Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea TITU MAIORESCU Bucureti PROGRAMA ANALITICA

Denumirea disciplinei Codul disciplinei $acultatea 'ro%ilul Speciali(area I.1. .! In%ormatica In%ormatica In%ormatica

ALGORITMICA GRAFURILOR
Semestrul "umarul de credite "r. ore pe sem&activitati Total SI TC AT #) * 1+ , #

AA * DF DI

Cate-oria %ormativa a disciplinei DF.%undamentala/ DG.-enerala/ DS.de specialitate/ DE.economica&mana-eriala/ DU.umanista Cate-oria de optionalitate a disciplinei0 DI.impusa/ DO.optionala/ DL.li1er aleasa 2optionala3 Discipline anterioare O1iective Obligatorii 2conditionate3 Recomandate

Anali(4 matematic4/ Al-e1r4

Continut 2descriptori3

1. 5nsuirea no6iunilor %undamentale din domeniile teoriei -ra%urilor i com1inatoricii7 . $ormarea deprinderilor de modelare matematic4 a unor pro1leme de natur4 in%ormatic4/ te8nic4 sau economic4/ cu utili(area cunotin6elor 9nsuite din domeniul teoriei -ra%urilor. E:EME"TE DE COMBI"ATORIC;0 1. Mul6imi %inite/ ordonate. Aplica6ii in<ective/ 1i<ective/ cresc4toare pe mul6imi %inite7 . 'ermut4ri/ aran<amente/ com1in4ri/ metode de num4rare/ 1inomul lui "e=ton/ propriet46i/ %ormule de calcul/ aplica6ii7 >. 'ermut4ri cu repeti6ie/ aran<amente cu repeti6ie/ com1in4ri cu repeti6ie0 propriet46i/ %ormule de calcul/ aplica6ii7 A:?ORITMICA ?RA$URI:OR0 1. De%ini6ii/ terminolo-ie/ nota6ii/ concepte %undamentale/ numere/ mul6imi/ %unc6ii remarca1ile asociate unui -ra%7 . Studiul -ra%urilor cu a<utorul matricelor 1ooleene associate7 >. Al-oritmi i teoreme 9n teoria -ra%urilor0 al-oritmi pentru determinarea con%i-ura6iilor remarca1ile 9n -ra%uri7 ,. Al-oritmi de optimi(are. Al-oritmi pentru determinarea drumurilor de valoare minim4 9ntre dou4 v@r%uri ale unui -ra%. Al-oritmi pentru determinarea drumurilor de valoare maAim4 9ntre dou4 v@r%uri ale unui -ra% %4r4 circuite 2$ord/ Bellman/ matriceal/ etc.3. Metoda drumului critic7 #. Re6ele de transport. $luA 9n re6ele de transport. Al-oritmi pentru determinarea unui %luA maAimal7 ). Aplica6ii ale teoriei -ra%urilor. ?ra%ul ca mi<loc de eAprimare. ?ra%ul ca mi<loc de investi-are. ?ra%ul ca mi<loc de optimi(are7 E B+C 1+C +C

$orma de evaluare 2E.eAamen/ C.colocviu&test %inal/ LP.lucrari de control3 Sta1ilirea .raspunsurile la eAamen& colocviu& lucrari practice "otei %inale . teste pe parcursul semestrului &activitati aplicative atestate& la1orator& 2procenta<e3 lucrari practice& proiect/ etc. .pre(en6a la activit46ile didactice .teme de control Bi1lio-ra%ie 1. I. Tomescu D Introducere n combinatoric/ Editura Te8nic4/ Bucureti/ 1!B . . Claude Ber-e0 Teoria grafurilor i aplicaiile ei / Editura te8nic4/ Bucureti/ 1!)!7 >. D. Radu 'opescu D Combinatoric i teoria grafurilor / Bi1lioteca Societ46i de tiin6e matematice din Romania/ Bucureti/ ++#7 ,. A. Eau%mann/ ?. Des1a(eille0 Metoda drumului critic/ Editura

Universitatea TITU MAIORESCU Bucureti


te8nic4/ Bucureti/ 1!B17 #. O. 'opescu/ D.'. Fasiliu/ .a.0 Matematici aplicate n economie/ Editura didactic4 i peda-o-ic4/ Bucureti/ 1!!B7 ). "icolae Micu0 Teoria grafurilor/ Editura Academiei Militare/ Bucureti/ 1!*17 B. C. Dinescu/ I. $4tu0 Matematici pentru economiti, vol. II, III / Editura didactic4 i peda-o-ic4/ Bucureti/ 1!!#7 *. F. ?@r1an0 Algoritmica grafurilor/ Editura Renaissance/ ISB" !B*. )+).*> 1.B .1/ Bucureti/ +1+7 !. F. ?@r1an0 Elemente de teoria grafurilor i combinatoric/ note de curs. Coordonator de disciplina Tutori ?rad didactic/ titlul/ prenume/ nume Con%. dr. in-. ?@r1an Falentin Con%. dr. in-. ?@r1an Falentin/ Asist. univ. drd. Cornaciu Feronica Semnatura