Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” Nr. .............

din .......... .............

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale
Partile contractante! ". Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita# CĂMINUL P NTRU P RSOAN !"RSTNIC #ALACIU$acronim %ING& !ADIM RUSU'$denumit in continuare %urni&or de servicii sociale$cu sediul in comuna #alaciu$ Str& Petre #alaciu nr&($'udetul Ialomita$Codul de inregistrare %iscala nr. )*+,-*($ Contul nr. RO.*TR /.)01,0,222,,0*-.$desc(is la )re&oreria Slo*o&ia$ Certi%icatul de acreditare Seria&&&&&&&&&&&&$Nr&&&&&&&&&&&&&&$con%orm Deci&iei nr. "+ din +, martie +-"+$ repre&entat de D3na Radu 4elene M5d5lina$ având %uncția de 6e7 C5min$in calitate de %urni&or de servicii sociale$ si +. ........................ /numele *ene%iciarului de servicii sociale0 denumit in continuare *ene%iciar$ domiciliat locuieste in localitatea .................$str...................$nr.........$'udetul.................$ codul numeric personal ............................$posesor al 1.I. C.I. seria ...... nr. ............$eli*erat eli*erata la data de .......... de Sectia de politie .............$ ". având in vedere! Planul de servicii nr............. data..................... 2valuarea inițială reevaluarea e%ectuată 3n perioada......... ........ Programul individuali&at de asistență și 3ngri'ire nr.................. data.................. +. convin asupra urmatoarelor!

1. Definitii: ".". contractul pentru 7urni8area de servicii sociale # actul 'uridic inc(eiat intre o persoana %i&ica sau 'uridica$ pu*lica ori privata$ acreditata con%orm legii sa acorde servicii sociale$ denumita %urni&or de servicii sociale$ si o persoana %i&ica a%lata in situatie de risc sau de di%icultate sociala$ denumita *ene%iciar de servicii sociale$ care e4prima acordul de vointa al acestora in vederea acordarii de servicii sociale5 ".+. 7urni8or de servicii sociale # persoana %i&ica sau 'uridica$ pu*lica ori privata$ acreditata con%orm legii in vederea acordarii de servicii sociale$ preva&uta la art. "" din 6rdonanta Guvernului nr. 78 +--, privind serviciile sociale$ apro*ata cu modi%icari si completari prin 9egea nr. :": +--,$ cu modi%icarile si completarile ulterioare5 ".,. 9ene7iciar de servicii sociale # persoana a%lata in situatie de risc si de di%icultate sociala$ impreuna cu %amilia acesteia$ care necesita servicii sociale$ con%orm planului de interventie revi&uit in urma evaluarii comple4e5 ".;. servicii sociale # ansam*lu de masuri si actiuni reali&ate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale$ %amiliale sau de grup$ in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de di%icultate$ vulnera*ilitate$ pentru pre&ervarea autonomiei si protectiei persoanei$ pentru promovarea inclu&iunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii$ de%inite in conditiile preva&ute de 6rdonanta Guvernului nr. 78 +--,$ apro*ata cu modi%icari si completari prin 9egea nr. :": +--,$ cu modi%icarile si completarile ulterioare5 ".:.reevaluarea situatiei 9ene7iciarului de servicii sociale # activitatea o*ligatorie a %urni&orului de servicii sociale de a evalua situatia *ene%iciarului de servicii sociale dupa acordarea de servicii sociale pe o anumita perioada5

1

7. sociale acordate de %urni&orul de servicii +. Scopurile evaluarii sunt cunoasterea si intelegerea pro*lemelor cu care se con%runta *ene%iciarul de servicii sociale si identi%icarea masurilor initiale pentru ela*orarea planului initial de masuri5 ". facilitarea - 2 . insotirea in mijloacele de transport.6*iectul contractului il constituie acordarea următoarelor servicii sociale! # # # # # Gă&duire pe perioadă nedeterminată Asistență medicală și 3ngri'ire Asistență paleativă Consiliere psi(ologică Sociali&are și petrecere a timpului li*er.Descrierea serviciilor sociale! - Servicii sociale 5 Servicii de 3ngri'ire social#medicală ! Servicii de 3ngri'ire social#medicală de natură socială =servicii de *a&ă$servicii de suport$ servicii de rea*ilitare si adaptare a am*ientului 0 ! servicii de bază : ajutor pentru igiena corporala. activitati de menaj.ora # eveniment mai presus de controlul partilor$ care nu se datorea&a greselii sau vinii acestora$ care nu putea %i preva&ut in momentul inc(eierii contractului si care %ace imposi*ila e4ecutarea si$ respectiv$ indeplinirea acestuia5 ". servicii de suport : ajutor pentru efectuarea de cumparaturi.ire # ansam*lul de masuri si servicii adecvate si individuali&ate potrivit nevoilor sociale identi%icate ca urmare a e%ectuarii evaluarii comple4e$ cuprin&and programarea serviciilor sociale$ personalul responsa*il si procedurile de acordare a serviciilor sociale5 ".8. deplasare in interior.standarde minimale de calitate # ansam*lul de cerinte privind cadrul organi&atoric si material$ resursele umane si %inanciare in vederea atingerii nivelului de per%ormanta o*ligatoriu pentru toti %urni&orii de servicii sociale speciali&ate$ apro*ate in conditiile legii5 ".o9li:atiile 9ene7iciarului de servicii sociale # totalitatea indatoririlor pe care *ene%iciarul de servicii sociale si le asuma prin contract si pe care le va indeplini valori%icandu#si ma4imal potentialul psi(o#%i&ic5 ".igiena eliminarilor.evaluarea comple<a # activitatea de investigare si anali&a a starii actuale de de&voltare si de integrare sociala a *ene%iciarului de servicii sociale$ a cau&elor care au generat si care intretin situatia de di%icultate in care acesta se a%la$ precum si a prognosticului acestora$ utili&andu#se instrumente si te(nici standardi&ate speci%ice domeniilor! asistenta sociala$ psi(ologic$ educational$ medical$ 'uridic. transfer si mobilizare.". comunicare .modi7icari de drept ale contractului de acordare de servicii sociale # modi%icarile aduse contractelor de acordare de servicii sociale in mod independent de vointa partilor$ in temeiul prevederilor unui act normativ5 "."". 2.+.ire # modi%icarea sau completarea adusa planului individuali&at pe *a&a re&ultatelor reevaluarii situatiei *ene%iciarului de servicii sociale5 ".<. hranire si hidratare.."-.imbracare si dezbracare.planul individuali8at de asistenta si in:ri.=. Obiectul contractului: +.".revi8uirea sau completarea planului individuali8at de asistenta si in:ri.".evaluarea initiala # activitatea de identi%icare determinare a naturii cau&elor$ a starii actuale de de&voltare si de integrare sociala a *ene%iciarului de servicii sociale$ precum si a prognosticului acestora$ e%ectuata prin utili&area de metode si te(nici speci%ice pro%esiilor sociale$ de catre %urni&orul de servicii sociale."+.7orta ma.

7..". sa depuna toate diligentele pentru a asigura *ene%iciarul de continuitatea serviciilor sociale %urni&ate$ in ca&urile de incetare a 3 . 5....+.Contri*uția *ene%iciarului de servicii sociale nu va in%luența acordarea serviciilor sociale și nu va 3ngreuna posi*ilitatea acestuia de a ieși din starea de di%icultate.... Costul total pe lună al serviciilor sociale preva&ute la pct. revi&uirea programului individuali&at de asistenta si ingri'ire in vederea adaptarii serviciilor sociale la nevoile *ene%iciarului.. Obligatiile furnizorului de servicii sociale: <. 4...... implementarea măsurilor preva&ute in Planul individuali&at de servicii5 :.. sa acorde servicii sociale preva&ute in planul individuali&at de asistenta si ingri'ire$ cu respectarea acestuia si a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale5 <. ..&Costurile serviciilor sociale acordate si contributia beneficiarului de servicii sociale: . ..deplasarii in interior.Contri*uția *ene%iciarului pentru serviciile sociale primite se calculea&ă prin re%erire la veniturile proprii ale acestuia.+. + este con%orm >otărârii Consiliului ?udețean Ialomița pentru anul .+. Durata contractului: ....... servicii de reabilitare amenajări..Durata contractului poate %i prelungita cu acordul partilor si numai dupa evaluarea re&ultatelor serviciilor acordate *ene%iciarului de servicii sociale si$după ca&$revi&uirea Programului individuali&at de asistentă si 3ngri'ire.".. reevaluarea periodica a situatiei *ene%iciarului de servicii sociale5 :..". sa respecte drepturile si li*ertatile %undamentale ale *ene%iciarului in acordarea serviciilor sociale$ precum si drepturile *ene%iciarului de servicii sociale$ re&ultate din pre&entul contract5 <.. de a utili&a$ in conditiile legii$ date denominali&ate in scopul intocmirii de statistici pentru de&voltarea serviciilor sociale. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale: :.+. și adaptare a de si gestionare.&0? c7& Art& -$alin&-&( din pre8entul Contract pentru acordare de servicii sociale & ... de a sista acordarea serviciilor sociale catre *ene%iciar in ca&ul in care constata ca acesta i#a %urni&at in%ormatii eronate5 7.". ambientului:mici natură medicală cone4e Servicii de 3ngri'ire social#medicală /tratament$3ngri'iri medicale etc0 5 Servicii de 3ngri'ire social#medicală de natura serviciilor /terapie ocupațională$recuperare și rea*ilitare etc0 ! ..Contri*uția *ene%iciarului /contri*uția o*ligatorie de 3ntreținere0 pentru serviciile sociale primite este de . Drepturile furnizorului de servicii sociale: 7.". și cuprinde c(eltuielile de personal și c(eltuielile cu *unuri și servicii$din care se scade contri*uția o*ligatorie de 3ntreținere$con%orm legislației 3n vigoare. 6..$alin&..+.. de a veri%ica veridicitatea in%ormatiilor primite de la *ene%iciarul de servicii sociale5 7.... lei lună...reparații etc.Durata contractului este de la data de!con7orm Dispo8iție nr&&&&&&&&&>&&&&&&&& până la data de! c7& Art& . activitati de administrare activitati de petrecerea timpului liber .... .

".". Obligatiile beneficiarului: =. 8.oportunitatii acordarii altor servicii sociale5 . sa participe activ in procesul de %urni&are a serviciilor sociale si la reevaluarea si revi&uirea programului individuali&at de asistenta si ingri'ire5 =..pre&entului contract preva&ute la pct. sa ia in considerare dorintele si recomandarile o*iective ale *ene%iciarului cu privire la acordarea serviciilor sociale5 <.modi%icarilor intervenite in acordarea serviciilor sociale5 .<. sa respecte$ con%orm legii$ con%identialitatea datelor si in%ormatiilor re%eritoare la *ene%iciarul de servicii sociale5 <.+.. +$ %urni&orul de servicii sociale va respecta drepturile si li*ertatile %undamentale ale *ene%iciarului de servicii sociale. sa %ie receptiv si sa tina cont de toate e%orturile *ene%iciarului de servicii sociale in indeplinirea o*ligatiilor contractuale si sa considere ca *ene%iciarul si#a indeplinit o*ligatiile contractuale in masura in care a depus toate e%orturile5 <. sa reevalue&e periodic situatia *ene%iciarului de servicii sociale$ si$ dupa ca&$ sa complete&e si sau sa revi&uiasca planul individuali&at de asistenta si ingri'ire e4clusiv in interesul acestuia5 <.:. sa in%orme&e *ene%iciarul de servicii sociale asupra! # continutului serviciilor sociale si conditiilor de acordare a acestora5 # oportunitatii acordarii altor servicii sociale5 # listei la nivel local cuprin&and %urni&orii acreditati sa acorde servicii sociale5 # regulamentului de ordine interna5 # oricarei modi%icari de drept a contractului5 <." si ". sa %urni&e&e in%ormatii corecte cu privire la identitatea si situatia %amiliala$ medicala$ economica si sociala si sa permita %urni&orului de servicii sociale veri%icarea veridicitatii acestora5 =." lit."-.listei la nivel local cuprin&and %urni&orii acreditati sa acorde servicii sociale5 .regulamentului de ordine interna5 e0 de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite si la luarea deci&iilor privind interventia sociala care i se aplica$ putand alege variante de interventie$ daca ele e4ista5 %0 dreptul de a avea acces la propriul dosar5 g0 de a#si e4prima nemultumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.8.=.. sa respecte termenele si clau&ele sta*ilite in cadrul planului individuali&at de asistenta si ingri'ire5 4 . de a in%orma serviciul pu*lic de asistenta in a carui ra&a teritoriala locuieste *ene%iciarul asupra nevoilor identi%icate si serviciilor sociale propuse a %i acordate.drepturilor sociale$ masurilor legale de protectie si asupra situatiilor de risc5 . !.. In procesul de acordare a serviciilor sociale preva&ute la pct. sa utili&e&e contri*utia *ene%iciarului de servicii sociale e4clusiv pentru acoperirea c(eltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale5 <. .7. "+. Drepturile beneficiarului: 8. a0 si d05 asigurarea continuitatii serviciilor sociale se va reali&a si prin su*contractare si cesiune de servicii sociale5 <. 1ene%iciarul are urmatoarele drepturi contractuale! a0 de a primi servicii sociale preva&ute in programul individuali&at de asistenta si ingri'ire5 *0 de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de di%icultate5 c0 de a re%u&a$ in conditii o*iective$ primirea serviciilor sociale5 d0 de a %i in%ormat$ in timp util si in termeni accesi*ili$ asupra! .+..

să contri*uie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă parte din costul total al serviciilor acordate. sa anunte orice modi%icare intervenita in legatura cu situatia sa personala pe parcursul acordarii serviciilor sociale5 =.. "-. "".0 =.. "-. Constituie motiv de re&iliere a pre&entului contract urmatoarele! a0 re%u&ul o*iectiv al *ene%iciarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale$ e4primat in mod direct sau prin repre&entant5 *0 nerespectarea in mod repetat de catre *ene%iciarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioara al %urni&orului de servicii sociale5 c0 incalcarea de catre %urni&orul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale$ daca este invocata de *ene%iciarul de servicii sociale5 d0 retragerea autori&atiei de %unctionare sau a acreditarii %urni&orului de servicii sociale5 e0 limitarea domeniului de activitate pentru care %urni&orul de servicii sociale a %ost acreditat$ in masura in care este a%ectata acordarea serviciilor catre *ene%iciarul de servicii sociale5 %0 sc(im*area o*iectului de activitate al %urni&orului de servicii sociale$ in masura in care este a%ectata acordarea serviciilor catre *ene%iciarul de servicii sociale. Daca dupa ": &ile de la inceperea acestor proceduri neo%iciale %urni&orul de servicii sociale si *ene%iciarul de servicii sociale nu reusesc sa re&olve in mod amia*il o divergenta contractuala$ %iecare poate solicita Comisiei de mediere sociala mi'locirea solutionarii divergentelor sau se poate adresa instantelor 'udecatoresti competente.". (ncetarea contractului: ".&ile de la primirea reclamatiei. &ezilierea contractului "+.. Constituie motiv de incetare a pre&entului contract urmatoarele! a0 *0 c0 d0 e4pirarea duratei pentru care a %ost inc(eiat contractul5 acordul partilor privind incetarea contractului5 scopul contractului a %ost atins5 %orta ma'ora$ daca este invocata.". #olutionarea recla$atiilor "-. 1". 11. 9itigiile nascute in legatura cu inc(eierea$ e4ecutarea$ modi%icarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din pre&entul contract vor %i supuse unei proceduri preala*ile de solutionare pe cale amia*ila. 5 . 1ene%iciarul are dreptul de a %ormula ver*al si sau in scris reclamatii cu privire la acordarea serviciilor sociale. "-. @urni&orul de servicii sociale are o*ligatia de a anali&a continutul reclamatiilor$ consultand atat *ene%iciarul de servicii sociale$ cat si specialistii implicati in implementarea planului individuali&at de asistenta si ingri'ire si de a %ormula raspuns in termen de ma4imum "...". Daca *ene%iciarul de servicii sociale nu este multumit de solutionarea reclamatiei$ acesta se poate adresa in scris Comisiei de mediere sociala de la nivelul 'udetului Ialomita$ care va clari%ica prin dialog divergentele dintre parti sau$ dupa ca&$ instantei de 'udecata competente.+. sa respecte Regulamentul de ordine internă al %urni&orului de servicii sociale /reguli de comportament$ program$ persoanele de contact$alte o*ligații speci%ice etc. %itigii "".". 12.=.:. Reclamatiile pot %i adresate %urni&orului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricarei persoane din cadrul ec(ipei de implementare a planului individuali&at.. 1'..7.+.

. /numele Bi %uncCia persoanei persoanelor autori&ată autori&ate să semne&e0 ... ".... /data0 1ene%iciarul de servicii sociale$ ..............+....... /data0 @urni&orul de servicii sociale$ ....... "......:. /semnătura0 ........ Pre&entul contract va %i interpretat con%orm legilor din Romania.......... /data0 6 ......... "......................... 9im*a care guvernea&a pre&entul contract este lim*a romana................. Partile contractante au dreptul$ pe durata indeplinirii pre&entului contract$ de a conveni modi%icarea clau&elor acestuia prin act aditional numai in ca&ul aparitiei unor circumstante care le&ea&a interesele legitime ale acestora si care nu au putut %i preva&ute la data inc(eierii pre&entului contract..7.......................... "........... /data0 @urni&orul de servicii sociale$ ............ "... "....... Aăsurile de implementare a Planului individuali&at de servicii se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Serviciului pu*lic de Asistență socială$procedurilor interne..... /numele0 ...... Ane<ele la contract@ a0Planul individuali&at de servicii5 *0@iBa de evaluare inițială reevaluare 3ngri'ire5 c0Planul revi&uit de servicii$după ca& 5 a nevoilor de asistență și Pre&entul contract de %urni&are a serviciilor sociale a %ost inc(eiat la sediul %urni&orului de servicii sociale in doua e4emplare$ cate unul pentru %iecare parte contractanta...................... /numele Bi %uncCia persoanei persoanelor autori&ată autori&ate să semne&e0 ............<."...... @urni&orul de servicii sociale reali&ea&a monitori&area si evaluarea serviciilor sociale acordate........ /semnătura0 .................... Dispozitii finale: "............ /semnătura0 ..Pe *a&a raportului cu privire la re&ultatele implementării Planului Individuali&at de servicii Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Serviciului pu*lic de Asistență socială monitori&ea&ă activitatea de servicii sociale.Prevederile pre&entului contract se vor completa cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniu.................. /localitatea0 ..14........................... ..