Sunteți pe pagina 1din 7

ANALIZATORI

1. 2. 3. . &. '. (. +. 1.

Globul ocular: generaliti. Sclerotica. Corneea. Coroi!a "ro"riu#$i%. Zona ciliar. Iri%ul. )ng*iul iri!o#cornean. Retina: ,e-ce"tat %tructur .i /a%culari$aie0. Retina: %tructur.

12. Retina: /a%culari$aie. 11. Cri%talinul. 12. Zonula lui Zinn. 13. Ca3era anterioar a globului ocular. 1 . Circulaia u3orii a"oa%e. 1&. Ca3era "o%terioar a globului ocular .i cor"ul /itro%. 1'. 4a%culari$aia globului ocular ,e-ce"tat retina0. 1(. Iner/aia globului ocular. 1+. Ca"%ula lui Tenon. 11. 5u.c*ii e-trin%eci ai globului ocular ,e-ce"tat aciune6 iner/aie0. 22. 5u.c*ii e-trin%eci ai globului ocular: iner/aie .i aciune. 21. Con7uncti/a ,e-ce"tat /a%culari$aie .i iner/aie0. 22. Con7uncti/a: /a%culari$aie .i iner/aie. 23. A"aratul lacri3al: glan!a lacri3al. 2 . A"aratul lacri3al: cile lacri3ale. 2&. 8a/ilionul urec*ii e-terne: 3or9ologie e-tern. 2'. 8a/ilionul urec*ii e-terne: %tructur anato3ic6 /a%culari$aie .i iner/aie.

2(. Con!uctul au!iti/ e-tern: !irecie6 curburi6 !i3en%iuni6 ra"orturi.

1. 2. 3. . &. '. (. +. 1.

Con!uctul au!iti/ e-tern: %tructur anato3ic6 /a%culari$aie .i iner/aie. Ca%a ti3"anului: "eretele lateral: i3aginea oto%co"ic a 3e3branei ti3"aniee. Ca%a ti3"anului: "eretele 3e!ial. Ca%a ti3"anului: "eretele anterior .i %u"erior. Ca%a ti3"anului: "eretele "o%terior .i in9erior. O%cioarele urec*ii 3e!ii: !e%criere 3or9ologic. O%cioarele urec*ii 3e!ii: articulaiile6 liga3entele .i 3u.c*ii ata.ai lor. ;i/i$iunea to"ogra9ic a ca%ei ti3"anului. Antrul 3a%toi!ian .i a!itu%#ul a! antru3.

12. Celulele 3a%toi!iene .i "rinci"iile anato3ice ale tre"anaiei 3a%toi!iene. 11. Tuba au!iti/: 3or9ologie6 traiect6 ra"orturi. 12. Tuba au!iti/: %tructur anato3ic: rolul ei <n /entilaia urec*ii 3e!ii 13. 5elcul o%o%. 1 . 5elcul 3e3brano% ,e-ce"tat organul lui Corti0. 1&. Organul lui Corti. 1'. 4e%tibulul o%o%. 1(. 4e%tibulul 3e3brano% .i 9or3aiunile %ale rece"toare. 1+. Canalele %e3icirculare o%oa%e. 11. Canalele %e3icirculare 3e3branoa%e .i 9or3aiunile lor rece"toare.

SISTEMUL NERVOS CENTRAL I


1. Si%te3ul ner/o%: noiuni generale .i 9ilogenie. 2. Si%te3ul ner/o%: ontogenie ,noiuni0. 3. ;e$/oltarea e3briologic a 3!u/ei %"inrii. . 5!u/a %"inrii: generaliti .i 3or9ologie e-tern. &. 5!u/a %"inrii: ra"orturi: to"ogra9ie /ertebro#3e!ular. '. <n/eli.urile 3eningeale ale 3!u/ei %"inrii. (. Structura ner/ilor %"inali. +. Structura 3!u/ei %"inrii: %ub%tana cenu.ie ,generaliti0. 1. Coarnele ,coloanele0 anterioare ale 3!u/ei %"inrii. 12. Coarnele ,coloanele0 "o%terioare ale 3!u/ei %"inrii. 11. Sub%tana inter3e!iar ,/egetati/0 a 3!u/ei %"inrii. 12. Structura 3!u/ei %"inrii: %ub%tana alb ,generaliti0. 13. =a%ciculele !e a%ociaie inter%eg3ental ale 3!u/ei. 1 . =a%ciculele 3e!ulare a%cen!ente: generaliti: =a%ciculele %"ino#bulbare. 1&. =a%ciculele %"ino#tala3ice. 1'. =a%ciculele %"ino#cerebeloa%e. 1(. =a%ciculele /egetati/e ale 3!u/ei %"inrii. 1+. =a%ciculele cortico#%"inale ,"ira3i!ale0 ale 3!u/ei %"inrii. 11. =a%ciculele e-tra"ira3i!ale ale 3!u/ei %"inrii. 22. 5!u/a %eg3entar .i 3!u/a %u"ra%eg3entar: la3ele 3e!ulare R>?>;:

%i%te3ul analge$ic 3e!ular.


21. Trunc*iul cerebral: generaliti6 eta7e: 9aa antero#lateral a bulbului ra*i!ian. 22. =aa antero#lateral a "unii .i 3e$ence9alului6 23. =aa "o%terioar a trunc*iului cerebral ,e-ce"tat "lan.eul /entriculului I40. 2 . 4entriculul I4: generaliti: "lan.eu. 2&. 4entriculul I4 ,e-ce"tat "lan.eul0. 2'. Sub%tana cenu.ie a trunc*iului cerebral: generaliti6 9actorii cau$ali !e

9rag3entare .i bul/er%are a ace%teia.

1.

Nucleii ec*i/aleni ai trunc*iului cerebral cu originea <n coarnele ,coloanele0 3e!ulare anterioare. Nucleii ec*i/aleni ai trunc*iului cerebral cu originea <n coarnele ,coloanele0 3e!ulare "o%terioare .i %ub%tana inter3e!iar ,/egetati/0 a 3!u/ei. Nucleii "ro"rii ai trunc*iului cerebral ,e-ce"tat cone-iunile lor0. Cone-iunile nucleilor oli/ari bulbari. Cone-iunile nucleilor gracili%6 cuneatu% .i cuneatu% acce%or. Cone-iunile nucleilor "ro"rii ai "unii. Cone-iunile nucleului ro.u 3e$ence9alic. Cone-iunile %ub%tanei negre 3e$ence9alice. Cone-iunile nucleilor "ro"rii 3e$ence9alici ,e-ce"tat %ub%tana neagr .i nucleul ro.u0.

2.

3. . &. '. (. +. 1.

12. Tectul 3e$ence9alic: 3or9ologie e-tern .i %tructur. 11. Cone-iunile coliculilor c/a!rige3eni %u"eriori. 12. Cone-iunile coliculilor c/a!rige3eni in9eriori. 13. =or3aiunea reticular a trunc*iului cerebral: generaliti6 i3"ortan 9uncional6

cla%i9icarea 3or9o#9uncional a nucleilor reticulai.


1 . Cone-iunile nucleilor reticulai ai trunc*iului cerebral. 1&. Sub%tana alb a trunc*iului cerebral: cile a%cen!ente. 1'. Sub%tana alb a trunc*iului cerebral: cile !e%cen!ente. 1(. Cile !e a%ociaie a trunc*iului cerebral: 9a%ciculul tala3o#oli/ar ,9a%ciculul

central al calotei0.
1+. Cile !e a%ociaie a trunc*iului cerebral: ban!eleta longitu!inal "o%terioar

,9a%ciculul longitu!inal 3e!ial0.


11. Cerebelul:generaliti63or9ologie e-tern ,e-ce"tat 9<%uraie .i lobulaie06 ra"orturi. 22. Cerebelul: 9<%uraie .i lobulaie: !i/i$iune 9<logenetic. 21. Cerebelul: %tructur ,%ub%tana alb .i cenu.ie0. 22. Cone-iunile ar*icerebelului. 23. Cone-iunile "aleocerebelului. 2 . Cone-iunile neocerebelului.

SISTEMUL NERVOS CENTRAL II


1. 2. 3. . &. '. (. +. 1.

>nce9alul: generaliti6 !i/i$iunea6 ontogene$ ,noiuni0. Tala3u%ul: ,%tratul o"tic0: generaliti: 9eele /entriculare ,3or9ologie .i ra"orturi0. Tala3u%ul: ,%tratul o"tic0: 3or9ologie .i ra"orturi ,e-ce"tat 9eele /entriculare0. Tala3u%ul: ,%tratul o"tic0: con%tituie6 !i/i$iune ,gru"ele nucleare0. Cone-iunile tala3u%ului <n an%a3blu. Cone-iunile nucleilor reticulai6 anteriori .i 3e!iali ai tala3u%ului. Cone-iunile nucleilor laterali .i "o%teriori ai tala3u%ului. >"itala3u%ul: 3or9ologie e-tern6 %tructur .i cone-iuni. 5etatala3u%ul: 3or9ologie e-tern6 %tructur .i cone-iuni. .:

12. Regiunea %ubtala3ic: a.e$are6 ra"orturi6 %tructur6 cone-iuni. 11. @i"otala3u%ul: generaliti6 li3ite6 ra"orturi6 3or9ologie e-tern. 12. Structura *i"otala3u%ului: %ub%tana alb6 %ub%tana cenu.ie ,nuclei0. 13. @i"otala3u%ul: a9erentele corticale6 "lun%en$onale .i o"tice: rolul lor 9uncional. 1 . A9erentele *i"otala3u%ului ,e-ce"tat a9erentele corticale6 "luri%en$oriale .i

o"tice0.
1&. @i"otala3u%ul: e9erenele a%cen!ente 1'. @i"otala3u%ul: e9erenele !e%cen!ente. 1(. @i"otala3u%ul: e9erenele *i"o9i$are .i cone-iunile intra*i"otala3ice. 1+. 4entriculul III ,!ience9alic0: generaliti6 a.e$are6 co3unicri6 "An$a coroi!ianA .i

"le-urile coroi!e6 "eretele %u"erior.


11. 4entriculul III ,!ience9alic0: "ereii anterior6 in9erior .i "o%terior. 22. Telence9alul: generaliti6 e3i%9erele cerebrale6 3or9ologie e-tern6 .anuri

interlobare .i lobi.
21. >3i%9erele cerebrale: lobii 9rontal .i te3"oral ,li3ite6 .anuri .i giru%uri0. 22. >3i%9erele cerebrale: lobii te3"oral .i occi"ital ,li3ite6 .anuri .i giru%uri0. 23. >3i%9erele cerebrale: lobul li3bic .i lobul in%ulei.

1.

Ganglionii ba$ali: generaliti: nucleul cau!at ,3or9ologie e-tern6 ra"orturi6 %tructur0. Nucleul lenticular .i clau%tru3: 3or9ologie e-tern6 ra"orturi6 %tructur. Cone-iunile nucleului cau!at. Cone-iunile nucleului lenticular. Rinence9alul: 3or9ologie. Cone-iunile rinence9alului. Sub%tana alb a e3i%9erelor cerebrale ,e-ce"tat 9or3aiunile co3i%urale0. Cor"ul calo%. Trigonul cerebral .i co3i%urile albe ale telence9alului.

2. 3. . &. '. (. +. 1.

12. Corte-ul cerebral: %tructur ,noiuni0: cA3"uri .i arii corticale. 11. 4entriculii laterali ,telence9alici0: generaliti6 a.e$are6 "oriuni6 "relungirea

9rontal.
12. 4entriculii laterali ,telence9alici0: r%"Antia /entricular6 "An$a coroi!ian .i

"le-ul coroi!6 "relungirea occi"ital.


13. 4entriculii laterali ,telence9alici0: "relungirea te3"oral. 1 . Cile %en%ibilitii tactile. 1&. Cile %en%ibilitii ter3o#alge$ice. 1'. Cile %en%ibilitii "ro"ioce"ti/e. 1(. Cile %en%ibilitii interoce"ti/e .i calea %en$iti/ trige3inal. 1+. Cile /i$uale ,o"tice0. 11. Cile gu%tati/e. 22. Cile au!iti/e ,acu%tice0. 21. Cile /e%tibulare. 22. Cile ol9acti/e. 23. Cile cortico#%"inale ,"ira3i!ale0. 2 . Cile cortico#nucleare ,9a%ciculul geniculat0. 2&. Cile cortico#oculo#ce9alo#gire. 2'. Circuitele re/erberante ale corte-ului cerebral. 2(. Cile 3otorii e-tra"ira3i!ale.