Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea TITU MAIORESCU Bucureti PROGRAMA ANALITICA

Denumirea disciplinei Codul disciplinei "acultatea %ro#ilul Speciali&area I.1.1.1 In#ormatica In#ormatica In#ormatica Semestrul

ANALIZ MATEMATIC
1 umarul de credite r. ore pe sem$activitati Total SI TC AT !' () (* ) !

AA * DG DI

Cate+oria #ormativa a disciplinei DF,#undamentala- DG,+enerala- DS,de specialitate- DE,economica$mana+eriala- DU,umanista Cate+oria de optionalitate a disciplinei. DI,impusa- DO,optionala- DL,li/er aleasa 0optionala1 Discipline anterioare O/iective Obligatorii 0conditionate1 Recoman ate

Continut 0descriptori1

1. 2nsuirea no3iunilor #undamentale i a al+oritmilor speci#ici de re&olvare a pro/lemelor din domeniul anali&ei matematice4 (. "ormarea i de&voltarea /a&ei matematice a studen3ilor pentru disciplinele #undamentale i de specialitate din anii superiori4 5. "ormarea i de&voltarea deprinderilor i aptitudinilor de anali&6 lo+ic6#ormulare corect6 i ar+umentare #undamentat6 7n solu3ionarea pro/lemelor de natur6 matematic6 i de specialitate- precum i #ormarea i de&voltarea unui ra3ionament ri+uros i a a/ilit63ilor de calcul rapid i corect necesare pentru di#erite aplica3ii. 8! Aplicarea anali&ei matematice in alte domenii ale stiintei si practicii. 1. Elemente de 9o+ica Matematica. (. Multimi si #unctii . 5. Multimile R- R - C- R n . Structura. :ecinatati. 8. Siruri in R- R - C- R n . 9imite de siruri. !. %uncte interioare. %uncte de acumulare. '. ;ir Cauc<=. Criteriul +eneral de conver+en36 al lui Cauc<= >. Serii numerice. ). 9imite de #unctii. ?. Continuitate punctuala. 1*. Continuitate uni#orm6. 11. Derivarea #unctiilor de varia/ila reala 0 #unctii reale- #unctii vectoriale 1. 1(. Derivarea #unctiilor comple@e de varia/ila comple@a. 15. Derivate partiale. Di#erentia/ilitate. 18. E@tremele #unctiilor de mai multe varia/ile. 1!. Inte+rala Riemann 0 #unctii de o varia/ila 1. 1'. Inte+rala improprie 0 #unctii de o varia/ila 1. 1>. Drumuri- lun+imea drumurilor. 1). Inte+rale cur/ilinii 0 de primul tip- de,al doile tip 1. 1?. Inte+rala du/la. (*. Inte+rala tripla. Inte+rale multiple. (1. "ormula lui Areen. ((. Supra#ete. Aria unei supra#ete. (5. Inte+rale de supra#ata 0 de primul tip- de al doilea tip 1. (8. "ormula Aauss B Ostro+radsCi. (!. "ormula StoCs.

"orma de evaluare 0E,e@amen- C,colocviu$test #inal- LP,lucrari de control1 Sta/ilirea ,raspunsurile la e@amen$ colocviu$ lucrari practice otei #inale , teste pe parcursul semestrului $activitati aplicative atestate$ la/orator$ 0procentaDe1 lucrari practice$ proiect- etc.

E >*E

Universitatea TITU MAIORESCU Bucureti


,pre&en3a la activit63ile didactice ,teme de control 1. I.ColoDoar6 . Analiz matematic . Editura Didactic6 i %eda+o+ic6 Bucureti - 1?)54 (. M. icolescu - . Dinculeanu - S. Marcu . Analiz matematic . Editura Didactic6 i %eda+o+ic6 - Bucureti . vol. I 1?>? 0 edi3ia : 1vol. II 1?)* 0 edi3ia II 14 5. . Donciu- D. "londor - Analiz matematic. Culegere de probleme, Editura A99- Bucureti . vol. I , 1??5 0 edi3ia III 1- vol. II , 1??) 0 edi3ia III 14 8. Culegere de probleme de calcul diferenial i integral - Editura Te<nic6 - Bucureti . :ol. I 0 edi3ia II 1 1?'>4 autori 9. Aram6 - T. Moro&an :ol.II 1?'' 4 autori A<. Bucur - E. CFmpu - S. A6in6 :ol. III 1?'> 4 autori A<. Bucur - E. CFmpu - S. A6in64 !. :. Aar/an- I. Sprin3u , Analiz matematic. Calcul diferenial i integral- Editura Academiei Te<nice Militare- Bucureti- (**5. '. :. AFr/an , Analiz matematic, Editura Renaissance- ISB ?>), '*',)5(1,?*,!- Bucureti- (*1*. Arad didactic- titlul- prenume- nume Con#. dr. in+. AFr/an :alentin Con#. dr. in+. AFr/an :alentin- Asist. univ. drd. Cornaciu :eronica 1*E (*E

Bi/lio+ra#ie

Coordonator de disciplina AFr/an :alentin Tutori

Semnatura