Sunteți pe pagina 1din 7

FIA INDIVIDUAL A POSTULUI PROFESOR n temeiul Legii... si al contractului colectiv de munca ncheiat ntre................................... nregistrat la......, cu nr.......

, la care subsemnatul / subsemnata .............................. ader, obligndu-ma sa respect prevederile art.... din contractul colectiv de munca, se ncheie azi,............, prezenta fisa individuala a postului. Postul................................. Numele si prenumele............................... Compartimentul: ........................................ Cerinte: a) studii........ b) studii specifice postului............. c) vechime........... d) grad didactic:........... Relatii: a) de subordonare.......... b) de colaborare........... Domnul / doamna.........................., posesor al contractului individual de munca, nregistrat sub nr. ....... din.........., n registrul general de evidenta a salariatilor, negociaza n conditiile art...... din contractul colectiv d 14514x236o e munca urmatoarele atributii si sarcini, structurate pe urmatoarele capitole: I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentnd........norma de baza corespunzatoare unei parti de....... din salariul de baza, stabilite la data de........ Obiective generale Instruirea si educarea copiilor cu vrsta ntre 10 si 18 ani (ceea ce ar corespunde urmatoarelor cicluri: dezvoltare, observare si orientare, aprofundare, specializare) n conformitate cu cerintele idealului educational. Obiective specifice 1. Profesorul instruieste si educa prin tipuri de activitati specifice, urmarind obiective cognitive, de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educatiei pentru societate, astfel nct, dupa terminarea studiilor, pe tot parcursul vietii, sa fie toleranti fata de opinii diferite. 2. Profesorul permite fiecarui elev sa-si urmeze drumul personal de evolutie, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj si echilibru emotional si prin exemplul preocuparii pentru dezvoltare si mentinere la curent cu cercetarea psihologica contemporana n general si n domeniul sau, n special. Sarcini de serviciu obligatorii 1. Programarea activitatii de nvatare

Nr.crt. 1.

Elemente de competenta Analizeaza planul de nvatamnt

Indicatori de performanta Identificarea aspectelor' interdisciplinare n cadrul ariei curriculare specifice. Corelarea continutului disciplinei de nvatamnt si a activitatilor de nvatare cu obiectivele urmarite, prevederile programei si timpul de nvatare. Analiza si selectarea din oferta de manuale / materiale auxiliare a manualelor / materialelor adecvate posibilitatilor de ntelegere ale elevilor, n conditiile respectarii cerintelor legislative n vigoare. Corelarea timpilor de lectii cu curba de efort a elevilor si! sarcinile de nvatare, stabilind strategia didactica optima n vederea asigurarii unei instruiri eficiente. Programarea n timp, pe semestre, n functie de structura anului scolar, a activitatilor de nvatare, asigurnd parcurgerea completa a continuturilor propuse. i Compararea permanenta a situatiei reale cu cea proiectata, din punctul de vedere al realizarii planificarii, adaptnd si reactualiznd planificarea n conformitate cu situatia reala si situatiile de nvatare existente.

2.

Alege manualul si materialele auxiliare ntocmeste planificari calendaristice

3.

4.

Revizuieste planificarea

2. Elaborarea proiectului didactic


Nr.crt. 1. Elemente de Indicatori de performanta competenta Stabileste Formularea obiectivelor operationale n termeni de performanta si obiectiveleoperationale adecvat scopului urmarit. Obiectivele sunt realizate n proportie de ale lectiei 75% de catre elevi. Stabilirea obiectivelor operationale, astfel nct sa existe un echilibru ntre dobndirea de cunostinte si deprinderi, n conformitate cu timpul de instruire afectat. Identificarea si corelarea elementelor de continut cu programa scolara si cu manualele.

2.

3.

Stabileste continutul activitatii de nvatare Alege strategii didactice Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transforma elevul ntr-un actor activ al propriei formari. Construirea situatiilor de nvatare care solicita participarea creativa a ct mai multor elevi. Realizeaza proiectul di- Elaborarea proiectului didactic clar si explicit, tinnd cont de dactic urmatoarele repere: rigoare stiintifica; strategii activ-participative;

4.

5.

- obiective operationale corect formulate. Adapteaza informatia la Conducerea lectiei conform proiectului deja stabilit si monitorizarea activitatii elevilor, astfel nct sa se obtina maximul de eficienta a posibilitatile de nvatare lectiilor. Selectarea informatiei pe criterii de esentialitate, corelnd si nivelul de pregatire a detaliile informationale cu particularitatile grupului instruit si gradul de interes manifestat de elevi._________________________ elevilor

3. Organizarea activitatii de nvatare

Nr. crt. 1.

Elemente de Indicatori de performanta competenta Organizeaza procesul Modul de organizare a cunostintelor de transmis si forma de transmitere. de transmitere de informatii Transmite cunostinte Creeaza conditii optime n vederea receptarii cunostintelor (material vizual relevant n cantitate suficienta). Exista excesul de detalii, transmiterea cunostintelor facndu-se gradat, ntr-o succesiune logica. Formeaza si dezvolta deprinderi Capacitatea de organizare a procesului de instruire n forme si prin situatii de nvatare adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate. Selectarea situatiilor de nvatare care sa stimuleze gndirea elevului, sa-i formeze deprinderile de munca si studiu necesare instruirii pe durata ntregii vieti.

2.

3.

4. Organizarea activitatii de dezvoltare fizica a elevilor (pentru profesorii de educatie fizica)


Nr. crt. 1. Elemente de competenta Dezvolta potentialul fizic al elevilor Indicatori de performanta Organizarea spatiului destinat activitatii de educatie fizica, astfel nct sa se asigure desfasurarea controlata a acesteia, n conditii de securitate. Mentinerea aparatului sportiv n stare de functionare pentru a putea fi utilizat corespunzator nevoilor de pregatire fizica a elevilor. Corelarea gradului de dificultate si complexitate a exercitiilor fizice cu vrsta si conditia fizica a elevilor, n vederea dezvoltarii armonioase si recrearii elevilor. Educa si dezvolta un Consecventa n urmarirea respectarii regulilor de igiena si ntaririi stil de viata igienic si deprinderilor de igiena ale elevilor. Tact n abordarea eventualelor situatii de nerespectare a normelor de igiena. sanatos

2.

5. Organizarea activitatilor practice complementare procesului de transmitere de cunostinte


Nr. crt. 1. Elemente de competenta Stabileste obiectivele activitatii de laborator Pregateste activitatea experimentala Indicatori de performanta

Corelarea experimentului conceput cu teoria avuta n vedere.Selectarea tipului de experiment adecvat obiectivelor lectiei. Planificarea derularii activitatii n functie de tipul experimentului. Asigurarea echipamentelor si materialelor necesare atingerii obiectivelor instruirii n conditii de securitate (att din punct de vedere al utilizatorului, ct si al echipamentului de instruire). Coordoneaza secventele de instruire, instructiunile de lucru fiind date pas cu pas, pentru a asigura desfasurarea controlata a experimentului.

2.

3.

ndruma sisupravegheaza elevii n activitatea de laborator.

6. Utilizarea materialelor didactice


Nr. crt. 1. Elemente de competenta Identifica situatiile care necesita folosirea materialelor didactice Selecteaza materialele didactice necesare Utilizeaza materiale didactice Indicatori de performanta Analiza situatiilor de nvatare si identificarea necesarului de material didactic. Corelarea materialelor didactice complementare cu continuturile de nvatare, astfel nct acestea sa constituie un suport n procesul instructiveducativ. Facilitatea nvatarii prin alegerea cu discernamnt a materialelor didactice, adaptate cu situatiile concrete din clasa, n vederea asigurarii unei instruiri eficiente.

2.

3.

7. Elaborarea instrumentelor de evaluare


Nr. crt. 1. Elemente de Indicatori de performanta competenta Stabileste Selectarea continuturilor ce urmeaza a fi evaluate n functie de obiectivele evaluarii obiectivele evaluarii. Corelarea tipurilor de itemi cu natura obiectivelor si continuturilor. Creativitate n privinta formatului ales, respectnd particularitatile de vrsta ale elevilor, obiectivele si continuturile evaluarii. Decide asupra baremului si conditiilor de evaluare, astfel nct sa se obtina o evaluare ct mai obiectiva.

2.

Elaboreaza instrumentele de evaluare

8. Evaluarea cunostintelor elevilor


Nr. crt. 1. Elemente de competenta Administreaza instrumente de evaluare Apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele elevilor Valorifica rezultateleevaluarii Indicatori de performanta Asigurarea conditiilor materiale necesare aplicarii instrumentelor de evaluare, n vederea obtinerii unei evaluari obiective si unitare a tuturor elevilor. Consecventa n administrarea probelor de evaluare. Analiza ierarhica, pe colectivul de elevi si procentul pe itemi, a rezultatelor evaluarii elevilor. Valorificarea, dupa caz, a rezultatelor elevilor n scopul diagnozei sau selectiei elevilor. Stabilirea strategiilor didactice adecvate n scopul remedierii deficientelor procesului educational, n functie de rezultatele nregistrate la evaluare. Construirea unor situatii adecvate de lucru si de comunica re n vederea facilitarii schimbului de informatii elev-elev si cadru didactic-elev

2.

3.

4.

Faciliteaza comunicarea elevelev

9. Evaluarea parametrilor psiho-pedagogici


Nr. crt. 1. Elemente de Indicatori de performanta competenta Estimeaza Capacitatea de analiza n vederea identificarii (n urma observarii posibilitatile de n diverse situatii) a stilului de nvatare al fiecarui elev. nvatare ale elevilor Valorifica evaluarea Flexibilitate, adaptabilitate si creativitate n construirea lectiilor, astfel nct sa fie valorificate toate situatiile de nvatare existente ntr-un colectiv de elevi. Selectarea celor mai eficiente tehnici n vederea posibilitatilor de nvatare ale elevilor facilitarii nvatarii si reglarii procesului instructiv-educativ n functie de posibilitatile si ritmul de asimilare proprii grupului instruit.

2.

10. Dezvoltarea comportamentidui social


Nr. crt. 1. Elemente de Indicatori de performanta competenta Mediaza procesul de Selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al interiorizare a societatii. sistemului de valori al societatii Analiza situatiilor n care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu de valori al elevului. Asigura cunoasterea, Capacitatea de a exprima si analiza ncontinuu cu elevii regulile sociale (corelat cu particularitatile de vrsta), de a evalua obiectiv ntelegerea si comportamentul social al acestora. nsusirea regulilor sociale Promoveaza un Capacitatea de a motiva si corecta comportamentul elevului prin comportament social aplicarea recompenselor si sanctiunilor, ca urmare a evaluarii dezirabil comportamentelor prin prisma regulilor existente n familie, scoala si societate. Elemente de Indicatori de performanta competenta Alege modalitati de Corelarea modalitatilor de comunicare cu continutul informatiei, comunicare particularitatile de vrsta si individuale ale membrilor grupului instruit. Eficienta modalitatilor de comunicare. Identificarea modalitatilor de comunicare adecvate situatiilor concrete, n vederea realizarii scopului educational. Transmite informatii Limbajul utilizat favorizeaza atingerea obiectivelor propuse. cu caracter instructiveducativ Modul de transmitere a informatiilor si calitatea acestora corespund obiectivelor propuse. Utilizeaza feed-back- Analiza acuratetii si integritatii mesajului receptat de elev, prin ul n comunicare comparare cu mesajul transmis, n vederea stabilirii disfunctionalitatilor canalului de comunicare, nlaturarea perturbatiilor care afecteaza calitatea comunicarii.

2.

3.

11. Comunicare cadru didactic-elev


Nr. crt. 1.

2.

3.

12. Comunicarea dintre cadrele didactice


Nr. crt. 1. Elemente de competenta Identifica posibile domenii conexe de colaborare Se informeaza despre elevi Discuta aspecte metodice si pedagogice ale activitatii didactice Indicatori de performanta Capacitatea ridicata de a utiliza limbajul specific unor domenii conexe.

2. 3.

Capacitatea cadrului didactic de a culege si structura informatiile despre dezvoltarea si evolutia elevilor. Apelarea la tehnici de comunicare adecvate pentru redarea unor aspecte metodice si pedagogice. Analiza si aprofundarea aspectelor metodice si pedagogice ale activitatii didactice.

13. Implicarea familiei n activitatile formativ-educative


Nr. crt. 1. Elemente de competenta Realizeaza unitatea de cerinte scoalafamilie Determina implicarea familiei Elemente de competenta Informeaza familia Indicatori de performanta Capacitatea de analiza a opiniilor familiei si de selectare a unora dintre ele, pentru o strategie educativa adecvata elevului. Capacitatea de a implica familia ntr-un demers formativ-educativ coerent care sa sprijine dezvoltarea elevului. Indicatori de performanta

2.

14. Mentinerea relatiei familie - unitate scolara


Nr. crt. 1. 2. 3.

Calitatea si periodicitatea legaturii cu familia, n functie de obiectul educativ urmarit si de problemele aparute. Solicita informatii Capacitatea de a obtine informatii relevante pentru familie, respectiv pentru demersul didactic. Consiliaza familia Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament) si de a elevului, propune propune solutii pertinente. solutii Elemente de competenta Stabileste curriculum optional Indicatori de performanta Capacitatea de analiza a resurselor existente n scoala, n vederea corelarii acestor resurse cu curriculum-ul optional si necesitatile elevilor.

15. Dezvoltarea curriculum-ului optional


Nr. crt. 1. 2.

Stabileste continutul Discernamnt n selectarea continutului curriculum-ului optional, astfel nct acesta sa raspunda obiectivelor propuse, nevoilor si timpului disponibil al elevului. pentru curriculum optional Dezvolta curriculum- Identificarea resurselor informationale adecvate continutului stabilit. ul optional Creativitate n selectarea activitatilor, situatiilor de lucru, astfel nct acestea capata un caracter antrenant.

3.

16. Dezvoltarea profesionala


Nr. crt. 1. 2. Elemente de Indicatori de performanta competenta Identifica nevoile Obiectivitatea n autoevaluare si identificarea necesarului proprii de dezvoltare autoinstruire, n functie de dinamica informatiei n domeniu. Dezvolta cunostinte proprii

de

Identificarea surselor de informare, programarea studiului individual, astfel nct sa acopere nevoile de dezvoltare, personale si ale sistemului. Manifesta interes pentru nou si consecventa n procesul de autoinstruire.

3.

Dezvolta deprinderi proprii

Exersarea deprinderilor n vederea desfasurarii activitatii la nivelul de calitate propus.

Eficienta activitatii manageriale privind personalul didactic se recompenseaza prin salarii de merit , gradatii de merit , diplome si premii. n functie de nevoile specifice ale unitatii de nvatamnt, salariatul se obliga sa ndeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, n conditiile legii. Criterii de evaluare: sunt precizate n fisa de evaluare. Director, Lider de sindicat,

Am luat la cunostinta ________________________________ Profesor, (semnatura)

Data: _____________________

DIRECTOR,

SECRETAR,