Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITII SOCIALE I FAMILIEI

AUTORITATEA NAIONAL PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP


Calea Victoriei Nr. 194, sector 1, Bucureti, Tel: (40-1) 212.54.38, a!: (40-1) 212.54.43

Anexa la Ordinul Presedintelui ANPH nr 780/2006 Criterii "e #a$a c%rora se e&ectuea$% selec'ia "roiectelor () *o+e)iul "rotec'iei, i)te,r%rii i i)clu$iu)ii sociale a "ersoa)elor cu -a)*ica" CAPITOLUL I Criterii *e eli,i#ilitate "e)tru "roiecte .utoritatea Na'io)al% "e)tru /ersoa)ele cu 0a)*ica" (.N/0) &i)a)'ea$% "roiecte () *o+e)iul "rotec'iei, i)te,r%rii i i)clu$iu)ii sociale a "ersoa)elor cu -a)*ica", "roiecte care se ()ca*rea$% () ur+%toarele "ro,ra+e: A. /ro,ra+ul *e cretere a ca"acit%'ii i)stitu'io)ale i a*+i)istrati1e .cti1it%'i eli,i#ile: 1. actuali$area "er+a)e)t% a ca*rului le,islati1 )a'io)al re&eritor la "ersoa)ele cu -a)*ica", () co)cor*a)'% cu le,isla'ia euro"ea)% i i)ter)a'io)al%2 2. crearea *e ser1icii alter)ati1e re$i*e)'iale *e ti" &a+ilial - locui)'e "rote3ate. B. /ro,ra+ul *e cretere a ,ra*ului *e ocu"are a &or'ei *e +u)c% "e)tru "ersoa)ele cu -a*ica" .cti1it%'i eli,i#ile: 1. *e$1oltarea ser1iciilor *e ()ca*rare () +u)c% a "ersoa)elor cu -a)*ica" (u)itate "rote3at%, atelier "rote3at, loc *e +u)c% "rote3at)2 2. *e$1oltarea ser1iciilor *e s"ri3i) () 1e*erea a),a3%rii "ersoa)ei cu -a)*ica" "e "ia'a li#er% a +u)cii i a ser1iciilor *e s"ri3i) la locul *e +u)c% al "ersoa)ei cu -a)*ica". C. /ro,ra+ul *e su"ort &a+ilial .cti1it%'i eli,i#ile: 1. *e$1oltarea ser1iciilor sociale la )i1el co+u)itar *e ti" ce)tre *e $i, ce)tre *e ti" res"iro4ce)tre *e cri$%, cores"u)$%toare )e1oilor i)*i1i*uale ale "ersoa)elor cu -a)*ica"2 2. ()&ii)'area i sus'i)erea *e ce)tre *e ser1icii *e recu"erare )euro+otorie i loco+otorie (*e ti" a+#ulatoriu)2 CAPITOLUL II Criterii *e eli,i#ilitate "e)tru a"lica)'i - or,a)i$a'ii )e,u1er)a+e)tale - 5N6 (asocia'ii, &u)*a'ii, &e*era'ii), &ur)i$ori acre*ita'i *e ser1icii sociale. - .N/0, () )u+e "ro"riu, "e)tru "roiecte "ro"rii. II.2 . Criterii ,e)erale *e eli,i#ilitate /ersoa)ele 3uri*ice "re1%$ute la "ct. 77.1, care solicit% &i)a)'are "e)tru "roiecte, tre#uie s% ()*e"li)easc% ur+%toarele criterii *e eli,i#ilitate: a s% &ie "ersoa)e 3uri*ice ro+8)e *e *re"t "u#lic sau "ri1at, co)stituite "otri1it le,ii2 ! s% ai#e calitatea *e &ur)i$ori acre*ita'i *e ser1icii sociale, sau &ur)i$ori acre*ita'i *e &or+are "ro&esio)ala, *u"a ca$2 " s% *is"u)% *e resurse +ateriale i u+a)e )ecesare *erul%rii "roiectelor "e care le "ro"u)2 # s% &ie res"o)sa#ile *irect "e)tru "re,%tirea i +a)a,e+e)tul "roiectului, )u s% ac'io)e$e ca i)ter+e*iar2

e s% ai#% *esc-is u) co)t #a)car s"ecial "e)tru &i)a)'area "ro1e)it% *i) #u,etul *e stat "e)tru "roiect2 $ s% )u ai#% co)turile #a)care #locate () ur+a u)ei -ot%r8ri 3u*ec%toreti2 % s% )u se &ac% 1i)o1ate *e *eclara'ii i)e!acte, cu rea-cre*i)'%, cu "ri1ire la i)&or+a'iile solicitate () 1e*erea select%rii i &i)a)'%rii "roiectelor2 & s% )u &i ()c%lcat "re1e*erile u)ui co)tract *e &i)a)'are "e)tru "roiect, ()c-eiat a)terior2 i s% "%stre$e *esti)a'ia &o)*urilor alocate ti+" *e 3 a)i *e la ter+i)area "roiectului2 ' s% "%stre$e *esti)a'ia &o)*urilor alocate ti+" *e 10 a)i *e la ter+i)area "roiectului () ca$ul co)struc'iilor2 ( "arte)erii a"lica)tului tre#uie s% res"ecte "re1e*erile lit. a), &), ,) i -). CAPITOLUL III i)a)'are III.1 . Bu,etul alocat *e .N/0 "e)tru &i)a)'area *e "roiecte este 1aloarea cre*itului #u,etar alocat cu aceast% *esti)a'ie "ri) #u,etul *e stat. III.2 . i)a)'area "roiectelor a"ro#ate se reali$ea$% () #a$a u)ui co)tract *e &i)a)'are ()c-eiat ()tre .N/0 i a"lica)t. III.) . Co)*i'ii &i)a)ciare 1. Co)tri#u'ia +i)i+% a a"lica)tului la reali$area "roiectului este *e 109 *i) 1aloarea &i)a)'%rii )era+#ursa#ile solicitate *e la .N/0 i "oate &i "ar'ial sau i)te,ral () )atur%. 2. :!iste)'a u)or surse *e &i)a)'are, altele *ec8t cele ale .N/0 i ale a"lica)tului, (l o#li,% "e a"lica)t la +e)'io)area e!"licit% a acestora, a *esti)a'iei &o)*urilor i a cua)tu+ului resurselor atrase. III.* . ;eco)tarea se &ace "e +asura e&ectu%rii c-eltuielilor *e c%tre #e)e&iciar. /lata &i)al% *e 109 se &ace *u"% ()*e"li)irea *e c%tre #e)e&iciarul &i)a)'%rii a tuturor o#iecti1elor "re1%$ute () "roiect, "re$e)tarea ra"ortului &i)al *e acti1itate, a ra"ortului &i)a)ciar &i)al, *o1a*a &olosirii a"ortului a),a3at "ri) co)tractul *e &i)a)'are i &i)ali$area "rocesului *e +o)itori$are *e c%tre .N/0, "otri1it "re1e*erilor le,ale. III.+ . o)*urile o#'i)ute "ri) &i)a)'are se 1or utili$a cu res"ectarea le,isla'iei ro+8)e () 1i,oare "ri1i)* ac-i$i'iile "u#lice.

PRESEDINTE Si,-i. /e0r%e DIDILESCU