Sunteți pe pagina 1din 4

AUTORITATEA RUTIER ROMN - A.R.R.

DIRECTIA SIGURANTA INFRASTRUCTURA RUTIERA Serviciul Audit Infra tructura Rutiera


B-dul Dinicu Golescu nr. 3 ! sec"or # Bucures"i! i-ne"+ ,,,.%rr.ro! Tel$ F%&. '(# $ 3# .(#.'') '(# $ 3# .(#.'* e--%il+ %ru"ier%.%rr.ro

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

APROB, DIRECTOR GENERAL Ing. Melu Florian COMAN

PROCEDURA
privin in!"rierea la "ur!ul e au i#or e !iguran#a ru#iera In temeiul Or onan#ei Guvernului nr. $%&'(' pen#ru )o i*i"area !i "o)ple#area Legii nr. &$+%&'', privin au i#ul e !iguran#a ru#iera, ale Dire"#ivei europene &'',%-$%CE a Parla)en#ului European !i a Con!iliului, si ale Or inului M.T.I. nr. .-&%&'(' pen#ru apro/area "o)ponen#ei, a a#ri/u#iilor !i a Regula)en#ului e organi0are !i *un"#ionare a "o)i!iei e a#e!#are, i!"iplina !i !olu#ionare a "on#e!#a#iilor privin au i#ul e !iguran#a ru#iera , precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera, se stabileste urmatoarea procedura privind 1 in!"rierea la "ur!ul e au i#or e !iguran#a ru#iera. 1. In conformitate cu prevederile art. 5. - (1) ale Ordonantei Guvernului nr. 6 !"1" pentru modificarea si completarea #egii nr. !65 !""$ privind auditul de siguranta rutiera - For)area, in!#ruirea i per*e"2ionarea pro*e!ional3 a au i#orilor e !iguran23 ru#ier3 !e a!igur3 prin organi0area "ur!urilor e !pe"iali#a#e e "3#re Au#ori#a#ea Ru#ier3 Ro)4n3 5 A.R.R.6 !. %ursurile de formare, instruire sau perfec&ionare profesional' se reali(ea(' )n colaborare cu institu&ii de )nv'&'m*nt superior acreditate +i sau cu furni(orii de formare profesional' autori(a&i potrivit legisla&iei privind formarea profesional' a adul&ilor, )n ba(a programelor-cadru de formare, instruire +i perfec&ionare profesional'. ,. -oate fi auditor de siguran&' rutier' orice persoan' fi(ic' dac' )ndepline+te cumulativ urm'toarele condi&ii. a) are capacitate deplin' de e/erci&iu0 b) are studii universitare de licen&' )n unul dintre urm'toarele domenii.

construc&ia +i proiectarea drumurilor, construc&ii, ingineria transporturilor rutiere sau autove1icule rutiere, dovedite cu diplome recunoscute )n condi&iile prev'(ute de pre(enta lege0 c) are o e/perien&' profesional' )n unul dintre domeniile prev'(ute la lit. b) de cel pu&in 5 ani0 d) este apt' din punct de vedere medical pentru e/ercitarea acestei activit'&i0 e) nu i s-a inter(is e/ercitarea profesiei, )n domeniul specialit'&ii sale, prin 1ot'r*re 2udec'toreasc' r'mas' definitiv'0 f) are permis de conducere valabil, care s' ateste o vec1ime de minimum , ani )n categoria 3 sau )n alt' categorie superioar' acesteia0 4. In vederea inscrierii, candidatii trebuie sa complete(e o cerere tip (5ne/a nr. 1), si sa faca dovada indeplinirii conditiilor de mai sus, respectiv punctul ,) lit. a) 6 f) 0 5. %ererile, insotite de documentele ce atesta indeplinirea conditiilor de mai sus, se vor depune la 7irectia 8iguranta Infrastructurii 9utiere. 6. 7ata si programa cursurilor in vederea formarii, instruirii +i perfec&ionarii profesionale a auditorilor de siguran&' rutier' se va comunica, in timp util, candidatilor inscrisi, pe site-ul :::.arr.ro.

ANE7A nr. (

Do)nule Dire"#or,

8ubsemnatul(a) ................................................................., n'scut(') la data de ............................, )n localitatea ...................................., 2ude&ul ......................, domiciliat )n ..............................., str. ................................................, nr. ............, bl. ..........., sc. ............., et. ............., ap. ............., cod numeric personal ............................................, anga2at al ..............................................................., )n func&ia de ......................................., la .............................................., functia meseria ................................., e-mail ;;;;;;;;;;;;;;., v' rog s'-mi aproba&i )nscrierea la. - "ur!ul e au i#or e !iguran#a ru#iera, efectuat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6 !"1" pentru modificarea si completarea #egii nr. !65 !""$ privind auditul de siguranta rutiera si ale Ordinului M.<.I. nr. =>! !"1" pentru aprobarea componentei, a atributiilor si a 9egulamentului de organi(are si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera, precum si a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera. 5ne/e( alaturat urmatoarele documente. a) 6 avi( psi1ologic0 b) 6 copie legali(ata a diplomei de studii universitare de licen&' )n unul dintre urm'toarele domenii. construc&ia +i proiectarea drumurilor, construc&ii, ingineria transporturilor rutiere sau autove1icule rutiere, dovedite cu diplome recunoscute )n condi&iile prev'(ute de pre(enta lege0 c) 6 document ce atesta e/perien&a profesional' )n unul dintre domeniile prev'(ute la lit. b) de cel pu&in 5 ani (copie carte de munca, cu mentiunea ?%onform cu originalul@, stampilata si semnata de repre(entantul legal al anga2atorului)0 d) 5deverinta medicala, din care sa re(ulta faptul ca este apt din punct de vedere medical pentru e/ercitarea acestei activit'&i. 5deverinta va fi eliberata de la medicul de familie0 e) %a(ier 2udiciar 0 f) %opie - permis conducere valabil, care s' ateste o vec1ime de minimum , ani )n categoria 3 sau )n alt' categorie superioar' acesteia0

8emn'tura, ....................................... 7ata .........................