Sunteți pe pagina 1din 7

Comisia European i Fondurile Europene 2014 2020

Sursa: Orientri metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltri inteligente, durabile i incluzive 2014-2020 Statele membre i regiunile trebuie s ac!ioneze rapid "n vederea pregtirii urmtoarei genera!ii de programe ale #$ pentru cre tere economic% &omisarul #$ pentru politica regional, 'o(annes )a(n, a informat statele membre i regiunile c nu este timp de pierdut "n ceea ce prive te planificarea programelor fondurilor structurale ale #$ pentru perioada 2014-2020% *pelul la ac!iune survine dup ce membrii &omisiei pentru dezvoltare regional a +arlamentului $uropean au adoptat o serie de rapoarte care, "n principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale%

Dispoziii generale aplicabile FEDR, FSE i Fondului de coeziune


ACOPERIREA GEOGRAFIC A CO !RI"#$II%OR ,iecare regiune european poate beneficia de spri-in din partea ,$./ i ,S$% 0otui, va e1ista o distinc2ie "ntre regiunile mai pu2in dezvoltate, regiunile de tranzi2ie i regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut 3+456% PROGRA&ARE S!RA!EGIC CO SO%IDA! ORIE !A! SPRE RE'#%!A!E &omisia propune un proces de programare orientat mai mult ctre rezultate pentru a "mbunt2i eficacitatea programelor politicii de coeziune% +e l7ng condi2ionalit2ile e1 post men2ionate mai sus, &omisia propune introducerea, ca o op2iune, a unui tip specific de opera2iune, denumit planul comun de ac2iune% +lanul comun de ac2iune va fi definit i gestionat "n func2ie de realizrile i rezultatele ob2inute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program% RA$IO A%I'AREA GES!I# II (I CO !RO%#%#I FI A CIAR $ste necesar ca sistemul de gestiune i control s gseasc un ec(ilibru "ntre costurile i riscurile implicate% /olul &omisiei "n ree1aminarea e1 ante a sistemelor na2ionale de gestiune i control va fi propor2ional, utiliz7nd o abordare bazat pe risc% +rogramele de mici dimensiuni vor fi scutite de o ree1aminare a &omisiei% *bordarea bazat pe risc reduce costurile administrative i consolideaz asigurarea, "ntruc7t resursele &omisiei sunt folosite mai eficient i direc2ionate ctre zonele "n care riscurile sunt mai ridicate% ORIE !AREA C!RE )E*COE'I# E+ 8estionarea datelor electronice poate reduce "n mod semnificativ sarcina administrativ, "mbunt2ind "n acelai timp capacitatea de control a proiectelor i c(eltuielilor% +rin urmare, se solicit ca statele membre sinstituie, p7n la sf7ritul anului 2014, sisteme care s permit beneficiarilor s transmit toate informa2iile pe cale electronic%

,ar-. / Fondurile S-ruc-urale 0123 * 0101 Sursa: &omisia $uropeana

,ar-. / Eligibili-a-e poli-ica de coeziune 0123 * 0101 Sursa: &omisia $uropeana

Principalele carac-eris-ici ale 4ii-orului proces de progra5are/ concentrarea tematic asupra priorit2ilor Strategiei $uropa 2020 pentru o 9cretere inteligent, durabil i incluziv:, transpus "n &adrul Strategic &omun 3&S&6 la nivel european; un cadru unic de programare la nivelul fiecrui Stat <embru = numit &ontract >*cord de +arteneriat 3&>*+6 2014-2020 3care s "nlocuiasc actualul &adru Strategic ?a2ional de /eferin2 200@-201A6 i care va acoperi instrumentele structurale i fondurile destinate dezvoltrii rurale i pescuitului, respectiv: ,ondul $uropean pentru .ezvoltare /egional 3,$./6, ,ondul Social $uropean 3,S$6, ,ondul de &oeziune 3,&6, ,ondul $uropean *gricol pentru .ezvoltare /ural 3,$*./6 i ,ondul $uropean pentru +escuit i *faceri <aritime 3,$+<6; aceste fonduri, programate prin &S&, vor contribui la realizarea obiectivelor #niunii privind o cretere inteligent, durabil i incluziv; posibilitatea de a putea elabora programe multi-fond "n cazul implementrii instrumentelor structurale; oportunit2i e1tinse pentru abordarea teritorial a programrii; un accent crescut pe performan2a i monitorizarea rezultatelor;

orientarea specific a c(eltuielilor ctre realizarea priorit2ilor #niunii i delimitarea clar a sumelor alocate "n acest scop; impunerea unor condi2ionalit2i macroeconomice, e1-ante i e1-post pentru accesarea>c(eltuirea fondurilor; simplificarea procesului de implementare i un mai bun management al fondurilor% Orien-.ri 5e-odologice pen-ru progra5area 6ondurilor europene des-ina-e unei dez4ol-.ri in-eligen-e, durabile i incluzi4e 0123*0101 Orientrile metodologice au "n vedere, "n principal, stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare pentru perioada 2014-2020% Orientrile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaz s fie elaborate, precum i etapele procesului de programare = inclusiv metodele de analiz a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei i de desfurare aprocesului de consultare "n parteneriat% Se au "n vedere, de asemenea, o serie de aspecte opera!ionale, precumdefinirea atribu2iilor principalelor entit2i participante la proces, c7t i modul "n care va fi realizat construc2ia institu2ional care va sus2ine viitoarele programe opera2ionale% 0oate aspectele care nu sunt detaliate "n actualele orientri metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor ,ie, ce se vor constitui "n *ne1e la Orientrile metodologice% ,isele vor fi dezvoltate de <*$ur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de ctre &omisia $uropean i "n func2ie de evolu2iile decizionale pe plan european i na2ional% Ba momentul actual, e1ist o multitudine de op!iuni i "ntrebri desc(ise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014-2020, multe dintre acestea neput7nd fi clarificate dec7t dup definitivareacadrului legislativ la nivel european% +e de alt parte, adoptarea cu "nt7rziere a unor decizii la nivel na2ional poate crea dificult2i mari "n recuperarea timpului pierdut "n procesul de programare% Orientrile metodologice de programare vor fi adaptate>completate pe parcurs, "n func2ie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel na2ional "n cursul anului 2012% &ele mai importante dintre acestea sunt eviden2iate mai -os% Cn scopul "mbunt2irii implementrii politicii de coeziune "n /om7nia pentru perioada 2014-2020, "n special av7nd "n vedere nivelul redus al absorb2iei pentru perioada 200@-

201A, prezentele orientri metodologice pleac de la premisa necesit2ii unei noi abordri programatice, cu urmtoarele caracteristici principale: un accent deosebit, "nc din stadiul incipient al procesului de programare, asupra sistemului i regulilor de implementare a programelor; concentrarea asupra unui numr relativ redus de priorit2i>obiective tematice i domenii ma-ore de interven2ie>priorit2i de investi2ii, "n vederea ma1imizrii impactului fondurilor i asigurrii unei eficien2e crescute "n procesul de management; un proces de consultare partenerial bine gestionat; adecvate a structurilor desemnate cu

asigurarea capacit!ii administrative managementul programelor opera!ionale;

stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative i legislative care "mpiedic implementarea fr probleme i la timp a proiectelor; dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature i a unor sc(eme financiare de diverse tipuri i valori, care s acopere cel pu2in primii A ani de implementare% 4n termeni opera2ionali, orientrile metodologice au "n vedere crearea condiiilor pentru un numr suficient de proiecte aprobate i o cretere semnificativ a fondurilor absorbite ncepnd cu primul an de implementare % *cesta ar trebui s reprezinte un obiec-i4 principal al procesului de programare pentru perioada 2014-2020% #n element esen2ial care va fi luat "n considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014-2020 s se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o cretere real a c(eltuirii fondurilor, precum i la stabilirea unor 2inte realiste de absorb2ie% &apacitatea actual de absorb2ie a fondurilor va -uca un rol central "n procesul de negociere cu &omisia $uropean pentru urmtoarea perioad de programare% Considera7ii generale pri4ind docu5en-ele de progra5are Cn elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014-2020 se vor avea "n vedere at7t reglementrile europene i na!ionale "n domeniu, c7t i alte documente programatice i strategice specifice la nivel european i na2ional, dup cum urmeaz: Strategiile europene orizontale> sectoriale cu impact asupra priorit!ilor de dezvoltare i obiectivelor care trebuie atinse de Statele <embre: precum Strategia $uropa 2020 3inclusiv cele apte Dini!iative emblematiceE = flag s(ips6, strategiile pentru cre tere i ocupare etc%; /egulamentele europene privind +olitica de &oeziune, +olitica *gricol &omun i +olitica &omun "n domeniul +escuitului, &adrul Strategic &omun, precum i regulamentele specifice pentru fiecare ,ond "n parte, inclusiv cele pentru ,$*./ i ,$+<; &onstr7ngerile financiare i condi2ionalit2ile la nivel european, care determin alocrile financiare la nivelul fiecrui Stat <embru sau la nivel sectorial>regional; fondurile disponibile i restric!iile aferente; .ocumente de planificare i politicile relevante la nivel na!ional = care vizeaz aceea i perioad de programare sau o perioad mai scurt, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau "n ceea ce prive te obiectivele stabilite 3precum +rogramul ?a2ional de /eform, strategiile "n domeniul energetic, alte strategii sectoriale de actualitate etc%6 !ipuri de docu5en-e progra5a-ice Cadrul S-ra-egic Co5un 0123*0101

Cn vederea programrii fondurilor europene care contribuie la realizarea obiectivelor #niunii privind creterea inteligent, durabil i incluziv, vor fi elaborate urmtoarele categorii de documente de programare, "n conformitate cu propunerile regulamentelor europene: - +Con-rac-ul8Acordul de Par-eneria-+ 9C8AP:, care va "nlocui actualul &adru Strategic ?a2ional de /eferin! i va stabili orientrile strategice na2ionale finan2abile at7t din 4nstrumentele Structurale = ,$./, ,S$ i ,ondul de &oeziune, cu e1cep!ia celor din cadrul obiectivului de cooperare teritorial european = c7t i din ,$*./ i ,$+<; - Progra5ele Operaionale 9PO:/ documente de programare la nivel sectorial > teritorial 3programele finan2ate din instrumente structurale pot fi mono sau multi-fond6; F Progra5ele 3+6: progra5ul naional pen-ru dez4ol-are rural. i progra5ul operaional pen-ru pescui-, progra5e din do5eniul dez4ol-.rii rurale i pescui-ului, "n cazul finan!rilor din ,$*./ i ,$+<; F Docu5en-ele de i5ple5en-are : documente care prezint detaliile practice de implementare la nivel de Dprioritate de investi2iiE 3similar actualelor .ocumente &adru de 4mplementare6; aceste documente nu sunt solicitate e1pres de regulamentele europene, dar ele sunt esen!iale pentru asigurarea unui proces de implementare eficient% +e parcursul procesului de programare, se va stabili con!inutul i aria de acoperire a acestor documente% <odalitatea "n care astfel de documente de implementare sunt aplicabile i ,$*./, respectiv ,$+< se va stabili pe parcurs% *ria de ac!iune a fiecrui +rogram Opera!ional>+rogram trebuie definit av7nd "n vedere aspectele critice men!ionate mai sus, precum i modul "n care pot fi cel mai bine atinse obiectivele strategice na2ionale>teritoriale% &(iar atunci c7nd se are "n vedere definirea unor aspecte strategice, nu trebuie subestimat importan2a clarificrii detaliilor practice de implementare, "n scopul definirii unei abordri c7t mai realiste pentru atingerea rezultatelor dorite% Procesul de consul-are ;n par-eneria&onsultarea poate lua diverse forme: &onsultare formalizat, "n cadrul unor structuri stabilite printr-un document adoptat de 8uvern, "n cadrul unor comitete consultative - un comitet consultativ cuprinde cei mai importan!i i reprezentativi parteneri economici i sociali, pentru un anumit domeniu, la nivel na!ional% Cn principiu, se recomanda urmtoarea structur a parteneriatului: +entru &ontractul>*cordul de +arteneriat = &omitetul 4nterinstitu!ional pentru elaborarea *cordului de +arteneriat 3&4*+6, care urmeaz s fie "nfiin!at la "nceputul procesului de programare i care va avea ca scop principal validarea diverselor etape ale elaborrii &>*+ precum i a +rogramelor Opera2ionale> +rogramelor; o +entru diverse domenii de interven2ie - &omitete &onsultative organizate ca sec2iuni ale &4*+, care pot fi: 10 &omitete &onsultative 0ematice, organizate pe urmtoarele domenii: - 0ransporturi - <ediu i sc(imbri climatice - &ompetitivitate i eficien2 energetic - &omunica2ii i te(nologia informa2ional - $duca2ie - Ocupare, incluziune social i servicii sociale - Servicii de sntate - 0urism, cultur i patrimoniul cultural - .ezvoltare rural, agricultur i pescuit - *dministra2ie i bun guvernan2 2 &omitete &onsultative reprezentative pentru dezvoltarea dimensiunea teritorial: - &omitetul &onsultativ privind .ezvoltarea /egional 3&&./6 - &omitetul &onsultativ privind &oeziunea 0eritorial 3&&&06% regional i pentru

/olul acestor comitete consultative este de a stabili i prioritiza investi2iile la nivel sectorial i regional, pe baza documentelor realizate "n cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente% +ropunerile formulate de ctre comitetele consultative sunt dezbtute "n &4*+, la nivelul cruia este agreat gruparea domeniilor de interven2ie corespunztoare fiecrui document de programare, precum i principalele elemente privind modalit2ile de implementare, monitorizare i evaluare% G &onsultarea cu diverse organiza2ii>institu2ii guvernamentale G &onsultarea public forul

&omitetul 4nterinstitutional pentru *cordul de +arteneriat 3&4*+6 reprezinta institutional prin care se asigura coordonarea cadrului partenerial la nivel national%

&4*+ are rol consultativ, fiind constituit pentru promovarea parteneriatului in elaborarea documentelor de programare aferente perioadei 2014-2020, respectiv a *cordului de +arteneriat si a programelor subsecvente% Rezu5a- al deciziilor c<eie docu5en-ele de progra5are care -rebuie adop-a-e ;n ceea ce pri4e=-e

+rincipalele decizii necesare cu privire la fiecare tip de document de programare:

1. La nivelul cadrului naional de programare Contractul/Acordul de Parteneriat:


stabilirea priorit2ilor de dezvoltare 30eme +rioritare > Obiective 0ematice6 i a domeniilor de ac2iune din cadrul acestora; nivelul de concentrare> contribu2ia la obiectivele Strategiei :$uropa 2020:;

stabilirea ponderii acestor priorit2i pentru diverse obiective 3e1% sc(imbri climatice6; stabilirea 2intelor na2ionale 3inclusiv a 2intelor intermediare6 care trebuie atinse i a condi2ionalit2ilor corespunztoare; G stabilirea principalelor arii prioritare de cooperare;

stabilirea +rogramelor Opera2ionale 3inclusiv tipul de finan2are a acestora = "n cazul +O finan2ate din mai multe fonduri i a priorit2ilor de investi2ii, precum i valoarea alocrii financiar pentru fiecare +O; definirea unei abordri integrate pentru dezvoltarea teritorial, inclusiv mecanismele de coordonare "ntre diversele fonduri europene 3la nivelul &S& i al altor programe>fonduri #$ disponibile6 G definirea detaliilor administrative pentru implementarea eficient 3e1% stabilirea *< i O4 responsabile av7nd "n vedere i performan2ele trecute6 i "ntrirea capacit2ii lor institu2ionale; gradul de atingere a condi2ionalit2ilor e1-ante etc%

2. La nivel de Program Operaional:


stabilirea *1elor +rioritare 3i legtura cu Obiectivele 0ematice6 i determinarea ponderii relative a acestora; decizia cu privire la natura oricror programe sau abordri regionale> teritoriale i contribu!ia la abordarea integrat definit la nivelul *cordului de +arteneriat;

analizarea posibilit2ii de a utiliza noile instrumente propuse de &omisia $uropean 3'oint *ction +lan, &ommunitH-led local development, 4ntegrated 0erritorial 4nvestment, financial instruments, simplified costs6; lista orientativ a proiectelor mature>ma-ore;

selec!ia posibilelor domenii de interven!ie "n cadrul priorit2ilor, ca baz de pornire pentru definirea :priorit2ilor de investi2ii:, precum i definirea unor 2inte clare i msurabile pentru indicatorii defini2i; definirea detaliilor de implementare 3plec7nd de la dificult2ile din actuala perioad de implementare6, inclusiv posibilitatea de a utiliza organisme intermediare private%

3. La nivel de Documentele Cadru de Implementare:


stabilirea formatului de document cadru de implementare formalizare>aprobare a acestuia; selec2ia i definirea priorit2ilor de investi2ii>opera!iunilor; i a modalit!ii de

stabilirea criteriilor eligibilitate i selec2ie 3inclusiv a regulilor de eligibilitate la nivel na2ional, dac este cazul, precum si a unor criterii suplimentare care sa poat sus!ine abordarea integrata a interven!iilor in vederea optimizrii impactului finan!rii6; stabilirea dimensiunii finan2rii i a ratei de co-finan2are; stabilirea alocrilor financiare la nivel de prioritate de investi2ie;

definirea detaliilor de implementare specifice pentru fiecare prioritate de investi2ie sau :sc(em de finan!are: "n parte 3dac este cazul6; stabilirea portofoliului de proiecte> pre-selectarea proiectelor de dimensiuni mai mici> a sc(emelor 3inclusiv a metodelor de pre-selec2ie, dac este necesar6% *numite priorit2i de investi2ii din perioada de programare 2014-2020 reprezint o continuare a interven2iilor din perioada prezent de programare% Cn cazul acestora, pe baza e1perien2ei dob7ndite, pregtirea proiectelor poate demara rapid%