Sunteți pe pagina 1din 5

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 20 aprilie 2011 Legea zilierilor Important: Norme metodologice la Legea zilierilor Parlamentul omaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I

!ispozitii generale

"rt. 1 In intele!ul prezentei legi, urmatorii termeni !e define!c dupa cum urmeaza" a# zilier $ per!oana fizica ce are capacitate de munca !i care de!fa!oara acti%itati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot de!fa!ura acti%itati cu caracter ocazional per!oanele fizice, cetateni romani !au !traini, in conditiile legii& b# beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar $ per!oana 'uridica pentru care zilierul e(ecuta acti%itati cu caracter ocazional& c# egi!trul de e%identa a zilierilor $ regi!trul cu regim !pecial intocmit de catre beneficiar pentru a tine e%identa zilnica a zilierilor. "rt. 2 Prin derogare de la pre%ederile Legii nr. )*+200* $ ,odul muncii, cu modificarile !i completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot e(ecuta acti%itati cu caracter ocazional. "rt. # aportul dintre zilier !i beneficiar !e !tabile!te fara inc-eierea unui contract de munca. Capitolul II $rocedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri

"rt. % .1# /urata acti%itatii ocazionale care poate fi e(ercitata in temeiul pre%ederilor prezentei legi e!te de minimum o zi, core!punzator cu 0 ore de munca. .2# /urata zilnica de e(ecutare a acti%itatii unui zilier nu poate depa!i 12 ore, re!pecti% 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. ,-iar daca partile con%in un numar mai mic de ore de acti%itate, plata zilierului !e %a face pentru ec-i%alentul a cel putin 0 ore de munca. .*# Nicio per!oana nu poate fi anga'ata zilier daca nu a implinit %ar!ta de 16 ani. .1# Niciun zilier nu poate pre!ta acti%itati pentru acela!i beneficiar pe o perioada mai lunga de 20 de zile cumulate pe durata unui an calendari!tic. .)# 3eneficiarul nu poate anga'a zilieri !a de!fa!oare acti%itatea in beneficiul unui tert.

"rt. 5 .1# 3eneficiarul are urmatoarele drepturi" a# !a !tabilea!ca acti%itatile pe care urmeaza !a le de!fa!oare zilierul, locul e(ecutarii acti%itatii !i durata ace!teia& b# !a e(ercite controlul a!upra modului de indeplinire a lucrarilor. .2# 3eneficiarul are urmatoarele obligatii" a# !a infiinteze egi!trul de e%identa a zilierilor conform modelului pre%azut in ane(a nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. egi!trul de e%identa a zilierilor !e pa!treaza la !ediul beneficiarului& b# !a completeze egi!trul de e%identa a zilierilor, inainte de inceperea acti%itatii, conform in!tructiunilor pre%azute in ane(a nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege& c# !a prezinte egi!trul de e%identa a zilierilor organelor de control abilitate& d# !a a!igure in!truirea !i informarea zilierului cu pri%ire la acti%itatea pe care urmeaza !a o pre!teze, ri!curile !i pericolele la care poate fi e(pu! in e(ercitarea acti%itatii, precum !i cu pri%ire la drepturile zilierului, in conditiile pre%azute de prezenta lege. In!truirea are loc zilnic, inainte de inceperea acti%itatii& e# !a platea!ca zilierului, la !far!itul fiecarei zile de lucru, remuneratia con%enita& f# !a a!igure, pe propria c-eltuiala, ec-ipamente de lucru !i de protectie care !e impun datorita naturii !i !pecificului acti%itatii de!fa!urate de zilier. "rt. & .1# Plata impozitului pe %enit datorat pentru acti%itatea pre!tata de zilier e!te in !arcina beneficiarului. .2# ,uantumul impozitului pre%azut la alin. .1# e!te de 164 calculat la remuneratia bruta !i !e %ireaza in conformitate cu pre%ederile art. )0 din Legea nr. )71+200* pri%ind ,odul fi!cal, cu modificarile !i completarile ulterioare. "rt. ' .1# 3eneficiarul are obligatia !a inregi!treze in egi!trul de e%identa a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. egi!trul !e intocme!te zilnic, e(ceptand perioadele in care nu !e apeleaza la !er%iciile zilierilor. .2# 3eneficiarul %a inainta lunar, pana cel tarziu la data de ) a fiecarei luni, catre in!pectoratul teritorial de munca unde i!i are !ediul un e(tra! al egi!trului de e%identa a zilierilor continand inregi!trarile din luna precedenta. .*# In!pectia Muncii %a centraliza la ni%el national datele tran!mi!e potri%it alin. .2#, pentru a putea %erifica indeplinirea conditiilor pre%azute la art. 1. "rt. ( .1# 5cti%itatea de!fa!urata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de a!igurat in !i!temul public de pen!ii, !i!temul a!igurarilor !ociale pentru !oma' !i nici in !i!temul de a!igurari !ociale de !anatate. 5ce!ta %a putea inc-eia, optional, o a!igurare de !anatate !i+!au de pen!ie. .2# Pentru %eniturile realizate din acti%itatea pre!tata de zilieri nu !e datoreaza contributiile !ociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. "rt. ) .1# Pentru acti%itatea e(ecutata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum !e !tabile!te prin negociere directa intre parti, in conditiile pre%azute la alin. .2#. .2# ,uantumul remuneratiei brute orare !tabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei+ora !i nici mai mare de 10 lei+ora !i !e acorda la !far!itul fiecarei zile de lucru, inainte de !emnarea in egi!trul de e%identa a zilierilor de catre zilier !i beneficiar. .*# /o%ada platii remuneratiei zilnice !e face prin !emnatura zilierului in egi!trul de e%identa a zilierilor.

"rt. 10 .1# 6ilierul care !e anga'eaza la pre!tarea muncii in baza prezentei legi !e pre!upune ca e!te apt pentru pre!tarea acelei munci. .2# 6ilierul are dreptul !a beneficieze de ec-ipament de protectie !i de mi'loacele te-nice nece!are de!fa!urarii acti%itatii. "rt. 11 7e pot pre!ta acti%itati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii" a# agricultura& b# %anatoare !i pe!cuit& c# !il%icultura, e(clu!i% e(ploatari fore!tiere& d# pi!cicultura !i ac%acultura& e# pomicultura !i %iticultura& f# apicultura& g# zoote-nie& -# !pectacole, productii cinematografice !i audio%izuale, publicitate, acti%itati cu caracter cultural& i# manipulari de marfuri& '# acti%itati de intretinere !i curatenie. Capitolul III *aspunderea contraventionala

"rt. 12 .1# 8rmatoarele fapte !a%ar!ite de beneficiar con!tituie contra%entii !i !e !anctioneaza dupa cum urmeaza" a# incalcarea pre%ederilor art. 1 !i art. 2 alin. .2#, cu amenda de 10.000 lei& b# incalcarea pre%ederilor art. ) alin. .2# lit. a#$d# !i f# !i art. 7 alin. .1# !i .2#, cu amenda de 6.000 lei& c# incalcarea pre%ederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei !i interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de e(i!tenta a beneficiarului. .2# Pre%ederile alin. .1# !e completeaza cu di!pozitiile Ordonantei 9u%ernului nr. 2+2001 pri%ind regimul 'uridic al contra%entiilor, aprobata cu modificari !i completari prin Legea nr. 100+2002, cu modificarile !i completarile ulterioare. "rt. 1# ,on!tatarea contra%entiilor !i aplicarea !anctiunilor !e efectueaza de catre in!pectorii de munca !i 5gentia Nationala de 5dmini!trare :i!cala. Capitolul I+ !ispozitii finale

"rt. 1% Litigiile dintre beneficiar !i zilier nerezol%ate pe cale amiabila !e !olutioneaza de catre 'udecatoria competenta in a carei raza teritoriala !e afla locul de!fa!urarii acti%itatii zilierului. "rt. 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al omaniei, Partea I, mini!trul muncii, familiei !i protectiei !ociale !i mini!trul finantelor publice %or aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

5cea!ta lege a fo!t adoptata de Parlamentul omaniei, cu re!pectarea pre%ederilor art. 7) !i ale art. 76 alin. .2# din ,on!titutia omaniei, republicata. "nexa nr. 1 $ model $ 3eneficiar ............................... ,8I ............................... Nr. /ata de Numele !i 5ctul de ,NP 7emnatura Locul emuneratia emuneratia 7emnatura Loc pentru crt. de!fa!urare prenumele identitate zilierului la e(ecutarii bruta neta platita de confirmare !tampila !i a acti%itatii zilierului inceperea acti%itatii con%enita de primire !emnatura acti%itatii a banilor beneficiarului 1 2 * 1 ) 6 7 0 2 10 11 *egistrul de ,videnta a -ilierilor

"nexa nr. 2

Instructiuni de completare a *egistrului de evidenta a zilierilor

1. 3eneficiar $ !e completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza" denumirea per!oanei 'uridice, cod unic de inregi!trare, !ediul. 2. In coloana nr. 1 $ Nr. crt !e %or numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri. *. In coloana nr. 2 $ /ata de de!fa!urare a acti%itatii $ !e %a trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. 1. In coloana nr. * $ Numele !i prenumele zilierului $ !e %or trece numele !i prenumele zilierului. ). In coloana nr. 1 $ 5ctul de identitate $ !e %a trece tipul actului .3I, ,I, pa!aport#, !eria !i numarul ace!tuia. 6. In coloana nr. ) $ ,NP $ !e %a trece codul numeric per!onal din actul de identitate al zilierului. 7. In coloana nr. 6 $ 7emnatura zilierului la inceperea acti%itatii $ zilierul %a !emna zilnic in acea!ta rubrica, inainte de inceperea acti%itatii !i dupa in!tructa'ul facut de beneficiar. 0. In coloana nr. 7 $ Locul e(ecutarii acti%itatii $ !e %a trece e(plicit unde !e de!fa!oara acti%itatea zilierului .ferma, gradina, padure etc.#.

2. In coloana nr. 0 $ intre parti.

emuneratia bruta con%enita $ !e %a preciza !uma !tabilita prin negociere

10. In coloana nr. 2 $ emuneratia neta platita $ !e %a preciza !uma neta cu%enita zilierului, dupa !caderea impozitului pe %enit. 11. In coloana nr. 10 $ 7emnatura de confirmare de primire a banilor $ zilierul %a !emna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cu%enite la !far!itul zilei de lucru. 12. In coloana nr. 11 $ Loc pentru !tampila !i !emnatura beneficiarului $ beneficiarul %a !emna !i %a aplica !tampila.