Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de tiine Agricole i Medicina Veterinar Departamentul: tiine Economice Programul de studii: Inginerie i Management n Alimentaie Pu lic i Agroturism

!EMA!I"A PE#!$U E%AME#U& DE &I"E#'( A#U& U#IVE$)I!A$ *+,,-*+,* I. MA#A/EME#!

,. 0U#"'II&E MA#A/EME#!U&UI I A&E 1#!$EP$I#DE$II 1# !U$I)M Funciile managementului - Funcia de previziune - Funcia de organizare - Funcia de coordonare - Funcia de control - Funcia de antrenare i leadership Funciile ntreprinderilor - Funcia de producie - Funcia de comercial - Funcia financiar-contabil - Funcia de personal - Funcia de cercetare-dezvoltare *. )!$A!E/II PE#!$U 0U$#I2A$EA )E$VI"II&3$ Efectele sezonalitii Indicatorii sezonalitii Reducerea sezonalitii 4. A#A&I2A I I#!E$P$E!A$EA I#DI"A!3$I&3$ DE 3"UPA$E Efectele neocuprii Indicatorii de ocupare Creterea gradului de ocupare 5. I#DI"A!3$I DE EVA&UA$E A PE$03$MA#E&3$ A"!IVI!AII !U$I)!I"E Indicatorii investiiei Indicatorii volumului de activitate Indicatorii de cheltuieli Indicatorii de rentabilitate 6. 7IE&D MA#A/EME#! Conceptul de ield management !plicabilitatea ield management !vanta"ele aplicrii ield management 8. MA#A/EME#!U& 0I#A#"IA$ A& A"!IVI!A!II DE !U$IM

Conducerea prin bugete Conceptul de politic de pre n turism Importana politicii de pre #ehnici de stabilire a tarifului de camer - #ehnica miimi - Formula lui $ubbart %rincipiile &pentru toi' #ehnici de stabilire a preurilor meniurilor Conceperea meniurilor

9. "A&I!A!EA )E$VI"II&3$ !U$I)!I"E Efectele calitii serviciilor turistice Estimarea calitii serviciilor turistice Creterea calitii serviciilor turistice

II.

!U$I)M $U$A&

() #urismul ca fenomen economic* premise+ definirea conceptelor+ cone,iuni cu alte discipline i forme de turism -) #urismul n conte,tual dezvoltarii durabile) Relaia turism rural . dezvoltare rural durabil /) Formele principale i derivate ale turismului 0dup 12#3) 4) Factorii ce determin dezvoltarea turismului) 5) 6ezvoltarea turismului n Europa i Rom7nia) 8) Rolul i locul turismului n economiile naionale) 9) #urismul ca activitate economic a sectorului teriar) :) #urismul . mi"loc de valorificare a resurselor naturale) ;) #urismul . mi"loc de valorificare a resurselor antropizate) (<) #urismul rural+ agroturismul) (() Forme sau tipuri de turism rural- #urismul ecologic= #urismul cultural= #urismul religios= #urismul sportiv= #urismul de aventur+ etc) (-) Componentele turismului rural) (/) 6efinirea produsului turistic+ gama turistic) (4) >erviciile turistice . coninutul i structura prestaiei turistice) (5) >erviciile turistice de baz*serviciile de cazare= serviciile de alimentaie= serviciile de transporturi turistice= (8) >erviciile turistice suplimentare* serviciile de informare= serviciile de intermediere= servicii cu caracter cultural-artistic= servicii cu caracter sportiv= servicii financiare= alte servicii turistice suplimentare) (9) 6efinirea noiunilor* cerere turistic+ consum turistic motivaie turistic) (:) Cererea de turism n Europa) (;) %articularitile cererii de turism -<) %rincipalii indicatori ai circulatiei turistice) -() Elasticitatea cererii de servicii turistice in functie de venit= --) Elasticitatea cererii de servicii turistice in functie de pret=

-/) >ezonalitatea activitatii turistice* definirea conceptului de sezonalitate= cauzele sezonalitatii= metode de determinare a sezonalitatii= solutii pentru prelungirea sezonului turistic) -4) Indicatori de eficienta economica a turismului= -5) Elaborarea proiectelor de dezvoltare turistic n mediul rural) III.a "3#!A:I&I!A!E ,. EVA&UA$EA PA!$IM3#IU&UI ()() ?ecesitatea i coninutul evalurii patrimoniului ()-) %reurile folosite n evaluarea patrimoniului ()/) 2omentele evalurii patrimoniului ()4) Reevaluarea patrimoniului economic *. "3#!A:I&I!A!EA "API!A&U$I&3$ -)() Rolul+ coninutul i structura capitalurilor -)-) Contabilitatea capitalul social -)/) Contabilitatea primelor legate de capital -)4) Contabilitatea rezervelor din reevaluare -)5) Contabilitatea rezervelor -)8) Contabilitatea aciunilor proprii -)9) Contabilitatea rezultatului e,erciiului -):) Contabilitatea rezultatului reportat -);) Contabilitatea provizioanelor aferente capitalurilor -)(<) Contabilitatea mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni -)(() Contabilitatea creditelor bancare pe termen mediu i lung -)(-) Contabilitatea datoriilor care privesc imobilizrile financiare -)(/) Contabilitatea altor mprumuturi i datorii asimilate 4. "3#!A:I&I!A!EA A"!IVE&3$ IM3:I&I2A!E /)() Coninutul i structura activelor imobilizate /)-) Contabilitatea imobilizrilor necorporale /)/) Contabilitatea imobilizrilor corporale /)4) Contabilitatea imobilizrilor n curs /)5) Contabilitatea imobilizrilor financiare /)8) Contabilitatea a"ustrilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor imobilizate 5. "3#!A:I&I!A!EA A"!IVE&3$ "I$"U&A#!E 4)() Caracterizarea general a stocurilor i a produciei n curs de e,ecuie 4)-) Evaluarea stocurilor i a produciei n curs de e,ecuie 4)/) Contabilitatea materiilor prime 4)4) Contabilitatea materialelor consumabile 4)5) Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar 4)8) Contabilitatea produciei n curs de e,ecuie 4)9) Contabilitatea produselor 4):) Contabilitatea stocurilor aflate la teri

4);) Contabilitatea animalelor 4)(<) Contabilitatea mrfurilor 4)(() Contabilitatea ambala"elor 4)(-) Contabilitatea a"ustrilor pentru deprecierea stocurilor 4)(/) Contabilitatea investiiilor financiare pe termen scurt 4)(4) Contabilitatea valorilor de ncasat 4)(5) Contabilitatea operaiilor efectuate prin conturile bancare 4)(8) Contabilitatea decontrilor n numerar 4)(9) Contabilitatea altor valori de trezorerie 4)(:) Contabilitatea acreditivelor 4)(;) Contabilitatea avansurilor de trezorerie 4)-<) Contabilitatea a"ustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 6. "3#!A:I&I!A!EA DE"3#!($I&3$ "U !E$'II 5)() >tructura general a creanelor i datoriilor 5)-) Contabilitatea decontrilor cu furnizorii si clienii 5)/) Contabilitatea decontrilor cu personalul i cu bugetele de asigurri si protecie social 5)4) Contabilitatea decontrilor cu bugetul statului 5)5) Contabilitatea decontrilor cu debitorii i creditorii diveri 5)8 Contabilitatea a"ustrilor pentru deprecierea creanelor 8. "3#!A:I&I!A!EA ";E&!UIE&I&3$ I VE#I!U$I&3$ 8)() >tructura cheltuielilor i veniturilor n contabilitatea financiar 8)-) Contabilitatea cheltuielilor 8)/) Contabilitatea veniturilor III. ADMI#I)!$A$EA 0I#A#"IA$( A A0A"E$II ,) "API!A&U$I&E E%P&3A!A!IEI A/$I"3&E Coninutul i structura capitalului ntreprinderii Forme de materializare i surse de constituire a capitalului *. P&A)AME#!E&E DE "API!A& PE !E$ME# &U#/ Fundamentarea procesului investiional - Coninutul i structura investiiilor = - Elemente financiare ale investiiei = - %rocesul investiional i flu,urile de numerar ale unei investiii = - 6ecizia de investiii i criterii caracteristice = - Resurse de finanare a investiiilor = !mortizarea capitalului imobilizat al e,ploataiei agricole - %roblematica amortismentului i implicaiile lui financiare= - Elementele sistemului de amortizare i sisteme de amortizare = - Repartizarea pe trimestre a amortismentului programat i recalcularea acestuia = Finanarea reparaiilor capitale ale e,ploataiei agricole

4. P&A)AME#!E&E DE "API!A& PE !E$ME# )"U$! !ctive circulante - !ctive circulante+ coninut i structur = - ?ecesarul de fond de rulmrent = - @estiunea valorilor realizabile pe termen scurt = Finaarea activelor circulante - Fond de rulment= pasive din e,ploatare= credite bancare pe termen scurt = 4) P$30I!U& )I )!$U"!U$A 0I#A#"IA$A A I#!$EP$I#DE$II %reviziunea profitului = Rezultatul e,erciiului financiar = Fiscalizarea profitului Repartizarea profitului i politica de dividende = :I:&I3/$A0IE MA#A/EME#! () >tnciulescu+ @)+ @abriela Aigu 0(;;;3+ Tehnica operaiunilor de turism+ Editura !l BecC+ Bucureti= -) ?i+ D)+ @ina Ionela Butnaru 0-<<83+ Gestiune hotelier. Curs. Aplicaii. Grile+ Ed) #ehnopress+ Iai= /) 1EFallon+ 2) F)+ 6) @) Ruthenford 0-<<93+ Hotel Management and Operations+ Gile + ?eH Ferse = !U$I)M $U$A& () 2ihai+ @h)+ -<<; Economia turismului rural) >uport de curs+ Ed) !cademicpress+ Clu"-?apoca -) Iucrari practice Bazele turismului /) Bold+ I)+ Buciuman+ E)+ 6rghici+ 2)+ -<</+ >paiul rural+ Ed) 2irton+ #imioara 4) @here+ 2arinela+ -<</+ !groturism+ Ed) Risoprint+ Clu"-?apoca 5) @here+ 2arinela+ Culda+ >idonia+ -<<<+ #urism rural+ Ed) Risoprint+ Clu"-?apoca 8) 2inciu+ Rodica+ -<<4+ Economia turismului+ Ed) Jranus+ Bucureti 9) >tana+ 6oina+ >tana+ ?icoleta+ -<<<+ #urism rural) Curs+ Ed) !cademic%ress+ Clu"-?apoca :) >tana+ 6oina+ >tana+ ?icoleta+ -<<<+ #urism rural) Curs) %artea a II-a+ Ed) !cademic%ress+ Clu"-?apoca ;) >tnciulescu+ @abriela+ Fugnaru+ Ion+ 6nu+ -<<8+ !nimaia i animatorul n turism+ Ed) Jranus+ Bucureti (<) Aigu+ @abriela+ -<<5+ Etica afacerilor n turism+ Ed) Jranus+ Bucureti) "3#!A:I&I!A!E () 2ati 6) i col) . Bazele contabilitii) !specte teoretice i practice+ Editura !lma 2ater+ Clu"?apoca+ -<<5 -) %antea I)%)+ Bodea @he) . Contabilitatea Financiar actualizata la >tandardele Europene+ Editura Intelcredo+ 6eva+ -<<5 /) %7ntea I)%)+ Bodea @he) . Contabilitatea financiar rom7neasc conform cu 6irectivele Europene+ Editura Intelcredo - Ediia a III a+ 6eva+ -<<:

4) %op !) . Contabilitatea Financiar Rom7neasc armonizat cu 6irectivele contabile europene i >tandardele internaionale de contabilitate+ Editura Intelcredo+ 6eva+ -<<5) %antea I)%)+ Bodea @he) . Contabilitatea Financiar rom7neasc conform cu 6irectivele Europene+ Editura Intelcredo+ 6eva+ -<(< 8) K K K Iegea Contabilitii nr):-L(;;(+ revizuit i actualizat 9) K K K Iegea nr 59(L-<</ -Codul Fiscal actualizat cu modificarile i completrile ulterioare

ADMI#I)!$A$EA 0I#A#"IA$( A A0A"E$II () Bran+ %)+ 0-<</3+ Finanele ntreprinderii + Editura Economic+ Bucureti= -) 6ragot+ D) 0coordonator3+ 0-<<53+ !bordri practice n finanele firmei+ Editura Irecson+ Bucureti= /) ?istor+ I)+ 0-<<<3+ Finanele ntreprinderii) Iucrri practice+ Editura Risoprint+ Clu"-?apoca= 4) ?istor+ I) + 0-<<43+ #eorie si practic n finanarea ntreprinderilor+ Editura Casa Crii de Mtiin+ Clu" ?apoca= 5) >tancu+ I)+ 0-<</3+ Finane 0volumul (+ - i /3+ Editura Economic+ Bucureti= 8) KKK Iegea privind Codul Fiscal+ nr 59(L-- decembrie -<</+ publicata in 2onitorul 1ficial al Romaniei+ %artea I+ nr ;-9L-/ decembrie -<</ 0cu modificarile ulterioare3 =

M3DA&I!A!EA DE #3!A$E A $E2U&!A!E&3$ Ia e,amenul scris de licen studenii vor primi pentru fiecare disciplin 0studenii vor opta pentru una disciplinele* Contabilitate sau !dministrarea financiar a afacerii3 din cadrul tematicii e,amenului de licen subiecte structurate astfel* - (5 ntrebri gril pentru fiecare disciplin ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8 puncte= - - ntrebri deschise din planul tematic al fiecrei discipline))))))))))))))))))))))))))))/ puncte= - oficiu)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))( punct= ?ota final a e,amenului de licen va reprezenta media aritmetic a notelor obinute la fiecare dintre cele / discipline+ e,primat n not ntreag) V dorim spor la nvat si succese depline la aceast sesiune de e<amen= %reedinte comisie licen+ Conf) 6r) Feli, !rion