Sunteți pe pagina 1din 0

FI TEHNIC DE SECURITATE

n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006
Revizia (data): 11.11.2010 Versiune 3.8

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 1 aparinnd 9
1. Identificarea substanei/amestecului i a societii/ntreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului
Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS
Numr de nregistrare
REACH
Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar
d e inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt exceptate
de l a inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE)
Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau
inregistrarea este prevazuta pentru un termen ulterior.

1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Utilizri identificate Reactiv pentru analiz
Pentru informatii suplimentare despre utilizari, va rugam consultati por
talul Merck Chemicals.

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
Societatea Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0
Departamentul responsabil Merck Romania SRL * email: securitate@merck.ro
Reprezentana regional: Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti,
sector 6 * Tel: 004 021 3198850 * Fax: 004 021 319 8848

1.4 Numr de telefon care poate
fi apelat n caz de urgen
0728 306470

Identificarea distribuitorului:(tampila distribuitorului)
2. Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Toxicitate acut, Categoria 4, Oral(), H302
Toxicitatea acut pentru mediul acvatic, Categoria 1, H400
Toxicitatea cronic pentru mediul acvatic, Categoria 1, H410
Pentru textul complet al acestor fraze H menionate n aceast seciune, se va consulta Seciunea 16.

Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
Xn; R22
N; R50/53
Pentru textul complet al frazelor R menionate n acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 2 aparinnd 9
2.2 Elemente pentru etichet
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericolCuvnt de avertizare
Atenie

Fraze de pericol
H302 Nociv n caz de nghiire.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauie
P273 Evitai dispersarea n mediu.

Marcare redus (125 ml)
Pictograme de pericolCuvnt de avertizare
Atenie

Nr. Index 029-001-00-4

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
Simbol(uri) Xn
N
Nociv
Periculos pentru mediu
Fraza(e)
indicnd R (risc)
22-50/53 Nociv n caz de nghiire. Foarte toxic pentru organismele
acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung
asupra mediului acvatic.
Fraz(e) S 22-60-61 A nu se inspira praful. Acest produs i ambalajul su se vor
depozita ca un deeu periculos. A se evita aruncarea n
mediul nconjurtor. A se consulta instruciunile speciale/fia
de securitate.

Nr.CE 231-842-9 Eticheta CE
Marcare redus (125 ml)
Simbol(uri) Xn
N
Nociv
Periculos pentru mediu
Fraza(e)
indicnd R
(risc)
22 Nociv n caz de nghiire.

2.3 Alte pericole
Necunoscut.

3. Compoziie/informaii privind componenii
Formula CuCl ClCu (Hill)
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 3 aparinnd 9
Nr. CAS 7758-89-6
Nr. Index 029-001-00-4
Nr.CE 231-842-9
Masa molecular 99 g/mol


4. Msuri de prim ajutor
4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Dup inhalare: aer curat.

Dup contactul cu pielea: splai cu mult ap. ndeprtai mbrcmintea contaminat.

Dup contactul cu ochii: cltii cu mult ap.

Dupa inghitire: victima trebuie sa bea, imediat, apa (cel putin 2 pahare). Se va consulta un
medic.

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate
efecte iritante, Tuse, Insuficien respiratorie, Ameeal, Vrsturi

4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Nu exist informaii disponibile.

5. Msuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunztoare
Se vor folosi metode de stingere adecvate condiiilor locale i mediului nconjurtor.

Mijloace de stingere necorespunztoare
Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti.

5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz
Neinflamabil.
Cldura ambiental poate genera vapori periculoi.
n caz de incendiu se poate degaja:
Acid clorhidric gazos

5.3 Recomandri destinate pompierilor
echipamentelor speciale de protecie pentru pompieri
Nu staionai n zona periculoas fr aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu
pielea, pstrai o distan de siguran i purtai mbrcminte de protecie adecvat.

Informaii suplimentare
Se vor suprima gazele/vaporii/ceaa folosind un jet de ap. Se va avea grij ca apa folosit la
stingerea incendiilor s nu contamineze apa de suprafa sau pnza de ap freatic.

6. Msuri de luat n caz de dispersie accidental
6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta A se evita inhalarea prafurilor. A se
evita contactul cu substana. Evacuati zona periculoasa, respectati procedurile valabile in caz de
urg enta, consultati un specialist.

Sfaturi pentru personalul care intervine n situaii de urgen: Echipament de protectie, vezi
sectiunea 8.

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 4 aparinnd 9
6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor
A nu se arunca la canalizare.

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie
Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate.
Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7.2 si 10 .5)
A se strnge uscat. Trimitei pentru evacuare. Evitai generarea de praf.

6.4 Trimiteri ctre alte seciuni
Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13.

7. Manipularea i depozitarea
7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate
Se vor respecta indicaiile de pe etichet.

7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
nchis ermetic. Uscat. Protejat de lumin.

Temperatura de depozitare: fr restric ii.

7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice)
Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari specifice.

8. Controale ale expunerii/protecia personal
8.1 Parametri de control
Nu conine substane ce prezint valori limit de expunere profesional.
8.2 Controale ale expunerii
Msuri de ordin tehnic
Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prior itate asupra utilizarii
echipamentelor de protectie personala.
Vezi sectiunea 7.1.

Msuri de protecie individuale
mbrcmintea de protecie trebuie selectat specific locului de munc, n funcie de concentraia
i cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistena, la chimicale, a mbrcminii de
protecie trebuie s fie stabilit cu furnizorul.

Msuri de igien
Schimbai imediat mbrcmintea contaminat. Aplicai o crem ecran de protecie a pielii.
Splai minile i faa dup lucrul cu substana.

Protecia ochilor / feei
Ochelari de protecie

Protecia minilor
contact total:
Materialul mnuii: Cauciuc nitril
Grosimea mnuilor: 0,11 mm
Timpul de penetrare: > 480 min
contact prin stropire:
Materialul mnuii: Cauciuc nitril
Grosimea mnuilor: 0,11 mm
Timpul de penetrare: > 480 min

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 5 aparinnd 9
Mnuile de protecie a fi utilizate trebuie s respecte specifica iile directiveiCE 89/686/EEC i
a standardului EN374, de exemplu KCL 741 Dermatril L (contact total), KCL 741 Dermatril L
(contact prin stropire).
Timpii pragului de rupere declarai mai sus au fost determinai de KCL prin teste delaborator
conform EN374 pe probe cu tipul mnuilor recomandate.
Aceast recomandare se aplic numai produselor declarate n foaia cu datele de sigurani
furnizat de noi precum i scopului specificat de noi.La dizolvare sau la amestecare cu alte
substane i n condiiile deviante de la cele declaraten EN374 v rugm contactai furnizorul
CE-mnui aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Protecia respiraiei
cerut cnd sunt generate pulberi.


Controlul expunerii mediului
A nu se arunca la canalizare.

9. Proprietile fizice i chimice
9.1 Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Form solid

Culoare gri deschis

Miros inodor

Pragul de acceptare a mirosului Nu exist informaii disponibile.

pH ca. 5
la 50 g/l
20 C
(barbotin)

unctul de topire 422 C

Temperatur de fierbere/interval
de temperatur de fierbere
1.367 C

Punctul de aprindere nu strlucete

Viteza de evaporare Nu exist informaii disponibile.

Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu exist informaii disponibile.

Limit inferioar de explozie nu se aplic

Limit superioar de explozie nu se aplic

Presiunea de vapori Nu exist informaii disponibile.

Densitatea de vapori relativ Nu exist informaii disponibile.

Densitatea relativ 4,14 g/cm
la 25 C

Solubilitate n ap: 0,001 - 0,1 g/l

FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 6 aparinnd 9
Coeficientul de partiie: n-
octanol/ap
Nu exist informaii disponibile.

Temperatura de autoaprindere Nu exist informaii disponibile.

Temperatura de descompunere Nu exist informaii disponibile.

Vscozitate dinamic Nu exist informaii disponibile.

Proprieti explozive Nu exist informaii disponibile.

Proprieti oxidante Nu exist informaii disponibile.

9.2 Alte informaii
Temperatur de aprindere nu se aplic

Greutate volumetric ca.1.600 - 1.800 kg/m


10. Stabilitate i reactivitate
10.1 Reactivitate
Nu sunt asteptate reactii periculoase la manipularea produsului in confo rmitate cu scopul de
utilizare.

10.2 Stabilitate chimic
sensibil la umezeal
Sensibilitate la lumin

10.3 Posibilitatea de reacii periculoase
Metale alcaline
Reacii violente posibile cu:

10.4 Condiii de evitat
nclzire puternic.

10.5 Materiale incompatibile
nu sunt disponibile informaii

10.6 Produi de descompunere periculoi
n caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.

11. Informaii toxicologice
11.1 Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut oral
LD50 obolan
Doz: 140 mg/kg
(Regulamentul (CE) NR. 1272/2008, Anexa VI)
Simptome: Iritaii ale membranelor mucoase din gur faringe, esofag i tractul gastro-intestinal.,
Ameeal, Vrsturi
Toxicitate acut prin inhalare
Simptome: simptome de iritaie ale tractului respirator., Tuse, Insuficien respiratorie
Iritaia ochilor
iritaie uoar
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 7 aparinnd 9

Toxicitate asupra unui organ int specific - o singur expunere
Substana sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe int, expunere
unic.
Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat
Substana sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe int, expunere
repetat.
Pericol prin aspirare
Nu exist o clasificare a toxicitaii la aspiraie

11.2 Informaii suplimentare
Informaii suplimentare
Efecte sistemice:
Modificri de compoziie sanguin
Efect toxic asupra:
Ficat
Alte date:
Se va manipula conform normelor de igien industriale i a normelor de securitate.

12. Informaii ecologice
12.1 Toxicitate
Nu exist informaii disponibile.
12.2 Persisten i degradabilitate
Nu exist informaii disponibile.
12.3 Potenial de bioacumulare
Nu exist informaii disponibile.
12.4 Mobilitate n sol
Nu exist informaii disponibile.
12.5 Rezultatele evalurii PBT i vPvB
Evaluarea PBT/vPvB nu este efectuata, deoarece evaluarea securitatii chi mice nu este
solicitata/realizata.
12.6 Alte efecte adverse
Informaii ecologice adiionale
Nu avem date cantitative referitoare la efectele ecologice ale acestui produs.
Informaii suplimentare referitoare la ecologie
A nu se permite infiltrarea n ape, ape reziduale sau sol.
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 8 aparinnd 9

13. Consideraii privind eliminarea
Metode de tratare a deeurilor
Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseur ile, precum si in
conformitate cu alte reglementari nationale si locale. Pastrati chimicalele in recipientele
originale. Nu le amestecati cu alt e tipuri de deseuri. Manipulati recipientele necuratate cu
aceleasi prec autii ca si produsul.

Pentru actiuni privitoare la returnarea chimicalelor si containerelor, c onsultati
www.retrologistik.com, sau contactati-ne daca aveti intrebari suplimentare.

14. Informaii referitoare la transport
ADR/RID
UN 2802 COPPER CHLORIDE, 8, III
IATA
UN 2802 COPPER CHLORIDE, 8, III
IMDG
UN 2802 COPPER CHLORIDE, 8, III
Ghid de Urgen (EmS) F-A S-B
Reglementrile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementrile internaionale i
n forma aplicabil n Germania. Posibilele abateri naionale n alte ri nu sunt luate n
considerare.


15. Informaii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana
sau amestecul n cauz
Regulamente UE
Reglementare referitoare la
riscul de accident major
96/82/EC
Periculos pentru mediu
9a
Cantitate 1: 100 t
Cantitate 2: 200 t

Restricii profesionale Se va lua n considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecia
tineretului la locul de munc. Se va lua n considerare Directiva
92/85/CEE referitoare la securitatea i sntatea la locul de
munc a femeilor nsrcinate.

Legislaie naional
Clasa de depozitare VCI 8 B Substane corozive, necombustibile

15.2 Evaluarea securitii chimice

Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimic a.

16. Alte informaii
Textul complet al frazelor H referit n seciunile 2 i 3.
H302 Nociv n caz de nghiire.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
FI TEHNIC DE SECURITATE
n conformitate cu Reglementrile UE No. 1907/2006

Catalog Nr. 102739
Numele produsului EMSURE - Clorura de cupru(I) pentru analiza, ACS

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com
Pagina 9 aparinnd 9
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Text format din fraze R ce se refer la subtitlurile 2 i 3
R22 Nociv n caz de nghiire.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Distribuitor (tampila):
Recomandri pentru formarea personalului
Se vor furniza informaii adfecvate, instruciuni i cursuri pentru operatori.

Reprezentana regional: Subsidiara Merck KGaA Romania /Merck Romania SRL * Calea
Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti, sector 6 * Tel: 004 021
3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro,
Web site: www.merck.ro
Legenda tuturor abrevierilor i a acronimelor utilizate n fia cu date de securitate
Abrevierile si acronimele utilizate pot fi gasite la www.wikipedia.org.


Informaiile prezentate aici se bazeaz pe nivelul actual al cunotinelor. Ele caracterizeaz produsul cu privire la
msurile de siguran corespunztoare. Ele nu reprezint o garanie a proprietilor produsului.