Sunteți pe pagina 1din 27

S.C.

ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar : Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

MEMORIU INSTALATII ELECTRICE

Documentatia trateaza instalatiile electrice interioare aferente lucrarilor de reabilitare, extindere si dotare a unei cladiri din zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept centru pentru tineret si este intocmita in conformitate cu urmatoarele acte normative: Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c. c - I20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului - PE 107/95 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice - I18/1-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si industriale - SR HD 60364-4-41:2007 ; SR HD 60364-4-41:2007/C91;2008 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice - C 56 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente - L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca - L 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor - NP-061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realiza conform solutiei stabilite prin avizul de racordare ce va fi solicitat de beneficiar furnizorului de energie electrica. Obtinerea avizelor de racordare la retelele de curenti slabi (internet, telefonie, CaTv) este in sarcina beneficiarului. Distributia interioara a energiei electrice se va realiza de la tabloul general amplasat la parter prin circuite electrice la consumatori, respectiv prin coloane electrice la tablourile principale de distributie: TD parter, TD etaj, TD centrala termica. Automatizarea centralei termice nu face obiectul prezentei documentatii. Puterile, instalata si absorbita, sunt dupa cum urmeaza: Pi = 60,0 kW Pc= 42,0 kW S-au prevazut urmatoarele instalatii: 1.Iluminat normal si prize Iluminatul se va realiza cu corpuri cu protectie normala sau protejata in functie de incadrarea incaperilor, echipate cu lampi fluorescente tubulare sau circulare. Iluminatul salii de spectacol se va realiza cu corpuri ornamentale montate pe plafon, respectiv cu aplice montate pe pereti. Iluminatul general al scenei se va realiza cu corpuri de iluminat tip pendul echipate cu lampi cu halogenuri metalice. 1 - I7-02

Pentru situatiile in care este necesar un iluminat suplimentar s-au prevazut prize pe peretii laterali ai scenei, respectiv pe peretii laterali ai salii, la care se vor putea alimenta diverse proiectoare de iluminat mobile. Comanda iluminatului salii de spectacole si a scenei se va realiza din doua puncte, respectiv din cabina de proiectie si din zona scenei. Prizele vor fi bipolare, cu contact de protectie, in executie normala sau protejata in functie de categoria incaperilor. Circuitele electrice se vor realiza cu cablu de cupru CYY F montat aparent pe pat de cabluri peste plafonul fals, respectiv ingropat ( protejat in tub IPEY ) prin elementele de constructie incombustibile ale cladirii ( planseu beton, sapa pardoselii, tencuiala peretilor de zidarie ). 2. Iluminat de siguranta Cladirea va fi prevazuta cu urmatoarele tipuri de iluminat de securitate - iluminat de evacuare tip 3 realizat cu corpuri echipate cu baterie locala cu dispozitiv automat de comutare (luminobloc) ce se vor monta deasupra fiecarei usi care a fost planificata sa fie utilizata in situatii de urgenta , pe traseul scarilor de evacuare, la fiecare schimbare de directie sau de nivel, langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului. - iluminat de circulatie realizat cu corpuri echipate cu LED-uri si montate in contratreptele salii de spectacole. Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica a acestui tip de iluminat in cazul intreruperii alimentarii normale s-a prevazut o sursa UPS amplasata in cabina de proiectie. - iluminat hidranti interiori de incendiu realizat cu corpuri de tip cu baterie locala cu dispozitiv automat de comutare (luminobloc), ce se vor monta deasupra acestora, la minim 1,5 metri distanta. - iluminat pentru continuarea lucrului in centrala termica realizat cu lampi fluorescente echipate cu kit de siguranta 3. Instalatii de curenti slabi Se va asigura distributie interioara Tv de la firida de curenti slabi la prizele Tv proiectate, realizata cu cablu coaxial montat aparent pe pat de cabluri, respectiv ingropat prin tencuiala peretilor de zidarie ( protejat in tub IPEY ). MASURI DE PROTECTIA MUNCII Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor prin atingere directa se va asigura: izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din circuitele curentilor de lucru utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator locului de amplasare amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice Protectia impotriva tensiunilor accidentale prin atingere indirecta se realizeaza prin legarea la nul de protectie schema TN S ca masura principala si prin legare la priza de pamant, respectiv prin dispozitive diferentiale de protectie ca masuri suplimentare. In acest scop se va prevedea o retea de conductori de nul de protectie din conducta de cupru FY de la bara de nul a tablourilor de distributie la orice parte metalica a instalatiei electrice care in mod normal nu este sub tensiune , dar printr-un defect de izolatie poate capata un potential periculos (contactele de protectie ale prizelor, carcasele metalice ale corpurilor de iluminat si a consumatorilor de forta, tubulatura metalica de protectie a conductelor, carcasa metalica a tablourilor de distributie electrica etc.). Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de lucru schema TN S si va fi protejat pe tot parcursul sau pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele active. Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine atmosferica, conform prevederilor I 202000, cladirea va fi prevazuta cu o instalatie de protectie impotriva trasnetului de nivel III (normal) ce se va executa cu conductor de captare cu dispozitiv de amorsare si un conductor de coborare la priza de pamant comuna cu instalatia electrica. 2

Rezistenta de dispersie maxima a prizei de pamant va fi de 1 ohm. Priza de pamant se va realiza prin inglobarea in fundatie pe intreg conturul cladirii a unei platbande Ol-Zn 40x4 imbinata prin sudura pentru asigurarea unei bune continuitati electrice (2 cordoane de sudura de lungime totala de 80 mm si grosime de 3 mm). De la aceasta se vor suda platbande Ol-Zn 40 x4 ce vor iesi din fundatie in dreptul blocului de masura si protectie BMPT, a coborarii de la instalatia de protectie impotriva trasnetului, a centurii din platbanda Ol Zn 25x4 din centrala termica si in dreptul firidei de curenti slabi. Inainte de turnarea betonului in fundatii si structuri, executantul prizei si beneficiarul trebuie sa intocmeasca procesul verbal de lucrari ascunse din care sa rezulte ca s-au executat in mod corespunzator contactele. Daca prin masurare rezulta Rd> 1 ohm se vor adauga electrozi Ol-Zn 21/2 si L=3 metri uniti prin platbanda Ol-Zn 40x4 si montati in pamant, la minim 0,8 metri de la cota terenului amenajat si la minim 1,5 metri de fundatia cladirii. Toate legaturile la priza de pamant se vor realiza prin intermediul ecliselor de separatie. Nu se vor efectua goluri sau spargeri prin elementele de rezistenta ale cladirilor. Instalatiile electrice se vor realiza numai de instalatori autorizati si se vor utiliza numai materiale si echipamente electrice omologate, respectandu-se indicatiile de montaj,exploatare si protectie ale furnizorilor. La montaj se vor respecta toate normele de PM si PCI in vigoare precum si reglementarile normativului P118/99(cu privire la siguranta la foc) si ale urmatoarelor legi: L10/95(cu privire la calitatea in constructii) si L137/95(cu privire la protectia mediului). Modul concret de aplicare a acestor prevederi pe perioada executiei se va realiza de catre firma de executie prin personalul insarcinat cu protectia muncii si a prevenirii incendiilor si prin organizarea santierului si a lucrarilor specifice de protectie. Aceste prevederi nefiind limitative, constructorul va lua ori de cate ori va fi necesar masuri suplimentare, astfel incat sa se evite producerea oricarui accident. Conform prevederilor HG 766/97 lucrarea ce se executa se incadreaza in categoria de importanta C ( normala ) pentru care beneficiarul si constructorul trebuie sa aplice modelul de asigurare a calitatii nr.2.

Intocmit Ing.Virginia Dragomirescu

S.C. ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE


1.GENERALITATI Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si conditiilor de realizare a instalatiilor electrice interioare aferente investitiei Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din zona metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret . La baza proiectarii au stat datele transmise de seful de proiect, planurile de arhitectura si prevederile standardelor si normativelor in vigoare. Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului si a standardelor si normativelor in vigoare, in vederea realizarii criteriilor de performanta ce corespund cerintelor prevazute de legea 10/95 : rezistenta si stabilitate, siguranta la foc, siguranta in exploatare, protectia impotriva zgomotului, economia de energie si izolarea termica si hidrofuga. Materialele electrice trebuie sa fie agrementate tehnic si sa aiba certificate de conformitate a calitatii. Toate materialele, aparatele si echipamentele electrice trebuie sa fie insotite de certificate de calitate garantate de producator si de certificate de incercari si verificari efectuate de acesta. 2. NORMATIVE, STANDARDE SI PRESCRIPTII TEHNICE CARE STAU LA BAZA PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARII - I7-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. Si 1500 V c.c. - NP 061-02 Normativ pentru proiectrea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri - GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. - I20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului - I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie - NTE 107/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice - PE 116-94 Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice - Ord. MI 775/98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - OG nr. 114/2000 pt. Modificarea OG nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, modificata si aprobata de Legea 212/1997 - P 118-99 Normativ de sigurantala foc a constructiilor - C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - C 56-2001 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora - HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Norme metodologige de aplicarea legii securitatii, sanatatii si protectia muncii nr. 319-2006 - STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise - STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile Prescriptii

- STAS 4102-85 Piese pentru instalatiile de protectie prin legare la pamant sau nul - SR 6646/2-97 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru - SR CEI 60755 + A1 + A2-95 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent rezidual - SR CEI 60050-195:2006 Vocabular Electrotehnic International. Partea 195: Legare la pamant si protectie impotriva socurilor electrice - SR CEI 60050-826:2006 Vocabular Electrotehnic International. Partea 826: Instalatii electrice - SR CEI 61200-413:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva atingerilor indirecte . Intreruperea automata a alimentarii - SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatii electrice in constructii - L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca - L 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor - SR HD 60364-4-41:2007 ; SR HD 60364-4-41:2007/C91;2008 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de protectie pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice - SR EI 364-2 Instalatii electrice ale cladirilor. Definitii - SR EI 364-3 Instalatii electrice ale cladirilor. Determinarea caracteristicilor generale - SR EI 364-4 Instalatii electrice ale cladirilor. Protectia pentru asigurarea securitatii - SR EI 364-5 Instalatii electrice ale cladirilor. Alegerea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor electrice - SR EI 364-6 Instalatii electrice ale cladirilor. Verificari - SR EI 364-7 Instalatii electrice ale cladirilor. Reguli pentru instalatii si echipamente speciale - SR 6646/1 Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii civile si industriale - SR 6646/3 Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminatul in cladiri socialculturale - SR EN 60529 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare - SR CEI 60189/1:93 Cabluri si conducte pentru joasa frecventa izolate cu PVC si manta PVC. Partea I. Metode uzuale de incercare si verificare - SR EN 60947-2:93 Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Intreruptoare automate - HGR 264/1999 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii electrice aferente acestora - EN 61537-2007 Directionarea cablajului. Sisteme traseu de cabluri si sisteme scara de cabluri 3. SOLUTIA PROIECTULUI SI CONDITII DE EXECUTIE Obtinerea avizelor de racordare si reglementarea retelelor de energie electrica si curenti slabi ( internet, telefonie, CaTv ) sunt in sarcina beneficiarului. Lucrarile de amenajare a cladirii existente implica demontarea instalatiei electrice existente si refacerea ei in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si cerintele exprimate de beneficiar. Inainte de inceperea lucrarilor se va scoate de sub tensiune instalatia electrica existenta. Instalatia electrica aferenta echipamentelor centralei termice , inclusiv automatizarea acesteia nu fac obiectul prezentei documentatii. Tabloul de comanda si automatizare ce va fi livrat de furnizorul de echipament va fi alimentat prin coloana electrica de la tabloul de distributie TD CT proiectat. Conform schemei generale de distributie electrica puterile, instalata si absorbita, sunt: Pi = 60,0 kW Pa = 42,0 kW Distributia energiei electrice se va realiza de la tabloul general TG amplasat la parter, prin coloane electrice la tablourile de distributie principale si de la acestea prin circuite electrice la consumatori, conform

schemelor electrice monofilare. S-au prevazut urmatoarele tipuri de instalatii: - iluminat normal si prize - iluminat de securitate de evacuare de tip 3 si hidranti interiori de incendiu - iluminat de securitate de circulatie in sala de spectacole de la etaj si pentru continuarea lucrului in centrala termica - distributie interioara Tv - instalatii de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere - instalatie de protectie impotriva trasnetului Instalatia electrica se va realiza dupa cum urmeaza: - Iluminatul normal cu corpuri fluorescente comandate cu intrerupatoare si comutatoare in constructie normala sau protejata, montate ingropat in plafon fals sau aparent pe tavan, conform planurilor de instalatii electrice.Pentru centrala termica, spatii de depozitare, grupuri sanitare si pentru montajul in exterior corpurile de iluminat, aparatajul si echipamentele electrice vor avea grad minim de protectie IP 54. Iluminatul salii de spectacol de la etaj se va realiza cu corpuri ornamentale montate pe plafon si echipate cu lampi fluorescente circulare de 60 W. Conform ghidului de iluminat interior valorile medii luate in calcul pentru nivelul de iluminat sunt: - E med = 100 lx pentru spatii de circulatie,vestiare si gr.sanitare - E med = 150 lx pentru sala de spectacole de la etaj si casa scarilor - Emed = 200 lx pentru hol etaj - E med = 300 lx pentru sala socializare parter, sali cercuri partert si centrala termica - E med = 500 lx pentru birouri si sala lectura Toate corpurile de iluminat fluorescente vor fi echipate cu dispozitive de compensare a factorului de putere pana la un factor cos =0,92. Alegerea corpurilor de iluminat precum si a furnizorului acestora ramane la latitudinea beneficiarului, sub rezerva respectarii tipurilor, puterilor si gradelor de protectie prevazute in proiect. Dispozitivele de fixare a corpurilor de iluminat trebuie sa suporte fara deformari o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpurilor de iluminat, dar nu mai putin de 10 kg. Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tablourile de distributie cu intreruptoare automate bipolare prevazute cu protectie diferentiala de 30 mA in zonele periculoase din punct de vedere al socurilor electrice. Intrerupatoarele si comutatoarele se vor amplasa la o inaltime stabilita de comun acord cu beneficiarul , cuprinsa intre 0,7 si 1,5 metri de la cota pardoselii finite si se vor monta astfel incat sa intrerupa faza la corpul de iluminat. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cablu de cupru tip CYY F montat aparent pe pat de cabluri peste plafonul fals, respectiv ingropat prin elementele de constructie incombustibile ale cladirii ( tencuiala peretilor de zidarie) in zona coborarilor la intreruptoare, protejate in tub IPEY. - Iluminatul de siguranta pentru evacuare de tip 3 si pentru hidranti se va realiza cu corpuri cu acumulatoare proprii si comutare automata pe alimentarea de rezerva tip CISA-02 TEMPORA cu functionare independenta de 3 ore. Corpurile vor fi prevazute cu LED pentru semnalizarea incarcarii acumulatorilor, acumulatori tip Ni Cd 3,6 V/ 3 Ah si folie adeziva pentru inscriptionare. In zona casei scarilor si in centrala termica s-au prevazut corpuri de iluminat fluorescente echipate cu kit de siguranta . Iluminatul de circulatie din sala de spectacole de la etaj se va realiza cu corpuri echipate cu lampi LED montate in contratreapta. Pentru asigurarea functionarii acestora in caz de intrerupere a alimentarii normale, s-a prevazut o sursa UPS de 650 VA, cu independenta de o ora, amplasata in cabina de proiectie. - Prizele de 220 V vor fi de tip cu contact de protectie,in constructie normala sau protejata in functie de categoria incaperilor. Cota de montaj a acestora va fi de regula la 0,4 metri de la pardoseala finita, cu exceptia celor destinate alimentarii aparatelor de climatizare pentru care se vor respecta instructiunile furnizorului de echipament. Pozitia exacta a acestora se va stabili de comun acord cu beneficiarul, in functie de mobilare si amplasarea aparatelor. Prizele montate in subsol, spatii depozitare si vestiare se vor amplasa la cca. 1,4 metri de la cota pardoselii finite.Instalatia electrica pentru prize se va realiza cu cablu de cupru CYY-F montat aparent pe pat de cabluri peste plafonul fals, respectiv ingropat prin elementele de constructie incombustibile ale cladirii (tencuiala peretilor de zidarie), protejat in tub IPEY. Montarea aparatelor se va face in ultima faza de executie a finisajelor, dupa finalizarea zugravelilor si vopsitoriilor. Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor si prizelor trebuie realizata astfel incat

aparatele sa nu prezinte nici un joc la miscarea realizata manual. Prizele trebuie sa reziste tensiunii mecanice exercitate de tragerea stecherului oricarui echipament , fara a fi tinute cu mana. - Tablourile de distributie vor fi prevazute cu borne pentru legarea la nulul de protectie,se vor monta ver- tical si se vor fixa sigur pentru evitarea vibratiilor sau despriderii lor de pe elementele de constructie. Usile tablourilor metalice se vor lega la borna de protectie prin intermediul unui conductor flexibil din cupru cu sectiunea minima de 16 mmp. Echiparea tablourilor se va face respectand schemele monofilare precum si normativele in vigoare, accesul la corpul intrerupatoarelor fiind permis doar prin demontarea unui contrapanou suplimentar. Fiecare tablou va avea pe fata interioara a usii buzunar pentru planuri si fiecare circuit va fi prevazut cu eticheta inscriptionata cu destinatia circuitului. Tablourile de distributie vor fi realizate utilizand aparataj, componente de instalare si de racordare standard, agrementate in Romania si testate in laborator. Fiecare tablou trebuie sa fie validat prin incercari de tip conform SR EN 60439-1. Mascarea tablourilor se va realiza conform detaliilor de arhitectura. - Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor prin atingere directa se va asigura: - izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din circuitele curentilor de lucru - utilizarea de tablouri electrice avand grad de protectie corespunzator locului de amplasare - amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice - Protectia impotriva tensiunilor accidentale prin atingere indirecta se realizeaza prin legarea la nul de protectie schema TN ca masura principala si prin legare la priza de pamant , prin dispozitive diferentiale de protectie si legaturi de echipotentializare ca masuri suplimentare. In acest scop se va prevedea o retea de conductori de nul de protectie din conducta de cupru de la bara de nul a tablourilor de distributie la orice parte metalica a instalatiei electrice care in mod normal nu este sub tensiune dar printr-un defect de izolatie poate capata un potential periculos ( contactele de protectie ale prizelor, carcasele metalice ale corpurilor de iluminat si a consumatorilor de forta, tubulatura metalica de protectie a conductelor, carcasa metalica a tablourilor de distributie electrica etc.). Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de lucru schema TN S si va fi protejat pe tot parcursul sau pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele active. Pentru instalatiile de forta din centrala termica se va realiza o centura suplimentara de legare la priza de pamant, executata cu platbanda O-Zn 25x4 la care se vor lega toate masele ce pot capata potentiale periculoase. Centura se va lega in minim doua puncte la priza de pamant. - Conform prevederilor normativului I20-2000 cladirea se va prevedea cu o instalatie de protectie impotriva trasnetului de nivel III ( normal ) executata cu conductor de captare cu dispozitiv de amorsare PDA si un conductor de coborare la priza de pamant cu Rd< 1 ohm. Se va instala intai priza de pamant si conductoarele de legare la priza de pamant si numai dupa aceea se vor monta conductele de coborare astfel incat legarea acestora la priza sa se poata realiza imediat dupa instalarea lor. Repartizarea pe faze si respectiv pe circuite de alimentare a receptoarelor electrice se va realiza astfel incit sa se asigure in exploatare o incarcare cit mai echilibrata a acestora. Instalatiile electrice se vor amplasa urmarindu-se: - asigurarea unui acces usor la instalatie pentru verificari,localizari si reparari de defecte,interventii in caz de incendiu. -respectarea distantelor minime fata de alte elemente de instalatii sau elemente de constructie conform I 7-2002 tabel 3.1. Executia instalatiei electrice se va realiza numai cu instalatori autorizati ANRE. 4. VERIFICARI, PROBE Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de persoane autorizate.Pe parcursul executarii lucrarilor se vor efectua verificari ale calitatii acestora conform programului de urmarire a calitatii. Toate aparatele,echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantata de fabrica furnizoare.Materialele ( conducte,tuburi, cabluri),aparatele,echipamentele si utilajele electrice vor fi verificate scriptic,vizual si prin masuratori de sondaj la minimum 1 % din tipodimensiuni.Verificarea scriptica consta in confruntarea datelor si caracteristicilor de

calitate,tip,dimensionale,electrice mentionate in buletinele de proba,etichete si placute,cu acelea prevazute in proiect. Toate materialele,aparatele si echipamentele care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect precum si cele care prezinta defectiuni( izolatii rupte,pereti de tub cu fisuri,carcase sparte,lipsa unor elemente de protectie) care la exploatare ar putea conduce la accidente umane sau la producerea de daune materiale(prin electrocutare,incendii) vor fi respinse.Daca defectiunile pot fi remediate,atunci materialele respective vor fi supuse din nou verificarii inante de a fi introduse in lucrari. Pozarea aparatelor si a tablourilor se va face numai dupa ce sunt create conditii de conservare si securitate a elementelor de instalatii. Inceperea executiei va fi precedata de intocmirea unui proces verbal incheiat intre constructor si electrician. Instalatia de protectie prin legare la pamint sau la nul va fi verificata dupa montarea receptoarelor astfel: - se verifica continuitatea si rezistenta de dispersie a prizei de pamint; daca Rd > 1 ohm se va completa cu electrozi pina la atingerea valorii prescrise.(masuratorile se vor efectua cu echipamente si metode agrementate) - se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica cu ohmetrul - se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice respectindu-se prevederile proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi Pentru instalatia electrica se vor face urmatoarele verificari: - starea conexiunilor electrice - rezistenta izolatiei - reglajul protectiilor - montarea tuturor capacelor la aparate,doze,corpuri de iluminat asigurandu-se protectia corespunzatoare proiectului - etansarea corespunzatoare a tuturor intrarilor in carcasele aparatelor - functionarea utilajelor electrice fara incalziri sau vibratii excesive Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupa executarea tuturor probelor si verificarilor si prezentarea dosarului cu buletine de proba. In timpul executiei lucrarilor precum si in timpul exploatarii si intretinerii instalatiilor proiectate se vor respecta prevederile actelor normative mentionate. Lista nu este limitativa si va fi completata cu prevederile legale in domeniu aflate in vigoare la data respectiva. Raspunderea respectarii legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare, intretinere curenta si reparatii.

Intocmit Ing.Virginia Dragomirescu

S.C. ELECTROPROIECT SRL

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PTL + DDE

BORDEROU INSTALATII ELECTRICE

PIESE SCRISE 1. 2. 3. 4. Borderou instalatii electrice Memoriu instalatii electrice Breviar de calcul instalatii electrice Fise tehnice calcul iluminat : sala socializare parter, vestiar parter, sala etaj , sala lectura etaj, foayer etaj 5. Caiet de sarcini instalatii electrice 6. Instructiuni de intretinere si exploatare instalatii electrice 7. Antemasuratoare instalatii electrice interioare 8. Specificatii aparataj tablouri electrice 9. Deviz dotari electrosecuritate centrala termica 10. Lista echipamente sursa UPS 11. Fisa tehnica nr. 20 sursa UPS 12. Program pentru controlul executiei si calitatii lucrarilor de instalatii electrice

PIESE DESENATE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tablou general TG . Schema generala distributie electrica. Schema electrica monofilara tablou electric parter - TDP Schema electrica monofilara tablou electric centrala termica -TD CT Schema electrica monofilara tablou electric etaj -TDE Plan subsol. Instalatii electrice interioare sc. 1:150 Plan parter. Instalatii electrice interioare iluminat sc. 1:100 Plan parter. Instalatii electrice interioare prize sc. 1:150 Plan etaj . Instalatii electrice interioare iluminat sc. 1:100 Plan etaj. Instalatii electrice interioare prize sc. 1:150

pl. IE pl. IE pl. IE pl. IE pl. IE pl. IE pl. IE pl. IE pl. IE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intocmit ing. Virginia Dragomirescu

S.C. ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

1.Coloane tablouri electrice Rezultatul dimensionarii sectiunii conductoarelor si protectiilor la fiecare circuit si coloana electrica este indicat in partea desenata a proiectului, in schemele monofilare. Relatiile de calcul utilizate sunt: - curent de calcul circuite monofazate
Pa U f cos -curent de calcul coloane trifazate Ic =

3 U cos - cadere de tensiune coloane trifazate


U = 100 3 I L cos U S

Ic =

Pa

Rezultatul calculelor pentru coloanele tablourilor electrice este prezentat in tabelul de mai jos:

Simbol tablou

Amplasament

Pi (kW)

Pa (kW)

U (V)

Ic (A)

Tip cablu

Iadm (A)

Iprot. (A)

Ireglat (A)

TG TDE
TD CT TDP

parter etaj centrala termica Hol acces sala socializare

60

42 17 5,0 15,0

400 400 400 400

67,4 26,7 9,0 27,0

CYY F 4x50+50 CYY F 4x25+25 CYY F 4x6+6 CYY F 4x25+25

159 106 43 106

100 100 35 100

100 80 35 80

21
5,5 18,0

1.Instalatie de protectie impotriva trasnetului

(Cf. normativ privind protecia construciilor mpotriva trsnetului I20-2000)

DATE DE CALCUL :
1. Indice keraunic 2. Nr. lovituri de trsnet pe km2/an

3. Dimensiuni cldire

Nk = 25 Ng = 2,24 L = 38,7 m l = 24,8 m H = 14,8 m

C1 = 0,5
C2 = 1 C3 = 1 C4 = 1 C5 = 1

- cf. Tabel 3
- cf. Tabel 4 structura beton, acoperi combustibil - cf. Tabel 5 valori normale - cf. Tabel 6 normal ocupate - cf. Tabel 7 nu necesit continuarea lucrului i nu are efecte duntoare asupra mediului nconjurtor

CALCUL :
2 1. A e = Ll 6 H L l 9 H =12788,63

6 2. N d = N gA eC 110 = 0,0143 5,5103 = 0,0022 3. N c = C 2C 3C 4C 5 Nc = 0,85 4. E = 1 Nd

Se va prevedea o instalaie de protecie mpotriva trsnetului de nivel III ( normal) ce se va executa cu conductor de captare tip PDA.

ntocmit Ing. Virginia Dragomirescu

S.C. ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE INSTALATII ELECTRICE

Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice au drept obiective pastrarea instalatiei electrice cit mai aproape de parametrii initiali,in special la consumul de energie electrica care creste odata cu deprecierea instalatiei,prevenirea defectelor,a accidentelor de electrocutare precum si a incendiilor. In timpul exploatarii si intretinerii instalatiei electrice este necesar sa se respecte cu strictete normele de tehnica a securitatii muncii. Acestea impun ca instalatiile sa fie exploatate si intretinute numai de personal calificat si instruit conform reglementarilor in vigoare, care va lucra cu mijloace individuale de protectie,adecvate gradului de pericol. Toate tablourile de distributie,inclusiv firidele electrice, vor fi incuiate,la acestea neavind acces decit electricianul autorizat sau organul PSI in caz de nevoie. Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de incendiu se va realiza de la intrerupatorul tabloului general. Nu se va lucra la instalatia electrica sau parti ale acesteia aflate sub tensiune.Dupa determinarea locului defect se deconecteaza instalatia dintr-un punct cit mai apropiat de acesta.Fazele pe care se lucreaza se leaga la nulul de protectie(sau la pamint),tabloul scos de sub tensiune se inchide cu cheie si pe el se fixeaza placuta avertizoare "Nu cuplati! Se lucreaza!".In fata tablourilor electrice se vor prevedea covoare electroizolante din cauciuc dielectric cu grosimea minima de 5 mm. Repunerea sub tensiune se face numai dupa ce s-au incheiat toate lucrarile de reparatii sau revizie. Se verifica integritatea fizica a instalatiei mai ales in zona in care s-a lucrat,se schimba placuta avertizoare cu "Atentie!Instalatie sub tensiune!",se verifica legarea la nulul de protectie si la pamint,se avertizeaza personalul si se executa manevrele de repunere sub tensiune:montare sigurante,inchidereseparator,inchidere intreruptor de pe coloana. In tablourile de distributie si firida de bransament dispozitivele de protectie vor fi ca valoare cele prevazute in proiect. Nu se vor introduce in instalatiile electrice consumatori cu puteri mai mari decit cele prevazute in schemele monofilare. Pe usa tablourilor electrice,pe interior,se vor aplica schemele monofilare cu specificarea corespondentei fiecarui circuit. Actiunile de intretinere a instalatiei sunt neplanificate(repararea unor defecte ce au aparut datorita unor regimuri de functionare anormale,uzurii fizice a instalatiei,degradarii accidentale in urma unor manevre gresite,lovituri,etc.) si planificate. Lucrarile de intretinere planificate cuprind:
1

-verificarea vizuala periodic si ori de cite ori este necesar a aparatelor electrice : doze, prize, intrerupatoare, etc. -verificarea peridica a legaturilor electrice in doze; -inlocuirea lampilor uzate; -curatirea corpurilor de iluminat de interior o data pe an si a celor de exterior de cel putin doua ori pe an; -verificarea starii izolatiei retelei de iluminat o data pe an; -verificarea starii si prinderii de elementele de constructie a corpurilor de iluminat de doua ori pe an; -verificarea aparatelor din tablourile de distributie,prinderea acestora de suport,stabilitatea contactelor in sirul de cleme si la bornele aparatelor; -verificarea rezistentei de izolatie in portiunea dintre doua sigurante vecine,intre orice conductor si pamint,intre oricare doi conductori(Ri > 0.5 Mohmi); -verificarea aparatelor de masura; -controlul modului in care actioneaza diferitele protectii din instalatie prin simularea unor defecte si reglarea lor; -masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamint o data pe an; -masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamint cu dezgroparea locala prin sondaj o data la 5 ani; -verificarea prin masurare a rezistentei de dispersie dupa fiecare reamenajare sau reparare a prizei de pamint sau dupa fiecare interventie la instalatia electrica. -verificarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului dupa fiecare modificare sau reparare a constructiei, dupa toate loviturile de trasnet pe constructie, dupa seisme sau explozii in apropierea constructiei. Verificarea periodica normala se va face din patru in patru ani. Toate defectiunile constatate la verificarea unei instalatii de protectie impotriva trasnetului se vor remedia fara intarziere. Rezultatele fiecarei verificari periodice se vor consemna intr-un raport ce va contine : data efectuarii verificarilor si masuratorilor, conditiile meteo in timpul efectuarii acestora, metoda si aparatele folosite, rezistenta de dispersie a prizei de pamant masurata, deficientele constatate si masurile de remediere a acestora. Toate masuratorile vor fi efectuate de unitati autorizate. Se vor respecta toate indicatiile de montaj,exploatare si intretinere ale furnizorilor de echipamente electrice. Nu se vor face modificari in instalatia electrica fara avizul proiectantului si al beneficiarului. Pe timpul exploatarii si intretinerii se vor respecta toate normele si normativele in vigoare la data respectiva.

Intocmit ing.Virginia Dragomirescu

S.C. ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din ZonaMetropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret, strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

ANTEMASURATOARE INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE 1. W2J03A1 2. EA02A2 3. EA02A3 4. EA02B2 5. EA07A3 6. EA10C1 7. SA17H1 8. SB17E1-19 9. EA18C1 10. W1C09A1(i.m.) Scoaterea instalatiei de sub tensiune Idem D= 20 mm Idem D= 25 mm Idem D= 40 mm Teava otel D= 1 Teava PVC U montata ingropat D= 50 mm Teava PVC M montata ingropat D=110 mm Cot PVC M D=110 mm Doza centralizatoare Pat de cabluri din sarma otel zincat montat peste plafon fals - L= 50 mm, H= 54 mm + accesorii montaj 1 kg / ml x 200ml = 200 kg - L= 100 mm, H= 54 mm + accesorii montaj 1,5kg / ml x 100ml= 150 kg - L= 200 mm, H= 54 mm + accesorii montaj 2kg / ml x 80m= 160kg Procurare Cablu de cupru CYY F 3x1,5 Procurare Cablu de cupru CYY F 4x1,5 Procurare Cablu de cupru CYY F 3x2,5 Procurare Cablu de cupru CYY F 2x4 Procurare Cablu de cupru CYY F 5x4 Procurare Cablu de cupru CYY F 5x6 Procurare Cablu de cupru CYY F 5x25 Procurare Cablu de cupru CYY F 5x50 Procurare Cablu UTP 2 x 4 perechi, cat. 6 Procurare Cablu coaxial Intreruptor unipolar IP 20, montat ingropat Idem IP 44 montat aparent Comutator unipolar , IP 20, montat ingropat Idem IP44, montat aparent 1 b m m m m m m b b 1 800 250 10 10 15 3 1 3

kg m m m m m m m m m m b b b b

510 1400 250 1700 230 15 55 90 30 170 60 22 7 18 2

10. XI01 11. EC03G1(i.m.) 11. XI01 12. EC03G1(i.m.) 12. XI01 13. EC03G1(i.m.) 13. XI01 14. EC03G1(i.m.) 14. XI01 15. EC03G1(i.m.) 15.XI01 16. EC03G1(i.m.) 16. XI01 17. EC03I1(i.m.) 17. XI01 18.EC03J1(i.m.) 18. XI01 19. EB07A1(i.m.) 19. XI01 20. EC09A1 21. ED01A1-20 22. ED01A1-22 23. ED03A1-1 24. ED03A1-7

25. ED03E1-2 26. ED03E1 (i.m.) 26. XI01 27. ED08A1(i.m.) 27. XI01 28. ED08A1(i.m.) 28. XI01 29. ED08A1(i.m.) 29. XI01 30. ED08A1 (i.m.) 30. XI01 31. ED08D1-5 32. ED24F1 33. ED08A1(i.m.) 33. XI01 34. EE05A1(i.m.) 34. XI01 35. EE05A1(i.m.) 35. XI01 36. EE05A1(i.m.) 36. XI01 37. EE05A1(i.m.) 37. XI01 38. EE05A1(i.m.) 38. XI01 39. EE05A1(i.m.) 39. XI01 40. EE05A1(i.m.) 40. XI01 41. EE05A1(i.m.) 41. XI01 42. EE12B1(i.m.)

42. XI01 43. EE12H1(i.m.)

Comutator de capat Idem constructie protejata Procurare Priza bipolara simpla, 2P+T, 16 A, IP 20, montaj ingropat Procurare Priza bipolara dubla, 2P+T, 16 A, IP 20, montaj ingropat Procurare Priza bipolara simpla, 2P+T, 16 A, IP 44, montaj aparent Procurare Grup 3 prize bipolare 2P+T, 16 A + priza dubla RJ 45 cat. 6 Procurare Priza Tv Distribuitor Tv tip D 4 Priza 24 V, constructie protejata Procurare Aplica ornamentala de exterior, IP55,echipata cu lampa fl.compacta de 23 W Procurare Aplica ornamentala de exterior, IP55,echipata cu lampa fl.compacta de 23 W + detector de miscare Procurare Aplica ornamentala de interior, IP 20,echipata cu lampa fl.compacta de 26 W Procurare Corp de iluminat tip proiector, IP 66, echipat cu lampa cu halogenuri metalice de 35 W ( RONDO-01 ) Procurare Corp de iluminat tip spot, echipat cu lampa cu halogenuri metalice de 35 W Procurare Corp de iluminat tip spot, IP 20,echipat cu 2 lampi fluorescente compacte de 26 W Procurare Corp de iluminat tip pendul, echipat cu lampa cu halogenuri metalice de 70 W Procurare Corp de iluminat tip pendul echipat cu 2 lampi fluorescente compacte de 26 W Procurare Corp de il. fluorescent complet echipat - FIA -218+TL D 18W/830 - 3b - FIA -236+TL D 36W/830 + kit de siguranta - 7b - FIRI 03 236 + TL D 36W/830 - 34 b - idem + kit siguranta - 4b - ROTARIS ( Philips) + tub fl. circular de 60 W - 12 b Procurare Corp de iluminat fl.constructie protejata, complet echipat 2

b b b b b

12 10 8 40 6

b b b b

8 2 1 5

19

65

60

43. XI01 44. EE08D1(i.m.) 44. XI01 45. EE10K1(i.m.) 45. XI01 46. EE05A1(i.m.) 46. XI01 47. EF03A1(i.m.) 47. XI01 48. EF03A1(i.m.) 48. XI01 49. EF03A1(i.m.) 49. XI01 50. EF03A1(i.m.) 50. XI01 51 W1R06A3 52. EG08B1 53. W1P08A 54. EG07B1 55. EH05C1 56. EH01A1 57. EB15B1-1 58. EG01I1(i.m.)

58. 59. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

XI01 EG07B1(i.m.) XI01 EG09C1 EG01A1 EG10A1 EF14A1-1 RPCU13A1 RPCU18A1 RPCU12A1 RPEE17B1 RPEF20C1 RPEG20A1

- FIPAD 04 118 + TL D 18W/830 - 5 b - FIPAD 04 236 + TL D 36W/830 - 4 b - Idem + kit de siguranta - 2b - AB 118 + TL D 18W/830 - 34 b Procurare Miniproiector cu LED montat in contratreapta 230 V, 1,2 W, IP 67, clasa II de protectie Procurare Corp de il. de siguranta 1x 8 W, IP 42, functionare 3 ore Procurare Corp de il. tip EI-04, IP 54 echipat cu bec 24 V Procurare Tablou general distributie electrica Procurare cf. specificatie aparataj Tablou distributie electrica parter TDP Procurare cf. specificatie aparataj Tablou distributie electrica etaj TDE Procurare cf. specificatie aparataj Tablou distributie electrica centrala termica Procurare cf. specificatie aparataj Electrozi Ol-Zn 21/2, L= 3 metri Platbanda Ol Zn 40x4 Verificare priza pamant Platbanda Ol Zn 25x4 Incercare + verificare tablouri Idem cabluri electrice Etichete cabluri Instalatie de protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv de amorsare tip PDA cu avans propriu de amorsare de 60 s si raza de protectie la 3 metri sub PDA de minim 50 metri Procurare Conducta de coborare din cupru stanat 30x2 mmp Procurare Protectie conducta coborare Tija captare CC 100 cos de fum centrala termica Eclisa separatie Firida curenti slabi Strapungeri pereti caramida Astupare goluri Strapungeri planseu beton Demontare aparate unipolare in vederea desfiintarii Demontare corp iluminat Demontare tablou distributie

45

b b b b b b b m m b m b b b

12 23 10 1 1 1 1 9 200 2 60 4 50 60

b m b b b b b b b b b b

1 15 1 2 5 1 60 80 20 40 20 1

Intocmit ing. Virginia Dragomirescu

S.C. ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

SPECIFICATIE APARATAJ TABLOU GENERAL DISTRIBUTIE ELECTRICA TG

Cofret din material electroizolant rezistent la flacara 750 / 5s, clasa de protectie II, IP 43, IK 08, echipat cu: intrerupator automat bipolar 6 A , cap. de rupere 10 kA , curba C idem 10 A - intreruptor automat bipolar diferential 10 A / 30 mA, 10 kA, curba C idem 16 A/ 30mA intreruptor automat tripolar 35 A intrerupator automat tripolar , In = 100 A, reglaj magnetotermic intrerupator automat tetrapolar , In = 100 A, reglaj magnetotermic intreruptor bipolar 10 A transformator 230 / 24 V, 400 VA accesorii montaj

1b 2b 4b 8b 1b 2b 1b 1b 1b

SPECIFICATIE APARATAJ TABLOU ELECTRIC PARTER - TDP

Cofret din material electroizolant rezistent la flacara 750 / 5s, clasa de protectie II, IP 43, IK 08, echipat cu: intrerupator automat bipolar diferential 10 A / 30 mA, cap. de rupere 10 kA, curba C idem 16 A / 30 mA intrerupator automat tetrapolar , In = 40 A, curba C accesorii montaj

5b 8b 1b

SPECIFICATIE APARATAJ TABLOU ELECTRIC ETAJ - TDE

Cofret din material electroizolant rezistent la flacara 750 / 5s, clasa de protectie II, IP 43, IK 08, echipat cu: intrerupator automat F+N diferential 6 A / 30 mA, cap. de rupere 6 kA, curba C idem 10 A / 30 mA 1

1b 7b

idem 16 A/ 30 mA intreruptor automat tetrapolar accesorii montaj

63 A , 6 kA, curba C

14 b 1b

SPECIFICATIE APARATAJ TABLOU DISTRIBUTIE ELECTRICA CENTRALA TERMICA

Cofret metalic IP 65, IK 08, echipat cu : - intreruptor automat bipolar 6 A, curba C , 10 kA - idem 10 A intrerupator automat bipolar diferential 10 A / 30 mA, cap. de rupere 6 kA , curba C idem 16 A / 30 mA intreruptor automat bipolar 10 A/ 30 mA, 10 kA, curba D intreruptor bipolar 10 A transformator monofazat 230 / 24 V, 1000 VA contactor tripolar 10 A buton comanda 230 V, culoare verde idem culoare rosie intrerupator automat tripolar 20 A / 30 mA, 10 kA, curba C intreruptor automat tetrapolar In= 25 A, 10 kA accesorii montaj 1b 2b 1b 4b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b

Intocmit ing. Virginia Dragomirescu

S.C. ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

LISTA DE DOTRI DE ELECTROSECURITATE CENTRALA TERMICA

1. Covor de cauciuc electroizolant

2 m2 2 perechi 2 perechi 2 perechi 1 buc 1 buc 1 buc

2. Mnui de cauciuc electroizolant 1 kV 3. Cizme electroizolante 1 kV


4. Ochelari de protecie

5. Tester de joas tensiune 6. Trusa medical 7. Stingtor portabil cu CO2

Intocmit
ing. Virginia Dragomirescu

FORMULAR C 11

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice pentru SURSA UPS Nr. Denumire crt. 0 1 Sursa neintreruptibila UPS P = 650 VA UM Cant. Pret unitar Valoare Furnizor Fisa lei/UM (exclus TVA) (denumire,adre tehnica sa,telefon,fax) 2 b 3 1 4 5 6 7 FT 20

Intocmit ing. V. Dragomirescu

Ofertant

FORMULARUL C10 Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

FIA TEHNIC Nr.20 SURSA NEINTRERUPTIBILA DE TENSIUNE Corespondena propunerii tehnice cu specificaiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
2

Nr. crt.
0

Specificaiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini


1

Productor
3

1.

Parametrii tehnici i funcionali P = 650 VA frecventa 50 Hz intrare 230 V iesire : unda sinusoidala timp : minim 60 minute Condiii de garanie i postgaranie -asigurarea unei intretineri de rutina pe
perioada garantiei -instructiunide punere in functiune si exploatare in limba romana

Intocmit ing. Virginia Dragomirescu

Ofertant, (semntura autorizat)

S.C. ELECTROPROIECT SRL CONSTANTA

Reabilitarea, extinderea si dotarea unei cladiri din Zona Metropolitana Constanta, localitatea Tuzla, in vederea utilizarii acesteia drept Centru pentru Tineret strada Constantei nr. 82, comuna Tuzla Beneficiar: Consiliul Local Tuzla Faza : PT + DE

AVIZAT ICC

PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUIEI I CALITII LUCRRILOR DE INSTALAII ELECTRICE


(conform L 10 / 95 si disp. 15 / 05.03.2003 a Inspectoratului de Stat n Construcii ) Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si Nr. Crt. pentru care trebuie intocmite documente scrise 0 1 1 Verificarea aparatelor electrice, conductelor, tuburilor de protectie privind aspectul, dimensiunile si certificatele de calitate Verificarea traseelor, circuitelor si a imbinarii acestora Probe de functionare a aparatelor si a circuitelor executate Verificarea executarii prizei de pamant inainte de astuparea acesteia. Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant Ori de cate ori executantul sau investitorul considera ca este necesara prezenta proiectantului de instalatii electrice Documentul care se incheie: Cine intocmeste si semneaza PVLA-proces verbal lucrari ascunse, PV-proces verbal PVR-proces verbal de receptie lucrari ascunse 2 PVR I-ICC B- Beneficiar E- Executant P- Proiectant 3 B-E Obs.

PV

B-E

PVR

B-E-P

PVR

B-E-P-I

PV

B-E-P

PROIECTANT Ing. VIRGINIA DRAGOMIRESCU

CONSTRUCTOR

BENEFICIAR CONSILIUL LOCAL TUZLA

Nota: 1. Coloana 4 se completeaza la data intocmirii actului din coloana 2. 2. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participare cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se efectueze verificarea. 3. La receptia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Constructiei

Centru pentru tineri Tuzla


11.12.2011

S.C. ELECTROPROIECT SRL Constanta

Operator Telephone Fax e-Mail electroproiect.ct@gmail.com

Foayer etaj / Single Sheet Output


4.00 m 200 250 300 250 300 250 200 200 200 300 250 300 250 300 300 300 250 250 200 200 200 200 0.00 0.00 12.00 m 300 250 250 200 200 200 250 150

200

200 200 200 250

Height of Room: 3.500 m, Mounting Height: 3.605 m, Light loss factor: 0.80 Surface Workplane Floor Ceiling Walls (4) [%] / 20 80 50 Eav [lx] 237 202 58 143 Emin [lx] 139 130 35 41

Values in Lux, Scale 1:86 Emax [lx] 349 250 64 320 u0 0.587 0.646 0.607 /

Workplane: Height: 0.760 m Grid: 128 x 64 Points Boundary Zone: 0.000 m Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.635, Ceiling / Working Plane: 0.245. Luminaire Parts List No. 1 Pieces 8 Designation (Correction Factor) Philips MBS511 1xCDM-T35W EB DA (1.000) Total: Specific connected load: 7.08 W/m = 2.99 W/m/100 lx (Ground area: 48.00 m) [lm] 3300 26400 P [W] 42.5 340.0

Page 1

Centru pentru tineri Tuzla


11.12.2011

S.C. ELECTROPROIECT SRL Constanta

Operator Telephone Fax e-Mail electroproiect.ct@gmail.com

Sala etaj / Single Sheet Output


200 200 240 280 280 200 280 280 280 280 280 280 280 280 280 240 200 240 200 280 280 240 200 160 0.00 0.00 13.00 m 280 280 200 280 280 200 280 280 240 200 200 9.00 m

200

Height of Room: 3.100 m, Mounting Height: 3.173 m, Light loss factor: 0.80 Surface Workplane Floor Ceiling Walls (4) [%] / 20 80 50 Eav [lx] 245 228 43 90 Emin [lx] 116 111 27 31

Values in Lux, Scale 1:116 Emax [lx] 289 282 50 163 u0 0.472 0.488 0.621 /

Workplane: UGR LengthwaysAcross to luminaire axis Height: 0.760 m Left Wall 16 16 Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 16 16 Boundary Zone: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.) Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.352, Ceiling / Working Plane: 0.175. Luminaire Parts List No. 1 Pieces 12 Designation (Correction Factor) Philips TBS741 1xTL5C60W HFP (1.000) Total: Specific connected load: 6.67 W/m = 2.72 W/m/100 lx (Ground area: 117.00 m) [lm] 5000 60000 P [W] 65.0 780.0

Page 1

Centru pentru tineri Tuzla


11.12.2011

S.C. ELECTROPROIECT SRL Constanta

Operator Telephone Fax e-Mail electroproiect.ct@gmail.com

Sala lectura etaj / Single Sheet Output


300 4.75 m

360 420 420

360 300

300

360 420

420 480 480 480 480 480 480 480 420 420

360

300

360 420

360

360

420

480 480 420

480 420 420 360 360

360

360 300

300

0.00 0.00 5.12 m

Height of Room: 3.500 m, Mounting Height: 3.589 m, Light loss factor: 0.80 Surface Workplane Floor Ceiling Walls (4) [%] / 20 80 50 Eav [lx] 368 315 68 167 Emin [lx] 200 195 32 55

Values in Lux, Scale 1:61 Emax [lx] 490 398 83 325 u0 0.543 0.617 0.479 /

Workplane: UGR LengthwaysAcross to luminaire axis Height: 0.760 m Left Wall 15 15 Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 15 15 Boundary Zone: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.) Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.467, Ceiling / Working Plane: 0.184. Luminaire Parts List No. 1 Pieces 4 Designation (Correction Factor) ELBA FIRI-03-236 SP (1.000) Total: Specific connected load: 13.82 W/m = 3.75 W/m/100 lx (Ground area: 24.32 m) [lm] 6700 26800 P [W] 84.0 336.0

Page 1

Centru pentru tineri Tuzla


11.12.2011

S.C. ELECTROPROIECT SRL Constanta

Operator Telephone Fax e-Mail electroproiect.ct@gmail.com

Sala socializare parter / Single Sheet Output


8.80 m 250 300 300 250 300 350 350 250 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 300 250 350 350 350 350 350 350 350 300 250 250

250 300

250

300 250

300 250

300 250 200 0.00 16.00 m

0.00

Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Surface Workplane Floor Ceiling Walls (4) [%] / 20 80 50 Eav [lx] 294 274 59 139 Emin [lx] 155 134 43 53

Values in Lux, Scale 1:115 Emax [lx] 366 344 63 225 u0 0.527 0.488 0.741 /

Workplane: UGR LengthwaysAcross to luminaire axis Height: 0.760 m Left Wall 23 23 Grid: 128 x 128 Points Lower Wall 23 23 Boundary Zone: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.) Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.487, Ceiling / Working Plane: 0.199. Luminaire Parts List No. 1 Pieces 40 Designation (Correction Factor) ELBA PSFL-05-226 (1.000) Total: Specific connected load: 19.32 W/m = 6.56 W/m/100 lx (Ground area: 140.80 m) [lm] 3600 144000 P [W] 68.0 2720.0

Page 1

Centru pentru tineri Tuzla


11.12.2011

S.C. ELECTROPROIECT SRL Constanta

Operator Telephone Fax e-Mail electroproiect.ct@gmail.com

vestiar parter / Single Sheet Output


120 160 200 160 160 160 160 160 200 240 240 240 240 240 200 200 120 3.50 m

200

200

240 240 240

240 240 240 200 160 160

200

160

200 200 200

120 0.00

160

160

160

160

120 0.00 6.25 m

Height of Room: 3.000 m, Mounting Height: 3.000 m, Light loss factor: 0.80 Surface Workplane Floor Ceiling Walls (4) [%] / 20 80 50 Eav [lx] 203 162 102 130 Emin [lx] 110 104 48 74

Values in Lux, Scale 1:45 Emax [lx] 270 200 497 254 u0 0.542 0.642 0.466 /

Workplane: UGR LengthwaysAcross to luminaire axis Height: 0.760 m Left Wall 21 17 Grid: 64 x 64 Points Lower Wall 18 16 Boundary Zone: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.) Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.690, Ceiling / Working Plane: 0.502. Luminaire Parts List No. 1 Pieces 2 Designation (Correction Factor) ELBA FIPAD-04-236 (1.000) Total: Specific connected load: 7.68 W/m = 3.78 W/m/100 lx (Ground area: 21.87 m) [lm] 6700 13400 P [W] 84.0 168.0

Page 1