Sunteți pe pagina 1din 5

MOROMEII de MARIN PREDA ROMANUL OBIECTIV / REALIST Romanul este opera ep !"# $n pro%"# de mare $nt ndere# !u o a!

& une des'"(urat" pe ma multe planur ( la !are part ! p" un num"r mare de persona)e* Tr"s"tur le romanulu o+ e!t ,$( propune s" re'le!te e. sten&a o+ (nu t"/ un ,ersul ' !t , al opere l terare este !onstru t dup" pr n! p ul ,eros m l t"& / !onstru!& a su+ e!tulu respe!t" ord nea !ronolo0 !"/ n! p tul se a'l" $ntr1o str2ns" le0"tur" !u ' nalul/ n! p tul pre% nt" !adrul a!& un # ' .ea%" t mpul# reune(te !ele ma mportante persona)e d n roman/ a!& unea se des'"(oar" !oerent# '"r" apar & a unor s tua& nepre,"%ute# e,olu& a e put2nd ' ant ! pat"/ ' nalul este $n!3 s# re%ol,2nd !on'l !tele ( neperm &2ndu1 ! t torulu alte nterpret"r / persona)ul este repre%entat , pentru o !ate0or e so! al" sau uman"# ' nd deseor ,or+a de t pur / persona)ul este surpr ns $ntr1un pro!es de trans'ormare/ naratorul este om s! ent# relat2nd la persoana a III1a# neutru ( mpersoanl# '"r" s" em t" )ude!"& de ,aloare# s" !omente%e 'aptele sau s" e.pl !e s tua& le* MOROMEII Romanul Morome& a na(tere $n urma unu $ndelun0 pro!es de ela+orare* Volumul $nt2 !unoa(te o pr m" ela+orare $n 4565# apo este reluat $n anul 4577# !2nd ,a ,edea ( lum na t parulu * Volumul al do lea apare doar $n 4589 de( 'usese $n!eput $n 457:* Cea ma mportant" tem" a pro%e lu Mar n Preda este d spar & a &"r"n m trad & onale* Dar# al"tur de a!east" pro+lem"# autorul tratea%" ( tema stor e # a t mpulu ;!are nu ma a,ea r"+dare<# !are tre!e '"r" a & ne !ont de dor n&a oamen lor ( !are adu!e !u el s!3 m+"r rad !ale ( nea(teptate* T tlul Morome& a(ea%" tema 'am l e $n !entrul romanulu # $ns" e,olu& a ( !r %a 'am l e sunt s m+ol !e pentru trans'orm"r le d n satul rom2nes!* Perspe!t ,a naratorulu o+ e!t , se ompletea%" pr n a!eea a re'le!tor lor- $n pr mul ,olum rolul de persona)1re'le!tor $ apar& ne lu Il e Moromete# ar $n al do lea ,olum lu N !ulae* De asemenea# e. st" ( persona)e1 n'ormator # !um ar ' de e.emplu Par % anu !are le po,este(te !elorlal& s"ten de , % ta lu Moromete la +" e& # la Bu!ure(t * Romanul este al!"tu t d n dou" p"r& # !orespun%"toare !elor dou" ,olume* Pr mul ,olum ut l %ea%" te3n !a de!upa)ulu ( a!!elerarea 0radat" a t mpulu nara& un ( poate ' !ons derat o mono0ra' e a 'am l e &"r"ne(t ( a satulu rom2nes! d n C2mp a Dun"r $ntr1o per oad" de 'r"m2nt"r so! al1 stor !e* Volumul este stru!turat $n tre p"r& # !u o a!& une !on!entrat"# !are se des'"(oar" pe par!ursul ,er # !u tre an $na ntea !elu de1al do lea r"%+o mond al !2nd ;se pare !" t mpul era 'oarte r"+d"tor !u oamen <# $n satul S l (tea1=ume(t * Pr ma parte# de s2m+"t" seara p2n" dum n !" noaptea# !on& ne s!ene !are lustrea%" mono0ra' ! , a&a rural"- ! na# t" erea sal!2mulu # $nt2ln rea dum n !al" d n ' er"r a lu Io!an# 3ora* Partea a doua se derulea%" pe par!ursul a dou" s"pt"m2n # $n!ep2nd !u ple!area lu A!3 m !u o le# la Bu!ure(t * Partea a tre a# de la se!er ( p2n" la s'2r( tul ,er # se $n!3e e !u 'u0a +" e& lor* Cele tre p"r& !on'er" e!3 l +rul !ompo% & e * > e!are parte $n!epe !u o pre%entare de ansam+lu- masa# pr spa ( se!er (ul* S metr a !ompo% & onal" este dat" de le0"tura d ntre n! p t ( ' nal la n ,elul pr mulu ,olum !are su+l n a%" tema t mpulu * La $n!eput# aparent $n0"du tor# ;t mpul era 'oarte r"+d"tor !u oamen / , a&a

se s!ur0ea a ! '"r" !on'l !te mar <# pentru !a $n ' nal s" se mod ' !e ma0 nea t mpulu # !are de, ne ne!ru&"tor ( ntolerant ( ;nu ma a,ea r"+dare*< ?n !entrul pr mulu ,olum se a'l" ' 0ura lu Il e Moromete ( pro+lema patern t"& # a raportur olor a!estu a !u ' lu # !are este $ns" o de03 %are a pro+lemelor so! ale 0enerale* >am l a Moromete este 'ormat" d n Il e Moromete# so& a sa# Catr na# tre +" e& d n pr ma !"s"tor e a lu Il e# Paras!3 ,# N l" ( A!3 m# o 'at" a Catr ne # T ta# ( do !op d n a doua !"s"tor e# Il n!a ( N !ulae* Rela& le 'am l ale sunt tens onate# lu!ru de !are ,a pro' ta =u !a# sora lu Moromete# !are $ nst 0" $mpotr ,a 'am l e ( $ !on, n0e s" 'u0" de a!as"* S!ene de $n!eput# !2nd 'am l a se $ntoar!e de la !2mp# $ !orespunde !ontrapun!t ! s!ena d n ' nal# !2nd se produ!e ruptura $n 'am l a Moromete* >am l a Moromete se destram" !a urmare a produ!er ma multor !on'l !te e.ter oare* Cel ma mportant !on'l !t e.ter or este !el d ntre tat" ( !e tre ' a s" d n pr ma !"s"tor e# A!3 m# Paras!3 , ( N l"* Il e Moromete nu poate s" $n&elea0" dor n&a de $m+o0"& re a !elor tre ' # !um nu poate s" $n&elea0" n ! p"trunderea ,alor lor ! , l %a& e ur+ane $n lumea satulu * B" e& $( d spre&u es! tat"l ' nd!" nu (t e s" trans'orme $n +an produsele a0r !ole# a(a !um 'a!e ,e! nul lor# Tudor B"losu* A!est !on'l !t ,a du!e p$n" la urm" la de%mem+rarea 'am l e deoare!e plea!" de a!as"* Or !are ar ' 'ost pro+lemele mater ale# Il e Moromete 0"sea m )lo!ul s" le dep"(eas!"# dar 'u0a +" e& lor $l de%e!3 l +rea%" total* Al do lea !on'l !t e.ter or %+u!ne(te $ntre Moromete ( Catr na# so& a lu * Moromete ,2ndu1se $n t mpul se!ete un po0on d n lotul so& e # prom &2ndu1 # $n s!3 m+# tre!erea !ase pe numele e * De teama ' lor !elor mar !are $( urau mama , tre0"# Moromete am2n" $ndepl n rea prom s un * D n a!est" !au%"# 'eme a s mte ;!um se stre!oar" $n n m" nep"sarea ( s la de +"r+at ( de !op <# 0"s ndu1( n & al re'u0 ul $n + ser !"* ?n al do lea ,olum a!est !on'l !t determ n" de! % a Catr ne de a1( p"r"s so&ul# dup" !e a'l" de , % ta lu la Bu!ure(t ( de propunerea '"!ut" !elor tre ' ma mar * A!east" rupur" ,a ' de' n t ,"# Catr na re'u%2nd s" se ma $ntoar!" a!as"* Al tre lea !on'l !t se des'"(oar" $ntre Moromete ( sora lu # =u !a# !are ( 1ar ' dor t !a 'ratele ,"du, s" nu se ma !"s"toreas!" ( a doua oar"* ?n 'elul a!esta# ea ar ' r"mas $n !asa 'ratelu # s" se o!upe de 0ospod"r e ( de !re(terea !op lor# pentru a nu r"m2ne s n0ur" la +"tr2ne&e* >aptul !" Moromete se re!"s"tor se ( s" $( !onstru se o !as" departe de 0ospod"r a e $ apr nsese ura $mpotr ,a lu # pe !are o transm te !elor tre ' ma mar * A!& unea pr mulu ,olum este stru!turat" pe ma multe planur narat ,e* ?n pr m plan se a'l" dest nul 'am l e Morome& * Il e Moromete $n!ear!" s" p"stre%e $ntre0# !u pre&ul unu tra modest# p"m2ntul 'am l e pentru a1l transm te apo +" e& lor* > !e mar nu $mp"rt"(es! dealul tat"lu deoare!e e $( dores! ndependen&a e!onom !"* E se s mt ne$ndrept"& & pentru !"# dup" moartea mame lor# Moromete s1a $nsurat !u alt" 'eme e ( !" are $n!" tre !op *?ndemna& de =u !a# !e tre +" e& pun la !ale un plan !are ,a ampl ' !a pro+lemele e!on m !e ale 'am l e * E nten& onea%" s" ple!e la Bu!ure(t # '"r" (t rea 'am l e # pentru a1( 'a!e un rost* ?n a!est s!op# ,or s" a o le !ump"rate pr ntr1un $mprumut la +an!" ( al !"ror lapte !onst tu e pr n! pala surs" de 3ran" a 'am l e ( !a # nd spensa+ l pentru mun!a la !2mp* Pr n ,2n%area o lor ( a !a lor# ar o+& ne un !ap tal pentru a $n!epe , a&a la ora(* Dator a la +an!" ne' nd a!3 tat"# planul !elor tre +" e& urmea%" a da o 0rea lo, tur" 'am l e * A!3 m $ propune tat"lu s"1l lase s" ple!e !u o le la Bu!ure(t # s" la pas!" la mar0 nea ora(ulu ( s" ,2nd" laptele ( +r2n%a la un pre& ma +un $n !ap tal"* Moromete se las" !on, ns de ut l tatea a!estu plan# am2n" a!3 tarea dator e la +an!" ( , nde o parte d n lotul 'am l e pentru a1( putea pl"t mpo% tul pe p"m2nt* ?ns" A!3 m , nde o le la Bu!ure(t ( a(teapt" ,en rea 'ra& lor* Dup" am2n"r le 0enerate de re'u%ul lu N l" de a1( l"sa tat"l s n0ur $n prea)ma se!er (ulu # !e do 'u0 !u !a ( !u o parte d n %estrea suror lor* Moromete este ne,o t s" ,2nd" d n nou o parte d n p"m2nt pentru a1( re'a!e 0ospod"r a# pentru a pl"t 'on! erea# rata la +an!" ( ta.ele de (!olar %are ale lu N !ulae* Planur le se!undare !ompletea%" a!& unea romanulu # !on'er ndu1

!ara!terul de 'res!" so! al"- +oala lu Bo&o03 n"# re,olta &"ranulu s"ra! u0urlan# dra0ostea d ntre Pol na ( B r !"# d s!u& le d n ' er"r a lu Io!an# rolul nst tu& lor ( al autor t"& lor $n satul nter+el !* C2te,a se!,en&e narat ,e sunt esen& ale pentru dest nul 'am l e Moromete ( pentru !onturarea !on'l !telor* S!ena ! ne are rolul de a pre%enta 'am l a# dar ( de a su0era rela& le tens onate d ntre mem+r a!este a* Il e Moromete pare a dom na o 'am l e 'ormat" d n !op pro,en & d n dou" !"s"tor # $n,r")+ & d n !au%a a,er * A(e%area $n )urul mese su0erea%" e,olu& a ulter oar" a !on'l !tulu # destr"marea 'am l e - ;Ce tre 'ra& , tre0 # Paras!3 ,# N l" ( A!3 m# st"teau spre partea d n a'ar" a t nde # !a ( !2nd ar ' 'ost 0ata $n or !e !l p" s" se s!oale de la mas" ( s" ple!e a'ar"* De !ealalt" parte a mese # l2n0" ,atr"# st"tea totdeauna Catr na Moromete# mama , tre0" a !elor tre 'ra& # ar l2n0" ea $ a,ea pe N !ulae ( pe Il n!a# !op '"!u& !u Moromete* T ta st"tea $ntre !e tre ( ma !"1sa* Era tot 'ata e # d n !"s"tor a d nt2 * Numa Moromete st"tea par!" deasupra tuturor* Lo!ul lu era pra0ul !ele de1a doua od" # de pe !are el st"p2nea !u pr , rea la ' e!are* To& !e lal& st"teau um"r l2n0" um"r# $n03esu & # masa ' nd prea m !"* Moromete n1o ma s!3 m+ase de pe ,remea pr me lu !"s"tor # de( num"rul !res!use*< O alt" se!,en&" narat ," !u ,aloare s m+ol !" este a!eea a t" er sal!2mulu * Il e Moromete ta e sa!2mul pentru a pl"t o parte d n dator le 'am l e# '"r" a , nde p"m2nt sau o - Se pare !" n men nu $n&ele0ea !" 3ot"r2ndu1se $n s'2r( t ple!area lu A!3 m la Bu!ure(t $nsemna !" tre+u e s" l se 'a!" !elor tre pe pla! p2n" la !ap"t# s" nu se ma at n0" n men de o ( !um alt!e,a n1a,eau !e , nde# sal!2mul tre+u a t" at* Ma ! udat era !" n ! !e tre $n !au%" nu $n&ele0eau/ $n!2t r"spunsul lu Moromete !" a t" at sal!a2mul @s" se m re pro(t A nu era o +at)o!ur" $nt2mpl"toare la adresa ' lor*< T" erea sal!2mulu ant ! pea%" destr"marea 'am l e ( a satulu trad & onal* Pentru s"ten d n S l (tea1=ume(t # sal!2mul d n 0r"d na Morome& lor era un pun!t de reper# el a,2nd ,aloarea unu ar+ore sa!ru# al unu a. s mund * Odat" !u t" erea a!estu a# n ! t mpul nu ma are n ! el r"+dare# ast'el $n!2t mod ' !"r le d n 'am l a Moromete ( !ele d n plan so! al se su!!ed rap d* Lumea trad & onal" a(a !um ( 1o ma0 nea%" persona)ul pr n! pal ,a $n!epe pro!esul de destr"mare* Il e Moromete este un ap"r"tor al ord n ,e!3 pe !are o !ons der" a ' !ea ma +un" d ntre toate ( pentru !are statul repre% nt" o supra nd , dual tate a+stra!t"* Moromete anal %ea%" s!3 m+"r le d n so! etate# dar p2n" la un moment dat nu !rede !" ele pot $nlo!u mental tatea &"r"neas!"* Este luat pr n surpr ndere de stor e ( de tre!erea t mpulu # dar $( ap"r" !u t"r e de le# lu% a# demn tatea* Al do lea ,olum re'le!t" ma + ne pro+lema derural %"r satulu pr n atra0erea lu treptat" spre ! , l %a& a ur+an"* Volumul este stru!turat $n ! n! p"r& !are pre% nt" , a&a satulu $ntr1o per oad" de un s'ert de ,ea!# de la $n!eputul anulu 45:B# p2n" spre s'2r( tul anulu 458C* A!& unea se !on!entrea%" asupra a dou" momente stor !e semn ' !at ,e- re'orma a0rar" d n 4567# !u pre'a!er le pe !are ea le adu!e ( trans'ormarea ;so! al st"< a a0r !ultur dup" 4565# per!eput" !a un 'enomen a+u% ,* Dator t" a!estor s!3 m+"r rap de# satul ntr" $ntr1un pro!es re,ers + l de d solu& e* Con'l !tul d ntre tat" ( ' ma mar tre!e $n planul al do lea* Con'l !tul pr n! pal opune mental tatea trad & onal" ( mental tatea mpus"# !ole!t , st"* Opo% & a d ntre !ele dou" lum este pus" $n e, den&" de rela& a d ntre Il e Moromete ( ' ul s"u# N !ulae# !are de, n persona)e1re'le!tor pentru !ele dou" mental t"& * Da!" pr mul ,olum ,or+e(te despre lumea tat"lu # al do lea ,olum 'a!e lo! lum ' lor* Ve!3ea ma0 ne a lu Il e Moromete este d strus"# ' nd $nlo! t" !u o alta# l ps t" de 0lor e* Autor tatea lu $n sat se d m nuea%"# ar un tatea d strus" a 'am l e nu se re'a!e* Volumul de+utea%" !u o $ntre+are retor !"- ;?n + ne sau $n r"u se s!3 m+ase MorometeD< Ce lal& &"ran $( s!3 m+" at tud nea 'a(" de el# 'o(t pr eten au mur t sau l1au p"r"s t# ,e!3 le du(m"n se st n0* Tudor B"losu de, ne !3 ar + ne,o tor 'a&" de ,e! nul lu # ar =u !a moare# '"r" !a rela& le !u 'ratele e s" se s!3 m+e# a!esta nepart ! p2nd la $nmorm2ntarea e * Moromete se apu!" de ne0o&# !2(t 0" +an # dar $l

retra0e pe N !ulae de la (!oal" pe mot , !" ;nu1 adu!e n ! un +ene' ! u<* Toat" ener0 a tat"lu se !on!entrea%" $n $n!er!area de a1 adu!e a!as" pe +" e& 'u0ar * De a!eea !ump"r" p"m2ntur le p erdute od n oar" ( plea!" la Bu!ure(t pentru a1 !on, n0e s" re, n" $n sat# dar a!e(t a resp n0 $n!er!area de re!on! l ere a tat"lu s"u* Catr na# a'l2nd de propunerea '"!ut" ' lor# $l p"r"se(te pe Moromete ( se du!e s" lo!u as!" la ' !a e * Destr"marea 'am l e !ont nu" !u moartea lu N l" $n r"%+o * >etele se !"s"tores!# dar so&ul T te moare $ntr1un a!! dent stup d $n sat* Paralel !u pro!esul de destr"mare a 'am l e # este pre%entat" destr"marea satulu trad & onal* Rela& a d ntre Il e Moromete ( ' ul ma m !# N !ulae# este transpus" la n ,el so! al# repre%ent2nd opo% & a d ntre un sus& n"tor al !lase &"r"ne(t ( un de!lasat al e # !on'l !tul d ntre !e do s m+ol %2nd !on'l !tul d ntre dou" !on!ep& despre &"ran* ?n a!est ,olum o+ser,a& a so! al" pr mea%"# pr n ntermed ul lu Il e Moromete sunt anal %a& no repre%entan& a statulu - B l"# Isos !"# Mantaro( e# Adam >2nt2n"# Ou"+e * Statul de, ne ( ma a+stra!t $n m ntea &"ranulu !are ap"r" ,alor le ,e!3 - $n pr mul ,olum statul are un repre%entant uman# Eupu tu# !u !are se poate ,or+ ( !are $ $n&ele0e# dar $n al do lea ,olum a!esta d spare* Repre%entantul le0 le !on' s!" a,er le &"ran lor# nu $ $n&ele0e atun! !2nd nu au +an s" pl"teas!" 'on! rea* N ! m"!ar repre%entatntul lum no # N !ulae# nu ma $n&ele0e me!an smele* ?n d s!u& le !u tat"l s"u# nu poate s"1( sus& n" op& un le pentru !" nu (t e da!" are sau nu dreptate# este la r2ndul lu e.!lus d n s stem* Istor a ( s!3 m+"r le aduse de a!easta $l dep"(es! ( pe N !ulae* ILIE MOROMETE Il e Moromete este persona)ul !entral al romanulu * El este !apul 'am l e Moromete $n )urul !"ru a se des'"(oar" $ntrea0a a!& une a pr mulu ,olum* Este repre%entantul &"r"n m trad & onale# ale !"re ,alor le ap"r" !u $nd2r) re* Nu n se o'er" date despre 'elul !um arat" persona)ul deoare!e a!est lu!ru nu are mportan&"* Naratorul pre! %ea%" doar !" se a'la $nte ;t nere&e ( +"tr2ne&e# !2nd numa nenoro! r sau +u!ur mar pot s!3 m+a ' rea !u ,a*< A!!entul se pune ma ales pe !apa! t"& le ntele!tuale ale persona)ulu # dator t" med ta& lor ( !on!ep& lor sale despre , a&"a 'ost !ons derat de !r t ! &"ranul ' lo%o' al l teratur rom2ne* Portretul ( e,olu& a sa sunt urm"r te $n raport !u 'am l a# !u !e lal& s"ten # !u statul ( !u p"m2ntul* Este !ara!ter %at at2t de autor !2t ( de !elelalte persona)e# dar a!& un le ( 'elul s"u de a ,or+ spun !el ma mult despre Il e Moromete* ?n!" de la $n!eput Moromete este pre%entat $n !al tatea de !ap de 'am l e $n !are autor tatea nu $ este !ontestat"* A!east" autor tate este su+l n at" $n s!ena mese $n !are naratorul pre! %ea%" !" ;Moromete st"tea par!" deasupra tuturor*< De( rela& le !u 'am l a sunt tens onate# Moromete dore(te !e e ma + ne pentru ' lu # dar nu !rede !" a!est lu!ru $nseamn" $m+o0"& rea* S mte !" !e lal& nu $l $n&ele0 ( atun! se %olea%" unde,a $n 0r"d n" ( ,or+e(te s n0ur* >am l a real %ea%" ( ea pr"past a d ntre ea ( Moromete;tat"l lor a,ea ! udatul dar de a ,edea lu!rur !are lor le s!"pau# pe !are e nu le ,edeau*< Este m2ndru de ' ul s"u ma m !# de( nu $ arat"# !u !are ,a p"stra o rela& e spe! al" p2n" $n ' nal* C2nd $( d" seama !" a 'ost $n(elat de A!3 m $n!ep mar le 'r"m2nt"r nter oare ale persona)ulu * Semn ' !at , pentru noua stare de sp r t a persona)ulu este monolo0ul de pe !2mp $n !are $( ap"r" dreptul la sen n"tate/ ;Cum s" tr" e(t da!" nu e(t l n (t tD<* Este apre! at de !e d n sat !are $ as!ult" tot t mpul d s!ursur le de dum n !" d m nea&a de la ' er"r a lu Io!an* ?n semn de respe!t# D n Vas les!u $ 'a!e d n lut portretul* O tr"s"tur" mportant" pe !are o su+l n a%" naratorul este d s mulareaMoromete o'er" un ade,"rat spe!ta!ol $n ep sodul $n !are ,rea s"1l p"!"leas!" pe Eupu tu sau $n ep sodul $n !are d s!ut" !u Tudor B"losu* Este apre! at pentru u(ur n&a !u !are# pr n ntermed ul l m+a)ulu # ese d n s tua& d ' ! le* Am2n" plata d"r lor ( pentru !" nu !rede !u ade,"rat $n puterea statulu # !ons der" !" p2n" la urm" statul !a real %a !" &"ran nu au +an ( atun! nu le ,a ma !ere d"r * Cred n&a $ntr1o lume !are ar putea e. sta '"r" +an $ ,a ' %drun! nat" p2n" la s'2r( tul romanulu * ? pla!e

s" o+ser,e lumea !are $l $n!on)oar" ( ast'el (t e !um s" se poarte !u ' e!are- pe Tudor B"losu ( pe ' ul a!estu a $ ron %ea%" !u ' e!are o!a% e# dar pe u0urlan $l tratea%" !u respe!t ( s mpat e# ar lu Co!o( l" $ apre! a%" ntel 0en&a* Spre deose+ re de persona)ul Ion al lu L , u Re+reanu# pentru &"ranul Moromete p"m2ntul nu este o o+ses e# el nu dore(te mult p"m2nt ! doar at2t !2t s" a +" d n !e tr" * S"n"tatea moral" nu $nseamn" pentru el a a,ea +an ! a putea tr" sen n# Moromete $( dore(te l n (tea !"m nulu ( pos + l tatea de a se +u!ura de m ! le +u!ur ale , e& * Drama lu $n!epe $n momentul $n !are o+ser," !" 'am l a nu $ $mp"rt"(e(te dealur le* Moromete nu este un &"ran o+ (nu t* Intel 0en&a# ron a ( umorul $l deose+es! de or !e persona) d n romanele anter oare !are tratea%" lumea rural"* El $nsu( este un s m+ol# '"r" s" ,rea# pentru s!3 m+"r le !are se produ! $n a!est un ,ers- pentru Moromete este mult ma mportant s" stea s" med te%e sau s" d s!ute pol t !" de!2t s" mun!eas!"* ?n romanul Ion a a,ea p"m2nt era s n0urul lu!ru !are !onta pentru un &"ran# de' nea personal tatea ( statutul $n !omun tate* ?n Morome& p"m2ntul nu ma $nseamn" +o0"& e# a,ere# putere# ! l +ertatea moral" a nd , dulu $n raportur le sale !u lumea# o'er ndu1 &"ranulu pos + l tatea de a !ontempla lumea ( de a med ta* Este un deal st a'lat $n !ontrad !& e !u no le s!3 m+"r ale so! et"& !are p2n" la urm" $l ,or $n, n0e- de( este !apa+ l s" p"!"leas!" autor t"& le nu ,a putea p"!"l ( stor a* Dup" 'u0a !elor do ' $n!epe s" $n&elea0" !" a 'ost , !t ma une lu% ( !" lumea pr etenoas" ( t mpul r"+d"tor nu e. st" de!2t $n !apul lu * Drama lu Moromete nu s" $n p erderea p"m2ntur lor ! $n destr"marea 'am l e sale# dar a!easta anun&" drama &"r"n m $n 0eneral* Dest nul s"u se ,a mod ' !a treptat dup" 'u0a +" e& lor# nu ,a ma lua parte la $nt2n r le d n ' er"r a lu Io!an# nu ,a ma ' ;!entrul un ,ersulu <# !um $l !ara!ter %ea%" n !ulae# rela& le !u 'am l a se ,or de0rada d n !e $n !e ma mult* Totu( # p2n" $n !l pa mor& $( su& ne !u t"r e p"rer le despre ade,"ratele ,alor ale , e& ( nu poate a!!epta !" e. st" o lume ma +un" de!2t !ea trad & onal"* ?n momentul $n !are moare# $ spune do!torulu - ;Domnule# eu totdeauna am dus o , a&" ndependent"F<# a' ema& e !are e.pr m" dealul ( ' lo%o' a sa*