Sunteți pe pagina 1din 17

cu afectiuni ale aparatului cardiovascular I . Masurareasi notarea grafica in foaia de temperatura a) puls b) tensiunearteriala II.

Recoltarea sangelui III . Punctiavenoasa. I. Masurarea si notarea grafica in foaia de temperatura

EVALUAREA F'UNCTITLORVTTALE Funcliile vitale include: respiratia, pulsul, tensiunea arteriald gi temperaturaEele sunt frecvent utilizate ca indicatori ai stdrii de sdn6tate saude boal6. CAnd semisoari funcfiile vitale C6ndintervineo schimbare in stareade sdnState a unei persoane ; (la intr-o spitaliceascd pe Cdnd esteadmis unitate intemare, toati perioadaspitalizdrii gi la extemare). inainte si dupaproceduriinvazive de diagnostic inainte si dupainterventii chirurgicale inainte si dupaadrninistrarea medicamentelor careau efectasupra sistemuluirespirator (ex. digitala) si cardiovascular inainte si dupa efectuarea interventiilor de ingrijire care pot influenta functiile vitale (ex.mobilizareapacientilor imobilizatila pat timp indelungat). Rolul asistentei in misurarea funcfiilor vitale material si instrumentar cofespunzator sa.pregateasca si in starede functionare; pacientul din punct de vedere frzic Qtozilie corespunzatoare si in - sa pregateasca pentrupacient) acelasi timp comoda psihic pacientul (sa explice tehnica, sa-l convinga de necesitatea sa pregateasca efectuarii ei si sa-i solicitecooperarea) sa asigure conditii de microclimat care sa nu influenteze functiile vitale (liniste, temperatura optima,umiditatecorespunzatoare) variatiile normaleale functiilor vitale, in functie de sexsi varsta sacunoasca sa cunoixcaantecedentele medicaleale pacientuluisi tratamentele prescrise (unele modificafunctiile vitale) sarespecte frecventade evaluarea functiilor vitale in raport cu starea pacientului sacomunice mediculuimodificarilesemnificative ale functiilor vitale.

a) Masurareapulsului Scop evaluarea firnctieicardio-vasculare Elemente de apreciat: ritrnicitatea frecventa celeritatea amplitudinea Locuri de masurare palpariisi carepoatefi comprimata peunplan osos:artera oricareartera accesibila radiala,femurala, temporal4superficiala, pedioasa humerala, carotida, Materiale necesare ceas cu secundar creionrosu saupix cu minarosie Interventiile asistentei psihicaa pacientului - pregatirea - asigurarea repausului fizic si psihic 10-15minute - spalarea pe maini reperarea arterei pe traiecful arterei fixareadegetelorpalpatoare pereteluiarterial cu varful degetelor exercitarea unei presiuniasupra pulsatiilor timp de 1 minut numararea consemnarea valorii obtinuteprintr-un punct pe foaia de temperatura tinandcont ca patru pulsatii fiecarelinie orizontaiaa foii reprezinta unireavalorii ptezente cu ceaanterioara cu o linie, pentruobtinerea curbei consefilnarea in alte documente medicalea valorii obtinutesi a caracteristicilor pulsului Ex.: P:80/minut pulsregulat b) Masurarea tensiunii arteriale Scop: (forta de contrac{iea inimii, rezistentadeterminata evaluarea functiei cardiovasculare deelasticitatea si calibrulvaselor) Elementede evaluat tensiuneaarteria;ra sistalica(maxima) tensiuneaarterialadiastolica(minima) Materialenecesare apant pentru masurarea tensiunii arteriale : - cu mercurRiva-Rocci - cu manometru Pachon - oscilometru biauricuiar - stetoscop - tamponde vata - alcool - creionrosusaupix cu mina rosie

Metodede determinare palpatorie auscuitatorie Interventiile asistentei a.pentru metoda auscultatorie pregatirea psihicaa pacientului asigurarea repausului fizic si psihictimp de 15minute pe maini spalarea pneumatica pe bratulpacientului, seaplicarnanseta sprijinit si in extensie pe artera sefixeazamembrana stetoscopului humeral4 submarginea inferioara a mansetei seintroducolivelestetoscopuiui in urechi pneumatic, sepompeaza aerin manseta panala disparitia cu ajutorulperei de cauciuc pulsatile zgomotelor progresivaeruldin manseta prin deschiderea sedecomprima panacand se supapei, percepe primul zgomotarterial (carereprezinta vaioareatensiunii arterialemaxime) pentrua fi seretinevaloareaindicatade coloana demercursauacul manometruiui, consemnata secontinuadecomprimarc4zgomotele arterialedevenindtot mai puternice momentulin carezgomoteledispar,aceasta reprezentand tensiuneaartenata,minima pe foaia de temperatura valorile obtinutecu o linie orizontaladeculoare senoteaza pentrufiecarelinie a foii o unitatecoloana rosie,socotindu-se demercur seunescliniile orizontalecu linii verticaiesi sehasureaza spatiulrcztiltat in alte documente medicaleseinregisfteaza cifric: Ex.: T.A. max.:150mmHg T.A. min.:75 mmHg T.A. :150/75mmHg sedezinfecte aza oliv elestetoscopului si alcool palpatorie b. pentru metoda artereiradiale determinarea sefaceprin palparea nu sefoloseste stetoscopul biauricular etapele suntidenticemetodeiauscultatorii palparea puisului arc dezavarftajui obtineriiunor valori mai mici decatrealitatea, periferic fiind posibiia numai dupareducerea accentuata a compresiuniiexterioare SE,RETENUT: pneumatica manseta va fi bine fixata pe bratul pacientuiui manometrulva fi plasatla nivelul artereila careseface determinarea va fi precedata de linistirea pacientuiui masurarea faraa scoate manseta depe bratul in cazde suspiciune, serepetamasurarea pacientului la indicatiamedicului,sepot facemasuratori comparative la ambele brate

Iv.
hematologice biochimice bacteriologice parazitologice serologice

Recoltareasangelui

Sdngelese recolteazdpentru examene:

Recoltarea seface prin intePare: . ' la adult : pulpa degetului, lobul urechii la copil: fala plantard a halucelui, cdlcAi

puncfie venoas6 punctie arteriald

1. RECOLTAREA SANCTT,UI CAPILAR PENTRU EXAMENE IIEMATOLOGICE timp de coagulare,exarnenparazitoloic hemoglobini, timp de sdngerare, - hemoleucogramd, grup sanguine Pregitire: o materiale - de rroteclie mdnusi de cauciuc sterile r nesterile tavdmedicalacuratd, camerdumedb, lame uscate,curate, degtesate,glefuite, pipete Potain - solu{ii dezinfectante- alcool90o paclent . ace, tampoane de vat6, seruri test

- Pregrtirt Tt*r"J*rrrr* s6nu m'ndnce . i se efectuiriitehnicii "*pii.anecesitatea pregitireafincd I pozilie qezindcu mdnasprijinitd se aseazdin Execufie: inelarsaumediucu un tamponcu alcool90" degetului - se aseptizeazdpielea printr-o &ecareputernici gi prelungitd congestionarea se evitd alcooluiui - seaqteaptievaporarea - cu o migcarebruscdse in{eapdpielea pulpei degetuluiin partealateralSa extemitefii, perpendicular pe straturilecutanate

se $terge cu un tamponuscatprima piciturd, se lasdsd seformezeo altipic6turd din care serecolteazd cu pipetasaulama cu un tamponcu alcool - segterge Pregiitireaprodusului pentru laborator: unei lame sepuneo picdturdde 3-4 mm diametru - laextremitatea - se aqeazd. o lameld cu marginile qlefuitein unghi de 45o cu lama (picltura se intinde prin capilaritate) inclinalie qi antrenind toatd. - lamelase tragecdtrepartealiberd a lamei, pdstr6ndaceeagi picitura ftr[ sdo fragmenteze - se ag,itllanapentru uscare gi setrimite la laborator - seeticheteazd 2.RECOLTAREA SANCNT,UT VENOS PENTRU EXAMEI\-ELE HEMATOLOGICE Sedimentarea: progresivd figurate sprefundul eprubeteidin singe necoagulabil a elementelor - aqezarea lSsatin repaus(fenomenfizic). Yitezadesedimentare a hematiilor(VSH): lor cu careseproducedepunerea - rapiditatea a) Pregltire pentru VSH: r materiale: - sterile: . (sering6 soluliede citrat deNa 3,9oil)cuani in urma de 2 ml uscat6, Tuburile vacutainerdin sticla -identificatedupacapaculnegru -

: fiXT** punctia venoasr


. stativ gi pipetewestergreen . pemu{i, mugamqeprubete, tdvi}6renalS,garou,vat6 - solutiidezinfectante ' . alcoolT}Yo o pacient: - pregdtir"o.t1? explicd, cu24deore inainte,necesitatea efecturriiexaminarii nesterile

- Pregitirt

mdnance T*tt sdnu l't"isdpdstreze repaus fizic

Execu{ie: pe mAinicu apdgi sdpun sespal6 - asistenta - imbrac[ mdnugide cauciucsterile in sering6 0,4 ml citrat deNa 3,8olo - aspir6 garougi aspir[ s6nge p6n4la 2ml (1,6ml) punctionezAvena fErE aculgi aplicdtamponcu aclcool - retrage gi omogenizeazl in eprubetd lent scurge amestecul sdnge-citrat . aqeazd eprubeta in stativ (vezipunc{iavenoasd) pacientul ingrijegte tehnicace seexecuta cu ani in urma

Probele de sange suntrecoltate cu sistemul holder-vacutainer recoltariisangelui, aculprin rasucirea - Inaintea desfaceti capacului sigilat. Inlaturaticapacul partea filetata(1), si expuneti grija sanu indepartatiteaca avand sterilain caresegaseste acul(2). Asambiati acul la holder(3). Toatetuburile(vacutainer) (4) pot fi acqn umpluteunul dupaaltul in concordanta cu instructiunile demaijos: a. Aplicati un garoupe antebratul pacientului si intepatipieleadin plica cotului,ajutandu-va de degehrl maresi indexul mainii drepte. b. Inversatipozitia mainilor cat mai curandposibil dupace acul a penetrat vsna; apasati vacutainerul cu degetul indexulsi degetele mareal mainii drepte, mijlocii sustinandu-I. c. Sangele esteatrasde vacuumuldin vacutainersi curgein tub cu vitezaproprie; eliberatigaroul din jurul bratuluipacientuluiimediatce sangele a aparutin vacutainer, ajutandu-va cu manastanga, sustinand in continuare holderul. d. Retragetivacutainerul cu manadreapt4apasand usor cu degetulmarepe una dintre marginile holderului. e. Pentru a asigura optimaomogenizare a sangelui cu anticoagulantul, efectuati8-10miscaride inversiunea tubuluif. Dacaserecolteazamumultdeun vacutainer, inseraticel de-aldoileatub si repetatipasiidescrisi mai sus(a-e). DE RETII[UT!!! pentruVSH sedesface garoul. Inaintederecoltarea sangelui Pregiitireaprodusului pentru laborator: - secompleteazd buletinul seeticheteaziprodusul pdnd la gradalia200 gi se ageazd - se aspirdcu pipeta Westergreen in stativ pe dopul de cauciuc,in pozilie strict verticald(cdndexamenulse facela patul bolnavului) b) Hematocrit: Recoltarea sdngeluipentrudeterminarea hematocitului(VET) sefaceprin punctievenoas6. Se recolteaz6,2 ml de sdngepe cristalede EDTA (acid diaminotetraacetic I%) - 0,5 ml solulie, prin evaporare. uscat6 cu capac mov -vacutainer c) Rezistenfa globulari: globulelor rogii pentruobtinerea - se recolteazd sdngele gi s6ngelui - seevitdhemoliza coagularea recoltat(5-6) setreceimediatintr-un balonErlenmeyer - sdngele de 100ml in cares-aupus perle 5-10 de sficlE - seagittiugorbalonultimp de 5-10minutecu miqcdricirculare sedefibrileazd - sdngele Sinu semai coagaleazd - setrimite imediatla laborator.

EIE$TIUT: - un frotiu bun esteftrd goluri cu un stratregulat proaspdt sefacenumaicu s6nge - frotiul de sdnge groasd subform[ de picdturl groasd pentru picltura singeie serecolteazd in examenul intre ele a lamei cdte2-3picdturi cdt mai apropiate serecolteaz[pe fiecareextremitate patd cu diametrulde pic[turile circulard glefuite formdnd o cu colpl unei lame se amestecd aproximativ1 cm picEftrilor pAnd se fonneazl un mic cheag - semnul unei - se continud amestecarea defibrilfi complete lamei uscarea frotiului sefaceprin agitarea numelebolnavului gi numdrul buletinului de analizdse inscriu direct pe lam6 cu creion dermatograf a plasmodiilor malariei(recoltarea pentrupunerea in evidenld se - picitura groasiseexecutd febril cind numdrulparazililor ln sdngeestefoartemare). face in cursulaccesului PENTRU EXAMENE SEROLOGICE 3. RECOLTAREA SATVCNT,UI prezen[a anticorpilorin serulbolnawlui. sauabsenfa Examenele serologicecerceteazd (tifos exantematic, frbrl tifoidd"sifilis) pentru infectioase bolilor Acesteexamene diagnosticarea direct in eprubetd(fbrd seringi), intr-o cantitate Recoltareasingelui se face prin punctie venoas6, de 5-10 ml. DupE cobgulare,se desprindecheagulde pe pereteleeprubeteigi dupd 30 minute, se decanteazd sterilS. serulintr-o eprubetiidirect sauprin aspirarecu o pipeti Pasteur gdlbuie, esteroz. cel hemolizat areo culoare Serulnehemolizat R. Weill - Felix - pentrudiagnosticultifosului exanternatic R. de precipitaresaufloculare ca: Citochol, Kahn, Meinike gi R. demicroflocularepe lami VDRL - in diagnosticulsifilisului pentrudiagnosticulsifilisului R. Bordet- Wasserman, - R. de fixare a complementului RAA - scarlatind ASLO - diagnosticarea antistreptolizinelor - Dozarca P.R.(polaritatea reumatoidd) - R. Waler- Rose- diagnosticarea unor vtroze hemaglutinoinhibare diagnosticarea - R. de hemaglutinare, - in diagnosticul febreitifoide qi paratifoide - R. Widal gi aglutinarea,,VI" EXAMEN BACTERIOLOGIC IIEMOCULTURA 4. RECOLTAREA SAFIGELUI PENTRU sdngeluipe un mediu de culturd pentruexamen Definifie: Hemocultura inseamnd introducerea bacteriologic. Scop: -

- descoperirea T'jj#ll:Xn'j :#,ff::T:m'$""c,


.

(bornavur are o rebrl bac'Koch

alteratd) ridicatd cu oscilalii mari, frison, staregeneralS malign6subacutd febrdtifoid6"bruceloz5" endocarditd o bacteriemie:

Pregitire: o materiale: - de protectie: masc6 detifon, m5nuqisterile - sterile:

: ;:ilK,L'l,i#,'. venoasd

casoletdcu pense tampoane$i comprese c6mp apd gi comprese medii de cultwd: . doud recipientecu . bulion citrat o gelozdsemilichidd - nesterile: I lamp5 de spirt ' chibrituri - soluliidezinfectante ' I alcool iodat . tincturi de iod r eter pacient: - pregdtirepsihicd: r se anuntdgi se explicd necesitatea tehnicii pregitire ftzicl" r se spaldregiuneaplicii cotului r se degreseazd cu eter r se zseptizeazdcualcool

r r r

Execu{ie:

AsistentaI
- irnbracd mdnusi sterile

AsistentaII
- spalE depreseaz6 resiunea si dezinfecteazd

c6moulsteril - aseazd
- aseottzeaz[.resiuneacu iod

- aplicdsaroulla10-12 cm de locul ounctiei


- aprinde lampa de spirt

- imbrac6mdnusisterile seringain conditii aseotice - serveste


- ia serinea si efectueazdounctia venoasd - aspird20 ml s0nee - desfacegaroul - retrage serinqa locul punctiei - asepttzeazd

- tnsdmdnteazd: t 2 n'i.in eprubet[cu gelozd; o 10nl in bulionulcitrat


pin mipcdri de inclinare gi - omogenizeazd. redresare

dopul si eurabalonului - flambeaz6 - flambeazddin nou gura balonului qi inchide eprubeta

Pregitirea produsuluipentru laborator: (sepot recoltamai multeprobein24h) se eticheteazd cu dat4 ora,temperatura setrimit imediatla laborator gi sepun la termostat 1a37"C se noteazd, in foaiade observalie persoanei datagi numele carea recoltat BE $T'XUT: pentruinsdmdnlarea cu germenianaerobi, eprubeta cu gelozdsemilichidd seincdlzepte la bain-marie timp de 30 min. in timpul insAm6nprii, cu mediude cultur6sepdstreazd balonulsaueprubeta inclinatd flambarea se face fird a incdlzi mediul de culturi materialele necesars sesterilizeazd la Poupinel insdmdntarea pentru se face imediat a evitacoagularea sdngelui hemocultura seefectueazd la debutulbolii qi inaintede administrarea antibioticelor poatefi completatd Hemocultura cu coproculturd, uroculturdetc. VACATAINERE Codurilede culoarepentru substantele anficoagulante sunt : 1. Capac mov - foloseste ca anticoagulant EDTA-ul si areutilitatein hematologie, biologie (ex.ACTH). moleculara, uneletesteimunochimice 2. Capac pentruanalizacoagularii. bleu - contineCitrat 9+l si sefoloseste 3. Capac pentruVSH. negru- contineCitrat4+1 si sefoloseste 4. Capac verde/portocaliu contine Heparinat si seutilizeazaplasmapentru testele de chimie. 5. Capac rosu/incolor Serulestefolosit pentrutestele - esteun tub fara anticoagulant. dechimie, imunologie si serologie. Unele vacutainere (care destinate obtinerii seruluicontinun activatorde coagulare accelereaza formareacheagului)si un gel separator, carepennite mentinerea seruluidupa centrifugare (transportcatrelaborator),analiticesi in tuburile primare,in cursul fazeipreanalitice postanalitice (stocarea probelorin laborator). V. Punctia venoasa. GENERALITATI Defini(ie: Punctiareprezintdoperaliaprin caresepltrunde intr-un vas, int-o cavitatenaturalE sau neoformatS, intr-un organsauorice Jesut al organismului cu ajutorul unui ac saual unui trocar.in practicd ptxrcfii:venoasS, seexecutd urmdtoarele artenald.,pleural6, pericardicd, abdominalS" articular5, rahidiand, osoas6, avezicii urinare,a funduluide sacDouglas, punc{ia gi biopsicd punctia unor colectiipurulente. Scop: e explorator: - se stabileqteprezentasau absenfalichidului dintr-o cavitate (pleurald,abdominali, articular[) lichidul din cavitatein vederea - se recolteazd examindriipentrua se stabilinatura, cantitateagi caracteristicileacestuia;in acelagiscop se efectueazd qi punc{iile biopsice in diferite organe pentru a se obline fragmentelede lesuturi necesare examindrilor histopatologice

terapeutic: - evacuarea lichidului abundent din cavitate (prin ac sau prin aspiratie),punclia numindu-seevacuatoare ; - administrarea de medicamente, lichide hidratante, aer sau alte solutii in scop de tratament. Pregltirea puncfiei: o pacientul:

psihici constd - pregdtirea in informarea lui, incurajarea gi asigurarea confortului - pregdtireaftncd constd in asigurareapoziliei corespunz[toare fiecdreipunc{ii o materiale: generale gi specifice materiale - sepreg6tesc fiecirei puncJii - pentru deznfec[ia qi protec]ia md.inilor - ape curentii, s6pun, alcool medicinal. mdnugi din cauciuc sterile - pentru dezinfec[iagi protectiac6mpuluicutanat(locul punctiei)- apl" sdpun,aparat de ras, alcool iodat, tincturdde iod, alcool medicinal,pense, porttampon, cdmpuri sterilepentru izolarealocului localS- solulii anestezice - pentruanestezia (xilind 1 %), seringisterile,acesterile specificepuncliei - ace,trocare - instrumente - vase colectoare- eprubete,vase colectoaregradate,cilindru gradat, lame de microscop, sticldde ceasornic pentru materiale pansarea loculuipuncliei- tampoane, comprese sterile,romplast - materialepentrucolectarea degeurilor-tilvild.renal6, gdleti Execufiapuncfiei: Punctiavenoasd se executdde cdtreasistenta medical5,celelaltepunctii fiind executatede cdtremedic,ajutatde una-doud asistente, in salonsauin saladetratament. Asistenta: patul saumasape careseexecuti punctia - protejeaz6 - asigurdpongacorespunz6toare

- nree'ate1Trffi3#HT1"

timp de 30 sec.(pentrupuncfiavenoasd) de tip tr: constd in spdlarea regiunii,raderea pilozitd}ii,degresare, ' dezinfec{ie badijonarea cu alcooliodatde doudori (pentrucelelalte punctii) pacientulin timpul punctiei supravegheazd mediculuiinstrumentele - inmAneazd. in condilii de asepsie, participdla recoltarea gi evacuarea produselordin cavitatea puncfionati ingrijepte locul puncliei Ingrijiri ulterioare: Pacientuleste instalat comod in pat qi supravegheat, este suplinit pentru satisfacerea nevoilorsale. Pregltirea produsului recoltat: de laboratoreprubetele - pentruexamene se eticheteazd" se completeazi formularele de trimitere - semdsoard cantitatea

tamponul imbibat in alcool sebandajeaza tegumentul

10

Reorganizarea: - materialelerefoiosibile se dezinfecteazd, se spald, se pregdtesc pentru o noud sterilizare degeurile setndepdrteazi Notareapuncfiei: sau de observalie, - se face in foaia de temperatur6 menliondndu-secantitateade lichid evacuat,aspectullui, puncfia (dacd prin punclia exploratorienu se obline gi incidentele lichid, accidentele produse in timpul punctiei).

PUNCTIAVENOASA
Definifie: Punctia venoaslreprezintd crearea unei cdi de acces intr-o vendprin intermediul unuiacdepunctie. Scop: . explorator - recoltarea s6ngelui pentru exirmene de laborator biochimice, hematologice, qi bacteriologice serologice t terapeutic unor medicamente subforma injecliei gi perfrrzieiintravenoase - administrarea - recoltarea sdngeluiin vederea transfuzfii sale - executarea transfuzieide sdngesauderivateale sdngelui pulmonaracut,hipertensiune 300- 500ml in edemul - sdngerare arteriald. Loculpuncfiei: - venelede laplica colfului (bazilicdgi cefalicd)undese formeazil un,,M" venosprin anastomozarea lor - veneleantebrafului - venelede pe fala dorsalda m6inii - venelesubclaviculare - venelefemurale - venelemaleolareinterne jugulareqi epicraniene - mai alesla sugargi copil mic - venele Pregltirea puncfiei: o materiale perndelasticd de protectie, pentrusprijinireabrafului,mugama, alezd. - pentrudezinfectiategumentuluitip I (vezi generalitili) gi materiale - instrumentar sterile, acede 25-30mm, diametrul 6110,7110,10/10 mm in firncfie de scop, seringi de capacitate- in functie de scop, pense,m[nugi chirurgicale,tampoane - alte materiale- garousaubandi Esmarch, eprubete uscateqi etichetate, cilindru gradat, fiole cu solulii medicamentoase, solulii perfuzabile, t6vild renald(materialele se vor pregdtii in firnc{ie de scopulpunctiei) t pacientul psihicd- seinformeazdasuprascopuluipuncliei - pregdtirea - pregdtireaftnc6- pentrupunctiala venelebrafului,antebrafului: o se ageazd intr-o pozilie confortabild, atdtpentrupacient,cdt gi pentrupersoana punctia(decubitdorsal) careexecutd

ti

o se examineaz1, calitatea veneloravendgrijd ca hainelesd nu impiedice $i starea circulaliadeintoarcere la nivelul brafului pe pemitdgimugama gi extensie o seageazd bragul in abduclie maximS. o sedezinfecteazdtegttmentele de 7-8 cm deasupra o se aplicdgaroulla o distantE locului puncliei, strangdndu-l astfelincdt sdopreascd circulaliavenoasd f.afi a comprimaarlera pacientuluisi strAng6 pumnul,veneledevenindastfelturgescente o serecomandd Execufiapuncfiei: Asistenta imbracdmd.nugile sterileqi seagez6 vis-a-visde bolnav. se ftxeazL venacu poiicelemdinii stengtla 4-5 cm sublocul punctiei,exercit6nd o ugoard jos gi compresiune tractiunein asupra tesuturilorvecine se fixeazdseringa,gradaliile fiind in sus,acul ataqat cu bizoul in sus,in mdnadreapt{ intre policeqi restuldegetelor; se pdtrundecu acul travers6nd,in ordine tegumentul - in direcfie oblicd (unghi de 30 grade), apoiperetele venos- invingdndu-se o rezistentielasticd, p6ni cAnd aculinainteazd in gol; seschimbd directiaacului l-2 cmin lumenulvenei; pdtrunderea secontroleazd acului tn ven6prin aspiratiecu seringa se continudtehnica in funclie de scopul punctiei venoase:injectareamedicamentelor, recoltarea perfirzie sdngelui, in caz de sdngerare,se prelungegteacul de punc{ie cu un tub din polietilen[ care se introducein vasulcolector,garoulr[mdn6ndlegatde brat se indeplrteaz6.staza venoasddupd executareatehnicii prin desfacereagaroului gi a pumnului se aplicd tamponul imbibat in solulie dezinfectantd la locul de p[trundere a acului qi se retrage bruscacul se comprim[ locul punctiei 1-3 minute,braful fiind in pozi{ie verticali ingrijirea ulterioari a pacientului: sefacetoaletalocalSa tegumentului seschimbd lenjeria dacdestemurdard seasigurd o pozilie comodd in pat se supravegheazilpacientul Accidente

Hematom(prin infiltrarea sAngelui in tesutulnerivenos)


Str6prrngerea venei (perforarea peretelui opus)

Interventiile asistentei acul gi secomprimd - seretrage locul puncliei 1-3minute


- se retrage acul in lumenul venei

Ameleli, paloare,lipotimie

- se tntrerupe punclia, pacientul se ageaz6. in decubit pem5, dorsalftrd seanunti medicul.

DE $TIUT:

o pentruevidenlierea venelor - se fac migciri in sensulcirculaliei de intoarcerecu parteacubitald a m6inii pe fata anterioar6 a antebrafului - seintroduce mdnagi antebratul in apdcaldd

t2

digitald pe pentruevidenlierea venelorla carenu se poateaplicagaroulse face presiune circulalieivenoase) loculuipuncliei(tn sensul traiectulveneideasupra o pentrupunclionarea pe pat, in decubitdorsal,transversal venelorjugulare,pacientulse ageazd cu capulldsatsdat6rne . prin punclia venoas6,se pot fixa pe cale transcutanatdcatetercdin material plastic - ace BraunulensauVenflons (cateterulesteintrodusin lumenul acului cu carese facepunctia, dupd punctionarea numai cateterul).Seutilizeazdnumai materialede venei acul seretragerdmdndnd unicdfolosint6. &E EVIT,dT: venei din lateral - punctionarea veneicu aculavdndbizoulinjos - punctionarea steril incorectda instrumentarului - manewarea (punctia produsului crednd o legdturddirectd inte mediul exterior gi recoltat - atingerea patogeni) pot intra gi iegigemreni vascular sistemul pe impiedicdinchiderea tamponul la plica cotului, deoarece antebrafului braf cu flectarea pHgii venoase, revdrsarea sdngelui. favorizAnd PI]NCTIA ARTERIALA Definitie: Punctia arteriala reprezinta crearea unei cai de acces intr-o artera prin untermediulunui ac de puntie. Scop: . explorator: pentru analizagazelor sanguine, sangelui - recoltarea radiologic aI arterelor- arteriografie. de conhast pentruexamenul substantelor - introducerea . Terapeutic nedicamentelor cu actiunevasodilatatoare -injectarea Indicatii: arteriopati,cu scopde diagnesticsi tratament Contraindicatii: tendintacrescuta la hemoragii,infectii. Locul punctiei: arterafemurala, artetahrunerala, artera radiala, arteracubitala. punctiei: Pregatirea . materiale - deprotectie campuluicutanat,dezinfectietip III - pentrucrearea - instrumentarsi materiale sterile: ace de marimi diferite frrnctie de artera punctionata, pentru examenulgazelorsanguine, sterile,tampoane, camp manusi,comprese seringi heparinizate pentru de contrast injectarea si anestezice, chirurgical, substantelor substante de contrast solutii anestezice, - medicamente: cu nisip, tavitarenala. alternateriale: saculet eprubete,

l3

. Pacientui psihica:seinformeaza cu privire la scopulpunctieisi pozitiain careva stain tirnpul si - pregatirea dupapunctie. - pregatireaftnca: pentrupunctiaarterialafemural4 pacientulva sta in decubit dorsalpe plan tare cu coapsain extensie;pentru punctia arterei radiale, pacientul va sta in decubit dorsal cu mana intins4 hiperextensia articulatieipumnului sprijinit pe un sacuietcu nisip. punctionata si aleza. seaseaza musama - subregiunea punctiei: Executia asrstenta medicala. cauemedic aiutat de asistenta seface de catre Asistenta medicaia Medicul
- isi spalasi dezinfecteazamaittlJe mainile - isi spala si dezinfecteaza

- alegelocul punctier
locala - face anestezia

- dezinfecteazalocul punctiei (dezinfectie tipIII) (dupacaz) prepara seringa cu medicatie anestezica


- Servestemanusile sterile

- imbraca manusile

- dezinfecteazadinnou locul punctiei

campulsteril - serveste locul punctieicu carnpulsteril - acopera punctia - executa - retrageacul punctiei in - preparaseringacu acul de punctie si le serveste mod aseptic
- asistenta mentine pacientul in pozitia dat4 il supraveghiaza

pe careil tine cu pensa - aplicatamponcompresiv porttampon5min. uscatpe careil comprimacu un - aplica pansament saculet cu nisip 1-5kgin functiede artera.

Ingrijirea ulterinara a pacientului: . ramane la pat, in repaus,1-6 h in functie de arterapunctionata, . se controleazalocul punctiei si aspectul pansamentului(roseata,hemoragie, hematom) . se masoarapulsul, TA, respiratia, se apreciazaculoarea si temperaturalocala a tegumentelor. Fregatireasangeluipentru examenulde laborator: produsul va fi ferit de contctul cu aerul, se eticheteaza pentru analizagazelorsanguine, trimite la laborator. si se imediat Reorganizarea locului de munca Notareapunctiei infr,sa de obs Complicatii . in timpul punctiei: altor formatitrni (vase,nervi, tesuturi) - punctionarea hemoragie periarteriala - injectare T4

dupapunctie:

- hemoragii, cu compresiunea tesuturilor, - hematoame vasculara trombozelor. dit cwza spasmelor - obstructie DE STIUT: rurcateterin vederea efecfuarii unor explorari ale - prin punctiaarteiala,sepoateintroduce parametrilor sangelui arterial. DE EVITAT: produsului, persoanelor pentrua preveniiimbolnavirea careluqeazacusangele. - atingerea PT]NCTIA PERTCARDICA pericardica,care Delinitie: Punctiapericardicaconstain patrunderea cu un ac in cavitatea se transforma in spatiu virtual in cavitate real4 prin acumulareasangelui sau lichidului de transsudatie, Scop: . explorator prezenteilichidului in cavitatea pericardica constatarea pentru lichidului examinare in vederea stabilirii naturii sale - recoltarea . terapeutic lichidului acumulat - evacuarea medicamentoase dupaevacuare substantelor - introducerea Indicatii: punctiaseexecuta in cazurilein careseacumuleaza lichid intre foitele pericarduluica pericardul urmare a inflamatiei,trenssudatiei sauhemoragiei; fiind inextensibil, lichidul tamponeza inima si ii ingreuneaza functia; apare astfel,o dispnee accentuata, hipotensiune arterilal4 punctiaavandcaracterde urgenta. Locul punctiei: spatiulV intercostalstangla 6 cm de margineastemuluiin cazulpunctiei exploratoare; spatiulVI -VII la jumatateadistanteidinfe linia axilaraanterioara si cea in cazulin carecantitatea medioclaviculara stanga, de lichid e mare(dupaun control radiologic) la extemitateaapendicelui xifoid, bolnavul fiind in pozitie semisezand, in cazul punctieievacuatoare (caleaepigastrica) Pregatireapunctiei: . materiale - deprotectiea patului, - pentrudezinfectiategumentului- tip III, si materiale sterile:2-3 acede punctiecareau lungimea de 8-10cm,2- instrumente de 5 ml si acepentruanestezie, pense, 3 seringide 20-50ml, seringa manusi crrmp comprese. chirurgical, tafirpoane, lampade spirt, aparate aspiratoare, recipiente - altemateriale:rompast,eprubete, pentrucolectarea lichidului,tavitarenale. atropina, : anestezice, morfina,tonice-cardiace. - medicamente

15

pacientul psihica:seinformeaza si seincurajeaza - pregatirea se pregatirea un examen radiological toracelui;oxigenoterapie; se face ftzica: de lichid existent; por.ittainfirnctiede scopulpunctieisi cantitatea acorda pentrupunctiaevacuatoare - semisezand, dorsal,in celelaltecanti. - in decubit Executia punctiei
se f'acede catre utat de doua asistente

Medicul

AsistentaI

AsistentaII

cu 30 min radiografiapacientului -adm.O fiola de atropina - pregateste inainte


- isi spalamainile, le dezinfecteaza -aseazamaterialul de protectie pe pat

acatoracele pacientului - dezbr locul -stabileste punctiei locul punctiei, - pregateste tip III dezinfectie
- servesteserlnga cu anesteac. - efectueazaanestezia - mentine pacientul in pozitia data, in pozitie comoda - aseazapacientul recomandatade medic.

manusilechirurgicale, -serveste sub - aseazacarnpul locul punctiei campulchirurgical, -serveste seringacu acul de -serveste punctie locul punctiei - dezinfecteaza
-executa punctla

- mentinepacientulimobilizandu-i bratele cu lichid pe careil - supravegeazaculoareafetei, - preiaseringa respiratia,puisul, aparitia dispneei. introducein eprubeta locul punctiei -dezinfecteaza steril,uscatla locul punctiei,fixat cu benzide -aplicapansamentul romplast in decubitdorsal cu toracele usor ridicat. - aseazapacientul

- aspiralichidul, aculde - retrage punctie

Ingrijirea ulterioara a p acientului repaus fizic si psihic, seasigura


se monitorizeazapulsul, TA, respiratia,

l6

j.::trr.

:.r..:tr-.r

.:-,ilr

t : i . 1 . 1 : .:- :

.::::r .:.....,.i 1 :j tr ::r

i ....r r :,:.::::i

precordiala (dacasepresupune seapiicacomprese reci in regiunea o hemoragie intrapericardica). Seadministereaza tonice-cardiace. Pregatir ea pro dusal ui p entr u examin or e: examinarea macroscopica sefaceimediat,apreciindu-se culoarea, aspechrl si cantitatea lichidului extrasLichidulpoatefii: limpede,galbendeschisavandcauze inflamatoare - serossauserocitrin; este albicioslactescent, - tulbure;estepurilentsauchiloscu aspect esteroz saurosu intensin hemoragii sauserohemoragic; - hemoragic cantitatea lichidului extras, - semasoara biochimica - examinare citologicsi bacteriologic, eprubetele - pentruexarnenului seeticheteaza setrimit la laborator. Reorganizarea locului de muncal Notareapanctiei senoteaza in foaia de obs.Cantitatesi aspectullichidului extrassi eventualele accidente survenite. ACCIDENTE: INTENWNTII aculuiin miocard(apar - retragerea acului,dandu-io pozitie paralelecu - pareunderea pereteleinimi (accidentulestegrav dacase ating miscariale acului sincroncu miscarileinimi) vaselecoronariene) prin de insuficientacadiaca - fenomene decomprimarea bruscaa cavitatii pericardice. - infectii ale mediastinuluiprin taversarea fundului de sacpleural dacacontinutul pericardic e septic - socpericardic - seprevineprin anesteziadebaza - dacaaparesefacereanimare cardiorespiratorie.
- medicul recomandaadminishareade tonicecardiace

frE STIUT: pacientul penreu trebuie - in timpulpunctie, safie imobilizat a seprevenii oricedeviere dela
pozitia data,fapt ce poate aveaurmari periculoaseprin lezarcainimi sau a vaselor mari.

t7