Sunteți pe pagina 1din 33

Cadrul Legislativ Legea 58/1974 Legea sistematizarii teritoriului si localitatilor urbane si rurale Legea 50/1991 Legea autorizarii executarii

ii lucrarilor de construire - Ordinul 91/1991 stabileste continutul documentelor de A si ! Legea 18/ 1991 "re#ublicata 1998$ #ri%ind &ondul &uciar Legea ''/1994 ex#ro#ierea #entru cauza de utilitate #ublica Legea (15/(001 - Legea administratiei #ublice locale Legea '50/(001 Legea Amena)arii eritoriului si !rbanismului Legea (89/(00* +odi&icarea si ,om#letarea Legii A si ! ,once#tul strategic de dez%oltare s#atiala,adrul .nstitutional Ante 1989 ,omitetul de stat #entru ,onstructii Ar/it-si 0istematizarea ,0,A0 du#a 1989 La ni%el central - Minister de resort 3 -+L1A - +L1 L -+ , - +4,1L 2+4,1L2+55L2+45 Atribute minister3 - coordonarea si reglementarea acti%itatii de A realizarea 1A 6 realizarea #lanurilor de interes national ,onsilii #o#ulare ,1,1 .nstitutii de #roiectare si cercetore centrale2 )udetene

- Inspectia de stat in constructii ".,0$ inainte .,L1!A - Institutul National de cercetare, Dezvoltare pentru U si AT "!57A6 15O8., $ La ni%el local - Consilii judetene .nstitutia Ar/!57A6-.6,85, - 4irectia Ar/- 4irectia de ! si A - Consiliul general al Mun. Bucuresti - Consilii locale ,om#artimente de ! si A Teritoriu it- - territorio 9inut gu%ernat2 m:rginit de grani9e germ- - gebiet s#a9iu

erritorium un 9inut ;i locuitorii acestuia &r- erritoire un 9inut ;i locuitorii acestuia en- erritor< 9inut a&lat =n #osesie2 ceea ce de9ine cine%a terrain o =ntindere de #:m>nt #ri%it: sub ra#ortul caracteristicilor sale te/nice #- (7 nr- (8 .n&oregio nr- 8 decembrie (008 !-8- #olitica regional: Legea !"#$""% privind a&enajarea teritoriului 'i ur(anis&ului Actualizat: ultima modi&icare O!? 7/0(-0(-(011 #ublicat: =m +-O- nr- 111/11-0(-(011 Do&enuiul de aplicare Legea '50/(001 #ri%ind amena)area teritoriului ;i urbanismului asigura cadrul legal #entru intocmirea 2a%izarea si a#robarea si im#lementarea documentatiilor de !rbanism si Amena)area eritoriului 2in %ederea armonizarii la ni%elul =ntregului teritoriu a #oliticilor economice2 sociale2 ecologice ;i culturale2 stabilite la ni%el na9ional ;i local #entru asigurarea ec/ilibrului =n dez%oltarea di&eritelor zone ale tarii2 urm:rindu-se cre;terea coeziunii ;i e&icientei rela9iilor economice ;i sociale dintre acesteaI&plicarea aritectulu .ntocmirea2documentatiilor de urbanism si de Amena)area eritoriului este una din acti%itatile in care ar/itectii si urbanistii im#licati atat ca si coordonatori cat si ca eleboratori de #arti ale documentatiilor2 acti%itate care im#une cunoasterea si res#ectarea #rezentei legi- 4e asemenea ar/itectii si urbanistii care sunt angrenati in #rocesul de im#lementare 2monitorizare si actualizare a documentatiilor de urbanism si amena)area teritoriului trebuie sa se su#una acelorasi rigori. De)inire ter&ini La s&arsitul ca#itolului este anexat glosarul de termeniCapitolul I Dispozi*ii generale Legea urbanismului ;i Amena)area eritoriului2 cea mai im#ortant: din 5om>nia re&eritoare la e%olu9ia teritorial: ;i la e%olu9ia urbanistic:2 lege care a su&erit o =ntreag: serie de modi&ic:ri2 a)ust:ri2 #reciz:ri2 clari&ic: o serie de elemente ;i #roceses ale #lani&ic:rii2 #roiect:rii2 im#lement:rii ;i monitoriz:rii dez%olt:rii s#a9iale@n ca#itolul . &ace re&erire la obiectul acestei legi ;i anume teritoriul na9ional2 su#ortul s#a9ial al na9iunii2 su#ortul tuturor #roceselor economice2 sociale2 culturale2 ecologice2 su#ortul %ie9ii tuturor locuitorilor acestui teritoriu na9ionalTeritoriul +o&,niei- este #arte a a%u9iei na9ionale - de el bene&iciaz: to9i cet:9enii 5om>niei - este gestionat de autorit:9ile administra9iei #ublice locale ;i centrale - dez%oltarea s#a9ial: trebuie s: &ie ec/ilibrat:2 coerent: ;i durabil: - deciziile de utilizare a teritoriului se realizeaz: #e baza #rinci#iilor descentraliz:rii2 autonomiei locale ;i a deconcentr:rii ser%iciilor #ublice - #rin intermediul acti%it:9ilor de amena)area teritoriului ;i de urbanism statul asigur: condi9iile de dez%oltare durabil: cu res#ectarea interesului general - gestionarea s#a9ial: a teritoriului asigur:3

dre#tul de &olosire ec/itabil: a teritoriului res#onsabilitatea utiliz:rii e&iciente a teritoriului condi9ii de locuire adec%ate condi9ii de munc:2 ser%icii ;i trans#ort reducerea consumului de energie asigurarea #rotec9iei #eisa)elor naturale ;i construite #rote)area biodi%ersit:9ii crearea continuit:9ii ecologice securitatea ;i salubritatea #ublic: #rote)area identit:9ii ar/itecturale ;i culturale a localit:9ilor urbane ;i rurale

.estionarea spa*ial/ se realizeaz: #rin intermediul amena):rii !rbanismului-

eritoriului ;i

Amena)area eritoriul ;i urbanismul re#rezint: gru#uri de acti%it:9i com#lexe ;i de interes general orientate c:tre3

dez%oltarea s#a9ial: ec/ilibrat: #rotec9ia #atrimoniului natural ;i construit =mbun:t:9irea condi9iilor de %ia9: "=n mediul urban ;i mediul rural$ asigurarea coeziunii teritoriale la ni%ele teritoriale "regional2 na9ional2 euro#ean$

A&enajarea teritoriului Amena)area teritoriului este o acti%itate3 - global: trebuie s: coordoneze #oliticile sectoriale =ntr-un ansamblu integrat #entru =nde#linirea sco#ului acestei acti%it:9i de dez%oltare s#a9ial: ec/ilibrat: a teritoriului2 de #rotec9ie a #atrimoniului natural ;i construit2 de a =mbun:t:9i condi9iile de %ia9: =n cadrul a;ez:rilor umane ;i de a realiza coeziunea teritorial:A - &unc9ional: #entru a realiza &unc9ionarea =ntregii societ:9i2 armoniz>nd interesele comune ;i 9in>nd cont de cadrul natural ;i construitA

#ros#ecti%: acti%itate ca#abil: s: analizeze ;i s: determine tendin9ele de dez%oltare #e termen lung a &enomenelor ;i inter%en9iilor economice2 ecologice2 sociale ;i culturale2 ;i s: creeze cadrul s#a9ial adec%at acestor e%olu9iiA democratic: ada#tarea deciziilor =n #roblemele de gestiune s#a9ial: trebuie s: &ie &:cut: cu o larg: #artici#are a #o#ula9iei ;i a re#rezentan9ilor ei #olitici-

!rbanismul trebuie s: &ie o acti%itate3 - o#era9ional: s: asigure #reluarea2 detalierea ;i delimitarea =n teren a #re%ederilor #lanurilor de Amena)area teritoriuluiA - integratoare integrarea tuturor #oliticilor sectoriale re&eritoare la gestionarea teritoriului localit:9ilorA - normati%: =n sensul c: trebuie s: #recizeze3 modalit:9i de utilizare a terenului destina9ii ;i gabarite cl:diri in&rastructur: amena)are ;i #lanta9ii-

Amena)area eritoriului ;i urbanismul sunt acti%it:9i ce se des&:;oar: cu res#ectarea autonomiei locale2 #e baza urmatoarelor #rinci#ii3 - #arteneriat - trans#aren9: - descentralizare ser%icii #ublice

#artici#area #o#ula9iei la luarea deciziei dez%oltarea durabil:-

Dezvoltarea dura(il/ re#rezint: #rocesele de dez%oltare care se realizeaz: con&orm #rinci#iului #rin care deciziile genera9iilor #rezente trebuie s: asigure dez%oltarea &:r: a com#romite dre#tul genera9iilor %iitoare la existen9: ;i dez%oltare #ro#rie5es#onsabilitatea #entru acti%it:9ile de Amena)area eritoriului ;i urbanism re%ine administra9iei centrale ;i administra9iei localeCapitolul II Do&eniul de activitate 0ec*iunea % A&enajarea teritoriului @n cadrul acestei sec9iuni se de&ine;te sco#ul acti%it:9ii de Amena)are a eritoriului4e&inirea sco#ului se realizeaz: =n res#ectul documentului euro#ean ,8+A ,arta Amena):rii eritoriului2 ,arta de la orremolinos 0#ania2 198'0copul activit/*ii de A&enajare a Teritoriului const: =n armonizarea la ni%elul =ntregului teritoriu a #oliticilor3 - economice - sociale - ecologice - culturale stabilite la ni%el na9ional ;i local2 dar a%>ndu-se =n %edere asigurarea ec/ilibrului =n dez%oltarea di&erentelor zone na9ionale ;i urm>rindu-se3 - cre;terea coeziunii - e&icien9a rela9iilor economice ;i sociale-

1(iectivele activit/*ii de A&enajare a Teritoriuluia$ dez%oltarea economic: ;i social: ec/ilibrat: a regiunilor ;i zonelor2 cu res#ectarea s#eci&icului acestoraA b$ =mbun:t:9irea calit:9ii %ie9ii oamenilor ;i colecti%it:9ilor umaneA c$ gestionarea =n s#iritul dez%olt:rii durabile a resurselor naturale ;i a #eisa)elor naturale si culturaleA d$ utilizarea ra9ional: a teritoriuluiA e$ conser%area ;i dez%oltarea di%ersit:9ii culturale0ec9iunea a (-a Ur(anis&ul 0copul activit/*ii de ur(anis& const: =n3 - stimularea e%olu9iei com#lexe a localit:9ilor #rin realizarea strategiilor de dez%oltare #e termen3 scurt2mediu2lung0)era de activitate a ur(anis&uluiActi%itatea de urbanism cu#rinde toate localit:9ile 9:rii organizate =n re9ea "con&orm 1A 62 sec9iunea 5e9eaua de localit:9i$ #e baza ierar/iz:rii ;i distribu9iei ec/ilibrate a acestora =n teritoriuTendin*e ale activit/*ii de ur(anis&3 - stabilirea direc9iilor de dez%oltare s#a9ial: a tuturor localit:9ilor urbane ;i rurale2 a%>ndu-se =n %edere #e de o #arte #oten9ialul "economic2 social2 cultural etc-$ al acestora2 iar #e de alt: #arte as#ira9iile locuitorilor acestor a;ez:ri1(iectivele activit/*ii de ur(anis&-

a$ =mbun:t:9irea condi9iilor de %ia9: #rin eliminarea dis&unc9ionalit:9ilor2 asigurarea accesului la in&rastructuri2 ser%icii #ublice ;i locuin9e con%enabile #entru to9i locuitoriiA b$ crearea condi9iilor #entru satis&acerea cerin9elor s#eciale ale co#iilor2 %>rstnicilor ;i ale #ersoanelor cu /andica#A c$ utilizarea e&icient: a terenurilor2 =n acord cu &unc9iunile urbanistice adec%ateA extinderea controlat: a zonelor construiteA d$ #rote)area ;i #unerea =n %aloare a #atrimoniului cultural construit ;i naturalA e$ asigurarea calit:9ii cadrului construit2 amena)at ;i #lantat din toate localit:9ile urbane si ruraleA &$ #rote)area localit:9ilor =m#otri%a dezastrelor naturale.

0ec9iunea a '-a 0trategia de dezvoltare teritorial/, activit/*i de A&enajarea Teritoriului 'i de Ur(anis& 2rincipalele activit/*i de A&enajarea Teritoriului 'i Ur(anis&

Acestea constau =n trans#unerea la ni%elul =ntregului teritoriu na9ional al3 - strategiilor - #oliticilor - #rogramelor de dez%oltare durabil: =n #ro&il teritorial2 ;i urm:rirea a#lic:rii acestora =n con&ormitate cu documenta9iile de s#ecialitate a#robate legal0trategia de dezvoltare teritorial/ a +o&,niei 30DT+4 4ocument de #rogramare #e termen lung care stabile;te3 - liniile directoare de dez%oltare teritorial: a 5om>niei realizate #e baza unui conce#t strategicA - direc9iile de im#lementare #entru o #erioad: de #este (0 de aniA 0cara strategiei de dez%oltare teritorial: cu#rinde toate #alierele sistemului teritorial3 - regional - interregional - na9ional corelate cu integrarea as#ectelor rele%ante la ni%el trans&rontalier2 transna9ional2rocesul de i&ple&entare a strategiei de dezvoltare a +o&,niei Acest #roces se bazeaz: #e3 a$ sistemul de #olitici #ublice teritoriale2 =n con&ormitate cu obiecti%ele 0trategiei de dez%oltare teritorial: a 5om>niei ;i cu e%olu9iile din domeniu la ni%elul !niunii 8uro#eneA b$ metodologia de #rioritizare a #roiectelor2 ast&el =nc>t in%esti9iile #ublice care decurg din 0trategia de dez%oltare teritorial: a 5om>niei s: &ie considerate in%esti9ii #ublice de interes na9ionalA c$ sistemul na9ional de obser%are a dinamicii teritoriale2 elaborare a scenariilor de dez%oltare teritorial:2 e%aluare a im#actului teritorial al #oliticilor ;i #e sisteme de &undamentare te/nic: a deciziilor =n dez%oltarea teritorial:A d$ crearea de #arteneriate interinstitu9ionale2 intersectoriale ;i teritoriale #entru #romo%area ;i im#lementarea #roiectelor strategice %iz>nd coeziunea teritorial:2rincipii strategice de ela(orare a strategiei de dezvoltare teritorial/ a +o&,niei3 a$ racordarea teritoriului na9ional la re9eaua euro#ean: ;i intercontinental: a #olilor de dez%oltare ;i a coridoarelor de trans#ortA b$ dez%oltarea re9elei de localit:9i ;i structurarea zonelor &unc9ionale urbaneA c$ #romo%area solidarit:9ii urban-rural ;i dez%oltarea adec%at: a di&eritelor categorii de teritoriiA d$ consolidarea ;i dez%oltarea re9elei de leg:turi interregionaleA e$ #rote)area2 #romo%area ;i %alori&icarea #atrimoniului natural ;i cultural-

5acordare re9ea euro#ean: ;i intercontinental: 4ez%oltare re9ea de localit:9i 0olidaritate urban-rural 5e9ea de leg:turi interregionale 1rote)are2 #romo%are2 %alori&icare #atrimoniu 1(iectul activit/*ilor de A&enajarea Teritoriului 'i Ur(anis& a- cercetarea =n domeniul Amena):rii eritoriului ;i !rbanismului - elaborarea de3 -studii de &undamentare2strategii2#olitici2documenta9ii de Amena)area teritoriului ;i !rbanism b- constituirea2 =ntre9inerea2 extinderea ;i dez%oltarea bazei de date urbane ;i teritoriale care trebuie s: &ie3 1-standardizate A(-com#atibile c- elaborarea strategiilor2 #oliticilor ;i #rogramelor de dez%oltare urban: ;i teritorial:A d- elaborarea documenta9iilor de amena)are a teritoriuluiA e- elaborarea documenta9iilor de urbanismA &- gestionarea documenta9iilor de amena)are a teritoriului ;i de urbanismA g- elaborarea de acte cu caracter normati% sau de normati%e =n domeniuA /- monitorizarea ;i controlul #ri%ind trans#unerea =n &a#t a strategiilor2 #oliticilor2 #rogramelor ;i o#era9iunilor de amena)are a teritoriului ;i de urbanism2ersonalul de specialitate 1ersonalul de s#ecialitate necesar bunei des&:;ur:ri a acti%it:9ilor de Amena)area eritoriului ;i !rbanism se realizeaz: #rin intermediul unei conlucr:ri =ntre3 - +inisterul 4ez%olt:rii 5egionale ;i Locuin9ei - organe de s#ecialitate ale administra9iei #ublice centrale - institu9ii de =n%:9:m>nt su#erior

- organiza9ii #ro&esionale din domeniu@n cadrul acestui #arteneriat se organizeaz:3 - #rograme de &ormare #ro&esional: - #rograme de s#ecializare - #rograme de #er&ec9ionare continu: Capitolul III Atri(u*ii ale ad&inistra*iei pu(lice 0ec*iunea % Atri(u*iile Ad&inistra*iei centrale @ntreaga acti%itate de dez%oltare s#a9ial: "Amena)area eritoriului ;i !rbanism$ la ni%el na9ional este coordonat: de ?u%ern care stabile;te #rogramul de gu%ernare #e baza strategiilor de dez%oltare1rogramul de gu%ernare de&ine;te =n sensul dez%olt:rii3 - linii directoare - #olitici sectoriale - #rograme - #roiecte #rioritareAtri(u*iile Ministerului Dezvolt/rii +egionale 'i Locuin*ei +inisterul 4ez%olt:rii 5egionale ;i Locuin9ei este autoritatea administra9iei centrale cu res#onsabilit:9i =n domeniile3 - #lani&ic:rii teritoriale - Amena):rii teritoriului - !rbanismului@n aceast: calitate legea de&ine;te o serie de atribu9ii s#eci&ice3 a$ elaborarea2 sub coordonarea #rimului-ministru2 a 0trategiei de dez%oltare teritorial: a 5om>niei ;i a #oliticilor #ublice =n con&ormitate cu obiecti%ele acesteiaA b$ elaborarea 1lanului de amena)are a teritoriului na9ionalA c$ elaborarea 1lanului de amena)are a teritoriului regional2 care &undamenteaz: #lanurile de dez%oltare regional:A c1$ ini9ierea ;i coordonarea elabor:rii sau actualiz:rii documenta9iilor de amena)are a teritoriului ;i de urbanism #entru zonele care cu#rind monumente istorice =nscrise =n lista #atrimoniului mondialA c($ identi&icarea2 delimitarea ;i stabilirea #rin /ot:r>re a ?u%ernului2 cu consultarea autorit:9ii administra9iei #ublice centrale res#onsabile din domeniul mediului2 a celei res#onsabile din domeniul culturii ;i #atrimoniului na9ional2 du#: caz2 #recum ;i a autorit:9ilor administra9iei #ublice locale2 a teritoriilor cu %aloare remarcabil: #rin caracterul lor de unicitate ;i coeren9: #eisager:2 teritorii a%>nd %aloare #articular: =n materie de ar/itectur: ;i #atrimoniu natural sau construit ori &iind m:rturii ale modurilor de %ia9:2 de locuire sau de acti%itate ;i ale tradi9iilor industriale2 artizanale2 agricole ori &orestiereA c'$ =ntocmirea de regulamente-cadru de urbanism2 ar/itectur: ;i #eisa)2 care se a#rob: #rin /ot:r>re a ?u%ernului ;i se detaliaz: ulterior #rin #lanurile urbanistice generale2 #entru teritoriile identi&icate la lit- c($2 =n %ederea conser%:rii ;i #unerii =n %aloare a acestora ;i a #:str:rii identit:9ii localeA c4$ stabilirea2 =m#reun: cu autoritatea administra9iei #ublice centrale res#onsabil: cu domeniul turismului2 a unit:9ilor administrati%-teritoriale sau a zonelor turistice de interes na9ional2 res#ecti% zona costier:2 zone montane ;i alte categorii de teritorii stabilite #rin acte normati%e #entru care ini9iaz: ;i coordoneaz: documenta9ii de urbanism ;i amena)are a teritoriului ;i regulamente-cadru de urbanism ;i ar/itectur: =n %ederea asigur:rii condi9iilor de dez%oltare durabil: ;i de #:strare a identit:9ii locale2 care se a#rob: #rin /ot:r>re a ?u%ernuluiA

c5$ ini9ierea #lanurilor de amena)are a teritoriului zonal regional care &undamenteaz: din #unct de %edere teritorial #lanurile de dez%oltare regional:A d$ elaborarea 5egulamentului general de urbanismA e$ a%izarea #roiectelor de acte normati%e re&eritoare la acti%itatea de amena)are a teritoriului ;i de urbanismA &$ colaborarea cu ministerele2 #recum ;i cu celelalte organe ale administra9iei #ublice centrale2 #entru &undamentarea2 din #unct de %edere al amena):rii teritoriului ;i al urbanismului2 a #rogramelor strategice sectorialeA g$ colaborarea cu consiliile #entru dez%oltare regional:2 cu consiliile )ude9ene ;i consiliile locale2 #recum ;i urm:rirea modului =n care se a#lic: #rogramele gu%ernamentale2 0trategia de dez%oltare teritorial: ;i liniile directoare ale acesteia2 #lanurile de amena)area teritoriului ;i urbanism2 la ni%el regional2 )ude9ean ;i localA /$ a%izarea documenta9iilor de amena)are a teritoriului ;i de urbanism2 #otri%it com#eten9elor stabilite #rin lege0ec*iunea a $5a

Atri(u*iile autorit/*ilor ad&inistra*iei pu(lice jude*ene La ni%el )ude9ean2 res#onsabilitatea acti%it:9ilor de Amena)area eritoriului ;i de !rbanism re%ine consiliului )ude9ean@n acest context2 consiliul )ude9ean este re#rezentantul administra9iei locale care3 - stabile;te orient:rile generale #ri%ind amena)area teritoriului - stabile;te orient:rile generale #ri%ind dez%oltarea urbanistic: a localit:9ilor - coordoneaz: acti%itatea consiliilor locale de #e teritoriul )ude9ean - acord: asisten9: te/nic: de s#ecialitate administra9iilor locale din )ude9,onsiliul )ude9ean asigur: #reluarea #re%ederilor cu#rinse =n #lanurile de Amena)area eritoriului de la ni%el teritorial su#erior "regional ;i na9ional$ ;i a#licarea #re%ederilor acestora =n #lanurie de Amena)area eritoriului ;i !rbanism ale entit:9ilor administrati%e din )ude92 #recum ;i #e teritoriul =ntregului )ude9 #rin intermediul3 - 1lanului de Amena)area eritoriului Bude9ean - 1lanurilor zonale de Amena)area eritoriului de interes )ude9ean4e asemenea2 con&orm legii consiliul )ude9ean a#rob: aceste #lanuri de Amena)area teritoriului con&orm legii-

Atri(u*ii ale pre'edintelui Consiliului 6ude*ean Atribu9iile #re;edintelui ,onsiliului Bude9ean se duc la =nde#linire #rin intermediul structurii de s#ecialitate a consiliului )ude9ean condus: de ar/itectul-;e& ;i are urm:toarele atribu9ii =n domeniul amena):rii teritoriului ;i urbanismului-

a$ asigur: elaborarea de #roiecte de strategii de dez%oltare teritorial: ;i le su#une a#rob:rii consiliului )ude9eanA b$ asigur: elaborarea #lanurilor de amena)are a teritoriului )ude9eanA c$ #ro#une asocierea2 =n condi9iile legii2 a )ude9ului cu comunele ;i ora;ele interesate ;i coordoneaz: elaborarea #lanurilor de amena)are a teritoriului zonaleA d$ su#une a#rob:rii consiliului )ude9ean2 =n baza re&eratului te/nic al ar/itectului-;e&2 documenta9iile de amena)are a teritoriuluiA e$ ac9ioneaz: #entru res#ectarea ;i #unerea =n #ractic: a #re%ederilor documenta9iilor de amena)are a teritoriului a#robateAtri(u*iile ad&inistra*iei pu(lice locale ,onsiliul local3 - coordoneaz: ;i r:s#unde de =ntreaga acti%itate de urbanism des&:;urat: #e teritoriul unit:9ii administrati%e - asigur: #reluarea ;i res#ectarea #re%ederilor cu#rinse =n documenta9iile de Amena)area eritoriului ;i !rbanism a#robate - r:s#unde #entru realizarea #rogramului de dez%oltare urbanistic: a localit:9ilor com#onente ,onsiliul local coo#ereaz: =n domeniul Amena):rii eritoriului ;i !rbanismului cu3 consiliul )ude9ean ;i este s#ri)init de acesta =n aceste acti%it:9i,onsiliul local2 #entru =ntocmirea #rogramului de dez%oltare urbanistic: a localit:9ilor2 coo#ereaz: cu3 - institu9ii - agen9i economici - organisme ;i organiza9ii negu%ernamentale de interes na9ional2 )ude9ean2 local-

0ec9iunea a 4-a Certi)icatul de ur(anis& A#licarea #re%ederilor documenta9iilor de amena)area teritoriului ;i urbanism a#robate se asigur: #rin elaborarea certi&icatului de urbanism4e&ini9ie3 certi&icatul de urbanism este actul de in&ormare obligatoriu #rin care autoritatea administra9iei #ublice )ude9ene sau locale &ace cunoscute regimul )uridic2 economic ;i te/nic al imobilelor "&onduri de teren ;i construc9ii sau numai terenuri$ ;i condi9iile necesare =n %ederea realiz:rii unor in%esti9ii2 tranzac9ii imobiliare ;i a altor o#era9iuni imobiliare #otri%it legiiObligati%itatea ob9inerii certi&icatului de urbanism ,erti&icatul de urbanism este necesar a se ob9ine #entru orice lucrare de3 - in%esti9ii - tranzac9ii imobiliare - o#era9iuni imobiliare con&orm legii - ad)udecarea #rin licita9ie a lucr:rilor de #roiectare ;i execu9ie #entru lucr:ri #ublice - =ntocmirea documenta9iei cadastrale de comasare ;i dezmembrare a bunurilor imobile =n cel #u9in ' #arcele

.m#ortant3 ,erti&icatul de urbanism nu con&er: dre#tul de executare a lucr:rilor de3 - construire - amena)are - #lantare8ste obligatorie men9ionarea =n certi&icatul de urbanism a sco#ului eliber:rii acestuia,erti&icatul de urbanism #entru destina9ii s#eciale Acest ti# de certi&icat de urbanism se elaboreaz: cu res#ectarea documenta9iilor a&erente obiecti%elor cu caracter militar elaborate ;i a#robate de3 +-A-6-2 +-.-2 0-5-.-2 0-.-8-2 0- -0-2 0-1-1,erti&icate de urbanism #entru aceea;i #arcel: 1entru aceea;i #arcel: se #ot elibera mai multe certi&icate de urbanism2 =ns: toate %or a%ea acela;i con9inut bazat #e3 - documenta9iile de Amena)area eritoriului ;i !rbanism - celelalte reglement:ri =n domeniuLa eliberarea certi&icatului de urbanism nu este necesar: solicitarea actului de #ro#rietate asu#ra imobilului-

Con*inutul certi)icatului de ur(anis& a- regimul )uridic al imobilului3 dre#t de #ro#rietate ser%itu9i de utilitate #ublic: ce gre%eaz: imobilul situare imobil3 intra%ilan

extra%ilan zone de #rotec9ie interdic9ii de&initi%e sau tem#orare de construire dac: este =nscris #e lista monumentelor istorice alte in&orma9ii #otri%it legii b- regimul economic al imobilului3 &olosin9: actual: destina9ii admise sau neadmise con&orm documenta9iilor de urbanism reglement:ri &iscale s#eci&ice localit:9ii sau zonei Alte #re%ederi3 - =n cazul =n care =n 1lanul !rbanistic ?eneral #entru di%erse zone exist: reglement:ri #ri%ind regimul )uridic2 economic ;i te/nic al imobilelor2 cu#rinse =n 5egulamentul ?eneral de !rbanism2 #entru aceste zone autoriza9iile se emit directA - zonele asu#ra c:rora s-a instituit un anumit regim de #rotec9ie sau interdic9ie2 care nu #ot &i su&icient reglementate #rin 1-!-?-2 se %or e%iden9ia/delimita =n cadrul acestuia =n %ederea detalierii #rin #lanuri urbanistice zonaleModi)icarea prevederilor 2.U... pentru o anu&it/ zon/ Aceast: modi&icare #oate &i solicitat: #rin cererea #entru emiterea certi&icatului de urbanism =n dou: cazuri3 1- bene&iciarul solicit: modi&icarea #re%ederilor documenta9iilor de urbanism a#robate #entru zona res#ecti%: din %arii moti%eA (- condi9iile s#eci&ice ale am#lasamentului are natura obiecti%elor de in%esti9ii o im#un @n aceste situa9ii autoritatea #ublic: res#onsabil: cu emiterea certi&icatului de urbanism #oate ado#ta urm:toarele solu9ii #rin intermediul certi&icatului de urbanism3 a$ s: res#ing: =n mod )usti&icat cererea de modi&icare a #re%ederilor documenta9iilor de urbanism a#robateA b$ s: condi9ioneze autorizarea in%esti9iei de elaborarea ;i a#robarea de c:tre autoritatea #ublic: local: com#etent: a unui #lan urbanistic zonalA c$ s: condi9ioneze autorizarea in%esti9iei de elaborarea unui #lan urbanistic zonal2 #rin gri)a in%estitorului #ri%at2 =n condi9iile legii2 ;i de a#robarea acestuia de c:tre autoritatea #ublic: local:2 numai =n situa9ia solicit:rii construirii de #arcuri industriale2 #arcuri te/nologice2 su#ermagazine2 /i#ermagazine2 #arcuri comerciale2 #arcuri culturale2 zone de #roduc9ie2 zone de dez%oltare a unor ansambluri reziden9iale noi2 in&rastructur: de trans#ort2 =n situa9ia extinderii intra%ilanului localit:9ii cu cel #u9in 10-000 m( #entru &unc9iuni de locuire sau cu cel #u9in 5-000 m( #entru &unc9iuni de ser%icii sau #roduc9ieA d$ s: condi9ioneze autorizarea in%esti9iei de elaborarea ;i a#robarea unui #lan urbanistic de detaliuA e$ s: #ermit: =ntocmirea documenta9iei te/nice #entru autoriza9ia de construire2 =n situa9ia solicit:rii construirii #e o #arcel: =n cadrul unui &ront continuu construit #reexistent =n care cl:dirile de #e #arcelele adiacente au acela;i regim de =n:l9ime cu cel solicitat"($ 1entru situa9iile #re%:zute la alin- "1$ lit- c$2 ini9ierea #lanului urbanistic zonal se &ace du#: ob9inerea unui a%iz de o#ortunitate =ntocmit de ar/itectul-;e& ;i a#robat2 du#: caz2 con&orm com#eten9ei2 de #re;edintele consiliului )ude9ean2 cu a%izul #realabil al #rimarului localit:9ii2 de #rimarul localit:9ii2 res#ecti% #rimarul general al munici#iului 7ucure;ti"'$ A%izul de o#ortunitate se emite =n baza unei solicit:ri scrise2 cu#rinz>nd urm:toarele elemente3 a$ #iese scrise2 res#ecti% memoriu te/nic ex#licati%2 care %a cu#rinde #rezentarea in%esti9iei/o#era9iunii #ro#use2 indicatorii #ro#u;i2 modul de integrare a acesteia =n zon:2

#rezentarea consecin9elor economice ;i sociale la ni%elul unit:9ii teritoriale de re&erin9: ;i la ni%elul localit:9ii2 categoriile de costuri ce %or &i su#ortate de in%estitorii #ri%a9i ;i categoriile de costuri ce %or c:dea =n sarcina autorit:9ii #ublice localeA b$ #iese desenate2 res#ecti% =ncadrarea =n zon:2 #lan to#ogra&ic/cadastral cu zona de studiu actualizat2 conce#tul #ro#us - #lan de situa9ie cu #rezentarea &unc9iunilor2 a %ecin:t:9ilor ;i a limitelor ser%itu9ilor #ro#us a &i instituite2 modul de asigurare a acceselor2 utilit:9ilor"4$ 1rin a%izul de o#ortunitate se stabilesc urm:toarele3 a$ teritoriul care urmeaz: s: &ie reglementat #rin 1lanul urbanistic zonalA b$ categoriile &unc9ionale ale dez%olt:rii ;i e%entualele ser%itu9iA c$ reglement:ri obligatorii sau dot:ri de interes #ublic necesareA d$ reglement:ri #ri%ind asigurarea acceselor2 #arca)elor2 utilit:9ilorA e$ ca#acit:9i ;i indicatori maximali #entru %olumele de mar&: %e/iculate2 emisii de noxe. ,erti&icatul de urbanism se elibereaz: solicitantului =n maxim '0 de zile de la data =nregistr:rii cererii ;i are durata de %alabilitate stabilit: de emitent =n ra#ort cu im#ortan9a zonei ;i a in%esti9iei-

0ec9iunea a 5-a 0tructura institu*ional/

Acti%itatea de Amena)area eritoriului ;i de !rbanism la ni%el na9ional este coordonat: de +inisterul 4ez%olt:rii 5egionale ;i urismului2 iar controlul statului #ri%ind a#licarea #re%ederilor cu#rinse =n documenta9iile de Amena)area eritoriului ;i urbanism a%izate ;i a#robate este asigurat de3 - .ns#ectoratul de 0tat =n ,onstruc9ii - .nstitu9ia Ar/itectului-Ce& al )ude9uluiAvizarea docu&enta*iilor de A&enajarea Teritoriului, Ur(anis& 'i Ar7itectur/ 1entru documenta9iile amintite ale +-4-5-L- se constituie ,omisia 6a9ional: de 4ez%oltare eritorial: ",-6-4- -$- Aceast: comisie este3 - organism ;tiin9i&ic - organism consultati% - organism &:r: #ersonalitate )uridic: - organism &ormat din3 &unc9ionari #ublici s#eciali;ti atesta9i =n domeniu Atri(u*iile Co&isiei Na*ionale de Dezvoltare Teritorial/ 3C.N.D.T.4 ,omisia 6a9ional: de 4ez%oltare eritorial:2 at>t =n ceea ce #ri%e;te com#onen9a2 #recum ;i regulamentul de organizare ;i &unc9ionare se a#rob: #rin ordin al ministrului dez%olt:rii regionale ;i locuin9ei ;i are urm:toarele atribu9ii3 a$ analizeaz: ;i #ro#une s#re a%izare documenta9ii de amena)are a teritoriului ;i urbanism2 #otri%it legiiA b$ sus9ine elaborarea de #rograme de #reg:tire a s#eciali;tilor2 #recum ;i de #lanuri de =n%:9:m>nt ;i s#ecializare =n domeniile conexe"'$ ,om#onen9a ,omisiei ;i regulamentul de organizare ;i &unc9ionare se a#rob: #rin ordin al ministrului dez%olt:rii regionale ;i locuin9ei1entru administra9ia #ublic: )ude9ean: ;i local: @n cadrul a#aratului de s#ecialitate al ,onsiliului Bude9ean ;i al #rimarului / #rimarului general &unc9ioneaz:3 - structuri de s#ecialitate =n domeniul amena):rii teritoriului ;i urbanism a%>nd rangul de direc9ii generale2 direc9ii2 ser%icii2 com#artimente,onduc:torul acestor structuri de s#ecialitate are statutul de ar/itect-;e&Ar/itectul-;e& este s#ri)init =n acti%itate de c:tre ,omisia e/nic: de Amena)area eritoriului ;i !rbanism ",- -A- -!-$2 cu rol consultati%2 care asigur: &undamentarea te/nic: de s#ecialitate =n %ederea lu:rii deciziilor,om#onen9a ,- -A- -!- ;i regulamentul de &unc9ionare a acesteia este a#robat: de consiliul )ude9ean2 consiliul local sau consiliul general al munici#iului 7ucure;ti #e baza recomand:rilor3 asocia9iilor #ro&esionale din domeniul amena):rii teritoriului2 urbanismului2 construc9ii institu9ii de =n%:9:m>nt su#erior ar/itectul-;e& ,omunele care nu #ot asigura organizarea structurii de s#ecialitate =n domeniul Amena):rii eritoriului ;i !rbanism #ot &orma asocia9ii intercomunitare "cu alte comune sau cu ora;e$ =n %ederea asigur:rii &urniz:rii =n comun a ser%iciilor #ri%ind3 - #lani&icarea urban: ;i teritorial: - eliberarea certi&icatelor de urbanism - eliberarea autoriza9iilor de construire,omunele care nu a#ar9in unei asocia9ii intercomunitare ;i nu #ot constitui structuri de s#ecialitate #ot =nde#lini atribu9iile =n domeniul Amena):rii eritoriului ;i urbanismului #rin

intermediul unui &unc9ionar #ublic a%>nd cursuri de &ormare #ro&esional: =n domeniul urbanismului ;i autoriz:rii construc9iilor@n cazul =n care nici aceast: cerin9: nu este =nde#linit:2 aceste atribu9ii %or &i #reluate de structura de s#ecialitate de la ni%el )ude9eanDunc9ia de ar/itect-;e& este ocu#at: de un &unc9ionar #ublic s#ecialist atestat de 5egistrul !rbani;tilor din 5om>nia ;i a%>nd urm:toarea &orma9ie #ro&esional:3 - ar/itect2 urbanist2 absol%ent de masterat la ni%elul3 )ude9ean munici#iului 7ucure;ti munici#iului re;edin9: de )ude9 - ar/itect2 urbanist absol%ent cu licen9: ;i master sau studii #ostuni%ersitare la ni%elul munici#iilor - ar/itect2 urbanist ori inginer urbanist ;i inginer =n domeniul construc9iilor absol%ent de master sau studii #ostuni%ersitare =n domeniul amena):rii teritoriului ;i urbanismului la ni%elul ora;elorA - ar/itect2 urbanist2 conductor ar/itect2 inginer sau subinginer =n domeniul construc9iilor2 a%>nd cursuri de &ormare #ro&esional: =n domeniu la ni%elul comunelorCapitolul I8 Docu&enta*iile de A&enajare a Teritoriului 'i de Ur(anis& 0ec*iunea % De)ini*ii 'i scop 4e&ini9ie 1rin documenta9ii de amena)area teritoriului ;i urbanism se =n9elege3 - #lanurile de amena)area teritoriului - #lanurile de urbanism - regulamentul general de urbanism - regulamente locale de urbanism 4ocumenta9iile de amena)area teritoriului cu#rind #ro#uneri cu caracter director 2ropunerile cu caracter director 0tabilesc strategiile ;i direc9iile #rinci#ale a e%olu9iei unui teritoriu la di%erse ni%eluri de com#lexitate ;i sunt obligatorii #entru toate autorit:9ile #ublice2ropunerile cu caracter regle&entator 0unt #ro#uneri care detaliaz: #rin reglement:ri s#eci&ice #ro#unerile cu caracter director2 =n limitele administrati%e ale ora;elor ;i comunelor ;i sunt obligatorii #entru toate #ersoanele &izice ;i )uridice 0ec9iunea a (-a Docu&enta*ii de A&enajarea Teritoriuluia$ 1lanul de amena)are a teritoriului na9ionalA b$ 1lanul de amena)are a teritoriului zonalA c$ 1lanul de amena)are a teritoriului )ude9ean. 2lanul de A&enajarea Teritoriului Na*ional 32.A.T.N.4 1lanul de amena)are a teritoriului na9ional are caracter director ;i re#rezint: sinteza #rogramelor strategice sectoriale #e termen mediu ;i lung #entru =ntregul teritoriu al 9:rii1lanul de amena)are a teritoriului na9ional este com#us din sec9iuni s#ecializate1re%ederile 1lanului de amena)are a teritoriului na9ional ;i ale sec9iunilor sale de%in obligatorii #entru celelalte #lanuri de amena)are a teritoriului care le detaliaz:0ec9iunile 1lanului de amena)are a teritoriului na9ional sunt3 ,:i de comunica9ie2 A#e2 Eone #rote)ate2 5e9eaua de localit:9i2 Eone de risc natural2 urismul2 4ez%oltarea rural:- 1rin lege se #ot a#roba ;i alte sec9iuni-

2lanul de A&enajare a Teritoriului 6ude*ean 32.A.T.6.4 1-A- -B- are de asemenea caracter director ;i re#rezint: ex#resia s#a9ial: a #rogramelor de dez%oltare socio-economic: a )ude9ului- 1re%ederile acestuia sunt obligatorii #entru celelalte #lanuri de Amena)area eritoriului ;i de !rbanismBude9ele au obliga9ia de a realiza 1-A- -B- #eriodic la 5 -10 ani

2lanul de A&enajare a Teritoriului 9onal 32.A.T.9.4

1-A- -E- are rol director ;i are sco#ul solu9ion:rii unor #robleme s#eci&ice unor teritorii care #ot &i3 a$ intercomunale sau interor:;ene;ti2 com#use din unit:9i administrati%-teritoriale de baz:2 comune ;i ora;eA b$ inter)ude9ene2 =nglob>nd #:r9i din )ude9e sau )ude9e =ntregiA c$ regionale2 com#use din mai multe )ude9e-

0trategia de dezvoltare zonal/ 30.D.9.4 Aceast: strategie se re&er: la zonele - #eriurbane ;i metro#olitane a%>nd dre#t sco#3 - asigurarea dez%olt:rii coerente ;i durabile - corelarea #riorit:9ilor de dez%oltare - e&icientizarea in%esti9iilor #ublice - %alori&icarea resurselor naturale ;i culturaledin cadrul aglomer:rilor urbane ;i a zonelor metro#olitane

0ec*iunea a 5a Docu&enta*ii de ur(anis& @n cadrul acestei sec9iuni se &ac #reciz:ri #ri%ind ti#urile documenta9iilor de urbanism2 #rocesul de realizare a acestora2 con9inutul2 mod de im#lementare ;i urm:rire2 termen de %alabilitate ;i #rocedurile de actualizare-

2lanul ur(anistic general 8ste o documenta9ie de urbanism obligatorie #entru &iecare localitate cu caracter de reglementare s#eci&ic: #rin care se stabilesc reguli ce se a#lic: direct asu#ra localit:9ilor ;i constituie element de &undamentare obligatoriu #entru eliberarea certi&icatelor de urbanism-

,on9inutul 5eglement:rilor 1lanului !rbanistic ?eneral3 reglement:ri #e termen scurt2 la ni%elul =ntregii unit:9i administrati%-teritoriale de baz: a$stabilirea ;i delimitarea teritoriului intra%ilan =n rela9ie cu teritoriul administrati% al localit:9iiA b$ stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intra%ilanA

c$ zoni&icarea &unc9ional: =n corela9ie cu organizarea re9elei de circula9ieA d$ delimitarea zonelor a&ectate de ser%itu9i #ubliceA e$ modernizarea ;i dez%oltarea in&rastructurii te/nico-edilitareA &$ stabilirea zonelor #rote)ate ;i de #rotec9ie a monumentelor istorice ;i a siturilor ar/eologice re#erateA &1$ zonele care au instituite un regim s#ecial de #rotec9ie #re%:zut =n legisla9ia =n %igoareA g$ &ormele de #ro#rietate ;i circula9ia )uridic: a terenurilorA /$ #recizarea condi9iilor de am#lasare ;i con&ormare a %olumelor construite2 amena)ate ;i #lantateA i$ zonele de risc natural delimitate ;i declarate ast&el2 con&orm legii2 #recum ;i la m:surile s#eci&ice #ri%ind #re%enirea ;i atenuarea riscurilor2 utilizarea terenurilor ;i realizarea construc9iilor =n aceste zone #re%ederi #e termen mediu ;i lung3 a$ e%olu9ia =n #ers#ecti%: a localit:9iiA b$ direc9iile de dez%oltare &unc9ional: =n teritoriuA c$ traseele coridoarelor de circula9ie ;i de ec/i#are #re%:zute =n #lanurile de amena)are a teritoriului na9ional2 zonal ;i )ude9eanA d$ zonele de risc natural delimitate ;i declarate ast&el2 con&orm legii2 #recum ;i la m:surile s#eci&ice #ri%ind #re%enirea ;i atenuarea riscurilor2 utilizarea terenurilor ;i realizarea construc9iilor =n aceste zoneA e$ lista #rinci#alelor #roiecte de dez%oltare ;i restructurareA &$ stabilirea ;i delimitarea zonelor cu interdic9ie tem#orar: ;i de&initi%: de construireA g$ delimitarea zonelor =n care se #reconizeaz: o#era9iuni urbanistice de regenerare urban:-

1rin 1-!-?- se identi&ic: zonele #entru care se #ot constitui3 - reglement:ri ce nu #ot &i modi&icate #rin 1-!-E- sau 1-!-4- zonele cu coe&icient de utilizare a terenului ",! $ cu %aloare mai mare de 4 se stabilesc numai #rin 1-!-?- ;i 5-L-!",! re#rezint: #entru o #arcel: ra#ortul =ntre aria des&:;urat: a construc9iei ;i aria #arcelei$

Con*inutul 2lanului Ur(anistic .eneral

1lanul !rbanistic Eonal 1-!-E- este instrumentul de #lani&icare urban: ;i reglementare s#eci&ic: #rin care se coordoneaz: dez%oltarea urbanistic: a unor zone din localitate caracterizate #rin3 - grad ridicat de com#lexitate - dinamica urban: accentuat:-

5eglement:ri instituite #rin 1-!-E- asu#ra zonei3 a$ organizarea re9elei stradaleA b$ organizarea ar/itectural-urbanistic: =n &unc9ie de caracteristicile structurii urbaneA c$ modul de utilizare a terenurilorA d$ dez%oltarea in&rastructurii edilitareA e$ statutul )uridic ;i circula9ia terenurilorA &$ #rote)area monumentelor istorice ;i ser%itu9i =n zonele de #rotec9ie ale acestoraEone ale localit:9ilor #entru care exist: obligati%itatea elabor:rii 1-!-E-3 a$ zonele centrale ale localit:9ilorA b$ zonele construite #rote)ateA c$ #arcurile industriale2 #arcurile de acti%it:9i sau te/nologiceA d$ zonele destinate /i#ermagazinelor ;i/sau #arcurilor comercialeA

e$ zonele de #roduc9ieA &$ #arcurile culturaleA g$ zonele de dez%oltare a unor ansambluri reziden9iale noiA /$ in&rastructura de trans#ortA i$ zonele su#use restructur:rii sau regener:rii urbaneA )$ zona costier:/zonele de #rotec9ie a 9:rmului m:rii2 #e o ad>ncime de minimum (00 mA F$ alte zone stabilite de autorit:9ile #ublice centrale sau locale2 #otri%it legii2 #entru zone omogene din #unct de %edere &unc9ional ;i mor&ologic sau #entru su#ra&e9e mai mari de 10-000 m(-

2lanul Ur(anistic de Detaliu 8ste #lanul urbanistic care stabile;te reglement:ri s#eci&ice exclusi% #e o #arcel:2 =n rela9ie cu #arcelele =n%ecinate ;i3 - nu #oate modi&ica #re%ederile 1-!-E- sau 1-!-?- detaliaz: modul s#eci&ic de construire =n ra#ort cu &unc9iunea zonei ;i identitatea ar/itectural: a acesteia-

1-!-?-2 1-!-E-2 1-!-4- se realizeaz: at>t =n &ormat analogic2 c>t ;i =n &ormat digital #e su#ort to#ogra&ic realizat =n coordonate =n sistemul na9ional de re&erin9: 0tereo 19702 actualizat5egulamentul ?eneral de !rbanism "5-?-!-$ 4e&inire3 5-?-!- re#rezint: sistemul de norme te/nice2 )uridice ;i economice care st: la baza elabor:rii #lanurilor de urbanism ;i a 5egulamentelor Locale de !rbanism5egulamentul Local de !rbanism ;i 5egulamentul Eonal de !rbanism Aceste regulamente cu#rind ;i detaliaz: #re%ederile re&eritoare la modul concret de3 - utilizare a terenurilorA - am#lasare2 dimensionare ;i realizare a %olumelor construiteA - amena)are ;i #lantare a aterenuluiA - materiale ;i culori utilizate #e zone =n con&ormitate cu caracteristicile ar/itecturalurbanistice2 #e baza unui studiu de s#ecialitateI&portant3 1lanurile de !rbanism ?eneral2 1lanurile de !rbanism Eonal ;i 1lanurile de !rbanism Local =m#reun: cu 5egulamentele Locale de !rbansim2 a#robate2 sunt o#ozabile =n )usti9ie0ec9iunea a .G-a .ni9ierea ;i &inan9area acti%it:9ilor @n cadrul acestei sec9iuni se &ac #reciz:ri #ri%ind ini9ierea =ntocmirii documenta9iilor ;i modalit:9ile de &inan9are ale documenta9iilor de urbanism.ni9ierea ;i &inan9area documenta9iilor de Amena)are a eritoriului ;i urbanism a#ar9ine exclusi% autorit:9ilor administra9iei #ublice cu exce#9ia unor ti#uri de #lanuri urbanistice zonale #re%:zute de lege-

1lanurile urbanistice de detaliu #ot &i ini9iate ;i &inan9ate ;i de c:tre #ersoane &izice ;i )uridice0ec9iunea a G-a A%izarea ;i a#robarea documenta9iilor de amena)are a teritoriului ;i de urbanism @n cadrul acestei sec9iuni sunt #rezentate com#eten9ele de a%izare ;i a#robare a documenta9iilor de amena)are a teritoriului ;i urbanism2 #recum ;i metodologia #arcurgerii acestor eta#e0ec9iunea a *-a 2articiparea pu(licului la activit/*ile de a&enajare a teritoriului 'i de ur(anis& De)inirea procesului de consultare a pu(licului 3 ,onsultarea #ublicului este #rocesul #rin care autorit:9ile administra9iei #ublice centrale ;i locale colecteaz: ;i iau =n considerare o#9iunile ;i o#iniile #ublicului #ri%ind obiecti%ele dez%olt:rii economico-sociale #ri%ind amena)area teritoriului ;i dez%oltarea urbanistic: a localit:9ilor2 #re%ederile strategiilor de dez%oltare teritorial: ;i ale #rogramelor de amena)are a teritoriului ;i de dez%oltare urbanistic: a localit:9ilorAutorit:9ile administra9iei #ublice locale ;i centrale au res#onsabilitatea organiz:rii2 des&:;ur:rii ;i &inan9:rii #rocesului de #artici#are a #ublicului =n cadrul acti%it:9ilor de amena)are a teritoriului ;i urbanism2 #ublicul a%>nd dre#tul s: &ie in&ormat2 consultat ;i i se asigur: ;i accesul =n )usti9ie #e tot #arcursul elabor:rii acestor documenta9ii.n&ormarea #ublicului este acti%itatea #rin care autorit:9ile administra9iei #ublice &ac #ublice3 a$ obiecti%ele dez%olt:rii economico-sociale #ri%ind amena)area teritoriului ;i dez%oltarea urbanistic: a localit:9ilorA b$ con9inutul strategiilor de dez%oltare teritorial: ;i a documenta9iilor de urbanism care urmeaz: a &i su#use a#rob:rii2 #recum ;i al documenta9iilor a#robate2 #otri%it legiiA c$ rezultatele consult:rii #ubliculuiA d$ deciziile ado#tateA e$ modul de im#lementare a deciziilor.n&ormarea ;i consultarea #ublicului se des&:;oar: di&eren9iat2 =n &unc9ie de am#loarea ;i de im#ortan9a documenta9iei de amena)are a teritoriului sau de urbanism2 #otri%it metodologiei stabilite de +inisterul 4ez%olt:rii 5egionale ;i Locuin9ei0ec9iunea a 7-a Ur&/rirea aplic/rii docu&enta*iilor de A&enajare a Teritoriului 'i de Ur(anis& apro(ate !rm:rirea a#lic:rii documenta9iilor de amena)are a teritoriului ;i de urbanism a#robate se &ace #rin com#artimentele de s#ecialitate din a#aratul #ro#riu al consiliilor )ude9ene2 munici#ale2 or:;ene;ti ;i comunale2 du#: caz2 #recum ;i de .ns#ectoratul de 0tat =n ,onstruc9ii@n situa9ia neactualiz:rii documenta9iilor de urbanism #>n: la ex#irarea termenelor de %alabilitate #re%:zute #rin /ot:r>rile de a#robare a acestora2 se sus#end: eliberarea autoriza9iilor de construire/des&iin9are2 con&orm legii,om#artimentele de s#ecialitate %or urm:ri corelarea realiz:rii #rogramelor de dez%oltare cu #re%ederile documenta9iilor a#robateCapitolele 8 'i 8I #recizeaz: sanc*iunile ce decurg din =nc:lcarea #re%ederilor legii amena):rii teritoriului ;i urbanism #recum ;i dispozi*iile )inale ale legii-

Gom #rezenta numai ras#underile si sanctiunile care #ri%esc ar/itectul si urbanistil in calitate de coordonator si #roiectant al documentatiilor de urbanism si amena)area teritoriului,onstituie contra%en9ie su#unerea s#re a%izare sau a#robare a unei documenta9ii de urbanism incom#lete ori care con9ine date eronateA aceasta contra%entie se sanc9ioneaz: cu amend: de la 1-000 lei la '-000 lei 4e asemenea semnarea documenta9iilor de amena)area teritoriului ;i urbanism care con9in date eronate constituie contra%entie si se sanc9ioneaz: cu amend: de la 1-000 lei la 9-000 lei.n cadrul anexelor la Legea '50/(001 #ri%ind amena)area teritoriului ;i urbanismului sunt #rezentate ,ategoriile de documentatii de Amena)area eritoriului si de urbanism#recum si com#etentele de a%izare si a#robare-,ategoriile de documentatii #rezentate sunt3 Docu&entatii de A&enajarea Teritoriului -1lan de Amena)area eritoriului 6ational - 1lan de Amena)area eritoriului Eonal 5egional sau inter)udetean - .nterorasenesc sau intercomunal - Drontalier - +etro#olitan2#eriurban - 1lan de Amena)area eritoriului Eonal #entru localitaticare cu#rind monumente istorice2ansambluri sau situri inscrise in Lista monumentelor istorice -1lan de Amena)area eritoriului Budetean Docu&entatii de Ur(anis& -1lan !rbanistic ?eneral si 5egulament local de urbanism a&erent - 1lan urbanistic zonal ;i regulament local a&erent acestuia - 1lan urbanistic de detaliu Ane:a D;<INI+;A T;+M;NIL1+ UTILI9A=I >N L;.; H Apro(are - o#9iunea &orului deliberati% al autorit:9ilor com#etente de =ncu%iin9are a #ro#unerilor cu#rinse =n documenta9iile #rezentate ;i sus9inute de a%izele te/nice &a%orabile2 emise =n #realabil- 1rin actul de a#robare "lege2 /ot:r>re a ?u%ernului2 /ot:r>re a consiliilor )ude9ene sau locale2 du#: caz$ se con&er: documenta9iilor #utere de a#licare2 constituindu-se ast&el ca temei )uridic =n %ederea realiz:rii #rogramelor de amena)are teritorial: ;i dez%oltare urbanistic:2 #recum ;i a autoriz:rii lucr:rilor de execu9ie a obiecti%elor de in%esti9iiH Avizare - #rocedura de analiz: ;i ex#rimare a #unctului de %edere al unei comisii te/nice din structura ministerelor2 administra9iei #ublice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate2 a%>nd ca obiect analiza solu9iilor &unc9ionale2 a indicatorilor te/nicoeconomici ;i sociali ori a altor elemente #rezentate #rin documenta9iile de amena)are a teritoriului ;i de urbanism- A%izarea se concretizeaz: #rintr-un act "a%iz &a%orabil sau ne&a%orabil$ cu caracter te/nic si obligatoriuH Caracter director - =nsu;irea unei documenta9ii a#robate de a stabili cadrul general de amena)are a teritoriului ;i de dez%oltare urbanistic: a localit:9ilor2 #rin coordonarea ac9iunilor s#eci&ice- ,aracterul director este s#eci&ic documenta9iilor de amena)are a teritoriului-

H Caracter de regle&entare - =nsu;irea unei documenta9ii a#robate de a im#une anumi9i #arametri solu9iilor #romo%ate- ,aracterul de reglementare este s#eci&ic documenta9iilor de urbanismH Circula*ia terenurilor - sc/imbarea titularilor dre#tului de #ro#rietate sau de ex#loatare asu#ra terenurilor #rin acte de %>nzare-cum#:rare2 dona9ie2 concesiune2 arendare etcH Co&peten9a de avizare#apro(are - abilitarea legal: a unei institu9ii #ublice ;i ca#acitatea te/nic: de a emite a%ize/a#rob:riH Dezvoltare dura(il: - satis&acerea necesit:9ilor #rezentului2 &:r: a se com#romite dre#tul genera9iilor %iitoare la existen9: ;i dez%oltareH Dezvoltare regional: - ansamblul #oliticilor autorit:9ilor administra9iei #ublice centrale ;i locale2 elaborate =n sco#ul armoniz:rii strategiilor2 #oliticilor ;i #rogramelor de dez%oltare sectorial: #e arii geogra&ice2 constituite =n Iregiuni de dez%oltareI2 ;i care bene&iciaz: de s#ri)inul ?u%ernului2 al !niunii 8uro#ene ;i al altor institu9ii ;i autorit:9i na9ionale ;i interna9ionale interesateH Docu&enta*ie de a&enajare a teritoriului 'i de ur(anis& - ansamblu de #iese scrise ;i desenate2 re&eritoare la un teritoriu determinat2 #rin care se analizeaz: situa9ia existent: ;i se stabilesc obiecti%ele2 ac9iunile ;i m:surile de amena)are a teritoriului ;i de dez%oltare urbanistic: a localit:9ilor #e o #erioad: determinat:H 2arcelare - ac9iunea urban: #rin care o su#ra&a9: de teren este di%izat: =n loturi mai mici2 destinate construirii sau altor ti#uri de utilizare- 4e regul: este legat: de realizarea unor locuin9e indi%iduale2 de mic: =n:l9imeH 2eisaj - desemneaz: o #arte de teritoriu2 #erce#ut ca atare de c:tre #o#ula9ie2 cu %aloare remarcabil: #rin caracterul s:u de unicitate ;i coeren9:2 rezultat al ac9iunii ;i interac9iunii &actorilor naturali ;i/sau umani2 cu#rinz>nd zone naturale sau/;i construite a%>nd %aloare #articular: =n materie de ar/itectur: ;i #atrimoniu ori &iind m:rturii ale modurilor de %ia9:2 de locuire2 de acti%itate sau ale tradi9iilor2 agricole ori &orestiere2 artizanale sau industrialeH 2olitici de dezvoltare - mi)loacele #olitico-administrati%e2 organizatorice ;i &inanciare2 utilizate =n sco#ul realiz:rii unei strategiiH 2rogra&e de dezvoltare - ansamblu de obiecti%e concrete #ro#use #entru realizarea #oliticilor de dez%oltareH 2rotec*ia &ediului - ansamblu de ac9iuni ;i m:suri #ri%ind #rote)area &ondului natural ;i construit =n localit:9i ;i =n teritoriul =ncon)ur:torH +egi&ul juridic al terenurilor - totalitatea #re%ederilor legale #rin care se de&inesc dre#turile ;i obliga9iile legate de de9inerea sau ex#loatarea terenurilorH +egiune )rontalier: - regiune care include arii situate la &rontier:2 delimitat: =n sco#ul a#lic:rii unei strategii comune de dez%oltare de o #arte ;i de alta a &rontierelor ;i al realiz:rii unor #rograme2 #roiecte ;i ac9iuni de coo#erareH +e9ea de localit:9i - totalitatea localit:9ilor de #e un teritoriu "na9ional2 )ude9ean2 zon: &unc9ional:$ ale c:ror existen9: ;i dez%oltare sunt caracterizate #rintr-un ansamblu de rela9ii des&:surate #e multi#le #lanuri "economice2 demogra&ice2 de ser%icii2 #olitico-administrati%e etc-$- 5e9eaua de localit:9i este constituit: din localit:9i urbane ;i ruraleH 0iste& ur(an - sistem de localit:9i =n%ecinate =ntre care se stabilesc rela9ii de coo#erare economic:2 social: ;i cultural:2 de amena)are a teritoriului ;i #rotec9ie a mediului2 ec/i#are te/nico-edilitar:2 &iecare #:str>ndu-;i autonomia administrati%:H 0tructur: ur(an: - totalitatea rela9iilor =n #lan &unc9ional ;i &izic2 #e baza c:rora se constituie organizarea unei localit:9i sau a unei zone din aceasta ;i din care rezult: con&igura9ia lor s#a9ial:-

H 0ervitute de utilitate pu(lic: - sarcin: im#us: asu#ra unui imobil #entru uzul ;i utilitatea unui imobil a%>nd un alt #ro#rietar- +:sura de #rotec9ie a bunurilor imobile #ublice nu #oate &i o#us: cererilor de autorizare dec>t dac: este continu: =n documenta9iile de urbanism a#robate "a%>nd dre#t consecin9: o limitare administrati%: a dre#tului de #ro#rietate$H 0trategie de dezvoltare - direc9ionarea global: sau #e domenii de acti%itate2 #e termen scurt2 mediu ;i lung2 a ac9iunilor menite s: determine dez%oltarea urban:H 0tructur: ur(an: - modul de alc:tuire2 de gru#are sau de organizare a unei localit:9i ori a unei zone din aceasta2 constituit: istoric2 &unc9ional ;i &izicH Teritoriu ad&inistrativ - su#ra&a9a delimitat: de lege2 #e tre#te de organizare administrati%: a teritoriului3 na9ional2 )ude9ean ;i al unit:9ilor administrati%-teritoriale "munici#iu2 ora;2 comun:$H Teritoriu intravilan - totalitatea su#ra&e9elor construite ;i amena)ate ale localit:9ilor ce com#un unitatea administrati%-teritorial: de baz:2 delimitate #rin #lanul urbanistic general a#robat ;i =n cadrul c:rora se #oate autoriza execu9ia de construc9ii ;i amena):ri- 4e regul: intra%ilanul se com#une din mai multe tru#uri "sate sau localit:9i suburbane com#onente$H Teritoriu e:travilan - su#ra&a9a cu#rins: =ntre limita administrati%-teritorial: a unit:9ii de baz: "munici#iu2 ora;2 comun:$ ;i limita teritoriului intra%ilanH Teritoriu &etropolitan - su#ra&a9a situat: =n )urul marilor aglomer:ri urbane2 delimitat: #rin studii de s#ecialitate2 =n cadrul c:reia se creeaz: rela9ii reci#roce de in&luen9: =n domeniul c:ilor de comunica9ie2 economic2 social2 cultural ;i al in&rastructurii edilitare- 4e regul: limita teritoriului metro#olitan de#:;e;te limita administrati%: a localit:9ii ;i #oate de#:;i limita )ude9ului din care &ace #arteH Teritoriu periur(an - su#ra&a9a din )urul munici#iilor ;i ora;elor2 delimitat: #rin studii de s#ecialitate2 =n cadrul c:reia se creeaz: rela9ii de inde#enden9: =n domeniul economic2 al in&rastructurii2 de#las:rilor #entru munc:2 asigur:rilor cu s#a9ii %erzi ;i de agrement2 asigur:rilor cu #roduse agroalimentare etcH 9on: de)avorizat: - arii geogra&ice strict delimitate teritorial2 care =nde#linesc cel #u9in una dintre urm:toarele condi9ii3 a$ au structuri #roducti%e monoindustriale care =n acti%itatea zonei mobilizeaz: mai mult de 50J din #o#ula9ia salariat:A b$ sunt zone miniere =n care #ersonalul a &ost dis#onibilizat #rin concedieri colecti%e =n urma a#lic:rii #rogramelor de restructurareA c$ =n urma lic/id:rii2 restructur:rii sau #ri%atiz:rii unor agen9i economici a#ar concedieri colecti%e care a&ecteaz: mai mult de (5J din num:rul anga)a9ilor care au domiciliul stabil =n zona res#ecti%:A d$ rata soma)ului de#:;e;te cu (5J rata soma)ului la ni%el na9ionalA e$ sunt li#site de mi)loace de comunica9ie ;i in&rastructura este slab dez%oltat:H 9on: )unc*ional: - #arte din teritoriul unei localit:9i =n care2 #rin documenta9iile de amena)are a teritoriului ;i de urbanism2 se determin: &unc9iunea dominant: existent: ;i %iitoare- Eona &unc9ional: #oate rezulta din mai multe #:r9i cu aceea;i &unc9iune dominant: "zona de locuit2 zona acti%it:9ilor industriale2 zona s#a9iilor %erzi etc-$- Eoni&icarea &unc9ional: este ac9iunea =m#:r9irii teritoriului =n zone &unc9ionaleH 9on: de protec*ie - su#ra&a9a delimitat: =n )urul unor bunuri de #atrimoniu construit sau natural2 al unor resurse ale subsolului2 =n )urul sau =n lungul unor oglinzi de a#: etc- ;i =n care se instituie ser%itu9i de utilitate #ublic: ;i de construire #entru #:strarea ;i %alori&icarea acestor resurse ;i bunuri de #atrimoniu ;i a cadrului natural a&erent- Eonele de #rotec9ie sunt stabilite #rin acte normati%e s#eci&ice2 #recum ;i #rin documenta9ii de amena)are a teritoriului sau urbanism2 =n baza unor studii de s#ecialitate-

H 9on: de risc natural - areal delimitat geogra&ic2 =n interiorul c:ruia exist: un #oten9ial de #roducere a unor &enomene naturale distructi%e care #ot a&ecta #o#ula9ia2 acti%it:9ile umane2 mediul natural ;i cel construit ;i #ot #roduce #agube ;i %ictime umaneKKK 8x#resia IEon: #rote)at:I ;i de&ini9ia acesteia au &ost abrogate #rin O-!-?- nr- 7/(011 H Indicatori ur(anistici - instrumente urbanistice s#eci&ice de lucru #entru controlul #roiect:rii ;i al dez%olt:rii durabile a zonelor urbane2 care se de&inesc ;i se calculeaz: du#: cum urmeaz:3 - coe)icient de utilizare a terenului 3CUT4 - ra#ortul dintre su#ra&a9a construit: des&:;urat: "su#ra&a9a des&:;urat: a tuturor #lan;eelor$ ;i su#ra&a9a #arcelei inclus: =n unitatea teritorial: de re&erin9:- 6u se iau =n calculul su#ra&e9ei construite des&:;urate3 su#ra&a9a subsolurilor cu =n:l9imea liber: de #>n: la 1280 m2 su#ra&a9a subsolurilor cu destina9ie strict: #entru gararea auto%e/iculelor2 s#a9iile te/nice sau s#a9iile destinate #rotec9iei ci%ile2 su#ra&a9a balcoanelor2 logiilor2 teraselor desc/ise ;i neaco#erite2 teraselor ;i co#ertinelor necirculabile2 #recum ;i a #odurilor neamena)abile2 aleile de acces #ietonal/carosabil din incint:2 sc:rile exterioare2 trotuarele de #rotec9ieA - procent de ocupare a terenului 321T4 - ra#ortul dintre su#ra&a9a construit: "am#renta la sol a cl:dirii sau #roiec9ia #e sol a #erimetrului eta)elor su#erioare$ ;i su#ra&a9a #arcelei0u#ra&a9a construit: este su#ra&a9a construit: la ni%elul solului2 cu exce#9ia teraselor desco#erite ale #arterului care de#:;esc #lanul &a9adei2 a #lat&ormelor2 sc:rilor de acces1roiec9ia la sol a balcoanelor a c:ror cot: de ni%el este sub '200 m de la ni%elul solului amena)at ;i a logiilor =nc/ise ale eta)elor se include =n su#ra&a9a construit:- 8xce#9ii de calcul al indicatorilor urbanistici 1O ;i ,! 3 - dac: o construc9ie nou: este edi&icat: #e un teren care con9ine o cl:dire care nu este destinat: demol:rii2 indicatorii urbanistici "1O ;i ,! $ se calculeaz: ad:ug>ndu-se su#ra&a9a #lan;eelor existente la cele ale construc9iilor noiA - dac: o construc9ie este edi&icat: #e o #arte de teren dezmembrat: dintr-un teren de)a construit2 indicatorii urbanistici se calculeaz: =n ra#ort cu ansamblul terenului ini9ial2 ad:ug>ndu-se su#ra&a9a #lan;eelor existente la cele ale noii construc9iiH Interdic*ie de construire 3non aedi)icandi4 - regul: urbanistic: #otri%it c:reia2 =ntr-o zon: strict delimitat:2 din ra9iuni de dez%oltare urbanistic: durabil:2 este interzis: emiterea de autoriza9ii de construire2 =n mod de&initi% sau tem#orar2 indi&erent de regimul de #ro#rietate sau de &unc9iunea #ro#us:H 2lani)icarea teritorial: - ansamblul de metode utilizate de sectorul #ublic #entru a asigura organizarea ra9ional: a teritoriului2 la di&erite sc:ri "regional:2 na9ional:2 transna9ional:$2 #rotec9ia mediului ;i atingerea obiecti%elor economice ;i sociale2 #rin coordonarea #oliticilor sectoriale din #ers#ecti%a im#actului lor asu#ra teritoriului- 1lani&icarea teritorial: cu#rinde strategii2 #olitici ;i #rograme sectoriale2 #recum ;i documenta9ii s#eci&ice integrate2 =n sco#ul dez%olt:rii ec/ilibrate ;i durabile2 ;i #re%ede obiecti%e2 eta#e de realizare ;i resurse &inanciare necesareH Unitate teritorial: de re)erin*: 3UT+4 - subdi%iziune urbanistic: a teritoriului unit:9ii administrati%-teritoriale2 delimitat: #e limite cadastrale2 caracterizat: #rin omogenitate &unc9ional: ;i mor&ologic: din #unct de %edere urbanistic ;i ar/itectural2 a%>nd ca sco# reglementarea urbanistic: omogen:- ! 5 se delimiteaz:2 du#: caz2 =n &unc9ie de relie& ;i #eisa) cu caracteristici similare2 e%olu9ie istoric: unitar: =ntr-o anumit: #erioad:2 sistem #arcelar ;i mod de construire omogen2 &olosin9e de aceea;i natur: a terenurilor ;i construc9iilor2 regim )uridic al imobilelor similarKKK 8x#resia IEona &unc9ional: de interesI ;i de&ini9ia acesteia au &ost abrogate #rin O-!-?nr- 7/(011 H 9on: protejat: 5 zon: coerent: natural: sau construit:2 delimitat: geogra&ic ;i/sau to#ogra&ic2 determinat: de existen9a unor %alori de #atrimoniu natural ;i/sau cultural a c:ror

#rote)are #rezint: un interes #ublic ;i declarat: ca atare #entru atingerea obiecti%elor s#eci&ice de conser%are ;i reabilitare a %alorilor de #atrimoniu- 0tatutul de zon: #rote)at: creeaz: asu#ra imobilelor din interiorul zonei ser%itu9i de inter%en9ie legate de des&iin9are2 modi&icare2 &unc9ionalitate2 distan9e2 =n:l9ime2 %olumetrie2 ex#resie ar/itectural:2 materiale2 &inisa)e2 =m#re)muiri2 mobilier urban2 amena):ri ;i #lanta9ii ;i este stabilit #rin documenta9ii de urbanism s#eci&ice a#robate-