Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ LA DISCIPLINA TEORIE ECONOMICĂ

2012-2013

TEORIE ECONOMICĂ I (MICROECONOMIE)

1. Identificaţi etapele de formare a teoriei economice ca ştiinţă şi descrieţi obiectul de studiu al teoriei

economice şi al părţilor componente ale acesteia.

2. Prezentaţi metodele de analiză microeconomică, explicaţi modelul economic şi aplicarea lui. Definiţi

şi clasificaţi legile şi interesele economice.

3. Definiţi şi caracterizaţi nevoile umane şi resursele economice. Interpretaţi conceptele de raritate şi cost

de oportunitate, explicaţi principiul alegerii raţionale.

4. Delimitaţi conceptual activitatea economică şi componentele acesteia. Apreciaţi rolul şi funcţiile

banilor în economie.

5. Identificaţi funcţiile şi scopurile specifice ale fiecărui agent economic. Ilustraţi fluxurile dintre agenţii

economici prin schema circuitului economic.

6. Apreciaţi caracteristicile definitorii ale bunurilor libere şi economice. Explicaţi noţiunea de „marfă”,

utilizînd trăsăturile acesteia.

7. Identificaţi subiectul şi obiectul proprietăţii şi explicaţi atributele raportului economic de proprietate.

Efectuaţi o descriere comparativă a formelor de proprietate şi a modalităţilor de reformare ale acestora.

8. Definiţi sistemele de organizare ale activităţii economice. Expuneţi caracteristicile definitorii ale

economiei naturale.

9. Prezentaţi premisele de apariţie ale economiei de schimb. Caracterizaţi economia de piaţă mixtă.

10. Efectuaţi o descriere comparativă a modelelor economiei contemporane.

11. Evidenţiaţi rolul şi funcţiile pieţei concurenţiale şi grupaţi pieţele în funcţie de diferite criterii.

12. Definiţi cererea şi oferta, prezentaţi grafic legea cererii şi a ofertei, demonstraţi influenţa factorilor

asupra cererii şi ofertei.

13. Explicaţi conceptul de elasticitate. Prezentaţi coeficienţii de elasticitate a cererii şi ofertei şi explicaţi

valoarea practică ale acestora.

14. Ilustraţi grafic situaţia de echilibru şi dezechilibru pe piaţa unui bun. Explicaţi consecinţele fixării

preţurilor şi introducerii impozitelor pe piaţa unui bun economic.

15. Delimitaţi conceptual utilitatea economică şi apreciaţi metodele de măsurare ale acesteia, demonstraţi

legaturile obiective definite de legea utilităţii marginale descrescânde şi influenţa acesteia asupra comportamentului consumatorului.

16. Reprezentaţi grafic curba de indiferenţă şi linia bugetară şi explicaţi legăturile funcţionale reprezentate

de acestea.Expuneţi metodele de calcul ale ratei marginale de substituire a bunurilor ş explicaţi sensul economic al acestui indicator.

17. Identificaţi condiţiile de optimizare a consumului de bunuri exprimate de echilibrul consumatorului,

interpretaţi grafic şi economic echilibrul consumatorului. Ilustraţi surplusul consumatorului şi semnificaţia acestuia.

18. Explicaţi funcţiile întreprinderii şi rolul întreprinzătorului în desfăşurarea procesului de producţie.

19. Caracterizaţi factorii de producţie. Definiţi funcţia de producţie şi particularităţile ei.

20. Identificaţi indicatorii productivităţii factorilor de producţie şi prezentaţi interconexiunile dintre

aceştea prin intermediul legii randamentelor neproporţionale; argumentaţi aplicarea acestor indicatori în activitatea agenţilor economici.

21. Identificaţi criteriul alegerii celei mai bune alternative de combinare a factorilor de producţie utilizând

izocuanta şi izocostul de producţie şi reprezentaţi grafic echilibrul producătorului.

22. Definiţi conţinutului costurilor şi explicaţi rolul acestora în comportamentul producătorului.

Clasificaţi costurile şi identificaţi relaţiile dintre diferite categorii de costuri.

23. Caracterizaţi evoluţia costurilor de producţie în perioadă scurtă de timp Reprezentaţi grafic şi

identificaţi legăturile dintre curbele costurilor totale, medii şi marginale.

24. Ilustraţi grafic evoluţia costurilor de producţie în perioadă lungă de timp, demonstraţi influenţa

acestora asupra deciziilor întreprinzătorului şi explicaţi semnificaţia economiilor de scară.

25. Apreciaţi rolul economic al profitului utilizând funcţiile şi formele acestuia. Identificaţi condiţiile de

maximizare a profitului întreprinzătorului şi demonstraţi semnificaţia pragului de rentabilitate utilizând reprezentarea grafică al acestuia.

26. Definiţi concurenţa şi apreciaţi rolul acesteia în dezvoltarea economică. Prezentaţi instrumentele şi

funcţiile concurenţei loiale. Apreciaţi metodele de protecţie a concurenţei utilizate în economia

contemporană.

27. Caracterizaţi comparativ pieţele după tipul de concurenţă, apreciind asemănările şi deosebirile între

pieţele cu concurenţă perfectă şi imperfectă, precum şi avantajele şi dezavantajele acestora.

28. Definiţi conceptul de preţ şi funcţiile acestuia. Caracterizaţi teoriile cu privire la preţ, dând o apreciere

proprie ale acestora.

29. Identificaţi trăsăturile de bază ale pieţei cu concurenţă perfectă. Ilustraţi grafic condiţiile de echilibru

ale firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă pe termen scurt şi lung.

30. Caracterizaţi piaţa cu structură de monopol. Ilustraţi grafic specificul adoptării deciziei de către

monopol privind cantitate de producţie şi preţul de realizare.

31. Explicaţi fenomenul discriminării prin preţ şi apreciaţi factorii care limitează puterea de monopol.

Estimaţi consecinţele economico-sociale ale monopolizării.

32. Apreciaţi comportamentul firmei pe piaţa cu concurenţă monopolistică în perioadă scurtă şi lungă de

timp.

33. Identificaţi trăsăturile de bază ale pieţei oligopoliste. Caracterizaţi modelele de comportament ale

firmelor pe piaţa oligopolistă.

34. Identificaţi particularităţile funcţionării pieţei factorilor de producţie. Stabiliţi condiţiile de luare a

deciziilor de către firmă privind achiziţionarea factorilor de producţie.

35. Caracterizaţi procesul de formare şi repartiţie a veniturilor factoriale. Apreciaţi problemele ce apar în

procesul de repartiţie primară şi secundară a veniturilor.

36. Explicaţi caracteristicile definitorii ale pieţei muncii. Apreciaţi rolul sindicatelor şi a patronatelor în

echilibrarea pieţei muncii.

37. Caracterizaţi comparativ diferite concepte şi teorii asupra salariului. Apreciaţi tipurile de salarii şi

sistemele de salarizare utilizate la întreprinderi.

38. Explicaţi esenţa economică a dobânzii şi a formelor ratei dobânzii. Apreciaţi factorii ce influenţează

mărimea rate dobânzii în economie.

39. Expuneţi conceptul rentei economice şi identificaţi cauzele apariţiei a diferitelor forme ale rentei.

40. Identificaţi particularităţile funcţionării pieţei funciare. Determinaţi preţul pământului şi a factorilor ce

îl influenţează.

TEORIE ECONOMICĂ II (MACROECONOMIE)

1. Formulaţi obiectul de studiu al Macroeconomiei şi apreciaţi problemele contemporane abordate în cadrul Macroeconomiei.

2. Explicaţi principiile sistemului de evidenţă a indicatorilor macroeconomici SCN, clasificaţi şi definiţi indicatorii macroeconomici.

3. Apreciaţi corelaţiile dintre indicatorii macroeconomici neţi şi bruţi, reali şi nominali.

4. Prezentaţi metodele de calcul ale indicatorilor macroeconomici de rezultate.

5. Definiţi principalele forme de venit la nivel macroeconomic.

6. Analizaţi structura consumului la nivel macroeconomic şi identificaţi factorii de influenţă.

7. Explicaţi tendinţele care există între evoluţia venitului şi a cheltuielilor pentru consum în baza legii lui Keynes şi a legii lui Engel.

8. Argumentaţi rolul investiţiilor în creşterea economică şi expuneţi criteriile de fundamentale a deciziei de a investi

9. Prezentaţi componentele şi factorii cererii agregate.

10. Expuneţi conceptul de ofertă agregată şi explicaţi factorii de influenţă asupra acesteia.

11. Apreciaţi condiţiile de stabilire a echilibrului şi dezechilibrului macroeconomic.

12. Expuneţi evoluţia teoriilor cu privire la rolul statului în economie.

13. Apreciaţi instrumentele, formele şi efectele intervenţiei statului în activitatea economică.

14. Caracterizaţi politicile macroeconomice promovate de stat şi clasificaţi obiectivele politicilor macroeconomice

15. Definiţi principale faze ale ciclurilor economice, obiectivele şi instrumentele politicilor anticiclice.

16. Identificaţi natura şi formele şomajului şi expuneţi indicatorii şomajului şi măsurile de prevenire ale şomajului.

17. Definiţi natura şi formele inflaţiei contemporane, identificaţi factorii şi cauzele inflaţiei.

18. Explicaţi corelaţia dintre creştere economică - şomaj – inflaţie cu ajutorul legii lui Okun şi curbei Philips, estimaţi costurile sociale şi economice ale şomajului şi inflaţiei.

19. Demonstraţi rolul monedei în economia contemporană prin funcţiile acesteia.

20. Structuraţi masa monetară după agregatele monetare şi apreciaţi cererea de monedă şi factorii determinaţi

21. Definiţi conţinutul politicii monetare, instrumentele şi funcţiile ei.

22. Apreciaţi specificul sistemului bancar în Republica Moldova şi argumentaţi rolul şi funcţiile băncii centrale şi a celor comerciale

23. Caracterizaţi acţiunile ca titluri de proprietate şi obligaţiunile ca surse de credit.

24. Explicaţi mecanismul de funcţionare a bursei de valori.

25. Prezentaţi structura şi funcţiile finanţelor publice.

26. Definiţi şi clasificaţi impozitele, distingeţi principiile impozitării şi apreciaţi legăturile funcţionale prezentate de curba Laffer.

27. Definiţi bugetul de stat şi caracterizaţi structura cheltuielilor şi a veniturilor bugetare.

28. Definiţi conceptele de creştere economică şi dezvoltare durabilă şi prezentaţi indicatorii utilizaţi în măsurarea acestora.

29. Evaluaţi indicatorii utilizaţi în măsurarea creşterii economice şi apreciaţi dinamica acestora în Republica Moldova .

30. Explicaţi acţiunea factorilor care determină creşterea economică.

31. Prezentaţi condiţiile de formare şi caracteristicile economiei mondiale contemporane.

32. Comparaţi teoriile ce stau la baza diviziunii internaţionale a muncii, apreciaţi tipurile de specializare internaţională.

33. Caracterizaţi comparativ economiile deschise mari şi mici şi arătaţi indicatorii care exprimă gradul de deschidere spre exterior a unei economii.

34. Caracterizaţi formele de manifestare ale globalizării

35. Caracterizaţi formele de integrare economică internaţională.

36. Expuneţi conţinutul comerţului mondial şi formele de manifestare ale acestuia.

37. Explicaţi ce este valuta şi cum se apreciază convertibilitatea acesteia.

38. Caracterizaţi piaţa valutară prin prisma specificităţii cererii şi ofertei de valută.

39. Prezentaţi cursul de schimb valutar şi a tipurilor sale, identificaţi factorii care modifică cursul de schimb.

40. Definiţi balanţa de plăţi externă şi structura acesteia.

SURSE BIBLIOGRAFICE

1. Angelescu, Coralia, ş.a. Economie / ASE, Catedra de economie şi politici economice. – Ed. a 7-a, rev. –

Bucureşti: Editura Economică, 2005.- 376 p.

2. Angelescu, Coralia, ş.a. Economie: aplicaţii / ASE, Catedra de economie şi politici economice. – Ed. a 5-

a, rev. – Bucureşti: Editura Economică, 2005.- 312 p.

3. Bucur, Ion. Bazele macroeconomiei /Bucureşti: Editura Economica, 1999.-238 p.

4. Ciucur, Dumitru. Economie: Manual universitar. - Bucureşti: Editura Economică, 2001.-736 p.

5. Ciucur, Dumitru. Economie: Manual universitar. - Bucureşti:Editura Economică,2001.- 736 p.

6. Dobrota, Niţa. Economie politică: O tratare unitara a problemelor vitale ale oamenilor. - Bucureşti:Editura Economica,1997.-591 p.

7. Doltu, Claudiu. Economie (microeconomie şi macroeconomie)/ ASE Bucureşti.-Buc.: Ed. ASE, 2004.- 301 p.

8. Doltu, Claudiu. Economie (microeconomie şi macroeconomie).- Buc.: Ed. ASE, 2004.-301 p.

9. ECO. Editorial economic săptămânal – Chişinău.

10. Economie / ASE, Catedra de economie şi politici economice. – Ed. a 7-a, rev. – Bucureşti: Editura Economică, 2005.- 376 p.

11. Economie: aplicaţii / ASE, Catedra de economie şi politici economice. – Ed. a 5-a, rev. – Bucureşti:

Editura Economică, 2005.- 312 p.

12. Moldovanu, Dumitru. Teorie de teorie economică -Chişinău: Arc, 2006.- 432 p.

13. Moldovanu, Dumitru. Curs de teorie economică - Chişinău:Arc, 2006.- 432 p.

14. Pârvuţoiu, Ion. Macroeconomie: Curs universitar.- Bucureşti: Era, 2001.- 354 p.

15. Pârvuţoiu, Ion. Microeconomie: Curs universitar. -Bucureşti: Era, 2001.-345 p.

16. Prahoveanu, Eugen. Fundamente de teorie economică (Essential economics)/Un-tea Româno- Americană.-Ed. a IV-a revăzută.-Bucureşti:Sylvi,2000.-319 p.

17. Tomşa, Aurelia; Pâşchina, Tatiana. Macroeconomie: Teste şi probleme.-Chişinău: ASEM, 1998.-120 p.

18. Zbârciog V. Macroeconomie. – Chişinău, 1998.

19. Zbârciog, Valeriu. Coordonata microeconomică a vieţii umane: Probleme. Soluţii. - Chişinău:

Ştiinţa,2001.-208 p.