Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea “HYPERION” Master: Politici comunitare și intervenții sociale

PROIECT DE INTERVENŢIE SOCIALӐ

Centru de zi pentru copiii abandonați ȋn sectorul 5

2013

Edu Cristina Anul II, sem.I

Centru de zi pentru copiii abandonați ȋn sectorul 5

I.

Descrierea proiectului

1.1

Titlu Centru de zi pentru copiii abandonați ȋn sectorul 5

1.2

Locul de desfasurare București, sector 5

1.3

Suma totală a proiectului

 

RON

% din suma totală

Contribuţia partenerilor

3283

6.83

Contribuţia solicitată

256171

93.17

Total

260000

100

1.4

Rezumat

Proiectul “Centru de zi pentru copiii abandonați din sectorul 5 “ se va desfașura ȋn orașul

București. Proiectul a luat naștere ca urmare a autosesizării organizației noastre ce are sediul

ȋn București, sector 5, ȋn ceea ce privește numărul mare de copiii victime ale abandonului.

Acest centru are drept scop prevenirea vagabondajului și a intrarii ȋn grupuri ce au

manifestări antisociale.

Copiii din acest centru vor beneficia de asistență psihologică, medicală, ajutor de

reintroducere ȋn mediul școlar (acolo unde este cazul). De asemenea vor beneficia de tot ce

ȋnseamna rechizite școlare, ȋmbrăcăminte, medicamente, hrană, activități ȋn aer liber pentru ca

aceştia să poată fi integraţi social. Va fi urmarită ȋn permanent evoluția copiilor, iar echipa de

lucru se va implica ȋn asistența fiecăruia dintre copiii.

1.5 Obiective

1. Sprijin socio-psiho-educativ copiilor - se va acorda prin intermediul unor jocuri

didactice cu rol instructiv educativ pentru ai pune pe copii ȋn situații reale de viață și

pentru a le stimula acestora ȋncrederea ȋn sine. Copii vor participa la aceste activități

din postura de observator, la ȋnceput, iar mai apoi din postura de participant.

2. Promovarea egalităţii şanselor pentru copii - prin organizarea de programe

educaționale speciale pentu ai sprijini și ajuta ȋn dezvoltarea armonioasă a acestora ȋn

scopul de a avea șansa să studieze ca orice alt copil.

3. Prevenirea abandonului şcolar prin intermediul cadrelor didactice care se vor

ocupa de copii chiar și individual acolo unde va fi cazul. După terminarea programului

2

școlar copii vor lua masa la centru. În primele 3 luni de la ȋnceperea școlii cadrele didactice ȋi vor asista și ajuta pe copii ȋn ȋndeplinirea sarcinilor. După cele 3 luni copii vor fi grupați ȋn grupe de cȃte 2 cu interese diferite pentu a se ajuta reciproc ȋn rezolvarea sarcinilor. Dacă vor exista copii care după cele 3 luni ȋncă au dificultăți ȋn rezolvarea temelor pentru acasă aceștia vor fi meditați individual de către cadrele didactice ale centrului.

4.

Activități de timp liber și grupuri de socializare pentru copii ȋn scopul dezvoltării relațiilor dintre aceștia - aceste activități și grupuri de socializare au ca scop valorificarea intereselor copiilor prin desfășurarea unor activități specifice la alegerea acestora: dans şi muzică, desen şi pictură, jocuri şi concursuri, excursii în ţară, tabere de vacanţă.

1.6

Grupul țintă (un număr de 24 de copiii abandonați)

copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;

tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;

copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului;

copiii pentru care urmează a fi instituită tutela, în condiţiile legii;

copiii faţă de care a fost stabilită, în condiţiile legii, încredinţarea în vederea adopţiei.

1.7

Justificare

Abandonarea copiilor reprezintă o modalitate nedezvoltată de gestionare a naşterilor nedorite sau neacceptate din cauze culturale sau/şi economice. Prezenţa lor fiind generată de absenţa unor servicii, de funcţionare a unor instituţii sau de absenţa culturii utilizării lor, ce se concretizează în solicitarea unei măsuri de protecţie pentru copiii nedoriţi, sau neglijarea lor prin încredinţarea unei terţe persoane spre creştere. Înţelegerea abandonului copilului ca fenomen social şi abordarea acestuia au evoluat de-a lungul istoriei umane, în concordanţă cu contextul cultural-istoric şi religios al fiecărei epoci.

3

Abandonul afectează dezvoltarea copilului în dimensiunile sale esenţiale. Efectele

abandonului sunt profunde şi agresive, însoţind persoana de-a lungul întregii vieţi. De aceea

se impune necesitatea de a aborda această problemă şi de a acorda o atenţie deosebită

traumelor trăite în copilărie, în special la vârstele timpurii ale dezvoltării copilului.

Pornind de la contextul sociocultural în care ne aflăm, studiul propune deschiderea

către servicii alternative de asistenţă a copilului abandonat, precum şi a familiei cu risc de

abandon al copilului.

1.8 Prezentarea problemei

În prezent tot mai mulţi copii ajung să fie abandonaţi de părinţii lor la naştere sau mai

târziu după aceea din diverse motive, fie din lipsa unei situaţii materiale care să le permită

părinţilor să le ofere acestora posibilitatea de a merge la şcoală, fie din cauza sarcinilor

nedorite, însă indiferent care ar fi motivul pentru care ei ajung să fie abandonaţi, în multe

dintre situaţii, ei „poartă“ acest stigmat al copilului abandonat toată viaţa, resimţindu-l ca pe o

pedeapsă aplicată lor şi de care ei se fac vinovaţi şi nu ca un fapt al acţiunii părinţilor lor, iar

această problemă trebuie remediată.

Factorii de risc ȋn abandonul copiilor

La nivel de familie

statut socio-economic scăzut al familiei economic scăzut al familiei

mama divorţată sau solitară ama divorţată sau solitară

mama minoră ama minoră

naştere nedorită aştere nedorită

stare de sănătate precară a părinţilor tare de sănătate precară a părinţilor

stare de sănătate precară a copilului tare de sănătate precară a copilului

număr mare de copii în îngrijire umăr mare de copii în îngrijire

La nivel de societate

ȋntipărirea culturală a abandonului şi instituţionalizării copilului ilului

stigmatizarea copiilor care sunt/au fost instituţionalizaţi tigmatizarea copiilor care sunt/au fost instituţionalizaţi

statul substituie rolul familiei în creşterea şi educarea copilului tatul substituie rolul familiei în creşterea şi educarea copilului

La nivelul politicilor

rolul familiei în creşterea şi educarea copilului  La nivelul politicilor v iziune fragmentată asupra copilului

viziune fragmentată asupra copilului

4

dispersarea responsabilităţilor cu p rivire la copil între mai multe ispersarea responsabilităţilor cu privire la copil între mai multe

ministere/departamente

slabă colaborare inter - instituţională labă colaborare inter-instituţională

număr scăzut de servicii organizate la nivel comunitar: servicii de consiliere, centre de umăr scăzut de servicii organizate la nivel comunitar: servicii de consiliere, centre de

zi, servicii de suport pentru părinţi, centre maternale etc.

număr foarte mic de specialişti care să lucreze orientat spre prevenirea abandonului umăr foarte mic de specialişti care să lucreze orientat spre prevenirea abandonului

1.9 Populația și grupurile țintă

beneficiari direcţi: 24 de copii defavorizaţi;prevenirea abandonului 1.9 Populația și grupurile țintă beneficiari indirecţi: personalul centrului de zi,

beneficiari indirecţi: personalul centrului de zi, voluntari, familiile copiilor şi întreagațintă beneficiari direcţi: 24 de copii defavorizaţi; comunitate. 1.10 Descrierea detaliată a activităț ilor

comunitate.

1.10 Descrierea detaliată a activităților

Înființarea unui centru de zi:

a. Contactarea Primăriei municipiului București și prezentarea proiectului “Centru de zi

pentru copiii abandonați din sectorul 5”. Va fi prezentat proiectul ȋn amănunt, ȋncepȃnd cu

grupurile țintă, obiectivele proiectului, activitățile care vor fi desfășurate, partenerii care vor fi

contactați ȋn vederea realizării obiectivelor, așteptările pe care le are fundația de la

implementarea proiectului, bugetul total, punȃndu-se accent pe necesitatea colaborării cu

autoritățile locale.

b.

Semnarea contractului de parteneriat cu Primăria București.

c.

Achizitionarea unei clădiri ȋn care va funcționa centrul de zi.

d.

Evaluarea stării clădirii. Evaluarea se va face de către firma de cadastru din București care

va evalua starea clădirii.

e. Renovarea clădirii.

f. Asigurarea utilităților (apă, current).

g. Amenajarea spațiului interior.

h. Achiziționarea mobilierului. Se va ȋncheia un contract de parteneriat cu Mobexpert care va

asigura necesarul de mobilă.

i. Achiziționarea de calculatoare, imprimante și obiecte necesare funcționării acestora prin includerea ca partener a firmei Dell.

j. Includerea ca partener a presei și televiziunii locale care ne vor acorda spațiu publicitar.

5

k. Deschiderea oficială a centrului va fi făcută de primarul orașului București și reprezentanții

fundației noastre, la care vor participa toți partenerii și colaboratorii noștrii și reprezentanți ai

presei și televiziunii.

1.10 Durata de derulare a proiectului va fi de 6 luni.

1.11 Planul de acțiune

Activități

 

Luna

 
 

1

2

3

4

5

6

Evaluare psihologică

X

 

X

   

X

Consiliere psihologică

 

X

 

X

X

 

Jocuri educative

 

X

   

X

X

Norme de comportament ȋn societate

X

 

X

 

X

 

Meditații

     

X

X

X

Programe educaționale speciale

X

 

X

X

 

X

Igiena corporală

X

X

X

X

X

X

2. Rezultatele teptate

creşterea nivelului de socializare şi educaţie a acestor copii;X X X X X X 2. Rezultatele aș teptate asigurarea unei mese zilnice, se vor

asigurarea unei mese zilnice, se vor forma deprinderi de igienă corporală, de protecţie igienă corporală, de protecţie

împotriva abuzurilor şi exploatării de orice fel, creeîndu-se în acest fel un sentiment de

securitate;

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor;fel, creeîndu -se în acest fel un sentiment de securitate; combaterea şi prevenţia vagabondajului şi delicvenţa

combaterea şi prevenţia vagabondajului şi delicvenţa juvenilă;îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor; creşterea capacităţii copiilor de a răspunde problemelor

creşterea capacităţii copiilor de a răspunde problemelor sociale cu care se confruntă;şi prevenţia vagabondajului şi delicvenţa juvenilă; 2.1 Efectul de multiplicare Rezultatele proiectului vor fi

2.1 Efectul de multiplicare

Rezultatele proiectului vor fi publicate pe pagina web dedicată acestuia, iar prin

intermediul internetului dorim să atragem cât mai mulţi posibili investitori în scopul înfiinţării

unor altor astfel de centre şi în celelalte sectoare ale capitalei şi oraşe din ţară unde există

astfel de copii. Deasemenea rezultatele proiectului vor fi cunoscute nu numai prin intermediul

internetului ci şi prin intermediul radiourilor, ale televiziunii naţionale şi nu numai.

2.2 Factori de risc ȋn obținerea rezultatelor

În derularea proiectului pot apărea următorii factori de risc:

6

Din partea beneficiarilor:

- dezinteresul copiilor pentru participarea la activitățile centrului

Din partea echipei de implementare:

- conflicte ȋntre membrii echipei

- neȋndeplinirea obiectivelor programului prin neimplicarea ȋn activitățile centrului

- lipsa de experiență

Din partea colaboratorilor/partenerilor și a comunității locale.

- resursele limitate ale colaboratorilor/partenerilor

- nerespectarea contractelor de colaborare/parteneriat

- birocrația.

2.3 Efectele nerezolvării problemei asupra grupului ţintă Nerezolvarea problemelor duce la situaţii nefavorabile care necesită intervenţie de specialitate. Aceste efecte facȃndu-se simţite asupra:

o

Elevilor:

-

risc de abandon şcolar ;

-

creşterea gradului de violenţă între copii;

-

nu au modele culturale şi nici nu-şi pot forma unele modele culturale eficiente social;

-

delicvenţă, comportament deviant;

-

riscul de a deveni copii ai străzii;

-

potenţiali cerşetori;

-

creşterea analfabetismului;

-

exploatarea copiilor prin muncă.

o

Comunităţii:

-

creşterea numărului de delicvenţi şi cerşetori;

-

insecuritatea comunităţii în condiţiile măririi numărului de delicvenţi şi posibili

infractori;

-

dezorganizarea vieţii familiale şi creşterea fenomenului violenţei domestice;

-

creşterea numărului de săraci şi a persoanelor defavorizate;

-

formarea unui mediu nefavorabil progresului.

o

Societăţii:

-

scăderea nivelului de trai

7

- zone cu dezvoltare economică scăzută;

- creşterea numărului viitorilor asistaţi social;

- analfabetismul ridicat care încetineşte procesul de dezvoltare;

- sursă statornică de sărăcie;

- rată crescută a violenţei domestice

2.4 Auto-susținerea financiară

Vom publica toate reuşitele, realizările, activităţile şi progresele centrului nostru de zi în

presa şi televiziunea locală, iar prin aceste căi ne vom face cunoscuţi şi vom atrege noi sponsori şi vom găsi noi parteneri care să susţină acest proiect.

2.5 Parteneri

Pentru buna desfășurare a proiectului, fundația consideră necesar includerea următorilor

parteneri ȋn desfășurarea proiectului:

Primăria București ti

firma de cadastru din București ti

fabrica de mobile MobexpertPrimăria Bucureș ti firma de cadastru din Bucureș ti magazinul de calculatoare Dell presa din Bucureș

magazinul de calculatoare Dellde cadastru din Bucureș ti fabrica de mobile Mobexpert presa din Bucureș ti 2.6 Resurse umane

presa din București ti

2.6 Resurse umane 2.6.1 Echipa propusă pentru punerea în practică a proiectului

1. Directorul centrului - coordonează activitatea întregii echipe pluridisciplinare precum şi a tuturor proiectelor şi acţiunilor din Centru, aflȃndu-se în strânsă colaborare cu ceilalti membrii ai echipei.

2. Psiholog – specialistul ce va efectua teste şi alte investigaţii psihologice pentru identificarea tulburărilor de personalitate şi de comportament pe care copii le-ar putea avea. Va urmări permanent evoluţia psihologică a fiecărui beneficiar din cadrul centrului, iar ȋn urma investigaţiilor va recomanda echipei pluridisciplinare identificarea soluţiilor celor mai potrivite fiecăruia. În cazul situaţiilor în care constată tulburări de personalitate şi comportament, va propune expertize psihiatrice la spitale specializate.

8

3. Asistent social - vizează asistenţa şi consilierea permanentă a copiilor, va întocmi dosarele de asistenţă socială, va defini un plan detaliat de intervenţie socială individualizată pentru fiecare caz social, urmăreste evoluţia fiecărui caz, lucrează ȋn permanență cu echipa pluridisciplinară, conlucrarea cu autorităţi guvernamentale şi nonguvernamentale, şcoli, va monitoriza permanent evoluţia fiecărui beneficiar urmărindu-se integrarea lor superioară în societate.

4. Administratorul centrului – ține evidenţa contabilă, financiară şi de gestiune, răspunde de relaţia cu clienţii societăţii, de încasările şi plăţile necesare bunei funcţionări a societăţii.

5. Cadre didactice – intră ȋn atribuţiile acestora educarea copiilor, supravegherea lor şi ajutarea copiilor la ȋndeplinirea temelor şi a altor sarcini didactico-pedagogice care să ajute copii să se integreze normal în mediul şcolar. Vor conlucra strâns cu psihologul şi cu asistentul social precum şi cu întreaga echipa pluridisciplinară.

6. Medic - examinază din punct de vedere medical fiecare beneficiar şi va întocmi o foaie de observaţie pentru fiecare. Oricare dintre membrii echipei poate cere pentru beneficiari o consultaţie medicală, dacă se constată înrăutăţirea stării de sănătate a acestora.

7. Bucatăreasa + ajutoare – se va ocupa de hrana zilnică a copiilor și a celorlalte persoane din centru.

8. Îngrijitor curățenie – se va ocupa de curațenia zilnică ȋn centru și ȋi va ajuta pe copii la igienizarea zilnică.

9. Contabil coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune.

10. Conducător auto – asigură transportul copiilor, însoţeşte şi ajută copii în timpul deplasărilor.

11. Voluntari cei care vor dori să ofere ajutor ori de câte ori va fi nevoie de ei.

2.6.2 Prezentați fișa postului pentru fiecare poziție pe care o propuneți ȋn cadrul proiectului

FIŞA POSTULUI 1. Nume şi prenume:

2. Postul: Cadru didactic

9

3.

Cerinţe:

Studii:

- absolvent al învăţământului superior de specialitate;

Vechime:

- au o vechime între 5-10 ani în domeniu;

Cunoştinţe:

- au cunoştinţe pentru a ajuta copii în a-și rezolva problemele şcolare şi educaţionale;

4. Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

- educă, monitorizează elevii în timpul meditaţiilor şi îi ajută la rezolvarea temelor;

- propun proiectul planului de şcolarizare;

- organizează/eficientizează sistemul de comunicare internă intrainstituţională; Normă: Full time

FIŞA POSTULUI

1.

Nume şi prenume:

2.

Postul: ASISTENT SOCIAL

3.

Cerinţe:

Studii:

- absolvent al învăţământului superior de specialitate;

Vechime:

- are o vechime de 3 ani ȋn domeniu;

Cunoştinţe:

- cunoştinţe pentru a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situaţia lor socială sau de viaţa personală.

4. Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

- stabileşte situaţia generală socială a oamenilor care locuiesc într-o anumită zonă;

- coordonează şi asigură servicii către comunitate din punct de vedere profesional, operaţional

şi economic, inclusiv să administreze activităţi; Normă: Full time

FIŞA POSTULUI

1.

Nume şi prenume:

2.

Postul: PSIHOLOG

3.

Cerinţe:

10

Studii:

- absolvent al învăţământului superior de specialitate; Vechime:

- are o vechime de 5 ani în domeniu;

Cunoştinţe:

- efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane individuale

şi colective şi aplică cunoştinţele dobândite la promovarea adaptării fiinţelor umane pe plan profesional, social, educativ, testează şi determină caracteristicile mentale, acordă consultaţii, analizează influenţa eredităţii şi factorilor sociali şi profesionali asupra mentalităţii şi

comportamentului indivizilor.

4. Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

- efectuează examinări psihologice;

- corectează şi interpreteză rezultatele la probele psihologice;

- ȋşi însuşeşte informaţii din domeniile socio-umane;

- sfătuieşte şi îndrumă subiecţii în problemele lor personale; Normă: Part time

FIŞA POSTULUI 1.Nume şi prenume:

2. Postul: CONTABIL

3. Cerinţe:

Studii:

- absolvent al învăţământului superior economic de specialitate;

Vechime:

- are o vechime de 3 ani în domeniu şi cuprinde toate aspectele activităţii financiar-contabile;

Cunoştinţe:

- posedă cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi financiar-contabil;

- posedă cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare privind domeniul financiar- contabil;

- probează o bună cunoaştere a conducerii contabilităţii computerizate;

Aptitudini:

- inteligenţă (gândire logică, memorie, capacitate de analiză şi sinteză);

- capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului;

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii;

11

4.

Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

- organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a centrului în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

- urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului Normă: Part time

FIŞA POSTULUI

1.

Nume şi prenume:

2.

Postul: ADMINISTRATOR

3.

Cerinţe:

Studii:

- absolvent al învăţământului superior de specialitate; Vechime:

- are o vechime de 5 ani în domeniu;

Cunoştinţe:

- are cunoştinţe manageriale în legătură cu administrarea societăţii;

4. Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

- răspunde de evidenţa contabilă, financiară şi de gestiune;

- semnează documentele contabile de cumpărare;

- răspunde de relaţia cu clienţii societăţii, de încasările şi plăţile necesare bunei funcţionări a

societăţii, comunicând ori de câte ori i se solicită de către asociaţi , evidenţe legate de situaţii

legate de evoluţia strategiei de dezvoltare a firmei;

- transmite compartimentului de contabilitate, lunar, toate informaţiile necesare stabilirii corecte a drepturilor salariale ale personalului şi completarea corectă; Normă: Full time

FIŞA POSTULUI

1.

Nume şi prenume:

2.

Postul: MEDIC

3.

Cerinţe:

Studii:

- absolvent al învăţământului superior de specialitate;

Vechime:

- are o vechime de 7 ani în domeniu;

12

Aptitudini:

- capacitate de comunicare și ȋnțelegere față de persoanele cu care vine ȋn contact, indiferent de sfera relațională de care aparțin; 4. Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

- programarea pacienţilor;

- pregătirea cabinetului medical pentru desfăşurarea optimă a actului medical;

- dezinfectarea suprafeţelor de lucru din cabinetul medical;

- pregătirea injecţiilor şi efectuarea injecţiilor în caz de urgenţă medicală;

- consemnarea în fişele pacienţilor, registrul de consultaţii efectuate de medic;

- strarea secretului profesional;

- respectarea programului de lucru al cabinetului; Normă: Part time

FIŞA POSTULUI

1. Nume şi prenume:

2. Postul: CONDUCĂTOR AUTO

3. Cerinţe:

Studii:

- absolvent al studiilor medii;

- posedă carnet de conducător-auto clasa B, C, D; Vechime:

- deţine carnetul de conducere de mai bine de 10 ani. Cunoştinţe:

- cunoaşte foarte bine regulile de circulaţie; Aptitudini:

- inteligenţă (gândire logică, memorie);

- capacitate de organizare şi conducere a activităţii serviciului;

- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relaţiile cu oamenii;

4. Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

- respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice;

- înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;

- efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;

13

- nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni / nereguli ale autovehiculului îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;

- preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă îşi predă foaia din ziua precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de transport, nota de recepţie; Normă: Full time

2.7 Indicatorii cantitativi și cei calitativi stabiliți pentru fiecare obiectiv ȋn parte

Obiective

 

Indicatori

   

Indicatori

principale

Cantitativi

Calitativi

 

-

numărul

de

copii

care

- gradul de implicare ȋn terapie;

frecventează centrul;

-

frecvența

copiilor

la

- diversitatea activităților de ameliorare a efectelor abandonului;

Înființarea unui centru de zi

activitățile din cadrul centrului de zi;

numărul personalului care oferă servicii ȋn cadrul centrului;

-

- dotarea adecvată a centrului pentru activități de terapie;

pentru 24

abandonați

de

copii

 

-

numnrul de ore de lucru

 

per

copil

din partea

pesonalului;

 

-

numărul de pliante

-

creșterea numărului

Sensibilizarea opiniei publice din București, pe parcursul a 6 luni, privind amploarea abandonului

ȋmpărțite ȋn comunitate - numărul ȋntȃlnirilor

comunitare organizate pe tema abandonului

persoanelor care apelează la serviciile programului - reacția de sprijin din

partea

membrilor

numărul de participanți la ȋntȃlnirile organizate ȋn cadrul proiectului

-

comunității ȋn cazurile de abandon

 

-

reacia promtă a

numărul de articole din presa scrisă privind

-

autorităților

pentru

intervenție ȋn cazurile de

14

amploarea ș i gravitatea fenomenului de abandon - numărul de emisiuni radio ș i TV

amploarea și gravitatea fenomenului de abandon - numărul de emisiuni radio și TV legate de tema abandonului

abandon

2.8 Evaluarea proiectului Pentru evaluare echipa de implementare va folosi atȃt metode sociologice cȃt și tehnicile de natură psihologică:

- chestionarul-aplicat la ȋnceputul intervenției și la sfȃrșitul ei. - observația-tehnică principala metodă de investigare sociologică ȋntrucȃt oferă informțtii cu privire la comportamentul/atitudinea copiilor aflați ȋn centru. - fișe de observație psihologică - ȋntocmite de psihologul centrului.

3.

Buget

Finanţarea protecţiei copilului Finanţarea protecţiei copilului se face în acord cu Legea 272/2004. Prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi se finanţează din următoarele surse:

bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

bugetul de stat;

donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) poate finanţa programe de interes naţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. Cheltuielile pentru plata salariilor sau a indemnizaţiilor asistenţilor maternali, precum şi cele legate de aplicarea prevederilor Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, se suportă

15

de la bugetul judeţului, respectiv de la bugetul sectorului municipiului Bucureşti, şi se gestionează de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC).

Din bugetul judeţului/sectorului se finanţează următoarele:

salarii/indemnizaţii pentru asistenţii maternali;

sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare ale copiilor aflaţi la asistenţi maternali, de hrană, echipament, (pentru dotare iniţială şi înlocuire), jucării, materiale igienico- sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural-sportive, transport, după caz, precum şi sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit);

decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;

sumele necesare pentru asigurarea drepturilor copiilor şi tinerilor aflaţi în servicii de tip rezidenţial (echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive); Primarii acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

16

Bugetul Proiectului

 

Perioada totala a Proiectului

 
   

Nr.

Valoare unitara

Suma

Contributia

 

Cheltuieli

Unitatea

Unitati

(RON)

solicitata

partenerilor

Total

 

Director

1

2000

12000

 

12000

 

Asistent social

2

1540

9240

 

9240

 

Cadrul didactic

4

3520

21120

 

21120

Personal full-time

Administrator

1

880

5280

 

5280

 

Conducator auto

1

748

4488

 

4488

 

Bucatareasa+ajutoare

3

2640

15840

 

15840

 

Ingrijitor curatenie

2

1320

7920

 

7920

Personal part-time

Contabil

1

440

2640

 

2640

 

Psiholog

1

440

2640

 

2640

 

Medic

1

440

2640

 

2640

Subtotal personal

 

17

13968

83808

 

83808

Transport

Motorina / litri

800

4752

28512

 

28542

 

Excursii

3

2600

15600

 

15600

Subtotal transport

   

7352

44112

 

44142

Echipamente si accesorii

           

Achizitionare sau inchiriere autovehicule

Inchiriat abutobuz

1

14080

14080

 

14080

Electronice si Electrocasnice

Imprimantă

1

440

440

 

440

 

Televizor

2

880

880

 

880

 

DVD

2

880

880

 

880

 

Telefon-fax

1

616

616

 

616

 

Telefon

1

132

132

 

132

 

Maşină spălat

2

2640

2640

 

2640

 

Maşină gătit

2

2640

2640

 

2640

 

Frigider

2

2200

2200

 

2200

 

Aspirator

2

880

880

880

 

Maşină călcat

2

88

88

88

 

Hotă

2

1144

1144

1144

 

Butelii cu gaz

4

440

440

440

Altele

Centrală termică Veselă Produse curăţenie Produse pentru igienă Echipament bucătar Prosoape baie Prosoape bucătărie

1

13200

13200

13200

 

1

1320

1320

1320

 

1

3300

3300

3300

 

1

880

880

880

 

1

132

132

132

 

40

1320

1320

1320

 

15

220

220

220

Subtotal echipamente si accesorii

   

20372

 

20372

Sediu/costuri strict aferente proiectului

         

Chiria pentru sediu

Luna

6

1320

7920

7920

Alte servicii (tel/fax, electricitate/încălzire, întreţinere)

Electricitate/lună

6

500

3000

3000

 

Telefon-fax/lună

6

132

792

792

 

Cablu TV/lună

6

44

264

264

 

Internet/lună

6

66

396

396

 

Apă/lună

6

44

264

264

 

Salubritate/lună

6

440

2640

2640

 

Reîncărcare

       

butelii/lună

4

211

1266

1266

 

Lemne centrală

       

termică

1

4400

4400

440

Subtotal Sediu/costuri strict aferente proiectului

   

7157

20942

16982

18

Alte costuri/Servicii

       

Publicatii

Articole ziar

5

220

220

 

Apariţii TV

2

2200

2200

Studii, lucrări de cercetare

Pliante

200

587

587

 

Afişe

200

406

406

Subtotal alte costuri/servicii

     

3413

Altele

       
 

Alimente

1

88000

88000

Subtotal altele

   

88000

88000

Costuri totale

     

256717

19