Sunteți pe pagina 1din 5

EDUCAIA INCLUZIV N FORMAREA INIIAL A PEDAGOGILOR Puca Tatiana, drd.

, lector Universitatea de Stat din Moldova In recent years there has been certified a growing interest of Moldovan authorities in inclusive education. Moldova State University il also interested in implementing inclusive education. In this respect there have been made changes in initial teacher training, continuing education, and in terms of creating an inclusive environment. In this article are presented the changes made from this perspective at Moldova State University.

duca!ia este un drept fundamental al omului" pornind de la acesta s#a consolidat i educaia incluziv, care are ca principiu fundamental # un $nv%!%m&nt pentru to!i, $mpreun% cu to!i, constituind actualmente nu doar un de'iderat, ci i o realitate ce c&tig% adep!i i se concreti'ea'% $n practici bune $n $ntreaga lume. (undamentat% pe paradigma educa!iei pentru to!i, educa!ia inclu'iv% este o abordare potrivit c%reia to!i copiii trebuie s% aib% anse egale de a frecventa aceeai coal% i de a $nv%!a, indiferent de apartenen!a lor cultural%, social%, etnic%, rasial%, religioas% i economic% sau de abilit%!ile i capacit%!ile lor intelectuale sau fi'ice. duca!ia inclu'iv% reflect% valorile unei societ%!i echitabile i democratice care ofer% tuturor persoanelor oportunit%!i egale de a beneficia de drepturile omului i obiectivele de de'voltare uman%, $mp%rt%ite pe plan mondial )*, p+,-. .epublica Moldova tinde s% fie o astfel de societate prin crearea unui sistem educa!ional na!ional, care ar asigura condi!iile pentru valorificarea poten!ialului fiec%rui copil, indiferent de starea material% a familiei, mediul de reedin!%, apartenen!a etnic%, limba vorbit% sau op!iunile religioase ale p%rin!ilor.)*, pag /-, aspecte promovate de concep!ia educa!iei inclu'ive. 0eci'iile i ac!iunile $ntreprinse la scar% na!ional% demonstrea'% aten!ia sporit% acordat% problemei inclu'iunii persoanelor cu 1 S de societate, dar i de autorit%!ile .epublicii Moldova. Principiul dreptului egal la educa!ie este legiferat $n numeroase acte normative interna!ionale i na!ionale, acte care confirm% tendin!a spre democrati'area continu% a societ%!ii, spre respectarea drepturilor omului i spre oferirea unei educa!ii de calitate fiec%rui copil )/ pag. *-. Toate aceste schimb%ri la nivel legislativ au generat necesitatea unor noi politici educa!ionale. Schimb%rile din domeniul $nv%!%m&ntului au fost determinate de necesitatea asigur%rii unui $nv%!%m&nt de calitate dar i de necesitatea racord%rii sistemului na!ional de

$nv%!%m&nt la sistemele europene de $nv%!%m&nt. 2n ba'a politicilor interna!ionale, a fost elaborat i adoptat cadrul normativ na!ional care reglementea'% diferite aspecte specifice ale drepturilor copiilor, tinerilor i adul!ilor )3-. 4stfel, ba'a legislativ% este asigurat% de5 6ot%r&rea 7uvernului nr.*+, din ,*.+3.3,,/ pentru aprobarea Planul 8a!ional de ac!iune cu privire la reali'area Strategiei 9 duca!ia pentru to!i9 :3,,*#3,,;<" Programul de moderni'are a sistemului de $nv%!%m&nt pentru anii 3,,=#3,,>" Strategia i Planul 8a!ional de ac!iune a comunit%!ii $n spri?inul copiilor afla!i $n dificultate, pentru aniii 3,,@#3,,>" 6ot%r$rea 7uvernului nr.@;* din ,>.,@.3,,@ pentru aprobarea Strategiei i Planul 8a!ional de ac!iune cu privire la reali'area reformei re'iden!iale de $ngri?ire a elevului pentru anii 3,,@#3,,+3" 1oncep!ia educa!iei inclusive $n .M" Programul de de'voltare a educa!iei inclu'ive $n .M pentru anii 3,++#3,+3" Strategia de inclu'iune social% a persoanelor cu di'abilit%!i :3,+,#3,+/<" 6ot%r&rea 7uvernului nr.3;; din +=.,/.3,,= cu privire la aprobarea Programului de de'voltare a educa!iei inclu'ive $n .epublica Moldova pentru anii 3,++#3,3, )3-. 1u toate c% la capitolul legisla!ie avem aprobat cadrul care permite implementarea i func!ionarea $nv%!%m&ntului inclu'iv, reali'area acestuia decurge anevoios. Aa moment $n .epublica Moldova func!ionea'%, de altfel ca i $n ma?oritatea statelor post sovietice, at&t colile speciale, c&t i colile obinuite, dintre acestea un num%r redus fiind coli inclu'ive. 4nali'a situa!iei din $nv%!%m&nt demonstrea'% c% institu!iile includ un num%r redus de persoane cu nevoi speciale, activit%!ile practice sunt orientate spre acordarea sus!inerii personali'ate i nu a inclu'iunii socialeBprofesionale, infrastructura i dot%rile institu!iilor nu r%spund atept%rilor i nevoilor beneficiarilor. )*, pag.>duca!ia inclu'iv% nu are, actualmente, caracter i capacitate sistemice, nu este asigurat% cu resurse financiare i umane necesare, cu structuri adecvate i suport tehnic necesar. )*,pag.CPentru asigurarea accesului la educa!ie al celor discrimina!i i cu nevoi speciale, este necesar% crearea unui sistem de $nv%!%m&nt inclu'iv la toate nivelurile de instruire )*, pag.>-5 precolar, primar, secundar, superior. 2n ca'ul institu!iilor de $nv%!%m&nt superior nu eDist% diferen!iere5 universitate obinuit% versus universitate inclu'iv%B eDistent% $n ca'ul colilor5 coli speciale i coli inclu'ive. 4stfel fiecare persoan% cu cerin!e educa!ionale speciale are posibilitatea de a beneficia de un program de formare ini!ial% $n cadrul acestor institu!ii. 4nual, Ministerul duca!iei acord% += la sut% din

num%rul total de locuri la fiecare specialitateBdomeniu de formare profesional% i form% de $nv%!%m&nt pentru copii orfani i copii r%mai f%r% $ngri?irea p%rin!ilor, cu statul de copil orfan, copiilor invali'i de gradele I i II, copii cu deficien!e fi'ice i sen'oriale, copii ai c%ror ambii p%rin!i sunt invali'i, copii din familiile cu patru i mai mul!i copii, afla!i la $ntre!inere, absolven!i ai colilor din localit%!ile de est ale republicii, copii romilor. 2n acelai timp absolven!ii au posibilitatea de a aplica pentru locurile generale bugetare i contra taD%. 2n cadrul Universit%!ii de Stat din Moldova pot fi identificate trei direc!ii principale cu privire la procesul de implementare i reali'are a educa!iei inclu'ive5 (ormarea ini!ial% a cadrelor didactice capabile de a se $ncadra $n colile inclu'ive (ormarea continu% a cadrelor didactice din republic% din perspectiva I 1rearea mediului inclu'iv $n cadrul USM 2n ultimii ani $n cadrul Universit%!ii de Stat din Moldova i#au f%cut studiile un ir de persoane cu 1 S sau di'abilit%!i precum5 di'abilit%!i locomotorii, de $nv%!are, emo!ionale, de vedere. Specific pentru republica noastr% este un sistem de formare a cadrelor didactice dublu eDist&nd specialit%!i care preg%tesc specialiti pentru $nv%!%m&ntul special i specialit%!i care preg%tesc viitoare cadrele didactice pentru $nv%!%m&ntul de mas%. 2n cadrul Universit%!ii de Stat din Moldova sunt forma!i specialiti pentru $nv%!%m&ntul secundar $n cadrul a opt facult%!i5 Psihologie i Etiin!e ale duca!iei, Istorie i (ilo'ofie, Aitere, Aimbi i Aiteraturi Str%ine, Fiologie i Pedologie, 1himie i Tehnologie 1himic%, Matematic% i Informatic%, (i'ic%. 2n cadrul facult%!ii de Psihologie i Etiin!e ale duca!iei, la Specialitatea Psihopedagogie, conform planului de $nv%!%m&nt, studen!ii urmea'% cursuri, precum Psihodiagnostic, Psihologia i Pedagogia social%, 1onsiliere psihopedagogic%, care $i preg%tesc pentru a putea activa cu succes $n colile inclu'ive. Un loc deosebit $l are cursul studiat $n semestrul IG# cadrul acestui curs este inclus modulul duca!ie centrat% pe copil, cu un num%r total de +3, ore5 >, ore contact direct i /, lucrul individual. 2n duca!ie inclu'iv%, cu un num%r de /, ore. Scopul fundamental al acestui curs este de a sensibili'a i preg%ti studen!ii pentru organi'area i desf%urarea ulterioar% a unui proces educa!ional respect&nd valorile i principiile educa!iei inclu'ive. 1u referire la multe alte specialit%!i $n cadrul c%rora are loc formarea profesional% pedagogic%, situa!ia este diferit%. P&n% $n anul 3,++, $n cadrul disciplinelor Psihologie, Pedagogie, 0idactica disciplinei i a cursurilor op!ionale ale acestora din cadrul modulului psihopedagogic, au fost abordate aspecte ale educa!iei inclu'ive doar tangen!ial. 2ncep&nd cu anul 3,++, la unele facult%!i, pentru disciplina Pedagogie, inclus% $n modulul psihopedagogic, a fost introdus cursul duca!ie centrat% pe cel ce $nva!%, $n calitate de curs

op!ional. 1oncep!ia acestei discipline promovea'% ideea respect%rii i valorific%rii individualit%!ii fiec%rui subiect al educa!iei. 4ceast% idee este pre'ent% $n toate temele incluse $n curriculumul acestei discipline, $n acelai timp eDist&nd i teme care abordea'% educa!ia inclu'iv%. Schimb%ri la acest capitol a suferit si con!inutul disciplinei Pedagogie general%. 4ccentul s#a pus pe inser!ia unor con!inuturi $n cadrul temelor5 Profesorul, organi'ator i animator al procesului educa!ional" Sistemul de autoreglare a fenomenului educa!ional" 1omunicarea didactic%" 1urriculum educa!ional" Tehnologia i metodologia didactic%" valuarea re'ultatelor academice" Proiectarea procesului instructiv#educativ, dar i $n ca'ul con!inuturilor din cadrul cursurilor op!ionale. H schimbare de situa!ie se va atesta $ncep&nd cu anul 3,+3, datorit% ordinului ministrului educa!iei nr +3= din @ ,/.3,+3. 4cesta oblig% toate institu!ii superioare de $nv%!%m&nt, care formea'% cadre didactice, s% introduc% cursul duca!ie inclu'iv% $ncep&nd cu + septembrie 3,+3, cu un num%r de /, ore. 4stfel, $n cadrul Universit%!ii de Stat din Moldova, cadrele didactice responsabile de cursul Pedagogie general%, elaborea'% curriculumul pentru aceast% disciplin%, fapt care, consider%m, c% va permite preg%tirea unui num%r mult mai mare de studen!i pentru noua realitate # coala incluziv. Se mai preconi'ea'% i reali'area de c%tre studen!i a stagiilor de practic% I eDtracurricular%, didactic% i pedagogic%, $n cadrul acestor coli. 4stfel, la momentul absolvirii studiilor i a anga?%rii $n c&mpul muncii, studen!ii vor fi preg%ti!i pentru a face fa!% noii realit%!i. 0ei Sec!ia (ormare 1ontinu% este relativ t&n%r%, activ&nd $ncep&nd cu anul 3,,; a reuit s% c&tige $ncrederea cadrelor didactice din $ntreaga republic%, consolid&ndu#i po'i!ia pe pia!a serviciilor din acest domeniu. 2n cadrul modulului psihopedagogic a fost introdus ca unitate de con!inut duca!ia inclu'iv%. 4 fost propus i cursul op!ional duca!ie inclu'iv%, pentru cei care se confrunt% cu o nou% realitate # copii cu 1 S i di'abilit%!i $n sala de clas%, al%turi de copiii obinui!i. Implementarea educa!iei inclu'ive presupune i o serie de schimb%ri la capitolul mediu educa!ional. 2n mare parte, ac!iunile $ntreprinse p&n% acum au permis integrarea studen!ilor cu 1 S i formarea ini!ial% profesional% a acestora. Inclu'iunea presupune i crearea mediuluiBadaptarea acestuia la necesit%!ile studen!ilor, iar la acest capitol lucrurile merg mai greu. Pentru a crea un mediu inclu'iv este nevoie de o finan!are suplimentar%, de care nu $ntotdeauna beneficiem. Totui, UMS a deschis Aaboratorul de 1onsultan!% psihopedagogic%. Feneficiarii acestui laborator vor fi studen!ii tuturor facult%!ilor, studen!ii cu cerin!e educa!ionale speciale, dar i pentru profesori. 4spectele abordate anterior ne permit s% conchidem c% Universitatea de Stat din Moldova ofer% un set de servicii la nivel de universitate5

2n cadrul cursurilor are loc evaluarea, diagnosticarea i monitori'area evolu!iei studen!ilor cu 1 S" 1u a?utorul cadrelor didactice de la catedrele Etiin!e ale duca!iei i Psihologie general% i aplicat% se ofer% asisten!% speciali'at% pentru reali'area educa!iei inclu'ive" Prin intermediul Sec!iei (ormare 1ontinu% are loc formarea cadrelor didactice din perspectiva educa!iei inclu'ive" 4re loc cercetarea i elaborarea suportului informa!ional" Prin ac!iunile i programele elaborate are loc promovarea educa!iei inclu'ive. 4ceste ac!iuni fiind stabilite si de Programul de de'voltare a educa!iei inclu'ive $n

.epublica Moldova pentru anii 3,++#3,3, )*-. 2n conclu'ie putem men!iona c% institu!iile de $nv%!%m&nt precolar, primar, secundar, dar i superior, trebuie s% includ% $n procesul de $nv%!%m&nt to!i copii, indiferent de condi!iile fi'ice, intelectuale, sociale, emo!ionale, lingvistice sau de alt% natur%. 4cestea trebuie s% includ% $n egal% m%sur% copii cu handicap i pe cei superdota!i, copii str%'ii i pe cei $ncadra!i $n munc%, copii apar!in&nd popula!iei ce locuiete $n 'one greu accesibile sau duc&nd o via!% nomad% )+-, condi!ii stipulate i $n 0eclara!ia de la Salamanca.

Bibliografie:
1. 0eclara!ia de la Salamanca

http5BBwww.scribd.comBdocB/+;,*>3@B0eclaratia#de#la#

SalamancaJarchive :vi'itat ,;.,; 3,+3< 3. duca!ie inclu'iv%. Unitate de curs, coord. Petrov ., 1hiin%u, 3,++ :+*< institu!iile de $nv%!%m&nt general din .epublica Moldova, coord Folboceanu 4., 1hiin%u5 d IE , 3,+,. :+3< *. Programul de de'voltare a educa!iei inclu'ive $n .epublica Moldova pentru anii 3,++# 3,3,, publicat $n Monitorul Hficial 8r. ++*#++C din +=.,@.3,++ /. Inclusiv u. Studiul eficien!ei eDperien!elor de inclu'iune a copiilor cu 1 S de'voltate $n