
a) staii electrice de transformare dotate cu sisteme electronice de securitate;
b) staii electrice de transformare fr sisteme electronice de securitate;
c) sediu STB (Sucursal de Transport Bucuresti) si sediul CNTEE Transelectrica SA (din
B-dul Magheru);
d) sedii CE (Centru de Exploatare);
e) garaje, depozite. fr sistem electronic de securitate.
3.2 Pentru fiecare dintre obiectivele STBucuresti, ofertanii i vor dimensiona resursele astfel
nct s asigure satisfacerea cerinelor exprimate la punctul 2 i n conformitate cu planul de
paz cadru prezentat n anexa nr.1.
3.3 pentru toate categoriile de obiective, se vor asigura posturi permanente de paza conform
listei obiectivelor si a posturilor de paza din anexa 2. Numarul total de posturi permanente de
paza ce se vor contracta va fi de 29 posturi +1 post 10 ore/zi de luni pana vineri (27 ptr.
STBucuresti + 3 ptr. CNTEE Transelectrica SA). Se are in vedere ca un post permanent
are 5 agenti de paza.
3.4 Se va asigura protecia persoanelor i valorilor prin mijloace specifice, inclusiv prin
patrulri la momente de timp aleatoare.
3.5 Ofertanii vor preciza:
a) mijloacele de comunicaie propuse;
b) echipamentul care va fii obligatoriu compus cel puin din: nclminte adecvat,
casc de protecie, uniform din bumbac 100%;
c) mijloacele de auto-aprare, intervenie, comunicaie i echipamentele auxiliare
propuse i criteriile de dimensionare a acestora;
d) pentru componentele echipamentului de protecie utilizat se va prezenta Certificat
sau Declaraie de conformitate din partea furnizorului acestuia.
3.6 Ofertanii vor prezenta modul propus de cooperare cu angajaii achizitorului.
3.7 Ofertanii vor prezenta metodele pe care intenioneaz s le utilizeze pentru monitorizarea
i controlul activitilor pe care le desfasoara.
3.8 Se va realiza conectarea la dispeceratul propriu a sistemului de semnalizare i alarmare n
caz de ptrundere prin efracie la sediul STBuc., Centre Exploatare i n staiile care vor fi
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 26

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

dotate cu sistem electronic de securitate. In momentul de fata STBucuresti , nu are obiective


cu securizarea finalizata, dar incepand cu 2011 vor fi min. 2 obiective securizate.
Se vor transmite cel puin urmtoarele semnalizri:
- alarmare la tentativa de efracie sau agresiune;
- alarmare la nceput de incendiu dac sistemul electronic de securitate permite;
- activarea / dezactivarea partiiei perimetrale a obiectivului.
Conectarea se va realiza printr-un comunicator GSM / GPRS folosind comunicaia GPRS
ca soluie de baz i comunicaia printr-o linie telefonic fix (pus la dispoziie de beneficiar)
ca soluie back-up. Comunicatorul va fi pus la dispoziie de ofertant i va trebui s
ndeplineasc urmtoarele cerine tehnice minimale:
a) protocol de comunicare compatibil cu protocolul folosit de dispeceratul de monitorizare
al ofertantului care s permit transmiterea tuturor informaiilor despre starea centralei
antiefracie existent n sediul beneficiarului;
b) conectarea comunicatorului GSM / GPRS cu comunicatorul digital al centralei
antiefracie existent n sediul beneficiarului, dac acesta poate comunica folosind
protocolul Contact ID;
c) minim 4 intrri pentru preluarea principalelor semnalizri din centrala antiefracie
existent n sediul beneficiarului, dac aceasta nu ndeplinete cerina exprimat n
paragraful b);
d) minim 4 ieiri programabile pentru a realiza o interconectare bidirecional cu centrala
antiefracie existent n sediul beneficiarului, programate de ofertant pentru a comunica
deranjamentele survenite n funcionarea comunicatorului GSM / GPRS (n vederea
memorrii acestora n jurnalul de evenimente al centralei);
e) surs de alimentare back-up intern pentru minim 6 ore.
Oferta va include costurile legate de procurarea, instalarea, configurarea, folosirea
comunicatorului (abonamentul la reeaua GSM / GPRS care asigur comunicaia), precum
i de reconfigurare a software-ului de monitorizare pentru a prelua semnalizrile transmise
din obiectivul beneficiarului.
Beneficiarul va pune la dispoziia ofertantului ctigtor tabelul cu zonarea centralei
antiefracie, care va trebui s fie inclus n programul de monitorizare pentru a permite
identificarea rapid i fr echivoc a evenimentului semnalat.
Lista evenimentelor comunicate va fi stabilit de comun acord de reprezentanii
autorizai ai beneficiarului i ai ofertantului ctigtor.
n cazul n care centrala antiefracie existent n sediul beneficiarului nu are
comunicator digital cu protocol Contact ID, beneficiarul va pune la dispoziia ofertantului
ctigtor 4 ieiri de releu programate s retransmit principalele evenimente.
- alte activitati
3.9 Ofertanii vor prezenta schema de resurse umane propus pentru asigurarea funciilor de ef
obiectiv, ef tur etc. n conformitate cu reglementrile n vigoare.
3.10. Pentru cresterea eficientei serviciilor de paza, ofertantii vor trebui ca in cazul unor situatii
identificate ca deosebite, sa poata completa serviciul de paza umana inclusiv prin folosirea de
caini de paza. Se va avea in vedere asigurarea acestui serviciu pentru un numar minim de 1
obiectiv.
3.11. Pentru situatiile in care la obiective ale STBucuresti, apare exacerbarea fenomenului
infractional si se impune o reactie corespunzatoare a agentilor de paza, pentru ca acestia sa
poata face fata unor situatii extreme, la solicitare, firmele de paza vor trebui sa asigure, in
conditiile legii, serviciu de paza inarmat. In functie de situatie, armamentul folosit va fi de tip
letal sau neletal.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 27

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

3.13. In cazul aparitiei unor situatii deosebite, generate de sustrageri de bunuri din obiective,
prestatorul va participa alaturi de beneficiar la analizele de evenimente. Personalul din partea
firmei prestatoare va fi folosit inclusiv la investigarea situatiilor operative care au favorizat
aparitia incidentului, analiza declaratiilor persoanelor implicate in incident precum si modul de
producere a incidentului. In acest scop, un avantaj il constituie faptul ca personalul din partea
prestatorului implicat in analiza incidentelor sa detina competente suplimentare in domeniul
investigatiilor.

B. Servicii de interventie si monitorizare a obiectivelor


Pentru fiecare obiectiv, ofertantii vor detalia modul in care se asigura interventia cu echipe
specializate de interventie. In momentul de fata STBucuresti , nu are obiective cu securizarea
finalizata, dar din 2011 vor fi min. 2 obiective securizate .Se se va detalia modul de realizare a
serviciilor de monitorizare a obiectivulelor: sediu STBucuresti si st.el. Brazi Vest.
Monitorizarea se va efectua numai pentru statiile securizate.
Se vor avea in vedere urmatoarele elemente specifice:
1.
Timpul de interventie este de maxim 60 de minute de la anuntarea incidentului.
Anuntarea incidentului se face prin grija firmei de paza, care trebuie sa fie dotata in mod
corespunzator. Echipa de interventie este formata din minimum 2 agenti de interventie. Pentru
interventie se vor folosi masini specializate (M1G si M1). Se vor prevedea un numar minim de
4 de masini specializate pentru asigurarea acestui serviciu.
2.
Pentru demonstrarea capacitatii de interventie in timpul solicitat, ofertantii vor preciza
locul de stationare a echipelor de interventie pentru fiecare obiectiv, cu mentionarea distantei
pana la obiectiv si tipul de drum de acces.
3.
Pe parcursul derularii contractului, se vor efectua min 1 exercitiu/an, neindeplinirea
conditiilor solicitate conducand la penalitati sau rezilierea contractului.
Pentru efectuarea serviciului de interventie si monitorizare se vor avea in vedere si se
vor specifica orice alte dotari specifice activitatii prestate.

C.

Servicii de instruire specifica privind activitatea de derulare a


contractului de servicii de paza

Personalul cu atributiuni in derularea serviciilor de paza din cadrul TranselectricaSTBucuresti este de 18 de persoane, iar cei din CNTEE Transelectrica = 4 persoane dupa cum
urmeaza:
- Sefi statii = 12 persoane
- Sefi centre = 4 persoane
- Responsabili din partea sucursalelor: 1 responsabil de securitate si situatii de urgenta si 1
inlocuitor ai acestuia
- 4 responsabili la nivelul CNTEE Transelectrica SA
Total persoane ce fac instruirea 22 persoane.
Instruirea se va face trimestrial (8 sesiuni pe toata durata derularii contractului) si se va
suporta de catre prestatorul de servicii in ceea ce priveste cazarea si masa cursantilor.
O sesiune de instruire se va desfasura pe o perioada de maxim 3 zile, incluzand
transportul persoanelor.

4. Durata acordului cadru

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 28

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Se va incheia un acord cadru pe doi ani cu renegociere in fiecare an al acordului


cadru

5. Norme de securitatea muncii, p.s.i. i protecia mediului


5.1 Securitatea muncii :
5.1.1 Personalul firmei prestatoare i va desfura activitatea n Transelectrica (n locaiile
solicitate) n conformitate cu prevederile:
- Legii nr 319/2006 privind Securitatea i Sanatatea n Munc;
- Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 (H.G.1425 /2006);
- Instructiunilor specifice de pretecia Muncii IPSM 2007;
- NSSM privind utilizarea energiei electrice n medii normale 111/2001;
- H.G. 1091/2006 privind cerinede Securitate i Sanatate pentru locul de munc;
- H.G. 1146 / 2006 privind cerine minime de Securitate i Sanatate pentru utilizarea n munc
de ctre lucrtori a echipamentelor de munc.
5.1.2 Agenii de paz vor putea efectua serviciul n obiectivele Transelectrica numai dup
nsuirea unui instructaj pe linie de protecia muncii i PSI, efectuat de ctre personalul de
specialitate al beneficiarului, instructaj care va avea durata de minim 8 ore i va fi consemnat
ntr-un proces verbal semnat de reprezentanii beneficiarului, ai prestatorului i de ctre
personalul de paz.
5.1.3 ncepnd cu prima zi de contract, firma prestatoare va asigura logistica necesar
desfurrii corespunztoare a activitii i anume:
- n timpul rondului executat n instalaii, personalul de paz din posturile de paz
mobile va purta obligatoriu casc de protecie, cizme electroizolante de nalt tensiune i
echipament din bumbac 100%, asigurate de ctre prestator;
- prestatorul va asigura toate registrele prevzute de legislaie pentru desfurarea
corespunztoare a serviciului.
5.1.4 Serviciul de paz se va desfura conform unei Planului de paza, intocmit in conformitate
cu legislatia in vigoare.

5.2.Prevenirea i Stingerea Incendiilor:


5.2.1 n timpul desfurarii activitii n incinta obiectivelor personalul prestator va respecta
ntocmai prevederile:
- Legii 307/2006 pe linie de prevenire i stingere a Incendiilor;
- PE 009 /1993;
- Ordinului MAI 163 / 2007.

5.3. Protecia Mediului:


5.3.1 Personalul executant, prin natura activitii prestate, va manifesta o deosebit atenie
astfel nct s se evite producerea oricror evenimente care s aib efecte nocive asupra
mediului sau asupra strii de sntate a personalului;
5.3.2 Vor fi respectate ntocmai prevederile OUG nr.195/2005 privind protecia mediului;
5.3.3 Firma prestatoare rspunde de eventualele impacturi negative asupra mediului
nconjurtor, rezultate n urma activitii sale .

6. Destinaia prezentului caiet de sarcini


Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 29

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Prezentul document este destinat potenialilor ofertani, persoane juridice romne sau
strine in vederea elaborarii ofertei.

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini

PLAN DE PAZ (cadru)


pentru obiective ale C.N. TRANSELECTRICA ST Bucuresti
CONSIDERENTE GENERALE
Asigurarea pazei obiectivelor reprezint o responsabilitate legal a conductorului
unitii dup cum este stipulat n Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor i protecia persoanelor. n acest sens, trebuie respectate principiile generale:
Protecia se va realiza prin msuri de asigurare a pazei umane i introducerea de elemente
mecanice i echipamente electronice de securitate.
Asocierea componentelor proteciei se va realiza n funcie de importana bunurilor i
valorilor de protejat, a pericolelor i riscurilor la care acestea sunt supuse, conform
determinrilor i evalurilor efectuate de conducerea unitilor.
Serviciul de paz pentru obiectivele C.N. TRANSELECTRICA ST BUCURESTI
va funciona n conformitate cu planul de paz.
Potrivit legii, prin serviciu de paz se nelege (art. 20, alin. 5):
a) paza proprietii mpotriva accesului neautorizat sau a ocuprii abuzive;
b) paza proprietii mpotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum i a altor
aciuni productoare de pagube materiale;
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 30

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

c) detectarea substanelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natur care


pot provoca o pagub;
d) paza proprietii intelectuale;
e) protecia mediului nconjurtor;
f) furnizarea ctre autoritile competente a informaiilor legate de incidentele aprute n
timpul activitii de paz.
Prin planul de paz se stabilesc n principal:
caracteristicile obiectivului pzit;
dispozitivul de paz (numrul de posturi, amplasarea acestora, necesarul de
personal);
consemnele posturilor;
mijloacele mecanice i electronice folosite pentru protecia obiectivelor,
bunurilor, valorilor i persoanelor;
legtura i cooperarea cu alte structuri cu atribuii de intervenie n situaii
deosebite;
regulile de acces;
modul de aciune n diferite situaii.
La planul de paz se anexeaz schia obiectivului cu amplasarea posturilor i a cilor de
acces.
CAPITOLUL 1. CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI
Se vor face precizri privind:
amplasarea obiectivului, poziie geografic, vecinti;
forma i dimensiunile suprafeei locaiei obiectivului;
cile de acces n locaia obiectivului;
caracteristicile gardului perimetral, elemente de protecie i descurajare,
iluminare etc.;
importana obiectivului;
programul de lucru al personalului obiectivului;
punctele cu grad crescut de vulnerabilitate.
NOT: Funcie de caracteristicile obiectivului se vor determina vulnerabilitile, avndu-se n
vedere spectrul larg al acestora, respectiv:
Accesul neautorizat al pietonilor n obiectiv sau n perimetrul obiectivului, fie
accidental, fie premeditat, avnd drept scop furtul, jaful, acte de vandalism,
sabotaj etc. ;
Accesul neautorizat, n zonele critice ale obiectivului, al persoanelor care au drept
de acces n alte spaii ale obiectivului ;
Accesul neautorizat al vehiculelor n perimetrul locaiei obiectivului, fie prin
porile de acces, fie prin zonele perimetrale vulnerabile, accidental sau premeditat,
cu aceleai intenii ca la primul punct ;
Obiecte strine aruncate sau introduse n aria locaiei obiectivului, care pot fi
periculoase, constnd din pietre, sticle incendiare, proiectile, explozivi, substane
toxice etc. ;
Ptrunderi prin gurile de canalizare.
Ali factori i evenimente care trebuie avute n atenie:
Economic: preponderent este furtul de cupru i aluminiu, precum i alte materiale;
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 31

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Amplasarea (locaia). Funcie de vecinti pot exista diveri factori de risc la

intruziune;
Conflicte de munc (greve, reduceri de personal, nenelegeri privind contractele
de munc etc.) ce pot genera momente prielnice pentru tot felul de intruziuni n
obiectiv;
Vecintile (proprieti adiacente) pot facilita i genera tentative de intruziune;
Curiozitatea i ignorana unor persoane, care, vor neaprat s tie ce se afl
dincolo de gardul care delimiteaz locaia obiectivului;
Conflicte civile sau politice, precum acte de terorism, revolte, alte evenimente
publice care mresc nivelul de risc la intruziune;
Eroziune i/sau alunecri de teren care pot crea guri pe sub garduri.

Se vor identifica zonele obiectivului conform caracteristicilor funcionale, respectiv:


Zona B care cuprinde spaiile i ncperile n care se desfoar activiti curente nesecrete i
fr pericol, n care au acces toi angajaii obiectivului, precum i alte persoane din companie,
n interes de serviciu sau invitai din afara companiei. Aceste spaii se refer la:
o birourile - ncperile personalului administrativ;
o spaii pentru activiti auxiliare: ateliere de ntreinere i reparaii, magazii care nu
prezint pericol de incendiu sau explozie.
Zona C care cuprinde spaiile i ncperile n care sunt depozitate date, informaii, documente
cu caracter de secret de serviciu sau cu valoare de patrimoniu. Accesul n aceste zone se face
numai cu avizul funcionarului de securitate al obiectivului i cu aprobarea efului de obiectiv.
Zona D care cuprinde construciile cu spaii de producie i incinte de diverse tipuri n care
sunt amplasate utilaje, maini i instalaii prin care se realizeaz procesul tehnologic de
producie.
Zona E care cuprinde spaiile i ncperile n care exist pericol de incendii i/sau explozii.
Zona se poate compartimenta funcie de gradul de periculozitate pe care-l prezint condiiile
locale, fiind obligatorie asigurarea cu mprejmuire corespunztoare. n aceast zon au acces
numai salariaii care, prin atribuiile sau sarcinile de serviciu stabilite, efectueaz lucrri de
exploatare, ntreinere i reparaii, care au fost autorizai i instruii n acest scop i numai
atunci cnd au efectiv de lucru. Zonele de tip E vor fi marcate cu inscripii vizibile de tipul :
INTRAREA INTERZIS! PERICOL DE INCENDIU (EXPLOZIE)!
Accesul altor persoane n zonele de tip D i E, n afara salariailor care, prin atribuiile
sau sarcinile de serviciu stabilite, efectueaz lucrri de exploatare, ntreinere i reparaii, care
au fost autorizai i instruii n acest scop, se face numai dac sunt nsoite de personalul
autorizat i numai n interes de serviciu. De asemenea, accesul este condiionat de existena
prealabil a instruirii din punct de vedere al proteciei muncii i PSI conform PO n vigoare.
Zona F n aceast zon intr spaii i ncperi n care sunt montate echipamente, instalaii i
utilaje de care depinde funcionarea centralelor i staiilor.
Zona G n aceast categorie intr ncperile i incintele n care funcioneaz servere i
instalaii de telecomunicaii de importan deosebit pentru funcionarea STBucuresti.
Zona H n aceast categorie intr ncperile i incintele n care accesul se face dup reguli
stricte, respectiv, numai cu avizul SMSU i aprobarea Directorului.
CAPITOLUL 2. DISPOZITIVUL DE PAZ
ntreaga activitate de paz i protecie este organizat i se execut n baza Legii
nr.333/2003 cu modificrile i completarile aduse de OU 16/2005 i Legea nr. 9/2007
completate de Regulamentele de ordine interioar i de acces n entitile Companiei Naionale
TRANSELECTRICA" S.A, a prevederilor contractului ntre cele dou pri. Acestea vor fi
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 32

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

respectate ntocmai.
Dimensionarea serviciilor de paz va avea la baz urmtoarele principii:
o Asigurarea interveniei n caz de incident la timp i cu capacitatea necesar;
o Controlul accesului n obiectiv n conformitate cu procedurile locale, regionale i
naionale ale CNTE;
o Asigurarea proteciei bunurilor i persoanelor n obiectiv n special prin cunoaterea i
minimizarea vulnerabilitilor;
o Asigurarea unei capaciti de suplimentare a resurselor pentru perioade limitate n caz
de eveniment (ex. creterea gradului de alert terorist, existena unui grup numeros de
infractori ce nu poate fii controlat etc), prin dublarea personalului existent conform
posturilor existente n fiecare obiectiv n parte, cu personal propriu.
o Instituirea unui plan de asigurare a calitii serviciilor (personalizat pe specificul
obiectivelor care fac obiectul prezentului CS), inclusiv prin dotri tehnice necesare;
o Folosirea personalului de paz calificat; asigurarea competenelor din punct de vedere
al proteciei muncii i specificului activitilor i instalaiilor ST Bucuresti;
o Furnizorului de servicii de paz suport integral daunele materiale la paguba produs de
un incident, n cazul n care serviciul nu a fost efectuat conform contractului; furnizorul
de servicii de paz va asigura resurse de despgubire i asigurare de mal praxis n
favoarea beneficiarului.
CAPITOLUL 3. AMENAJRILE, INSTALAIILE I MIJLOACELE TEHNICE DE
PAZ I ALARMARE
(conform art. 5, alin. 3 din Legea 333 / 2003)
Acest capitol va fi completat cu amenajrile (garduri, gherete, foioare etc), instalaiile
i mijloacele tehnice de paz i alarmare (subsisteme antiefracie, subsisteme de control acces,
subsisteme de supraveghere video, subsisteme de alarmare la nceput de incendiu, sistem de
iluminat i alte mijloace tehnice existente).
CAPITOLUL 4. CONSEMNUL POSTULUI
4.1 Consemnul general
n conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003, art. 48, n timpul serviciului,
personalul de paz este obligat:
a) s cunoasc locurile i punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricror fapte de natur s aduc prejudicii unitilor pzite;
b) s pzeasc obiectivul, bunurile i valorile nominalizate n planul de paz i s
asigure integritatea acestora;
c) s permit accesul n obiectiv numai n conformitate cu reglementrile legale i cu
dispoziiile interne;
d) s opreasc i s legitimeze persoanele despre care exist date sau indicii c au
svrit infraciuni sau alte fapte ilicite n obiectivul pzit, pe cele care ncalc normele
interne stabilite prin regulamentele proprii, iar n cazul infraciunilor flagrante, s opreasc i
s predea poliiei pe fptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infraciunii sau al altor
fapte ilicite, lund msuri pentru conservarea ori paza lor, ntocmind totodat un procesverbal referitor la luarea acestor msuri;
e) s ncunotineze de ndat eful su ierarhic i conducerea unitii beneficiare
despre producerea oricrui eveniment n timpul executrii serviciului i despre msurile luate;
Not: Va anuna de ndat organele de poliie i jandarmerie competente despre
producerea unor fapte de nclcare a ordinii i linitii publice.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 33

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

f) n caz de avarii produse la instalaii, conducte sau rezervoare de ap, combustibili


ori de substane chimice, la reelele electrice sau telefonice i n orice alte mprejurri care
sunt de natur s produc pagube, s aduc de ndat la cunotin celor n drept asemenea
evenimentei;
g) n caz de incendii, s ia imediat msuri de anunare a personalului stabilit prin
Planul de Paz al obiectivului, s sesizeze pompierii i s anune conducerea unitii i
poliia;
i) s sesizeze poliia n legtur cu orice fapt de natur a prejudicia patrimoniul
unitii i s-i dea concursul pentru ndeplinirea misiunilor ce revin poliiei pentru prinderea
infractorilor;
j) s pstreze secretul de stat i cel de serviciu, dac, prin natura atribuiilor, are acces
la asemenea date i informaii.
n afara ndatoririlor de mai sus (prevzute de lege n mod expres), personalul de paz
va respecta urmtoarele cerine:
s poarte inuta stabilit de conducerea societii de paz n exteriorul obiectivului;
n interiorul obiectivului, s fie dotai de ctre societatea de paz, cu echipament
prevzut de normele de protecia muncii n instalaii (cizme electroizolante, casc de
protecie, salopet din bumbac 100%);
s nu se prezinte la serviciu sub influena buturilor alcoolice, s nu consume astfel de
buturi pe timpul serviciului;
s execute ntocmai dispoziiile efilor ierarhici i s manifeste respect fa de
persoanele cu care intr n contact la obiectiv.
s respecte regulile de circulaie pe teritoriul locaiei obiectivului cnd solicit acces la
grupul sanitar.
se interzice cu desvrire fumatul n timpul executrii rondurilor.
4.2 Consemnul particular
a) Felul i locul postului
Post de paz mobil, definit ca un culoar de patrulare cu o lime de 1 m care va urmri conturul
mprejmuirii prin interiorul locaiei obiectivului, sau alte trasee stabilite i inscripionate clar pe
schia obiectivului de ctre beneficiar i care va fi marcat pe planul de situaie al obiectivului.
Patrularea perimetral a obiectivului se va efectua dup un program aleatoriu, i va avea
urmtorul traseu: ...
Agentul de paz va executa serviciul n inut specific, avnd n dotare tomf, spray
lacrimogen, lantern i telefon mobil. Se recomand folosirea i a unui cine de paz (unde este
cazul).
Pentru sediul STBucuresti va fi instituit un post de paz fix, care va realiza controlul accesului
persoanelor i autovehicolelor n sedii.
b) Misiunea postului
asigur securitatea obiectivului;
particip la aprarea obiectivului mpotriva unor aciuni de for care ar pune n pericol
securitatea obiectivului;
asigura i ine evidena accesului personalului n incinte att propriu angajat ct i al
terilor n baza PO TEL 00.31, precum i a mijloacelor de transport mpreun cu toate
materialele care intr sau ies din obiectiv;
asigura inregistrarea corecta a datelor in registrele prevazute de HG 1010/2004
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 34

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

eventualele nereguli vor fi consemnate n registrul de predare - primire a serviciului.


c) Limita zonei interzise: 30 m n jurul locaiei obiectivului.
d) Procedeu de paz: patrulare.
e) ndatoriri speciale
asigur protecia obiectivului mpotriva agresorilor de orice natur, folosind
mijloacele din dotare pentru reinerea i imobilizarea acestora;
interzice staionarea persoanelor strine n zona interzis definit la punctul c);
se supune controlului efectuat de ctre conducerea unitii i organele de poliie;
n cazuri deosebite anun telefonic postul de poliie, postul de jandarmi, personalul
de tur i conducerea societii de paz.

CAPITOLUL 5. STABILIREA CONCRET A PROCEDURII DE ACCES PERSONAL


i AUTOTURISME n INCINTA OBIECTIVELOR.
Se va stipula clar pentru fiecare obiectiv n parte modalitatea de acces a personalului i
autoturismelor n incint n funcie de natura obiectivului protejat (staie sau sediu
administrativ) urmrindu-se evidena clar, pe baza de registru, a personalului care intr i iese
din obiective.
- Personalul pe baz de registru i doar cu aprobarea expres a efului
de tur n cazul staiilor.
Se nregistreaz urmtoarele date: nr. crt., numele i prenumele, serie i nr CI, de unde
provine, scopul accesului, destinaia, ora intrrii - ora ieirii, respectndu-se ntocmai
prevederile Procedurii operaionale de acces TEL 00.31.
- Auto pe baz de registru i doar cu aprobarea expres a efului de tur
n cazul staiilor.
Se nregistreaz urmtoarele date: nr.crt, numrul de inmatriculare al autovehicului,
seria Foii de Parcurs, numele oferului, firma de unde provine, seria i nr avizului de nsoire a
mrfii, ora intrrii, ora ieirii.
CAPITOLUL 6. MODUL DE ACUNE, LEGTUR I COOPERARE CU ALTE
ORGANE CU SARCINI DE PAZ
Pentru rezolvarea situaiilor deosebite create n obiectiv, agentul de paz acioneaz
pentru interzicerea ptrunderii neautorizate a oricror persoane i intervine pentru respingerea
lor, imobilizarea, reinerea, identificarea i predarea acestora organelor abilitate i pentru
conservarea indiciilor i probelor.
nainte i pe timpul aciunii de intervenie, agentul de paz va reine i transmite
organelor abilitate toate informaiile pe care le poate obine privind numrul participanilor,
semnalmentele personale i ale eventualelor mijloace de transport folosite, mijloacele de atac
utilizate, direcia de deplasare a eventualilor fugari, alte date semnificative.
Pentru cooperare n astfel de situaii cu organe i instituii abilitate se vor utiliza
urmtoarele posibiliti de legtur:
Sediul societii de paz
Telefon: .....................
Poliia
Telefon: .....................
Pompieri
Telefon: .....................
Salvarea
Telefon: .....................
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 35

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Serviciul pirotehnic al Poliiei

Telefon: .....................

CAPITOLUL 7. REGLEMENTAREA ACCESULUI N OBIECTIV


Accesul n locaia obiectivului se face conform Regulamentului de ordine interioar.
Scopul urmrit de controlul accesului n obiectiv este:
S permit intrarea persoanelor, a vehiculelor i materialelor autorizate;
S previn:
o Intrarea persoanelor neautorizate;
o Introducerea armelor, a explozivilor, a substanelor chimice de lupt,
a drogurilor, a surselor radioactive sau a oricror altor materiale
i/sau echipamente neautorizate.
Dac obiectivul dispune de sistem de control informatizat al accesului, acesta nu
exclude prezena uman, ci numai o completeaz, cu condiia obligatorie ca att personalul
de paz ct i restul personalului s cunoasc i s respecte cu strictee normele interne de
funcionare.
CAPITOLUL 8. MODUL DE ACIUNE N DIFERITE SITUAII
Pentru prevenirea, limitarea i lichidarea efectelor unor evenimente i situaii,
personalul de paz va aciona difereniat, n raport cu natura acestora, dup cum urmeaz:
a) n caz de atac terorist:
avertizeaz personalul aflat n obiectiv;
blocheaz cile de acces n obiectiv;
acioneaz folosind procedee de lupt cunoscute pentru respingerea atacului.
Dac atacul terorist este materializat prin plasarea unui dispozitiv exploziv sau de alt
natur:
o interzice accesul oricrei persoane n zona periculoas;
o evacueaz persoanele din apropiere;
o supravegheaz de la distan obiectul suspect pn la sosirea forelor specializate,
n toate situaiile;
o anun conducerea societii de paz;
o anun personalul operativ al obiectivului.
b) n caz de incendiu:
avertizeaz personalul aflat n obiectiv;
c) n caz de calamiti naturale:
avertizeaz personalul din obiectiv;
anun conducerea societii de paz.
d) La apariia unor grupuri turbulente n apropierea obiectivului:
alarmeaz imediat Poliia, societatea de paz, solicitnd, dac este cazul, fore de
intervenie;
interzice ptrunderea persoanelor turbulente n obiectiv i ia msuri pentru blocarea
cilor de acces;
observ permanent evoluia aciunilor grupurilor turbulente i ia msuri pentru blocarea
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 36

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

eventualelor tentative de acces ale acestora n obiectiv i pentru prevenirea unor acte
ostile;
nu prsete postul i continu executarea misiunii.

CAPITOLUL 9. DISPOZIII FINALE


Prezentul plan de paz a fost ntocmit de ctre ................... cu sprijinul de specialitate al
................................... Pentru buna desfurare a activitii de paz, se solicit societii de paz
att instruirea profesional a agenilor de paz ct i examinarea lor psihologic.
Controlul personalului de paz privind modul cum i execut atribuiile de serviciu se
face de ctre persoane mputernicite sau de ctre organele de poliie n conformitate cu
prevederile legii. Conducerile celor dou pri contractante vor analiza modul cum se
ndeplinesc prevederile prezentului plan de paz i, dup caz, vor adopta msuri de
mbuntire a activitii.
Eventualele modificri vor fi aduse la cunotina Poliiei ..................... n termen de 5
zile pentru refacerea i completarea prezentului Plan de paz. Planul a fost ntocmit n 5
exemplare:
exemplarul nr. l la ..................
exemplarul nr. 2 la ..................
exemplarul nr. 3 la ...................
exemplarul nr. 4 la ...
exemplarul nr. 5 la ..
Modificrile la prezentul Plan de paz se vor face numai de ctre semnatarii acestuia i
cu avizul Poliiei.
Se anexeaz planul de situaie al obiectivului.
Planul de Paza al Obiectivului va fi vizat de catre Societatea prestatoare dupa intocmirea
acestuia de catre Beneficiar.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 37

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

ANEXA 2 la Caietul de sarcini


Lista obiectivelor si a numarului de posturi de paza/obiectiv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.
2.

ST Bucuresti
Sediu ST Bucuresti
Bucuresti Sud
Autobaza Bucuresti Sud
Domnesti
Depozit Domnesti
Fundeni
Depozit Fundeni
Brazi Vest
Teleajen
Gura Ialomitei
Ghizdaru
Mostistea
Pelicanu
Stalpu
Turnu Magurele
Targoviste
CE Ploiesti
CE Slobozia
total ST Bucuresti

Executiv Magheru
Executiv garaj
TOTAL

Nr. posturi paza permanent


1
2
1
2+ un caine (noaptea)
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
3
3
1
1
27

*2
1
3

* = 1 post (10 ore pe zi de luni, pana vineri ) + 1 post normal (24 ore)

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 38

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

ANEXA 3 la caietul de sarcini


- Lista obiectivelor cu adresele postale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ST Bucuresti
Sediul ST Bucuresti
Bucuresti Sud
Autobaza Bucuresti
Sud
Domnesti
Depozit Domnesti
Fundeni
Depozit Fundeni
Brazi Vest
Teleajen
Gura Ialomitei
Ghizdaru
Mostistea

13 Pelicanu
14 Stalpu
15
16
17
18

Turnu Magurele
Targoviste
Sediul CE Ploiesti
Sediul CE Slobozia

Adresa obiectiv
Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sector 1,
Str. Releului nr. 2, Bucuresti, sector 3,
Str. Releului nr. 3, Bucuresti, sector 3,
Com. Domnesti, Jud. Ilfov
Com. Domnesti, Jud. Ilfov (obiectiv comun cu statia Domnesti)
Com. Dobroiesti, Jud. Ilfov
Com. Dobroiesti, Jud. Ilfov (obiectiv comun cu statia Fundeni)
Com. Brazi, DN1A Ploiesti Bucuresti, Jud. Prahova
Com. Berceni, Jud. Prahova
Com. M. Kogalniceanu, Jud. Ialomita
Com. Stanesti, Jud. Giurgiu
Com. Frasinet, Jud. Calarasi
Pe partea stanga DN 21 Braila - Calarasi, km 126-127, Calarasi, Jud.
Calarasi
Com. Stalpu, Jud. Buzau
Pe partea stanga DN 51A Turnu Magurele Zimnicea, km 0, Turnu
Magurele, Jud. Teleorman
Com. Ulmi, Jud. Dimbovita
Str. Malu Rosu nr. 7,Ploiesti, Jud. Prahova
DN 21Braila - Calarasi,Slobozia, Jud. Ialomita

CNTEE Transelectrica SA
1 Executiv Magheru
2 Executiv Garaj

Str. B-dul Gen.Magheru nr. 33, Bucuresti, Sector 1


Str. Putul de Piatra nr. 11, Bucuresti, Sector 1

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 39

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FO R M U LAR E

Nr.
Formular 1
Formular 2
Formular 3
Formular 4
Formular 5
Formular 6
Formular 7
Formular 8
Formular 9
Formular 10
Formular 11
Formular 12
Formular 13
Formular 14
Formular 15

Continut
Scrisoare de inaintare
Formular de oferta, cu Anexa 1 si Anexa 2
Scrisoare de garantie bancara irevocabila, de participare la procedura
Scrisoare de garantie bancara irevocabila, de buna executie
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
Informatii generale
Informatii privind asocierea
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora
Declaratie de incompatibilitate
Declaratie privind efectivul personalului angajat si al cadrelor de conducere
Centralizator avize
Formulare IMM- daca este cazul

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 40

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

F O R MUL A R E

FORMULARUL 1

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

nregistrat la sediul autoritii Contractante


nr/

SCRISOARE DE NAINTARE

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE


TRANSELECTRICA S.A.-SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI
Sos. Stefan cel Mare nr. 1A , RO 011736, Bucureti, Romnia

Ca urmare a anunului de participare aprut n ziarul.. sub


nr.
din.., privind aplicarea procedurii de licitatie deschisa pentru atribuirea Contractului
de prestare ...................... ...................../(denumirea/numele ofertantului) v transmitem
alturat urmtoarele:
1.Dovada constituirii garaniei pentru participare, n cuantumul i forma stabilite de
dumneavoastr prin documentaia de atribuire.
2. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i intr-un numr de 1
copie:
a) oferta compusa din Documentele de calificare, Propunerea tehnica si Propunerea
financiara.;
b) documentele care nsoesc oferta.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completrii ....
Cu stim,

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 41

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

(semntura autorizat)

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 42

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 2
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT
Catre.............................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinnd documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei, subsemnaii .,
reprezentani ai ofertantului../(denumirea/numele ofertantului)*, ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia menionat mai sus, s
prestam ...... pentru suma . lei, reprezentand ......... euro, la care se adaug taxa
pe valoarea adugat n valoare delei, reprezentand ....... euro. (sumele n
litere i cifre) defalcat conform Anexei 1.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestam
serviciile n conformitate cu graficul de timp anexat in........... luni calendaristice (perioada in
litere si cifre).
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de 90 zile, respectiv pn
la data de /(ziua, luna, anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi
acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta impreuna cu
comunicarea transmisa de dvs, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
5.

Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt
ofert pe care o putei primi.
Data.................
...(semntura), n calitate ............... legal autorizat s semnez oferta
pentru i n numele ........................................ (denumirea/numele operatorului
economic).
*n cazul asocierilor se va indica componena asocierii, folosind modelul de mai jos :
Asocierea

Numele asociailor

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Calitatea asociatilor

Pag. 43

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Anexa 1 la formularul (2) de oferta

Ofertant

Lista de tarife unitare pe tip de serviciu, fara TVA

Nr.
crt.

Denumirea
serviciului

Cantitate / tip de
serviciu

Tarif Unitar / tip


de serviciu

Perioada prestare

Total

cantitat
e

unit. de
masura

valoare
(lei)

unit. de
masura

perioada

unit. de
masura

Lei
fara
TVA

9=3x5x7

Servicii de
paza

30*

posturi

Lei /
post/
luna

24

luni

0.00

Servicii de
interventie

20

obiective

Lei/
obiectiv/
luna

24

luni

0.00

Servicii de
monitorizare

obiective

Lei/
obiectiv/
luna

24

luni

0.00

persoane

Lei/
persoana/
sesiune

sesiuni
(1
sesiune =
3 zile cf.
CS)

0.00

4.
5

Servicii de
scolarizare

22

TOTAL GENERAL (Lei fara TVA)

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

0.00

Pag. 44

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Anexa 2 la formularul (2) de oferta


Ofertant __________________________________

Nr.
Crt
.

Denumire obiectiv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2

ST Bucuresti
Sediu ST Bucuresti
Bucuresti Sud
Autobaza Bucuresti Sud
Domnesti
Depozit Domnesti
Fundeni
Depozit Fundeni
Brazi Vest
Teleajen
Gura Ialomitei
Ghizdaru
Mostistea
Pelicanu
Stalpu
Turnu Magurele
Targoviste
CE Ploiesti
CE Slobozia
total ST Bucuresti
CNTEE
TRANSELECTRICA
Executiv Magheru
Executiv garaj

80

total CNTEE Transelectrica


TOTAL GENERAL
130
OFERTA AFERENT
SERVICII DE PAZA

Numar
Tarif
posturi
unitar
de paza
(lei/post/
/
luna)
obiectiv
3

Total
lunar
(lei)
(3 x 4)
5

Durata
de
prestare
(luni)
6

Total
(lei)
(5 x 6)
7

1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
3
3
1
1
27

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2*
1

0.00
0.00

24.00
24.00

0.00
0.00

0.00

0.00

30**

0.00

0.00

Semnatura autorizata
NOTA!
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 45

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

* Pentru Executiv Magheru se are in vedere ca 1 post este permanent si 1 post 10 ore/zi de
luni pana vineri
** Total general oferta sunt 30** posturi din care 29 posturi permanente si 1 post 10 ore/zi
de luni pana vineri

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 46

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 3
BANCA/Societate de Asigurari

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE
Irevocabila, de participare cu ofert la procedura de atribuire
a acordului cadru .............
Ctre C.N. TRANSELECTRICA S.A. Sucursala de Transport Bucuresti
Sos. Stefan cel Mare nr 1A, RO 011736 ,Bucuresti, Romania
Cu privire la procedura pentru atribuirea acordului cadru de:
noi./(denumirea bncii/societatii de asigurari), avnd sediul nregistrat
la../(adresa bncii/societatii de asigurari), ne obligm fat de CN
TRANSELECTRICA SA Sucursala de Transport Constanta s pltim suma de .......... LEI
a)
b)

conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate; sau


neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate.

cu condiia ca n cererea sa CN TRANSELECTRICA SA - Sucursala de Transport Bucuresti s


specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora
dintre situaiile urmtoare:
1) ofertantul../(denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada de valabilitate
a acesteia;
2) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul... /(denumirea/numele) nu a constituit
garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei;
3) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul.. /(denumirea/numele) a refuzat s
semneze acordul cadru si/sau contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a
ofertei.
4) in cazul in care ofertantul depune contestatie la CNSC, in msura n care Consiliul respinge
contestaia, autoritatea contractant va reine acestuia din garania de participare un cuantum de
8656,77 lei.
Prezenta garanie este valabil pn la data de 16.02.2011.
Parafat de ..n ziua..luna..anul
(semntura autorizat)
NOTA Se va alege una din variantele a) sau b) de mai sus.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 47

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 4
BANCA/Societatea de asigurare ....

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE, IREVOCABILA, DE BUN


EXECUIE
Ctre
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT
AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.Sucursala de Transport
Bucuresti
Sos. Stefan cel Mare nr 1A, RO 011736 ,Bucuresti, Romania
Cu privire la Contractul subsecvent de servicii nr...... incheiat pe data de
intre ........................................... in calitate de prestator si COMPANIA NATIONALA DE
TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.Sucursala de
Transport Bucuresti in calitate de achizitor, pentru prestare, Servicii specializate de
paza si interventie ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de ......... , reprezentand 5 % din valoarea contractului respectiv,
a) orice suma ceruta de acesta in baza cererii achizitorului insotita de documentele doveditoare
cu privire la neandeplinirea obligatiilor ce revin prestatorului astfel cum sunt acestea prevazute
in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.
b) orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la
neandeplinirea obligatiilor ce revin prestatorului astfel cum sunt acestea prevazute in contractul
de achizitie publica mai sus mentionat.
Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din
partea achizitorului sau a prestatorului.
Prezenta Scrisoare de Garantie este valabila incepand cu data emiterii ei pana la data
de ............................
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitatea
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
bancii/societatii de asigurari, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta
scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
(numele bancii/societatii de asigurari)
Data
..
(semnatura autorizata)
NOTA
La intocmirea scrisorii de garantie se va opta pentru varianta a) sau b)

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 48

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 5
OFERTANTUL
.. .......................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca in ultimii
5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de
bani..
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ................

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Operator economic
......................
(semnatura autorizata)

Pag. 49

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 6
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

DECLARAIE
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-persoana juridic], n calitate de ofertant la procedura de licitatie deschisa pentru
achizitia de SERVICII SPECIALIZATE DE PAZ I INTERVENIE, la data de
16.11.2010 organizat de CN Transelectrica SA- Sucursala de Transport Bucuresti, declar pe
proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic
b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data
solicitat.................
c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale si nu au existat motive
imputabile mie care sa fi produs sau sa fie de natura sa produca grave prejudicii
beneficiarilor .
c) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional.
d) Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil
de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
(semnatura autorizat )

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 50

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 7
Operator economic
..
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .............. (denumirea operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,
ca, la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea acordului cadru, avand ca obiect
SERVICII SPECIALIZATE DE PAZ I INTERVENIE codul CPV 79713000-5, la data
de 16.11.2010, organizata de CN Transelectrica SA-Sucursala de Transport Bucuresti, particip
si depun oferta:
in nume propriu;
ca asociat in cadrul asociatiei ............................
ca subcontractant al ...........................
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
sunt membru in grupul sau reteaua a carei liste cu date de recunoastere o prezint in
anexa
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de
atribuire a acordului cadru sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii acordului cadru.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..........................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
................................
(semnatura autorizata)

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 51

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 8

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
al .........................................................................................

mputernicit
(denumirea/numele si sediul/adresa

operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane
juridice
s
furnizeze
informaii
reprezentanilor
autorizai
ai ...........................................................................
(denumirea si adresa autoritaii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatur cu activitatea noastr.

Operator economic,

(semnatura autorizat )

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 52

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ,,TRANSELECTRICA SASUCURSALA DE


TRANSPORT BUCURESTI

Nr. Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
Calitatea
beneficiarului/clientului prestatorului*)
Adresa
3

Preul total al
contractului

Procent Cantitatea
ndeplinit
(U.M.)
de
prestator
%
6
7

Perioada de
derulare**)

1
2
.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizat)
________
*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de
asociaie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de ncepere i de finalizare a prestrii.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 53

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 9
OFERTANTUL
.
(denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE
1. Denumirea companiei:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon, Fax,Telex, E-mail
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare./(numrul, data i locul de
nmatriculare/nregistrare) se va ataa o copie a certificatului.
6. Tipul companiei . (individual, consoriu, corporaie, etc.)
7. Obiectul de activitate, pe domenii/(n conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
8. Naionalitatea original a companiei .
9. Numele i naionalitatea asociailor i participarea lor la capitalul companiei .
10. Numrul de ani de experien n calitate de Contractor General
- n ara de origine ..
- pe plan internaional
11. Numele i adresele companiilor asociate ce vor participa n cadrul proiectului (companie
mam, sucursale, subContractori, etc.)
12. n cazul n care ofertantul este o sucursal, se va descrie implicarea companiei mam n
cadrul proiectului (atunci cnd este cazul)
13. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul/(adrese complete,
telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare) ..
14. Principala pia a afacerilor:
15. Solvabilitate patrimoniala la data de 31.12.2009
16. Lichiditate generala 31.12.2009 ( active circulante/datorii curente):
17. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie


[mii lei]

echivalent [EURO]

2007
2008
2009
Media anuala:
Ofertant
.
(semntura autorizat)
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 54

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 10
OFERTANTUL
.
(denumirea/numele)

INFORMAII PRIVIND ASOCIEREA


Numele asocierii, dac este cazul .
Numele partenerilor din asociere
i)
ii)
iii)
Numele liderului asocierii .
Detalii de contact (persoana de contact, adresa, telefon, fax, e-mail, etc.)
Documentul de asociere (data semnrii, locul, etc.) se va ataa un original al acestui
document*
Responsabilitile asociailor, n % i pe tipuri de activiti (furnizare produse, prestri
servicii, execuie lucrri)
Data completrii.
Ofertant
.
(semntura autorizat)
* Documentul privind asocierea va cuprinde minimal urmtoarele :
- denumirea asocierii (dac este cazul), numele partenerilor de asociere i a
reprezentanilor si legali, desemnarea liderului asocierii,
faptul c toi asociaii sunt responsabili, mpreun i/sau separat, n procentul stabilit i
pentru activitile stabilite, pentru prestarea serviciilor ....................,
- faptul c liderul asocierii va fi autorizat s primeasc instruciunile pentru i n numele
oricrui din asociai,
- faptul c liderul asocierii este responsabil pentru execuia Contractului, inclusiv pentru
plile aferente,
- obligaia asociaiilor de a rmne n asociere pentru toat perioada prestarii
serviciilor.........

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 55

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

FORMULARUL 11
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE


SUNT NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I
SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,
reprezentant
mputernicit
al...........................................................................................,
(denumirea/numele i sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai CN Transelectrica SASucursala de Transport Bucuresti, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu
activitatea noastr.

Operator,
.
(semnatura autorizat )

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 56

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Formular 12
Operator economic
.........................................
(denumirea/numele)

Declaratie de incompatibilitate

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca atat noi in calitate de ofertant/lider al
asocierii, cat si ceilalti ofertanti asociati si toti subcontractanti desemnati nu ne aflam in
niciuna din situatiile de mai jos:
a) de a avea drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de
supervizare i/sau de a avea acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin
pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante CN Transelectrica SA- Sucursala de Transport Bucuresti
b) de a avea persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante CN
Transelectrica SA - Sucursala de Transport Bucuresti, care detin parti sociale, parti de
interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti ori care fac
parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti sau subcontractanti.

Operator economic,
.
(semnatura autorizat )

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 57

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Formular 13
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARAIE
PRIVIND EFECTIVUL PERSONALULUI ANGAJAT
I AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar pe
propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai CNTE Transelectrica
Sucursala de Transport Bucuresti,Sos Stefan cel Mare nr 1A cu privire la orice aspect tehnic
i financiar n legatur cu activitatea noastr.

Numar
total
personal

Personal
Personal
calificat
ca atestat
agent de paza

Personal
Personal
necalificat/din conducere
care in curs
de calificare

de

Total
(n cazul solicitrii)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Data completrii ......................
Operator economic,
.

(semnatura autorizat)

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 58

Nr.
Crt.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Declaratie notariala si lista cu echipajele conf. pct. V4.10) din Fisa de date a achizitiei
Se prezinta anexat.
In centralizator
se va specifica paginatia din documentele de calificare

Calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, subcontractant)

Societatea care asigura echipele mobile de interventie

Ofertant __________________________

Nr. Aviz Dispecerat emis de Politia in raza careia se afla obiectivul de paza
conf. cap. V4.9) din Fisa de date a achizitiei

Locatia dispeceratului de monitorizare

Licenta de functiunare conf. pct V4 .5)din Fisa de date a achizitiei


nr/emitent

Calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, subcontractant)

Societatea care asigura serviciul de monitorizare

Insemnele distinctive ale agentului economic care presteaza serviciul de paza ( conf. pct. V4),8. din Fisa de date a
achizitiei)(se prezinta anexat) in centralizator se specifica paginile la care se regasesc in documentele de calificare)

Aviz pentru conducatorul OPERATORULUI economic care presteaza serviciul de paza,


( conf. pct.V4),6.) din Fisa de date a achizitiei
nr. /emitent/ nume/ functie

Licenta de functiunare conf. pct V4) .5.din Fisa de date a achizitiei


nr/emitent

Calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, subcontractant)

Societatea care asigura serv de paza

Judet

Nr posturi de paza

Denumire obiectiv de paza

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Formular 14
Centralizator avize

..

..

Operator economic,

Pag. 59

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

(semnatura autorizat

FORMULARUL 15
ANEXA1

DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
............................................................
Adresa sediului social
............................................................
Cod unic de nregistrare
............................................................
Numele i funcia
............................................................
(preedintele consiliului de administraie, director general
sau echivalent)
II. Tipul ntreprinderii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
[] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr
anexa nr. 2.
[] ntreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
[] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1)
Exerciiul financiar de referinta*2)
Numrul mediu anual de
Cifra de afaceri anuala
Active totale
(mii
salariati
neta (mii lei/mii euro)
lei/mii euro)

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 60

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Important:
Precizati dac, fata de exerciiul
financiar anterior, datele financiare
au nregistrat modificri care
determina ncadrarea ntreprinderii
ntr-o alta categorie (respectiv
micro-ntreprindere, ntreprindere
mica, mijlocie sau mare).

[] Nu
[] Da (n acest caz
se va completa
i se va ataa o
declaraie referitoare
la exerciiu financiar
anterior)

Semnatura ........................................
(numele i funcia semnatarului,
autorizat sa reprezinte ntreprinderea)
Declar pe propria rspundere ca datele din aceasta declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data ntocmirii ...........................
Semnatura .................................
-------------*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
*2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anuala neta i
activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare
anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu
privire la numrul mediu anual de salariai, cifia de afaceri anuala neta i activele totale se
determina i se declara pe propria rspundere.

ANEXA 2
CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 61

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Seciunile care trebuie incluse, dup caz:


- seciunea A, dac ntreprinderea solicitanta are cel puin o ntreprindere partenera
(precum i orice fise adiionale);
- seciunea B dac ntreprinderea solicitanta este legat cu cel puin o ntreprindere
(precum i orice fise adiionale).
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
Perioada de referinta
Numrul
Cifra de
Total active
mediu
afaceri anuala (mii lei/
anual de
neta (mii lei/
mii euro)
salariai
mii euro)
1.Datele*1) ntreprinderii
solicitante
sau
din
situaiile
financiare
anuale
consolidate
(se
vor
introduce
datele
din
tabelul B1 din seciunea B*2)
2. Datele cumulate*1) n mod
proporional ale tuturor
ntreprinderilor partenere,
dac este cazul (se vor
introduce datele din
seciunea A)
3. Datele cumulate ale tuturor
ntreprinderilor legate*1) (dac
exista) - dac nu au fost deja
incluse prin consolidare la
pct. 1 din acest tabel (se vor
introduce datele din tabelul
B2 din seciunea B)
TOTAL
Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate
pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din anexa nr. 1.
*1) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anuala neta i
activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare
anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu
privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anuala neta i activele totale se
determina i se declara pe propria rspundere.
*2) Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe
baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe
baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare
anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus.

FIA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a ntreprinderii

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 62

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Denumirea ntreprinderii
............................................................
Adresa sediului social
............................................................
Cod unic de nregistrare
............................................................
Numele i funcia
............................................................
(preedintele consiliului de administraie, director general
sau echivalent)
2. Date referitoare la ntreprinderea legat
Perioada de referinta
Numrul mediu anual
de salariati*3)

Cifra de
afaceri
anuala neta
(mii lei/mii
euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

TOTAL
NOTA:
Aceste date rezulta din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac
exista. La acestea se adauga ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate
de aceasta ntreprindere partenera, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor
legate
au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar,
se va adauga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse
prin consolidare.
3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia detinuta*4) de ntreprinderea solicitanta (sau de ntreprinderea
legat prin intermediul creia se stabilete legatura de parteneriat), n ntreprinderea partenera
la care se refer aceasta fia:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Indicai, de asemenea, proporia detinuta de ntreprinderea partenera, la care se refer
aceasta fia, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)
.................................................................
.................................................................
b) Introduceti n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea
celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul
de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2.
Procent

Numrul mediu
anual de
salariai

Cifra de afaceri
anuala neta (mii lei/
mii euro)

Active totale*5)
mii lei/ mii euro)

Valoare rezultat n urma


Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 63

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

aplicrii celui mai mare


procent la datele introduse
n tabelul de la pct. 1
Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.
*3) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exista date privind
numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste
procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia detinuta de fiecare ntreprindere
legat n aceeai ntreprindere partenera.
*5) Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.

Seciunea A
ntreprinderi partenere
Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fia
pentru fiecare ntreprindere partenera a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere
partenera a oricrei ntreprinderi legate, ale carei date nu au fost nc incluse n situaiile
financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceasta fia de
parteneriat trebuie sa fie introduse n tabelul
de mai jos.
1. Date de identificare i date financiare preliminare
Tabelul A.1.
ntreprinderea partenera - Date de identificare
Numele i
prenumele
Cifra de
Active
presedinNumrul
afaceri
totale
Numele sau
telui conmediu
anuala
Adresa
Cod unic
mii lei/
denumirea
siliului
anual de
neta (mii
sediului
de inremii
intreprinde adminissalariai
lei/ mii
social
gistrare
euro)
derii
tratie,
euro)
director
general sau
echivalent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL
NOTA:

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 64

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fisei de parteneriat",
pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitanta este direct sau indirect
partenera.
Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru
tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).
Aceste date rezulta din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale
ntreprinderii partenere, dac exista, la care se adauga n proporie de 100% datele
ntreprinderilor care sunt legate cu aceasta ntreprindere partenera, n cazul n care acestea nu
au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere.
Dac este necesar, adaugati "fise privind legatura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile
care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

Seciunea B
NTREPRINDERI LEGATE
1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicita ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii:
[] Cazul 1: ntreprinderea solicitanta tine situaii financiare anuale consolidate sau este
inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul Bl).
[] Cazul 2: ntreprinderea solicitanta sau una ori mai multe
ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt
inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
NOTA:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitanta deriva din situaiile financiare
anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adauga n mod
proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate,
situate imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare*6).
2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de
calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
Tabelul B1
Numrul mediu
anual de
salariai*7)

Cifra de afaceri
anuala neta (mii
lei/ mii euro)

Active totale mii


lei/ mii euro)

TOTAL
Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din
tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate".
Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare
ntreprinderea
Adresa sediului
Cod unic de
Numele i
legat
social
nregistrare
prenumele
(denumire/date de
presedin- telui conidentificare)
siliului
de adminisDocumentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 65

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

tratie, director
general sau
echivalent
A.
B.
C.
D.
E.
NOTA:
ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n
situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii
solicitante. Datele aferente acestora i o "fia de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.
*6) Definitia ntreprinderii legate din prezenta lege.
*7) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exista date privind
numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi
legate), se va completa o "fia privind legatura dintre ntreprinderi" i se vor adauga datele
din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului
B2 de mai jos.
Tabelul B2
ntreprinderea
numrul:

Numrul mediu
anual de salariai

Cifra de afaceri
anuala neta (mii
lei/ mii euro)

Active totale mii


lei/ mii euro)

1.*)
2.*)
3.*)
4.*)
5.*)
TOTAL
NOTA
Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din
tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile
legate)
*) Atasati cte o "fia privind legatura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 66

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

FIA
privind legatura dintre ntreprinderi nr. ......
din tabelul B2, seciunea B
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse
n situaiile financiare anuale consolidate)
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
............................................................
Adresa sediului social
............................................................
Cod unic de nregistrare
............................................................
Numele i funcia
............................................................
(preedintele consiliului de administraie, director general
sau echivalent)
2. Date referitoare la ntreprindere
Perioada de referinta
Numrul mediu
anual de salariai*7

Cifra de afaceri
anuala neta (mii lei/
mii euro)

Active totale mii lei/


mii euro)

TOTAL
Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.
NOTA:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitanta sunt extrase din situaiile
financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se
adauga n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii
legate, situataimediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n
situaiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere
cu ntreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse
n seciunea A.
*7) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exista date privind
numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile
legate.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Formulare

Pag. 67

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Formulare

Pag. 68

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

PROIECT DE CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII


nr.______________data_______________
Preambul
1. Parti contractante
n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul contract subsecvent
de prestari servicii, ntre :
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
,,TRANSELECTRICA S.A. prin Sucursala de Transport Bucuresti, cu sediul in
Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, telefon 021/317.21.60, fax 021/317.23.00;
021/201.62.16, e-mail secretariat@stdb.ro, inmatriculata la Registrul Comertului sub
numarul J40/8060/2000, CIF RO13328043, avand cont IBAN RO32 RNCB 0078 0070 7564
0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Stefan cel Mare, reprezentata prin Virgil Lichiardopol,
Director si Crinela Mihaela Sburlan, Director economic, in calitate de achizitor;
i
Prestatorul _________________________ cu sediul in ________________,
strada:_______________, numar de inmatriculare ____________ CUI___________ cont nr.
___________________________________________ deschis la banca
______________________ reprezentata prin Director _______________________, in
calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul i preul contractului
2.1. - Prestatorul se oblig s presteze servicii specializate de paz i intervenie,
n condiiile prezentului contract, al caietului de sarcini, ofertei tehnice i planurilor
de paz pentru fiecare obiectiv care fac parte integrant din contract.
Programul de lucru:- 24 ore din 24
Serviciile de paza la obiectivele achizitorului se vor presta in 30* de posturi din care
29 de posturi de paza permanente aferente fiecarui obiectiv+1post 10 ore/zi de luni
pana vineri, conform Anexei 1.
2.2 - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru
ndeplinirea contractului de servicii Servicii specializate de paz i intervenie,
2.3. Preul maxim convenit pentru ndeplinirea contractului este de ______ lei la
care se adauga _____________ TVA, reprezentnd _________ euro, calculat la preturile
unitare si cantitatile din anexa 2 ,,Centralizator de preturi a prezentului Contract, din care:
Pretul serviciilor de paza este ............... lei la care se adauga .......... lei TVA calculat
pentru 30* posturi de paza la un tarif unitar lunar de ......... lei/luna/post de paza pentru o
perioada de prestare de 12 luni;
Pretul serviciilor de interventie este ............... lei la care se adauga .......... lei TVA,
calculat la un tarif unitar lunar de ......... lei/luna/obiectiv pentru o perioada de prestare de 12
luni la 20 obiective;

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 69

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Pretul serviciilor de monitorizare este ............... lei la care se adauga .......... lei TVA,
calculat la un tarif unitar lunar de ......... lei/luna/obiectiv pentru o perioada de prestare de 12
luni la 2 obiective.
Pretul serviciilor de instruire este ............... lei la care se adauga .......... lei TVA,
calculat pentru instruirea unui numar de 22 persoane cu atributii in derularea serviciilor de
paza din cadrul Achizitorului, in cadrul a 4 sesiuni de instruire.
Pretul unitar prevazut la clauza 2.3 se va plati in transe lunare, corespunzator
serviciilor efectiv prestate in luna respectiva.
3. Durata contractului
3.1. - Prestatorul se oblig s presteze servicii specializate de paz i intervenie la
obiectivele cuprinse in anexa 1, n decurs de 12 luni, ncepnd cu data de ...... 2011
3.2 Prin grija prestatorului, planurile de paz ale fiecrui obiectiv n parte vor fi
actualizate i avizate la Poliie n termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului.
3.3 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de
_____________.
4. Definiii
4.1 In prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre o
autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si, un prestator de servicii, in calitate de
prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract
c) servicii activitati a caror prestare face obiectul contractului;
d) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul
de sarcini si in propunerea tehnica;
f) destinatie finala - locul unde prestatorul are obligatia de a presta serviciile sau a livra
rezultatul serviciilor prestate (daca este cazul);
g) produse echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului( dac este cazul);
h) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibilla executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
i) clauza penala=conventie accesorie prin care partile contractante stabilesc prin apreciere
anticipata cuantumul daunelor interese compensatorii (sau moratorii) care vor fi datorate de
partea in culpa in caz de neexecutare a obligatiei contractuale. Stipularea unei clauze penale
prezinta avantajul de a dispensa pe creditor de sarcina de a dovedi existenta si cuantumul
prejudiciului suferit in caz de neexecutare totala sau partiala a obligatiei asumate de debitor.
j) daune = prejudicii suferite
daune interese compensatorii= daune interese acordate pentru neexecutarea totala sau
partiala, sau pentru executarea necorespunzatoare a obligatiei contractuale a debitorului
daune-interese moratorii=daune interese acordate pentru simpla intarziere in
executarea unei obligatii contractuale
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 70

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

daune previzibile=prejudicii suferite de creditor datorita neexecutarii unei obligatii


contractuale a debitorului, care au fost prevazute sau care puteau fi prevazute la data
incheierii contractului.
daune cominatorii=sume de bani pe care debitorul unei obligatii de a face sau de a nu
face este obligat, prin hotarare judecatoreasca sa le plateasca creditorului, pentru fiecare zi
intarziere, pana la executarea in natura a obligatiei sale. Daunele cominatorii constituie un
mijloc de constrangere a debitorului da a-si executa in natura obligatia, iar nu un mijloc de
despagubire a creditorului.
k) zi zi calendaristica; an - 365 zile; luna asa cum se defineste de parti.
l) solicitare = cerere scrisa emisa de achizitor prin care comanda prestarea de servicii
necesare unui obiectiv/proiect.
5. Aplicabilitate
5.1. Contractul de servicii intr n vigoare dupa semnarea de catre ambele parti.
6. Documentele contractului
Documentele ce fac parte integrant din prezentul contract sunt:
- caietul de sarcini
propunerea tehnic i propunerea financiar;
- planurile de paz ale obiectivelor avizate de Poliie n conformitate cu reglementrile
legale .
- convenie de lucrari
- Anexa 1 Lista obiectivelor si posturilor de paza, tarife unitare lunare/post de paza
- Anexa 2 ,,Centralizator de preturi.
7. Standarde
7.1.- Serviciile prestate n cadrul prezentului contract vor respecta standardele si alte
reglementari legale valabile n Romnia.
8.Caracterul confidenial al contractului
8.1. - Prestatorul si achizitorul vor pastra confidentialitatea si, fara acordul scris al
celeilalte parti, nu vor divulga unui tert nici-un document, date sau informatii furnizate direct
sau indirect de catre cealalta parte, in legatura cu contractul, planuri, etc., indiferent daca
aceste informatii au fost furnizate inainte de incheierea contractului, in cursul derularii
contractului sau dupa rezilierea contractului.
8.2. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea
contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare
in vederea indeplinirii contractului. Prestatorul nu va utiliza documente, date si informatii
primite de la achizitor in alte scopuri decat pentru realizarea produselor si serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract.
8.3. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de
informatii referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta, in mod legal, partii contractante inainte ca ea sa fi fost
primita de la cealalta parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
8.4. - Prevederile din pct.8 vor fi valabile si dupa incetarea, indiferent din ce cauza, a
contractului pe o perioad de 5 ani.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 71

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

9. Drepturi de proprietate intelectual


9.1. - Prestatorul l va proteja pe achizitor mpotriva preteniilor unei tere pri
privind nclcarea dreptului de proprietate intelectual.
9.2. - In sensul art. 9.1, de mai sus, prestatorul are obligaia de a despgubi achizitorul
mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie i de a suporta orice daune-interese, costuri,
taxe i cheltuieli de orice natur aferente unei asemenea situaii
10. Garania contractului
10.1 Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie, a Contractului, in
valoare de lei, respectiv 5% din pretul contractului, fara TVA, si a depune
la achizitor in termen de maximum 7 zile de la data semnarii contractului dovada
constituirii acesteia.
10.2 (1) Garantia de buna executie a contractului se va da sub forma unei SCRISORI DE
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE (GBE), avand textul in conformitate cu
formularul anexat, in valoare de ..lei, respectiv 5% din pretul contractului,
fara TVA, emisa de o institutie bancara sau de o societate de asigurari, avand o
valabilitate care sa depaseasca cu 14 zile data de finalizare a serviciilor.
(2) Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce
Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
(3) In situatia in care Prestatorul nu constituie garantia de buna executie in termenul
stabilit la clauza 10.1, de mai sus si prin aceasta intarzie inceperea prestarii serviciilor,
Achizitorul este indreptatit sa incaseze garantia de participare, sa rezilieze contractul
din motive imputabile Prestatorului, sa contracteze serviciile in regim de urgenta cu un
tert si sa ii solicite Prestatorului plata de daune interese care vor acoperi diferenta de
pret dintre pretul prezentului contract si pretul contractului incheiat cu un tert in regim
de urgenta.
10.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, n limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste, nu si executa, executa cu
ntarziere sau isi executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, preciznd totodata obligatiile care nu au
fost respectate. Notificarea va fi remisa in scris cu cel putin 5 zile in prealabil datei
punerii in executare.
10.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie n termen de 14 zile de la
data procesului verbal de receptie finale, efectuat dupa ndeplinirea de catre Prestator a
obligatiilor asumate prin prezentul contract.
11. Responsabilitile prestatorului
11.1. S execute paza, protecia i supravegherea obiectivului prevzut n prezentul contract
i a parcrilor din faa sediului i alte atribuii stabilite n consemnul particular al planului de
paz, n vederea prevenirii i contracarrii oricror fapte sau evenimente de natur s afecteze
desfurarea normal a activitii specifice a achizitorului, precum i prevenirii sustragerii de
bunuri sau valori din interiorul obiectivelor;
11.2. S doteze posturile de paz cu registre de eviden n conformitate cu prevederile
legale, s transmita beneficiarului n ultima zi a fiecrei luni, graficul cu repartizarea pe luna
urmtoare a agenilor de paz, precum i xerocopii dup avizele de paz ale acestora,
eliberate de organele de poliie;
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 72

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

11.3. S ntocmeasc foaia de prezen (centralizatorul de plata) aferent ndeplinirii zilnice a


atribuiilor de paz ale personalului prestatorului repartizat n obiectiv; la sfritul fiecrei
luni aceast foaie de prezen va fi confirmat de achizitor;
11.4. Lunar, s ncheie cu achizitorul cte un proces verbal asupra activitii desfurate de
prestator i a problemelor ivite n aceast perioad;
11.5. S asigure personal specializat pentru dispozitivul de paz, protecie i supraveghere,
confirmat de poliie, dotat cu mijloace de paz i aprare a obiectivului, n condiiile legii,
11.6.S nu repartizeze n dispozitivul de paz persoane bolnave, persoane cu constituie fizic
astenic, persoane care depesc vrsta legal de pensionare;
11.7. S instruiasc personalul propriu pentru a lua msurile corespunztoare n cazul
constatrii svririi unei infraciuni, inclusiv pentru a-i opri pe infractori i a-i preda
organelor de poliie;
11.8. Registrele de poart, dup epuizarea lor, vor fi predate cu proces-verbal conducerii
achizitorului;
11.9. La ncheierea programului de lucru al achizitorului, personalul de paz va lua n
primire, pe baz de proces-verbal, obiectivul stipulat n planul de paz;
11.10. Personalul de paz prin eful formaiei de paz i/sau adjunctul acestuia, va informa
operativ conducerile societii de paz i a beneficiarului despre evenimentele constatate n
timpul desfurrii activitii de paz, anunnd dac este cazul i organele de poliie;
11.11. Persoanele anume desemnate de prestator vor efectua controale de zi i de noapte i
vor consemna n registrul postului de paz ora controlului i constatrile fcute;
11.12. n caz de incendiu, agenii de paz vor anuna achizitorul i vor contribui la luarea
primelor msuri de localizare i stingere a incendiului, anunnd dac este cazul autoritatilor
locale specializate in asemenea interventii;
11.13. Prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradri ale
bunurilor achizitorului produse datorit nendeplinirii ori indeplinirii defectuoase a
obligaiilor agenilor de paz, dupa finalizarea cercetrilor organelor de poliie, (cu uzitarea
politei de asigurare a prestatorului). Vinovia agenilor de paz va fi stabilit de ctre o
comisie mixt, format din reprezentani ai prilor contractante, care se va deplasa la faa
locului, va efectua cercetrile necesare i va evalua cuantumul pagubei, ntocmind un proces
verbal. In cazul unor sustrageri sau degradari ale bunurilor achizitorului, prestatorul va
furniza dovezi credibile care sa permita recuperarea prejudiciului. In caz contrar, prestatorul
va fi penalizat cu 5% din valoarea facturii pe luna respectiva la primul eveniment, si cate 10
% pentru urmatoarele 3 evenimente desfasurate pe perioada unui an calendaristic. La al
cincilea eveniment inregistrat pe perioada aceluiasi an calendaristic, penalizarea prestatorului
va fi de 25 % din valoarea facturii lunare, achizitorul rezervndu-i dreptul de a rezilia
contractul de servicii cu prestatorul.
11.14. Odata cu dovada constituirii Garantiei de buna executie a prezentului contract,
Prestatorul va depune la Achizitor, in copie legalizata polita de asigurare in valoare de
400.000 lei valabila pana la 31.12.2010 si in viguoare la data intrarii in viguoare a
prezentului contract insotita de angajamentul privind prelungirea valabilitatii politei pe toata
durata de derulare a contractului.
Prestatorul trebuie sa o reinoieasca si sa depuna dovada a reinoirii cu cel putin 15 de zile
inaintea expirarii precedentei sub sanctiunea rezilierii contractului si incasarii garantiei de
buna executie.
11.15. Prestatorul asigur instruirea agenilor de paz conform precizarilor din caietul de
sarcini, n sensul executrii atribuiilor specifice i pune la dispoziia achizitorului, pe toat
durata derulrii contractului, efectivele stabilite de acesta i asigur echipamentul necesar
ndeplinirii serviciului de paz.
11.16 Prestatorul are obligaia ca, pentru personalul care asigur paza n staiile electrice, s
ntocmeasc instruciuni proprii de protecia muncii, n funcie de riscurile existente n
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 73

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

locurile unde are acces conform planului de paz, instruciuni aprobate de organele abilitate
din domeniul securitii muncii i avizate de achizitor, cu specificarea dotrilor cu mijloace
individuale i colective de protecie. Pentru acest personal are obligaia s-i asigure uniform
confecionat din fibre naturale 100% (bumbac) i s-l doteze cu casc de protecie i
nclminte adecvat, casc de protecie, uniform din bumbac 100%.
11.17. Prestatorul este obligat s efectueze instructajul de protecia muncii, a mediului i PSI
la termenele legale; Agenii de paz vor putea efectua serviciul n obiectivele Transelectrica
numai dup nsuirea unui instructaj pe linie de protecia muncii i PSI, efectuat de ctre
personalul de specialitate al beneficiarului, instructaj care va avea durata de minim 8 ore i va
fi consemnat ntr-un proces verbal semnat de reprezentanii beneficiarului, ai prestatorului i
de ctre personalul de paz. Eventualele accidente de munc, acidente de mediu sau incendii
petrecute n timpul prestrii serviciului de paz n care este implicat personalul prestatorului
se nregistreaz la prestator.
11.18 Prestatorul va realiza conectarea la dispeceratul propriu a sistemului de semnalizare i
alarmare n caz de ptrundere prin efracie la sediul STBuc., Centre Exploatare i n staiile
dotate cu sistem electronic de securitate.
Se va realiza conectarea la dispeceratul propriu a sistemului de semnalizare i alarmare n caz
de ptrundere prin efracie la sediul STBuc., Centre Exploatare i n staiile care vor fi
dotate cu sistem electronic de securitate. Se vor transmite cel puin urmtoarele
semnalizri:
- alarmare la tentativa de efracie sau agresiune;
- alarmare la nceput de incendiu dac sistemul electronic de securitate permite;
- activarea / dezactivarea partiiei perimetrale a obiectivului.
Conectarea se va realiza printr-un comunicator GSM / GPRS folosind comunicaia GPRS
ca soluie de baz i comunicaia printr-o linie telefonic fix (pus la dispoziie de
beneficiar) ca soluie back-up. Comunicatorul va fi pus la dispoziie de ofertant i va trebui s
ndeplineasc urmtoarele cerine tehnice minimale:
f) protocol de comunicare compatibil cu protocolul folosit de dispeceratul de
monitorizare al ofertantului care s permit transmiterea tuturor informaiilor despre
starea centralei antiefracie existent n sediul beneficiarului;
g) conectarea comunicatorului GSM / GPRS cu comunicatorul digital al centralei
antiefracie existent n sediul beneficiarului, dac acesta poate comunica folosind
protocolul Contact ID;
h) minim 4 intrri pentru preluarea principalelor semnalizri din centrala antiefracie
existent n sediul beneficiarului, dac aceasta nu ndeplinete cerina exprimat n
paragraful b);
i) minim 4 ieiri programabile pentru a realiza o interconectare bidirecional cu
centrala antiefracie existent n sediul beneficiarului, programate de ofertant pentru a
comunica deranjamentele survenite n funcionarea comunicatorului GSM / GPRS (n
vederea memorrii acestora n jurnalul de evenimente al centralei);
j) surs de alimentare back-up intern pentru minim 6 ore.
n cazul n care centrala antiefracie existent n sediul beneficiarului nu are
comunicator digital cu protocol Contact ID, beneficiarul va pune la dispoziia ofertantului
ctigtor 4 ieiri de releu programate s retransmit principalele evenimente.
11.19 Participarea furnizorului de servicii de paz la paguba produs de un incident n cazul
n care serviciul nu a fost efectuat conform contractului; asigurarea resurselor de
despgubire, inclusiv prin garanii de bun execuie i asigurare de mal praxis n favoarea
beneficiarului.
11.20 Prestatorul are obligatia de a prezenta centralizatorul cuprinzand personalul angajat in
derularea prezentului contract, intocmit conform Declaratiei privind efectivul personalului
angajat si al cadrelor de conducere, prezentata la oferta.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 74

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

11.21 Prestatorul are obligatia sa asigure personal specializat pentru dispozitivul de paza,
protectie si supraveghere, confirmat de politie, dotat cu mijloace de paza si aparare a
obiectivului, in conditiile legii.
12. Responsabilitaile achizitorului
12.1. S asigure condiiile necesare desfurrii activitii de paz cu respectarea normelor
de protecia muncii i PSI.
12.2. S coopereze cu prestatorul pentru rezolvarea operativ a neajunsurilor constatate,
precum i pentru mbuntirea msurilor de paz
12.3. S incheie cu prestatorul o convenie NPM, PSI i de mediu
12.4. S pltesc prestatorului tariful lunar stabilit, n condiiile i n cuantumul prevzut n
prezentul contract.
13. Recepie i verificri
13.1. (1) Achizitorul, mpreun cu prestatorul, verific modul de prestare a serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile prezentului contract, si a documentelor acestuia,
Caietul de sarcini, propunerea tehnica si procedurile de lucru, parti integrante din contract,
ntocmind lunar procesul verbal de confirmare a prestaiilor executate;
13.1. (2) Achizitorul va efectua o evaluare periodica a serviciilor de paza si interventie
verificand respectarea timpiilor de interventie ofertati si respectarea consemnului din planul
de paza. Rezultatele evaluarilor vor fi consemntate in procese verbale semnate de
reprezentanti ai partilor.
13.2.Prestaiile executate vor fi confirmate de ctre reprezentantii desemnati ai Achizitorului.
14.Incepere, finalizare, ntrzieri, sistare
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data depunerii la
achizitor a dovezii constituirii garantiei de buna executie, dar nu mai tarziu de data stipulata
la clauza 3.1, de mai sus.
(2) Prestarea serviciilor de paza si a serviciilor de monitorizare si interventie incepe
pentru obiectivele STB avand 30* posturi de paza, conform prevederilor Anexei 1 Lista
obiectivelor si posturilor de paza, tarife unitare lunare/post de paza
(3) La cererea expresa a Achizitorului, Prestatorul va infiinta si va incepe prestarea la
noi posturi de paza aferente obiectivelor la care Achizitorul va solicita majorarea numarului
de posturi de paza prevazute initial notificand Prestatorul cel mai tarziu cu 24 ore inainte de
data inceperii prestarii in aceste posturi. Prestarea acestor servicii va incepe la termenul
solicitat de Achizitor si se va intinde pe perioada ceruta de acesta, tariful lunar aferent
fiecarui nou post de paza va fi identic cu cel prevazut in Anexa 1, document al prezentului
contract.
(4) In functie de necesitate si de evaluarile de risc Achizitorul isi rezerva dreptul de a
reduce numarul de posturi de paza, cu o notificare emisa Prestatorului cu 30 de zile inainte.
14.2. (1) Serviciile prestate n baza prezentului trebuie s corespunda cu graficul de
prestare, parte integranta a prezentului contract.
14.3. Cu excepiile prevederilor cap.21 Fora major orice ntrziere n ndeplinirea
contractului d dreptul achizitorului de a solicita, prestatorului, penaliti potrivit cap.18 din
prezentul contract.
15. Modaliti de plat
15.1. - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre prestator, in baza facturii fiscale, ce
va fi emisa catre Achizitor dupa data inregistrarii centralizatorului de plata semnat de catre
reprezentantii desemnati ai achizitorului si prestatorului.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 75

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

15.2 Plata facturii se poate face prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului, sau
prin alte forme de plata prevazute de legislatia in vigoare, in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii fiscale la achizitor, in conditiile respectarii clauzelor contractuale.
15.3 - Platile trebuie sa fie facute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor efectiv
prestate conform contractului. Serviciile executate trebuie sa fie dovedite, prin intocmirea
centralizatorului de plata ntocmit astfel nct sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.
16. Actualizarea preului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate sunt cele declarate in propunerea
financiara, document al prezentului contract.
16.2 Pretul in lei este ferm si revizuibil doar in situatiile prevazute la art. 97 alin 2
lit. a) pe toata durata de prestare a prezentului contract.
17. Amendamente
17.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional semnat de reprezentanii lor
legali, numai n cazul apariiei unor circumstante care lezeaz interesele comerciale legitime
ale acestora, i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului,si in cazul in care
apare necesitatea de solicitare a unor servicii suplimentare sau diminuarea unor servicii.
18. Penaliti, daune interese
18.1. - (1) In cazul in Prestatorul nu incepe prestarea serviciilor la data prevazuta in
contract la clauza 3.1, Achizitorul va calcula iar Prestatorul va plati, penalitati in suma
echivalenta cu o cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, din valoarea neexecutata a
Contractului.
Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi 15% din valoarea contractului.
Atunci cand penalitatile calculate ating limita maxima de 15% din valoarea
contractului, Achizitorul va notifica in scris Prestatorul sa remedieze situatia aparuta in
termen de 15 zile de la notificare, in caz contrar se aplica prevederile clauzei Rezilierea
contractului.
(2) In afara acestor penalitati Achizitorul va calcula si Prestatorul va plati:
- penalitatile prevazute la clauza 11.13. din contract.
- pentru nerespectarea timpilor de interventie ofertati si/sau pentru
nerespectarea consemnului din planul de paza se vor calcula penalitati pentru
fiecare situatie astfel:
i. 5 % din valoarea lunara a serviciului la prima abatere.
ii. 15 % din valuarea lunara a serviciului la a doua abatare.
iii.
rezilierea contractului la a treia abatere.
(3) Plata penalizarilor calculate se va efectua in baza unei facturi emise de catre
Achizitor. Prestatorul va achita factura/facturile de penalizare in maxim 30 (treizeci) de zile
de la data primirii facturii/facturilor.
(4) In cazul in care Prestatorul nu achita factura/facturile de penalizare in termenul
mentionat mai sus, Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie.
18.2. - In cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la
inregistrarea facturii atunci, Achizitorul va plati in afara sumei datorate, penalitati in suma
echivalenta cu o cota de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere aplicata la suma ramasa
neachitata la data scadentei.
Valoarea maxima a acestor penalitati nu va depasi valoarea intarziata la plata.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 76

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

19. Rezilierea contractului


19.1. - Dac ntrzierile n efectuarea serviciilor persist dovedind incapacitatea
prestatorului de a executa contractul, sau calitatea serviciilor prestate nu este considerate
satisfacatoare, achizitorul are dreptul s rezilieze contractul fara nici o alta formalitate
prealabila i s-i pretind daune-interese.
19.1.1. - Prestatorul poate cere rezilierea contractului dac:
a) achizitorul nu-i ndeplinete o obligaie care este n sarcina sa, cu excepia
obligaiei de plat, i prin aceasta l pune pe prestator n situaia de a nu putea presta
serviciile;
b) achizitorul este declarat n stare de faliment;
19.1.2. - Achizitorul poate cere rezilierea contractului dac:
a) prestatorul a fost declarat n stare de faliment, se emite ordin de executare
mpotriva lui, intr n lichidare juridic n vederea fuzionrii sau are o ipotec pe capital;
b) prestatorul a abandonat contractul;
c) prestatorul nu ncepe/deruleaz serviciile fr s aib un motiv justificat sau nu reia
serviciile suspendate n termenul stabilit la primirea dispoziiei scrise de rencepere a
serviciilor;
d) prestatorul neglijeaz n mod flagrant i repetat s-i ndeplineasc obligaiile
contractuale, dei a fost notificat de achizitor;
e) prestatorul a subcontractat o parte de servicii, fara acordul achizitorului.
f) in conditiile prevazute la clauza 11.13.
g) in conditiile prevazute la clauza 18.1.
h) constatarea inexistentei politei de asigurare (inceperea valabilitatii acesteia si
neefectuarea actualizarii asa cum se prevede la clauza 11.14).
j) Neindeplinirea de catre Prestator a obligatiilor asumate conform clauzei 14.1. (3)
din contract.
19.1.3 Cererea de reziliere a contractului (notificarea) pentru motivele menionate la
clauzele. 19.1.1 i 19.1.2 se va comunica n scris prii contractante, cu cel puin 15 zile
lucrtoare anterior datei solicitate de reziliere. Dac n termen de 15 zile, de la data
notificrii, partea notificat nu formuleaz obieciuni asupra motivului de reziliere invocat n
notificare astfel nct prile contractante s iniieze rezolvarea amiabil i reluarea
contractului, aceasta se consider acceptat i se procedeaz n consecin.
In cazul n care partenerul de contract nu-i nsuete motivele invocate pentru
reziliere, i soluionarea amiabil a acestei situaii nu a fost posibil, aceasta disput devine
litigiu care se va soluiona conform prevederilor clauzei.22.
19.2. Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, n cel mult 30
zile de la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului i care conduc la imposibilitatea derularii prezentului contract.
19.3. - In cazul prevzut la clauza 19.2 , prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii
unilaterale a contractului.
20. Cesiunea
20.1. - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile asumate
prin contract, fr s obin n prealabil acordul scris al achizitorului.
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania
sau orice alte obligaii asumate prin contract.
21. Fora major
21.1. - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor
asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care acioneaz aceasta.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 77

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

21.2. - Indeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a fortei


majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.3. - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica
celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i de a lua orice msuri care i
stau la dispoziie, n vederea limitrii consecinelor.
21.4. - Se consider caz de for major situaiile intervenite independent de voina
prilor, imprevizibile, inevitabile, i care nu pot fi ocolite, care apar dup intrarea n vigoare
a contractului, mpiedicnd una din pri s-i ndeplineasc, total sau parial, obligaiile
asumate prin prezentul contract. Greva propriilor angajai nu poate constitui caz de for
major.
21.5. - Cazurile de for major care mpiedic una din pri s-i ndeplineasc, total
sau parial, obligaiile asumate prin prezentul contract, pot fi opuse celeilalte pri, numai
dac partea care le invoc, comunic n scris, n termen de maximum 3 zile de la data
apariiei cazului de for major, celeilalte pri, situaia intervenit, i prezint n alte 14 zile
ulterioare, un certificat emis de autoritile competente, privind realitatea evenimentului
invocat, legalitatea constatrii lui, precum i durata sa.
21.6. - In situaia cnd cazurile de for major aprute i invocate conform clauzei.
21.5 de mai sus, au o durat mai mic de 30 zile, se prelungesc n mod automat, cu perioada
de timp respectiv, termenele de ndeplinire a obligaiilor prii care le-a invocat. Dac
acestea au o durata mai mare de 30 zile, prile contractuale vor analiza dac, i n ce condiii
pot continua contractul. In aceast situaie, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.
21.7 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept
a prezentului contract fara ca vreo una dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune interese.
22. Soluionarea litigiilor
22.1. - Dac ntre achizitor i prestator apare o nentelegere sau o disput de orice
natur cu privire la sau care provine din execuia contractului, prile vor cuta s soluioneze
disputa pe cale amiabil, prin tratative directe.
22.2. - Dac prile nu reusec s rezolve disputa pe cale amiabil n termen de 15 zile
de la nceperea concilierii, disputa va fi supus spre soluionare instantelor judectoreti
competente.
23. Limba care guverneaz contractul
23.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.
23.2. - Corespondena i comunicrile fcute i toate documentele ce urmeaz s fie
elaborate conform contractului vor fi redactate n limba romn.
23.3. - Orice alte documente necesare derulrii contractului ce sunt redactate n orice
alt limb se vor preda nsoite de traducerea acestora n limba romn.
24. Comunicri
24.1. - Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris. Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul
transmiterii ct i n momentul primirii.
24.2. - Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau
e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii respective.
25. Legea aplicabil contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 78

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

26. Dispoziii finale


26.1. Prezentul contract a fost semnat astzi ., n 2(dou) exemplare
originale, cte 1(un) exemplar n posesia fiecrei pri.
Achizitor
Director,

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Prestator
Director

Pag. 79

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

PROIECT DE ACORD-CADRU DE SERVICII


nr. ________ data ___________

In temeiul Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de


achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile si completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul
acord-cadru de prestri servicii,
intre:
Parti semnatare
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
,,TRANSELECTRICA S.A. prin Sucursala de Transport Bucuresti, cu sediul in
Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, telefon 021/317.21.60, fax 021/317.23.00;
021/201.62.16, e-mail secretariat@stdb.ro, inmatriculata la Registrul Comertului sub
numarul J40/8060/2000, CIF RO13328043, avand cont IBAN RO32 RNCB 0078 0070 7564
0001 deschis la B.C.R. - Sucursala Stefan cel Mare, reprezentata prin Virgil Lichiardopol,
Director si Crinela Mihaela Sburlan, Director economic, in calitate de in calitate de
achizitor;
, n calitate de promitent-achizitor,
i

I.... ................ ........................... . denumire operator economic , adres


sediu

.....................................................................
telefon/fax .................................. numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal
................................... cont (trezorerie, banc) ................................................... reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea
conductorului) funcia...............................................
n calitate de promitent prestator 1, pe de alt parte.
II. .... ................ ........................... . denumire operator economic , adres
sediu

.....................................................................
telefon/fax .................................. numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal
................................... cont (trezorerie, banc) ................................................... reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea
conductorului) funcia...............................................
n calitate de promitent prestator 2, pe de alt parte
III.... ................ ........................... . denumire operator economic , adres
sediu

.....................................................................
telefon/fax .................................. numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal
................................... cont (trezorerie, banc) ................................................... reprezentat
prin ................................ ................................................................
(denumirea
conductorului) funcia...............................................
n calitate de promitent prestator 3, pe de alt parte
a intervenit prezentul acord-cadru in condiiile in care prile promitente raman neschimbate
pe toata durata de desfurare.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 80

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Acord cadru : Servicii specializate de paza si interventiela obiectivele S T Bucuresti


1.

Obiectul acordului-cadru.
1.1.

Obiectul acordului-cadru l constituie achiziionarea de ctre promitentulachizitor i prestarea de ctre promitentul-prestator a Servicii specializate de
paza si interventiela obiectivele S T Bucuresti Prezentul acord-cadru nu impune
promitentului-achizitor nici o obligaie de a achiziiona Servicii specializate de
paza si interventiela obiectivele S T Bucurestii nu confer promitentuluiprestator un drept cert de prestare a acestor servicii.

1.2.

Prezentul acord-cadru va produce efecte juridice numai mpreun cu


contractele subsecvente ce vor fi emise n baza prevederilor acestuia, avnd clauzele
din "Contractul subsecvent de prestri servicii" document al acestui acord-cadru.
2. Documentele acordului-cadru
2.1 Documentele acordului-cadru sunt:
- Caietul de Sarcini
- Propunerile tehnice si propunerile financiare
- Contractul subsecvent de prestri servicii
- Lista cu tarifele unitare - Anexa 1
3.

Obligaiile promitentului-prestator

3.1 Promitentul-prestator se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu


promitentul-achizitor, sa presteze Servicii specializate de paza si interventiela
obiectivele S T Bucuresti prevazute in Anexa 2 la Caietul de sarcini, cod CPV79731000-5, n
condiiile convenite n prezentul acord-cadru.
3.2 Promitentul-prestator declarat ctigtor al unui contract subsecvent, in urma relurii
competiiei, are obligaia de a semna cu promitentul-achizitor, contractul subsecvent, in
maximum 5(cinci) zile lucratoare de la data primirii comunicrii privind ctigarea acestuia
si de a constitui garania de buna execuie conform prevederilor contractului subsecvent.
3.3Promitentul-prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte calitatea prevzuta in
caietul de sarcini si propunerea tehnica, documente ale prezentului acord-cadru.
3.4 Promitentul-prestator se obliga sa nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
4.

Obligaiile promitentului-achizitor
4.1 Promitentul-achizitor se obliga ca in baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-prestator sa achiziioneze Servicii specializate de paza si
interventiela obiectivele S T Bucuresti prevazute in Anexa 2 la Caietul de sarcini,
cod CPV :79731000-5, in condiiile convenite prin prezentul acord-cadru.
4.2 Promitentul-achizitor se obliga sa nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
noua procedura de atribuire atunci cand intenioneaz sa achiziioneze servicii care
fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului in care promitentul-prestator
declara ca nu mai are capacitatea de a le presta.
4.3 Pentru fiecare achiziie care urmeaz sa fie efectuata, promitentul-achizitor va
transmite tuturor promitentilor-prestatori semnatari ai acordului-cadru o invitaie de
participare la reofertare. Invitaia se va transmite de regula cu 15 zile lucratoare
inaintea zilei de depunere a ofertelor si va conine cel puin urmtoarele elemente
eseniale: denumirea si amplasarea fiecrui sediu in care se vor presta serviciile,
suprafaa totala defalcata pe tipurile de servicii, perioada de prestare.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 81

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

5.

Tariful unitar

5.1 Tarifele unitare menionate n propunerile financiare (conform Anexei 1 - Lista cu


tarifele
unitare), documente ale prezentului acord-cadru, sunt maxime i nu pot fi depite.
5.2 La atribuirea contractelor subsecvente, promitentii-prestatorii pot prezenta oferte numai
cu tarife unitare mai mici dect tarifele unitare maxime menionate n propunerile
financiare, documente ale prezentului acord-cadru.
6.

Derularea acordului- cadru

6.1 Atribuirea contractelor subsecvente prezentului acord-cadru se face astfel:


(1) Promitentul-achizitor va transmite promitentilor-prestatorii semnatari ai acorduluicadru o invitaie de participare la reofertare (prin fax) din partea Compartimentului
Achiziii, de regul, cu 15 zile calendaristice nainte de data solicitata pentru depunerea
ofertelor.
(2)Promitentii-prestatorii semnatari ai acordului-cadru vor transmite, in termenul
prevzut la aliniatul de mai sus, oferta in care va meniona tarifele unitare si preul total
al ofertei, pentru ST Bucuresti unde se vor presta serviciile; Ofertele transmise in
termen mai mare dect cel prevzut la aliniatul 1, de mai sus, sau ofertele cu tarife
unitare mai mari dect cele din propunerile financiare, documente ale prezentului acord
cadru, nu vor fi luate in considerare pentru atribuirea respectivului contract subsecvent.
(3)In urma analizrii ofertelor prezentate, promitentul-achizitor va stabili promitentulprestator care va presta serviciile ce vor face obiectul contractului subsecvent i va
transmite rezultatul evalurii ofertelor tuturor participanilor la reofertare .
7. Ajustarea tarifelor unitare
7.1 Tarifele unitare menionate n propunerile financiare, documente ale prezentului acordcadru sunt ferme si nu pot fi modificate dect in situatiile prevazute la art.97 alin 2 lit.a)
din HGR925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
8.

Cantitate previzionata

8.1 Cantitatea totala de servicii previzionata a se achiziiona in baza tuturor contractelor


subsecvente atribuite in durata prezentului acord-cadru :
- servicii de paza 30* posturi pentru o perioada de prestare de 24 luni;
- servicii de monitorizare si interventie la obiectivele STBucuresti pentru o perioada
de prestare de 24 luni cu mentiunea ca monitorizarea se va face doar pentru 2 obiective: sediu
STBucuresti si statia electrica Brazi Vest;
- servicii de instruire pentru instruirea unui numar de 22 persoane cu atributii in
derularea serviciilor de paza din cadrul Achizitorului, in cadrul a 8 sesiuni de instruire.
8.2 Cantitatea previzionata a se achiziiona in baza unui contract subsecvent va fi stabilita
in funcie de necesitile promitentului-achizitor.
8.3 Suma estimata a valorilor tuturor contractelor subsecvente atribuite in baza prezentului
acord-cadru este de maximum 6.958.391 lei, la care se adaug 1.670.013,84 lei, reprezentnd
TVA.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 82

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

9.

Durata acordului-cadru

9.1 Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni incepand cu data semnrii lui de toate
prile.
10.

Incetarea acordului-cadru

10.1 Prezentul acord-cadru inceteaza:


a) sa produc efecte la implinirea termenului prevzut la clauza 9.1;
b) daca unul dintre promitentii-prestatori cesioneaz obligaiile prezentului
acord-cadru unui tert fara a avea acordul promitentului-achizitor, acesta va
inceta cu respectivii promitenti-prestatori, de plin drept fara intervenia
instanei de judecata, fara punere in intarziere si fara vreo alta formalitate
prealabila, la data incheierii contractului de cesiune;
c) prin denunare unilaterala de ctre promitentul-achizitor, printr-o notificare cu acordarea
unui preaviz de 5 zile calendaristice; acordul-cadru va inceta de plin drept fara intervenia
instanei de judecata, fara punere in intarziere si fara alta formalitate prealabila, la data
expirrii termenului de 5 zile de la primirea notificrii;
d) prin reziliere in cazul neexecutarii obligaiilor contractuale; rezilierea va fi notificata prtii
care nu si-a executat obligaiile; acordul-cadru va inceta de plin drept, intre cele doua
parti, fara punere in intarziere, fara intervenia instanei de judecata, in termen de 5 zile
de la data primirii notificrii, conform clauzei 12;
e) prin acordul prtilor, cu acordarea unui preaviz de 5 zile calendaristice de ctre partea care
solicita incetarea acordului-cadru;
f) la data in care prin contractele subsecvente acordate s-a fcut achiziionarea cantitii
maxime previzionate, sau s-a atins valoarea maxima estimata prevzuta la clauza 8.3, sau
prin cantitatea rmasa de achiziionat inmultita cu valoarea celor mai mici tarife unitare
comunicate prin reofertare se depete valoarea maxima estimata prevzuta la clauza 8.3.
10.2 ncetarea acordului-cadru nu anuleaz obligaiile deja stabilite intre parti prin
contractele
subsecvente incheiate.
11.

Comunicri

11.1 (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n
momentul primirii.
11.2 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
12. Notificrile ntre pri
12.1.
n accepiunea prilor prezentului acord-cadru, orice notificare adresat de
una din pri celeilalte este valabil dac va fi transmis la adresa prevzut n partea
introductiv.
12.2.
n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis prin
scrisoare recomandat, cu confirmare de primire i se consider primit de destinatar
la data de primire menionat de oficiul potal pe aceast confirmare.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 83

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

12.3.
Dac notificarea se trimite prin fax, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat. Dovada notificrii prin fax se va face prin
confirmarea de transmitere emis de fax.
12.4.
Notificrile prin e-mail se iau n consideraie cu condiia ca promitentulprestator s transmit mesajul la adresele prica.ioana@transelectrica.ro si
stoica.doina@transelectrica.ro solicitnd confirmare, iar promitentul-achizitor s
confirme notificarea respectiv.
12.5.
Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu
sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la clauzele
precedente.
13. Amendamente
13.1 Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia, prin act adiional.
14. Rezilierea acordului-cadru
14.1
Prile pot solicita rezilierea prezentului acord - cadru dac una din
pri nu i ndeplinete obligaiile asumate sau ncalc prevederile
contractuale. Prile vor fi ntiinate n scris despre cauzele rezilierii. Dac n
termen de 5 zile calendaristice de la data ntiinrii nici una din pri nu
contest cauza rezilierii, prezentul acord-cadru se consider reziliat de drept,
fr a mai fi necesar nici o alt formalitate.
14.2
Promitentul-achizitor poate rezilia prezentul acord-cadru dac
promitentul-prestator nu-si va indeplinii sau isi va indeplinii defectuos
obligaiile asumate prin un contract subsecvent ctigat, in baza prezentului
acord-cadru. Rezilierea va opera dup o perioad de 5 zile calendaristice de la
data la care promitentul-achizitor a ntiinat promitentul-prestator n scris
despre cauza rezilierii.
14.3
Promitentul-prestator poate rezilia prezentul acord-cadru dac
promitentul-achizitor
nu va achita obligaiile de plat a serviciilor n termen de 30 de zile calendaristice de la
data scadenei facturii. Rezilierea va opera dup o perioad de 5 zile calendaristice de la
data la care promitentul-prestator a ntiinat promitentul-achizitor n scris despre cauza
rezilierii.
14.4 Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ale promitentuluiachizitor sau promitentului-prestator, dup caz.
15. Fora majora
15.1 Fora majora este constatata de o autoritate competenta.
15.2. Fora major exonereaz prile semnatare de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin prezentul acord-cadru, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
15.3. ndeplinirea acordului-cadru va fi suspendat n perioada de aciune a forei
majore, dar fr a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau prilor pana la apariia
acesteia.
15.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica
celeilalte pri, imediat si in mod complet, producerea acesteia i de a lua orice
msuri care i stau la dispoziie, n vederea limitrii consecinelor.
15.5. Se considera caz de fora majora situaiile intervenite independent de voina
prtilor, imprevizibile si inevitabile, care survin dupa intrarea in vigoare a
contractului, impiedicind una din parti sa-si ndeplineasc, total sau parial,
obligaiile asumate prin prezentul contract. Greva propriilor angajai nu poate
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 84

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

constitui caz de fora majora. Foita majora va include doar urmtoarele: rzboi,
stare de necesitate, embargo-ul care afecteaz asigurrile, decizii arbitrare ale
guvernului/autoritilor guvernamentale care afecteaz obligaiile prtilor in mod
nefavorabil.
15.6. Cazurile de for major care mpiedic una din pri s-i ndeplineasc, total
sau parial, obligaiile asumate prin prezentul contract, pot fi opuse celeilalte pri,
numai dac partea care le invoca, comunic n scris, n termen de maximum 3 zile
de la data apariiei cazului de for major, celeilalte pri, situaia intervenit, i
prezint n alte 14 zile ulterioare, un certificat emis de autoritile competente,
privind realitatea evenimentului invocat, legalitatea constatrii lui, precum i
durata sa. In termen de 5 zile de la terminarea unui eveniment de fora majora,
partea care a cerut aceasta va comunica o astfel de incetare si va ndeplini
obligaiile sale iniiale.
16. Soluionarea litigiilor
16.1
Promitentul-achizitorul i Promitentii-prestatori vor face toate eforturile
pentru a rezolva, pe cale amiabil, litigiile nscute n legtura cu ncheierea,
executarea, modificarea si ncetarea prezentului acord-cadru ori n legtura cu alte
pretenii decurgnd din acesta orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei
n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea acordului-cadru.
16.2
Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, promitentulachizitor i promitentul/tii-prestator/i nu reuesc s rezolve n mod amiabil o
divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze, de ctre
instanele judectoreti competente din Romnia.
17. Limba care guverneaz acordul-cadru
17.1 Limba care guverneaz acordul-cadru este limba romn.
18.

Legea aplicabila acordului cadru


18.1
Acordul-cadrul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
18.2
Prevederile prezentului acord-cadru se vor completa cu prevederile legislaiei
n vigoare n domeniu.

Prile au inteles sa incheie, astzi................................,prezentul acord-cadru, in 3 exemplare


originale, cate unul in posesia fiecrei parti.
PROMITENT ACHIZITOR
CNTEE TRANSELECTRICA SUCURSALA
......................................

PROMITENT-PRESTATOR 1
.............

TRANSPORT BUCURESTI
PROMITENT PRESTATOR 2
.............................................
PROMITENT PRESTATOR 3
.............................................

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 85

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

Anexa la contractul nr. / ..

C.N. TRANSELECTRICA S.A.


S.T. Bucuresti

UNITATE PRESTATOARE
S.C..

Virgil LICHIARDOPOL
DIRECTOR

DIRECTOR

CONVENTIE DE SERVICII
(Pentru prestarea serviciilor de paza)
Incheiata la data de .
Intre SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI in calitate de unitate gestionara a
instalatiilor
electrice
in
care
se
vor
efectua
servicii
de
paza
si
S.C. in calitate de unitate prestatoare de servicii.
Prezenta conventie a fost intocmita in conformitate cu prevederile Instructiunii Proprii de
Securitate si Sanatate in Munca pentru Instalatiile Electrice in Exploatare ( IPSM
IEE rev.0 ), aviz CTES nr.35 / 03.04.2007, art.39
Prezenta conventie este parte integranta a contractului nr /.., de efectuare a
serviciilor de paza si stabileste responsabilitatile partilor contractante pe toata durata derularii
contractului.
1. Generalitati.

In baza contractului nr. / S.C. asigura


prin personalul sau prestarea serviciilor de paza din statiile electrice de transformare
nominalizate in contract. Avand in vedere ca instalatiile din statiile electrice de transformare
sunt instalatii in functiune, sub tensiuni de 0,4 400 kV, este obligatorie respectarea
normelor de securitate a muncii :
1.1 Legea nr.319 / 2006 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca publicata in M.O.
nr.646 / 26.06.2006.
1.2 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319 / 2006 aprobate
prin H.G.nr.1425 / 2006, publicate in M.O.nr.882 / 30.10.2006.
1.3 Instructiune Proprie de Securitate a Muncii pentru Instalatiile Electrice in
Exploatare ( IPSM IEE rev. 0 ), aviz CTES nr.35 / 03.04.2007.
1.4 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.5
Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii
lucratorilor.
1.6. Prescriptii PSI :
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 86

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

1.6.1. Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;`


1.6.2. PE 009/1993 Norme PSI pentru transportul si distributia energiei electrice;
1.6.3. Norme Generale PSI Ordinul Ministerului de Interne nr.163 / 2007;
1.6.4. Ordin nr. 712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta.
1.7. Alte reglementari de securitate si sanatate in munca/mediu/PSI la nivel national,
specifice activitatilor din entitatile TRANSELECTRICA, care vor apare dupa data
aprobarii prezentei Conventii de Servicii.
In
conformitate
cu
IPSM

IEE
rev.
0,
art.29,personalul
S.C.
...................... este considerat personal delegat.
Prestarea serviciului de paza se efectueaza prin deplasarea personalului in interiorul
obiectivului ( statiile electrice ) pe un traseu stabilit, care va fi anuntat la camera de comanda,
traseu de la care personalul S. C. .nu se poate abate. Este
interzisa folosirea obiectelor avand lungimea mai mare de 0,5 m, pentru a nu fi posibila
intrarea in zona de amorsare a arcului electric la manevrarea acestora, intrucat instalatiile se
afla sub tensiune.
Partile contractante au stabilit de comun acord :
2. Responsabilitati privind masurile de securitate a muncii
2.1. Responsabilitatile privind masurile de securitate a muncii ale SUCURSALEI DE
TRANSPORT BUCURESTI

2.1.1.In conformitate cu IPSM IEE rev.0 art.39 ( 3 ) lit.a, seful obiectivului / statiei
instruieste personalul prestator al serviciului de paza la inceputul derularii
contractului servicii paza instruire consemnata sub semnatura in fisa de instruire
colectiva privind securitatea si sanatatea in munca ( anexa nr. 12 la HGR nr.
1425/2006 ) - cu privire la :
2.1.1.1. riscurile potentiale de accidentare : electrocutarea si arsuri de natura
electrica datorita atingerii directe/indirecte a instalatiilor electrice aflate sub
tensiune sau nerespectarii distantelor minime de vecinatate fata de instalatiile
electrice aflate sub tensiune; caderea de la acelasi nivel, impiedicare de
obiecte/materiale aflate pe traseul de paza, gropi, denivelari, santuri ocazionate
de lucrari in statie sau datorita alunecarii pe suprafete umede acoperite cu ulei,
gheata, zapada; plagi prin impuscare de catre persoane agresive cu intentie de
furt/jaf, plagi, contuzii; contactul cu substante nocive paralizante ( spray ),
datorate unor persoane cu intentia de furt; arsuri datorate unor incendii/explozii
urmare unor avarii sau aprinerii materialelor combustibile/inflamabile.
2.1.1.2. traseul de deplasare pentru prestarea serviciului de paza in statie.
2.1.1.3. indicarea partilor sub tensiune existente in stanga, dreapta si deasupra
traseului de deplasare.
2.1.1.4. indicarea aleilor de circulatie in cazuri in care este necesara abaterea de
la traseul stabilit, inclusiv pentru necesitati firesti.
2.1.1.5. necesitatea folosirii echipamentului de protectie (minimum cizme
electroizolante, casca de protectie, uniforma din fibre de bumbac 100% ).
2.1.1.6. interzicerea folosirii obiectelor avand lungimea mai mare de 0,5 m.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 87

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

2.1.1.7. ocolirea eventualelor conductoare cazute la pamant si anuntarea


personalului de servire operative.
2.1.1.8. interzicerea urcarii sub orice motiv pe suportii de aparataj.
2.1.1.9. departarea din zonele in care se aud zgomote anormale si anuntarea
personalului de servire operationala.
2.1.1.10. obligativitatea de a parasi traseul stabilit catre o alta zona la dispozitia
personalului de servire operationala, in cazul in care este necesara interventia
pentru lichidarea unor incidente.
2.1.1.11. prezentarea la serviciu la ora stabilita si intr-o stare psihica si fizica
corespunzatoare.
2.1.1.12. obligativitatea de a raporta personalului de servire operativa, orice
situatie suspecta.
2.1.1.13. respectarea normelor PSI:Legea 307 / 2007, PE-009 / 1993, NG PSI
nr.163 /2007; nu va introduce materiale inflamabile pe teritoriul obiectivului si
va putea fuma doar in locurile amenajate.
2.1.1.14. interdictia de a consuma si a introduce bauturi alcoolice in interiorul
obiectivului;
2.1.1.15. obligativitatea respectarii legislatiei privind protectia mediului.
2.1.1.16. instruirea se va finaliza prin incheierea unei fise de instruire colectiva
in
care
va
semna
intregul
personal
instruit,
apartinand
S.C.. ; fisa de instruire colectiva cu privire la
continutul pct. 1.1 si in plus cu alte probleme specifice statiei respective, daca e
cazul.
2.1.2.Sa asigure accesul la obiectiv a personalului delegat ce efectueaza prestarea
serviciilor de paza.
2.1.3. Contractul de prestari servicii nr. / .. este derulat de
SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI prin inspectorul PSI cu atributii de
situatii de urgenta.
Pentru fiecare obiectiv, inspectorul PSI cu atributii de situatii de urgenta va
intocmi un dosar in care se vor introduce toate documentele legate de derularea
contractului :
2.1.3.1. contract, conventie de servicii.
2.1.3.2. fisa de instruire colectiva a personalului prestator.
2.1.3.3. tabel cu personalul prestator.
2.1.3.4. reclamatii privind derularea contractului intocmit de catre personalul
CE / statiilor, in care se afla obiectivul.
2.1.3.5. grafic de prestare servicii de paza.
2.1.3.6. evenimente petrecute pe durata derularii contractului.
2.1.3.7. corespondenta cu S. C. .
2.1.3.8. alte documente: legislatie, reglementari emise de C.N.T.E.E.
Transelectrica S.A.
2.1.4. SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI prin reprezentantii sai isi
rezerva dreptul de a nu admite intrarea in serviciu si / sau rezilierea contractului
atunci cand :
2.1.4.1. Nu sunt respectate prevederile legislatiei de protectia muncii: Legea nr.
319 / 2006, IPSM IEE rev.0, Normele PSI prevazute in Legea 307 / 2007 si
PE 009 / 1993.
Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie
Proiect de Contract

Pag. 88

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

2.1.4.2. Personalul unitatii prestatoare nu este dotat cu echipamentul individual


de protectie si de lucru (casca de protectie, incaltaminte electroizolanta),
uniforma din din fibre naturale 100%.
2.1.4.3. Daca personalul prestator nu a fost instruit privind conditiile specifice
de protectia muncii proprii instalatiilor electrice din statii.
2.1.5. SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI are dreptul sa intrerupa sau
sa amane prestarea serviciilor in caz de manevre neprevazute, incidente sau accidente.
2.2. Responsabilitatile privind masurile de securitate a muncii ale PRESTATORULUI DE
SERVICII

2.2.1. Sa se prezinte la lucru cu personal prestator specializat, apt din punct de vedere
fizic si psihic, instruit asupra conditiilor specifice de protectie a muncii proprii
instalatiilor electrice aflate in obiectiv, conform prevederilor IPSM IEE rev.0 art.39,
solicitand in acest scop efectuarea instructajului de catre personalul CE de care
apartine obiectivul, la inceputul prestarii serviciului si apoi trimestrial.
2.2.2. Sa instruiasca personalul propriu in conformitate cu legislatia si normele
specifice ale activitatii de paza, instruire a carei responsabilitate ii revine integral.
2.2.3. Sa respecte integral contextul IPSM IEE rev.0 si sa impuna personalului
propriu respectarea normelor de securitate a muncii si disciplina efectuarii prestarii
serviciului.
2.2.4. Conform IPSM IEE rev.0 art. 39 ( 3 ) lit.a sa instruiasca personalul propriu
privind acordarea masurilor de prim-ajutor (resuscitare) in caz de accidentare;
acordarea masurilor de prim-ajutor precum si transportarea personalului accidentat, la
unitati sanitare, se va face prin grija si raspunderea personalului
S. C. ...................................
2.2.5. Sa asigure personalului propriu echipamentul individual de lucru si de protectie
necesar prestarii serviciului in conditii de siguranta in conformitate cu IPSM IEE
rev.0
( casca de protectie, incaltaminte electroizolanta, uniforma din
fibre de bumbac 100% ); sa oblige personalul propriu ca pe durata efectuarii
serviciului sa utilizeze echipamentul individual de lucru si de protectie.
2.2.6. Personalul prestator are obligatia sa utilizeze numai caile de acces ce i-au fost
puse la dispozitie si sa respecte intocmai traseul stabilit; se interzice cu desavarsire
circulatia personalului prestator pe canalele de cabluri din statiile electrice .
2.2.7. S. C. . are responsabilitatea privind
actiunile intreprinse de angajatii sai, care ar putea conduce la accidentarea
personalului propriu, a personalului delegat de la alte firme aflate pe teritoriul
obiectivului, a personalului apartinand S. T. Bucuresti si a personalului de control.
2.2.8. S. C. .. are responsabilitatea sa inregistreze
orice accident de munca a personalului propriu, indiferent de natura acestuia, produs
pe traseul de paza, precum si orice accident de munca datorat depasirii limitelor
traseelor de paza sau nerespectarii IPSM IEE rev.0 in conformitate cu Normele
Metodologice de aplicare ale Legii nr.319 / 2006 aprobate prin HG nr.1425 / 2006
2.2.9. S.C. ...................................................... intocmeste graficul de tura lunar pe care
il aproba ( semnatura si stampila ); graficul de tura aprobat se va afla asupra
personalului de paza

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 89

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

2.2.10. Personalul unitatii prestatoare de servicii este obligat sa respecte prevederile


PSI prevazute in Legea 307 / 2007si PE-009/1993 (sa nu introduca materiale
inflamabile in obiectivul pazit; fumatul numai in zone special amenajate).
2.2.11. Personalului unitatii prestatoare de servicii ii este interzis. sa introduca sau sa
consume bauturi alcoolice in timpul efectuarii serviciului.
2.2.12. Unitatea de executie isi asuma responsabilitatea oricaror pagube materiale
produse din vina angajatilor sai.
2.2.13. Seful formatiei prestatoare de servicii de paza trebuie sa ia toate masurile,
privind evitarea accidentelor de natura neelectrica, in conformitate cu IPSM IEE
rev.0 art.81
( 2 ) lit.i.
2.2.14. Personalul de paza este obligat pe intreaga durata a efectuarii seviciului de
paza, sa aiba asupra sa documente de identitate si legitimatia de serviciu vizata pe
anul in curs,
2.2.15. Conform prevederilor IPSM IEE rev.0 art.39 ( 3 ) lit.d, personalul
S.Ccare presteaza servicii in instalatiile din gestiunea
S.T.Bucuresti se nominalizeaza in listele aprobate de conducerea
S.C........................... si se vor preda la S.T.Bucuresti, avand
mentionete : numele si prenumele, functia, seria si numarul actului de identitate,
numarul legitimatiei de serviciu; aceste liste se predau la semnarea conventiei de
servicii si se reactualizeaza prin grija S.C....... ori de cate
ori este necesar.
Prezenta conventie de servicii este valabila pe toata durata derularii contractului
nr /, (..) incheiat intre C.N.T.E.E.
Transelectrica
S.A.
S.
T.
BUCURESTI
si
S.
C...
2.2.16. Agentii de paza care executa serviciul de paza in statiile de transformare ,
centrele de exploatare sau alte obiective ale S.T. Bucuresti vor fi examinati medical
conform prevederilor din Legea nr. 319/2006, art. 25 fiind declarati apti de catre
medicul de medicina muncii.
2.2.17. Agentii de paza au urmatoarele responsabilitati :
2.2.17.1. sa respecte cu strictete itinerarul de patrulare periodica indicat de
Planul de paza aprobat, circuland numai pe aleile betonate sau pietruite special
destinate circulatiei personalului pe platforma statiilor de transformare. In cazul
in care este nevoit sa paraseasca aceste alei o va face numai insotit de personalul
operativ din statie si sub comanda acestuia.
2.2.17.2. sa nu se abata de la traseul stabilit pentru efectuarea rondului, in
special prin apropierea de instalatiile aflate sub tensiune.
2.2.17.3. sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru
indeplinirea indatoririlor ce le revin, sa nu introduca si sa nu consume bauturi
alcoolice si droguri in obiectivele incredintate, in timpul serviciului.
2.2.17.4. in obiectivul incredintat spre paza, daca constata existenta unor surse
care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave sa informeze
imediat personalul operativ al statiei/seful de centru. In cazul cand acestea s-au
produs, informeaza seful de tura al statiei electrice/seful de centru si sub
comanda acestuia participa la salvarea persoanelor si a bunurilor, la limitarea
consecintelor acestor evenimente.
2.2.17.5. in cazul constatarii unei infractiuni flagrante sa informeze imediat
seful de tura al statiei electrice/seful de centru si sub comanda acestuia sa ia
masuri de retinere a faptuitorului, de predare a acestuia organelor de politie, iar
daca acesta a disparut, impreuna cu seful de tura al statiei electrice/seful de

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 90

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

centru sa anunte poliita locala si sa intocmeasca un proces verbal cu cele


constatate.
2.2.17.6. sa nu intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea atributiilor
de serviciu.
2.2.17.7. sa nu doarma in timpul serviciului sau sa incredinteze paza postului
unei alte persoane.
2.2.17.8. in timpul executarii rondului sunt interzise : demontarea ingradirilor
permanente ale instalatiilor electrice, urcarea pe stalpii si suportii de beton ai
instalatiilor electrice, urcarea pe structurile echipamentelor electrice.
2.2.17.9. in timpul executarii controlului, ( celula, linia, echipament ) trebuie
considerata ca aflata sub tensiune, chiar in cazul in care se cunoaste ca s-a
intrerupt tensiunea, avand in vedere posiiblitatea punerii instalatiei sub tensiune
( voita sau accidentala ).
2.2.17.10. pe timp nefavorabil ( ploi torentiale, viscole, furtuna, descarcari
atmosferice ) este interzisa deplasarea pe sub instalatiile electrice din statie.
2.2.17.11. sa nu atinga sau sa nu depaseasca cu mana sau alte obiecte
ingradirile, suportii sau carcasele echipamentelor electrice, respectand distantele
minime de vecinatate fata de instalatiile electrice conform IPSM-IEE rev. 0 (
instalatie de 110 kV 3 m ; instalatie de 220 kV 4 m ; instalatie de 400 kV
5 m ).
2.2.17.12. sa nu se apropie de conductoare sau alte echipamente cazute la
pamant sau care atarna in mod nefiresc si sa anunte personalul operativ din
statie de existenta acestei situatii.
2.2.17.13. sa nu fumeze si sa nu foloseasca foc deschis decat in locurile special
amenajate.
2.2.17.14. sa nu execute serviciul de paza fara sa fie instruit din punct de vedere
al securitatii muncii si P.S.I. conform planului tematic de instruire si
consemnarea instruirii in fisa individuala de instruire.
2.2.17.15. sa nu atinga, sa nu se urce, sa nu arunce obiecte metalice , sarma, apa
etc., pe echipamentele electrice aflate sub tensiune.
2.2.17.16. sa nu inlature, sa nu demonteze ingradirile de protectie, semnalizarile
si atentionarile existente in incinta obiectivului.
2.2.17.17. sa nu taie conductorii electrici indiferent de locul si starea lor.
2.2.17.18. sa nu calce, sa nu incerce sa ridice conductorii electrici cazuti pe
traseul de rond sau in alta parte din incinta. In aceste situatii anunta de urgenta
personalul operativ.
2.2.17.19. sa nu manifeste curiozitatea pentru sapaturile efectuate pentru
pozarea de cabluri electrice, sapaturi care nu sunt ingradite si semnalizate.
2.2.17.20. sa nu deplaseze panourile sau alte materiale de protectie montate
impotriva patrunderii persoanelor in zone periculoase.
2.2.17.21. sa nu primeasca in postul de paza persoane straine de unitate,
cunostinte, rude etc.
2.2.17.22. sa nu utilizeze aparate electrice neomologate sau conectate prin
improvizatii la sursa electrica de alimentare.
2.2.17.23. sa nu utilizeze conductoare electrice, stechere, prize cu defectiuni sau
montate pe materiale combustibile.
2.2.17.24. sa nu introduca in postul de paza substante toxice, corozive,
inflamabile, explozive etc.
2.2.17.25. toate instalatiile de utilitati din postul de paza vor fi executate cu
respectarea normelor de securitate a muncii si utilizarea de materiale omologate.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 91

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

3.Modul de cercetare si inregistrare a accidentelor de munca


In conformitate cu art. 108, alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 , orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 si art. 27, alin. 1 din
Legea nr. 319/2006.
Conform art. 114 si art. 115 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006, cercetarea evenimentelor se face imediat dupa comunicare si are ca scop stabilirea
imprejurarilor si cauzelor care au dus la producerea acestora, a reglementarilor legale
incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii
altor cazuri similare si respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului de munca ;
cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza in conformitate cu art. 29 ( 1 ) din
Legea nr. 319/2006.
Daca in eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti in comisia de cercetare
numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul, vor fi nominalizate si persoane numite
prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori.
Inregistrarea accidentului de munca se face pe baza procesului verbal de cercetare,
conform art. 32 ( 1 ) din Legea nr. 319/2006.
Accidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de catre acesta la
Inspectoratul Teritorial de Munca precum si la asigurator, conform art. 32 ( 2 ) din Legea nr.
319/2006.
Accidentele sau pagubele produse de personalul PRESTATORULUI, prin lips de
discernamint, nu eludeaz PRESTATORUL de raspundere.
4.Prevederi legate de mediu si situatii de urgenta
PRESTATORUL va respecta prevederile legislatiei de protectia mediului, la
prestarea serviciilor:
4.1. Ordonanta de Urgenta privind protectia mediului nr. 195/2005;
4.2. Legislatia privind substantele toxice si periculoase prevazute in lista din
HGR 856 / 2002.
5. Masuri PSI si modul de lucru cu foc deschis
5.1. PRESTATORULare obligatia de a respecta reglementarile privind locurile unde
este permis fumatul, conform PE 009 / 1993 si IPSM-IEE revizia 0.
5.2. Personalul prestatorului de servicii are obligatia sa conlucreze cu personalul
S.T. Bucuresti pentru prevenirea si stingerea incendiilor
sub coordonarea
personalului operativ din statii. Anuntarea pompierilor intra in atributia personalului
operativ, conform Plan aparare PSI din instalatia respectiva.
6. Dispoziii finale
6.1. In cazul aparitiei unei situatii noi, neprevazuta in prezenta Conventie de Servicii,
prestarea serviciului de paza va fi intrerupta imediat si se va anunta personalul de
exploatare sau Conducerea S.T. Bucuresti, care va comunica solutia de continuare a
prestarii serviciului de paza, in noile conditii.
6.2. Prezenta Convenie de Servicii nu exclude respectarea de ctre PRESTATOR, a
altor prevederi legale : Situattii de urgenta, SSM, PSI, protectia mediului, prevazute
in contract si in documentatia de prestare a serviciului de paza.

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 92

COMPANIA NAIONAL DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A.


SUCURSALA DE TRANSPORT BUCURESTI

6.3. Agentul de paza va detine la punctul de paza dosarul cu urmatoarele anexe ale
Contractului de prestari servicii de paza :
6.3.1. Formular acces emis de TRANSELECTRICA .
6.3.2. Permis acces eliberat de S.T. Bucuresti.
6.3.3. Lista personal de paza aprobata de TRANSELECTRICA.
6.3.4. Conventia de servicii paza.
6.3.5. Planul de paza actualizat si avizat de politia judeteana si schita rondului
de paza a obiectivului.
6.3.6. Avize de paza ale agentilor eliberate de politie ( copii ).
6.4. Oricare parte semnatara poate denuna Conventia de Servicii, dac consider c
sunt necesare modificari semnificative , cu conditia s prezinte o noua formulare a
Conveniei de Servicii, acceptata de cealalt parte. Pana la semnarea noii Conventii
se va lucra n baza prezentei Conventii de Servicii.
Prezenta Conventie de Servicii conine 7 pagini i s-a intocmit n 2 exemplare originale,
din care un exemplar pentru EXECUTANT si un exemplar pentru S. T. Bucuresti.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
S. T. BUCURESTI
Catalin BUCICA
Director tehnic

UNITATE PRESTATOARE
S.C
Director
..
( nume, prenume, semnatura, tel./ fax )

Ing. Dumitru SIMION


Sef Serv.CMSSM
Sing. Constantin DONISAN
Inspector PSI cu atributii situatii de urgenta

Documentatia de atribuire Servicii Specializate de Paza si Interventie


Proiect de Contract

Pag. 93