Sunteți pe pagina 1din 73

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

decem rie

!""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu Etapa a-I-a Strategia de dezvoltare teritorial

$ene%iciar

Con&iliul Municipal Chiinu

Ela oratori

I'CP (r anproiect - Proiectant )eneral I*S +omania S+, - Con&ultant- management $u&&ine& Con&ulting In&titute - Proiectant &pecialitate .&ocio-economic/ S0C0 ,inia 'ova S+, - Proiectant &pecialitate .regulament local/ I0(0 $el'II)rado&troiteli&tva - Proiectant &pecialitate .tran&port/ I0M0 Chiinuproiect - Proiectant &pecialitate .utilit1i/

2e&ign

Studio $it

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Cuv3 nt 4naint e

T
5

eritoriul municipiului Chiinu6 7 nou politic a Con&iliului Municipal privind dezvoltarea dura il 4n conte8tul 7 iectivelor de 2ezvoltare ale Mileniului i Planului de Ac1iune (E - Moldova0

Capitolul de audit al prezentului document inve&tigheaz teritoriul municipiului Chiinu pe trei coordonate6 9 :unc1ionalitatea teritorial9 Competitivitatea teritorial 4n conte8t na1ional i european9 Impactul politicilor viitoare .e80 coridoarele europene de tran&port/0

Planul de dezvoltare teritorial a Municipiului Chi&inau- ela orat 4n conte8tul 72M pe perioada !"";-!"5< i a o iectivelor &trategice ale cooperrii dintre +epu lica Moldova i (niunea European- &olicit o &chim are de percep1ie a&upra rolului admini&tra1iei 4n managementul teritoriului- 4n conte8tul con&ervrii i protec1iei mediului natural0 ,a nivel &trategic- cuv3ntul cheie va %i &ta ilirea priorit1ilor inve&ti1ionale cu e%ect multiplicator- &au cu valoare adugat ridicat pentru dezvoltarea multi&ectorial a municipiului0

Capitolul privind viziunea i o iectivele de dezvoltare prezint reperele coeziunii economice- &ociale i teritoriale a municipiului0 Capitolul legat de implementarea &trategiei- propune un pachet de politici- programe i proiecte prin care & &e a&igure6 9 2ura ilitatea in%ra&tructurii &ociale- economice i a re&ur&elor naturale-

Prezentul document- prin &tructura &a- prezint a&pectele i in%orma1iile cule&e prin 4nt3lniri pu lice- interviuri cu o%iciali alei i numi1i i prin che&tionare- care &unt coordonate cu politicile &pa1iale europene- pentru ca municipiul Chiinu & devin un teritoriu atractiv pentru via1a cotidian a locuitorilor i pentru localizarea %irmelor0 7 iectivele &trategiei &e azeaz pe politicile &pa1iale ale (niunii Europene men1ionate 4n cadrul ES2P .5===- Per&pectiva 2ezvoltrii Spa1ial Europene/6

9 2ura ilitatea in%ra&tructurii pentru o economie in%orma1ional i a cunoaterii9 2ura ilitatea in%ra&tructurii 4n domeniul cercetrii i inovrii0

Ela orarea Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu e&te rezultatul cooperrii dintre Con&iliul Municipal Chiinu i P'(2

9 2ezvoltarea unui &i&tem policentric ur an i a unor noi rela1ii ur anrural9 A&igurarea acce&ului egal la in%ra&tructur i cunotin1e9 Managementul patrimoniului natural i cultural0

Moldova- 4n care Con&iliul Municipal e&te ene%iciarul- iar P'(2 Moldova- contractorul lucrrii0 ,ucrarea e&te realizat de un con&or1iu interna1ional de &pecialiti- din +epu lica Moldova- $elaru& i +om3niadin care %ac parte6

Strategia de dezvoltarea a municipiului Chiinu &e azeaz pe doi piloni6 .5/0 Coeziunea economic i &ocial- .!/0 Con&ervarea valorilor naturale i culturale0 Ace&te priorit1i conduc ulterior la %orme de implementare pe dou componente6 .5/0 Identi%icarea i proiectarea 4n ac1iuni a %ormelor de cretere a atractivit1ii teritoriale- prin dezvoltarea in%ra&tructurii de az i .!/0 Ac1iuni directe a&upra di&parit1ilor economice&ociale i de mediu0

9 I'CP (r anproiect - Proiectant )eneral9 I*S +omania S+, - Con&ultant management9 $u&&ine& Con&ulting In&titute - Proiectant &pecialitate .&ocio-economic/9 S0C0 ,inia 'ova S+, - Proiectant &pecialitate .regulament local/9 I0(0 $el'II)rado&troiteli&tva - Proiectant &pecialitate .tran&port/9 I0M0 Chiinuproiect - Proiectant &pecialitate .utilit1i/0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Capitolul " Introducere

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

I'T+72(CE+E "050 "0!0 "0>0 "0;0 C7'TE?T(, )E'E+A, 7$IECTI@(, ST+ATE)IEI

"

MET727,7)IA ST+ATE)IEI ST+(CT(+A ST+ATE)IEI

50 A(2IT(, :ACT7+I,7+ 2EA@7,TB+II 5050 IMPB+CI+EA TE+IT7+IA, A2MI'IST+ATI@B 50!0 2EM7)+A:IA 50>0 50;0
> Introducere

TE+E'(+I ,7C(I'CA 2EA@7,TA+EA S7CI7EC7'7MICB (TI,ITBCI P($,ICE SE+@ICII P($,ICE ME2I( A'A,IAA SD7T C7'C,(AII6 ASPECTE C*EIE 2E MA'A)EME'T TE+IT7+IA,

50<0 50#0 50E0

Introducere

50F0 50=0 505"0

!0 @IAI('E GI 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E !050 @IAI('EA 2E 2EA@7,TA+E !0!0 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E >0 P7,ITICI - P+7)+AME P+7IECTE ;0 IMP,EME'TA+EA ST+ATE)IEI <0 M7'IT7+IAA+E GI E@A,(A+E <050 M7'IT7+IAA+EA <0!0
!" decem rie !""# Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

E@A,(A+EA GI A'A,IAA IMPACT(,(I

Capitolul " Introducere

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

"050 Conte8tul general


In conte8tul creterii competi1iei ur ane interna1ionale i al integrrii europene- cadrul legi&lativ- politic i &ocio-economic al +epu licii Moldova o%er admini&tra1iei pu lice locale po&i illitatea realizrii de planuri de dezvoltare pe termen mediu i lung0 In cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu- &trategia de dezvoltare teritorial determin coordonarea politicilor economice- &ociale i de mediu 4n vederea atingerii unor o iective majore legate de &tatutul de capital european i de 4m unt1ire a condi1iilor de via1 ale locuitorilor0

Strategia de dezvoltare a municipiului Chiinu are 4n vedere pe perioada !""#-!"!" dou &cenarii0 In primul &cenariu- politicile pu lice ale Con&iliului Municipiului Chiinu vor viza coeziunea economic- &ocial i teritorial0 In al doilea &cenariu politicile pu lice vor viza competi1ia european i mondial- concentr3nd inve&ti1iile pu lice 4n zone competitive0 In perioada !""E-!"!"- Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu propune dezvoltarea complementar a ace&tor dou &cenarii %az3nd echili rat inve&ti1iile ce &e vor realiza pe perioada de implementare a planului 4n direc1ia .5/ Inlturrii di&parit1ilor teritoriale e8i&tente i .!/0 Promovrii imediate a zonelor ur ane competitive cu re&pectarea valorilor de patrimoniu natural i con&truit0

9 Identi%icarea i delimitarea teritoriilor cu di&parit1ii privind utilit1ile i &ervicile pu lice o%erite per&oanelor %izice i juridice rezidente 4n municipiul ChiinuJ 9 Identi%icarea i delimitarea teritoriilor cu di&parit1i privind dezvoltarea economicJ 9 Identi%icarea i delimitarea teritoriilor cu %actori de ri&c natural ridica1iJ 9 Identi%icarea domeniilor comune de ac1iune 4ntre primriile municipiului Chiinu0

Ace&te o iective &unt men1ionate 4n HProgramul de Activitate a )uvernului pe anii !""<-!""=I- 4n HPlanul de Ac1iuni (E-MoldovaI- precum i 4n H2eclara1ia Mileniului a 'a1iunilor (nite6 dezvoltarea uman - o iectiv de importan1 primordialI- &emnat de preedintele +epu licii Moldova 4n anul !"""0 Prezentul document- ca parte a proiectului HPlan de Amenajare a Teritoriului Municipiului ChiinuI- &e con&tituie ca plat%orm opera1ional de coordonare a inve&ti1iilor multi&ectoriale la nivelul unit1ilor admini&trativ teritoriale a%late 4n componen1a municipiului i de cooperare a ace&tora 4n vederea implementrii proiectelor0 < Capitolul " Introducere Totodat- con&iliul municipal are 4n politica proprie &tructurarea dialogului cu popula1ia 4n pro lemele de dezvoltare ur an i rural- 4n general- i implicarea cet1enilor 4n procedurile de alocare a terenului pentru di%erite %unc1iuni i &ervicii ur ane- 4n &pecial0 Acea&t lucrare va orienta con1inutul dez aterile pe pachetul de programe i proiecte- con&tituind implicit un in&trument de %acilitare a implicrii popula1iei 4n ela orarea planului de dezvoltare a teritoriului i 4n controlul ace&tei dezvoltri0

2ezvoltarea ace&tui plan &e va %ace pe a&e piloni6 Pilonul 56 Acce&i ilitate i mo ilitate Pilonul !6 2ezvoltare policentric Pilonul >6 Atractivitate i competitivitate Pilonul ;6 Parteneriat (r an-+ural Pilonul <6 Protec1ia patrimoniului con&truit i natural Pilonul #6 Management pu lic per%ormant Alegerea ace&tor piloni ai dezvoltrii rezult din coro orarea datelor rezultate din analiza privind &tarea actual a teritoriului municipiului Chiinu- date care au vizat urmtoarele domenii6 9 Identi%icarea i delimitarea teritoriilor cu di&parit1ii privind acce&i ilitatea teritoriului- precum i mo ilitatea mr%urilor i a per&oanelor 4n interiorul ace&tui teritoriuJ 7 iectivul &trategiei e&te acela de a o%eri Con&iliului Municipal Chiinu un in&trument metodologic i legal pe aza cruia ace&ta & poat &tructura pachetul de politici- programe i proiecte 4n &copul .5/0 7 1inerii unui teritoriu competitiv din punct de vedere economic i .!/0 +educerii di&parit1ilor &ocio-economice e8i&tente0 ,ucrarea de %a1 &u&1ine demer&ul in&titu1ional al Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu- privind plani%icarea dezvoltrii dura ile a ace&tuia- con&truind- 4n parteneriat cu admini&tra1iile locale componente- o &trategie de dezvoltare pe perioada !""E-!"!"- 4n conte8tul na1ional i interna1ional prezentat anterior0

"0!0 7 iectivul &trategiei

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

"0>0 Metodologia &trategiei


+edactarea lucrrii &-a realizat 4n con%ormitate cu practica interna1ional- re%eritoare la managementul i plani%icarea ur an i regional- con1in3nd elemente de lucru pe teren- analize de datedi&cu1ii cu %actori de decizie- che&tionare- etc0 Structural- &trategia de dezvoltare e&te con&truit pe metodologia plani%icri &trategice adaptat dupa Kotler .5===/ i &e compune din cinci etape6 .5/0 Audit- .!/ @iziune i o iective &trategice- .>/0 Politici de dezvoltare- .;/0 Implementare- .</0 Monitorizare i evaluare- con%orm ta elului urmtor6

50 Audit6
Identi%icarea %actorilor dezvoltrii

Care e&te &tarea municipiului a&tzi- dintr-o per&pectiv de dezvoltareL Identi%icarea tendin1elor de dezvoltare Analiza SD7T

!0 @iziune de dezvoltare i o iective &trategice6


Conceptul &trategic de dezvoltare azat pe valorileMidentitatea municipiului

Cum ar tre ui & %ie- &au & devin municipiul- 4n viziunea comunit1iiL :ormularea o iectivelor &trategice prin com ina1ia optim a %actorilor de dezvoltare

>0 :ormularea politicilor de dezvoltare6


Pro leme i Politici generaleM&ectoriale de dezvoltare

Care &unt politicile de dezvoltare pe cla&e de pro lemeL Programe i proiecte organizate pe politici &ectoriale

"0;0 Structura &trategiei


2ocumentul e&te &tructurat con%orm etapelor din metodologia de %ormulare a &trategie i cuprinde urmtoarele capitole6 50 Auditul Municipiului Chiinu !0 @iziune i o iective &trategice de dezvoltare # Capitolul " Introducere >0 Politici - programe - proiecte ;0 Implementarea &trategiei <0 Monitorizare i evaluare

;0 Implementare
Identi%icarea organiza1iilor

Care &unt paii ce tre uie urma1i pentru implementarea programelor i proiectelorL
Condi1ii de implementare

<0 Monitorizare i evaluare6


Monitorizare

Cum &e poate a&igura implementarea cu &ucce& a proiectelorL


Evaluare indicatori

Analiza impactului

.Sur&a6 I*S +omania- '0 Carlung- S0 +acoviceanu- !"""/

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

I'T+72(CE+E "050 "0!0 "0>0 "0;0 C7'TE?T(, )E'E+A, 7$IECTI@(, ST+ATE)IEI MET727,7)IA ST+ATE)IEI ST+(CT(+A ST+ATE)IEI

50 A(2IT(, :ACT7+I,7+ 2EA@7,TB+II 5050 IMPB+CI+EA TE+IT7+IA, A2MI'IST+ATI@B 50!0 2EM7)+A:IA 50>0 50;0
E Capitolul 5 Auditul %actorilor dezvoltrii

TE+E'(+I ,7C(I'CA 2EA@7,TA+EA S7CI7-EC7'7MICB (TI,ITBCI P($,ICE SE+@ICII P($,ICE ME2I( A'A,IAA SD7T ASPECTE C*EIE 2E MA'A)EME'T TE+IT7+IA,

50<0 50#0 50E0

Auditul %actorilor dezvoltrii

50F0 50=0 505"0

!0 @IAI('E GI 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E !050 @IAI('EA 2E 2EA@7,TA+E !0!0 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E >0 P7,ITICI - P+7)+AME P+7IECTE ;0 IMP,EME'TA+EA ST+ATE)IEI <0 M7'IT7+IAA+E GI E@A,(A+E <050 M7'IT7+IAA+EA <0!0
!" decem rie !""# Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

E@A,(A+EA GI A'A,IAA IMPACT(,(I

Ta el 56 Aonele ur ane

5050 Impr1irea teritorial admini&trativ5


Municipiul Chiinu e&te %ormat din 5= unit1i admini&trativ teritoriale din care E orae i 5! comune0 Teritoriul municipiului Chiinu are o &upra%a1 total de <E5#; ha din care 5;E#> ha 4n intravilan0 2in punct de vedere al raportului teren ur an-teren rural&upra%e1ele unit1ilor admini&trativ teritoriale indic pentru zonele ur ane o ci%r total de !#;=5 ha0 .din care 5"F== ha0 4n intravilan/ i pentru zonele rurale o &upra%a1 total de >"#E> ha0 .din care >F#; ha0 4n intravilan/0

Supra%a1a admini&trativ a oraelor reprezint ;#N din totalul &upra%e1ei municipiului dar variaz con&idera il 4n &upra%a10 Arealele cele mai 4ntin&e le are oraul Chiinu- urmat de Singera iar cea mai re&tr3n& &upra%a1 o 4nregi&traz oraul Cricova0 Ta elul nr0 5 i ! prezint &intetic ilan1ul teritorial al unit1ilor admini&trative ce compun municipiul Chinu0

Ta el !6 Aonele rurale

Capitolul 5 Audit

5 M In%orma1iile privind ace&t capitol vor %i coro orate cu *arta nr0 56 Impr1irea teritorial admini&trativ

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Impr1irea teritorial admini&trativ

>

5"

,egenda
*7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE

5# E 5< 5! 5> 5F 5=
5 !

A7'A AE+7P7+T(,(I 5E 5; # *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B( C*ISI'A( C72+( C+IC7@A 2(+,ESTI SI')E+A @A2( ,(I @72A @AT+A $ACI7I $($(IECI CI7+EASCA C7,7'ITA C7'2+ITA $(2ESTI C+(AESTI )*I2I)*ICI )+ATI'ESTI STA(CE'I T7*ATI' T+(SE'I

5 Capitolul 5 Audit

55

> ;

< # E F

= 5" 55 5! 5> 5; 5< 5# 5E

F <

5F 5=

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50!0 2emogra%ia!
50!050 M A 2en&itatea6
Municipiul Chiinu e&te locuit de un numr de E5E0="" locuitori0 Aonele ur ane 4n&umeaz #;F0="" locuitori- re&tul de #=0""" locuind 4n zone rurale0 Su a&pectul di&tri u1iei teritoriale a popula1iei- caracteri&tic pentru municipiul Chiinu e&te concentrarea a F!-EN din total popula1ie 4n oraul Chiinu- pe o &upra%a1 reprezent3nd !5-<N din &upra%a1a total a municipiului0 Acea&ta detremin o pre&iune ridicat a&upra utilit1ilor pu lice i a tran&portului pu lic0

50!0!0 M A6 2inamica popula1iei6


2inamica &chim rilor demogra%ice 4nregi&treaz a&pecte di%erite atunci c3nd ne re%erim la zonele ur anizate &au la cele rurale0 Aonele rurale din cadrul &u ur iilor &e con%runt cu o cretere demogra%ic provenit din &porul natural &au migra1ia %or1ei de munc- %enomen prezent acolo unde e8i&t teren li er 4n apropierea oraului Chiinu- &au &e &ta ile&c noi agen1i economici0

Ta el >6 Teritoriu i demogra%ia

2en&itatea popula1iei variaz dela 5" locuitoriMha 4n zonele rurale la ;"" locuitoriMha 4n &ectoarele centrale ale oraului0 Teritorial den&itatea ridicat a popula1iei &e 4n&crie pe coridoarele Centru-@atra i CentruCior&cu-Cricova0 In con&ecin1 pre&iunea pe &ervicii i utilit1i pu lice &e va 4nregi&tra cu prioritate pe ace&te coridoare0 In%orma1ii &intetice privind a&pecte teritoriale i demogra%ice la data de "50"50!""# &unt prezentate 4n ta elul >0 5" Capitolul 5 Audit ! M In%orma1iile privind ace&t capitol vor %i coro orate cu *arta nr0 !6 2emogra%ia

Ace&t %enomen &e 4nt3lnete 4n comunele $cioi- $u uieci- $udetiCiore&cu- Cruzeti- )hidighici- Tohatin- Trueni- &at Colni1aStuceni-or0 Codru- Cricova- 2urleti- Sangera0 In%orma1iile cule&e prezint o cretere ne&emni%icativ 4n comuna )rtineti i o &cdere a popula1iei 4n oraele @atra- vadul lui @od i &atul Condri1a0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

2emogra%ia

,egenda
'(MB+ 2E ,7C(IT7+I 5"""" - ><E"" .!"/ #""" - 5!""" .!F/ >""" - #""" .>;/ 5!"" - >""" .>>/ #"" - 5!"" .5=/ <" - #"" .></ " - <" .<</ *I2+7)+A:IE *7TA+E A2MI'IST+ATI@E

55

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50>0 Terenuri>
Ta el ;6 Structura %unc1ional a terenurilor din municipiul Chiinu

50>0 50 M A6 Aonare :unc1ional6


Municipiul Chiinu e&te capitala repu licii Moldova0 In con&ecin1 terenurile ur ane &unt ocupate- &au rezervate prin planurile ur ani&tice- unor %unc1iuni de reprezentare politic i admini&trativ0 Ace&te %unc1iuni &unt localizate 4n zona central a oraului Chiinu- av3nd di&pu&e pe perimetru zone cu %unc1iuni de locuire i mai ale& zone verzi de recreere0

50>0!0M$6 @aloarea terenului6


Inventarierea datelor a&upra micrii terenurilor identi%ic concentrri de intere& pentru inve&ti1ii 4n oraele Chiinu- zona central i coridorul Centru S3ngera- i oraul Cricova0 In zonele rurale &e 4nregi&trez o dinamic a con&truc1iilor 4n &pecial 4n comunele $cioi- Cior&cu- )rtieti i Stuceni0

In cea mai mare parte terenurile- 4n zonele ur ane &unt rezervate locuin1ei i a &erviciilor adiacente cu character educativ- cultural- de &ntate i de recreere0 Intr-o categorie aparte 4ntr zonele economice i cele tehnologice- peimetral oraului i ampla&ate cu prioritate 4n partea de nord-ve&t a oraului i de-a lungul r3ului $3c0 5! Capitolul 5 Audit

2in punct de vedere al valorii terenului pre1urile cele mai ridicate- 4ntre (S2!;" i (S2<"" &e 4nregi&trez 4n zona central a oraului Chiinu0 Terenul din &ectoarele oraului Chiinu 4nregi&trez valori cuprin&e

Aonele rurale &e con&tituie din terenuri cu %unc1iunea &tructurate pe %unc1iuni cu prioritate de locuire0 Adi1ional &e g&e&c terenuri cu %unc1iuni admini&trative i &ociale precum i pentru activit1i economice 4n &pecial pentru activit1i agricole0 (n centralizator privind de&tina1ia %unc1ional i &upra%e1ele ace&tor %unc1iunii e&te prezentat 4n ta elul ;0

4ntre (S25!" i (S2!;"0 In a treia categorie valoric de (S2#"(S25!" intr terenurile &ituate pe coridorul Trueni-Cricova i 2urletiS3ngera0

> M Ace&t capitol &e coordoneaz cu *arta nr0 >6 @aloarea terenurilor0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

TE+E'(+I

,egenda
P+EC(, PE'T+( 5 MP O' P !;" - <"" .5;/ 5!" - !;" .>;/ #"- 5!" .#</ >" - #" .>E/ < - >" .F/ *I2+7)+A:IE ,7CA,ITATE *7TA+E A2MI'IST+ATI@E

5>

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50;0 ,ocuin1a

50;0 50 M A6 :ondul de locuin1e6


Pe teritoriul municipiului Chiinu e8i&t dou %orme de locuire6 cea colectiv- 4n zone cu preponderen1 ur ane i cea individual- 4n zone preponderent rurale0 ,ocuin1a colectiv &e caracterizeaz prin an&amluri i cartiere cu &au %r &pa1ii comerciale la parter i echipate edilitar0 +egimul de 4nl1ime e&te de 5 - ; etaje- < etaje- p3n la = etaje- i cu = &i mai multe etaje0

pondere de EN- :ondul CC, cu o pondere de =-5N- :ondul AP,P cu o pondere de 5#-#N- i %ondul particular cu o pondere de 5#->N0 Primaria municipiului Chi&inu are 4n porto%oliu o &upra%a1 de <;5">; mii m0p0 In total %igureaza <5"< locuri locative- din care ;";" ca&e cu 5 - ; etaje- #F; cu < etaje- !F; cu p3n la = etaje- i =E cu = &i mai multe etaje .&ur&a6 !"";- Strategia politicii locative a municipiului Chiinu/ 0

50;0!0 M $6 Pia1a imo iliar6


Pia1a de locuin1e e&te dinamic pentru un &egment de popula1ie de venit de &u !N din popula1ia municipiului0 Strategia Politicii locative a municipiului Chiinu demon&traz ca numai Hun re&pondent din &ut po&ed toat &uma pentru con&truc1ia &au procurarea unei locuin1e propriiI i numai !N ar putea %inan1a <"N din valoarea unui apartament0 (n rol important 4n dinamica con&truc1iei de locuin1e 4l joac popula1ia care lucrez 4n &trintate i care %ina1eaz con&truc1ia de locuin1e nu pentru e8i&t o cerere ci pentru ca dore&c & g&ea&c o %orm de H&alvareI a valorii anilor prin inve&ti1ii imo iliare0 2in punct de vedere &pa1ial o%erta de locin1e &e mani%e&t 4n zona central a oraului Chiinu i pe terenuri din imediata vecintate a ace&tei zone- precum &ectorul Ciocana- oraele Cricova i Codru &au comunele $cioi- )rtieti i Stuceni ;0

7rganizarea locuin1ei individuale 4n zonele rurale e&te in%luen1at de ocupa1ia de az - cultivarea terenurilor agricole- pomicultura i viticultura i a determinat %olo&irea e%icient a vetrei &atului i o concentrare 4n aliniament la artera de circula1ie pentru a l&a c3t mai mult teren di&poni il pentru agricultur0 Municipiul Chiinu numr !;<<F= de go&podrii- din care !!#>E# 4n mediu ur an i 5=!5> 4n mediul rural0 Mrimea medie a unei go&podrii e&te de !-= per&oane- cu o di%eren1iere &emni%icativ 4ntre mediu ur an .!-F per&oaneMgo&podrie i cel rural .>-< per&oaneMgo&podrie/0 In ceea ce privete numrul total al mem rilor din go&podrii per total municipiu &e 4nregi&treaz un total de E""F<< per&oane din care 4n mediul ur an #>>F5= per&oane iar 4n mediu rural #E"># per&oane .&ur&a6 $'S +epu lica Moldova/0

Ta el <6 Mrimea go&podriilor ca&nice

5;

Capitolul 5 Audit

; M Ace&t capitol &e coordoneaz cu *arta valorii terenurilor0

Structura %ondului locativ dup %orma de proprietate &e compune din :ondul Primriei cu o pondere de <5N- :ondul 2epartamental cu o

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50<0 2ezvoltarea &ocioeconomic<


50<05 M A6 :actorii dezvoltrii
2atele i in%orma1iile cule&e de la organiza1ii pu lice i private din teritoriu- relie%eaz o &erie de a&pecte de%initorii pentru managementul municipiului Chiinu#0 In plu&- ancheta realizat la nivelul %actorilor de decizie- prin che&tionare i interviuri- completeaz pro%ilul teritorial al municipiului privind %actorii de dezvoltare i implicit a di&parit1ilor &ocio-economice e8i&tente0

A0 In%ra&tructura In%ra&tructura de tran&port6 E8i&t o den&itate un privind re1eaua de


drumuri 4n interiorul municipiului- dar din punct de vedere %izic &e a%l 4n &tare precar at3t 4n ceea ce privete %unda1ia drumului c3t i mai ale& al covorului a&%altic0 Si&temul de tran&port pu lic acoper re1eaua de localit1i municipale dar nu e&te &ati&%ctor din punct de vedere al numrului de cur&e i al &trii parcului auto0

Servicii de educa1ie6 7raul Chiinu are dotri reprezentative pentru toate tipurile i treptele de 4nv1m3nt primar i &ecundar- 4n timp ce liceele &unt in&u%iciente 4n mediul rural- iar dotrile pentru 4nv1m3ntul pro%e&ional i po&tliceal lip&e&c0 +e&ur&e naturale6 Cadrul natural e&te propice dezvoltrii activit1ilor de
turi&m- agriculturMzootehnie- precum i re&ur&e naturale ce &u&1in o indu&trie a materialelor de con&truc1ie .piatr- pietriuri i ni&ipuri/0

2in analiza che&tionarelor i interviurilor realizate 4n localit1ile din municipiul Chiinu- &intetizate 4n ane8a6 Matricea :actorilor 2ezvoltrii- rezult o &erie de concluzii &tructurate 4n cele patru categorii 4n care au %o&t grupa1i %actorii dezvoltrii6 in%ra&tructura- economieadmini&tra1ie pu lic i mediu comunitar0

Mediu6 E8i&t zone cu poten1ial ridicat de producere de alunecri de


teren .e80 @adu lui @od/- cu pericol de inunda1ii- precum i unit1i indu&triale cu ri&curi tehnologice- apar1in3nd indu&triei miniere prelucrtoare

(tilit1i pu lice6 Alimentarea cu ap i canalizarea- managementul


integrat al deeurilor- &unt con&iderate pro leme prioritare 4n majoritatea localit1ilor- 4n &pecial 4n mediul rural0 Calitatea apei din %3nt3ni reprezint o pro lem &erioa& cu impact a&upra &nt1ii locuitorilor0 ,ip&a canalizrii coro orat cu lip&a unui &i&tem de colectare i depozitare a deeurilor menajere i indu&triale genereaz poluarea terenului- a p3nzei de ap &u terane i a emi&arilor0

$0 Economie Servicii %inanciare i a&igurri6 E8i&t o az dezvoltat de dotri %inan-

5<

Capitolul 5 Audit

Servicii de &ntate6 2otrile &anitare majore .&pitale- di&pen&are- policlinici/ nu completeaz &i&temul de &ntate pu lic 4n majoritatea localit1ilor rurale din municipiu0 ,ip&a per&onalului cali%icat i a unui &i&tem de interven1ie de urgen1 cu echipare medical de az completeaz pro lematica &i&temului de &ntate0 In conte8tul de&centralizrii con&iliul municipal va tre ui & &ta ilea&c re&pon&a ilit1ile tehnice i re&ur&ele %inanciare privind ace&t &ector0

ciar ancare 4n oraul Chiinu0

Agen1i economici6 E8i&t o dinamic inve&ti1ional 4n domeniul activit1ilor de produc1ie .indu&trie uoar- alimentar- lemn i materiale de con&truc1ie/- precum i &erviciiMtran&port i di&tri u1ie0

< M Ace&t capitol &e coordoneaz cu Ta elul <- Ta elul # i cu hr1ile ;- <- # i E0 # M Pentru detalii &ectoriale &e va con&ulta volumele realizate de I'CP (r anproiect i $CI0

:or1a de munc6 Popula1ia t3nr are o pondere mai mare 4n totalul popula1iei- %a1 de media pe 1ar- iar rata omajului are valori &czute

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

at3t 4n mediul ur an c3t i rural0 Se con&tat migra1ia %or1ei de munc ctre oraul Chiinu i 4n ultimii ani ctre 1rile (niunii Europene- %r 4n& a &e 4nregi&tra un proce& de depopulare ma&iv a zonei rurale0

re&tr3n&e0 A&t%el in%ormarea i con&ultarea popula1iei 4n privin1a proiectelor de inve&ti1ii i a dezvoltrii localit1ii &e petrec &poradic0 Primria municipiului a de&chi& 4n !""# un Centru de In%ormare pentru Cet1eni0

Chiinu de&erve&c 4ntreagul municipiu0 In%ra&tructura colar con1ine terenuri de &port pentru tineret i copii dar nu &unt &u%iciente i nu &unt echipate core&punztor0 7 &tructur de &port reprezentativ pentru 4ntreaga repu lic e&te va tre ui & %ie luat 4n con&idera1ie de primria municipiului dar i de guvern0

$uget pu lic6 $ugetul pu lic e&te di%eren1iat0 7raul Chiinu are venituri care 4i a&igura %unc1ionalitatea &i&temului- cu re&ur&e limitate 4n ceea ce privete inve&ti1iile &emni%icative 4n in%ra&tructura de az0 $ugetele primriilor din zonele rurale &unt in&u%iciente- mai ale& acolo unde localit1ile nu 4nregi&treaz localizri de inve&ti1ii productive0

20 Mediu comunitar Spiritul comunitar e&te caracterizat prin e8i&ten1a unei comunit1i ce 4i
mani%e&t pu1in intere&ul %a1 de domeniul pu lic al localit1ilora&pect 4nt3lnit mai ale& 4n comunit1ile rurale0 Pro lemele generate de modul de depozitare a deeurilor menajere provin 4n mare parte din lip&a de implicare a cet1enilor 4n %ormele de go&podrire a propriei localit1i0

Patrimoniul i&toric i cultural &e remarc prin cantitate- diver&itate i valoare- precum i prin ampla&area echili rat 4n teritoriu0 E8i&ten1a an&am lurilor protejate %ace ca aproape %iecare unitate admini&trativ & ene%icieze de oportunitatea economic prin turi&m- pe care ace&te valori le o%er0

C0 Admini&tra1ie pu lic Managementul pu lic e&te marcat 4n principal de o lip&- cantitativ i


calitativ- de %unc1ionari pregti1i la nivelul primriilor din comune- o &itua1ie mai un 4nregi&tr3ndu-&e 4n oraul Chiinu0 Sunt 4nregi&trate parteneriate cu primrii din Europa prin care &e deruleaz programe pentru copiiMtineret &au de mediu0 E&te de ateptat ca ace&te programe & &e dezvolte 4n viitorul apropiat0

Siguran1a cet1enilor0 On mediul ur an- datorit legturilor &ociale mai


&la e la nivelul comunit1ii- &e 4nregi&treaz un nivel de &iguran1 mai &czut %a1 de mediul rural0

2otrile de cazare hotelier indic nivelul echiprii cu in%ra&tructur


turi&tic i &unt mai ine reprezentate 4n oraul Chiinu i 4n @adul lui @od dar lip&e&c 4n zonele rurale0 :orme de turi&m rural .agro-turi&m i eco-turi&m/ nu &unt dezvoltate0

+egulamentele de ur ani&m 4n vigoare nu &unt actualizate recent 4n


multe din unit1ile admini&trativ teritoriale- iar aplicarea ace&tora nu e&te &u%icient urmrit i monitorizat0 In ace&t &en& &e pot realiza con&truc1ii 4n zone de ri&c .zone cu alunecrii de teren &au zone inunda ile/0

Capitolul 5 5# Audit

Magazinele alimentare i nealimentare &unt ine reprezentate la


nivelul zonei- 4n &pecial 4n oraul Chiinu0 Sectorul comercial nu e&te 4nc &pecializat iar &tandardele de calitate a produ&elor nu &unt aplicate de micile magazine0 Se con&tat apari1ia marilor magazine de tip Ca&h-and carrQ ampla&ate 4n zonele &u ur ane0 E8i&ten1a unei pie1e agro-alimentare la &tandarde de igien i de v3nzare e&te nece&ar0

Serviciile i &prijinul pentru IMMuri nu &unt concretizate dec3t la nivelul


oraului Chiinu0

2i&eminarea de in%orma1ii i comunicarea cu cet1enii nu e&te realizat


&i&tematic pe tot cuprin&ul municipiului i mai ale& 4n comunit1ile mai

2otrile culturale i %acilit1ile &portive e8i&tente 4n principal 4n oraul

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

5E

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

In%ra&tructura
50 A,IME'TA+E C( APA !0 CA'A,IAA+E >0 EP(+A+EA APE,7+ (AATE ;0 A,IME'TA+E C( )AA <0 E,ECT+I:ICA+E #0 TE,E:7'IE E0 2EP7AITA+EA 2ESE(+I,7+ F0 2+(M(+I =0 ACCESI$I,ITATE 5"0 SE+@ICII 2E SA'ATATE 550 SE+@ICII 2E E2(CATIE 5!0 +ES(+SE 'AT(+A,E 5>0 ME2I( 'AT(+A,

,egenda
5F Capitolul 5 Audit ,imita admini&trativa $ine Sla

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Economie
50 SE+@ICII :I'A'TEMASI)(+A+I !0 A)E'TI EC7'7MICI >0 A)E'TI EC0 A)+IC(,T(+A ;0 :7+TA 2E M('CA <0 $()ET P($,IC

,egenda
,imita admini&trativa $ine Sla

5=

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Admini&tra1ie pu lic
50 MA'A)EME'T P($,IC !0 TE+E'(+I I' P+7P0 C, >0 C,A2I+I I' P+7P0 C, ;0 P,A'(+I (+$A'ISTICE <0 SE+@ICII SI SP+IRI' IMM #0 2ISEMI'A+E 2E I':7+MATII

,egenda
,imita admini&trativa $ine Sla

!"

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Mediu comunitar
50 SPI+IT C7M('ITA+ !0 SI)(+A'TA CETATE'I,7+ >0 27TA+I 2E CAAA+E ;0 MA)AAI'E <0 27TA+I C(,T(+A,E #0 :ACI,ITATI SP7+TI@E E0 PAT+IM7'I( C(,T(+A,

,egenda
,imita admini&trativa $ine Sla Capitolul 5 !5 Audit :oarte &la

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50#0 (tilit1i pu liceE


50#050 M A6 +e1eaua de di&tri utie a apei pota ile
Aprovizionarea ora&ului Chi&inau cu apa &e e%ectueaza in principal prin &i&tem centralizat- alimentat din doua &ur&e6 .5/ apele de &upra%ata ale r3ului 'i&tru ca &ur&a de aza &i .!/ apele &u terane din &tratul acvi%er e8i&tente 4n teritoriul oraului i din apele &u terane ale azinul r3ului 'i&tru0 Statiile de captare a apei de la &upra%ata riului 'i&tru &unt ampla&ate la di&tan1a de !" Sm in partea de e&t a ora&ului- in ie%ul aval al lacului de acumulare 2u a&ari linga ora&ul @adul lui @oda &i con&tau din ! noduri- primul- con&truit in anul 5=<F- cu capacitatea de F" mii m0cu M!; ore &i al doilea- con&truit in anul 5=E5- cu capacitatea de ;F" mii m0cu M!; ore0 Alimentarea &i&temului centralizat a ora&ului din &ur&ele &u terane &e e%ectueaza din patru zone6 Ialoveni- )hidighici- Petricani &i $oli&ev&c0 !! Capitolul 5 Audit In zonele rurale %3nt3nile reprezint cea mai 4nt3lnit &ur& de alimentare cu ap pentru uz ca&nic0 Calitatea apei e&te necor&punztoare din punct de vedere &anitar0

50#0!0 M $6 Canalizare
Si&temul de canalizare rami%icat- cu lungimea totala de cca0 F"> Sma&igura evacuarea tuturor apelor uzate indu&triale &i pina la =<N a celor menajere din reteaua locativa a ora&ului Chi&inau &i a localitatilor &u ur ane0 In re&t- cele <N de populatie di&pun de &i&teme de evacuare locale- care &unt de&ervite de tran&port auto &pecializat0 @echimea re1elei de canalizare i lip&a de capacitate a &ta1iei de epurare conduce la poluarea terenului i a apei0

50#0;0 M 26 )azele naturale


Economia municipiului Chiinu &e azez pe alimentarea cu gaz natural provenit numai de la o &ingura &ur&a- conducta magi&trala Ananiev - Cernauti - $ogorodceni- prin cone8iunea Soldane&ti - +ezina &i prin conducta magi&trala +i nita-Chi&inau0 In prezent 4n municipiul Chi&inau &unt legate la re1eaua de gaz natural cca0 5=# mii apartamente0

50#0<0 M E6 Energie electric 50#0>0 M C6 Energia termic


Aprovizionarea municipiului Chi&inau cu energie termica &e e%ectueaza prin &i&temul centralizat de termo%icare- precum &i prin &i&temele locale0 Ponderea &i&temelor autonome de termo%icare e&te in continua cre&tere &i dupa unele e&timari e&te de <N din con&umul total- celelalte =<N revenind aprovizionarii centralizate0 Si&temul centralizat e&te azat pe &ur&ele de energie termica CET-5CET-!- centralele termice de @e&t- de Sud &i E&t .centrala de E&t in prezent nu %unctioneaza/0 Si&temul centralizat di&pune de retele in doua tevi- inclu&iv magi&trale cu o lungime de !<!-; Sm- apa calda - !!F-> Sm- incalzire >5=-= Sm &i a ur -5-; Sm0 Si&temului centralizat include <"E puncte termice- !! &tatii de pompare- >""! elevatoare &i <#F noduri de dirijare0 Alimentarea cu energie electrica a municipiului Chi&inau &e e%ectueaza prin retelele de di&tri utie care apartin companiei +E Chi&inau SA- intreprindere cu capital &train al grupului (nion :eno&a Moldova0 Sur&ele de acoperire a con&umului de energie electrica &unt6 CET-5- cu o capacitate de producere de ## M@AJ CET-!- cu o capacitate de producerea de !;" M@AJ CTE Moldovenea&ca cu o capacitate de producere de 5!"" M@A0

50#0#0 M :6 Tele%onie
Serviciul de tele%onie digital e&te dezvoltat dar e&te acce&i il de &egmentul per&oanelor juridice i pentru per&oanele %izice cu venituri pe&te media pe municipiu0 Conectarea la &i&temul tele%onie %i8a e&te un pentru toate unit1ile admini&trative teritoriale0

E M Ace&t capitol &e coordoneaz cu hr1ile F- =- 5" i 550

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

(TI,ITBCI P($,ICE6 +ECEA(A 2E 2IST+I$(CIE A APEI P7TA$I,E ,egenda


2IST+I$(CIA APEI .C7TA PAMA'T(,(IMP+ESI('EA PIEA7MET+ICB/ A7'A I
;"-E" C0P0 ="-5"" P0P0 E"-5"" C0P0

A7'A II 5!"-5< P0P0

5""-5<" C0P0 A7'A III5#"-5E" P0P0 C0P0 A7'A I@5<"-5E" !""-!5" P0P0

A7'A @ T 5E" C0P0


!;" P0P0

*7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I Capitolul 5 !> Audit *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

(TI,ITBCI P($,ICE6 +ECEA(A 2E CA'A,IAA+E

,egenda
CA'A,IAA+E )+A@ITACI7'A,BM2IAMET+(, CA'A,IAA+E S($ P+ESI('EM2IAMET+(, *7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E !; Capitolul 5 Audit CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

(TI,ITBCI P($,ICE6 +ECEA(A 2E E'E+)IE TE+MICB

,egenda
+ECEA(A 2E TE+M7:ICA+E *7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

!<

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

(TI,ITBCI P($,ICE6 +ECEA(A 2E A,IME'TA+E C( )AA 'AT(+A, ,egenda


+ECEA(A 2E A,IME'TA+E C( )AA *7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

!#

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

(TI,ITBCI P($,ICE6 +ECEA(A 2E A,IME'TA+E C( E'E+)IE E,ECT+ICB ,egenda


*7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

!E

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50E0 Servicii Pu liceF


50E050MA6 Tran&port - Ace&i ilitate i mo ilitate
Teritoriul municipiului e&te traver&at de linia %eroviara +azdelinaia(ngheni- de drumurile auto internationale $re&t-Chi&inau-7de&aChi&inau-2u a&ari-Poltava- Chi&inau-,eu&eni- Chi&inau-Soroca(craina- Chiinu-)iurgiuleti-+om3nia- de drumurile nationale cu acce& la cile majore de comunicatii Chi&inau-(ngheni-+om3niaChi&inau-$a&ara ea&ca-(craina- Chi&inau-$olgrad-I&mail0 Aerogara Chi&inau de&erve&te tran&portul de pa&ageri i cargo pe linii interna1ionale0 On cooperare cu OS HAeroportul International Chi&inauI au %o&t create companii-adiacente - HSSQ AllianceI .agen1ie v4nzari ilete/- HAeroportCateringI .pregtirea &i livrarea hranei pentru pa&ageri la ord/HAeroport *andlingI - .4nregi&trarea pa&agerilor- 4ncrcaturilor- livrarea lor la ordul navelor i de&ervirea de zi cu zi a navelor aeriene/HAeroport-PetrolI .alimentarea aeronavelor cu petrol/ .&ur&a6 UUU0airmoldova0md/0 Chiinu prin coridorul I? i coridorul $udape&ta-Ia&i-Chi&inu-7de&a%apt cu impact pozitiv a&upra dezvoltrii viitoare a municipiului prin multiplicarea %actorilor de localizare a activit1ilor de a%aceri i turi&m

50E0!0 M $6 Educa1ie - 50#0>0 M C6 Sntate


Ace&t &u -capitol &e re%er la echiparea in%ra&tructurii de educa1ie i &ntate din zona &u ur iilor municipiului Chiinu0 Pentru calitatea %unc1ionrii ace&tei in%ra&tructurii- vor %i con&ultate ta elele 5i ! din &u capitolul <6 Structura &ocio-economic0 Si&temul de 4nv1m3nt &e deruleaz 4n urmtoarele trepte6 Onv1m4ntul precolar .nivelul "/ &e organizeaz 4n in&titu1ii precolare de di%erite tipuri &au 4n comple8ele Hgrdini1 - coalI On anul !""# iau de&%urat activitatea 5;# in&titu1ii de 4nv1m3nt precolar cu un contingent de >!5E; locuri0 Onv1m4ntul de az .o ligatoriu/ &e 4mparte 4n 4nv1m4ntul primar .nivelul I/- care cuprinde cla&ele 5-; i &e organizeaz 4n coli primarecare pot %unc1iona at4t independent- c4t i 4n componen1a unor in&titu1ii de 4nv1m4nt &ecundar general i 4nv1m4ntul gimnazial .nivelul II/- care cuprinde cla&ele <-=J Onv1m4ntul general .nivelul III/ cuprinde cla&ele 5"-55.5!/ din liceecoli medii de cultur general i programele de 4nv1m4nt i pregtire pro%e&ional din in&titu1iile de 4nv1m4nt &ecundar pro%e&ional- de regul la ace&t nivel 4nva1 tinerii i tinerele 4n v4r&t de la 5# p4n la 5F aniJ

In%ra&tructura tran&port %eroviar6


In%ra&tructura %eroviar a municipiului cuprinde gara Centrala- linii de cale %erat i &ervicii au8iliare de 4ntre1inere i micare0

In%ra&tructura tran&port aerian6


Capitala repu licii Moldova e&te o de&tina1ie interna1ional0 In con&ecin1 are o in%ra&tructur i o logi&tic &peci%ic care a&igur conectarea directa cu 5# aeroporturi europene0 Pi&tele &unt proiectate pentru decolarea i aterizarea de avioane de tonaj ridicat precum A>!"0 Capitolul 5 Audit In jur de 5"" de cur&e regulate &au z oruri charter pe &aptamina &ant e%ectuate de companiile locale .Air Moldova- Air Moldova InternationalMoldavian Airline&/ &i = companii &traine .Tarom- Tran&aero- TQrolean AirUaQ&- TurSi&h Airline& etc0/0 Ele leag municipiul Chi&inau de !5 de ora&e din 5; 1ri ale lumii0 ,a 4nceputul lui !""#- aeroportul o%erea z oruri directe &pre de&tina1ii interna1ionale precum $ucureti-*enri Coand- Timioara-Traian @uia- Atena- $ologna- $udape&ta- I&tan ulKiev- ,arnaca- ,i&a ona- Mo&cova- Praga- +oma- Tel Aviv- @erona i @iena0

Municipiul Chiinu e&te un nod %eroviar &trategic %iind punct de legtur ctre ve&t cu +omania prin municipile Iai i )ala1i- ctre &ud i e&t cu (craina prin 7de&a ctre Marea 'eagr0 7ra&ul Chi&inau e&te &ituat la Silometrii 5"E-5!F ai liniei de cale %erata +azdelinaia-TighinaChi&inau-(ngheni- care impreuna cu &ectorul Tighina - +eni a&igura legaturile economice ale Moldovei cu tarile vecine0 Ecartamentul C: e&te compati il cu &i&temul %eroviar al tarilor CSI- prin care &e %ace legatura cu majoritatea oraelor Comunit1ii0

!F

In%ra&tructura tran&port rutier6


Municipiul Chinu e&te acce&i il prin drumurile europene E<F- E <F5E<F> i E<EE- practica ile 4n orice anotimp0 2irec1iile viitoare ale re1elei de tran&port tran&european TE' o%er po&i ilitatea creterii acce&i ilit1ii din&pre 1rile mem re ale (niunii Europene ctre municipiul

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Onv1m4ntul &uperior .nivelul @/ &e realizeaz 4n in&titu1iile de 4nv1m4nt &uperior de &curt durat .colegii/ i 4n in&titu1iile de 4nv1m4nt &uperior univer&itar .univer&it1i- academii etc0/0 @4r&ta &tuden1ilor care 4i %ac &tudiile la ace&t nivel e&te de la 5= p4n la !! aniJ Onv1m4ntul po&tuniver&itar .nivelul @I/ &e realizeaz 4n &i&tem de doctorat i po&t-doctorat0 ,a aza ace&tui nivel al 4nv1m4ntului e&te activitatea de cercetare tiin1i%ic0 Cea mai mare parte a per&oanelor 4ncadrate 4n &tudiile de ace&t nivel au v4r&ta de pe&te !> ani0 +e1eaua de in&titu1ii culturale cuprinde teatre pro%e&ioni&te- muzee- &li de concerte- i lioteci pu lice- cmine culturale- cinematogra%e- a%late de regul 4n municipiul Chiinu0 In plu& tot aici &e a%l (niunile de crea1ie- printre care6 (niunea &criitorilor- (niunea artitilor pla&tici(niunea cineatilor- (niunea compozitorilor- (niunea jurnalitilor(niunea arhitec1ilor- (niunea %otogra%ilor etc0

In%ra&tructura de a&i&ten1a &ocial e&te orgnaizat prin %orme de de&ervire la domiciliu a pen&ionarilor i per&oanelor cu di&a ilit1i- de acordare a ajutorului material 4n ani- produ&e alimentare- compen&a1ii nominative pentru tran&port i a&igurarea pr3nzurilor calde- prin cele < cantine %inan1ate de la ugetul municipal i 5" cantine %inan1ate din &ur&e neti o 1inute prin &pon&orizare de la di%eri1i agen1i economici i mi&iuni cretine0 On municipiu 4n prezent- &unt la eviden1 circa 5"F mii de ene%iciari de pen&ii- 4ndemniza1ii i aloca1ii &ociale de &tat dintre care >5 mii &unt per&oane cu di&a ilit1i0

On municipiu %unc1ioneaz Centrul de gzduire i orientare pentru per&oane %r domiciliu &ta il cu o capacitate de E" per&oane0 2e a&emenea- pentru per&oanele cu di&a ilit1i intelectuale activeaz centrul de zi HSTA+TI cu o capacitate de ;" per&oane0 Municipalitatea are 4n eviden1 55## de copii cu di&a ilit1i0

$i lioteca municipal H$ogdan Petrice&cu *adeuI reprezint cea mai mare re1ea local de i lioteci din +epu lica Moldova- compu& din ># %iliale- inclu&iv 5" pentru copii- < pentru minorit1ile na1ionale- ! &pecializate .drept- arte/0 +e1eaua de &port e&te %ormat din 5; coli &portive- unde activeaz pe&te #""" &portivi la 5E genuri de &port- dirijate de ctre >"" antrenori-pro%e&ori0 Sportul municipal e&te dirijat de ctre 2irec1ia educa1ie %izic i &port a Mini&terului Educa1iei i Tineretului0 In%ra&tructura de &ntate e&te a&igurat prin !< de &pitale cu =##! de paturi completate ce #5 de in&titu1ii medicale0 Cadrele &pecializate numr <<=< de medici i EE## per&onal medical mediu0

Capitolul 5 != Audit

F M Ace&t capitol &e coordoneaz cu harta 5!0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50E0;0 M 26 Salu ritate


Serviciul de &alu ritate con&t din colectarea- tran&portarea- prelucrarea i depozitarea deeurilor menajere0 Ace&t &erviciu e&te a&igurat pentru oraul Chiinu i Codru de 4ntreprinderea municipal H+egia Auto&alu ritateI prin #F de camioane0 On re&tul localit1ilor ace&te %unc1ii &unt 4ndeplinite de alte &ociet1i angajate de primriile re&pective0 2e cur1enia pe &pa1iile adiacente ca&elor de locuit &unt re&pon&a ili ge&tionarii %ondului locativ- pe drumurile i &pa1iile pu lice &ocietatea E?2+(P7 i HSpa1ii verziI0 Coordonarea activit1ilor 4ntreprinderilor municipale ce a&igur &alu rizarea municipiului e&te e%ectuat de 2irec1ia general locativ-comunal i amenajare a primriei0

50E0<0 M E6 Poli1ie-Pompieri
In&pectoratului de poli1ie municipal e&te con&tituit din6 +egimentul de patrul i &antinel HScutI- $atalionul de a&igurare a &ecurit1ii rutiere $atalionul Serviciului de e8ort i paz- Centrul Medical de dezaalcoolizare- Centrul de triere al ceretorilor i vaga onzilor i Comi&ariatele de poli1ie di&locate 4n %iecare &ector al capitalei cu &u diviziuni 4n %iecare cartier0 In anul !""; &-au 4nregi&trat =E<# in%rac1iuni ceea ce reprezint #;-!N din totalul pe 1ar0 +ata criminalit1ii e&te de #;->N din totalul pe 1ar i reprezint 5!<-5 de in%rac1iuni la 5"0""" de locuitori0

(nit1ile admini&trativ teritoriale din componen1a municipiului- cu e8cep1ia &ectoarelor- 4i e8ercit autonomia 4n limitele admini&trativ-teritoriale &ta ilite prin lege- i di&pun de patrimoniu di&tinct i ene%iciaz de autonomie %inanciar0

Autoritate deli erativ


Con&iliul municipal i con&iliile locale nu di&pun de aparat propriu de conducere- activitatea lor %iind coordonat de &ecretarii con&iliilor i &tructurile primriilor0 On cadrul con&iliului &unt con&tituite opt comi&ii de &pecialitate 4n diver&e domenii de activitate precum Comi&ia RuridicPentru 7rdinea Pu lic i Activitatea Admini&tra1iei Pu lice ,ocaleComi&ia Pentru $uget- Economie- :inan1e i Patrimoniu Pu lic ,ocalComi&ia Pentru Pro lemele Su ur iilor i Agriculturii- Comi&ia Pentru Energetic- Servicii Tehnice- Tran&port i Comunica1ii- Comi&ia Pentru )o&podrire Comunal i Ecologie- Comi&ia Pentru Con&truc1iiArhitectur i +e&ur&e :unciare- Comi&ia Pentru Educa1ie- Protec1ia Social i 7crotirea Snt1ii i Comi&ia Pentru Cultur- Ma&&-Media i +ela1ii Interetnice

In cazul oraului Chiinu i Codru- deeurile colectate &unt du&e la &ta1ie de tran& ordare 4nainte depozitrii la depozitul de l3ng localitatea C3n1reni0 2epozitul a %o&t de&chi& 4n 5==5 pe un teren de !!-< ha0 Perioada e&timativ de e8ploatare e&te p3n 4n anul !"5<0 P3n 4n prezent &au 4nmagazinat circa 5!->>< milioane de m> de gunoi0 2eeurile colectate nu &unt &electate pentru valori%icare0 Serviciile de colectare a deeurilor dome&tice i indu&triale 4n cazul oraului Chiinu i oraului Codru are circa <"" mii de ene%iciari 4nregi&tra1i- din care !5 mii 4n ca&e individuale i circa ;F= mii din locurile de locuit cu multe etaje i un numr de circa <#"" de contracte cu agen1ii economici i circa !#" mii contracte cu per&oane %izice0 On !""< regia a tran&portat ==E mii m> de deeuri con%orm datelor o 1inute de 4ntreprindere0

In anul !""<- angaja1ii politiei municipale au de&coperit !<EF crimeau &ta ilit locul a%lrii i au re1inut <>! per&oane a%late 4n cutare i F"> de itori de &tat0 On perioada de raport au %o&t depi&tate i documentate #<;> de 4nclcri ale legi&la1iei 4n domeniul con&truc1iei0

Pompieri
Municipiul Chiinu di&pune de cinci (nit1i Autonome Militare de Pompieri pentru protec1ia celor cinci &ectoare ale oraului6 (AMP nr05 &ectorul Ciocana- (MAP nr0! - &ectorul CentruJ (AMP nr0> - &ectorul $uiucaniJ (AMP nr0# - &ectorul $otanica i (AMP nr0F - &ectorul +3cani i alte &u diviziuni0 :iecare unitate municipiu de&ervete o &upra%a1 medie de ;< Sm!00 2e regul- &upra%a1a medie normal de de&ervire de ctre &erviciile de pompieri e&te &u 55 Sm!0

Autoritate e8ecutiv
Primria municipal e&te con&tituit din Primarul general- viceprimari&ecretar- pretori- e%ul direc1iei admini&tra1ie pu lic i al1i mem ri ai Primriei0 Primria 4i de&%oar activitatea 4n edin1e- convocate de Primarul general care &e de&%oar la 4nceputul %iecrei &ptm3ni0 Primria e&te a ilitat cu realizarea unui ir de atri u1ii precum organizarea i coordonarea activit1ii direc1iilor- &ec1iilor i &erviciilor primriei i preturilor- ela orarea i coordonarea activit1ilor legate de dezvoltarea &ocio-economic a municipiului- reglementarea regimul propriet1ii %unciare i %ondului locativ al municipiului- &ta ilirea regimului de urgen1 i coordonarea activit1ilor de lichidare a urmrilor ace&tuia i a&igurarea protec1iei civile- &ociale a popula1iei i a ordinii pu lice0

>"

Capitolul 5 Audit

A&pectele principalele cu care &e con%runt &erviciul de &alu ritate &e re%er la lip&a de acoprire a 4ntregului teritoriu al municipiului i a&pectele de mediu generate de modul de depozitare a deeurilor i a tehnologiilor utilizate pe 4ntreg ciclu de de la colectare la depozitare0

50E0 #0 M :6 Admini&tra1ie
2in punct de vedere admini&trativ municipiul e&te compu& din 7raul Chiinu %ormat din < &ectoare- # orae- inclu&iv ! localit1i rurale 4n componen1 i !# de comune i &ate cuprin&e 4n 55 Primrii locale0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

SE+@ICII P($,ICE6 I':+AST+(CT(+A 2E T+A'SP7+T ,egenda


*7TA+E A2MI'IST+ATI@E 2+(M(+I CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI ,7CA,ITBCI S($(+$A'E

>5

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50F0 Mediu
50F050 M $6 Aone protejate
Aonele verzi compacte intraur ane &unt ampla&ate preponderent 4n partea de nord i ve&t a oraului- 4n timp ce &pa1ii de tip &cuarele &unt di&per&ate 4n toate &ectoarele capitalei - mai mult la Ciocana .5E-# ha/ i +3cani .55-< ha/- dar mai pu1in la $uiucani .>-> ha/- Centru .#-! ha/$otanica .#-F ha/0 Aonele de agrement 4n localit1ile &u ur ane &unt di&per&ate i realizeaz %unc1ia de agrement 4n trei localit1i6 @adul-lui@od- @atra i Condri1a- unde &unt locuri &pecial amenajate precum i o az material pentru recreere i odihn0 In prezent e&te nece&ar e8tinderea &i&temului de parcuri i 4n alte localit1i &u ur ane .CricovaCiore&cu- )rtieti- S3ngera- $cioi- +evaca- $udeti- 0a0/- pentru crearea unei Hcenturi verde-gal en periur anI i pentru dezvoltarea azei de agement0 In ceea ce privete inunda1iile 4n mun0 Chiinu &unt a%ectate periodic ; &ectoare cu o &upra%a1 total de !!-= Sm!0 Cele mai %recvente inunda1ii &unt produ&e de ploile toren1iale i topirea zpezilor care creeaz condi1ii pentru creterea nivelului apelor curgtoare i revr&area ace&tora pe&te al ie0 Cele mai a%ectate &upra%e1e &upu&e inunda1iilor &unt6 .i/ municipiul Chiinu - cartierele din zona grii %eroviare a &ectorului $otanica- cartierele din zona lacului de la $ariera Sculeni- cartierele de locuit din &ectorul Pota @eche- etc0J .ii/ 4n localit1ile din componen1a municipiului6 oraul @atra- comunele )hidighici- Tohatin- $udeti- $3c0 On perimetrul a FF de &trzi cu cca0 ; mii de ca&e con&truite 4n di%erite perioade !>-F<N &unt o iecte de patrimoniu protejate de importan1 na1ional &au local0 On& doar <-FN din totalul cldirilor &unt o iecte de patrimoniu na1ional ocrotite de &tat0 Aici &unt ampla&ate 5= i&erici>F edi%icii admini&trative &au coli- iar valoarea de loca1ie turi&tic important e&te e8ploatat de 5# hoteluri- E" re&taurante i ca%eneleprecum i majoritatea agen1iilor de turi&m din Chiinu .care -au &taili o%iciile 4n centru &au 4n zona imediat apropiat/0

In ceea ce privete ri&cul tehnologic- pe teritoriul mun0 Chiinu &unt ;= de o iective periculoa&e din punct de vedere radioactiv- chimic i e8plozi il0 Cantitatea total a &u &tan1elor puternic to8ice %olo&it anual e&te de apro8imativ ;<" tone0

>!

Capitolul 5 Audit

Aone de ri&c natural i tehnologic6 Municipiul Chiinu &e a%l 4ntr-o zon cu ri&curi naturale0 Analiza din anii preceden1i demon&treazcreterea numrului de alunecri de teren0 Pe teritoriul mun0 Chiinu &unt 4nregi&trate #! &ectoare a%ectate de alunecri de teren active care anual 4n rezultatul activizrilor aduc daune e&en1iale0 Cele mai active &ectoare &unt ampla&ate pe coa&ta r0 $3c i a%luentul r0 Inov10 On arealul %ocarelor &unt ampla&ate pe&te #!" ca&e particulare- 5 grdini1 de copii- > locuri locative- !E< garaje etc0 2e a&emenea- din cele mai active i periculoa&e &ectoare &unt 4n regiunea6 &tr0 Calea Izvoarelor (niver&itatea de Medicin - &tr0 @adul lui @od - (niver&itatea Agrar de StatJ oraelor @adul lui @od- S3ngera- 2urleti- Codru i comunele Tohatin i $u ueci0

50F0!0 M C6 Aone con&truite protejate


On oraul Chiinu 4n con%ormitate cu decizia primriei oraului nr05";M#>## din 5F0"F05==; la ane8a nr0; &unt ocrotite =EE monumente ampla&ate 4n intravilanul ur an0 2intre ace&tea !># o iecte i comple8e &unt protejate drept monumente de importan1 na1ional i E;" o iecte de patrimoniu locale .inclu&iv 5"; o iecte de importan1 local declarat/0 Majoritatea o iectelor de patrimoniu &unt ampla&ate 4n oraul vechi i 4n zona i&toric i con&tituie 4n propor1ie de F=-FN ca&e de locuit i vile ur ane0

In zona &u ur an &unt concentrate >! de o iecte de i&torie i civiliza1ie- inclu&iv !5 &ituri arheologice- 5 cetate antic- 5 mn&tire- ! i&erici- > comple8e de cldiri reprezentative- 5 comple8 &u teran de p&trare a vinului .datele Academiei de Gtiin1e a Moldovei/0 Ace&tea 4n& nu &unt 4n mare parte marcate 4n teren- iar &tudiile tiin1i%ice privind valoarea de patrimoniu a ace&tora nu &unt cuno&cute cet1enilor din comunit1ile care le de1in0 2intre ace&tea doar mn&tirea Condri1a i &u teranele de la Cricova &unt e8ploatate 4n &copuri turi&tice0 ,i&ta patrimoniului pentru oraul Chiinu i pentru zona &u ur an e&te urmtoarea6

7raul Chiinu .5;>#/6


9 Centrul i&toric cu cca0 ="" edi%icii vechi aranjate dup principiul cartierelor 4nchi&e- printre care - Primria municipal .%o&ta 2um ornea&c- 5="5- proiect de M0Elladi- &til eclectic cu elemente gotice i rena&centi&te/- %o&tul )imnaziu de :ete HPrincipe&a 2adianiI .5=""- arh0 A0$ernardazzi/- %o&tul )imnaziu de :ete de pe &tr0 $ucureti .col1 &tr0 Puchin/- %o&tul )imnaziu de Gtiin1e +eale de $ie1i

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

de pe &tr0 M0Cog3lniceanu- %o&tul )imnaziu privat de :ete a arone&ei H%on )eiSingI- %o&tul )imnaziu Cla&ic 'r0 > .apoi cldirea primului Parlament al Moldovei HS%atul CriiI azi (niver&itatea de Arte/%o&ta $anc 7rnea&c .&%0&ec0?I?- proiect M0CeSeruli-Ku&- azi Sal 'a1ional cu 7rg/- %o&ta Ca& a 'o ilimii .azi cinematogra%ul HPatriaI/- %o&tul hotel Sui&&e .azi i lioteca H$ogdan P0*a&deuI/- %o&tul Muzeu )u ernial Aoologic .5="#- arh0 '0C4ganco- azi Muzeu 'a1ional de Etnogra%ie i I&torie 'atural/- Ca&a *er1a .5=">- &til H arocco vienezI- azi Muzeu 'a1ional de Arte Pla&tice/- %o&tul )imnaziu de $ie1i .&ec0?I?- azi Muzeu 'a1ional de I&torie/- &pitalul Toma Cior - )ara de trenuri .arh0 A0Gciu&ev/- Ca&telul de Ap .&%0 &ec0?I?- arh0 A0$ernardazzi- azi Muzeul or0 Chiinu/ 0a0J

Moldova- )uvernul +0 Moldova 0a0J 9 Aone de odihn i agrement cu parcuri- &cuaruri- pduri- lacuri)rdina $otanic .5"<ha/- )rdina dendrologic .F>ha/- )rdina Muzeului de Etnogra%ie- )rdina Aoologic .!"ha/ 0aJ 9 Muzee6 din E# la nivel de 1ar - 55 &unt concentrate 4n Chiinu- inclu&iv Muzeul 'a1ional de Etnogra%ie i I&torie 'atural- Muzeul 'a1ional de I&torie a Moldovei- Muzeul 'a1ional de Arte Pla&tice- Muzeul de Arheologie i Etnogra%ie al A0G0 a Moldovei- Ca&a - muzeu HA0 PuSinI- Muzeul Armatei 'a1ionale al Mini&terului Aprrii- Muzeul oraului .ca&telul de ap/0 9 Sli de concerte6 Palatul +epu licii- Palatul 'a1ional- Sala cu org:ilarmonica 'a1ional- etc0

V or0 2urleri6 cet1uia de pm3nt .&ec0 I@-III 40e0n0/- &it arheologicJ V &0 S3ngera6 F &ituri arheologice- etc0 V or0 @adul lui @od .50"=05;##- Mihuceni/6 pdure 4n lunca 'i&truluiplaj- monument natural HSolurile %o&ile pe tera&ele ni&treneI .;;ha/izvor cu ap termal- parcul din $l neti .<ha/- zon de odihn i agrement a municipiuluiJ V or0@atra6 lacul )hidighici .&upranumit HMarea ChiinuluiI/- ! &ituri arheologice .&ec0 @III-?@III/- > &ectoare de vileJ

9 5F i&erici vechi - H'aterea Maicii 2omnuluiI .Mzrache- 5E<!- &til vechi moldovene&c/- HS%0 Ompra1i Con&tantin i ElenaI .5EEE- &til vechi moldovene&c/- H$una @e&tireI .&ec0?@III-?I?- &til vechi moldovene&c/- Catedrala H'aterea Maicii 2omnuluiI .5F>"-5F>#- arh0 A0Melnicov- &til neocla&ic/- HS%0 PanteleimonI .5F=5- arh0 A0$ernardazzi- &til neo izantin/- HS%0 Teodor TironI .Ciu%lea- &%3ritul &ec0?I?/- HS%0 )heorgheI .5F5=/- HOnl1area 2omnuluiI .5F>"/- HS%0 TreimeI .mijl0&ec0?I?/- HS%0 Teodora de la SihlaI .&%0&ec0?I?- arh A0$ernardazzi- &til neo izantin/- Capela voluntarilor ulgari .5FF!/$i&erica Armenea&c .&ec0?I?/- $i&erica catolic HS%0 Providen1I .5F>"-5F;5/ 0a0J

Su ur ia municipiului Chiinu6
On &u ur ia municipiului 4n 5" localit1i &unt mai multe valori ale culturii i civiliza1iei umane0 Au %o&t inve&tigate >! de o iecte &au grupuri de o iecte de importan1 turi&tic- inclu&iv6 9 !5 &ituri argeologice .Cricova- Cruzeti- 2urleti- @atra- S3ngera@adul lui @od- )hidighici/9 > comple8e de cldiri reprezentative .Ciore&cu- Codru- @adul lui @od/ 9 5 mn&tire .Condri1a/ ! i&erici vechi .Cruzeti- S3ngera/ 9 5 comple8 &u teran de p&trare a vinului .Cricova/- etc0 V &0 Condri1a .5#<E/6 rezerva1ie natural &ilvic .#5ha/- zon de odihn i agrement- mn&tirea HS%0 'icolaeI .&ec0?I?/J V or0 Cricova .>50"E05;>5- @adul Pietrei/6 renumit prin Horaul &u teranI i vinria .L 5""Sm0 4n &u teran/- &it arheologic .&ec0 II-I@/J V or0 Codru6 comple8 de cldiri i&torice a &pitalului de p&ihiatrie cu parc .&%0&ec ?I?/J

>>

Capitolul 5 Audit

9 Monumente de arhitectur6 Arcul de Trium% .5F;"/- Gte%an cel MareAleea cla&icilor- Comple8 memorial .5=E</- S0,azo- )0Kotov&chiA0S0Puchin- H,upoaica latinI etc0J 9 Edi%icii de cultur6 teatre - Teatrul 'a1ional HMihai Emine&cuI- Teatrul H,ucea%rulI- Teatrul de oper i alet- Teatrul dramatic ru& HA0P0CehovI- Teatrul municipal HSatiricu&I- Teatrul HE0 Ione&cuI 0a0Circul 'a1ional- etc0J 9 Edi%icii admini&trative6 Parlamentul +0 Moldova- Preedin1ia +0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

ME2I(6 A7'E @E+AI C7MPACTE

,egenda
A7'E @E+AI C7MPACTE *7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

>;

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

ME2I( +ISC(+I 'AT(+A,E6 A,('ECB+I 2E TE+E'

,egenda
A,('ECB+I 2E TE+E' *7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

><

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

ME2I( +ISC(+I 'AT(+A,E6 I'('2ACII :+EC@E'TE

,egenda
I'('2ACII :+EC@E'TE *7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

>#

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

ME2I( A7'E C7'ST+(ITE P+7TERATE

,egenda
A7'E C7'T+(ITE P+7TERATE SIT(+I A+E*E7,7)ICE C7MP,E? C,B2I+I +EP+EAE'TATI@E C7MP,E? MW'BSTI+I C7MP,E? S($TE+A' @I'(+I S7,(+I :7SI,E *7TA+E A2MI'IST+ATI@E CAI :E+ATE A7'A AE+7P7+T(,(I *I2+7)+A:IE SPACII @E+AI >E Capitolul 5 Audit I'T+A@I,A'(, ,7CA,ITBCI,7+ S($(+$A'E TE+E'(+I A)IC7,E P+7P+IETATE P+I@ATB A7'E I'2(ST+IA,E CA+TIE+E,E 7+AG(,(I C*IGI'B(

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

50=0 Analiza SD7T


Imaginea teritoriului i a economicei municipiului Chiinu &e prezint- ca rezultat &intetic al analizei SD7T dup cum urmeaz6

Puncte tari 'ivel 5 re&ur&e naturale- valori de pei&aj ini1iativa de cooperare a admini&tra1iei locale re&ur&e de %or1 de munc cali%icat

'ivel ! &ituarea %a1 de grani1a cu (E dinamica economic valori de patrimoniu con&truit

'ivel > re&ur&e teren li er e8i&ten1a unei in%ra&tructuri de az cretere demogra%ic

Sl iciuni 'ivel 5 acce&i ilitate redu& di&parit1i privind echiparea teritoriului a&pecte mediu migra1ie ctre 1ri din (E utilit1i pu lice o%erite la pre1uri ridicate

'ivel ! deteriorarea in%ra&tructurii de az deteriorarea calit1ii &erviciilor pu lice lip&a documenta1iilor de ur ani&m la nivel local

'ivel > capacitatea de %inan1are a proiectelor &ector a&ociativ &la dezvoltat

"portunit1i 'ivel 5 acce& cre&cut la %onduri europene crearea unei noi imagini a capitalei repu licii valori%icarea prin turi&m a patrimoniului naturalMcultural

'ivel ! dezvoltarea &ectorului ter1iar dezvoltarea echili rat a capacit1ii de management a municipiului ca 4ntreg admini&trativ

'ivel > atragerea de noi inve&ti1ii 4n &ectorul &ecundar i ter1iar

Pericole 'ivel 5

'ivel ! proce& lent de a &or 1ie a %or1ei de munc 4n &ervicii

'ivel > capacitatea de cerere i de a &or 1ie a %ondurilor interna1ionale

competi1ia regional privind e8portul produc1iei municipiului idem privind localizarea &ectorului privat multina1ional migra1ia locuitorilor ctre 1rile din (E Concentrarea capitalului numai 4n oraul Chinu

>F

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

505"0 Concluzii6 A&pecte cheie de management teritorial

2i&parit1ile teritoriale prezentate 4n cadrul punctului <- inclu&ive ta elul 5 i hr1ile de la 5 la ;- coro orate cu priorit1ile prezentate 4n ta elul ! prezint pro lematica teritoriului municipiului Chiinu organizat pe urmtoarel categorii6

2/ E8i&ten1a pro lemelor de mediu


9 2incolo de calit1ile cadrului natural- teritoriul municipiului Chiinu &e con%runt cu pro leme de mediu .poluarea terenului i apei/ i de ri&c natural .alunecri de teren/0

A/ Pozi1ia peri%eric %a1 de coridoarele europene majore de tran&port


9 Pozi1ia geogra%ic- 4n vecintatea grani1ei cu (niunea European reprezint un cert avantaj comparativ pentru municipiu- nevalori%icat 4n prezent datorit pozi1iei peri%erice a &i&temului %a1 de coridoarele majore de tran&port0 Ace&t avantaj va %i 4ntrit 4n per&pectiv de creterea acce&i ilit1ii prin coridoarele TE' europene i a dezvoltrii 4n continuare a aeroportului interna1ional Chiinu0

E/ Patrimoniul con&truit degradat


9 Aona cuprinde un valoro& patrimoniu con&truit- a crui &tare %izic &olicit opera1iuni de interven1ie 4n vederea rea ilitrii i punerii &ale 4n valoare- at3t din con&iderente de dezvoltare turi&tic- c3t i de identitate cultural local0

:/ Comple8itatea managementului pu lic $/ E%ectele re&tructurrii economice


9 Se remarc la nivelul municipiului patru &u zone adiacente oraului Chiinau- av3nd caracteri&tici di%erite prin &peci%icitatea i tradi1ia lor economic i care &e %ocalizeaz 4n jurul a patru &u -centre ur ane6 .a/ Cricova- . / @atra- .c/ Singera- .d/ @adul lui @od0 >= Capitolul 5 Audit 9 In momentul de %a1- municipiul Chiinu nu %unc1ioneaz ca un agregat comple8 teritorial %unc1ional i nu are un mecani&m opera1ional 4n ceea ce privete plani%icarea i managementul teritoriului municipalal &erviciilor i al utilit1ilor de intere& comun0

C/ E8i&ten1a di&parit1ilor teritoriale


9 Municipiul Chiinu are o &tructur teritorial rural-ur an- cu di&parit1i privind in%ra&tructura de az- &ocial i economic- 4n care oraul Chiinu- prin cele cinci &ectoare- concentreaz at3t intere&ul inve&ti1ional- c3t i o%erta de &ervicii i utilit1i pu lice0

Pentru a r&punde ace&tor pro leme &tudiul recomand urmtoarele cla&e de interven1ii- ce vor %i detaliate 4n capitolele urmtoare prin li&ta de proiecte i a %ormelor de monitorizare a implementrii ace&tora6

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Cla&a 56 Interven1ii nece&are creterii Acce&i ilit1ii i Mo ilit1ii Ace&te interven1ii r&pund la6 5050 Acce&i ilitatea neuni%orm la &cara 4ntregului teritoriu 50!0 ,egtura precar dintre zonele ur ane majore cu cele rurale &u dezvoltate

Cla&a !6 Interven1ii nece&are 2ezvoltrii Economice Ace&te interven1ii r&pund la6 !050 ,ip&a unor motoare ur ane ale dezvoltrii generale a municipiului !0!0 E8i&ten1a de &l iciuni 4n &ectorul economic primar i &ecundar .competitivitate/ !0>0 Inregi&trarea %enomenului de emigrare temporar &au de%initiv

Cla&a >6 Interven1ii pentru com aterea 2i&parit1ilor Teritoriale Ace&te interven1ii r&pund la6
;" Capitolul 5 Audit

Cla&a ;6 Mediu natural Ace&te interven1ii r&pund la6 ;050 Impactul negativ a&upra mediului generat de activit1ile de e&cavare a materialeor de con&truc1ie ;0!0 E8i&ten1a ri&curilor 4n anumite zone- generate de %actori naturali .inunda1ii- alunecri de teren/

Cla&a ;6 Parteneriat teritorial ,ip&a de parteneriate la nivel de re1ea de localit1i pentru %ormularea de planuri comune de dezvoltare

>050 E8i&ten1a de di&pari11i 4ntre zonele ur ane i zonele rurale ale municipiului >0!0 E8i&ten1a de di&parit1i 4ntre zonele rurale din punct de vedere al calit1ii locuirii >0>0 E8i&ten1a di&parit1ilor legate de di&tri u1ia &erviciilor i echiparea edilitar

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

;5

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

;!

Capitolul 5 Audit

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

I'T+72(CE+E "050 "0!0 "0>0 "0;0 C7'TE?T(, )E'E+A, 7$IECTI@(, ST+ATE)IEI MET727,7)IA ST+ATE)IEI ST+(CT(+A ST+ATE)IEI

50 A(2IT(, :ACT7+I,7+ 2EA@7,TB+II 5050 IMPB+CI+EA TE+IT7+IA, A2MI'IST+ATI@B 50!0 2EM7)+A:IA 50>0 50;0
;> Capitolul ! @iziune i o iective &trategice de dezvoltare

TE+E'(+I ,7C(I'CA 2EA@7,TA+EA S7CI7EC7'7MICB (TI,ITBCI P($,ICE SE+@ICII P($,ICE ME2I( A'A,IAA SD7T ASPECTE C*EIE 2E MA'A)EME'T TE+IT7+IA,

50<0 50#0 50E0

@iziune i o iective &trategice

50F0 50=0 505"0

!0 @IAI('E GI 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E !050 @IAI('EA 2E 2EA@7,TA+E !0!0 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E

>0 P7,ITICI - P+7)+AME P+7IECTE ;0 IMP,EME'TA+EA ST+ATE)IEI <0 M7'IT7+IAA+E GI E@A,(A+E <050 M7'IT7+IAA+EA <0!0 E@A,(A+EA GI A'A,IAA IMPACT(,(I

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Capitolul ! ;; @iziune i o iective &trategice de dezvoltare

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

!0 @IAI('E SI 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E


@iziunea i o iectivele &trategice ale municipiului Chiinu &e %ormuleaz pe aza direc1iilor pe care +epu lica Moldova le va urmri 4n dezvoltarea &a viitoare 4n conte8tul european i interna1ional al anilor !""E-!"!"0 In ace&t &en&- o &erie de documente apro ate la nivel na1ional tra&eaz liniile directoare 4n care &e 4n&crie &trategia de dezvoltare a oraului-capital6

nomice i &ociale europene0 Planul de ac1iuni va con&titui a&t%el o az pentru adoptarea i implementarea regulilor i reglementrilor economice i comerciale- ela orarea i implementarea politicilor viz3nd promovarea creterii economice i coeziunii &ociale- reducerea &rciei i protejarea mediului0

2ezvoltarea e&te orientat pe termen &curt ctre 4nlturarea di&parit1ilor e8i&tente- iar pe termen mediu i lung ctre o 1inerea- at3t a unei coeziuni &ociale- c3t i a unei competitivit1i economice- 4n conte8tul integrrii 4n &pa1iul european0 @iziunea de dezvoltare e&te %ormulat 4n con%ormitate cu avantajele comparative i competitive identi%icate6

9 HProgramul de Activitate a )uvernului pe anii !""<-!""=I are urmtoarele o iective principale6 dezvoltarea economic dura il &ocial orientat- reintegrarea trii i integrarea european0 +ealizarea Strategiei de Cretere Economic i +educere a Srciei i a Programului 'a1ional HSatul Moldovene&cI .!""<-!"5</ reprezint mecani&mele nece&are pentru atingerea unor o iective glo ale pe termen lung0

:actori comparativi6 :actori competitivi6 9 pozi1ia geogra%ic 9 re&ur&ele naturale

Capitolul ! ;< @iziune i o iective &trategice de dezvoltare

9 H7 iectivele de 2ezvoltare ale Mileniului 4n +epu lica Moldova p3n 4n !"5<6 &arcini i indicatori de monitorizareI reprezint un document ce &ta ilete &arcini concrete i indicatori de monitorizare la nivel na1ional- 4n vederea atingerii celor opt o iective %ormulate de 'a1iunile (nite6 .5/ eradicarea &rciei e8treme i a %oamei- .!/ realizarea acce&ului univer&al la educa1ia primar- .>/ promovarea egalit1ii genurilor i a ilitarea %emeilor- .;/ reducerea mortalit1ii copiilor- .</ 4m unt1irea &nt1ii materne- .#/ com aterea *I@MSI2A- malariei i altor oli- .E/ a&igurarea dura ilit1ii mediului- .F/ crearea parteneriatelor glo ale pentru dezvoltare0

9 tradi1iile culturale 9 capitalul uman 9 poten1ialul turi&tic

!050 @iziunea de dezvoltare

9 domenii de e8celen1

9 HPlanul de Ac1iuni (E-MoldovaI e&te un document politic care cuprinde o iectivele &trategice ale cooperrii dintre (niunea European i Moldova- &u&1in3nd o iectivul ace&teia de integrare 4n &tructurile eco-

In linie cu o iectivele na1ionale de dezvoltare- municipiul Chiinu treuie &-i con&olideze rolul de capital- integrat 4n economia na1ional i european- capa il & a&igure un mediu %avora il vie1ii i dezvoltrii activit1ilor economice0 (nit1ile admini&trativ teritoriale ce con&tituie municipiul Chiinu &u&1in prin Strategia de 2ezvoltare Teritorial- promovarea i con&olidarea unei dezvoltri dura ile printro &tructur &pa1ial echili rat0

@iziunea propu& atinge dou domenii cheie 4n dezvoltarea viitoare a municipiului Chi&inu6 50 2omeniul a&igurrii creterii economice a zonei pe termen mediu i lungJ !0 2omeniul com aterii di&parit1ilor &ociale i teritoriale0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

@iziunea de dezvoltare a zonelor ur ane @IAI('EA 2E 2EA@7,TA+E A M('ICIPI(,(I C*ISI'A(


In perioada !""E-!"!" municipiul Chiinu 4i va inten&i%ica e%orturile i 4i va coordona re&ur&ele- ca pe aza valorilor economice- &ociale- de mediu i culturale & devin6 (n pol de concentrare economic dominat de activit1i productive nepoluante .zone de tran&%er i parcuri tehnologice/ i turi&mJ (n loc de via1 con%orta il- 4ntr-un mediu curatJ 7 de&tina1ie atractiv 4n pei&ajul multicultural european prin variate moduri de e8pre&ie6 lim - muzic- arhitectur- arheologie etc0 In concordan1 cu &tructura teritorial actual- viziunea de dezvoltare e&te per&onalizat di%eren1iat pentru mediul ur an i cel rural- urmrind eliminarea di&parit1ilor dintre ace&tea- din punct de vedere al gradului de con%ort i echiprii cu in%ra&tructur0 2in punct de vedere al utilizrii e%iciente a utilit1ilor i &erviciilor pu lice- dezvoltarea economic i &ocial a municipiului va tre ui &u&1inut de ctre in&titu1iile pu lice iM&au private implicate 4n o%erta de &ervicii pu lice- 4n &copul emiterii de decizii comune privind locul unde inve&ti1iile pu lice vor tre ui realizate cu prioritate- iar creterea economic va tre ui 4ncurajat0

@iziunea de dezvoltare a zonelor rurale


Echiparea localit1ilor rurale cu &ervicii i utilit1i pu lice tre uie ca pe termen mediu & conduc la creterea gradului de con%ort al locuitorilor i a atractivit1ii pentru noi inve&ti1ii0 A&igurarea acce&i ilit1ii localit1ilor i creterea gradului de mo ilitate al cet1enilor va %acilita- de a&emeni- %unc1ionarea integrat a municipiului0 In a%ara intravilanului localit1ilor rurale- activit1ile agricole vor tre ui 4ncurajate pe terenurile cu poten1ial0 Ace&te localit1i pot juca un rol important 4n domeniul agro-alimentar- prin mo ilizarea poten1ialului regional i o%erirea de &ervicii i input economic pentru colectarea i proce&area produ&elor agricole i acce& la tran&port i telecomunica1ii0 2in punct de vedere al mediului i al protec1iei pei&ajului- terenurile agricole i pdurile- tre uie & con&tituie centuri verzi de protec1ie pentru zona ur an0 Ace&te centuri vor o%eri po&i ilit1i de recreere pentru locuitorii municipiului- precum i %actori de atrac1ie pentru turiti0

(tilit1ile pu lice precum apa- canalizarea i gazul vor tre ui e8tin&e 4n &copul &timulrii dezvoltrii economice i a&igurrii de alternative economice via ile pentru viitoare ampla&ri de zone reziden1iale iM&au de a%aceri0 2in punct de vedere al modului de utilizare a terenului 4n intravilanul oraului Chiinu i mai ale& la grani1a dintre ace&ta i localit1ile vecine- tre uie ghidat punerea de acord a den&it1ii utilit1ilor pu lice e8i&tente- &au propu&e- cu den&itatea unit1ilor %unc1ionale e8i&tente- &au propu&e &pre dezvoltare .locuin1e- irouri- parcuri logi&tice- etc/0 Centrul oraelor va %i revitalizat 4n &copul con&tituirii &ale ca punct de atrac1ie la nivel zonal i regional0 @or %i 4ncurajate cu prioritate programe de renovare i de con&truc1ii noi- cu rol catalizator pentru dezvoltare- care vor completa caracterul i&toric i cultural al %ondului e8i&tent0 'oile dezvoltrii reziden1iale vor tre ui & con1in o com ina1ie de tipuri de locuin1e- &ervicii pu lice i %unc1iuni comerciale- care & a&igure locuitorilor un acce& rapid la ace&te &ervicii ur ane- %r & con&tituie elemente adi1ionale de conge&tie de tra%ic 4n centrul oraelor i %r & conduc la di&trugeri ale mediuluiMpei&ajului 4nconjurtor0

Capitolul ! ;# @iziune i o iective &trategice de dezvoltare

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

!0!0 7 iective &trategice de dezvoltare


Scopul general de dezvoltare e&te &u&1inut prin a&e o iective &trategice care vizeaz 4m unt1irea a&pectelor de management identi%icate anterior0

A&pect de management A Pozi1ia peri%eric %a1 de coridoarele europene majore de tran&port 2omeniul6 In%ra&tructur de tran&port

A&pect de management $ E8i&ten1a di&parit1ilor teritoriale 4n cadrul municipiului 2omeniul6 In%ra&tructur educa1ional- de &ntate i &ocial 7 iectiv !6 +ealizarea parteneriatului ur an-rural 4n &copul creterii %actorilor de localizare- prin 4m unt1irea in%ra&tructurii utilit1ilor i a &erviciilor pu lice de az

A&pect de management C E%ectele re&tructurrii economice 2omeniul6 2ezvoltare economic- cunoatere i inovare 7 iectiv >6 2ezvoltarea unui &i&tem ur an policentricatractiv i competitiv- acord3nd o aten1ie &pecial a&upra modului de dezvoltare a zonelor ur ane e8pu&e pre&iunii inve&ti1ionale- 4n egal m&ur cu promovarea dezvoltrii &ocio-economice a zonelor rurale

7 iectiv 56 Creterea acce&i ilit1ii &pa1iului economic al municipiului Chiinu ctre coridoarele de tran&port europene- coro orat cu 4m unt1irea mo ilit1ii 4n interiorul municipiului Chiinu

A&pect de management 2 E8i&ten1a pro lemelor de mediu 2omeniul6 Mediu natural


Capitolul ! ;E @iziune i o iective &trategice de dezvoltare

A&pect de management E 2egradarea patrimoniului con&truit 2omeniul6 @alori culturale- de art i i&torice 7 iectiv <6 Acordarea unei aten1ii &peciale 4n g&irea %ormelor de valori%icare- protejare i promovare a &peci%icit1ii patrimoniului cultural- con&truit al municipiului Chiinu- 4n pei&ajul cultural european

A&pect de management : Comple8itatea managementului pu lic 2omeniul6 Admini&tra1ie local 7 iectiv #6 Creterea capacit1ii de admini&trare a proce&ului de implementare a &trategiei teritoriale a municipiului Chiinu

7 iectiv ;6 A&igurarea condi1iilor de prezervare- de rea ilitare i de e8tindere a patrimoniului natural e8i&tent

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Capitolul ! ;F @iziune i o iective &trategice de dezvoltare

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

I'T+72(CE+E "050 "0!0 "0>0 "0;0 C7'TE?T(, )E'E+A, 7$IECTI@(, ST+ATE)IEI MET727,7)IA ST+ATE)IEI ST+(CT(+A ST+ATE)IEI

>

50 A(2IT(, :ACT7+I,7+ 2EA@7,TB+II 5050 IMPB+CI+EA TE+IT7+IA, A2MI'IST+ATI@B 50!0 2EM7)+A:IA 50>0 50;0
;= Capitolul > Politici - programe - proiecte

TE+E'(+I ,7C(I'CA 2EA@7,TA+EA S7CI7EC7'7MICB (TI,ITBCI P($,ICE SE+@ICII P($,ICE ME2I( A'A,IAA SD7T ASPECTE C*EIE 2E MA'A)EME'T TE+IT7+IA,

50<0 50#0 50E0

Politici - programe - proiecte

50F0 50=0 505"0

!0 @IAI('E GI 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E !050 @IAI('EA 2E 2EA@7,TA+E !0!0 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E >0 P7,ITICI - P+7)+AME - P+7IECTE

;0 IMP,EME'TA+EA ST+ATE)IEI <0 M7'IT7+IAA+E GI E@A,(A+E <050 M7'IT7+IAA+EA <0!0


!" decem rie !""# Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

E@A,(A+EA GI A'A,IAA IMPACT(,(I

Politicile de dezvoltare a municipiului Chiinu &e azeaz pe oportunit1ile pe care %actorii interni .patrimoniul e8i&tent- natural i con&truit/ i e8terni .grani1a cu (niunea European/ le creeaz pentru valori%icarea poten1ialului local0 Anticip3nd o cretere a intere&ului inve&ti1ional ctre +epu lica Moldova- nivelul echiprii teritoriului va crete &emni%icativ- iar con&iliile locale partenere vor tre ui &-i ge&tioneze e%icient re&ur&ele e8i&tente - umane- imo iliare i %inanciare0

Capitolul ! <" @iziune i o iective &trategice de dezvoltare

Politicile de dezvoltare &unt %ormulate 4n &copul coordonrii o iectivelor &ocio-economice %ormulate la nivel local- cu priorit1ile na1ionale i raionale i cu &chim rile care au loc 4n prezent 4n dinamica &pa1ial- economic i &ocial a municipiului0 Pentru %iecare o iectiv &trategic enun1at anterior- &unt prezentate 4n continuare pachetele de politici- programe i proiecte- care &tructureaz proce&ul atingerii ace&tor o iective0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P"5-5056 Conectarea municipiului Chiinu la coridoarele na1ionale de tran&port- cu trecere la cla&a de 4ncrcare E 9 9 9 9 9 IT5 IT! IT> IT; IT< -

Proiecte
Auto&trada coridor TE' I? cu &i&tem de in%ormare Coridor $7C cu &i&tem de in%ormare Coridor HChiinu-)iurgiuletiI +ing municipiu i lucrri de art cone8e Ieiri din &ectoare i lucrri de art cone8e

7 iectiv 5
Creterea acce&i ilit1ii &pa1iului economic al municipiului Chiinu ctre coridoarele de tran&port europene- coro orat cu 4m unt1irea mo ilit1ii 4n interiorul municipiului

Politica "5-56 Im unt1irea in%ra&tructurii de tran&portJ

P"5-50!6 Si&tem %eroviar pe rela1ia (E

9 IT# - Coridor $7C electri%icat

P"5-50>6 2ezvoltare aeroport

9 ITE - Creterea capacit1ii de cargo i a terminalului de agaje

Politica "5-!6 Creterea mo ilit1ii per&oanelor i mr%urilorJ

P"5-!056 Modernizarea i dezvoltarea &i&temului de tran&port inter-modal integrat

9 ITF - Autogara central 9 IT= - Si&tem de autogri 9 IT5" - Parcaje de de&curajare la limita zonei centrale a oraului

<5

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P"!-5056 A&igurarea &ecurit1ii energetice

Proiecte
9 I)5 - Con&truc1ia magi&tralei de gaz Chiinu - Cueni 9 I)! - +eampla&area magi&tralei de gaz Chiinu - +3 ni1a 9 IEe5 - Iluminarea zonei rurale a municipiului 9 IA5 - Ecologizarea captrilor de ap .'i&tru- &tratul acvi%er/ 9 IA! - +ea ilitarea i e8tinderea re1elei de ap pota il 9 IA> - +ea ilitarea i dezin%ectarea %3nt3nilor 9 IM5 - +ealizarea ilan1ului de mediu pentru depozitele e8i&tente 9 IM! - Inchiderea depozitelor indu&triale 9 IM> - +ealizarea unui depozit ecologic i a &ta1iilor de tran&%er cone8e 9 IM; - Stocarea i prelucrarea deeurilor electronice 9 IM< - Pregtirea 4nchiderii incineratoarelor din &pitale 9 IM# - Canalizarea apelor menajereMindu&triale 9 IME - Epurarea apelor menajereMindu&triale 9 IMF - (tilizarea nmolurilor din &ta1iile de epurare 9 IS5 - +ea ilitarea i e8tinderea di&pen&arelor ur aneMrurale 9 IS! - 2ezvoltarea centrelor de permanen1 9 IS> - A&igurarea &erviciilor de urgen1 la nivel rural 9 IEd5 - E8tinderea colilor cu la oratoare- ateliere aplicative tradi1ionale i &li de &pectacole de intere& comunitar 9 IEd! - +epararea i igienizarea &pa1iilor &anitare din coli i grdini1e 9 IEd> - A&igurarea condi1iilor de 4nclzire a cla&elor 9 IEd; - +ealizarea unui campu& pentru elevii dota1i HCentru de E8celen1I

7 iectiv !
+ealizarea parteneriatului ur an-rural 4n &copul creterii %actorilor de localizare a per&oanelor %izice i juridice- prin 4m unt1irea in%ra&tructurii utilit1ilor i a &erviciilor pu lice de az

Politica "!-56 A&igurarea capacit1ii de alimentare cu energie i utilit1iJ

P"!-50!6 A&igurarea iluminatului pu lic P"!-50>6 Alimentare cu ap la &tandarde de calitate european

Politica "!-!6 Protejarea &olului- apei i aeruluiM reducerea poluriiJ

P"!-!056 Managementul integrat al deeurilor

P"!-!0!6 A&igurarea &iguran1ei 4n incinerarea deeurilor P"!-!0>6 Protec1ia emi&arilor din azinul 'i&tru

Politica "!->6 Im unt1irea i e8tinderea in%ra&tructurii de &ntateJ Politica "!-;6 Im unt1irea i diver&i%icarea in%ra&tructurii de educa1ieJ

P"!->056 Serviciul medical- un drept al %iecrui cet1ean

P"!-;056 Educa1ia- o inve&ti1ie 4n copiii notri

<!

P"!-;0!6 Chiinu - 7limpic !"!" P"!-;0>6 2omeniul pu llic- un domeniu activ P"!-;0;6 Sportul- o %orm de educare i de per%orman1 Politica "!-<6 2ezvoltarea in%ra&tructurii &ociale i de &iguran1J P"!-<056 ,ocuin1a- un drept al %iecruia

9 ISp5 - +ealizarea unui &tadion 7limpic 9 ISp! - Amenajarea de terenuri pentru activit1i &portive de var i iarn 9 ISp> - In %iecarea comun un teren de &port echipat core&punztor 9 I,5 - Crearea unui &toc de locuin1e &ociale pentru grupuri dezavantajate 9 I,! - E8ternalizarea &erviciilor de 4ntre1inere a locuin1elor &ociale 9 ISo5 - A&igurarea &erviciilor de a&i&ten1 &ocial pentru tr3ni 9 ISo! - A&igurarea de con&ultan1 ocupa1ional pentru v3r&tnici activi 9 ISo> - +ealizarea unui centru &uport pentru copiii &trzii 9 I*5 - +ampe de acce& 4n primrii i 4n in&titu1ii pu lice 9 I*! - Con&ultan1 ocupa1ional pentru un loc de munc 9 IP5 - A&igurarea de echipaje de poli1ie i pompieri pentru acce& imediat 4n orice punct din municipiu

P"!-<0!6 In%ra&tructura &ocial- o dimen&iune a coeziunii &ociale

P"!-<0>6 Acce&ul 4n &pa1ii pu lice al per&oanelor cu handicap

Politica "!-#6 2ezvoltarea in%ra&tructurii de a&igurare cu &ervicii privind paza i protec1ia cet1eanuluiJ

P"!-#056 Siguran1 pentru cet1eni

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P">-5056 Sprijinirea mediului de a%aceri P">-50!6 Integrarea economiei Chiinului 4n circuitul interna1ional

Proiecte
9 IEc5 - Inventarierea i rea ilitarea unor cldiri pentru incu atoare de a%aceri 9 IEc! - 7rganizarea unui irou de con&iliere pentru &tartul de a%aceri 9 IEc> - +ealizarea ghidului de inve&ti1ii Chi&inu-!"!"

7 iectiv >
2ezvoltarea unui &i&tem ur an policentric competitiv- acord3nd o aten1ie &pecial a&upra modului de dezvoltare a zonelor ur ane e8pu&e pre&iunii inve&ti1ionale- 4n egal m&ur cu promovarea dezvoltrii &ocio-economice a zonelor rurale

Politica ">-56 Su&1inerea i promovarea creterii &ocio-economice a unor noi poli de dezvoltareJ

Politica ">-!6 Con&olidarea imaginii oraului Chiinu ca Hpoart de intrareI a inve&ti1iilor interna1ionaleJ

P">-!056 Parcuri de activit1i cu caracter regional

9 9 9 9 9

IEc# - +ealizarea Parcului logi&tic Aero-Moldova IEcE - Crearea EC7-ParS Singera IEcF - 2ezvoltarea coridorului economic @atra-Cricova IEc= - 2ezvoltarea coridorului economic Chi&inu-Singera IEc5" - 2ezvoltarea parcului natural Eco-'i&tru

Politica ">->6 Cooperarea 4ntre admini&tra1ia pu lic local i &i&temul academicJ

P">->056 Parcuri in%orma1ionale i de cercetare

9 IEc55 - +ealizarea unui parc ITXC-$iodiver&itatea !"!"- or0 @atra

Politica ">-;6 +ealizarea &uportului pentru a&igurarea reciclrii pro%e&ionale a %or1ei de muncJ

P">-;056 :ormarea voca1ional 4n conte8tul pie1ei de munc

9 IEc5! - Programe voca1ionale 4n &ervicii IT 9 IEc5> - Programe voca1ionale 4n turi&m ur an i rural 9 IEc5; - Programe voca1ionale 4n rea ilitarea monumentelor i&torice
<>

Politica ">-<6 Promovarea i &u&1inerea activit1ilor economiei rurale 4n &tr3n& legtur cu valorile culturale localeJ

P">-<056 Aone rurale cu valoare de patrimoniu

9 IEc5< - +ealizarea circuitului HMeteuguri- artizanat i tradi1iiI 9 IEc5# - +ealizarea circuitului pe iciclete 4n zone cu valori etnogra%ice 9 IEc5E - +ealizarea de centre de etnogra%ie 4n ca&e a andonate

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P";-5056 +educerea i atenuarea polurii antropice

Proiecte
9 IM= - +ealizarea planului de analiz a ri&curilor naturale coro orat cu identi%icarea &ur&elor de ri&c tehnologic 9 IM5" - +egularizarea i ecologizarea r3ului $3c

7 iectiv ;
A&igurarea condi1iilor de prezervare- de rea ilitare i de e8tindere a patrimoniului natural e8i&tent

Politica ";-56 Ini1ierea i aplicarea interven1iilor municipalit1ii 4n zone a%ectate de interven1iile antropiceJ

Politica ";-!6 Protec1ia terenurilor i interzicerea introducerii 4n circuit inve&ti1ional a terenurilor agricole cu onitate ridicatJ

P";-!056 Plani%icarea m&urilor privind reducerea %actorilor de ri&c natural i antropici

9 IM55 - Actualizarea P() cu precizarea zonelor de ri&c i a condi1iilor de con&truc1ie 9 IM5! - M&uri de re&tric1ionare a lucrrilor agricole 9 IM5> - +ealizarea de programe educa1ionale HProtec1ia la ri&curiI 9 IM5; - +ealizarea cada&trului zonelor de ri&c 9 IM5< - +ealizarea de centuri verzi de protec1ie 9 IM5# - Evacurarea apelor &u terane din zonele cu ri&c de alunecare

P";-!0!6 +educerea ri&cului natural P";-!0>6 +ealizarea de lucrri de 4m unt1iri %unciare

Politica ";->6 Plani%icarea re&ur&elor energetice i creterea utilizrii de energii reutiliza ile- alternativeJ

P";->056 Identi%icarea &ur&elor alternative de energie

IM5E - +ealizarea de &tudii de %eza ilitate

Politica ";-;6 Protejarea %lorei- a animalelor i a &iturilor &l atice 4n zone de importan1 ecologic la nivel local i na1ionalJ

P";-;056 Ini1ierea i dezvoltarea programului C7M.!""!/ :ocu& Pdurea

IM5F - Parcul ecologic S3ngera-$cioi


<;

Politica ";-<6 @alori%icarea patrimoniului natural din punct de vedere al &u&1inerii &ectorului economic0

P";-<056 2ezvoltarea zonelor de agrement

IM5= - 2ezvoltarea circuitului turi&tic Trueni-Cricova

P";-<0!6 :auna i %lora &l atic

IM!" - +ea ilitarea )rdinii Aoologice

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P"<-5056 +e&taurarea iM&au rea ilitarea cldirilor i an&am lurilor cu valoare de patrimoniu

Proiecte
9 IC5 - Sta ilirea parteneriatului pu lic-pu lic pentru %inan1area li&tei de cldiri monument i&toric 9 IC! - Sta ilirea li&tei de priorit1i pentru 4nceperea lucrrilor de re&taurare

7 iectiv <
Acordarea unei aten1ii &peciale 4n g&irea %ormelor de valori%icare- protejare i promovare a &peci%icit1ii patrimoniului culturalcon&truit al municipiului Chiinu- 4n pei&ajul cultural european

Politica "<-56 7crotirea i dezvoltarea atent a pei&ajului ur an i rural de importan1 i&toric- e&tetic &au culturalJ

Politica "<-!6 Promovarea con&truc1iilor i a interven1iilor ur ani&tice cu valoarea arhitectural ridicat4n conte8tul protejrii patrimoniului cultural e8i&tentJ

P"<-!056 7rganizarea de concur&uri na1ionaleMinterna1ionale

IC> - Concur& de ur ani&m6 Coridor economic Aeroport-&tr0 I&mailJ Concur& de ur ani&m6 Coridor ecologic r3ul $3c

Politica "<->6 Promovarea identit1ii i diver&it1ii culturale0

P"<->056 Promovarea valorilor de patrimoniu

9 IC; - +ealizarea de panouri in%ormative i ampla&area lor 4n zone populate 9 IC< - +ealizare machet municipiu i ampla&are 4n grdina pu lic 9 IC# - +ealizarea de hr1i turi&tice cu tra&ee culturale

<<

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Politici

Programe
P"#-5056 Servicii pu lice prin &i&tem electronic

Proiecte
9 IAd5 - Conectarea primriilor i a in&titu1iilor pu lice &u ordonate la un &i&tem coordonat de date de intere& pu lic

7 iectiv #
Creterea capacit1ii de admini&trare a proce&ului de implementare a &trategiei teritoriale a municipiului Chiinu

Politica "#-56 A&igurarea acce&ului tuturor unit1ilor admini&trativ teritoriale ale municipiului Chiinu la tehnologia in%orma1ionalJ

Politica "#-!6 Per%ec1ionarea %unc1ionarilor primriilorJ

P"#-!056 2ezvoltarea de noi metode de management pu lic

9 9 9 9 9

IAd! IAd> IAd; IAd< IAd#

Echipamente i Managementul Managementul Managementul Managementul

a&i&ten1 tehnic 4n )IS terenurilor a%late 4n proprietatea primriei %inanciar al ugetelor primriilor proiectelor multi&ectoriale tra%icului integrat

P"#-!0!6 In%ormarea i comunicarea cu popula1ia

9 IAdE - e-Chi&inu

<#

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

<E

Capitolul > Politici - programe - proiecte

Politici - programe - proiecte

CAP0 > 6 PIESE 2ESE'ATE 'ota6


Codurile proiectelor cuprin&e 4n pie&ele de&enate &unt coordonate cu ta elul ane8at prezentului &tudiu

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

*arta 5
> 5"

7 iectiv 5

5# E 5< 5! 5F 5E 5; 5> #

5 ! > ;

Chi&inau Codru Cricova 2urle&ti Singera @adu lui @oda @atra $acioi $u uieci Ciorea&ca Colonita Condrita $ude&ti Cruze&ti )hidighici )ratine&ti Stauceni Tohatin Tru&eni

IT5 IT! IT> IT; IT< IT# ITE ITF IT= IT5"

IT> IT; IT< IT=

IT5 IT! IT; IT< IT# IT=

IT; IT< IT=

5= < # 55 E
<F Capitolul > Politici - programe- proiecte
IT5 IT; IT< IT> IT; IT< IT=

IT! IT; IT< IT#

; F = 5" 55 5! 5> 5; 5< F < 5# 5E 5F 5=


IT> IT; IT<

IT; IT<

IT5 IT! IT; IT< IT#

IT; IT<

IT; IT<

IT! IT=

IT! IT; IT< IT#

IT5 IT; IT<

IT5 IT! IT; IT< IT#

IT! IT; IT< IT#

IT! IT; IT< IT#

IT5 IT; IT<

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

*arta !
> 5"

7 iectiv !

5# E 5< 5! 5F 5E 5; 5> #

5 ! > ;

Chi&inau Codru Cricova 2urle&ti Singera @adu lui @oda @atra $acioi $u uieci Ciorea&ca Colonita Condrita $ude&ti Cruze&ti )hidighici )ratine&ti Stauceni Tohatin Tru&eni

I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM! IM> IM< IM# IME IMF IS5 IEd5 IEd! IEd> IS5 IS! I,5 I,! ISo5 ISo! ISo> I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IEd5 IEd! IEd> IS! I,5 I,! ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IEd; IS! ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IA> IM5 IM; IM# IME IMF IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> ISp! ISo5 ISo! ISo> I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5 I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IM5 IM> IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IS! IS> ISo5 ISo! I*5 I*! IP5

5= < # 55 E
<= Capitolul > Politici - programe- proiecte

; F = 5" 55 5! 5> 5; 5< F < 5# 5E 5F 5=

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

*arta >
> 5"

7 iectiv >

5# E 5< 5! 5F 5E 5; 5> #

5 ! > ;

Chi&inau Codru Cricova 2urle&ti Singera @adu lui @oda @atra $acioi $u uieci Ciorea&ca Colonita Condrita $ude&ti Cruze&ti )hidighici )ratine&ti Stauceni Tohatin Tru&eni

IEc5 IEc! IEc> IEc; IEc< IEc# IEc= IEc55 IEc5! IEc5> IEc5; IEc5< IEc5# IEc5E

IEc5 IEc! IEc> IEc5! IEc5< IEc5# IEc5E

IEc5 IEc! IEc> IEcF IEc5! IEc5> IEc5; IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

5= < # 55 E
#" Capitolul > Politici - programe- proiecte
IEc5 IEc! IEc> IEcF IEc55 IEc5; IEc5< IEc5# IEc5E IEc> IEc; IEcE IEc= IEc5< IEc5# IEc5E

IEc5 IEc! IEc> IEc5! IEc5> IEc5; IEc5< IEc5# IEc5E

; F = 5" 55 5! 5> 5; 5< F < 5# 5E 5F 5=


IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEcF IEc55 IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEcF IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEcF IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

IEc> IEc5< IEc5# IEc5E

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

*arta 5
> 5"

7 iectiv ;

5# E 5< 5! 5F 5E 5; 5> #

5 ! > ;

Chi&inau Codru Cricova 2urle&ti Singera @adu lui @oda @atra $acioi $u uieci Ciorea&ca Colonita Condrita $ude&ti Cruze&ti )hidighici )ratine&ti Stauceni Tohatin Tru&eni

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM !"

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5=

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

5= < # 55 E
#5 Capitolul > Politici - programe- proiecte
IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5= IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5F

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

; F = 5" 55 5! 5> 5; 5< F < 5# 5E 5F 5=


IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5F

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5=

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5=

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5=

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E

IM= IM55 IM5> IM5; IM5# IM 5E IM 5=

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

*arta <
> 5"

7 iectiv <

5# E 5< 5! 5F 5E 5; 5> #

5 ! > ;

Chi&inau Codru Cricova 2urle&ti Singera @adu lui @oda @atra $acioi $u uieci Ciorea&ca Colonita Condrita $ude&ti Cruze&ti )hidighici )ratine&ti Stauceni Tohatin Tru&eni

IC5 IC! IC> IC; IC< IC#

IC; IC#

IC5 IC> IC; IC#

IC5 IC; IC#

5= < # 55 E
#! Capitolul > Politici - programe- proiecte
IC5 IC> IC; IC# IC5 IC> IC; IC#

IC5 IC! IC; IC< IC#

; F = 5" 55 5! 5> 5; 5< F < 5# 5E 5F 5=


IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

IC5 IC> IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

IC; IC#

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

*arta #
> 5"

7 iectiv #

5# E 5< 5! 5F 5E 5; 5> #

5 ! > ;

Chi&inau Codru Cricova 2urle&ti Singera @adu lui @oda @atra $acioi $u uieci Ciorea&ca Colonita Condrita $ude&ti Cruze&ti )hidighici )ratine&ti Stauceni Tohatin Tru&eni

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

5= < # 55 E
#> Capitolul > Politici - programe- proiecte
IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

; F = 5" 55 5! 5> 5; 5< F < 5# 5E 5F 5=


IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

*arta 5

#; Capitolul > Politici - programe- proiecte

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

I'T+72(CE+E "050 "0!0 "0>0 "0;0 C7'TE?T(, )E'E+A, 7$IECTI@(, ST+ATE)IEI MET727,7)IA ST+ATE)IEI ST+(CT(+A ST+ATE)IEI

50 A(2IT(, :ACT7+I,7+ 2EA@7,TB+II 5050 IMPB+CI+EA TE+IT7+IA, A2MI'IST+ATI@B 50!0 2EM7)+A:IA 50>0 50;0
#< Capitolul ; Implementarea &trategiei

TE+E'(+I ,7C(I'CA 2EA@7,TA+EA S7CI7EC7'7MICB (TI,ITBCI P($,ICE SE+@ICII P($,ICE ME2I( A'A,IAA SD7T ASPECTE C*EIE 2E MA'A)EME'T TE+IT7+IA,

50<0 50#0 50E0

Implementarea &trategiei

50F0 50=0 505"0

!0 @IAI('E GI 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E !050 @IAI('EA 2E 2EA@7,TA+E !0!0 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E >0 P7,ITICI - P+7)+AME P+7IECTE ;0 IMP,EME'TA+EA ST+ATE)IEI

<0 M7'IT7+IAA+E GI E@A,(A+E <050 M7'IT7+IAA+EA <0!0


!" decem rie !""# Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

E@A,(A+EA GI A'A,IAA IMPACT(,(I

Capitolul implementrii &trategiei reprezint %aza practic- de plani%icare i monitorizare a proce&ului de punere 4n oper a deciziilor e8primate prin programe i proiecte de dezvoltare0 Acea&ta tre uie & a&igure atingerea o iectivelor &trategice %ormulate 4n capitolul !- prin implementarea proiectelor la nivelul municipiului Chiinu0

Condi1ia 56 E8i&ten1a unei &trategii de dezvoltare acceptate de ctre partenerii implica1i 4n proce&
Pentru implementarea &trategiei- e&te nece&ar dez aterea i acceptarea ace&teia de ctre %actorii de decizie de la nivelul oraului i al localit1ilor componente0 Participarea altor %actori intere&a1i- precum comunitatea oamenilor de a%aceri- mediul academic- &ectorul nonguvernamental- e&te de a&emeni util- 4n &en&ul &u&1inerii proiectelor i contri u1iei lor la proce&ul implementrii0

9 Claritatea &tatutului juridic a&upra propriet1ilor imo iliare - at3t a%late 4n proprietatea primriilor- c3t i a per&oanelor %iziceJ 9 Mrimea cldirilorMterenurilor- ale cror dimen&iuni tre uie & core&pund po&i ilit1ilor de inve&ti1ie i nivelul lor de echipare edilitarJ 9 E8i&ten1a %inan1rii pu lice 4n in%ra&tructurJ 9 Atractivitatea pentru %inan1are privat pentru inve&ti1ieJ 9 @izi ilitatea proiectelor i gradul lor de atractivitate 4n oraJ 9 :unc1iunea propu& i po&i ilitatea realizrii unui mi8 %unc1ional- care & lrgea&c &%era intere&ului inve&ti1ional privat i & crea&c oportunit1ile de inve&ti1ie0

(n ta lou complet al a&pectelor cheie de managemento iective &trategice- politici- programe i proiecte e&te prezentat 4ntr-un ta el ane8at 50 Pentru demararea planurilor de ac1iune a%erente %iecrui proiect identi%icat- treuie 4ndeplinite o &erie de condi1ii e&entiale0 Ace&tea au rolul de a reduce ri&curile implementrii legate de etapizare- %inan1are- coordonare 4ntre parteneri- etc0

2ez aterea documentului &trategiei tre uie & aduc o contri u1ie real la identi%icarea i prioritizarea proiectelor- 4n&emn3nd angajarea partenerilor .organiza1ii pu lice iM&au private/- identi%icarea &ur&elor de %inan1are i pregtirea activit1ilor0 In %inal- acceptarea i apro area documentului reprezint prima condi1ie a demarrii opera1iunilor de implementare0

##

Capitolul ; Implementarea &trategiei

Condi1iile ce vor %i enun1ate 4n continuare &unt rezultatul e8perien1elor &imilare din orae europene- care 4n ciuda di%eren1elor de a ordare- de dimen&iune- &ur&e de %inan1are- au avut c3teva condi1ii comune de implementare a opera1iunilor0 ,uate pe r3nd- %iecare pre&upune o &erie de ac1iuni preliminare- care conduc 4n ultim in&tan1 la %ormularea unor planuri de ac1iune- pe termen &curt- 4n vederea demarrii proce&ului de implementare a &trategiei0

Condi1ia >6 E8i&ten1a unei capacit1i organiza1ionale pentru ge&tionarea proce&ului de implementare a &trategiei Condi1ia !6 Prioritizarea proiectelor
Implementarea programelor i proiectelor propu&e 4n documentul &trategiei tre uie & 4nceap cu o prioritizare a ace&tora0 Capacitatea admini&tra1iilor pu lice locale nu poate acoperi pe termen &curt 4ntreaga cerere de inve&ti1ii0 2e aceea e&te nece&ar dez aterea i &electarea unor proiecte pilot de intere& major pentru 4ntregul municipiu0 Criteriile care pot &ta la aza prioritizrii proiectelor- ar tre ui & cuprind6 Comple8itatea a&pectelor dezvoltrii municipiului reclam crearea unei &tructuri organiza1ionale cu re&pon&a ilit1i clare 4n ge&tiunea proce&ului- apte & coordoneze implementarea &trategiei- & capaciteze re&ur&e %inanciare pu lice &au private- & dialogheze i & negocieze cu al1i actori implica1i- & %ormuleze i & monitorizeze planurile de ac1iune0

5 Strategia de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu pe perioada !""E-!"!"- Politici programe i proiecte &ectoriale

Intrirea capacit1ii unei a&t%el de echipe- cu precdere 4n domeniul managementului pu lic i al managementului de proiect- %ace o iectul o iectivului &trategic # i reprezint o prioritate pentru etapa imediat urmtoare0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

Condi1ia ;6 7rganizarea &chemelor de %inan1are a proiectelor


Tema %inan1rii reprezint punctul critic al tuturor opera1iunilor de implementare a proiectelor de dezvoltare0 In ideea demarrii ace&toratre uie realizat o &chem a coordonrii %ondurilor pu lice 4n &en&ul o 1inerii unui %actor de multiplicare avantajo& .5 euro inve&tit de &ectorul pu lic genereaz 5 8 n euro din partea &ectorului privat/0 Managementul %inanciar cuprinde- 4n ace&t &en&- trei tipuri de ac1iuni6 9 :inan1area direct a unor lucrri de in%ra&tructur- &au &pa1ii pu liceJ 9 +ealizarea de parteneriate pu lic-pu lic &au pu lic-privat pentru lucrri de utilit1i pu lice- &au inve&ti1ii imo iliareJ 9 Atragerea %inan1rilor din partea agen1iilor interna1ionale0

Ta el <056 )ra%icul de implementare a proiectelor


Cod !""E proiect S5 S! IT5 IT! IT> IT; IT< IT# ITE ITF IT= IT5" I)5 I)! IEe5 IA5 IA! IA> IM5 IM! IM> IM; IM< IM# IME IMF IS5 IS! IS> IEd5 IEd! IEd> IEd; ISp5 ISp! ISp> I,5 I,! ISo5 ISo! ISo> I*5 I*! IP5 !""F S5 S! !""= S5 S! !"5" S5 S! !"55 S5 S! !"5! S5 S! !"5> S5 S! !"5; S5 S! !"5< S5 S! !"5# S5 S! !"5E S5 S! !"5F S5 S! !"5= S5 S! !"!" S5 S!

Condi1ia <6 Comunicarea proiectelor


7 alt condi1ie pentru implementarea &trategiei &e re%er la comunicarea inten1iilor de dezvoltare con1inute 4n proiectele prioritare i a&igurarea &uportului din partea comunit1ii0 Sunt avute 4n vedere diver&e categorii de actori- implica1i direct &au indirect 4n proce&6 9 Popula1ia din localitateaMlocalit1ile 4n care &e realizeaz proiectul 9 Popula1ia din municipiul Chiinu 9 +eprezentan1i ai &ectorului privat 9 Poten1iali inve&titori- contractori- vizitatori 9 Admini&tra1ia pu lic local i central- etc0

#E

Capitolul ; Implementarea &trategiei

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

#F

Capitolul ; Implementarea &trategiei

Cod !""E proiect S5 S! IEc5 IEc! IEc> IEc; IEc< IEc# IEcE IEcF IEc= IEc5" IEc55 IEc5! IEc5> IEc5; IEc5< IEc5# IEc5E IM= IM5" IM55 IM5! IM5> IM5; IM5< IM5# IM5E IM5F IM5= IM!" IC5 IC! IC> IC; IC< IC# IAd5 IAd! IAd> IAd; IAd< IAd# IAdE

!""F S5 S!

!""= S5 S!

!"5" S5 S!

!"55 S5 S!

!"5! S5 S!

!"5> S5 S!

!"5; S5 S!

!"5< S5 S!

!"5# S5 S!

!"5E S5 S!

!"5F S5 S!

!"5= S5 S!

!"!" S5 S!

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

I'T+72(CE+E "050 "0!0 "0>0 "0;0 C7'TE?T(, )E'E+A, 7$IECTI@(, ST+ATE)IEI MET727,7)IA ST+ATE)IEI ST+(CT(+A ST+ATE)IEI

<

50 A(2IT(, :ACT7+I,7+ 2EA@7,TB+II 5050 IMPB+CI+EA TE+IT7+IA, A2MI'IST+ATI@B 50!0 2EM7)+A:IA 50>0 50;0
#= Capitolul < i evaluareMonitorizare

TE+E'(+I ,7C(I'CA 2EA@7,TA+EA S7CI7EC7'7MICB (TI,ITBCI P($,ICE SE+@ICII P($,ICE ME2I( A'A,IAA SD7T ASPECTE C*EIE 2E MA'A)EME'T TE+IT7+IA,

50<0 50#0 50E0

Monitorizare i evaluare

50F0 50=0 505"0

!0 @IAI('E GI 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E !050 @IAI('EA 2E 2EA@7,TA+E !0!0 7$IECTI@E ST+ATE)ICE 2E 2EA@7,TA+E >0 P7,ITICI - P+7)+AME P+7IECTE ;0 IMP,EME'TA+EA ST+ATE)IEI <0 M7'IT7+IAA+E I E@A,(A+E <050 <0!0
!" decem rie !""# Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

M7'IT7+IAA+EA E@A,(A+EA I A'A,IAA IMPACT(,(I

E"

Capitolul < Monitorizare i evaluare

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

<050 Monitorizarea
2ac implementarea proiectelor 4n&eamn organizarea i conducerea ace&tora 4n &en&ul atingerii o iectivelor pentru care au %o&t propu&emonitorizarea reprezint un &i&tem de colectare i raportare a in%orma1iilor a&upra de&%urrii proiectelor- 4n vederea 4m unt1irii e%icien1ei i reorientrii ac1iunilor- 4n cazul 4n care ace&tea nu conduc la rezultatele e&timate0

<0!0 Evaluarea i analiza impactului


Evaluarea e&te un in&trument care apreciaz dac o iectivul a %o&t atin&- 4n cadrul de timp &au de uget alocat- i &e realizeaz 4n dou etape - la jumtatea i la &%3ritul proiectului0 )ra%icul de monitorizare propu& vine de a&emeni 4n &prijinul evalurii ace&tora0 Evaluarea impactului apreciaz m&ura 4n care proiectul contri uie la 1elul ini1ial i a%ecteaz mediul- m&ur3ndu-&e 4n raport cu e%ectul de multiplicare al ace&tuia- 4n raport cu noile oportunit1i de inve&ti1ii pe care %iecare proiect le genereaz la r3ndul &u- &au 4n raport cu e%ectele pe care le genereaz a&upra locuirii &au activit1ilor economice 4n zon0

Monitorizarea e&te un in&trument de management i o etap a oricrei &trategii de dezvoltare- care evalueaz o &erie de a&pecte a%late 4n plin de&%urare- cum ar %i6 activit1i- rezultate par1iale- uget- per%orman1e ale organiza1iei ce a&igur implementarea- ri&curile identi%icate ini1ial0 E8i&ten1a unor activit1i ine %ormulate- a indicatorilor de per%orman1 a%eren1i ace&tora i a unui uget propriu %iecrei activit1i con&tituie %actori de &ucce& 4n proce&ul de monitorizare0

(n gra%ic al de&%urrii 4n timp a proiectelor prezentate 4n capitolul ; .ta el <050/ devine o condi1ie e&en1ial pentru monitorizare0 2e a&emeni- realizarea unui gra%ic de monitorizare- care & etapizeze veri%icarea rezultatelor par1iale ale %iecrui proiect- e&te un in&trument care %aciliteaz ace&t proce&0 )ra%icul ane8at- pozi1ioneaz proiectele propu&e 4n &eme&trele anilor !""EM!"!" i 4i propune & a&i&te echipele proiectelor 4n proce&ul monitorizrii ace&tora0 E5 Capitolul < Monitorizare i evaluare

Impactul poate %i analizat 4naintea 4nceperii proiectului - impact poten1ial - i poate- 4n ace&t &en&- & devin un criteriu de decizie a&upra oportunit1ii unui proiect- &au la o anumit perioad dup 4ncheierea proiectului- con&tituind un punct de vedere o iectiv 4n cazul deciziilor de inve&ti1ie viitoare0

!" decem rie !""#

Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Chiinu | Etapa a-I-a | Strategia de dezvoltare teritorial

S-ar putea să vă placă și