Sunteți pe pagina 1din 95

PSIHOLOGIA COMUNICRII CUPRINS

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

PSIHOLOGIA COMUNICRII CUPRINS

CURSUL: PSIHOLOGIA COMUNICRII

Lect. univ. dr. Du i tr u !ORUN

PSIHOLOGIA COMUNICRII CUPRINS

CUPRINS

P R E " A # $. % I. NOIUNI INTRODUCTIVE 1. Genez a i proble m a t i c a psihologiei s ociale; obiectul de studiu 2. Ramurile psihologiei sociale Note i trimiteri bibliografice II. STUDIUL TIIN I"IC AL PERSOANEI 1. Influen a factorilor sociocultur ali asupr a compor t a m e n t ul ui psihic al pers o a n e i 2. Statut ul i rolul pers o a n e i Note i trimiteri bibliografice III. STUDIUL RELAIILOR INTERPERSONALE 1. Definire a i carac t e riz a rea actului interpersonal 2. omu nic a r e a ! form" funda m e n t a l " a inter a c iunii interp e r s o n al e Note i trimiteri bibliografice IV. MOTIVAIA CONDUITEI I ACTIVITII PERSOANEI 1. #i$elul de aspira ii i compor t a m e n t u l pers o a n ei 2. %oduri de inter a c iun e inter p e r s o n a l " &n $ia a social" Note i trimiteri bibliografice V. STUDIUL GRUPURILOR MICI 1. Definire a ' carac t e riz a r e a i clasificar e a grupurilor mici 2. (roble m a liderului i a conduc e rii &n microgr u p u ri Note i trimiteri bibliografice VI. STUDIUL GRUPURILOR MARI I AL "ENOMENELOR DE MAS 1. (articularit " ile grupurilor mari 2. )eno m e n e l e de ma s " i particularit " ile lor psihos oci ale Note i trimiteri bibliografice VII. SOCIALI&AREA 'N ROM(NIA POST) COMUNIST 1. onceptul de *socializar e +; mec a ni s m e i forme ale socializ"rii 2. Socializar e a &n Rom, ni a post- comu nis t " Note i trimiteri bibliografice !I!LIOGRA"IE GENERAL

PSIHOLOGIA COMUNICRII PREFA

P RE" A

.cest curs se pred " sud e n ilor din anul al II-lea al ursurilor .cade mic e (ostuni$er sit a r e /toat e formel e de &n$" " m , n t 0 . Scopul pred " rii Psihologiei comunicrii este adaptat la specificul postuni$ersitar al ursurilor .cademice1 *+ i,i+ri-+re+ .tuden/i,0r cu $r0 1, e + t i c + $.i 2 0 , 0 3 i e i . 0ci+,e /disciplin" care' &n cadr ul &n$" " m , n t ul ui sup erior de lung" durat " ' nu se studiaz " dec , t &n c,t e $ a facult" i de profil0' precu m si ini/i e r e + .t u d e n / i , 0 r 4n e c + n i . e , e $.i 2 0 , 0 3 i c e +, e c0 u n i c 5 r i i . 0 c i + , e 4n di* eri t e , e ei v+ri + n t e /comunicarea &n mas"' comu nic a r e a politic"' educ a ion al " etc.0. .adar' faptul c" ma2orit a t e a stud e n ilor nu au urma t nicioda t " un curs de (sihologie social" ne- a obligat la abor d a r e a unor aspecte foarte generale ale acestui domeniu ' specifice unui curs de iniier e i sensibilizar e1 obiect ul i proble m a t ic a psihologiei sociale; e3ige n el e de principiu &n studiul tiintific al pers o a n ei' noiunile de statut si rol; principiile de baz" &n studiul relaiilor interp e r s o n a l e i al grupurilor mici' proble m a liderului i a conduc e rii &n grupurile mici; moti$a i a conduit ei i acti$it"ii indi$izilor ca pars o a n e i ca me m b ri ai grupului; specificul grupurilor mari i al fenoe m e n l or de ma s " ' se mnifica ia ace s t or a pentr u cuno a t e r e a grupurilor- int" i anticipar e a corect " a comp orta m e n t ul ui lor &n situa ii det er mi n a t e /de pild"' a comportamentului de consum' a celui politic sau a celui electoral0. (e de alt" part e' a$, nd &n $eder e c" studiul fapt elor i feno m e n e l or de psihologie social" nu est e un scop &n sine' c" el trebui e s" ser$e a s c " preg " tirii profesion al e a $iitorilor speci aliti &n Relaii (ublice' am oferit o interpre t ar e a proce s elor psiho- sociale din persp e c ti v a co m u nicrii /mai ales &n unele not e de la sf,itul fiec"r ei te me 0; de as e m e n e a ' o serie de par a gr af e conin referiri expre s e la proce s ul co m u nicrii sociale /e$it,ndu- se' &ns"' o aprofund a r e care ar fi condus la par alelis m e inutile cu alte discipline01 comu nic a r e a ca form" funda m e n t a l " a inter a c iunii interp e r s o n a l e ' ma nife s t " rile psihice legat e de actul comu nic " rii' carac t e ri sticile conduit ei oa m e nilor &n situa ii de comu nic a r e ; eta p el e form" rii opiniei publice ' legile condiion" rii psiho- sociale a opiniei publice' rolul mass-media &n modelarea opiniei publice; aspecte ale socializ"rii i re- socializ"rii &n Rom, ni a postco m u ni s t " . .t,t cursul c,t i se min a r ul de (sihologie social" sunt conc e p u t e &n $eder e a trans mi t e rii unor cuno tint e utile i utilizabile n activiti divers e , cu m ar fi cele de man a g e m e n t , relaii cu publicul sau creare a de imagin e. (redarea si se mi n a riz ar e a se realize a z " prin inter m e di ul proce d e e l or calsice' prec u m i al celor acti$e si inter a c ti$e. Desf" ur a r e a se mi n a riilor $a cuprind e i aplicaii practic e /test e de perso n alit a t e ' test e sociom e t ric e ' test e de c reati$itate &n grup etc.0' folosindu- se facilitt"ile oferite de cabine t el e i labor a t o a r el e de speci alita t e ale facult" ii. 4a disciplina Psihologie co m u nicrii ' absol$ire a cursului se face pe baz a $erific"rii pe parcur s. Stude n ii au de opt a t &ntre ur ma t o a r e l e $ariant e 1 a0 prez e n t a r e a unor refer a t e &n cadrul se mi n a r ului; b0 elabor a r e a unor lucr"ri pe baz a unei te m a tici dinaint e anun a t e ; c0 susine r e a unei probe de $erificar e scrise' pe baz a te m a ticii cursului i se min a r ul ui.

PSIHOLOGIA COMUNICRII PREFA

!"#$!%

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

.(I56474 I NOIUNI INTRODUCTIVE

6. Gen e - + 7i $ r01,e +tic+ $.i20,03iei .0ci+,e8 01iectu, de .tudiu

%. R+ uri,e $.i20,03iei .0ci+,e

6. Gen e - + 7i $r01 , e

+ t i c + $.i 2 0 , 0 3 i e i . 0 ci +, e 8 01i e c t u , d e .tu d i u

A. Gen e - + 7i $r0 1, e + t i c + . (sihologia social" est e o disciplin" relativ nou i cu un puternic caracter interdisciplinar; amb el e tr"s " t u ri au gen e r a t o $as t " discuie &n 2urul stat u t ului de tiin " al aces t ei discipline. (entru ca o disciplin" a cuno a t e rii s" fie tiin "' ea treb ui e s" &ntrun e a s c " trei condiii ele m e n tare1 a) s" aib" un obiect de studi u ireductibil; b) s" aib" me t o d e ad ec$ a t e obiect ului i obiecti$elor sale; c) s" aib" conce p t e specifice. +9 'n ce e + ce $riv e 7 te obiectul, ace s t a e3ist " de c,nd ome nir e a ' deo ar e c e gen ez a feno m e n e l o r de psihologie social" est e conco mit e n t " cu gen ez a omului (cu na t e r e a lui at, t ca ca fiin con tie n t ' c,t i ca fiin social ). .ntropo g e n e z a nu poat e fi conc e p u t " &n afara relaiilor interindi$idu al e1 prin inter m e di ul ace s t o r relaii' indi$idul &i fi3eaz " scopuri' &i moti$ e a z " aciunile' &i mod el e a z " aciun e a; relaiile cu se m e nii sunt nu nu m ai gen e r a t o a r e ' dar i &nsoito a r e ; ele sunt prez e n t e &n g,n dir e i aciun e' scopuri i fapt e' &n comu nic a r e i &n$" a r e . 8n concluzie' relaia cu se m e n ul est e una dintre cele mai import a n t e surs e de socializar e a nat urii uma n e ' deci de uma niz a r e a indi$idului uma n. 9a &ndeplin e t e mai mult e funcii1 - antidot la izolare i &nstr "in a r e ; - factor de echilibrar e neuro- psihic"; - mi2loc de cuno a t e r e i autoc u n o a t e r e ; - cadru de comu nic a r e a emo iilor i inform a iilor; - instru m e n t de aciun e asu pr a naturii' societ " ii i sinelui.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

De ace e a ' psihologia social" studiaz " nu nu m ai relaiile afecti$ e dintr e oa m e ni /cu m se consid er " de obicei0' ci i proce s el e de cuno a t e r e ' comu nic ar e ' socializar e i incultur a i e.
Come t!"iu 7na dintr e pre mi s el e de la care porne t e orice abor d a r e psiho- social" a feno m e n ul ui uma n est e situarea &ese n ei uma n e' n afara individului n sine, fetiizat, scos din ansa m bl ul concret al vieuirii sale, consid erat n opoziie cu relaiile sociale la care particip, pe care le produc e i le reproduc e at(t n activitat e a cotidian, de- a lungul vieii sale, c(t i n aciune a social, de- a lungul istoriei :6 . .cest lucru a de$e nit e$ide nt abia &n zorii epocii mod e r n e ' c,nd re$oluia industrial "' ma sificar e a muncii' socializar e a proc e s elor produc ti$e' urba niz a r e a popula iei' mon di alizar e a progr e si$ " a come r ului' desc op e rir e a unor noi culturi i ci$ilizaii' prec u m i mari e$e ni m e n t e istorice' cum a fost Re$oluia )ranc ez " ' au scos din conul de umbr " al cuno a t e rii sociale toc m ai relaiile dintr e indi $izi i dintre grupuri' dintre econo miile naion al e i dintr e culturi. 8nlocuire a trept a t " a dez$olt " rii &n plan local cu dez$olt ar e a &n plan uni$er s al a condus la o alt" $iziune asupr a omului i a lumii sale. Dei &n ur m" cu dou" mii de ani .ristot el defi nise omul ca zoon politi)on' es e n a uma n " &ncep e s" fie g,ndit , &n cont e 3t ul relaiei indi$idului cu se m e nii s"i abia odat " cu :egel. 8n *enomenologia spiritului /;. I<. .' = 1>?0, acesta scria1 ;Co # t i i $ ! % & e % 'i e e ' t e ( 'i e #i ) e t " u 'i e !t u c i c* & #i ) e t " u !c e e ! c+ e ! e ' t e ( #i ) e t " u 'i e ) e t " u !l t + co # t i i $ + % & e % 'i e , !&i c + e ! e ' t e & o ! " c! ce - ! "e c u o ' c u t < /6' p.1@A0. (relu, n d u- i me s a2 ul dar traduc , n d u- l &n ter me nii realis mul ui istoric' %ar3 a$e a s" afirme &n celebr el e sale "eze despre *euerbach+ ;E' e $ ! um ! + u e't e o !b ' t " ! c $ i e i e " e t + i &i - i & u l u i i. ol ! t , ( "e !li t ! t e ! ei/ e ! e ' t e ! ' ! m b l u l "el ! $ i il o " ' o c i !l e < /5eza B0. .firmaiile de mai sus par ast " zi indiscut a bile unor oa m e ni instruii; dar ele s- au impus ca ade$ " r u ri tiinifice mult mai t,rziu dec , t formul ar e a lor filosofic"' abia odat " cu impun e r e a noii para dig m e &n tiin ele nat urii.

(sihologiei clasice &i era carac t e ris tic " ignor ar e a dime n siu nii sociale' f"c,n d abs tr a c i e de o serie de realit"i psihologic e1 C efectul psihologic al aprecierii sociale; determinantele socio-afecti$e ale conduitei; fenomenele psihologice generate de mecanismele de grup. (rin aces t e a ' psihologia tradiion al " era indivi d u + ,i . t 5 ' +1 . t r + c t 5 i .$ecu,+tiv5 . .ceast" ma ni er " de abord a r e a fost &nlocuit "' &n cultur a europ e a n " ' odat " cu re$oluia indus trial "' cu re$oluiile burg h e z e i cu $ictoria capitalis m ul ui' care au funcion a t ca *e3p eri m e n t e sociale+ &n urm a c"ror a s- a cons t a t a t rolul decisi$ al marilor entit " i umane /clase' mas e' popo a r e 0' supr a- det e r mi n a r e a $ieii psihice a indi$idului de c"tr e relaiile interindi$idu al e i factorii supr ain di$idu ali.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

C! &i' c i ) li + ! cu o ! # t e " i i 0#i c! &o m e i u & e )" e o c u ) + " i 1 / ) 'i 2 o l o 3 i ! ' o ci !l + '% ! + ' c u t to c m ! i l! i t e " ' e c $ i ! &i t " e !c e ' t o u )u c t & e - e & e " e #i i t e " e ' u l to t m !i m ! i 4 e ' t ) e t " u cu o ! # t e " e ! 4o" $ e l o " m o t " i c e !l e m ! "il o " 3" u ) u " i : e - o i / i t e " e ' e / m o t i - e / !' ) i " ! $ i i / 'c o ) u " i #i i& e ! l u " i 5 8n ace s t cont e 3 t au ap"r u t para dig m e diferite' de la cea greg a r- iraion al " /Gust a $ e 4e ;on' Ps,chologie des foules, -./00 p,n " la cea clasial" /Darl %ar30. #u se poat e cont e s t a meritul lui %ar3 de a fi &nele s *e3- centr a r e a + es e n ei uma n e &n raport cu *indi$idul izolat+' dar el nu $ed e alt orizont de $ia" susc e p ti bil de a participa la na t e r e a p shismului indi$idual dec,t clasa social ' pe care o fetiize az " &n calitat e de *creuz e t + al indi$idu alit" ii. De aici' i sper a n a lui legat " de dispariia clas elor' ca o condiie pentr u dez alien a r e a compl e t " a indi$idului i transfor m a r e a aces t ui a &ntr- un *indi$id istoric- mon di al+' adic" &ntr- un *om uma n +. 8n par a dig m a lui %ar3' 4enin a &ncerc a t s" &mping " preoc u p " rile ! nici ast "zi finalizat e ! spre &nele g e r e a mec a nis m e l o r de fuziun e a ideologicului cu psihologicul /a *teoriei+ cu conduita *real +0. 19 Meto&!. Dei ca disciplin" s- a n"sc u t datorit " inter e s ul ui pentr u grup urile mari' psihologia social" a de$ e nit tiin" abia odat " cu trec e r e a la cerce t a r e a grupurilor mici. .ceas t a i-a obligat pe cerce t " t o ri s" &nlocuias c " $iziun e a glob al "' nedifer e n i a t " asupr a *subiecilor &n forma t mar e+ cu o $iziun e analitic"' mai riguro a s " i mai clar"' contur , n d u- se me t o d el e i teh nicile de cerc e t a r e proprii psihologiei sociale. %ai mult' preocu p a r e a pentr u *micros tr u c t u ri+ sociale a det er mi n a t &mbog " ir e a i di$ers ificarea obiectului de studiu' a sistemului de concepte' contribuind la unificarea obiectului cu metoda. .chiziiile de ordin teh nic' ma t e m a t i c i e3p eri m e n t a l rezulta t e din cerc e t a r e a grupurilor mici pot fi folosite i &n cerc e t a r e a grup urilor mari sau a feno m e n e l o r de ma s " /opinie public"' prop a g a n d " ' mod "' cultur "0. Dar import a n t est e s" se e$ite e3tr a p ol a r e a mec a nic " a rezult a t elor de la *micro+ la *macro+' deo a r e c e &ntre ace s t e dou " ni$eluri ale psihologiei sociale nu e3ist " o continuitate de tip liniar. c9 Co ce)tele. (entru o mai bun " &nele g e r e a aces t ei e3ige n e treb ui e s" plec " m de la cele trei ni$eluri es e n i al e ale psihologiei sociale1 i0 persoana; ii0 relaii interp e r s o n a l e ; iii0 grupul /mic sau mare0. (entru &nele g e r e a raport u rilor dintre ele' &n special a raport ului dintr e continuit a t e i discon tin uit a t e ' sunt es e n i al e noiunile de *pers o n alit a t e + i *inter a c iu n e + .

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

eea ce la ni$el personal este element psihic' la ni$el interpersonal de$ine suport al relaiilor interp sihic e. Se stabiles c astfel anu mit e linii de cores p o n d e n " 1 perce p i e i g(ndire re,+ /ii e$i . t e i c e limba1 re,+ /ii d e c0 u n i c + r e afectivitate re,+ /ii $re* e r e n / i + , e aptitudini re,+ /ii *un c /i 0 n + , e trst uri tipologice i temperamentale re,+ /ii d e d0 i n + / i e . 4a ni$elul grupului mic' relaiile interp sihice se cristalize a z " ca struct u ri sau reele1 perceptive' com u nica io n al e ' prefer e n iale ' ocupaion ale ' structuri de putere i de conducere. 4a ni$elul grupurilor mari' aces t e re el e de$in suport ul unor feno m e n e de ma s " 1 zvonurile' moda' opiniile' gusturile' atitudinile i co m p or ta m e n t e le colective. De la un ni$el la altul' $alorile psihice emis e de pers o a n " se amplific" i chiar se me t a m o rf oz e a z " ' dar nu- i pierd identit a t e a /nu de$in anoni m e 0. ee a ce se schimb " cu ad e$ " r a t est e regimul de funcion a r e 1 de la puternic informal /relaii interpersonale de mare intimitate0 spre unul din ce n ce mai for m al i mai instituionalizat /la ni$elul acti$it" ilor de ma s " 0. 8n ultim" insta n " ' &ns"' pers o a n a repr ezint " unica celul" social" prod uc " t o a r e de $ia" psihic"' princip alul cadru de referin " al feno m e n e l o r psihice. 9ste import a n t de &nele s c" &n raport u rile dintr e cele trei ni$eluri /pers o n al ! interp e r s o n a l ! grup al0' niv e , u , .u $ e ri 0 r e . t e $re*i 3 u r + t 7i +n u n / + t 4n int eri 0r u , niv e , u , u i in* eri 0r . De pild"' a3a stat u t!rol! comp o r t a m e n t /definitorie pentr u primel e dou " ni$eluri0 est e at,t de implicat " &n psihologia de grup' &nc,t constituie liantul i schele t ul principalelor ei par a m e t ri1 coeziun e' confor mis m' eficien " etc. !. O1iectu, de .tudiu +, $.i20,03iei .0ci+,e. (entru a &neleg e c,t mai bine &n ce cons t " obiect ul de studiu al ace s t ei tiine sociale' $om abord a trei proble m e 1 a2 $aportul societate 3 individ4 b2 $aportul ideologie 3 psihologie social4 c2 5efiniia sinte tic i definiia analitic a psihologiei sociale . +9 R+$0rtu, .0ciet+te=individ . (unctul de $edere psihosocial asupra omului / cf. %' cap. 10 pres u p u n e acce p t a r e a urm " t o a r el or pres u p oziii1 -. nimic nu exist n psihologia um a n care s nu fie mo d elat social ; 6. nimic nu exist n societa t e care s nu aib cores p o n d e n i implicaii psihologice. onfor m primei teze' socialul particip " de la &ncep u t la cons tr u c i a' funcion a r e a i dez$olt ar e a proc e s el or psihice uma n e ' constituind surs a uma niz "rii' cultur aliz"rii i integr " rii indi$idului &n seturi de $alori. Socializar e a fondului biologic nu &nse a m n " ' &ns"' dispariia ace s t ui a. )iecar e indi$id est e o 'i t e . + bio% ) 'i 2 o % 'o ci ! l + ' o &mbinare de $ariabile nnscu t e i dob( n dit e ,

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

biologice i sociale, individual e i de grup . eea ce trebuie precizat de fiecar e dat " est e pond e r e a fiec"r ei $ariabile i mod ul &n care se ierarhize a z " i inter a c io n e a z " ele &n proce s ul uma niz "rii. )iecar e funcie psihic" gen e r al- uma n " a fost mai &nt,i o relaie social" a doi oa m e ni' dup " care a de$ e nit o funcie intern " . Reacia indi$idu al " de tip general-uman nu est e coninu t " &n indi$id &ntr- o form " definiti$a t " /i nici m"c a r embrion a r " 0' ci se na t e din formel e $ieii colecti$ e' din interiorizar e a coop er " rii interp e r s o n al e . 4a cons tr u c i a psihologiei gen e r al- uma n e ' socialul particip " &nc" din primel e mo m e n t e ' re$"rs , n d u - se &n indi$id prin multiple can al e ale &n$" " rii. .ceas t " psihologie est e studia t " de *psihologia gen e r al " + /tiin a general-umanului din psihicul uman0. Dar dez$olt ar e a social- istoric" a omului cuprind e i planul particular-social' care est e mult mai bog a t &n coninut' deo a r e c e conin e det e r mi n " rile spaiote m p o r al e ' cultur al e' ocup a io n al e ' grup al e ale $ieii indi$izilor. (rin intersectarea lor cu datele individuale i cu cele general-umane' se nasc o serie de psihologii particular-umane /socio- cultur al e0' &n care se reflect " particularit " ile orizont ului de $ia" /particularit " i de clas "' de cultur "' de familie' de $,rs t " sau de profesie0 :%. Studiul aces t or particularit " i est e una dintre preocu p " ri le psihologiei sociale. %odelar e a socio- cultur al " ap ar e nu num ai la ni$elurile sup erio a r e ale $ieii psihice /g,n dir e' me m o ri e' senti m e n t e 0 ' ci i la ni$elurile inferioar e /senz a ii' perc e p ii0. Dup" cum se e3prim " tran a n t psiholog ul 6tto Dlineb e r g' 6)e"ce ) $ i ! ! & e - e i t ( 4o!" t e m ! " e m+'u"+ u 4! ) t & e )' i 2 o l o 3 i e ' o ci !l + 7 />' p.22E0. )actorii care det er mi n " perc e p i a pot fi grup a i &n1 *+ct0ri .tructur+,i /deri$,nd din natura stimulilor sau din natura efectelor lor asupra sistemului ner$os central0; *+ct 0 ri *un c / i 0 n + , i /deri$, n d din treb uin e ' dispoziii' e3p e ri e n a ant erio a r " ' me m o ri a subiect ului0. )actorii funcion ali oper e a z " selecti$' +ten d e n i o s +' un rol import a n t a$, n d u- l nor m a social" a grupului' dup " cum au do$e dit- o o serie de e3p e ri m e n t e 1 e3p e ri m e n t e l e Sherif1 renu n i &n grup' subiecii tind s"- i centr e z e ate n i a $izual" &ntr- un punct de $ed er e *colecti$+' oferind r"s p u n s u ri con$ er g e n t e / ?0; e3p e ri m e n t ul Filling1 influen a ati tudinii sociale asupra a ceea ce se percepe / @' pp.G?1@B0; tes t ul Rorsh a rc h1 influen a culturii asupr a perc e p i ei /perc e p e r e a pri$ilegiat " a poriunilor albe se e3plic" prin $aloar e a simbolic" a albului; de ace e a au fost obinut e r"sp u n s u ri as e m " n " t o a r e &n comu nit " ile &n care originalita t e a era dispre uit " 0. 8n cee a ce pri$e t e ni$elul funciilor psihice *sup e rio ar e +' o serie de rep er e familiale' ocup a io n al e i cultur al e &i fac pe subiec i s" me m o r e z e cu precizie unele dat e /i nu altele0' s" g,nd e a s c " anu mit e coninu t u ri' s" se emo io n e z e

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

la anu mii stimuli /i nu la alii0' s" acion e z e instituion aliza t /i nu an ar hic0. #umer o a s e e3p eri m e n t e i cerce t " ri etnologic e au surprins1 cone3iunea memoriei cu inter e s el e ' aptitu dinile i pre2ud e c " i le subiectului /%. Filling0; modificar e a reprod u c e rii unui mes a2 /form "' coninut' $ersiun e 0 sub influen a comu nic "rii interp e r s o n a l e /H. Stern0; me m o r a r e a /parial" sau glob al "0 &n funcie de carac t e r ul /definit sau indefinit0 al raport urilor dintre zeit" ile prez e n t e &n cultur a subiecilor /S.). #adel0; $ariabilitat e a criteriilor intelige n ei &n funcie de cultur a' situa i a i sarcina subiec t ului. Dac" a$e m &n $ed er e condiion " rile des pr e care am $orbit p,n " acu m /cele gen e r al!u m a n e i cele particular!sociale0' se na t e o &ntreb a r e legitim "1 7um se explic variabilitat e a individual a perso n alit ilor, unicitatea insului uman 8 Specificul inductibil al fiec"rui indi$id se e3plic" prin mod urile singular e &n care a decurs cont a c t ul aces t ui a cu sarcinile' se m e nii i situa iile sociale1 mai profund sau mai superficial' proporie det er mi n a t " de factorul genetic i ntmplare; selectiv /$oluntar0 sau nt( m plt or ' proporie det e r mi n a t " de factorul genetc i nt(mplare; mai frecvent sau mai rar' propori e det e r mi n a t " de nt(mplare; mai larg sau mai restr(ns' proporie det er mi n a t " de nt(mplare; mai lent sau mai rapid' proporie det er mi n a t " de factorul genetic; tardiv sau la momentul oportun' propori e det e r mi n a t " de nt(mplare. 8n concluzie1 una dintr e direciile cele mai import a n t e ale cerc e t " rii psihos oci al e est e evi d e n / i e r e + ,+ niv e , d e indivi d + e* e c t e , 0 r $.i2 i c e $r0 v 0 c + t e d e 4 $r eA u r 5ri, e 7i .itu + / ii, e i.t 0ri c e c0 n cr e t e $ e c+r e ,e) + .tr5 1 5 t u t +c e . t + $B n 5 ,+ un +n u i t .t + d i u +, vie /ii ,ui . 19 R+$ 0r t u , id e 0 , 0 3 i e = $ . i 2 0 , 0 3 i e . 0 ci +, 5 . Dup" cum se tie' &n $ia a social" orice legitat e acion e a z " prin inter m e d i ul contiin ei oa m e nilor /&n spe " ' prin inter m e di ul con tiin ei sociale 0. .cest lucru &i confer " det e r mi nis m ul ui social un specific iredu ctibil &n raport cu determinismul natural1 el este un determinism mediat i ten d e n ial . )eno m e n e l e psihologic e nu sunt doar o *surs " de inform a ii+ pentr u gen e r aliz"rile teor e tic e' doar o *ma t e ri e prim"+ pentr u raion alizar e a

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

ideologic"' i nici o copie pasi$ " a ideologiei. .cest e a sunt form e de $ia" de sine st"t " t o a r e ' care dispun de propriii lor me di a t ori :> 1 - sistemul de valori /coninu t &n obiceiuri' deprind e ri' tradiii0; - relaiile interp er s o n al e i de grup ' care funcion e a z " ca un *ecra n+ me dia t o r &ntre indi$id i societ a t e . (e de alt" part e ' ans a ideilor /ideologiilor0 de a se impu n e &n realita t e ' de a de$ e ni *fore ma t e ri al e+' est e nul" dac " ele nu *cuprind ma s el e+' adic" dac " nu de$in ele m e n t e de psihologie social". 6ric,t ar fi de *ad e$ " r a t " + ' +sal$a t o a r e + etc.' orice inter$ e n i e din afara psihologie e3ist e n t e r"m , n e ineficac e; pentr u ca inter$ e n i a s" aib" succe s treb ui e s" fie &nde plinit e c,t e$ a condiii psihologice1 e3ist e n a unor treb uin e i inter e s e ale indi$izilor concre i; sisteme de $alori compatibile; relaii sociale per misi$ e. C0nc,u-ieC o"ic e i t e " - e $ i e & e 6' u ' ( 8o' 7 0cul t u " ! l % # tii $ i 4i c + / i& e o l o 3 i c + / e & u c ! $ i o ! l + / )" o ) ! 3 ! & i ' t i c + ' ! u )u b li ci t ! " + 1 t" e b u i e '+ ' e ( t *l e ! ' c + cu el e m e t e !le e9 ) e " i e $ e i e m i8l o c i t e 5 D!c + u 'e ( t * m ) l + !' t 4 e l / e! u & e - i e 4! ) t & e co m ) o " t ! m e t #i u !" e e4 e c t e l e ' o ci !l e 'c o t ! t e 5 E-e t u ! l / )"i !lt e " ! " e #i &i' t o " ' i u e / i t e " - e $ i ! )o ! t e !- e ! e4 e c t e e ! # t e ) t ! t e ' ! u c2i!" co t"!"e. 8n ma2orit a t e a ma n u al elor i trat a t el or se poat e g"si afirm a i a c" $ia a spiritu al" a societ " ii se comp u n e din dou " ni$eluri1 ideologia i psihologia social ' care ar alc"t ui &mpre u n " *con tiin a social"+ /I totalita t e a form elor de reflect a r e subiecti$ " a *e3ist e n ei sociale+0. 8n ace a s t " par a dig m " ' s"- i spun e m *didacticist " +' con tiin a social" est e prez e n t a t " ca fiind form a t " din dou " ni$eluri1 i. nive,u, ide0,03ic /elabor a t ' siste m a t iz a t' raion al0; ii. nive,u, $.i20,03ic /psihologia social"0. 9deologia a primit' de-a lungul celor dou" secole de c,nd est e folosit ter m e n ul' nenu m " r a t e definiii. (entru discuia noas t r " sunt de reinu t doar urm " t o a r e l e sens uri1 +9 gen e r alizar e a teor e tic " a legilor realit"ii i a ma nifes t " rii ace s t o r a &n diferitele form e ale con tiin ei sociale1 filosofie' mor al"' drept' est e tic "' politic"' religie etc.; 19 $ia a spiritu al " elabor a t " ' siste m a t iz a t " ' raion alizat " a societ " ii; c9 elabor a r e *con ti e n t " + i *me di a t " + /me di a t " cultur al0. Psihologia social est e o $ariant " a contiin ei sociale +9 mai direct dep e n d e n t " de condiiile de $ia" i de cadr el e sociale' mai canto n a t " &n e3p e ri e n a de $ia " a comu nit " ilor; 19 mai domin a n t " de ele m e n t ul stihinic in$olunt a r' neint e n io n al /*iraion al+0' a$, n d u n caracter difuz; c9 o reflect a r e *ne m e di a t " + a

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

realit"ii &n form a perc e p iilor' repr ez e n t " rilor' gus turilor i preferin elor colecti$ e.
Come t!"iu

noiunilor'

senti m e n t e l or'

Din pers p e c ti$ a ace s t ei clasific"riJier ar hiz "ri de ma n u al' est e limpe d e c" acti$itat e a de Public $elations se desf" o a r " la ni$elul al doilea' $iz,nd perc e p iile i repr e z e n t " rile grupului- int"' senti m e n t e l e ' gust urile i preferin el e ace s t ui a' precu m i me c a ni s m e l e de identificar e i de proiecie specifice indi$izilor care forme a z " un a stfel de grup. Dar lucrurile nu sunt a a de simple' iar canto n a r e a &ntr- o astfel de pre2ud e c a t " aca d e mi c " near limita nu num ai obiect ul muncii' dar i eficacita t e a i eficien a de m e r s ul ui. De pild"' ar &nse mn a ca relaionitii s" nu- i poat " propu n e influen a r e a 1udec ilor de valoare &mp"r t " it e de me m b rii unui grup /ni$elul ide0,03ic0' ca ei s" se limitez e la influen a r e a 1udecilor pref er e n iale /ni$elul $.i20,03ic0. 8n publicitate' un astfel de obiecti$ poate fi suficient' dar &ntr-o campanie de comunicare politic" ace a s t " limitar e ar fi dez a s t r u o a s " . 9a s- a do$e dit perd a n t " chiar i &n cazul ca mp a niilor elector al e' conside r a t e mai *con2unc t ur al e + i efe m e r e :?. 8n $iziune a noas t r " ' dihoto mi a ideologic-psihologic est e o mo t e nir e heg elia n " /:egel $orbe a de raport ul *spirit obiectiv+!*spirit subiectiv+0' iar la rigoar e ! o mo t e nir e cre tin " /dihoto mi a spirit3suflet0. De altfel' tot o mo t e nir e heg elia n " ' de tip spec ul a ti$' consid er " m c" est e i dihoto mi a contiin social ! exist e n social ' prelua t " de mar3is m ul oficializat din scrierile de tiner e e ale lui %ar3 i 9ngels /&n special' 9deologia ger m a n ! 1?>G0' c,nd ace ti a &nc" nu se eliber a s e r " de mod a intelec t u al " a epocii' heg elia nis m ul. 7n punct de $ede r e mai profitabil din punct de $eder e tiinific est e cel al lui 4ucien Goldma n n ' care $orbe t e de * contiin real + i * contiina posibil + /D' pp.KE->A0. Dup" opinia noas t r " ' &ntre cele dou" ni$eluri e3ist " mult mai mult " continuit a t e dec , t discontinuit a t e ' continuit a t e a realiz, nd u- se prin inter m e di ul refer e n i al elor cultur al e / E' cap.III0. De ase m e n e a ' conside r " m c" prin ni$elul s"u *psihologic+' contiin a social" de$ine part e integr a n t " a e3ist e n ei sociale. De altfel' a a cum am mai spus' opoziia * contiin social3e xis t e n social + repr ezint " o re minisc e n " de limba2 heg elia n " ' spec ul a ti$" i neprod u c ti$ ". 9pigonii lui %ar3 au transfor m a t - o' &ns"' &n moti$ teor e tic care a susinut num e r o a s e *teorii ad-hoc+ /D. (opper0, tocmai bune pentru 2ustificarea pe cale *tiinific"+ a insucc e s e l or end e mi c e ale socialis mul ui real /de pild"' tez a cea u is t " a *r" m , n e rii &n urm" a contiin ei sociale fa" de e3ist e n a social"+' care est e o inepie din punct de $eder e analitic0. 6 panor a m " a cerc e t " rilor de psihologie social" $iz,nd raport ul dintr e ideologic i psihologic ne ofer" Lean- (ie rre DeconhM /F0' care tras e a z " *2aloa n el e pentr u o definiie psiho- social" a ideologiei+ / lucr.cit.' pp.2KG-2>E0.

8ntre ;ide0,03ie< i ;$ . i 2 0 , 0 3 i e .0 ci + , 5 < e3ist " urm " t o a r el e raporturi:@1 fenomenele psihosociale sunt obiect de analiz" i generalizare pentru diferitele forme ale ideologiei; ideologia are o influen " reglat o a r e asu pr a psihologiei sociale' de la simpla direcion a r e /*ma nip ul ar e +0 la &ndoctrin a r e ;

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

psihologia social" nu est e un rece p t o r pasi$; ea select e a z " presiunile din part e a ideologiei' prin cei doi *me dia t o ri+' care filtre az " i chiar tran sfor m " ele m e n t e l e de ideologie :D; ideologia nu poat e p"tru n d e &n comp o r t a m e n t u l oa m e nilor dac " nu de$in e psihologie; b"t "lia forelor politice pentr u cucerire a societ " ii ci$ile se d" pe ace a s t " barica d " :E. onfor m unor import a n i autori rom , ni cum sunt %ihai Ralea i 5raian :ers e ni / G' p.EK0' contiin a social" cuprind e1 con tiin a 3 e n e r + , ) u + n 5 /con tiin a e3ist e n ei ca *om+' a ap art e n e n e i la gen ul uma n0; con tiin a .eH u + , 5 /con tiin a apar t e n e n e i la unul dintr e se3 e0; con tiin a 3 e n e r + / i 0 n + , 5 /infantil"' 2u$enil"' adult "' senil"0; con tiin a *+ i,i+, 5 /mat e r n " ' pat er n " ' filial"' comu nit a r " 0; con tiin a terit 0ri +, 5 /rural"' urba n " ' region al "' pro$incial"' centr al "0 ; con tiin a ce t 5 / e n e + . c 5 ; con tiin a $r0* e . i 0 n + , 5 ; con tiin a de c,+ . 5 /cel mai greu de realizat &n planul psihologic' datorit " caract e r ul ui non- empiric al atribut elor clasiale0; con tiin a c0 u n i t + r 5 /local"' region al "' naion al " etc.' cu deri$atele lor deformate' cum ar fi etnocentrismul i xenofobia0. c9 De*i ni /i + .in t e t i c 5 7i d e*i ni /i + +n +,iti c 5 + $.i 2 0 , 0 3 i e i . 0 ci +, e . )iind un feno m e n de $ia" concr e t " ' part e a e3ist e n ei sociale' psihologia social" repr ezint " latur a acti$" /oper a io n al " 0 a ideologiei. Dei &ntreg ul social est e un siste m gu$er n a t de legi obiecti$e' funcion a r e a lui ang a2 e a z " psihologia social". De aici mar e a import a n " practic" a studierii sale teor e tic e ! iar &n m"s u r a &n care se poat e ' tiin ifice. 8n concluzie' obiectul de studiu al psihologiei sociale poate fi definit1 10 sintetic i 20 analitic /cf. %0. 10 Definiia sinte tic "1 P'i2 o l o 3 i ! 'o ci ! l + 'e oc u ) + cu 'tu &iul )!" t i c u l ! " i t + $ i l o " )' i 2 i c e !le o m u l u i c! 4ii $ + ' o ci o % cul t u " ! l + #i !l e co & u i t e i '!l e ( c! & " u l 3" u ) u " il o " &i c!" e 4!c e )!" t e / )" e c u m #i cu ' t u & i u l )!" t i c u l ! " i t + $ i l o " )' i 2 o l o 3 i e i & e 3" u ) / col e c t i - e #i & e m ! ' + !# ! cu m ' e m ! i 4 e ' t + el e ( !c ti - i t + $ i l e o! m e i l o " / ( co & u i t e l e #i t" +i"il e lo" co m u e / ( co m u i c ! " e ! &i t " e ei 5 20 Definiia an alitic" 1 8n obiectul psihologiei sociale pot fi inclus e urm " t o a r el e proble m e 1 t" + ' + t u " i l e )' i 2 i c e !le o m u l u i ( c!li t ! t e ! lui & e e9 ) o e t !l u e i ! u m i t e e ) o c i / o"* & u i " i / cl! ' e / ! $ i u i / )" o 4 e ' i i / -*" ' t e / ' e 9 ,

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

)!" t i c u l ! " i t + $ i l e m! i4 e ' t + "ii co m ) o e t e l o " ) 'i 2 o l o 3 i e i i &i - i & u ! l e ( col e c t i - #i ( m ! ' ! & e o! m e i , )!" t i c u l ! " i t + $ i l e ) 'i 2 o l o 3 i e i ' t " u c t u " ! l e !le &i4 e " i t e l o " 3" u ) u " i ' o ci !l e , )" o c e & e e & e co m u i c ! " e #i & e i t e " i 4l u e $ ! " e )' i 2 o ' o c i ! l + ! i &i - i . il o " ( 3" u ) #i ! 3" u ) u " il o " ( t" e el e , )!" t i c u l ! " i t + $ i l e m e c ! i ' m u l u i ) 'i 2 o l o 3 i c !l "e4l e c t + " i i m e & i u l u i ' o ci !l #i !l i 4lu e $ + " i i lui & e c+ t " e 3" u ) u " i #i m ! ' e & e o! m e i , le 3il e co & u i t e i & e 3" u ) #i !le co & u i t e i col e c t i - e , le 3il e 4o" m + " ii #i e - o l u $ i e i ) 'i 2 o l o 3 i e i &i4 e " i t e l o " 3" u ) u " i #i 't"!tu"i 'oci!le5

%. R+ uri,e $.i20,03iei .0ci+,e Dac" ! a a cum am ar"t a t &n primul capitol al cursului ! nimic nu e3ist " &n societ a t e care s" nu aib" comp o n e n t e i implicaii psihologice' $a treb ui s" ad mit e m c" &n secto a r el e $ieii sociale $om g"si un ans a m b l u de feno m e n e psiho- sociale care le asigur " funcion a r e a . .stfel' siste m ul psihologiei sociale /ca tiin"0 poat e fi di$izat &n discipline de ram ur " ' dup " criteriul tipului de relaii sociale pe care feno m e n e l e psihice studiat e le reflect ". Iat" tabloul ace s t o r cores p o n d e n e propu s de psihlogul (ant elimo n Golu / %01

- de produc i e $elaii mat eriale - de schimb +teri+, e - de cons u m cotidian " 0 - ale $ieii cotidien e

P.i2 0 , 0 3 i +

.0 ci + , 5

+ vie /ii

/indus trial "' agr ar " ' com e r ci al "'

- interpersonale psiho-sociale - de grup 3en er+,5

P.i2 0 , 0 3 i + .0 ci + , 5

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

- colecti$e $elaii sp irituale ideologice - politice P.i20,03i+ .0ci+,5 + $0,iticii - 2uridice P.i2 0 , 0 3 i + .0 ci + , 5 Auridic 5 - filosofice P.i2 0 , 0 3 i + .0 ci + , 5 *i,0 . 0 * i c 5 - etice P.i20,03i+ .0ci+,5 + 0r +, e i - pedagogice P.i2 0 , 0 3 i + ed u c + / i e i - estetice P.i2 0 , 0 3 i + .0 ci + , 5 + +rt e i - religioase P.i2 0 , 0 3 i + .0 ci + , 5 + re,i 3i e i - tiinifice P.i2 0 , 0 3 i + .0 ci + , 5 +

7tiin / ei 8mpreun" cu psihologia gen e r al " ' aces t e *psihologii de ramu r " + forme a z " SIS59%74 (SI:64GI9I S6 I.49 ca disciplin" de cuno a t e r e /ca tiin"0.
Come t!"iu Din sche m a de mai sus rezult" c" se poat e $orbi de e3ist e n a unui ni$el psihosoci al al contiin ei sociale. .supra lui &i e3ercit " influen a nu num ai relaiile sociale /obiecti$e' ma t e ri al e0' ci i relaiile ideologic e /subiecti$e' spiritual e0. De ace e a se poat e $orbi de o latur " ideologic" a psihologiei sociale /impr e g n a r e a psihologiei oa me nilor cu idei politice' 2uridice' filosofice' etice' religioa s e etc.0. .cest e relaii nu sunt' &ns"' pur spiritual e' nu sunt simpl e fapt e de contiin " ' ci se &mplet e s c ne mi2locit cu acti$it" ile ma t eriale care asigur " produc e r e a schi mb ulului i a comu nic " rii. erce t a r e a legilor care gu$er n e a z " ace s t e tipuri de relaii' indifer e n t de sector ul de acti$itat e &n care se ma nife s t " ' est e de comp e t e n a psihologiei sociale gen e r al e . )enomenele ideologice nu pot fi nici separate' nici suprapuse fenomenelor psihosociale. 9le sunt impregnate de psihologia oa me nilor' de ace e a se poat e $orbi de o *latur " psihos oci al" a contiin ei ideologic e+ / %0. 9a est e studi a t " de o serie de ra muri ale psihologiei sociale.

(entru a ne familiariza cu proble m a tic a pe care o $om abord a &n continu a r e ' s" trec e m &n re$ist " proble m a tic a fiec"r ei ram uri.

(sihologia social" a $ieii politice :F studiaz " 1 ma nife s t " rile psihice lega t e de acti$ita t e a politic"' caracteristicile conduitei oa m e nilor &n situa ii politice' legile condiion " rii soci ale a atitudinii politice a maselor' locul i rolul orga niz a iilor politice &n mod el ar e a psihologiei sociale i a conc e p i ei des pr e lume a oa m e nilor' particip ar e a oa m e nilor la $ia a politic"' la conduc e r e a stat ului' precu m i asp e c t el e psihologiei ale *2ocului de mo c r a tic+' forma r e a opiniei publice la diferite seg m e n t e ale popula i ei'

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

influen a &ndoctrin " rii politice a mas elor asu pr a struct urii i dina micii $ieii sociale.

(sihologia social" 2uridic" se ocup " de studier e a urm " t o a r el or asp e c t e psihologice implicat e &n raport ul dintre legislaie i conduit a oa m e nilor1 con tie n tiz ar e a i intern alizar e a norm elor social- 2uridice' cauz ele i cons e cin ele psihice ale abaterii de la norme' c"ile redr e s " rii cond uit elor psihice ale ab a t e rii de la norm e ' c"ile redr e s " rii cond uit elor ano mic e ' infracion al e' proble m el e delinc$e n ei 2u$enile. (sihologia social" a mor al ei studiaz " r"d "cinile socio- psihologice ale nor m elor etice i ale comp o r t a m e n t e l o r mor al e1 baz a psihologic" a atitu dinilor mor al e fund a m e n t a l e ' baza psihologic" a influen " rii mor al e a oamenilor' asp e c t el e psihologic e ale confrun t " rii dintr e siste m e l e de $alori mor ale. (sihologia social" a educ a i ei studiaz " feno m e n e l e ce se petr e c &n1 microgru p u ri colar e' relaii interp e r s o n al e dintr e ele$i i profes ori' ele$i i cond uc " t o rii colii' munc a instructi$- educ a ti$ "' grupurile educ a io n al e colar e i e3tr a c ol a r e /rolul liderului' influen a educ a io n al " a grup urilor asu pr a pers o a n ei etc.0. (sihologia social" a artei studiaz " proble m e l e psihologice ale1 genezei atitudinii estetice fa" de realitate' influen ei factorilor social- istorici asu pr a crea i ei artistice i asu pr a rece p t " rii oper ei de art"' form" rii preferin elor est e tic e i a gus tului pentr u frumo s ' mec a ni s m ul ui trans p u n e rii $alorilor est e tic e &n conduit a real" a indi$izilor i grup urilor uma n e . (sihologia social" a tiinei cerc e t e a z " 1 - r"d "cinile social- psihologice ale tiinei' influen a at mo sf e r ei social- psihologic e asu pr a stilului g,n dirii tiinifice i asu pr a carac t e r ului cerce t " rii' semnificaia psihos oci al " a r"sp , n dirii cuno tiin elor tiinifice &n r,nd u rile mas elor. (sihologia social" a filosofiei studiaz "1

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

origine a social- psihologic" a unor te m e filosofice sau chiar a unor proble m e /$ezi' de pild"' a a- nu mit a *proble m " fund a m e n t a l " a filosofiei+' pe care 9ngels o origina &n tr"irile suflet e ti ale omului primiti$' lega t e &ndeo s e bi de e3p erie n a $isului :G. influen a unor particularit " i psiho- sociale /de ordin clasial' naion al etc.0 asu pr a g,n dirii filosofice. (sihologia social" a religi ei &nce a rc " s" cotribuie la1 elucid ar e a mec a ni s m ul ui influen elor religioas e asupr a con tiin ei omului' &nele g e r e a mec a nis m ul ui de con$ er tire religioa s " ' conduit el e de grup i de ma s " &n cote3 t ul feno m e n u l ui religios /ritualuri' aciuni prot e s t a t a r e ' r"zbo ai e religioas e 0. (sihologia social" indus trial" se ocup " de studier e a 1 relaiilor interp e r s o n a l e /*om!o m+0 din &ntreprind e r e a indus trial"' relaiile pe *a3ul $ertical+ al orga niz"rii &ntre prind e rii' care includ e proble m e de orga niz ar e ; decizie; comu nic a r e ; circulaia a inform a i ei; coop er a r e a &ntre ni$eluri; selecia i promo$area cadrelor; relaiile de pe *a3ul orizont al+ al &ntre prin d e rii' incluz, n d proble m e cum sunt 1relaii interp e r s o n al e din cadrul echip ei; relaii psihologic e dintr e echip e' atelier e' secto a r e ' secii' birouri; relaiile cu alte &ntreprin d e ri; relaii cu cons u m a t o rii; proble m el e social- psihologice ale colecti$ului de produc i e; pre mis el e unei bun e struct ur " ri a colecti$ului; condiiile unei distribuii eficac e a funciilor i roluril or &ntre membrii colecti$ului; conturarea celui mai eficient stil de conducere. (sihologia social" agrar " studie a z " 1 efect el e psihos ocial e ale mut a iilor ce au loc &n agricultur "' implicaiile psihologice ale relaiei sat!or a ' cons e cin el e calific"rii /recalific"rii0 forei de munc ". (sihologia social" com e rcial" cerce t e a z " 1 mo m e n t e l e psihologic e ale inter a c iu nii $,nz " t o r!cu m p " r " t o r ' particularit " ile i preferin el e publicului cons u m a t o r ' proble m e ale aciunii de prez e n t a r e i desfac e r e ' influen a tradii ei asupra conduitei consumatorilor. (sihologia social" a $ieii cotidien e se ocup " de proble m e ale mod ului de trai 1 siste m ul des e r$irii i autos e r $irii comu n al e cotidien e '

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOIUNI INTRODUCTIVE

relaiile de familie' de rude ni e' de $ecin " t a t e ' de petr e c e r e a timpului i de orga niz ar e a spaiului' probleme psihosociale ale timpului liber /psihologia loisir-ului0.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

NOTE 1. 9ste $orba de a g,ndi es e n a uma n " &n ace e a i ter m e ni &n care fizicienii cont e m p o r a ni /post- relati$iti0 conc e p ese n a unei entit " i fizice1 ea nu se afl" n interiorul acesteia' ci n relaia ei cu alt entitat e . #e afl" m &n faa unei schi mb " ri de par a di g m " ' &n care entit a t e a centr al " a uni$er s ului de cunos c u t nu mai est e obiect ul' ci relaia. #u se mai pun e proble m a de a *desf ac e + obiect ul &n p"ri comp o n e n t e ' da a face lista ace s t or a ' de a le ierarhiza i ! &n cel mai bun caz ! de a stabili relaiile dintre p"ri; sarcina subiec t ului cunosc " t or est e de a cont e 3t u aliz a obiect ul' de a- l &nele g e &n interc a iunile sale compl e 3 e cu alte obiect e ' cu siste m ul c"ruia &i aparine ' pentr ca ! pe ace a s t " baz" ! s"- i &nele g e m i alc"t uir e a intern " . .st"zi' cerc e t " t orii din tiinel e nat urii $orbe s c des pr e abord a r e a *ecologic" + sau *orga niz a ion al " + a oric"r ei entit " i. Insist" m asupr a *infras tr uc u t u rii epist e m ol o gic e + a psihologiei sociale toc m ai fiindc" ace s t principiu teor e tico- me t o d ologic $ine ade s e o ri &mpotri$a *e$ide n elor+ sim ului comu n. 8n mult e sect o a r e ale ace s t ui a' es e n a uma n " est e conside r a t " iner e n t " indi$idului izolat ! fie &n $ariant a dur" a biologismului /*coninut ul+ pers on alit " ii est e predet er mi n a t de codul gen e tic0' fie &n $ariant a mai slab " a psihologis mul ui /est e recuno s c u t " o anu mi t " *influe n " a me diului+' dar ace a s t a est e raport a t " la un *indi$id pre- e3ist e n t + ' care est e dota t cu toat e dat el e ese ni ale &naint e de a intra &n c, mp ul relaiilor sociale0. <om $ede a ' cu alt" ocazie' c" ace a s t " conc e p i e nu est e str"in " de poziia pe care ade pii ei o au &n ans a m bl ul relaiilor sociale' de stat ut ul lor socio- profesion al sau de pres tigiu1 cei cu un statut &nalt $or fi tentai s"- i e3plice situa i a lor social" prin propriile *calit"i pers on al e + ' diminu , n d la ma 3i m aport ul condiiilor sociale; dimpotri$"' cei cu poziii sociale mar gin al e &i $or e3plica *soar t a + prin condiiile sociale *$itre g e +' alune c , n d ' de ace a s t " dat "' &n eroar e a polar " ! sociologis mul. N.cest e proble m e $or face obiect ul unei te m e de se min a rO. 2. 8ntr- o pers p e c ti$ " actu alizat " nu trebui e trec ut cu $eder e a factor ul alea t or /*&nt, m pl a r e a + 0' care nu poat e fi codificat tiinific i care est e foart e rar conti e n tiz a t de c"tr e subiect. (rofesorii lui ;eetho$ e n i-au pus &n $eder e ' de mai mult e ori' s" lase muzic a' fiindc " nu are nici o ans " ; profes orii lui 5homa s 9dison' in$ent a t o r ul becului electric' l-au propu s pentr u e3m atriculare' consider,ndu- l *un cretin incap a bil s" rein" i s" raion ez e + . (e .lbert 9inst ein' p,n " la $,rst a de patr u ani' c,nd a &nceput s" $orbe a s c " ' familia &l conside r a debil mint al' iar profes orii l-au l"sat repe t e n t din cauz a ma t e m a t i cii /nici la fizic" nu a$ea note prea mari0. Halt Disne M a fost conc e di a t de trei firme specializat e &n filme de des e n e ani ma t e ' pe moti$ c" *nu are talent i nici un dra m de ima gin a i e +; la $,rst a de 1> ani' %ichel Lordan' celebr ul basc h e t b a lis t din #;.' a fost dat afar " din echipa de ba schet a clas ei' iar profes or ul de sport nota &n fia psihologic " a ace s t ui a1 *un t"nt "l " u f"r" pic de talent+. 8n toat e ace s t e cazuri' ce a fost det er mi n a n t &n e$oluia perso a n ei1 mediul socio-cultural' care a stimulat aptitudinile nati$e' sau nt(mplareaP Dup" cum a m $"zut &n e3e mpl el e de mai sus' dou" inst a n e funda m e n t a l e ale socializ"rii /familia i coala0 s- au &mpotri$it actu aliz"rii aptitudinilor late nt e ale pers o a n e l or e$oc a t e ; concluzia est e c" &n condiii socio- cultur al e defa$oriz a n t e ' prohibiti$e ' nt(mplarea /un mic am" n u n t din biografia indi$idului' de cele mai mult e ori trecut cu $ede r e a chiar de ace s t a 0 poat e fa$oriza autoactualizarea persoanei &n pofida unui mediu socio-cultural ostil.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

K. 8n discuia actu al " des pr e *schi mb a r e a me n t alit " ii+ rom, nilor e3ist " tendin a de a se alune c a &n iluminis m /Discurs ul RaionalQ0' toc mai datorit " elud"rii ace s t or me di a t ori. (rea muli *speci aliti+ &i &nchipuie c" un popor poat e fi educ a t prin inter m e di ul 5iscursului /mor aliza t or' critic i autocritic sau raion al0. 9ludar e a me di a t orilor duce' pe de alt" part e ' la psihologizar e /reduc e r e a proble m e i la psihologia indi$idual "0' de und e i o serie de para d o 3 uri de genul *rom, nii sunt nite oa me ni e3tr a or din a ri' dar societ a t e a rom, n e a s c " nu funcion e a z " + /c,nd $aloriz" m *rom, n ul+ poziti$' face m apr e ci eri &n c, mp ul psihologiei indi$idual e sau' cel mult' al psihologiei grupului mic; c,nd apr e cie m conduit el e sociale ale rom, nilor ! corupi a' politicianis m ul etc. ! sau funcion a r e a instituiilor' ne situ" m &n planu l psihologiei grupurilor mari i al feno m e n e l or de ma s " /de pild"' al culturii0' unde rolul me di a t orilor est e mult mai import a n t . >. <ezi' de pild"' ca mp a ni a de imagin e realizat " ' &n $ara anului 2@@@' de : 7";9 < : "7;9 5=>$""9:9N?' pentru candidatul (#R D la funcia de (rimar Gener al al apitalei' "t"lin hiri". onc e p u t " ca o ca mp a ni e de publicitat e ' ea a promo $ a t *produ s ul "t"lin hiri"+ ca pe orice alt produ s lans a t pe pia " /de pild"' un det er g e n t 0. ,nd a trebuit s" apar " &n dezb a t e rile tele$i zate al"turi de contr a c a n di d a ii s"i' *det e r g e n t ul+ a &ncep ut s" $orbe a s c " ; din ace s t mo m e n t ' candida t ul a &ncepu t s" scad " &n sond a2 el e pre el e c t or al e progr e si$ i ire$er sibil' p,n " &n ziua primului tur de scrutin. hiri" nu a intrat &n turul al II-lea. ei care &i &nchipuie c" o ca mp a ni e elector al " /specie a comu nic " rii politice0 se poat e duc e e3ac t ca o ca mp a ni e publicitar " ignor" difere n a dintr e ni$elul *psihologic+ i cel *ideologic+ al contiin ei sociale. G. Gradul de apropi er e dintr e psihologic i ideologic poat e fi analiza t i e$alua t teor e tic' fiind de mar e import a n " teor e tic- e3plicati$" i chiar predicti$" /de pild"' raport ul dintre mor al a capitalist " i etica prot e s t a n t " 0 . Dar pentr u ace a s t " analiz" este mult mai indicat cuplul noional *contiin real + 3 *contiin posibil + /4. Goldma n n0 sau cel folosit de (ierre Lanet i Lean (iage t1 * valori de finalitate+ i *valori de randament+ /la care ne $om referi pe larg &n capitolul <II' paragraful 20. (entru &nele g e r e a r"d" cinilor ad, nci ale leg" t urilor dintre psihologic i ideologic est e util" cons ult ar e a c"rii lui :.L. 9Mse ncS' Psihologia politicii' &n special capitolul B' intitulat *Ideologie i te mp e r a m e n t + . 9MsecS porne t e de la ipotez a c" indi$izii ar put e a fi distribui i de-a lungul a3ei radicalism3 conservatorism &n funcie de atitudinile lor sociale' iar modul &n care sunt e3pri ma t e ace s t e atitudini depind e de c+r+cteri.tici,e te $er+ ent+,e ale celor ce &mp"r t " e s c punct el e de $ede r e resp e c ti$e /de pild"' religios sau neofascist &n partea dre a p t " a scalei i pacifist sau comunist ! &n part e a st,n g " 0. 6 alt" ipotez " a fost c" *durit a t e a + repr ezint " o proiecie a tipului de pers on alit a t e extrovertit' iar *sen sibilitat e a + ! o proiecie a tipului introvertit. 9l a asociat e3tro$ersiunea persoanei cu tria de caracter i in$ers1 intro$er siun e a cu caracterul slab. erce t " rile coordon a t e de 9Mse nc S au a2uns la concluzia c" ace a s t " corela ie' &ntre t"ria de carac t e r i pers on alit a t e a e3tro$e r tit "' are $alori diferite la ade p ii diferitelor ideolog ii politice1 liber alii /b"rb a i i femei0 ! corela ie poziti$" GB;

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

socialiti b"rb a i ! corela i e G11 socialiti femei ! >2; conser$atori femei ! 2A; cons e r$ a t ori b"rb a i ! 22.

.lte studii' care au folosit eluri proiecti$e / oulter .a.0 au a2uns la concluzia c" fascitii i comu ni tii au un indice al t"riei de cara c t e r foart e as e m " n " t o r ! cu un uor a$a nt a2 de part e a fascitilor; dar i unii i alii a$e a u o t"rie de cara c t e r mai mar e dec , t a grupului mar t or /solda i0. .stfel de cercet"ri ofer" dat e preioa s e pentr u stra t e giile de comu nic a r e politic"; ele desc hid cale a spre o ade c$ a r e a tipului de me s a2 la tipul de pers on alit a t e domin a n t &ntr- o anu mi t " *fa milie politic"+ NDesigur' e $orba de situa ii sociale &n care *fa miliile politi ce+ se formeaz " dup " criteriul adeziunii one s t e la o anu mi t " ideologie' cee a ce &n societ a t e a rom, n e a s c " a anilor TE@ se &nt, m pl " mai rar.O B. 7n e3emplu de produs prin transformare este folclorul politic /cunoscutele *bancuri politice+0; &n planul contiin ei est e tic e' e3e m pl ul cel mai eloc$e n t est e )itsch-ul' pe care .brah a m %oles &l conside r " *un sistem estetic de comunicare pentru masele largi + /6I' p. B?0 . A. . se $edea conceptul absurd de mat urizare ideologic a ma s elor ' folosit de aparatele de propag a n d " comu nis t e ' care est e tribut a r unei $iziuni liniare asupr a fapt elor de contiin ". 9l implica pres u p oziia c" asi milar e a unei noi ideologii ! &n spe " ' a celei comu ni s t e ! ar fi doar un proc e s de cret e r e ' de e$oluie cantit a ti$". 9ste ac eeai pres u p o ziie care i-a f"cut pe 9nciclope di ti s" cre a d " c" simpl a acu m ul a r e de cuno tin e tiinifice $a det er mi n a o trec er e &n ma s " de la religiozita t e la ateis m /ace a s t " iluzie iluminist " a fost prelua t " i de ideologia oficial" a regi murilor comu n iste' care se declarau ad$ersare ale ideologiei burghezeQ0. Din punct de $eder e epist e m ol o gic' est e $orba de o pres u p oz uiie constituti$" par a di g m e i clasic e a mod e r nit " ii /raionalit" ii liniare0. 4a ni$elul sim ului comu n o &nt,lni m' de pild"' atunci c,nd un p"rint e est e con$ins c" urma ii lui au alte preferin e ' alte obiecti$e' aspira ii i idealuri pentr u c" nu au suficient *e3pe ri e n " de $ia"+. 7n astfel de om cred e c" simpla acu m ul a r e de cuno tin e &i $a face pe copiii lui s" simt " i s" g,nd e a s c " la fel ca el' adic" *no rmal+ /*# s v vin vou mint e a la cap@ +0. ?. (reoc up " rile de psihologie politic" au &ncepu t cu .ristot el' care a &ncerc a t o trat ar e psihologic" a orga niz " rii politice a societ " ii. 4ucr"rile lui :obbe s ' Spinoz a' 4ocS sau Rouss e a u cons a c r a t e teoriei contr a c t ului social conin mult e ele me n t e de psihologie social" a $ieii politice. 8n secolul UIU a predo mi n a t abor d a r e a conc e p t u al " a ace s t ei a ; abia &n secolul UU apar primel e cerc e t " ri concr ete ! &n speci al &n dome ni ul opiniei publice i &n select a r e a i preg " tir e a oa me nilor politici. 8n zilele noa s t r e ' aport ul psihologiei sociale const " i &n cunoa t e r e a particularit " ilor psihice naion al e' foart e import a n t " &n relaiile politice dintre sta te. E. Iat" cum e3plica 9ngels gen e z a psiho- social" a proble m e i raport ului dintr e g,ndir e i e3ist e n " ' des pr e care cred e a c" ar fi *mar e a proble m " funda m e n t a l " a

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

oric"r ei filosofii+1 *Din timpurile cele mai &nde p " r t a t e ' c,nd oa me nii' care nu tiau &nc" nimic despre structura propriului lor corp' au a2uns' sub impresia $iselor' la repreze nt a r e a c" g,ndire a i simir e a nu sunt o acti$ita t e a trupului lor' ci a unui suflet deos e bi t de el' care s"l" luie t e &n ace s t trup i &l p"r " s e t e la mo ar t e ' &nc" din ac ele timpuri ei au fost ne$oii s" se &ntre b e care est e raport ul dintre ace s t suflet i lume a e3t erioa r " + / 66' p.K>20.

PSIHOLOGIA COMUNICRII TRIMITERI :I:LIOGRAFICE

TRIMITERI !I!LIOGRA"ICE 1. G.H.). :egel' *enomenologia spiritului' trad. <irgil ;ogd a n ' 9ditur a .cade mi ei' ;ucur e ti' 1EBG 2. (antelimon Golu' Psihologie social ' 9ditura Didactic" i (eda g o gic " ' ;ucur e ti' 1EA> K. 6tto Dlineberg' Ps,chologie sociale' (7)' (aris' 1EBK >. %. Sherif' "he Ps,cholog, of :ocial Norms, #eV WorS' 1EKB G. %. Filling' *9isstelung und .ussage+' &n *Aeitschrift fBr Philosophie +' 1E2? B. 4ucien Goldmann' :ociologia literaturii' 9ditura (olitic"' ;ucure ti' 1EA2 A. Dumitru ;orun' :e mio tic 3 limba1 3 co m u nicar e. Cazele epist e m o l o gic e ale com u nicrii ' curs' )aculta t e a de omu nic a r e i Relaii (ublice' S#S(.' ;ucur e ti' 2@@@ ?. Lean-(ierre DeconchM' Psichologie sociale. 7ro,ances et idDologie ' (aris' %Xridiens DlincSsiecS' 1E?E
E. %ihai Ralea' 5raian :erseni' 9ntroducere n psihologia social ' ;ucure ti'

9ditur a

Ytiinific"' 1EEB 1@. .braham %oles' Psihologia Eitsch-ului. rta fericirii /trad u c e r e 1 %arina R"dules c u0' 9ditur a %eridian e ' ;ucure ti' 1E?@ 11. )riedrich 9ngels' *4udVig )euerb a c h i sf,ritul filosofiei clasice ger m a n e + ' &n Darl %ar3' )riedrich 9ngels' #pere ales e n dou volu m e ' $ol.II' ediia a III-a' 9ditur a (olitic"' ;ucure ti' 1EBA

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL ;TIINIFIC AL PERSOANEI

.(I56474 II STUDIUL TIINI"IC AL PERSOANEI

6. In*,u e n / + *+ct0ri,0r .0ci0cu,tur+,i +.u$r+ c0 $0rt+ entu,ui $.i2ic +, $er.0+nei %. St+ t u t u , 7i r0,u, $ er . 0 + n e i

6. In*,u e n / + *+ct 0 ri, 0r . 0 ci 0 c u , t u r + ,i +. u $ r + c0 $ er . 0 + n e i

$0rt+

e n t u , u i $.i 2i c +,

(sihologia social" &i &ncep e aciun e a de cuno a t e r e i inter$ e n i e de la ni$elul particular- social' iar nu de la cel gen e r al- uma n. a orice tiin"' ea treb ui e s" se ridice de la particular la gen e r al; est e raiun e a pentr u care punct ul ei de pornire e persoanaJ pentr u c" la aces t ni$el al e3ist e n ei &ncep e s" se ma nife s t e $iaa psihic" &ntru- un mod particular' concr e t i sinte tic. Dar ca orice tiin " care se dore t e aplicati$"' psihologia social" nu- i poat e per mit e s" r"m , n " la abs tr a c ii /ace s t e a nu pot fi aplicat e &n realitat e &n mod ne mi2locit' oric,t de corect ar fi construit e din punct de $ed e r e analitic0. .de$"r ul abs tr a c t $a treb ui trad u s &n ade $ " r u ri concr e t e ' aplica bile. Iar ace a s t " aplicar e a cuno tin elor $izeaz " ' p,n " la urm "' tot pers o a n a . Iat"' deci' c" pers o a n a repr ezint " at,t punct ul de plecar e c,t i punct ul de sosire al cerc e t " rilor de psihologie social"; de aceea' c0 n c e $ t u , d e ;$ e r . 0 + n 5 < re$r e - i n t 5 0 c+t e 3 0 r i e ce n t r + , 5 + $.i 2 0 , 0 3 i e i .0 ci + , e J 4n ciu d + *+$ t u , u i c5 e+ nu . e 0cu $ 5 d0 +r d e $.i2 0 , 0 3 i + indivi d u , u i u + n . A. C0nc e $ t u , d e ;$ e r . 0 + n 5 <. 5erm e n ul $ine din latina clasic"' unde *persona+ &nsemna 1 ) mas c a pe care o &mbr"c a actor ul /&n sens de apare n ext erioar 0; ) rolul interpretat de actor /&n sensul de manif e s t ar e pentr u alii 0; ) actorul care 2uca un rol /&n sensul de agent' de purttor al conv e n i ei 0; ) pers o n a2 cu $aloar e social" ! econ o mic " ' politic"' 2uridic" etc. /&n sens ul de ndeplinire a unor atribuii pe care indi$idul le prime t e prin con$ e n i e social"0. Dei &n apar e n " aces t e acce p ii originar e fac abs tr a c i e de *coninu t ul intern+ propriu fiec"r ui indi$id' ele sunt comp a tibile cu actu al a par a dig m " a psihologiei sociale' deo ar e c e atra g ate n i a asupr a laturii exterioare' observabile' socializate a pers o n alit " ii. 9le ne sug er e a z " c" &nc" de la &ncep u t' psihologia social" a intuit un ade$ " r la care s- a a2uns cu greu pe cale e3p eri m e n t a l " 1 unitat e a es e n i al " &ntre *interior+ i *e3t erior+' ine3ist e n a unei *pers o n alit " i-

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL ;TIINIFIC AL PERSOANEI

&n- sine+' abs tr a s " din cont e 3 t ul relaion al i indifere n t " la influen el e social e. .ltfel spus' in*,u e n / + *+ct 0 ri, 0r . 0 ci +,i +. u $ r + c0 $ 0 r t + e n t u , u i $ er . 0 + n e i nu re$r e -i n t 5 0 +c/i u n e eHt e ri 0 + r 5 7i u,t e ri 0 + r 5 c0 n . t i t u irii $ er . 0 + n e i 8 e + re$r e - i n t 5 un 4!cto" co 'tituti- +, $ er . 0 n + , i t 5 / i i . Dar &naint e de a $ed e a &n ce const " ace a s t " *influen " +' s" $ed e m ce se poat e &neleg e prin pers o a n " ca siste m dina mic' ca orga niz ar e a .u1.i.te e,0r $.i20*i-i0,03ice careJ &n cazul unui anumit indi$idJ &i per mit e dar &i i limite a z " ada p t a r e a la me diu. De und e $ine originalita t e a ireductibil" a aces t ei ad a p t " riP (sihologul american Gordon .llport /6J pg. >?0 &nele g e prin conce p t ul de *pers o a n " + urm " t o a r el e 1 ansa m bl ul dispoziiilor &nn"s c u t e sau dob, n dit e de indi$id ; organizar e a ierarhic a dispoziiilor indi$idu al e ; organizar e a struct ural- funcional a dispoziiilor ; organizarea adapt a t a aces t or a ' rezult a t " &n urm a inter a c iu nilor cu me diul social /car e se carac t e riz e a z " prin unicitat e i irepe t a bilita t e 0. Dup" cum se poat e $ed e a ' .llport are o $iziun e funcion alist " /anties n i alist "0 asu pr a &nsuirilor pers o n al e; aces t e a nu sunt consid er a t e a fi a priori &n raport cu relaiile sociale ale indi$idului. Dar dac " acce p t " m caract e r ul cons titu ti$ al factorului *social+' ace a s t a nu &nse a m n " s" neg " m un fapt ele m e n t a r 1 ind e $ e n d e n / + re,+ ti v 5 + $r0 c e . e , 0 r $.i2ice /dat" de const a n t el e perc e p i ei' g,ndirii' afecti$it" ii0' indep e n d e n " ce face ca pers o a n a s" nu se ada p t e z e *la nesf,r it+ la situa iile stimul a ti$ e J ci s" le i select e z e ' s" le e$ite sau s" le produc " ! altfel spus' s se adapt e z e activ ' pun,ndu- i *amp r e n t a + sa inconfun d a bil " asu pr a me diului social' particip, n d la prod uc e r e a ace s t ui a . C0 $ 0 n e n / + $.i2 i c 5 + $ er . 0 + n e i poat e fi siste m a tiz a t " astfel 1 latura intelect u al /totalitatea proceselor cogniti$e0; latura dina mico- ener g e tic /temperament' afecti$itate' moti$aie 0; latura proiectiv /aspira ii' scopuri' idealuri0 ; latura relaional /tr"s " t u rile de caract e r0; latura instru m e n t al /deprind e ri' pricep e ri' cap a cit " i' aptitu dini0. Definitoriu pentr u pers o a n " nu est e at, t cantitatea componentelor psihice' c,t gradul de arm o niz ar e i integrar e a aces tora ' adic" sintez a lor. (ierre Lanet scria' la timpul s"u' c" +pers o a n a + se circu m s c ri e unor noiuni foart e gen e r al e 1 unitate' individualitate' distincie /%' p.B0. 7nificarea i distincia sunt tendin e sp ontane /idem' p.E0' &ncas tr a t e &n psihis m ul primar' &n timp ce indi$idu alita t e a est e stimula t " /sau nu0 de factorii sociocultur ali :6. (erso a n a funcion e a z " ca un +n . + 1 , u d e c0 n d i / ii int e r n e :. t 5ri J 4n. u 7 i riJ +tit u d i n i J 0 n t +A e J $re d i . $ 0 - i / i i 9 +, e re*, e c t 5 r ii $.i 2i c e 7i +,e c0 n d u i t e i 0 u, u i . 9fectul psihologic al aces t or a /imagin e a ' atitudin e a '

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL ;TIINIFIC AL PERSOANEI

reaci a0 est e me dia t i condiion a t de particularit " ile pers o a n e i' care se prezint " ca o *pris m " + cu multiple faet e 1 - gradul de *prez e n " + &n situa i e; - starea de oboseal" J de odihn "; - star e a de boal" J de s"n " t a t e ; - istoria dez$olt "rii indi$idu al e. (articularit " ile me n ion a t e mai sus form e a z " un *filtru+ pentr u condiion " rile e3t erio ar e indi$idului; datorit " ace s t ui *filtru+' ele se ma nifes t " &ntr- o *ecu a i e + unic ' irep e t a bil" de la un indi$id la altul. (e de alt" part e' combin a r e a lor limitea z indi$idu alizar e a ' care nu a2ung e niciod a t " at, t de dep a r t e &nc,t &ntre doi indi$izi uma ni s" nu e3ist e nici o as e m " n a r e ; ea cre e a z " *spa iul de 2oc+ pentr u afirm a r e a *spon t a n ei t " ii+ pers o a n ei &n det er mi n a r e a conduit ei sale. .ltfel spus' nu $om &nt,lni niciod a t " o spont a n e i t a t e absolut " ' o conduit " tot al ned e t e r mi n a t " i nepr e dictibil". .pare' astfel' posibilitat e a cuno a t e rii i ant icip"rii comp o r t a m e n t u l ui indi$izilor &n &mpr e2ur " ri det e r mi n a t e . once p t ul de *pers o a n " + ne per mit e s" pre$ e d e m ce $a face cine$ a &ntr- o situa ie dat ". !. Ac/iu n e + *+ct 0 ri, 0r . 0 ci 0 ) cu,t u r +,i . (roble m el e pe care treb uie s" ni le pun e m ' din punct ul de $ed e r e al psihologiei sociale' sunt urm " toarele1 7um se mbin psihologicul cu socialul n com p or t a m e n t u l oa m e nilor8 7um devin particularitile psihice i psihofiziologice ale persoa n ei suport al rolurilor ei sociale8 7um se ma nife s t interaciun e a dintre ace stea8 (entru a r"s p u n d e la aces t e &ntre b " ri $a treb ui s" lu" m &n consid e r a r e urm " t o a r e l e dat e obiecti$e ale pers o a n e i1 i - persoana este omul ca individ social; ii - persoana este subiect al aciunii ; iii - persoana nu este un sistem &nchis' suficient siei' ci un subsistem deschis la alte subsisteme' precu m i la macro- siste m ul integr a t o r. i. a purt " t o r al anu mit or roluri' funcii i relaii' omul est e i obiect i subiec t al proc e s ul ui istoric; &n ace a s t " dubl" calitat e ' el est e produ s ul epocii' al "rii' al e$e ni m e n t e l or cont e m p o r a n e ' care contur e a z " e$oluia istoric" a societ " ii' precu m i un prod u s al biografiei lui /al propriei sale istorii0. De ace e a ' studiul pers o a n ei treb ui e s" abord e z e c0n d i /ii, e .0 ci + , e +,e d e v e n i rii ei 1 epoc a' ara' orga nizar e a social"' clas a' grupul de munc " ' colabor a t o rii i ad$ er s a rii' familia /de pro$ e ni e n " i de apar t e n e n " 0 etc. etc. 5oat e ace s t e condiii constituie' prin inters e c t a r e a lor' cee a ce ;.G. .nanie$ a nu mit gen e ric * situaii sociale ale dez v oltrii persoa nei+ />' cap.<II0. 8n tent a ti$ a noas tr " de a det er mi n a *spaiul de 2oc+ al dez$olt " rii pers o n alit " ii' care &n urm " cu dou" dec e nii era redus de mar3is m ul oficializat la apart e n e n a de clas ' m e diul de prov e ni e n /ruralJurban0' ocupaie ' nivel de instruire' v(rst i sex' am elaborat un concept similar1 orizontul de via /?0. (e m" s u r a dez$olt "rii pers o a n ei' cre t e grad ul ei de acti$is m i de *subiec ti$it a t e +' cee a ce se e3prim " &n contur a r e a poziiilor proprii ale

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL ;TIINIFIC AL PERSOANEI

pers o a n e i &n interiorul unui stat u t soci al dat:%. .cest e poziii se construie s c &n forma unui siste m ierarhic de relaii sociale' pri$ilegii' orient " ri' scopuri i $alori care condiion e a z " pres tigiul' repu t a i a i popularit a t e a pers o a n ei. (rin ace a s t a ' pers o a n a &i dep " e t e propriul ei cadru indi$idu al i de$in e un put er nic *centr u emi " t o r+ de influen e psihos oci al e' pro$oc , n d ade s e a efect e comp o r t a m e n t a l e ne a t e p t a t e :>. i i. 6mul nu &nse a m n " doar relaii i poziii sociale' ci i 0 t0t + ,i t + t e d e +cti vi t 5 / i . 9le est e nu doar pers o a n " ' ci i subiect. 7oincide n a dintre *pers o a n " + i *subiect+ est e o coincid e n " fericit"' &ns" mai rar" dec , t contradicia dintre ele i se e3pri m " &n e3t erior prin d"ruire a social" a pers o a n e i /principalul indicator fiind abn e g a ia ' &n sensul antic al termenului0. ercet " rile e3p eri m e n t a l e arat " c" atunci c,nd coincid e n a nu are loc' efect el e psihos ocial e sunt nefas t e 1 des tr " m a r e a struct u rii pers o a n e i' dedu bl a r e a ace s t ei a /cazul fiind un feno m e n de mas " &n regim ul tot alitar din Rom, ni a0 sau polarizar e a funciilor &n direcia *pers o a n e - lideri+ J *subiec i lideri+ /grupuri scindate pe a3a funcion al3oficial 0:?. iii. 6mul nu est e un siste m izolat' ci unul care se integr e a z " cu alte siste m e 1 relaii interp e r s o n al e ' grupuri' colecti$e. )iecar e dintre ace s t e siste m e rep ar tize a z " funcii i roluri fiec"rui me m b r u . (rin inter m e di ul ace s t o r micro m e dii' pers o a n a inter a c io n e a z " cu macro m e d i ul social. %odul &n care pers o a n a inte a c ion e a z " cu ace s t e micro m e dii i cu macro m e d i ul det e r mi n " forma r e a mod ului de via al indi$idului. 9l poat e fi mai mult sau mai puin uniform &n cadrul unui *orizont de $ia "+ /sau *situ a i e social"+ ! dup " .nanie$0' &n funcie de aport ul original al indi$idului :@. %odul de $ia " poat e de$ e ni &n as e m e n e a grad *a dou a natur " + a omului' &nc,t indi$idul poat e s" lupt e pentr u p"s tr a r e a lui la fel de acerb ca pentr u supr a $i e uir e. Se cunos c num e r o a s e cazuri &n care indi$izii au prefer a t s" moar " dec, t s"- i schimb e mod ul de $ia" /de e3e m pl u' epid e mi a de sinucid eri &n r,nd u rile oa m e nilor de afac e ri i a le acion a rilor la decla n a r e a crizei din 1E2E!1 E K K 0. 8n mar e a ma2orita t e a cazurilor' pers o a n a est e un siste m mobil' ale c"rui grani e sunt relati$ e1 ele se l"rge s c sau se restr , n g pe a3a microsocial3 macrosocial; se mut " &n funcie de schimb a r e a grup ului i a rolului. 8ntotd e a u n a e3ist " pericolul ca indi$idul s" nu poat " trec e uor iJsa u comple t dintr- un rol &n altul /de e3e m pl u' trec e r e a de la rolul de *stud e n t " + la cel de *ma m " + 0; aces t lucru are ca efect ratar e a unui comp or t a m e n t pentr u care pers o a n a are' totui' dispoziiile nec e s a r e . Dup" cum $om $ed e a &n punct ul 2 al aces t ei te m e ' prin inter m e d i ul prescripiilor' sanciu nilor i &nt"ririlor sale' grupul cre e a z " pers o a n e i anu mit e at e p t " ri pe linie de rol' din care decurg e cond uit a concr e t " a pers o a n e i sub forma &nde plinirii funcii lor sociale ce i-au fost atribuite /a *rolului+0. %. St+ t u t u , 7i r0,u, $ er . 0 + n e i

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL ;TIINIFIC AL PERSOANEI

7na dintre concluziile abord " rii proble m a t icii de p,n " acu m est e c" analiza psihologic a pers o a n e i treb uie comple t a t " /&nsoit "0 de o analiz" psihos ocial ' pentr u a $ed e a mod ul &n care diferite forme sociologice /mi2loac e de comu nic a r e &n mas " ' ideologii sau tipuri de cultur "0 sunt me di a t e de orient " rile' etalo a n el e i ster e o ti p u rile pers o a n ei' precu m i mod ul &n care o serie de feno m e n e psihos ocial e /imitaia' sug e s ti a' confor mis m ul0 acion e a z " asu pr a feno m e n e l o r sociale. .naliza psihos oci al " c+ u t 5 c0r e , + t e , e . 0 ci 0 c u , t u r + , e +, e di* erit e , 0 r $r0c e . e $.i 2i c e J iar curs ul nostru d" prioritat e punct ului de ved er e situaional /analizei concre t e a relaiei dintr e pers o a n " i situ a ie0. 8n cadrul aces t ui curs se $a pun e acce n t pe moti$a ii' obinuin e ' raport a r e a indi$izilor la $alorile sociale; aces t e asp e c t e de dina mic " comp or t a m e n t a l " ' gen e r a t e de raportul persoa n 3situa i e ' &i g"s e s c e3pr e si a &n dou " cate g o rii fund a m e n t a l e ale psihologiei sociale1 *stat u t ul+ i *rolul+ pers o a n e i. A. N0/i u n e + d e ;. t + t u t < e3prim " faptul c" &n cadrul grup urilor i colecti$it" ilor' comp or t a m e n t u l pers o a n el o r se difere n i a z " potri$it poziiilor' funciilor i locurilor pe care le ocup " aces t e a &n cadrul anu mitor struct u ri i situa ii sociale. Stat u t ul const " &ntr- o colecie de reguli i obligaii ! des e m n a t e ' de regul"' prin ter m e ni ca *ma m " + ' *profes or+' *me dic+ etc. 9l e3prim " o poziie de baz " a pers o a n e i &n struct ur a social" ! poziie ce poat e fi raport a t " la un rang mai &nalt sau mai sc"zu t. onfor m unei definiii clasice' stat u t ul repr ezint " 1 ;! ' ! m b l u l & e co m ) o " t ! m e t e l! c!" e ci e - ! ' e )o ! t e !# t e ) t ! ( m o & le 3i t i m &i )!" t e ! !lt o " ! < /Stoetzel ! F' cap.UII0. .stfel' stat u t ul de *profes or+ des e m n e a z " tot alita t e a comp or t a m e n t e l o r pe care cel ce ocup " ace a s t " funcie est e &ndre p t " i t s" le at e p t e de la ele$i' de la p"rinii aces t or a ' de la inspe c t ori' de la ali profes ori ! deci de la pers o a n e l e &n ra port cu care se define t e / ibidem0:D. Grupul social se prezint" ca un ans a m bl u de stat u s- uri. )iecar e indi$id ocup "' &n orice societ a t e ' cel puin un stat u t ! i ace a s t a ' de- a lungul &ntregii sale $iei /de la stat u t ul de *sug ar+ la stat u t ul de *muribu n d +0. %a2oritat e a indi$izilor ocup "' conco mit e n t ' mai multe poziii. #imeni nu poat e ocup a' &ns"' toat e poziiile recu n o s c u t e &ntr- un grup. ontribuia fiec"r ui stat u t la ating e r e a scopurilor de grup constitiu e funcia statu t ului ; ea est e dat " prin nor m " de grup. 8n cont e 3 t e sociale diferite a$e m de- a face cu funcii diferite ale aceluia i stat u t /de pild"' stat u t ul de *copil+ sau cel de *fem ei e + difer" &n diferite culturi iJsa u &n diferite epoci0. Status-urile pot fi prescrise sau c(tigat e ; &n societ " ile &nchis e pred o mi n " cele prescris e /i in$ers' &n societ " ile desc his e' de tip mod e r n ' mobilitat e a social" i ideologia meritis m ul ui per mit indi$idului s"- i schimb e stat u t ul de mai multe ori &n timpul $ieii0. (rimele se nu m e s c *societ " i de status+; &n cadrul acestora' indi$idul are un control slab asupra distribuirii stat u s- urilor . 7n bun e3e m pl u est e Rom, ni a &n perioa d a 1E>A!1E ? E ' care era orga niz a t " de comu ni ti dup " principiile unei societ " i &nchis e. 8n apro a p e toat e dom e niile es e n i al e ale $ieii socia le' partidul unic controla distribuirea status-urilor' inclusi$ a celor profesionale:E.

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL ;TIINIFIC AL PERSOANEI

!. N0/iu n e + d e ;r0,< . Din orice stat u t rezult " relaii de reciprocit a t e i de compl e m e n t a ri t a t e /stat u t ul de *p"rint e* &l pres u p u n e pe cel de *fiu+' cel de *so+ ! pe cel de *soie+ etc.0. .cest lucru se e3prim " &n noiun e a de *r ol+ /un fel de re$ers al statutului01 ;! ' ! m b l u co m ) o " t ! m e t e l o " ) e c!" e !l$ii le !# t e ! ) t + ( m o & le 3i t i m & e l! oi + /Stoetzel ! ibidem0. Se poate $orbi de un rol general i de roluri particulare. Rolul de *ma m " + est e &n primul r,nd cel de a oferi asist e n " copilului /&ngri2ire' prot e c i e' &n$" a r e 0' dar el pres u p u n e i roluri specifice /&n raport cu copiii $ecinilor' colegii copilului' &n$" " t o r ul' me dicul pedia tr u0. Rolurile pot fi ideale sau reale. .feciun e a ' a2utorul sau fidelitat e a se3u al " e3pri m " rolul ideal de *me m b r u al cuplului con2ug al *' dar cond uit a concr e t " se poat e &nde p " r t a mai mult sau mai puin de rolul ideal; ea constituie rolul real. 6 &nde p " r t a r e pre a mar e /p,n " la contr a dicie0 repr ezint " o surs de conflict . ,nd rolul real nu contr a $in e celui ideal' ci' dimpo tri$ "' &i cores p u n d e apro a p e perfec t' pers o a n a de$in e persona1:F. Rolurile mai pot fi prescrise' interzise sau emergente. ele prescrise sunt date prin norma social" a grup ului i cons t a u &n aciunile consid e r a t e es e n i al e pentr u rol' ca decurg , n d &n mod nec e s a r din stat u t. ele interzis e sunt form a t e din aciuni consid er a t e &n contr a dicie cu stat u t ul' iar cele em e r g e n t e sunt la latitudin e a indi$idului i in de co mpet e n a sa cre a ti$ ".
. asigura copiilor hran " suficient " .-i &n$" a pe copii s" fie cinstii . citi po$e t i copiilor . mini copiii . tortura fizic copiii

Z1@@[

ZA@[

ZG@[

ZG[

-G@[

-1@@[

F7omportamentele de ma m dup ".G. NeHco m b 3 <, p. IJI2 onform autorului citat /E0' dac " $re m s" dep a r t a2 " m cee a ce est e prescris i cee a ce nu est e pres cris &ntr- un rol dintr- o societ a t e dat "' treb uie s" obine m pe un e a n tio n repr ez e n t a ti $ urm " t o a r el e inform a ii1 - o list" ampl " de comp or t a m e n t e care pot intra &n pres cripia de rol /list" elabor a t " &n urm a unei pre- anch e t e 0; - propor i a pers o a n e l or inter e s a t e care consid e r " fiecar e comp or t a m e n t ca obligat oriu sau doar per mis /criteriul cons a c r a t est e pond e r e a de cel puin G@[0. Prescripia rolul ui $a cuprind e toat e comp or t a m e n t e l e consid er a t e de cel puin G@[ din pers o a n e l e inter e s a t e ca fiind cerut e de toi oa m e nii care &ndeplin e s c rolul res p e c ti$. Se fa ce' apoi' lista comportamentelor cerute' a celor permise i a celor interzise. 8n zona *comp o r t a m e n t e l o r cerut e + se contur e a z " rolul prescris; &n zona *comp or t a m e n t e l o r per mis e + se contur e a z " rolul emergent4 &n zona *comportamentelor interzise+ 3 rolul interzis. 5oate cele trei roluri sunt importante' iar cunoat e r e a lor est e es e n i al " &n acti$itat e a cre a t o rilor de imagin e /de pild"' &n ca mp a ni a de imagin e a unui candid a t la o funcie politic" sau ad minis tr a ti$ "0.

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL ;TIINIFIC AL PERSOANEI

Dup" cum am $"zut &n capitolul 2' stat u t ul repr ezint " poziia social" a pers o a n e i' iar rolul ! &ndeplinire a stat u t ul ui. Dup" Ralph 4inton / 6I' pp.11 @11G0' rolul repr ezint " asp e c t ul dina mic al stat u t ul ui. Dar el nu decurg e doar din stat u t' ci depind e i de calit"ile psihice ale pers o a n e i. Rolul apare' astfel' ca o sintez " &ntre stat u t ul i comp or t a m e n t u l pers o a n e i' fiind o $erig" &ntre social i psihologic. C. Re,+ /i + .t + t u t ) r0,) c0 $ 0 r t + e n t . (erso a n a nu est e doar un ans a m b l u de relaii sociale' ci i un subiect acti$' care transfor m " ace s t e relaii. Indi$idul se ada p t e a z " la pres cripiile rolului &ntr- un mod propriu' realiz, n d un compr o mi s &ntre cee a ce- i dore t e i cee a ce est e posibil. 8n gen e r al' comp o r t a m e n t u l unei pers o a n e se subs u m e a z " prescripiilor' ea fiind constr , n s " la ace a s t a de sanciunile cuprins e &n alte stat u s- uri' corelat e cu stat u t ul s"u. #u $om &nt,lni nici un indi$id care s"- i 5o rin L e determine rolul 1@@[ conform -JJK -er0 dorin elor persopers o n al e' dup " cum nu Pre.$om g"si confor m a r e 1 @ @ [ nici la nale prescripiile ce decurg dintr- un statut cri$ L ii /vezi figura al"tur a t " ' &n care zona zero 6IIK de din mi2loc repr ezint " spaiul &n care .t+tut e$olu e a z " orice indi$id nor m al0. 6 pers o a n " poat e &ndeplini de- a lungul $ieii multe roluri' dar cu un succe s mai mar e sau mai mic. 7na dintre cauz el e e ec ului est e' cum am mai spus' incap a cit a t e a de a trec e la timp dintr- un rol &n altul. 6 alt" cauz " est e apar t e n e n a simult a n " la grupuri cu prescripii diferite /familia' grupul de 2oac" sau grupul co lar ! la copilul mic; familia i grupul de $,rst " ! la adole s c e n t 0. De regul"' plasticita t e a psihic" a pers o a n e i &l sal$e a z " pe indi$id' a2ut, n d u- l s" e$ite comp o r t a m e n t u l de$ia n t. De as e m e n e a ' atu nci c,nd difere n el e sunt mici sau &n curs de micor ar e ' indi$idul are ten din a de a se confor m a prescripiilor de stat u t din fiecar e grup &n part e . Schimb a r e a stat u s- ului antr e n e a z " schimb " ri &n comp or t a m e n t . 7n stat u t ce pres crie mai mult " respo n s a bilita t e $a duce la respo n s a bilizar e a indi$idului /mai ales la copiiQ0. 9senial &n ace a s t " dina mic " a rolurilor est e ni$elul de aspira ii.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

NOTE 1. (ierre Lanet le nu me t e *noiuni gen e r al e + pentr u c" le atribuie o uni$ers alit a t e i o primor dialit at e similar e cu ale cat e g oriilor a priori din filosofia Santia n " . 8ntr- o astfel de $iziune' trebuin a psihic" de unitate eH $,i c 5 lege a disona n e i cogniti$e' nu est e re-u,t+tu, aciunii ace s t ei a . 9a poat e e3plica' de as e m e n e a ' alte trebuin e secu n d a r e ' cum ar fi ne$oia de *tablou unitar al lumii+' din care deri$" mult e dintre ma nife s t " rile ideologic e. 8n mod similar' trebuin a de distincie e3plic" o lung" serie de ma nife s t " ri psiho- sociale /de la dorin a primiti$ului de a se &mpodo bi' p,n " la faptul c" pacie nt ul unui spital din zilele noa s tr e prefer " s" &mbr a c e pi2a ma u a pers on al " ' adus " de- aca s " 0 . 8n cee a ce pri$e t e trebuin a de individualitate' ma nife s t a r e a ei depind e de tipul de cultur "1 e3ist " culturi &n care ace a s t " ne$oie est e inhibat " &n fa$oar e a *pers o n alit " ii colecti$e+' iar originalita t e a indi$idului est e sanc ion a t " neg a ti$ &n nu mel e tradiiei /*societ " ile &nchise+ descris e de D. (opper0' dup " cum e3ist " culturi &n care indi$du a i a est e stimul a t " prin sanciuni poziti$e' iar originalita t e a de$ine o condiie a succ e s ul ui social /&n epoc a Rena t e rii' la )loren a erau ped e p si i indi$izii care se &mbr " c a u identic' toc mai pentr u a se stimul a originalitat e a $esti m e n t a r " i' pe ace a s t " cale' ima gin a i a i cre a ti$ita t e a 0 . 2. Din ace a s t " cauz " se poat e $orbi de produi pasivi i produi activi ai situa iilor sociale. 5oi oa m e nii pot fi consid er a i nit e *produ i+ ai condiiilor de $ia "' dar unii sunt mai activi dec , t alii /de pild"' *filistinul+' aa cum ni l-au descris )ichte' #ietzsc h e sau %ar3' est e unul dintr e cele mai notorii tipuri d e produs-pasiv-al-mediului-social ' contribuind prin conformismul s"u psihologic la reprodu c e r e a i cons e r $ a r e a me diului social al c"rui produs est e ; la polul opus' *$izionar ul+' *mar tirul+' iar &n epoc a mod e r n " *pionier ul+' *refor m a t o r ul+ i *re$oluion a r ul+ repr ezint " prototipuri ale produsului-activ' care &i pune ampr e n t a pe me diul social care l-a produs i' prin ace a s t a ' pe propria lui de$e nir e0. .ceas t " dialectic " a pasivismului i activismului &n relaia dintre indi$id i me diul social ar trebui s" de$in" un moti$ de me dit a i e mai aprofun d a t " &ntr- o perioa d " ca a noa s tr " ' numit " *de tranziie+. (rea muli oa m e ni in$oc" a a- zisele *condiiile de pe $re me a comu ni s m ul ui+ pentr u a- i 2ustifica lait" i' como dit " i' abdic "ri sau doar abs e n a din situa iile tr"i te; o astfel de 2ustificare nu face dec , t s" le reprod uc " abdic "rile de dinaint e de 1E?E' s" le re- ate s t e z e laita t e a sau como dit a t e a ' contribuind la o nou" abs e n " din situa i e ! de ace a s t " dat "' din *tra nziie+. 9ste e$ide n t c" supr alicitar e a deter minri i individului de c"tr e mediul social duce la 0 vi-iun e *+t +,i . t 5 asupr a dez$olt " rii pers on alit " ii' pe c,nd supr alicitar e a det er mi n rii m e diului de c"tr e indi$id duce la 0 vi-i u n e v0, u n t + r i . t 5 . 8nele g e r e a corect " a libert " ii pre s u p u n e e$itar e a celor dou" $iziuni polar e' iar psihologia social" ofer" instru m e n t e l e intelect u al e nec e s a r e pentr u e$itar e a celor dou" erori. K. Se tie c" &n decla n a r e a re$olt ei popular e de la 5imioar a ' care a fost u$ert ur a re$oluiei rom, n e din 1E?E' un rol decisi$ l-a a$ut pas t or ul refor m a t 4aszlo 5\Ses' de$e nit &n c,t e$ a zile un centr u de iradier e' o ade $ " r a t " *institui e+. .cest lucru nu se poat e spun e des pr e o serie de pers o a n e consid er a t e &n 1E?E *dizide ni+ i nici des pr e unele grupuri cum au fost *Grupul celor as e + sau grupurile *5roca d e r o+ i *.DIRI+' unele fiind instituion aliza t e abia dup" re$oluie' sub forma unor orga niz a ii ci$ile.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

Din p"c a t e pentr u e$oluia post- dec e m b ri s t " a societ " ii rom, n e t i' &n ar a noa s tr " astfel de ]perso a n e - institui e+ au fost e3tr e m de puine &n timpul regi mul ui totalitatr. .bsen a unor .ndrei Fahar o$' <asla$ :a$el' .da m %ichniS sau 4ech <alens a s- a f"cut resi mit " &n &ntre gul dec e ni u al 1@- lea rom, n e s c . 8n schi mb' stra t e giile auto2ustific"rii au cre a t a a- nu mit ul * ompl e 3 Sole2eni , n+ ' de care sufer " apro a p e toi inte lectu alii notri; aproa p e toi consid er " c"' &ntr- o form" sau alta' au *rezist a t + la presiunile defor ma t o a r e ale me di ului social' c" s- au comp or t a t activ &n raport cu acesta. >. Din punctul de $edere al temei discutate aici' feno m e n ul *(iaa 7ni$ersit " ii+' a fost o tent a ti$ " a oa me nilor de a se ma nife s t a nu nu mai ca *pers o a n " + ' ci i ca *subiec t+. Dup" eta p a *eroic "+ a re$oluiei' c,nd muli bucur e t e ni au fost sau doar s- au simit subieci ' a ur ma t o perioa d " de re- c"de r e a ace s t or a &n condiia de persoan /sau de *simplu cet " e a n + ' dup " e3pr e s di a lans a t " de pres " 0; e$oluia e$e ni m e n t e l or &i trimis e s e &napoi' &n faa tele$izorului. De altfel' &ncerc a r e a disper a t " a *re$oluion a rilor $enii din stra d " + de a prelun gi *zilele glorioa s e + a &ncepu t s" se ma nife s te &nc" de la &nceput ul anului 1EE@' c,nd noua put er e &ncepu s e s" se instituion alizez e ' iar mec a ni s m e l e deciziei se formaliza u de la o zi la alta. 9ste celebr u cazul grupului de tineri &nar ma i care s- au barica d at &n sediul fostului omitet entral al ( R' pe care &l ocup a s e r " pe 22 dec e m b ri e . 8ntreb a i de un report e r de tele$iziun e de ce nu pleac " aca s " ' unul dintr e ei a r"sp u n s 1 * cas ce s face m8 : ne ntoarce m la viaa de dinaint e8 +. (entr u a &nelge mai bine de ce tinerii re$oluion a ri rom, ni nu dore a u &n ruptul capului s" se &ntoarc " la *$ia a de dinaint e + ' s" urm" ri m consid er a iile lui 9rich )romm / E' pp.>?2- >?K0 cu pri$ire la situa iile de e3c e p i e' cum sunt r"zbo ai el e i re$oluiile' c,nd sunt fa$orizat e impulsuri uma n e profund e ' prec u m altruis mul i solidarit a t e a ' impuls uri &n"buit e de egois mul i spiritul de comp e tii e din *$re mu rile nor mal e +. )rom m se refer " aici la r"zboi1 *Dac" ine m se a m a de faptul c" $ia a omului de r,nd est e plicticoa s " ' monot o n " i lipsit" de a$e nt ur " ' zelul de a merge la r"zboi se poat e interpr e t a ca o dorin " de a pune cap" t rutinei plicticoa s e a $ieii cotidie n e i de a se lans a &ntr- o a$e nt ur " ' singur a ' de fapt' la care omul de r,nd poat e sper a s" aib" part e &n ace a s t " $ia ". /.....0 8n timp de r"zboi' omul se reg" set e ca om i are o ans " s" se disting " ' indifere nt de pri$ilegiile pe care stat u t ul s"u social i le confer " ca cet " e a n + . ,nd folose t e sinta g m a * om ul se regs e t e ca om +' autor ul se e3pri m" &n limba2 mar3i a n /limba2ul t,n" r ului %ar30' care era' la r,ndul lui' un ecou al celui heg elia n /suficient de abstr a c t pentr u a nu a$e a cores p o n d e n e &n limba2ul tiinific0. 8n ter m e ni psihologici est e $orba de faptul c" &n condiiile decris e ' 0 u , . e re 3 5 . e 7 t e c+ .u 1i e c t . are ar fi condiiile pentr u ca o societ a t e *nor m al " + s" &ncura2 ez e &n ma s " ma nife s t a r e a perso a n ei ca subiectP #e- o spun e tot 9rich )rom m1 s" ofere *ele m e n t e de a$e nt ur " ' de solidarit a t e ' de egalita t e i de idealis m care se pot g"si &n r"zboi+ / ibidem0. 8n cele aproape trei decenii care s-au scurs de la publicarea studiului *.nato mi a distruc ti$it" ii uma n e + /1EAK0' societ " ile mod e r n e au g"sit o serie de soluii sau au in$ent a t o serie de pse u d o- soluii. .cest e a $or face obiect ul unei dezb a t e ri de se min a r . G. 6 dez$olt ar e foart e inter e s a n t " a raport ului dintr e indi$id i me diul s"u sociocultur al a realizat- o (ierre ;ourdie u' unul dintre cei mai emin e n i sociologi cont e m p o r a ni i cel mai influent sociolog franc e z din zilele noas t r e . Ycoala lui ;ourdie u apar e ca o *a treia $oce+ &ntre o fizic" a fap telor sociale &n care indi$idul nu est e $"zut dec , t ca un epifeno m e n al struct urilor sociale i o antropologie &n care indi$idul izolat est e consid er a t cel care d" sens i finalitat e socialului. ;ourdie u arat " c" opoziia dintre *age n t + i *struc t ur " + ' din tre indi$id i societ a t e ' subiec t i obiect nu ine cont

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

de realita t e ; c"ci struct urilor sociale le core s p u n d struct urile me n t al e ale age n ilor' &ntr- o relaie de inter- e3pri ma r e i inter a c iun e . Sarcina sociologului est e s" trans gr e s e z e *tabu ur ile e3plicaiei+ /@0 i s" desc op e r e ce se ascu n d e &n ace s t e struct uri' adic" s" de mo n s t r e z e c" societ a t e a nu est e nicioda t " a a de trans p a r e n t " cum sunt e m tent a i s" cred e m . Sociologia lui ;ourdie u a pus &n circulaie dou" conc e p t e care au f"cut carier " &n sociologia occide n t al " din ultimel e patru dec e nii1 cel de capital cultural i cel de habitus. Societ a t e a est e un proc e s de difere ni er e i de disting e r e 1 a fi &nse a m n " + *i di*erit; a e3ist a social me n t e &nse a m n " + te di.tin3e /D0. 8n interiorul spaiului social' age n ii i grupurile se distribuie dup " dou" principii de difere n i e r e 1 capitalul economic i capitalul cultural. (ornind de aici' ;ourdie u analize a z " stat ul ca pe o conc e n t r a r e de capitaluri di$ers e ' ca pe un *me t a - capital+ cu put er e asupr a altor a' care impun e acele cat e g orii de perc e p i e c"ror a age n ii le acord " autorit a t e i $aloar e . (oziia pe care indi$idul o ocup " &n spaiul social coma n d " repr e z e n t " rile lui des pr e ace s t spa iu i moti$e a z " atitudinile pe care le $a a$e a fa" de el /de a- l c onser$a sau de a-l transforma0. .cest e atitudini sunt nite dispoziii dura bile sau nite habitus-uri; &n concluzie' un habitus repr e zint " &ncorpor a r e a struct urilor lumii sociale' c"ci &ntre societ a t e i indi$id e3ist " un fel de complicitat e originar " ' socialul pun , n d u- i a mpr e n t a chiar i pe corpul indi$idului. 8n conc e p i a lui ;ourdie u i a ade p ilor s"i' indi$izii sunt age n i sociali ! dar ei nu sunt nu mai nite cauz e me c a nic e i nici nu sunt pe deplin conti e n i de sens ul aciunilor lor; &ntotd e a u n a ' ei sunt ani ma i' &ns"' de un sens practic' adic" de un siste m de preferin e ' gust uri i sche m e de aciun e / @0. "ci habitus-ul est e &n acela i timp o art" de a anticipa' &ntr- o situa i e dat " i dup" reguli dat e' $iitorul. B. Statutul prescrie cu precizie comportamentul social al individului i compor t a m e n t ul altora fa" de el. 9ste o surs " de satisfac ie i un sist e m prot e c t or pentr u indi$id' per mi , n d u- i s" a$a n s e z e cu &ncred e r e &n $ia ". Stabilitat e a lui face posibil" pre$izibilitat e a e3pe rie n ei . A. De pild"' &nscrier e a la doctor a t era condiion a t " de reco m a n d a r e a din part e a comit e t el or 2ude e n e de partid' iar p"str a r e a stat u t ul ui de *profe s or de filosofie i tiine sociale+ a fost condiiona t " ' dup" 1EA>' de intrar e a &n r,nd urile me m b rilor de partid. ?. 8n anii T?@ de$e nis e lege n d a r locote n e n t ul ioban u din cadr ul Inspec t or a t ul ui Lude e a n <aslui al %inister ului de Intern e ' Direcia irculaie. #u nu mai c" el aplica lege a i regula m e n t e l e f"r" nici o aba t e r e ' indifere nt de stat ut ul social al contr a $ e ni e n ilor' dar &ntr-o zi' afl,ndu- se la $olan' ioban u s- a a me n d a t pe sine &nsui' const a t , n d c"' din nea t e n i e ' circula pe sens interzis. .cea st " perso a n " a de$e ni *pers o n a2+ toc m ai pentr u c" rolul real se apropia' aproa p e p,n " la identificar e ' de rolul ideal. ,nd cine$ a acce p t " &n mod con ti e n t condiia de *pers on a2+' &i asu m " un risc' c"ci est e greu de spus ce anu m e prime a z " &n astfel de situa ii1 a$a nt a2 el e sau dez a$ a n t a2 el e P 8n mod cert' *pers o n a2 el e+ sunt cond a m n a t e la singur " t a t e.

PSIHOLOGIA COMUNICRII TRIMITERI :I:LIOGRAFICE

TRIMITERI !I!LIOGRA"ICE 1. G.H..llport' Personalit,. .Ps,chological interpretation' #eV WorS' 1EKA 2. (ierre Lanet' %M Dvolution ps,chologiNue de la personalitatD' (aris 1E2E K. ;.G. .nanie$' 7elove) )a) predmet poznania, 9zd. %eningrads)ogo !niversitet,1EB? >. Dumitru ;orun' *6mog e niz ar e a &$evista de filosofie' ' nr.GJ1E?@ social" i &nflorire a pers o n alit " ii+' &n

G. (ierre ;ourdieu' %e :ens pratiNue' %inuit' (aris' 1E?@ B. (ierre ;ourdieu' %a 5istinction' %inuit' (aris' 1EAE A. 9rich )romm' "exte alese' trad. #icolae )rigioiu' 9ditura (olitic"' ;ucure ti' 1E?K ?. L. Stoetzel' %a Ps,chologic sociale' )lamarion' (aris' 1EBK E. 5.%. #eVcomb' Ganual de ps,chologie sociale' (7)' (aris' 1EA@ 1@. Ralph 4inton' *unda m e n t u l Ytiinific"' 1EB? cultural al perso n alitii ' ;ucur e ti' 9ditura

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL RELAIILOR INTERPERS O N ALE

.(I56474 III STUDIUL RELAIILOR INTERPERSONALE

6. De*inir e + 7i c+r+ c t e r i - + r e + +ct u , u i int e r $ e r . 0 n + , %. C0 u n i c + r e + = *0r 5 *un d + e n t + , 5 + int er + c / i u n i i int e r $ e r . 0 n + , e

6. De*inir e + 7 i c+r+cteri-+re+ +ctu,ui inter$er.0n+, Din analiza &ntreprins " &n capitolul II al ace s t ui curs s- a putu t des prind e concluzia c" &n abord a r e a tiinific" a pers o a n e i est e la fel de eron a t " sociologizarea omului /c"ci pers o a n a nu poat e fi dizol$at " &n re e a u a stat u surilor' rolurilor i relaiilor sociale0 ca i psihologizarea omului /pentr u c" pers o a n a nu poat e fi redus " la un ans a m bl u de proc e s e ' &nsuiri i st"ri psihice intern e 0. .bord ar e a pers o a n e i se poat e face at, t din pers p e c ti$ " ;. u 1 . t + n / i + , 5 + /*7e este omul8+' *7are sunt componentele sale structurale8+0' c,t i din pers p e c ti$ " ;re,+/i0 n + , 5 < /*7um se co m p or t om ul n raport cu situaiile sociale n care est e plasat8 +0. ercet a r e a din cea de- a dou a pers p e c ti$ " implic" urm " rir e a ei din punct ul de $ed er e al unei inter a c iu ni1 - aciun e a pers o a n e i asu pr a altor a' - influen a in$ers " pe care ea o suport " din part e a aces t or a . Inter a c iu n e a nu treb ui e pri$it" ca o reciprocit a t e static"' ci ca una dina mic " ' ce implic" idee a de * feedbac)+' de *cupla1 retroactiv+' sau de *retroaciun e +. eea ce au comun toate formele de inter a c iu n e obs er$ a bile est e suita de comp o r t a m e n t e a dou " sau mai mult e pers o a n e . 8n proce s ul inter a c iu nii' fiecar e indi$id se ad a p t e a z " la cel"lalt; se produc e o a2ust a r e a comp o r t a m e n t e l o r ambilor indi$izi. .dapt a r e a poat e merg e de la simpla rem a r c a r e a celorlali i perc e p e r e a comp o r t a m e n t u l ui lor' p,n " la &nalta sincronizar e /un cuplu de dan s a t o ri profesioni ti sau o echip " sporti$ "0. Reciprocita t e a ada p t " rii pro$ine din faptul c"1 pe d e o part e' fiecar e acion e a z " ' perc e p e i est e perc e p u t simultan' iar pe de alt" part e' c" fiecar e se ada p t e a z " la un lucru la care el nsui a contribuit . 8n proc e s ul inter a c iu nii' indi$idul se &ndre a p t " spre altul &nar m a t cu un ans a m b l u de ipotez e cu pri$ire la felul &n care &l e$alu e a z " cel"lalt. .sem e n e a ipotez e repr ezint " $ariabile inter m e d i a r e &ntre comp or t a m e n t u l real al lui ; fa" de . i ad a p t a r e a lui . la acest comportament :6. Inter a c iu n e a implic"' &n fond' confrunt a r e a a trei cat e g o rii de ele m e n te1 1. particularitile ps ihice individuale /treb uin e ' moti$e' preferin e 0;

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL RELAIILOR INTERPERS O N ALE

2. ceilali indivizi /cu atitudinile lor indi$idu al e i de grup' cum sunt perc e p u t e de subiect0; K. situaia &n care indi$izii inter a c ion e a z " . .stfel' inter a c iu n e a apar e ca un liant &ntre psihologia $er.0+nei' particularit " ile psihice de 3ru$ i situa i a . 0 ci +, 5 . Din ace a s t " struct u r " intern " a inter a c iu nii interp e r s o n a l e rezult " urm " t o a r el e caract e ris tici ale ace s t ei a 1 Se deos e b e t e de relaia om!obiect e fizice . 6biectul suport " pasi$ influen a omului i est e neutr u fa" de ea. .ceas t " reacie est e unilateral ' asim e tric i nonco m p l e m e n t a r . 6biect ul nu *at e a p t " + anu mit e comp o r t a m e n t e din part e a subiect ului; &n cons e cin " ' inform a i a in$ers " obinut " de subiect din part e a obiectului est e *pur "+' necon t a mi n a t " . Se deos e b e t e de relaia om!a ni m al . Dei est e interp sihologic "' ace a s t " relaie r" m , n e asim e tric . (entru anim al' ea r"m , n e limitat " la ni$el perc e p ti$ i direct- comp o r t a m e n t a l; os moz a psihic" *om!a ni m al+ est e fie total e3clus " ' fie sup erficial" /anim alul nu- i formul e a z " ipotez e i nu- i planific" nicioda t " comp o r t amentele0:%. Se deos e b e t e de relaia om!o m care nu est e interp e r s o n a l " 1 me dic ! pacien t leina t' om care doar m e ! om tre az' ma m " ! copil mic /la limit"' relaia om $iu ! om mort0 sau relaia om!o m me di a t " p,n " la abs tr a c tiz a r e 1 produc " t o r!co n s u m a t o r ' gu$er n a n t! g u $ e r n a t ' coma n d a n t de arm a t " ! solda t' director! m u n cit or0. .$,nd &n $ed er e toat e aces t e carac t e ris tici /definite neg a ti$0' relaia interp e r s o n a l " poat e fi definit" ca o ;u iu e ) 'i 2 i c + / co # t i e t + / &i" e c t + / b! . ! t + ) e o le 3 + t u " + i - e " ' + co m ) l e 9 + = u iu e ce cu ) " i & e mi i m u m &o u + ) e " ' o ! e < /6' pag.1K10. .ctul interpersonal:> nu se reduc e la dime n si u n e a atrac ie!re p ulsie afecti$ ". 8ntotd e a u n a ' el repr ezint " o es " t u r " de perce p ii ' acte simpatetice i acte de comunicare. %. C0 u n i c + r e + = *0r 5 + int er + c / i u n i i int e r $ e r . 0 n + , e

A. C0 $ 0 n e n t e , e c0 u n i c 5 r ii int e r $ e r . 0 n + , e . Relaia interp e r s o n a l " est e un proc e s me di a t de comu nic a r e . omu nic ar e a est e principala form " de ma nife s t a r e a inter a c iu nii psihos oci al e' deo a r e c e toat e efect el e interp e r s o n a l e /perc e p ti$ e' simp a t e tic e sau funcion al e0 sunt $ehiculat e prin comu nic ar e . 9lem e n t ul es e n i al al me s a2 ului est e atr a g e r e a ateniei rece p t o r ului asupr a unui lucru oarec a r e ! mai precis' asu pr a obiectului de referin " i asupr a caract e ris ticilor lui. (rincipala propriet a t e formal " a mes a2 ului est e carac t e r ul simbolic. ondiia obligat ori e a succe s ul ui aciunii de codificar eJ d e c o dificar e est e cores p o n d e n a direct " a celor dou" siste m e de simboluri' dup " cu m se poate $edea &n figura de mai 2os /apud 601
unoa t e r e a de c"tr e c"tr e e i/5t 0r a a propriet " ilor unoa t e r e a propriet " ilor +c e , u i + 7 i 01iect rece$t0r a propriet " ilor unoa t e r e a de

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL RELAIILOR INTERPERS O N ALE

obiect ului de referin " referin " 7tilizarea unui c0d +cce$t+t C0d+re+ mesa2ului COMUNICAREA Dec0d+re+ mesa2ului

obiect ului de

Din punct de $ed er e psihologic' mes a2 el e se disting' &n primul r,nd' dup " criteriul infor m a i eOinc er titu din e . . reduc e incertitu din e a &nse a m n " a reduc e nu m " r ul de posibilit"i coninu t e &n mes a2 /nu m " r ul obiect elor de referin " posibile i num " r ul de ca racteristici posibile0. #u toat e inter a c iu nile interp e r s o n al e se baz e a z " pe tran s mi t e r e a unui mes a2 coda t i tran s mi s anume c"tr e rece p t o r /comu nic a r e inten io n al "0; e3ist "' deci' i comu nic a r e nonint e n io n al ". Sunt cazuri &n care rece p ion a r e a mes a2 ului se face doar prin perc e p e r e a celuilalt /caz &n care a$e m comu nic a r e non- verbal i non- inten ion al 0. .cest fel de comu nic a r e nu implic" &n mod nec e s a r produc e r e a unui comp or t a m e n t de r"sp u n s ' i nici utilizar e a pre m e d i t a t " a simboluril or. (recizia cu care sunt primite mesa2ele comunicate indirect /nonintenion al0 se dator e a z " unui proc e s de &n$" a r e social". 8n interiorul grupului se form e a z " anu mit e norme cognitive' sub influen a c"ror a indi$izii &n$a " c" anu mit e e$e ni m e n t e sunt indici ai anu mit or st"ri de lucruri. Se na t e o *se m a n tic + com u n ' care cons t " &n ans a m b l ul se m nifica iilor as e m " n " t o a r e pe care emi " t o r ul i rece p t o r ul le atribuie diferitelor simboluri /cu$int e' ges t uri etc.0. odul comu n per mit e ca mas a2 ul s" fie tran s mi sJ rece p t a t cu o anu mit " certitu din e c" est e tran s mi sJr e c e p t a t cu e3actitate. 5ransferul de se m nificaie &ntre doi indi$izi depind e de grad ul de as e m " n a r e dintr e struct urile cogniti$e ale aces t or a . u c,t as e m " n a r e a est e mai mar e ' cu at, t transf er ul de se m nificai e $a fi mai rapid' mai comple t i mai e3ac t :?. !. "en 0 e n e , e $.i2 0 , 0 3 i c e c+r e 4n . 0 / e . c c0 u n i c + r e + . omu nic ar e a est e &nsoit" &ntotd e a u n a de o serie de feno m e n e psihologice pe care nu le put e m e$ita' dar le put e m cuno a t e i controla. 4uare a sub co ntrol a acestora este una dintre dimensiunile cele mai importante ale com p e t e n e i co m u nica io n ale i o pre mis " nec e s a r " pentr u ridicar e a perfor m a n ei co m u nica io n ale . 4e $om aborda' &n continuare' at,t din punctul de $edere al e mi t or ului ' c,t i din punct ul de $ed e r e al receptorului. i - 8n cee a ce pri$e t e emi " t o r ul 1 0 ti v + / i + tr+ n . i t e r ii e. +Au,ui 1 a - utilitat e a pentr u emi " t o r; b - utilitatea pentru receptor. 8n afar a relaiilor de coop er a r e ' utilitat e a pentr u rece p t o r apar e ca o utopie din p unct de $edere psihologic1 *7(i oa m e ni sunt cu ade v r at inter e s a i ca altul s prim e a s c o se m nificaie util dac el nu se afl ntr- o relaie de colaborar e cu e mi t or ul8 +. 9a nu mai apar e ca o utopie dec " ine m cont de

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL RELAIILOR INTERPERS O N ALE

regula psihologic" a egalizrii infor m a i ei ' care est e o surs " de satisfac ii i de confort psihic. De altfel' ea st" la baza uneia dintre inter a c iu nile cu cel mai bog a t coninut psihologic' care est e priet e ni a' a a cum sesiza foart e bine onst a n ti n #oica / >0. 0 ti v + / i + +, e 3 e r ii rec e$t0ru,ui $entru un +nu it e.+A1 a - dac " rece p t o r ul est e pred estinat' apare problema alegerii mesa1ului; b - dac" me s a2 ul est e pred e s tin a t ' apar e problema alegerii receptorului. Situa iile de tipul /a0 apar de fiecar e dat " c,nd $re m cu tot dinadins ul s" abord " m o pers o a n " ' dar nu tim cum /nu tim ce mes a2 ar face- o abord a bil"0. Situa iile de tipul /b0 se reg " s e s c ori de c,t e ori sunt e m &n pos e si a unui me s a2 care ni se par e import a n t sau deos e bit de inter e s a n t i nu tim cui s"- l trans mi t e m ; aici inter$ine regula egalizrii infor m a i ei ' ca surs " de satisfac ii. De la ace a s t " regul" fac e3ce p i e urm " t o a r el e cazuri1 - emisia in$olunt a r " de mes a2; - emisia rep e titi$ " /copiii care- i $orbe s c lor &nii0; - emisia de me s a2 &nel"t or /&n situ a iile comp e titi$ e0 :@. ii - 8n cee a ce pri$e t e rece p t o r ul 1 .+rci n + rec e $ t 0 r u , u i e . t e d e + 0r3 + n i - + +cti vi t + t e + d e rec e $ / i e 7i 4n/ e, e 3 e r e + + . +A u , u i 1 a - acti$ita t e a lui se &ntrep " t r u n d e cu cea a emi " t o r ului &ntr- o ordine cronologic invers /pentru el' recepion a r e a mes a2 ului nu est e punct ul final' ci &ncep u t ul proce s elor psihice orga niz a t e &n 2urul moti$a i ei sale0; b - inform a i a est e selecta t i asociat cu stocul de inform a i e pre e 3is t e n t ; c - el &nt, m pin " me s a2 ul &n mod acti$' produc , n d +reacii de orient a r e + &n raport cu ele m e n t e l e de surpriz" ale mesa2ului; d - rece p t o r ul &i poat e pun e mai multe &ntreb " ri' legitim e din punct de $ed er e psihologic1 - *5e ce am fost ales tocmai eu pentru a recepta mesa1ul8+ - *5e ce mi s- a dat cutar e sau cutare rspu n s 8+ - *7e motive l-au det er m i n a t pe e mi t or s- i formuleze mesa1ul8+ - *7(t de ade v rat este mesa1ul8+ .cest e &ntre b " ri arat " c" rece p ion a r e a mes a2 ului est e o ches tiu n e de alegere a unei $arian t e din mai multe posibile i de am plificare a infor m a i ei /de reducere a incertitudinii0. .leger e a pe care o face rece p t o r ul est e influen a t " de1 - c0 n /i n u t u , e. +Au,ui ; - +tit u d i n e + ,ui *+/ 5 d e 01i e c t u , d e re* e ri n / 5 ' caz &n care e3ist " trei situa ii 1 1 - inform a i a &nt"r e t e atitu din e a ant erio a r " ' situ a ie &n care ea $a fi &ncorpor a t " firesc' cee a ce duce la me n in e r e a echilibrului; 2 - inform a i a pun e &n pericol fondul de inform a ii pre e 3is t e n t ' cee a ce implic" re- orga niz ar e a ace s t ui a ! situa i e &n care inform a i a fie est e respins " ' fie est e &ncorpor a t " ; K - inform a i a nu are nici un raport cu inform a iile ant e rio ar e ' situa i e &n care &ncorpor a r e a depind e &n mar e m" s u r " de struct u r a i e3pr e si$it a t e a mes a2 ului :D.

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL RELAIILOR INTERPERS O N ALE

- +tit u d i n e + rec e $ t 0 r u , u i *+/ 5 d e e i / 5 t 0 r ' caz &n care e3ist " tot trei situa ii 1 1 - emi " t o r ul est e consid er a t de m n de &ncre d e r e ' situa ie &n care inform a i a $a fi &ncorpor a t " ' chiar i cu preul schimb " rii atitudinii ant e rio ar e ; 2 - emi " t o r ul nu est e consid er a t un inform a t o r de m n de inform a i a pe care o tran s mi t e ' situ a ie &n care inform a i a $a fi respins " ; K - emi " t o r ul est e greu de apre ci a t' situa ie &n care inform a i a $a fi $erificat " pe alte c"i sau $a fi integr a t " J r e s pi n s " tacit' &n timp' funcie de atitudin e a ant erio a r " fa" de obiect ul de referin " i funcie de alte inform a ii rece p t a t e ulterior :E. 8n actul interperson al' rolurile de emi " t o r i rece p t o r sunt complementare i intera n1abile . .mbele roluri se concre tiz e a z " &n forme de comp o r t a m e n t moti$ a t e psihologic. (relungit " &n timp' comu nic ar e a duce la unifor miz ar e a cognitiv, atitudinal i com p or t a m e n t al ; indi$izii se $or influen a in direcia me n in e rii unifor mit " ii. !. "0r e , e c0 u n i c 5 rii . lasificar e a feno m e n e l o r de comu nic a r e se poat e face dup " mai mult e criterii1 i. du $ 5 crit eri u , nu 5 r u , u i $ er . 0 + n e , 0 r i $,ic + t e 1 a - comunicare n mas /transmiterea mesa2elor la mai multe persoane deod a t " 0; b - com u nicar e interp er s o n al /tran s mi t e r e a mes a2 elor de la o pers o a n " la alta' &n cadrul unei relaii prima r e 0; c - comunicarea intrap er s o n al /deliber a r e a interio ar " 0. ii. du $ 5 crit e ri u , in. tr u e n t u , u i cu c+r e . e c0 di*ic 5 in* 0r . e tr+n . i t e e. +Au, 1 a - com u nicar e a verbal ; b - com u nicar e a non- verbal . + / i + 7i

!5 Co m u i c ! " e ! - e " b ! l + /sau *ling$istic"+0 se realize a z " prin inter m e di ul limbilor nat ur al e' care cons titui e cel mai compl e3 limba2' deo ar e c e ele &ndeplin e s c toat e funciile posibile ale ace s t ui a1 c0 3 n i t i v 5 ' c0 u n i c + t i v 5 ' re$r e - e n t + t i v 5 ' eH$ r e . i v 5 ' $ er . u + . i v 5 J re 3, + t 0 ri e J ,udic 5 7i di+, e c t i c 5 . Din punct de $edere psiho- social' limba2ul $erb al repr ezint " o acti$itat e instituion alizat " ' care comp o r t " 1 - form e stabile i recuno s c u t e /procla m a i a ' discurs ul' co$ers a i a etc.0; - ocazii cores p u n z t o ar e formelor e$ocate mai sus; - distribuia rolu rilor n comunicare /&n funcie de import a n a stat u s -ului0; - situaii te m a tic e /abord a r e a anu mit or te m e se regle az " prin 2ocul obligaiilor' tab u u rilor i con$ e ni e n e l or0. (rin inter m e di ul limba2ului $erb al' pers o a n a atra g e ate n i a asu pr a sa' se impun e ' influen e a z " i prime t e influen e . Interinflue n a r e a $ariaz " dup " grad ul de inten sit a t e . Sub aces t raport' se pot disting e / cf. 601

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL RELAIILOR INTERPERS O N ALE

aT omu nic ar e a $erb al " simpl"1 trans mi t e r e a anu mit or inform a ii &n $ed er e a coordo n " rii cond uit ei unui indi$id /sau grup0 cu cond uit a altor indi$izi /grup uri0' precu m i cu aciun e a unor factori sociali e3t er ni. omu nic ar e a simpl" nu are ca finalitat e o influen " import a n t " asu pr a psihicului i cond uit ei part e n e r ul ui' cum ar fi modificar e a orient " rilor' perc e p i ilor sau deprinderilor de g,ndire0. 93emple1 *Pas e@ +; *5e spt m ( n a viitoare, pe ecran e va rula filmul 5rahir+; *Curs ele se vor plti ncep ( n d din ziua x, ntre orele ,3z +. aTT on$ingerea1 o form " care implic" restruc t u r " ri de mont a2 psihic1 inform a i a tran s mi s " det e r mi n " ap ariia unui nou siste m de principii i orient " ri al rece p t o r ului sau le influen e a z " es e n i al pe cele ant e rio ar e . on$ing e r e a se form e a z " pe dou" c"i1 - calea de m o n s tr a i ei logice ' care pres u p u n e atitudin e a con tie n t " a rece p t o r ului; - calea exe m plificrii ' care poate fi abstract sau concr et /se mi- intuiti$"0; cea abs tr a c t " pres u p u n e i ea atitudin e a con tie n t " . aTTT Sugestia1 o form" care pres u p u n e i ea restruc t u r " ri de mont a2 psihic' dar care se baze a z " pe receptarea necritic a mesa1ului i implic" incap a cit a t e a rece p t o r ului de a controla contie n t flu3ul inform a i ei primit e. Suge s ti a poat e cuno a t e mai multe $arian t e 1 - &ncred e r e a nelimit a t " &n surs a inform a i ei' - a a- nu mit a *hipnoz " &n ma s " +' - mecanismele psihologice proiecti$e /de la proiecia de tip narcisist' &n care eu- l rece p t o r ului ]colore a z " ] mes a2 ul' p,n " la sch e m a raport " rii la *grup urile de referin "+' asu pr a c"reia $om z"bo$i &n capitolul <' par a g r af ul 10. Suge s ti a utilize az " cu prec " d e r e funciile e3pr e si$ " i pers u a s i$ " ale limba2ului' din care cauz " comu nic ar e a de$in e un schimb de inform a i e emo io n al ". Spre deos e bir e de aT i aTT' und e a$e m de- a face cu o retro a c iu n e dez$olt a t " /aT ! schimb reciproc de inform a ii; aTT ! dezb a t e r e a ' disput a ' lupt a de opinii0' &n cazul lui aTTT a$e m o retro a c iu n e rudim e n t a r " ' mes a2 ul impu n , n d use de pe poziii *autorit ar e +. b5 Co m u i c ! " e ! o % -e" b !l + /sau *pre- ling$istic"0 folos e t e ca instru m e n t e ap ar e n a fizic"' mimic a sau ges t ul' care nua n e a z " me s a2 ul' a2ut " emi " t o r ul s" se e3prime1 - aparen a fizic /&mbr " c " m i n t e ' asp e c t fizic etc.0 tran s mi t e me s a2 e ade$ " r a t e sau &nel"t o a r e cu pri$ire la stat u t ul emi " t o r ului; - gestul indic" natur a psihofiziologic"' social" i cultur al " a pers o a n ei! emi " t o r' fiind o cale de cuno a t e r e a inten iilor acesteia; - mimica e3plicite a z " inten ia i nua n e a z " me s a2 ul $erb al /atun ci c,nd nu- l &nlocuie t e cu altul0. ele trei instru m e n t e comu nic " mes a2 el e pe cale a perc e p i ei interp e r s o n a l e . omu nic a r e a de$in e perc e p i e' iar perc e p i a de$in e comu nic ar e . .ceas t " form " de comu nic ar e depin d e foart e mult de cee a ce psihologii num e s c *relaii perc e p ti$ e +.

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL RELAIILOR INTERPERS O N ALE

c5 Co m u i c ! " e ! )!" ! - e " b ! l + /sau *par aling$istic"0' &n care me s a2 ul nu se tran s mi t e prin inter m e di ul cu$int elor' dar nici nu s- ar pute a trans mi t e &n abs e n a $orbirii. Dup" unii autori / vezi' de pild"' ?' p.AA0' *subsis t e m u l par a$ e r b al+ est e forma t din urm " t o a r e l e ele m e n t e 1 - intonaia4 - volu m ul vocii4 - intensitatea vocii4 - ritmul vorbirii4 - tonalitatea4 - folosirea pauzelor4 - dicia i accentul4 - timbrul vocii. u e3ce p i a unor dom e nii de acti$ita t e strict det er mi n a t e /tea t r u ' cine m a t o g r a fie' tele$iziun e sau publicitat e 0' comu nic a r e a para $ e r b a l " est e negli2at " &n mod siste m a tic' astfel c" instru m e n t e l e ei nu sunt luat e sub control. (entru cre a t o rii de imagin e' ]lefuire a] aces t or instru m e n t e repr ezint " un obiecti$ profesion al de ma3i m " import a n " ' care ar treb ui s" se reg " s e a s c " &n planul de &n$" " m , n t al oric"r ei facult " i de profil. 8n "rile cu o cultur " a comu nic "rii dez$olt a t " ' instru m e n t e l e comu nic "rii non$ e r b al e i ale celei par a$ e r b al e sunt e3ers a t e &nc" de pe b"ncile colii ! fie sub forma disciplinelor de &n$" " m , n t ' fie sub forma unor acti$it"i faculta ti$ e /cum sunt' de pild"' festi$it" ile' s pect ac ol ele dedica t e unui e$e ni m e n t sau cercurile de art" dra m a tic "0. 8n Stat el e 7nite' trup el e de tea tr u pot fi &nt,lnite &n mai toat e colile' colegiile i facult " ile; ele sunt nelipsite &n instituiile de &n$" " m , n t care preg " t e s c specialiti &n comunicare.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

NOTE 1. S" ne g,ndi m la doi indi$izi care se simt atr a i unul de cel"lalt' la 2ocul fascina n t al ipotez elor i al a2ust " rilor de comp or t a m e n t &n funcie de r"sp u n s ul celuilalt; cu toii a$e m a mintiri din perioa d a pre- adolosc e n ei i adole s c e n e i1 c,t de chinuito a r e era &ndoiala cu pri$ire la ipotez el e cu pri$ire la cel"lalt' mai ales la mod ul &n care ne e$alua e a z " Q 2. 8n leg" t ur " cu ace a s t " relaie asi me t ric " i nonco m pl e m e n t a r " ' mar el e ped a g o g polone z Dome n s S M' &nte m e i e t o r ul sist e m ul ui colar mod e r n' sesiza cu umor c" singur a fiin" indifere nt " la stat ut ul social al prinilor est e calul; dac " nu ti s" c"l"r e ti' el te arunc " din a' indifere nt cine eti. De ace e a ' conchide a Dome n s S M' singur ul me t e u g pe care un prin est e o bligat s"- l &n$e e cu ade $ " r a t est e art a c"l"riei. K. 8n ultimel e lucr"ri de psihologie social"' actul interpersonal este distins de relaia interp e r s o n al " . .ctul nu poat e fi surprins dec , t obs er$ a ion al; &n relaie sunt cuprins e i trecut ul i $iitorul inter a c iu nii. 5est ele sociom e t ric e surprind relaiile' iar nu act el e. >. 6 analiz" det aliat " a condiiilor cogniti$e' ling$istice i cultur al e fa$ora bile comu nic " rii se poat e g"si &n curs ul nostru' :e miotic 3 limba1 3 co m u nicar e /%0. G. .ici nu a$em de-a face totde a u n a cu e3ce pii de la regul "; une ori est e $orba toc mai de .$ecu,+re+ regulii *egaliz"rii infor ma i ei+' deoa r e c e e mi " t or ul mize a z " pe iluzia rec e p t or ul ui c" &ntre el i emi " t or infor ma i a s- ar fi egalizat. B. 9ste $orba de acea situaie &n care un me s a2 &i desco p e r " rec e p t or ul ui o proble m a ti c " /o *lume +0 a c"rei e3ist e n " nici n- o b"nui a' situa i e &n care se petr e c e a a- zisa *re$el a i e+ sau *trezire a intelec t u al " + de care $orbe a Gaston ;achel ar d' foart e frec$e n t " &n sist e m e l e educ a i onale instituion alizat e /&n$" " m , n t etc.0. (entr u mass-media' ace a s t a est e situa ia cea mai dificil"1 me s a2 ul $a trebui s" aib" o e3pr e si$it a t e apart e i s" cuprind " *ele m e n t e preg " tito a r e + . A. De regul"' infor ma i a aflat " &n sus p a n s *ge st e a z " + o perioa d " de timp' dar rec e p t or ul' f"r" s"- i dea se a m a ' de$ine mai rec e p ti$ fa" de infor ma iile care se leag " de cea iniial". 8n plan subiec ti$ el are senz a i a c" &n ultimul timp *se $orbe t e mai mult+ des pr e *ace s t lucru+' des pr e care &naint e nu $orbe a nimeni. ,nd are loc o as e m e n e a impr e si e' ace a s t a est e un se mn c"' p,n " la ur m" ' infor ma i a care a *ge st a t + $a fi asi milat " .

PSIHOLOGIA COMUNICRII TRIMITERI :I:LIOGRAFICE

TRIMITERI !I!LIOGRA"ICE

1. (antelimon Golu' Psihologie social ' 9ditura Didactic " i (eda g o gic "' ;ucure ti' 1EA> 2. Dumitru ;or un' :e mio tic 3 limba1 3 co m u nicar e. Cazele epist e m o l o gic e ale com u nicrii ' )acultatea de omu nic a r e i Relaii (ublice *Da$id 6gil$M+' S#S(.' ;ucur e ti' 2@@@ K. onstantin #oica' *Interpretare la %,sis+' &n (laton' #pere' $ol.II' 9ditura Ytiinific" i 9nciclope dic "' ;ucure ti' 1EAB' pp.1B G- 212 >. (etru .ndrei' .le3andrescu )lorin' Personalitat e i com u nicar e. "actici de influen interp er s o n al, 9ditur a 4icorna' ;ucure ti' 1EEE

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

.(I56474 I< MOTIVAIA CONDUITEI I ACTIVITII PERSOANEI

6. Nive,u, de +. $ ir + / ii 7i c0 $ 0 r t+ entu, $er.0+nei %. M0d uri d e int e r + c / i u n e int e r $ e r . 0 n + , 5 4n vi+/ + .0 ci + , 5

6. Niv e, u , d e +. $ ir + / ii 7i c0

$0rt+

e n t u , $ er . 0 + n e i

A. Niv e, u , d e +. $ ir + / ii 7 i r+$0rtu, +ce.tui+ cu c0 $0rt+ entu, $er.0+nei . aract e r ul desc his al siste m ul ui care est e pers o a n a se e3prim " prin e3ist e n a dorin elor' sper a n el or' at e p t " rilor' aspiraiilor' scopurilor i idealurilor spre care ace a s t a tinde. 9le form e a z " latura proiectiv a contiin ei uma n e i e3prim " specificul moti$ a ion al al cond uit ei omului /stimul ar e a ei din pers p e c ti$ a $iitorului' repro d u s " &n plan mint al prin imagin e a anticip a ti$ "0. )ormul , n d u- i ipotez e i scopuri' pers o a n a se depla s e a z " comp o r t a m e n t a l de la un obiecti$ la altul' de la un ni$el de acti$ita t e la altul' de la un *part e n e r + la altul' de la un grup la alt grup. .stfel' ea se &ncon2oar " de un $erita bil c, mp de inter a c iu n e prin care mec a ni s m e l e proiecti$ e regle a z " cont a c t el e cu alte pers o a n e ' f"c, nd posibil" comu nic ar e a ' comp a r a r e a i cuno a t e r e a interp e r s o n al " :6. .spiraiile i at e p t " rile sunt implicat e pes t e tot und e est e $orba de $iitorul profesion al al indi$idului' de *mic ar e a + sa &n siste m ul sarcinilor' funciilor i poziiilor sociale ! altfel spus' &n desf" u r a r e a biografiei sale ocup a io n al e' mor al e i sociale. 8n litera t u r a de specialita t e ' latur a proiecti$ " a pers o a n e i est e e3prim a t " prin ter m e nul nivel de aspiraii ' lans a t de *coala dina mis t " + a lui Durt 4eVin. #i$elul de aspiraii se alime n t e a z " din trei .ur.e $rinci$+,e1 i0 inter a c iu n e a subiect!s ar cin "; ii0 inter a c iu n e a pers o a n " ! s e m e n i; iii0 normele grupului. i0 Inter a c iu n e a subiect!s a rcin " . Durt 4eVin /%' p.1KA0 aleg e e3e m pl ul unei pers o a n e care' tr"g , n d la o int" al c"rei centr u are $aloar e a de 1@ punct e ' realize az " B punct e . 4a &ncerc a r e a urm " t o a r e se decid e s" realizez e ? punct e i realize az " G punct e ; est e deza m " g i t " ' dar pentr u urm " t o a r e a &ncerc a r e se decid e s" realizez e din nou B punct e . Dup" mod elul lui 4eVin' &ntr- o as e m e nea sec$ e n " disting e m urm " t o a r e l e ele m e n t e 1 1 - perfor m a n a ant erio a r " ; 2 - pun er e a &n funciun e a ni$elului de aspiraii; K - e3ec u t a r e a aciunii i obiner e a noii perfor m a n e ;

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

> - reac i a la ni$elul de realizar e; G - senti m e n t ul de succe s J e ec; B - aba n d o n a r e a aciunii sau continu a r e a ei pe un nou ni$el de aspiraii. 8n leg"t ur " cu punct el e 2 i K se ridic" urm " t o a r e l e &ntreb " ri1 7e anu m e det er m i n nivelul de aspiraii8 7are sunt reaciile la realizareaOn er e alizar e a lui8 Durt 4eVin identific" urm " t o rii factori1 'c o ) u l !c $i u ii ' 'co)ul i&e!l' &i4 e " e $ ! i t e " + i i-elul &e ( c"e&e"e. Sc0$u, unei aciuni est e doar o part e din scopul total al indi$idului. .cest scop total poat e includ e scopuri himeric e' o dorin " ce$a mai realist "' un ni$el pe care pers o a n a &l consid er " de atins &n mo m e n t ul imedia t urm " t o r /ni$elul 1 &ncre d e r e 0 i' &n sf,rit' ni$elul cel mai cobor , t /&n condiii potri$nic e0. Scopul unei aciuni se apro pi e sau se dep " r t e a z " de scopul ideal. .ceas t a est e * di* er e n / + int e r n 5 +. %ai e3ist " i *difere n a de scop sper a t " + 1 difere n a dintr e ni$elul scop ului i ni$elul perfor m a n e i sper a t e /110. Diferen a de *scop sper a t " + depin d e de grad ul subiecti$ de prob a bilitat e ' e$alu a t de subiect. 93pre si a prob a bilit"ii subiecti$ e est e nive,u, de 4ncredere. #i$elul noii perfor m a n e /punct ul K din sec$ e n a 4eVin0 repr ezint " ;. c 0 r u , reu 7 i t e i < . Difere n a dintr e ni$elul de aspira ii i scorul reuit ei /&n e3e m pl ul nostru ! G punct e 0 constituie * di* er e n / + d e reu 7 i t 5 +; ea poat e fi poziti$" sau neg a ti$ " /de und e satisfacii nes p e r a t e de genul *mi- a pus Dumn e z e u m, n a pe cap+ sau' dimpo tri$ " insatisfac ii nes p e r a t e ' echi$ala t e de subiect cu *ghinion ul+0 :%. Sensul i m"ri m e a difere n ei de reuit " det e r mi n " decisi$ reaci a la difere n " /la noua perfor m a n " 0 . 9ste e$ide n t c" o mar e difere n " poziti$" $a implica pers e $ e r a r e a &n aciun e de pe un ni$el sup e rior de aspiraii' realiz, n d u- se a a numit a *auto n o mi e funcion al " a moti$a i ei+. 8n concluzie' $ er . 0 + n + *un c /i 0 n e + - 5 c+ un .i. t e re 3, + t din $u n c t d e ve d e r e 0 ti v + / i 0 n + , J $rin tr) un ec+ni. d e 4ee&b!c> $0-itiv :Pri303ine9J c+re 0 4 $in 3 e 4n dire c / i + d e - v 0 , t 5 rii niv e , u , u i d e +. $ ir + / ii . 8n societ " ile mod e r n e /desc his e 0' ace s t mec a ni s m psihos ocial est e una dintr e princip al el e cauz e ale dina micii sociale. 5otod a t " ' el poat e a$e a efect e per$ er s e ' printr e care *ma3i m a inco mp e t e n " + /(eter0. ii0 Inter a c iu n e a pers o a n "! s e m e n i est e cea de- a dou a surs " din care se alime n t e a z " ni$elul de aspira ii. (entru ma2orit a t e a indi$izilor' aspira iile sunt det er mi n a t e &n bun " m" s u r " de perfor m a n e l e altor indi$izi. .ceti indi$izi pot apar in e aceluia i grup sau unor gr upuri ad$erse ! egale' inferioare sau superioare ca stat u t i rol social. 8n general' indi$idul tind e s" se identifice cu grup ul s"u1 ni$elul me diu de reuit " al grupului de$in e nor m " a sa' prin care- i define t e stat u t ul. ercet " rile e3p eri m e n t a l e au impus urm " t o a r el e concluzii1 - subiec ii care au reuit e sup erio ar e me di ei grupului &i asu m " ni$eluri de aspira ii inferioar e posibilit"ilor lor; - subiec ii care au reuit e inferioar e me di ei au un *scor de difere n " + poziti$' iar cei ce se apropi e de me dia grup ului au un scor uor poziti$; - ni$elul de aspiraii cre t e c,nd subiec t ul se comp a r " cu un grup inferior care are perfor m a n e mai bun e /stud e n t ul care se comp a r " cu ele$ii mai perfor m a n i ca el0;

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

- ni$elul de aspiraii scad e c,nd subiect ul se comp a r " cu un grup sup e rior care are perfor m a n e mai slab e /ele$ul care se comp a r " cu stud e n ii mai puin perfor m a n i dec, t el0. iii0 #ormele grupului sunt determinate cultur al. 9le afect e a z " profund aspiraiile indi$izilor. Indi$izii consid er " ' de obicei' c" nu est e de dorit s" te situ ezi nici sub norm a de grup' dar nici dea s u p r a norm ei. 9i tind mai degr a b " spre un optimum dec,t spre un maximum. 7n factor important &n orient a r e a subiect ului spre sarcini tot mai diferite &l cons titui e dorin a de a dep " i actu al a *zon" acce sibil"+ de acti$itat e ; tot alita t e a regiunilor de acti$ita t e acce sibile se num e t e ' &n psihologia social"' spaiul liberei micri /&n limba2ul filosofiei sociale' se poat e spun e *orizont de $ia "+0. 4"rgire a ace s t ui *spa iu social+ est e un factor stimula t or pentr u e$oluia pers o a n e i &n siste m ul stat u s- urilor i rolurilor sociale. 9a e3plic" mult e dintr e feno m e n e l e de *ecologie social"+ /trec er e a dintr- un grup profesion al &n altul' din rural &n urba n' din ora e mici &n ora e mari' din "ri subd e z $ olt a t e &n "ri dez$olt a t e ' din societ " i &nchis e &n societ " i desc hise0. .a cum conformarea la normele de grup e3plic" repro d u c e r e a pe scar " larg" a grup urilor' a stat u s- urilor i rolurilor /$ezi repro d u c e r e a profesion al " &n cadr ul unei familii0' tendin a de dep ire a nor m elor ' de l"rgire a *spaiului liberei mic"ri+ est e o e3plicaie a dina micii sociale' a circulaiei indi$izilor &ntre secto a r el e i ni$elurile unei societ " i. Diferen a dintre cele dou " atitudini se e3plic" i prin factori de pers o n alit a t e /ambiia' prud e n a ' cura2ul de a face fa" realit" ilor potri$nice0' dar ea se dator e a z " &n ultim" insta n " situ a iilor sociale i norm elor de grup' care s"d e s c &n pers o a n " ni$elul de aspiraii. ;utad a confor m c"reia *&n traist a fiec"rui solda t zace un bas t o n de mar e al+ est e mai degr a b " literar " dec , t tiinific"; cerce t " rile efect u a t e de coala lui (ierre ;ouridieu pe te m a biogr afiei i a des tin ului pers o n al do$e d e s c c" de- a lungul $ieii' un indi$id se poat e depla s a *&n sus+ fa" de poziia iniial" /sta t u t ul familiei de pro$e ni e n " 0 ' dar &n mar e a ma2orita t e a cazurilor ace a s t " asce n siu n e est e limitat " /cu c,t urc" mai *sus+' cu at, t urc" mai greu' p,n " c, nd asc e n si u n e a se bloch e a z " 0 ; cazurile de carier e str"lucito a r e ' gen #apoleo n ;onap a r t e ' se e3plic" fie prin situa ia social- istoric" e3ce p io n al " /r"zboi' re$oluie etc.0' fie prin tras e ul atipic parcurs de un indi$id /&n r"sp " r cu nor m el e sociale ale e$o luiei pe scar a social"0. .a se e3plic"' &n ultim" analiz"' carac t e r ul relati$ *ordon a t + al dina micii sociale' pe care ;ourdieu &l surprind e &n conce p t ul de *repro d u c e r e + / >0' echilibrul ce e3ist " &ntre conservare i schimbare' &ntre stabilitate i dinamic social". 5ocmai ace a s t " *ordin e+ relati$ " a e$oluiei siste m e l or sociale face posibil" cuno a t e r e a tiinific" a aces t or a .

%. M0d uri d e int e r + c / i u n e int e r $ e r . 0 n + , 5 4n vi+/ + .0 ci + , 5 Dup" cum am $"zut &n par a g r af ul 1 al capitolului prec e d e n t ' es e n a relaiilor interp e r s o n al e o constituie interaciu n e a /faptul' ban al la prima

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

$ed er e ' c" fiecar e dintre subiecii relaiei &l stimul e a z " pe cel"lalt i &i r"sp u n d e 0. 8n litera t u r a de specialitat e ' inter a c iu n e a a fost trat a t " mult timp ca un feno m e n lega t e3clusi$ de grupurile mari i de feno m e n e l e sociale' f"c, n d u- se ! mai mult sau mai puin ! abs tr a c i e de aport ul indi$idu al al pers o a n e i. Dar inter a c iu n e a treb uie pri$it" i ca funcie a particip "rii indi$izilor la $ia a grupului /mic sau mar e0; de ace ea' ea treb ui e inclus " printr e mec a nis m e l e psiho- sociale gen e r a t o a r e de moti$ a ie . .stfel' orice tip de inter a c iu n e ! de pild"' comp e tiia ! poat e fi trat a t pe de o part e doar ca un proce s social $ag' iar pe de alt" part e' ca o form" specific" de inter a c iu n e &ntre doi indi$izi' de ma nife s t a r e a unuia &n raport cu cel"lalt' prec u m i &n raport cu grup ul de ap art e n e n " . omp e tiia' de pild"' poat e fi &nele a s " i ca funcie a &nsuirilor psihice indi$idu al e' dar i ca o relaie dintre dou " tipuri de pers o n alitat e. De as e m e n e a ' ea est e o realitat e de grup care poat e a$e a efect e diferite' chiar dia m e t r al opus e ' asupr a unor pers o n alit " i diferite :>.

A. S0 ci + 1 i,it + t e + = 1+- + int e r + c / i u n ii $.i 2 0 ) . 0 ci +, e . Suport ul inter a c iu nii psiho- sociale est e o treb uin " uma n " uni$ers al " ' consid er a t " de specialiti inere n t " naturii uma n e 1 sociabilitatea. .ceasta se trad uc e prin faptul c" pentr u a- i tr"i $ia a &n mod nor m al i pentr u a- i asigur a integrit a t e a psihic"' omul are ne$oie de relaii cu ali oa m e ni. ,nd ace a s t " ne$oie nu est e satisf"c u t " ' indi$idul uma n resimt e disconfort psihic i an3iet a t e . onform teoriei lui Shultz /apud ?' (arte a I' cap.I0' ace a s t " ne$oie fund a m e n t a l " se concr e tiz e a z " &n urm " t o a r el e treb uin e 1 i ! treb uin " de incluziun e ' ii ! treb uin " de control' iii ! treb uin " de afeciu n e . i. Tre1 u i n / + d e inc,u -i u n e este primordial"' f"c, n d u- i ap ariia &nc" din prima perioa d " de $ia " /copilul mic01 ap e titul de comu nic ar e i cont a c t' efortul de a atra g e ate n i a' dorin a de a fi &ngri2it' tea m a de a fi uitat sau negli2at. el care a fost aba n d o n a t &n copil"rie /sau a crezut c" i se &nt, m pl " aces t lucru0 de$in e un adult frustr a t ' a c"rui pers o n alit a t e $a fi put er nic marc a t " de acest episod biografic. ii. Nev0i+ de c0ntr0, este ne$oia indi$idului de a- i e3ercit a autorit a t e a asu pr a celorlali sau de a fi diri2at de alii. .ceas t " treb uin " apar e &n a dou a copil"rie /K!Aa ni0 i se continu " la adult' und e- i g"s e te satisfacerea prin intermediul ierarhiilor de statut. iii. Ne v 0 i + d e +* e c / i u n e este ne$oia de a d"rui afeciun e i de a primi r"sp u n s afecti$. .pare din prima copil"rie i se instale a z " pentr u toat " $iaa' fiind doza t " de carac t e ris ticile psihice indi$idu al e. .ceas t " ne$oie se satisfac e cu predilecie &n relaiile diatice' dar nu nu m ai; un obst ac ol &n satisfac e r e a ei deplin" est e carac t e r ul s"u de reciprocitate' care' dei est e o condiie obligatorie'

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

se realize a z " mai rar dec , t ne- am dori. .tunci c,nd se realize az " ' ea per mit e &nflorire a unor relaii consid e r a t e de muli g,nditori drept e3pr e sii supr e m e ale uma niz "rii1 de la prietenie' a a cum o descrie (laton &n celebr ul s"u dialog %,sis /@' pp.21 K- 2K>0' p,n " la dragoste' a a cum o &neleg e ' de pild"' 9rich )rom m :?. 8ntr- o lucrar e de$ e nit " celebr " / #ur inner conflicts' #eV WorS' #orton' 1E>G0' psihiatria Daren :orneM /E' pp.>2- ?10 disting e a la pacien ii s"i trei tendin e de ma nife s t a r e a sociabilit"ii' a c"ror cuno a t e r e est e util" pentr u psihologia comu nic "rii social e1 a0 cutar e a celorlali ' b0 m ers ul mpotriva celorlali i c0 fuga de ceilali . a0 Indi$izii din prima cate g o ri e au o put er nic " treb uin " de afeciu n e ' de apro b a r e ' de a- i g"si un part e n e r /priet e n J p ri e t e n " ' am a n t J a m a n t " ' soJs oie0 cap a bil s" le satisfac " ace a s t " ne$oie. 9i simt ne$oia s" fie c"ut a i' dorii' iubii' stima i' s" se simt " acce p t a i' apropi a i' apr ecia i' s" fie nec e s a ri i chiar indisp e n s a bili celorlali; la limit"' ei simt ne$oia de a fi prot e2 a i i chiar condu i. b0 Indi$izii din a doua cat e g o ri e sunt duri i agre si$i; ei resimt lume a ca pe o are n " &n care $or supr a $ie ui num ai cei dot a i; de aici' treb uin a lor primordial" de a- i domin a i a- i folosi pe ceilali. 9i simt ne$oia de a fi cei mai buni' de a reui &n toat e' de a se bucur a de pres tigiu ! indifer e n t de mi2loac el e i costurile pe care le implic" realizarea acestor obiecti$e. c0 Indi$izii *deta a i + au treb uin a intern " de a sta bili o dista n " emo io n al " &ntre ei i ceilali. .utono mi a i retr a g e r e a satisfac ne$oia lor de indep e n d e n " /s" nu fie influen a i' cons tr , n i' obligai' implicai emo ion al0. #u suport " confor m a r e a la norm el e de comp o r t a m e n t acce p t a t e . Dete s t , n d lupta de tip comp e titi$' nu urm " r e s c s" se disting " ' de ace e a nici nu fac eforturi &n ace a s t " direcie. (en tru astfel de oameni' *l infern c est l autres+ /L.-(. Sartre0 :@ . )ie c" se ma nife s t " &n form " sincre tic " /la copil0' fie c" se ma nifes t " &n form" difere n i a t " ' e$olua t " p,n " la ni$elul fi3"rii ei &n stat u s- uri i roluri stabile' sociabilitat e a e3prim " o carac t e ris tic " es e n i al " a omului; &n lume a de azi' care a de$ e nit un * mitHelt+ /:eidegger0' *une monde avec autrui+, ea a de$ e nit o condiie obligat orie a e3ist e n ei cotidien e ! i chiar o domin a n t " a aces t ei a; sociabilitat e a est e at,t de puter nic "' &nc,t poat e duce la alien ar e &n ace e a i m"s u r " ca i abs e n a ei :D. Izolare a tot al " de cont a c t e uma n e actu al e a de$ e nit' &n zilele noas t r e ' un feno m e n foart e rar /e$e n t u al' o practic" pus tnicii0. Izolare a volunt ar nu &nse a m n " ' &ns" i o izol are total . elebra analiz" pe care o f"ce a :egel &n *enomenologia spiritului e3p e ri e n elor denu mi t e *robins o n a d e + toc m ai ace s t lucru &l de mo n s t r a 1 Robinson ruso e nu era' pe insula lui' absolut singur' ci &mpre u n " cu o &ntre a g " ci$ilizaie1 ace e a &n care fusese socializat. Izolare a fora t " de &mpr e2ur " ri duce la nebu ni e sau la sinucid er e . .tunci c,nd est e cauz a t " de o boal" psihic" sau me n t al "' izolare a &nt"r e t e i agr a$ e a z " boala ' instaur,ndu-se un feedbac) pozitiv' adic" un *cerc $icios+ pe care terapeuii &nce arc " s"- l *rup "+ prin diferite met o d e de re- socializar e /de pild"' cea a grupului de discuii0.

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

!. Niv e, u ri, e + cr 0 . 0 c i + , 7i icr 0 . 0 c i + , +, re,+ /ii, 0r int er u + n e . 4a ni$el macrosocial' interinflue n a r e a i apro pi er e a dintr e oa m e ni au loc &n cadrul mas elor' al marilor colecti$it" i /inclusi$ popo a r e 0. 8n aces t caz' cerc e t a r e a culturii mat e ri al e i spiritu al e a aces t or a est e suficient " pentr u a e3plica difere n el e dintr e ele. Dar la ace s t ni$el' sociabilitat e a est e mai mult e3t e n si$ " ' des e m n ,nd o manier" de a fi &mpr e u n " ' * une maniere detre ensemble+ /GurVitch0' de a tr"i &n leg"t uri colecti$e ! mai mult sau mai puin abs tr a c t e !' de la dista n " . 8n ace s t caz' con tiin a comu n " est e slab "' sup erficial" i insta bil"; *noi+ &nse a m n " mai mult *noi- ca- nu m " r +' o relaion a r e &n care pers o a n a se ma nifes t " sup erficial /* le-moi-numero+0. Sociabilitat e a i inter a c iu n e a se baz e a z " mai ales pe similitudin e a unor situa ii sau e$enimente e3terioare. 4a ni$el microsocial' sociabilitat e a i inter a c iu n e a se ma nife s t " &n grupuri restr,nse !*communion+' cum le numesc unii psihosociologi francezi / 6' cap.II0. %ent alita t e a comu nion al " &nse a m n " c,t e$ a lucruri ele m e n t a r e pentr u societ " ile care au prez e r$ a t- o' dar care &n societ " ile post- comu nis t e ' und e regim urile totalit ar e au distru s- o' par ast " zi nite utopii1 - indi$izii &i asu m " ace e a i sarcin " i acela i proiect; - part e n e rii caut " s" se d"ruia s c " f"r" rezer$ e' f"r" ca prin ace a s t a s"- i &nstr"in ez e ce$a din pers o n alit a t e a lor; - inter a c iu n e a est e pronu n a t inten si$ " /* le-moi-intime+0' duc, n d la relaii intime i stabile /priet e ni e' drago s t e 0 ; - indi$idul se poat e ma nife s t a mult mai inten s i mai profun d ca pers o a n " . 8n psihologia comu nic "rii sociale est e foart e import a n t " cuno a t e r e a regulilor psiho- sociale ce gu$er n e a z " comp or t a m e n t e l e la cele dou " ni$eluri 93ist" mult e orga niz a ii ci$ice /ale societ " ii ci$ile0 sau politice care cores p u n d ni$elului mic"o'oci!l. Dar &n societ " ile mod e r n e ' ele au un impact redus asu pr a $ieii politice; pentr u a- i m"ri impac t ul' multe se tran sfor m " &n partid e /de e3e m pl u' orga niz a iile ecologis t e din unele "ri occide n t al e0. 6 &ntre b a r e primor di al " pentr u dom e ni ul comu nic "rii politice est e1 7rui nivel de sociabilitat e i aparin e un pa rtid politic8 93perie n a arat " c" &n cazurile cele mai fericite' doar conduc e r e a aces t or a poat e de$ e ni o *comu niu n e + ' restul partidului funcion , n d dup " regulile ni$elului m!c"o'oci!l. 9ste raiun e a pentr u care &n lume a cont e m p o r a n " ' mult e partid e au renu n a t la aplicar e a criteriului cantit a ti$ &n cee a ce pri$e t e me m b rii' contur , n d u- se cunos c u t el e sfer e de *apar t e n e n " + 1 me m b ri' simp a tiz a n i' aleg " t o ri. (olitica aces t or partid e i a orga n el or lor de pres " est e put er nic difere n i a t " &n funcie de aces t e sf ere; de aici' import a n a e3ce p io n al " pe care au dob , n dit- o sond a2 el e de opinie public" i $aloar e a prag m a tic " a cerc e t " rilor orient a t e spre *publicuri- int"+. )"r" un control eficac e e3ercit a t &ntre cele dou " ni$el uri ale partidului /macro i micro0' riscul rup erii lui i chiar al dispariiei sale est e foart e mar e . .a s- a &nt, m pl a t cu (artidul Democr a t- retin din Italia' care la sf"ritul anilor TA@ a2uns e s e un *ma m u t + al c"rui *cap+ nu mai pute a tran s mi t e se m n al e

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

*trup ului+; a a se e3plic" ne a n tiz ar e a p este noapte a (artidului omunist Rom,n' partid &n care legile ni$elului microsocial nu mai funcion a u nici m"c a r &n interiorul omit e t ului (olitic 93ecuti$' consid e r a t &n toat e partid el e comu nis t e aflat e la put er e nucleul dur al omit e t ului entr al i pe care DolaSoVsSM l-a numit *partidul interior+; inter a c iu nile de tip comu nio n al fusesr " confisc a t e de *cuplul cond uc " t o r+' care prin ace s t de m e r s a finalizat proc e s ul de confiscar e a partidului i a oric"r ei $iei de partid; cei doi conduc " t o ri au dus *par tidul+ cu ei' &n mor m , n t . .ctuala criz" a (artidului #aion al R"r"n e s c retin i Democr a t din Rom, ni a se dator e a z " tot unei fracturi f"r" leac &ntre ni$elul microsocial i cel macrosocial ale partidului. (entru psihologia comu nic "rii politice est e import a n t " trat a r e a sociabilit"ii i a inter a c i unii pe a3a formalOinformal /sau' altfel spus' pe a3a socialJpsihologic0. 8n aces t sens' L.4.%oreno arat " c" a descrie comp or t a m e n t u l psihologic al unei colecti$it" i luat e &n ans a m b l u est e imposibil' deo ar e c e proc e s ul psihologic tot al se di$ize az " &n num e r o a s e proc e s e particular e i indi$idu al e / vezi G' pp.1> G- 1A2' und e est e prez e n t a t celebr ul studiu pe B@@ de fete dintr- o colonie de reed u c a r e 0 . Dup" %oreno' singurul lucru pe care &l put e m face est e s" ine m e$ide n a combin a iilor posibile /*diad e+' *triung hiuri+' *p"tr a t e + ' *cercuri+0 i s" comp a r " m struct u r a inform al " cu ace e a care est e de dorit. C. Int er + c / i u n i, e $.i 2 0 , 0 3 i c e .i e t ri c e . .cest tip de inter a c iu n e pres u p u n e ca pers o a n el e aflat e &n ace s t raport s" se situez e una fa" de alta pe ace e a i poziie i s"- i r"sp u n d " tot timp ul prin atitudini i conduit e similare ' fiecar e contribuin d acti$ la me n in e r e a sime t ri ei. (rincipalele *0r e de +ni*e.t+re sunt1 i0 competiia ' ii0 cooperarea i iii0 conflictul.

i. Co m ) e t i $ i ! repr ezint " ri$alitat e a reciproc " pentr u ating e r e a unui scop indivizibil. ontrar unor teorii biologist e' ea nu e3prim " porniri nati$ e ale fiinei uma n e ' fiind det e r mi n a t " de cultur "' tradiii i &n$" a r e a social". ercet " rile etnologic e /%. %ead' G. %urphM .a.0 arat " c" &n unele culturi' comp e tiia est e stimul a t " i chiar idealizat " ' &n altele est e doar acce p t a t " ' iar &n altele est e prohibit " prin nor m e sociale sau lipse t e cu des " $ , r ir e. 8n cultur a cont e m p o r a n " de tip european' ea apare la copii de la $,rsta de >!G ani' baz,ndu-se pe mod el el e oferite de familie' grup de 2oac" sau coal" /cu aport ul consist e n t al cadr elor didactice0. 93peri m e n t e l e do$e d e s c c" inten sificar e a comp e tiiei pes t e un prag critic duce la sporire a *produ c iei+ i la sc"d e r e a *calit"ii+. ondiiile fa$or a bile unei comp e tiii put er nic e sunt1 +9 riv+,ii .unt +$r0+$e e3+,i; 19 c0 $ e t i t 0 r ii .u n t *+ i,i +ri- + / i cu . +r ci n + . erce t " rile au pus &n e$ide n " efect e neg a ti$ e1 cre t e r e a frust " rii i cre t e r e a an3iet " ii. (entru Daren :orne M' comp e tiia este un centru constant de conflicte ne$rotice. 7nii autori /cu forma i e intelec t u al " de sorgint e prot e s t a n t " 0 au propu s &nlocuire a com p e ti i ei- cu- alii prin co m p e tiia- cu- sine- nsui ; ali autori' inspirai de ideologia comu nis t " ' au propu s &nlocuire a comp e tii ei cu ^coop er a r e a Q ii. Coo)e"!"e! repr ezint " coordo n a r e a eforturilor spre ating e r e a unui scop comun' care nu poate fi atins pe calea eforturilor strict indi$iduale. 4a copii' conduita de cooperare

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

apare &n 2urul $,rstei de K ani. 6 serie de studii /G.%urphM .a.0 au pus &n e$ide n " a$a n t a2 el e coop e r " rii &n raport cu efortul indi$idu al i cu comp e tii a /a se $ed e a ' de pild"' cunos c u t ul e3p eri m e n t nu mit *dilem a prizonier ului+0. .de$"r ul care s- a impus &n frontul desf" u r a t al cerce t " rilor de psihologie social" est e c" nu se poat e sta bili' in abstracto o ierarhie a ace s t o r forme de inter a c iu n e sime tric". 8n ma2orita t e a cazurilor' unul sau altul dintr e cele dou " tipuri est e sup erior &n funcie de situ a ie /de obiecti$0. ele mai multe atitudini sociale sunt o combin a i e &ntre comp e tii e i coop er a r e /de e3e m pl u' acti$itat e a unei comisii sau a unui 2uriu0. Dac" una dintr e ele &ncet e a z " s" dea rezulta t e ' indi$izii opte a z " pentr u cealalt " form " de inter a c iu n e . (ond er e a celor dou " form e difer" &n funcie de ni$elul inter a c iu nii /micro sau macro0; &n societ " ile *nor m al e +' la ni$elul micros ocial domin " comp e tiia' iar la ni$elul macro s o cial ! coop e r a r e a . iii. Co 4lictul este o opoziie raport a t " la o int indivizibil lega t " de pres tigiu sau de o reco m p e n s " . 9l est e mai degr a b " inter mit e n t dec , t per m a n e n t i poat e izbucni &n anu mit e mo m e n t e ale inter a c iu nii sta bile. 7nii autori /(arS i ;urges s 0 consid er " c" de regul"' un conflict se na t e din comp e tiie' dar el poat e s" ap ar " ori de c,te ori un senti m e n t indi$idu al' put er nic moti$ a t' est e frustr a t de c"tr e part e n e r . onflictul est e inter a c iu n e a cea mai put er nic sime t ric " :E' c"ci pres u p u n e un rspu n s de ace e a i inte nsitate /sim ul comun a spus-o demult1 *7a s ias cu btaie, est e nev oi e de doi nebu ni@ +0. D. Int er + c / i u n i , e $.i 2 0 . 0 c i + , e 1+- + t e $ e 0 d i*i c + r e + d e e . e n / 5 + re,+ /ii, 0r . Inter a c iu n e a interp e r s o n a l " poat e fi pri$it" nu nu m ai ca act' ci i ca relaie . .ceas t a ia na t e r e prin cumular e a i cond e n s a r e a inter a c iu nii' rezult , n d configur a ii relaion al e sta bile' &n cadrul c"ror a psihologiile indi$idu al e suport " tran sfor m " ri es e n i al e. 5ransfor m " rile pot fi de mai multe feluri' dar toat e fac trec er e a spre psihologia i c onduita de grup. i. Acomo&!"e! reprezint" cre t e r e a ad a p t " rii /a2ust " rii0 mut u al e. 7nii autori $"d &n aco m o d a r e un compro mi s pentr u sus p e n d a r e a conflictului /sus p e n d a r e care est e ade s e a te m p o r a r " 0 . 5otui' es e n a aco m o d " rii st" &n ace e a c"' &n proce s ul inter a c iu nii' se trec e de la obiceiuri' atitu dini' $alori i inter e s e deos e bit e ! la acce p t a r e a i resp e c t a r e a unor stan d a r d e comu n e /&ntre p"rini i copii' &ntre soi' &ntre priet e ni' &ntre me m b rii unei echip e de lucru' &ntre sindicat i patro n a t ' &ntre societatea ci$il" i regimul politic0. 4a limit"' aco m o d a r e a poat e de$ e ni asimilare. ii. A'imil!"e! este produ s ul cel mai &nalt al inter a c iu nii sociale /cf. (arS i ;urge s s 0. 9a est e un proce s de interp e n e t r a r e i fuziun e &n care pers o a n e l e /grup urile0 cap " t " me m o ri a' senti m e n t e l e i atitudinile altor pers o a n e /grup uri0' p"tru nz , n d u - se de e3p e ri e n a i istoria aces t or a ' &ncorpor , n d u- le &n propria lor $ia " spiritu al" /soii &n c"snicii &ndelun g a t e i fericite' asimilar e a unor minorit" i de c"tr e ma2orit a t e ' a *$en e tic ului+ de c"tr e comu nit a t e ' a imigra n t ului de c"tr e patria adop ti$ " etc.0.

PSIHOLOGIA COMUNICRII MOTIVAIA CONDUITEI ;I ACTIVITII PERS ONALE

iii. Alie !"e! est e proce s ul opus asimil"rii; indi$izii /grup urile0 e$olue a z " spre o inter a c iu n e dez ar m o nic " . 9a pres u p u n e *dez$olt ar e a sep a r a t " + / apartheid-ul' *$iaa sep a r a t " + a soilor etc.0. Se rezol$" nu m ai prin conflict /r"zboi ci$il' di$or etc.0. iv. St"!ti4ic!"e! est e proce s ul prin care pers o a n e l e J g r u p u rile a2ung s" dob , n d e a s c " diferite stat u s- uri /rang uri0 &n interiorul grupuluiJs ociet " ii.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

NOTE 1. Rolul laturii proiecti$e a con tiin ei &n gen e z a $ieii sociale' deci &n antropo g e n e z " ' est e analizat cu o profunzi me e3ce pion al " de L_rge n :aber m a s &n studiul *(roble m e de legitima r e &n capitalis mul t,rziu+ / 6' p.2K@ .u.0' precu m i &n *(relimina rii la o teorie a comp e t e n e i comu nic a ti$e + / idem, p.1E@ .u.0. 2. 93ist" situa ii obiecti$e &n care nivelul de aspiraii est e dep " it &n mod spec t a c ul os de scorul reuit ei . 9fectul este de.tructur+re+ $er.0+nei. .cest me c a ni s m e3plic" o multitudin e de comp or t a m e n t e obs e r$ a bile &n societ a t e a rom, n e a s c " de dup " 1E?E' at,t &n lume a afac erilor' c,t i &n $ia a politic" sau &n sfer a ad ministr a i ei publice. ompor t a m e n t e l e conside r a t e at,t de frec$e n t ca *abe r a n t e + nu trebui e 2udec a t e doar dup " cano a n e l e nor malit " ii' c"ci ele nu sunt produs ul unor situa ii de $ia" *nor m al e +; perso a n el e resp e c ti$ e au fost' pur i simplu' destr uc t ur a t e sub impa c t ul *difer e n ei de reuit " + foarte mari1 un scor al reuit ei situat mult peste nivelul de aspiraii /e3istent' de pild"' la mi2locul lunii decembrie 1E?E0. 8n ace e a i ordine de idei put e m lua &n discuie cazul celor care c,tig" ' pes t e noa pt e ' o su m" de bani nes p e r a t de mar e ' cu mult pes t e gradul subiecti$ de prob a bilita t e /sau nivelul de ncredere' &n ter m e nii lui 4eVin0. 8n ace s t e cazuri est e $orba de o ime ns " *difere n " de scor sper a t " + ' c"ci nici un 2uc"tor la loterie nu 2oac" f"r" s" aib" o sper a n " ' oric,t de mic" ar fi ea... ,nd ace a s t " difere n " est e mult pre a mar e ' efect ul ei asupr e pers o a n e i i biogr afiei sale est e acela i1 destructurarea. K. 4iberalis mul radical est e o filosofie social" fals" din mai mult e moti$e. 7nul dintre ele est e c" ace s t *liber alis m utopic+ face abs tr a c i e de di$ersit a t e a concr e t " a tipurilor de pers on alit a t e 1 unele sunt apt e pentr u comp e tii a econo mi c " ' altele nu /f"r" ca prin ace a s t a s" poat " fi conside r a t e inferioar e din punct de $ede r e social0; efect el e comp e tii ei pot fi poziti$e sau neg a ti$e asupr a perso a n ei ! &n funcie de tipul de perso n alit a t e . .adar' efect el e econo mi ei de pia " ner e gl e m e n t a t e nu au o leg" t u r" direct " cu 1ustiia social a a cum pretind doctrinel e cunos c u t e sub num el e gen e ric de *cons e r $ a t o ri s m liberal+ /4. <on %ises' )r. :aMeS0 sau *libertia nis m+ . . acc e p t a ca ierarhi a social" s" fie dictat " e3clusi$ de legile econo mi ei de pia " est e ' &n fond' i o form" de antiumanism' care intr"' mai de$r e m e sau mai t,rziu' &n contr a dicie cu filosofia de mo c r a i ei. De altfel' &n nici o ar" a capit alis mul ui dez$olt a t nu a fost aplicat $reod a t " *liberalis mul pur+; o econo mi e perfor m a n t " i o de mo c r a i e satisf"c " t o a r e nu pot mer g e &mpr e u n " &n abs e n a unui $ast sist e m de prot e c i e social"' prin care sunt redistribuit e ans el e de realizar e uma n " /de auto- actu alizar e a pers on alit " ii0 pentr u toat e tipurile de pers on alit a t e . >. 8n celebr ul s"u studiu din 1EGG' *Societ a t e aliena t " i societ a t e s"n " t o a s " + / D' pp.>G- 2@B0' 9rich )romm in$ent a ri az " c"ile prin care omul poat e a2ung e la comu ni un e 1 prin supunere /fa" de o alt" pers o a n " ' fa" de un grup' fa" de o institui e sau fa" de Dum nezeu0' prin do mina i e /unirea cu lume a prin e3ercit ar e a put e rii asupr a ei' mo m e n t &n care ceilali sunt perc e p u i de subiec t ca part e a lui &nsui0 i prin dragoste. #umitorul comu n al primelor dou" c"i' spun e )rom m' const " &n e3ist e n a relaiilor simbolice' prec u m i &n faptul c" cele dou" p"ri &i pierd deopot ri$" inte grit a t e a i libert a t e a . Spre deos e bir e de supun e r e i de domin a i e' dr+ 3 0 . t e + r5. $ u n d e ne v 0 i i de c0 u n i u n e re$ e c t B n d 4ntru t0t u, 7i int e 3 r i t + t e + J 7i indi vi d u + , i t + t e + $er . 0 + n e i . Iat" cum descrie 9rich )romm dragos t e a ' ca form" supr e m " de socializar e a fiinei uma n e ' &n care socializar e a nu se opun e indi$idu a i ei' ci dimpotri$"' o

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

pres u p u n e i o pot e n e a z " 1 *Dragos t e a est e unirea cu cine$a sau cu ce$a din afar "' unire capa bil"' &ns"' s pstr e z e integritat e a i inde p e n d e n a fiinei iubitoare . 9ste o e3peri e n " de participar e i de comu niu n e care per mit e dez$olt ar e a acti$it" ilor pers on al e . #u- i ne$oie c,tui de puin de iluzii1 nu- i nec e s a r " idealizar e a celuilalt' nici idealizar e a propriei perso a n e ' deoa r e c e realitat e a acti$" a participa i ei i a dra go s t ei duc e la trans c e n d e r e a e3ist e n ei indi$idu al e' f"c, nd &n acela i timp ca omul s" se simt " pos e s or ul forelor acti$e care cons tit ui e actul de a iubi. ee a ce inter e s e a z " est e calitatea drago s t ei' i nu obiect ul ei. Dragos t e a est e interioar " solidarit " ii uma n e ' senti m e n t ul ui erotic care leag" b"rb a t ul i femei a ' ging" i ei ma t e r n e pentr u copil i' de ase m e n e a ' inter e s ul ui pe care i- l poart " omul siei ca fiin" uma n " . Dragos t e a e3ist " &n e3periena mistic " a contopirii. (rin actul drago s t ei eu sunt una cu 5otul' f"r" a &ncet a s" fiu eu &nsu mi' unic' izolat' limitat' muritor. De fapt' chiar &n afara ace s t ei polarit " i &ntre sep a r a i e i contopire' dragos t e a se na t e i re- na t e + / idem' pp.B2-BK0. .m acord a t mai mult spa iu ace s t ei conc e p ii des pr e dra go s t e datorit " $alen elor ei comu nic a ion al e . 9ste e$ide n t c" &n mo m e n t ul *sf,nt+ al contopirii a dou" eu- ri' f"r" ca ace s t lucru s" &nse mn e pierde r e a unuia &n cel"lalt' de$ine posibil" comu nic a r e a total"' comu nic a r e a deplin"' &n toate formel e in$ent a ri a t e &n par a gr af ul ant erior /ling$istic"' par aling$istic" i non- ling$istic "0. onfor m dialecticii ]&nchider e J d e s c hi d e r e ] teor e tiz a t e de onst a n ti n #oica' &n mo m e n t e l e de graie ale comu ni unii eu- rile se desc hid i se &mbog " e s c ' fiecar e a2ung , n d s"- l conin" pe cel"lalt' dar f"r" a- l anihila' f"r" a- l nea n tiz a. #u est e $orba de acel e3tr a t e r e r s t r u dintr- o cunos c u t " poezie a lui #ichita St"n e s c u' &n care * 5e at(ta dragos t e pentru libelul O >xtrat er e s tr ul s-a transformat n libelul +' ci dimpotri$"' de o mic a r e asc e n d e n t " pe scar a uma niz " rii. once pi a lui )rom m continu " mai degr a b " teoria lui %a3 Sheller' care consid er a c" dragos t e a &nse a m n " *sesizar e a $alorii celuilalt i dorin a ca ea s" se realizez e +; ace e a i pozion a r e a dragos t ei' &n registrul a3iologic' o g"si m i la eseist ul rom, n .le3andr u (aleologu' atunci c,nd scrie1 *)"r" filosofie' dragos t e a r" m, n e o ches tiun e de narcisis m i secr e i e +. 6 astfel de imagin e a dra go s t ei poat e funcion a ' din punct de $edere psihologic' ca model ideal pentr u situa iile de comu nic a r e eficac e' &n care produc ia de sens i transf e r ul de se mnifica ii nu sunt pert ur b a t e de factori psihologici pert ur b a t ori. G. Dup" :orne M' c,nd un indi$id &i pri$e t e $ecinul' el &i poat e pun e trei cat e g orii de &ntre b " ri' &n funcie de cat e g ori a din care face part e1 a0 * #are i plac8+; b0 *7are est e, oare, fora aces t ui adv ers ar8 + sau * r put e a s- mi fie util8 +; c0 * cest om m va deran1a sau m va lsa n pac e8 +. 9ste cert c" &n realita t e a social" ace s t e cat e g orii nu se $or &nt,lni &n star e *pur "+. Dar combin a i a dintr e ele poat e s" aib" ca rezult a t domin a i a unuia sau altuia dintre tipurile descris e de :orne M. 5otoda t " ' est e posibil ca un indi$id s" tre a c " ' pe parc ur s ul $ieii' de la o domin a n t " la alta /marile $ede t e ale $ieii politice' ale celei sporti$e sau ale spec t a c olului trec ade s e o ri de la /a0 la /c0 sau de la /b0 la /a0. 8n ace s t caz' decisi$ est e rolul factorilor sociali /&ntre care mass-media au un rol hot "r , t or0. B. Sociabilitatea nu repr ezint " doar o condiie a echilibrului psihic' ci i una + cun 0 + 7 t e r i i ,u ii . )"r" aport u l 7eluilalt' &ns"i perc e p e r e a realit" ii &ncon2ur " t o a r e est e gra$ afect a t " . A. 7n alt e3e mpl u de inter a c iun e &n care .i etri+ se impun e ca o condiie de e3ist e n " est e respectul. ,nd cine$ a repro e a z " lipsa de resp e c t al altora pentr u propria pers o a n " sau se conside r " ne&n el e s i nedr e p t " i t' ar trebui s" ia &n consid er a r e ace s t asp e c t . Situa ia descris " mai sus est e $alabil" &n orice inter a c iun e ' &ntre orice subieci' nu nu mai &n inter a c iu nile inter p e r s o n a l e /de pild"' &n cele dintre

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

forma i unile politice' unde se &nt, m pl " ade s e a ca o forma i un e s" acuz e alte forma i uni de lips" de resp e c t ! &ndeos e bi &n ca mp a niile elctor al e' dar nu num ai0. 4a polul opus' ca e3e m pl e de inter a c iuni +.i etrice pot fi date constr(ngerea' sugestia i imitaia . Dac" $re m s" folosi m ace s t e tipuri de interc a iu n e &n comu nic a r e a social"' $a trebui s" ine m cont de carac t e r ul lor asi me t ric.

PSIHOLOGIA COMUNICRII TRIMITERI :I:LIOGRAFICE

TRIMITERI !I!LIOGRA"ICE 1. L`rgen :abermas' 7unoa t er e i comunicare, ;ucure ti' 9ditur a (olitic"' 1E?K 2. D. 4eVin' Ps,chologie d,namiNue' (aris' (7)' 1EBA K. (ierre ;ourdieu' L.- . (asseron' %a $eproduction' %inuit' (aris' 1EA@ >. Lean %aisonneu$e' %a ps,chologie sociale' (aris' (7)' 1EA> G. (laton' #pere' $ol.II' 9ditura Ytiinific" i 9nciclope dic "' ;ucure ti' 1EAB B. 9rich )romm' "exte alese /seleci a te3t elor1 Ilean a R"ce a n u i #icolae )rigioiu; trad uc e r e din limbile franc ez " i englez "1 #icolae )rigioiu0' 9ditura politic"' ;ucur e ti' 1E?K A. Daren :orneM' 7onflictele noastre interioare' 9ditura IRI' ;ucur e ti' 1EE? ?. Lean %aisonneure' op. cit.' cap.II E. L. 4. %oreno' *ondements de la :ociometrie' (7)' 1EAE' pp.1>G-1A2' unde este prezentat celebrul studiu pe o colonie de fete /G@@!B@@ fete trimise la reeducare0.

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MICI

.(I56474 < STUDIUL GRUPURILOR MICI

6. De*inir e + J c+r+ c t e r i - + r e + 7i c,+ . i*i c + r e + 3ru $ u ri, 0r %. Pr01, e + ,id er u , u i 7i + c0n d u c e r ii 4n icr 0 3 r u $ u r i

ici

6. De*inir e + J c+r+ c t e r i - + r e + 7i c,+ . i*i c + r e + 3ru $ u ri, 0r

ici

Dup" cel de- al doilea r"zboi mon dial' acce n t ul cerce t " rilor de psihologie social" s- a mut a t de la studiul instituiilor la studiul comp or t a m e n t u l ui concr e t. S-a dez$olt a t' astfel' funcia aplicati$" a aces t ei tiin e' sc"z , n d inter e s ul pentr u gen e r aliz"rile filosof ice. Specialitii din psiho- sociologie /ca i cei din sociologie' antro p ologie sau istorie0 s- au orient a t tot mai mult spre cerc e t a r e a grupurilor sociale mici. Inter e s ul pentr u ace s t e grup uri se 2ustific" at,t printr- o fecun dit a t e sporit " a cuno a t e rii' c,t i prin &mbog " ir e a tehnicilor de m"s u r a r e i cuan tificar e a feno m e n e l o r de psihologie social". 7nii autori au a2uns chiar s" susin " c" dac " reui m s" rezol$" m proble m el e grupului mic' atu nci proble m e l e psihosociale ridicat e de mar e a societ a t e $or de$ e ni mai uor de &nele s i de rezol$at.

A. De*inire+ 3ru$u,ui ic. Dac" $om corobor a cele mai import a n t e definiii ale grupului mic' elabor a t e de Dlineb er g' Sherif' ;urge s i #eVco m b / 6' p.>KA; %' p.1>>; >' cap.U; ?' p.>E20' pute m in$en t a ri a urm " t o a r e l e tr"s " t u ri specifice ale acestuia1 e3ist e n a a cel puin doi indi$izi; delimit ar e a poziiei &n interiorul grup ului printr- o re e a de stat u s- uri i roluri; &mbinar e a i inter a c iu n e a aces t or stat u s- uri i roluri; e3ist e n a unui siste m de norm e i $alori comu n e tuturor me m b rilor. a entit " i psiho- sociale' grup urile mici se disting prin carac t e r ul ne mi2locit al relaiilor interp e r s o n a l e ' care dau na t e r e di$ers elor struct uri sau *re el e de grup+. .stfel' &ntr- un grup pot fi distins e1 - structura de rol /configuraia poziiilor i funciilor formal e i inform a r e ale me m b rilor0; - structura de comunicare /liniile de comunicare interpers o n al " 0; - struct ura cognitiv /configur a i a perc e p iilor interp e r s o n a l e 0;
G?

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MICI

- struct ura ocupaion al /specializar e a sarcinilor diferiilor me m b ri i a relaiilor funcion al e dintre ei0; - structura de putere /ara n2 a m e n t u l mod alit " ilor &n care se iau deciziile0; - struct ura socio m e tric /distribu i a relaiilor simp a t e tic e ' a afinit"ilor dintr e me m b ri0; - structura locomotorie /sistemul de mi2loace prin care indi$izii se pot depla s a de la o poziie la alta &n cadrul grupului0. u ade $ " r a t inter e s a n t pentr u specialitii din dom e niul comu nic "rii sociale est e mod ul &n care ace s t e struct u ri intr" &n leg" t u r " i se conec t e a z " &n configur a ii definitorii pentr u grup. De pild"' structura de comunicare /care e3prim " acce s ul unor me m b ri la ali me m b ri0 est e gen e r a t o a r e de dista n e sau apro pi eri' de poziii de popularit a t e sau de impop ul arit a t e ' deci de struct ur de rol . Dar ace a s t a se baze a z " fie pe relaii de subor d o n a r e ' caract e riz a t e prin barier e stat u t a r e &ntre me m b ri' fie pe relaii de amiciie i de fraternitate' deci pe o structur de put er e . %odalit"ile de combin a r e a diferitelor struct uri nu sunt at, t de rigide cum s- ar put e a cred e ; aces t e a se pot cupla funcion al &n mo m e n t e apar e n t contr a dict orii. .ltfel' &n familie' relaiile p"rini!copii se pot carac t e riz a &n acela i timp prin subor d o n a r e /ca &n cadrul unui grup militar0 dar i prin put er nic " atr ac ie reciproc " sau mar e acce sibili tate &n comunicare /ca &n cazul unei sect e religioas e ' de pild"0. Dei se pot combin a $ariat i atipic' aces t e tipuri de struct u ri interfer e a z " ' totui' dup " anu mit e reguli. .stfel' acce s ul la comu nic ar e se combin " cu atr ac ia poziti$" /i in$ers0. Distan a dintr e me m b rii grup ului tind e s" se reprod u c " de la un tip de struct u r " la alta1 de la struct u r a de rol la cea socio m e t ric "' de la cea de comu nic a r e la cea socio m e t ric "' de la cea ocup a io n al " la cea de comu nic a r e i la cea socio m e t ric ". .firma i a specialitilor &n Relaii (ublice confor m c"reia &ntr- o orga niz a i e sunt mai import a n t e tras e el e informale ale comunic"rii inter ne dec,t organigrama ! oficial@ ! se baz e a z " pe o realitat e psiho- sociologic".

!. P+rti c u , + ri t 5 / i, e 3ru $ u , u i ic . .naliza structurilor grupului mic ne per mit e &nele g e r e a proprietilor aces t ui a i a fundamentului s"u. <om prez e n t a doar c,t e$ a asp e c t e ale aces t ei ches tiu ni. .tunci c,nd form e a z " un siste m &nche g a t ' grupul mic i proprie t " ile sale se me n in const a n t e ' dei relaiile de inter a c iu n e dintre me m b rii s"i se pot modifica. PRINCIPIU1 C* & limi t e l e ( t" e c!" e e - o l u e ! . + )" o ) " i e t + $ ile co 't! te !le 3"u)ului:6 'u t & e ) + # i t e / 3" u ) u l o"i (#i co" e c t e ! . + e9 c e ' e l e / o"i &i ' ) ! " e c! 3" u ) . 4a crear e a proprie t " ilor de grup contribuie decisi$ mod alit " ile de struct ur a r e a relaiilor interp e r s o n al e . De pild"' coop e r a r e a d" na t e r e prod uc ti$it " ii :%; o
GE

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MICI

orga nizar e i mai bun " a r"s p u n s u rilor interp e r s o n al e gen e r e a z " ' &n grup urile coop er a n t e ' intimit a t e a . PRINCIPIU1 M! ie"! &e o"3! i.!"e #i & e utili. ! " e ! "e ' u " ' e l o " & e 3" u ) & e t e " m i + )" o ) " i e t + $ i l e 3" u ) u l u i 5 (ropriet " ile grup ului pot fi clasi ficate astfel1 (ropriet " i principale 1 m"ri m e a ' distribuia spaial"' confor mit a t e a ' cons e n s ul' cap acit a t e a de autoor g a niz a r e ' coeziun e a ' eficien a /sau produc ti$ita t e a 0 :>. (ropriet " ile secu n d a r e /deri$a t e din primel e 01 - autonomia /grad ul &n care un grup funcion e a z " indep e n d e n t de alte grup uri0; - controlul /ten din a grup ului de a regla conduit a me m b rilor0; - stratificarea /dez$oltarea unei ierarhii a statutelor0; - permeabilitatea /mas u r a &n care grup ul acce p t " noi me m b ri0; - flexibilitatea /gradul de infor m alit a t e i de libertate &n grup0; - omogenitatea /gra d ul de similitudin e a carac t e ris ticilor sociale i psihologice ale grupurilor0; - tonul hedonic /gradul &n care ap art e n e n a la grup est e &nsoit" de un senti m e n t de pl"c er e0; - intimitatea /m" s u r a &n care me m b rii grup ului sunt apropia i0; - fora /m"s u r a &n care grup ul are sens pentr u me m b rii grupului0; - participarea /m"s u r a &n care me m b rii grupului cheltuies c timpul i ener gi a &n slu2ba &ndatoririlor i aciunilor de grup0 - stabilitatea /rezult " din &mbinar e a carac t e ris ticilor de m"ri m e ' a ez a r e spai al "' cons e n s ' coeziun e i eficien " 0. ele dou " cate g o rii de propriet " i forme a z " un siste m unitar de $ariabile interd e p e n d e n t e ' &n cadrul c"ruia o comp o n e n t " est e condiion a t a de celelalt e i condiion e a z " ' la r,nd ul ei' constituir e a i funcion a r e a celorlalte.

C. C,+.i*ic+re+ 3ru$uri,0r. 8n cee a ce pri$e t e clasificar e a ' unii autori fac distincia &ntre criteriile orga niz"rii psihologice i criteriile orga niz"rii sociale a grupului. 1. 7riteriile psihologice1 a0 fiecar e me m b r u ' ca i grupul &ntre g' treb ui e s" e3ist e &n c,m p ul psihologic al fiec"ruia dintr e ceilali me m b ri ai grupului; b0 diferii me m b ri treb ui e s" se afle &n inter a c iu n e dina mic " cu ceilali. 2. 7riteriile sociale1 a0 produ s el e cultur ale /cons tr u c ii' &mbr"c " mi n t e ' c,nt e c e ' formul e ritualice etc.0; b0 denu mirile i simbolurile colecti$e; c0 siste m e l e de credin " colecti$"; d0 factorii de constr,ngere. (entru clasificar e a grupurilor mici sunt mai oper a io n al e criteriile de la /10 d ec,t cele de la /20' care sunt mai aplicabile grupurilor mari /vezi @' p.KB? .u.0.
B@

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MICI

i. 6 clasificar e baz a t " pe criteriul relaiilor interp e r s o n a l e propune %. :. Drout /D' pp. 22B-22?01 a0 parazitismul /grup baz a t pe relaii pr"d alnic e' f"r" comu nic ar e i f"r" coop er a r e ' foart e as e m " n " t o r cu ceat a de anim al e0; b0 camensemismul /asociaie f"r" relaii contr a c t u al e ! de e3e m pl u1 locuitorii unui hot el' pacie n ii unui spital' pasagerii unui a$ion0; c0 mutualismul /grup baza t pe relaii contr a c t u al e ' cu ben efici i mutuale0; d0 sociabilitatea /grup baza t pe interd e p e n d e n " i i interco m u nic a r e &ntre egali ! de e3e m pl u1 soii' priet e nii' colegii de munc "0. (entru psihologia comunic"rii &n grup sunt import a n t e situa iile /c0 i /d0. ii. Grupurile sunt primare i secundare ! dup " . :. ooleM / E' cap.III01 1. grupurile primare ! familia' grup ul de 2oac"' grupul de $ecini ! se baze a z " pe relaii intime' de tipul face-to-face; 2. grupurile secundare au la baz " cont a c t e mai imper s o n al e ' mai indirect e ' mai puin frec$e n t e i mai dista n a t e &n spaiu i timp /org a niz a ii politice' stat ul' naiun e a 0. Grani a dintre cele dou " cate g o rii est e greu de stabilit. lasa de ele$i sau grup a de stud e n i sunt grupuri primar e ' &n timp ce efecti$ul colii i' resp e c ti$' al facult " ii sunt grupuri secu n d a r e . e fel de grup $a fi' &ns"' anul de studiiP 7nde $a fi grani a &n cadrul unei &ntre prind e riP Secia de produc i e est e grup pr imar sau grup secundarP (entru a r"s p u n d e $a treb ui s" lu" m &n consid er a r e i alte criterii. 8n literatura de specialitate se mai oper e a z " frec$e n t cu urm " t o a r el e clasific"ri1 iii. Grupurile formale i informale' dup " m"s u r a &n care se ma nifes t " ten din a societ " ii de a instituion aliza /form aliza0 $iaa de grup' de a- i imprim a din e3t erior o anu mit " ordine i anu mit e can al e de comu nic ar e oficial". Gradul de formalizar e depind e de m"ri m e a grup ului. i$. Grupurile de apart e n e n i de referin /la care indi$idul aspir" sau se raport e a z " 0 . .spiraia acion e a z " ca un put er nic factor moti$ a ion al. Raport , n d u - se la grup ul s"u de referin " ' indi$idul intr" &ntr- un proc e s de &n$" a r e ' &i interiorize a z " nor m el e i sta n d a r d e l e ace s t ui grup. (roces ul nu est e lipsit de conflicte' de crize i de e ec u ri; ele afect e a z " pers o n alit a t e a indi$idului i relaiile lui cu alte pers o a n e i cu grupul de ap art e n e n " :?. $. Grupuri naturale i artificiale repr ezint " cat e g o riile unei alte clasific"ri a grupurilor mici; cele artificiale se cons tituit e &n $ed er e a anu mitor e3p e ri m e n t e sau' de ce nu' chiar e3p erie n e . 8n psihologia social" se lucre az " mult cu grupuri artificiale' &n ordine e3p e ri m e n t a l " ; &n psihot e r a pi e se apele a z " frc$en t la grup uri artificiale' mai ales pe post de *grup-martor+. $i. Grupurile se mai clasific" dup " urm " t o a r el e criterii 1 - caract er ul co m u n al activitii /grupurile profesionale0; - legt ur a de s(ng e /familiile' clanurile0; - similitudin e a unor caract eris tici fizice i psihice /grup urile de $,rs t " i ce le de se30; - distribuia spaial /grupuri de $ecini' de cons " t e ni' *g" tile de cartier+ etc.0;
B1

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MICI

- similitudinea intereselor culturale /melo m a n ii' pasion a ii dup " lectur "' pictur "' sport etc. sau filatelitii' nu mis m a ii etc.0. Din orice categorie ar face parte' orice grup mic est e influen a t de carac t e ris ticile profesion al e' fizico- psihice' se3u al e sau cultur ale ale indi$izilor care &l comp u n . 9i &i pun amp r e n t a asu pr a $ieii de grup' iar unii dintre ei o pot chiar det er mi n a . 8n ace s t cont e 3 t de$in e rele$ a n t " problematica liderului.

%. Pr01, e

+ ,id er u , u i 7i + c0n d u c e r ii 4n

icr 0 3 r u $ u r i

A. N0/i u n e + d e ,i der. De regul"' grupul mic se carac t e riz e a z " prin centr a r e a eforturilor indi$idu al e asupr a unei sarcini comu n e ' dar contribuia me m b rilor la &nde plinire a aces t ei sarcini difer" at, t cantitativ /ca inten sit a t e 0' c,t i calitativ /ca natur " 0. 7nele contribu ii pot fi mai redu s e ' altele mai import a n t e ' iar unele ! chiar indisp e n s a bile. %embrii ale c"ror contribuii cap " t " o se m nificaie deos e bit " pentr u grup au ans a s" de$in " lideri. 8n funcie de m"s u r a &n care sunt perc e p u i de ceilali ca surs " de m n " de &ncred e r e ' stim "' consid e r a i e ' ei sunt i recun o s c u i ca lideri. (oziia de lider nu se alime n t e a z " &ntotd e a u n a din calit"ile intrins e ci sau conduit el e specifice ale indi$idului. 8n unele cerce t " ri pe grupuri diferite au fost rele$ a t e AE de tr"s " t u ri eligibile. .proap e 2um" t a t e ap"r e a pe 2@ de liste. 6 singur " tr"s " t u r " ' intelige n a ' figura pe 1@ liste. 8ntre aces t e liste e3ist a u nu nu m ai difere n e ' ci i contr a dicii. 5erm e nii de definire a liderului $ariaz " &n funcie de &n"lim e a trept ei ierarhice1 la ni$elul trep t elor sup erio a r e pres tigiul i autorit a t e a depind cu prec " d e r e de poziia funciei &n ierarhie' iar la ni$elul form a iu nilor de munc " autorit a t e a i pres tigiul depind cu prec " d e r e de calit"ile indi$idu al e ale oa m e nilor / F' p.2120. (oziia de lider se alime n t e a z " mai ales din relaiile indi$idului consid e r a t cu ali indi$izi; ace a s t a est e e3pr e si a unei relaii de rol ' al c"rei el est e facilitar e a de m e r s ul ui c"tr e scopurile de grup. 7na dintre distinciile primordiale care se fac &n litera t u r " est e ace e a dintre liderul formal /instituion al' oficial0 i liderul informal /neins titu io n al' neoficial0. Lideru, *0r +, ocup " o poziie ce decurg e dintr- o struct u r " social" pres t a bilit"' fi3at" &n orga nigr a m a grup ului /res p o n s a b ilul de clas "' director ul de &ntreprin d e r e ' com a n d a n t u l unei subu nit " i militar e sau pre e di n t el e unui partid0. .utoritat e a i put er e a lui rezult" cu prec " d e r e din $aloar e a social" a funci ei pe care o &ndepline t e ' nu din $aloar e a intrins e c " a pers o a n ei. Lideru, in*0r +, reprezint" o poziie c,tig a t " &n proc e s ul struct ur " rii raport urilor prefer e n i al e din grup. Dintr- un moti$ sau altul' me m b rii grup ului dore s c s" se asociez e cu o anu mit " pers o a n " &n $ed er e a unei anu mit e acti$it" i. .ceas t a de$in e pers o a n " prefer a t " . ercet " rile de socio m e t ri e arat " c" ea poat e s" ocup e o poziie centr al " din punct ul de $ed e r e al influen ei pe care poat e s" o e3ercit e asupr a grupului' graie c"ru ia liderul informal &l poate eclipsa pe cel formal:@.
B2

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MICI

9ste de la sine &neles c" dac" $re m s" trans mi t e m un anu mit mes a2 &ntrun grup' $a treb ui s"- l direcion " m mai degr a b " spre liderul in*0r +,' c"ci el $a 2uca rolul *comu nic a t o r ul ui mar e i frumo s +' funcion , n d ca multiplicator al mesa2ului. Dup" diferii autori' tr"s " t u rile consid er a t e decisi$e pentr u ca o pers o a n " s" de$in " lider sunt diferite1 - e3ercit " cea mai mar e influen " &n grup; - est e pers o a n a centr al " &n grup' datorit " ate n i ei ce i se d" i inter e s ului particular ce i se poart "; - se ang a2 e a z " &n actel e de conduc e r e ' datorit " unui dina mis m e3ce p ion al. S-au f"cut &ncerc " ri de siste m a tiz a r e a funciilor unui lider de microgr u p . Drech i retchfield / @' pp.>1 A- >220 au &ntoc mit o list" de 1> funcii' reieit e din studier e a rolului cores p u n z " t o r stat u t ul ui de lider1 executant' planificator' responsabil al disciplinei' expert' reprezentant al grupului n exterior' controlor al relaiilor intern e ' ad minis trat or de ped e p s e i reco m p e n s e ' arbitru' exemplu' simbol al grupului' subs titu e n t al respo n s a bilitii individuale ' ideolog' purttor al &imaginii tatlui' i &ap ispitor' . .lte cerce t " ri' care au &ntre b uin a t an aliza factorial"' au dus la dec elar e a a patru factori ortogo n ali ai pozi iei de lider1 ) c0n.id er + / i e $ e n t r u .u 1 0 r d 0 n + / i :? G J DK 9 J ) ini/i + ti v 5 d e .tru c t u r + r e :> > J >K 98 - me n in e ni$elul de perfor m a n " al grupului' - se asigur " c" rolul s"u est e bine &neles ' - are o atitudin e tran a n t " ' - &i atribui fiec"r ui a o sarcin "; ) $re t e n / i 0 . 4n ce e + ce $riv e 7 t e $ er* 0r + n / e , e :GJ FK98 - insist" s" cond uc " echip el e aflat e &n &ntrec e r e ' - &ncur a2 e a z " munc a suplim e n t a r " ' - stimul e a z " me m b rii grupului pentr u un efort mai mar e ; ) rece$tivit+te :EK9 - est e dispu s s" acce p t e schimb " ri &n )noH hoH' - nu blam e a z " pe me m b rii care comit erori' - nu face din subord o n a i *api isp"itori+' - est e sensibil la cee a ce se &nt, m pl " &n grup /mai ales la conflictele care pot inter$ e ni0. 7n alt autor' L. D. :emphil / 6I0' a rele$ a t 1AE@ de tr"s " t u ri de comp o r t a m e n t ale liderului' dintre care 1G@ au fost selecion a t e i &mp"r it e &n 1@ cat e g o rii. 8n sintez "' liderul treb ui e s" &mbin e dou " tipuri de comp e t e n " ' pe care cerc e t a r e a psiho- sociologic" le- a numit *specialist ul teh nic al sarcinii+ i *specialistul proble m e lor socio-afecti$e+.

BK

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MICI

!. Sti,uri de c0nducere 4n +ctivit+te+ de 3ru$ . Stilul de cond uc e r e al liderului repr ezint " o $ariabil" cu o put er nic " pen e t r a i e &n toat e asp e c t el e $ieii de grup. 8n literat u r a de specialita t e se $orbe t e des pr e urm " t o arele stiluri de conducere1 i. Sti,u, +ut0rit+rC - liderul det e r mi n " toat " politica grupului' - decide teh nicile i eta p el e acti$it"ii' - r"m , n e &n afar a celor care particip" la acti$itat e ; ii. Sti,u, de 0cr+ticC - proble m e l e i deciziile sunt discut a t e Jlu a t e prin p articiparea &ntregului grup' - grupul este &ncura2at de lider' - pers p e c ti$ el e i eta p el e aciunii sunt schia t e de la &ncep u t' - liderul sug e r e a z " c,t e$ a tehnici dinte care grupul poat e aleg e ' - me m b rii sunt liberi s" &i alea g " colab oratorii' - liderul este *obiecti$+ sau *realist+ &n elogii i critici' - &nce arc " s" ap ar " ca me m b r u al grupului dar f"r" a dep u n e un $olum de munc " pre a mar e; iii. Sti,u, l!i'e.)4!i"eC - grup ul i indi$izii au toat " libert a t e a de a decid e; - liderul nu se am e s t e c " &n desf" u r a r e a acti$it" ii; - el furnize a z " di$ers e ma t e ri al e sau inform a ii suplime n t a r e ' dar f"r" s" se inter e s e z e de mers ul e$e ni m e n t e l or. Desigur' cee a ce a$e m mai sus nu est e dec , t o tipologie' $alabil" doar analitic; &n $ia a real" nu $om g"si nicioda t " tiputile de mai sus &n *star e pur"+' ci combin a ii &n care $a pre$ al a unul sau altul dintr e tipurile descrise.

B>

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

NOTE 1. ,nd $orbi m de *propriet " i const a n t e ale unui grup+ ne referi m la mri m e ' coeziune' conformism etc. 2. . se $edea e3perimentele lui %. Deutsch /vezi F' p.1AK0 K. (ropriet " ile principal e se $or dezb a t e la se mi n a r. Se reco m a n d " studier e a lucr"rii profes or ului clu2e a n .chim %ihu des pr e sociologia ame ric a n " a grupurilor mici / G0. >. 4iteratura a propus' de-a lungul timpului' nenu m " r a t e pers on a2 e a c"ror dra m " &i are surs a &n conflictul dintr e presiunile practic-nemi2locite ale grupului de apart e n e n i repe r el e a3iologice furnizat e de grupul de referin . 8n literat ur a rom, n " mod e r n " ' unul dintre primii scriitori care au sesiza t ace s t conflict i l-au e3ploa t a t ca surs " a dra m a t i s m ul ui est e Georg e %ihail- Fa mfire s c u' &n pies a 5omnioara Nastasia /1E2A0. 5r"ind &ntr- o ma h al a ' #ast a si a $ise az " s" tr"ias c " &n ace a part e a ora ului &n care *str "zile sunt pa$a t e ' oa me nii mer g cu tr"s ur a ' iar femeilor li se s"rut " m, n a + . 4a presiunile familiei' care ur m" r e a s" o m"rit e cu c"rciu m a r ul <ulpain' un indi$id grobia n dar boga t' un fel de *reg e al ma h al al ei+' #ast a si a r"spu n d e cu refuzul absolut1 se sinucide . (rin acest act suprem /de libert a t e ' ar spun e .. amu s 0' eroina lui G.%.Fa mfire s c u anule a z " un alt act' care ar fi z"d" r nicit ire$ersibil $isul s"u de a tr"i *dincolo de ;arier" + /cu m sun" ' inspirat' titlul filmului realizat dup" 5omioara Nastasia2 . 9$oc" m ace s t episod nu datorit " $alorii sale literar e /&n 9storia sa' G. "line sc u &l sancion a astfel1 *scriitorul pierde cont a c t ul cu p" m, n t ul i ne d" o ma h al a idealizat " + ' iar *scrier e a obos e t e prin lungi me i prin me t o d a poetic "+0. Dar din punct ul de $ede r e al raport ului grup de apart e n e n - grup de referin ' G.%.Fa mfire s c u a intuit corec t c,t e$ a feno m e n e psiho- sociale1 a0 raport a r e a la grupul de referin " o fac pe #ast a si a s" perc e a p " mai obiecti$ propriul s"u grup' s"- i surprind " limitele i marile hibe &n ordine mor al " / se instituie' astfel' un proces de nvar e social ' un fel de *socializar e simula t " + sau de *socializar e $irtual"+' care poat e duce la decentrare i la progre s n obiectivitat e 0; b0 raport a r e a la $alorile altui grup dec , t cel de apart e n e n " o fac pe eroin" s" par " a fi /sau chiar s fie ' nu se poat e ti nicioda t " 0 altceva dec , t ceilali me m b ri ai grupului /dec , t ceilali locuitori ai ma h al al ei0' cee a ce- i atr a g e pe de o part e $ene r a i a unor a /$ezi adula ia obs e d a n t " a lui <ulpain0' iar pe de alt" part e ' a$ersiunea altora /se instituie' astfel' o dialectic a ven erai ei i aversiunii care nu a1ung e niciodat la o acce p t ar e deplin, dar nici la resping er e a total a individului 0; c0 bala ns a r e a perso a n ei &ntre dou" lumi ! una real /grupul de apart e n e n " 0 i alta virtual /grupul de referin "0 o des tr uc t ur e a z " din punct de $eder e pshic' m"rind u- i const a n t *dison a n a cogniti$"+ i conduc , n d- o spre o form" apart e de schizofre nie / orice individ aflat ntr- o astfel de situaie est e o fiin nefericit, ans a lui fiind s prs e a s c grupul de apart e n e n pe care l-a dep it n plan ideal ; dac " mec a ni s m e rl e mobilit"ii sociale nu- i per mit ace s t lucru' el est e conda m n a t la destr uc t ur a r e psihic"' adic" la nebu ni e sau sinucider e 0; c0 un om sub2ug a t total de grupul de referin " lupt " pentr u $alorile ace s t ui a cu ace e a i pasiun e i consc$ e n " ca ale perso a n el or care lupt" pentr u $alorile propriului lor grup /a se $ede a riscurile asu m a t e i sacrificiile perso n al e &ndur a t e de *pro- occide n t alii+ din societ " ile *antioccidentale+' cum au fost societ " ile comu ni s t e sau cum sunt' ast " zi' unele societ " i isla mic e0; d0 a interzice unei pers o a n e posibilitat e a de a se raport a la grupul de referin " est e la fel de distrug " t o r ca i c,nd i-ai interzice unei pers o a n e *etnoc e n t ris t e + s" &mp" rt " e a s c " $alorile grupului de apar t e n e n " /sinucider e a

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

#ast a si ei comu nic " foart e bine cu sinucide rile &n lan pro$oc a t e de crash-ul ;urs ei din #eV WorS &n 1E2E' c,nd nu me r o i ame ric a ni au prefer a t mo ar t e a unei schi mb " ri drastic e a *modului de $ia "+0; &n es e n " ' est e $orba de faptul c" valorile grupului de referin particip la construirea identitii personal e ntr- o ms ur co m p ar abil cu a valorilor grupului de apart e n e n 0. 9ste lesne de &nele s c" me c a ni s m e l e descris e mai sus' lega t e toat e de raport a r e a la grupul de referin "' pot fi utilizat e cu folos &n comu nic a r e a social" /de la publicita t e p,n " la ca mp a niile de pro mo$ a r e a imaginii de ar"0. 9ste greu de crezut c" schi mb a r e a unor ster e o tip uri me n t al e i a unor repr e z e n t " ri soci ale se poate face f"r" a se apela la mec a ni s m e l e proiecti$e' printr e care i raport a r e a la grupul de referin " . 9le sunt de neocolit i &n comu nic a r e a politic" /inclusi$ &n ca mp a niile elector al e0. %ulte compor t a m e n t e sociale de dup " 1E?E se e3plic" prin raport a r e a &n ma s " a indi$izilor la alte grupuri dec , t cele de apart e n e n " . .stfel' feno m e n ul *(iaa 7ni$ersit " ii+ &n eta p el e sale iniiale' adic" &naint e de a de$e ni un *iar ma r oc + i de a atr a g e grupurile abon a t e eter n la astfel de distra c ii popu lare' s-a bazat pe proiect a r e a c,tor$a mii de oa m e ni /&n mar e a lor ma2orita t e absol$e n i ai unor instituii de &n$" " m n t sup erior0 &n limba2ul' $alorile i atitudine a unui grup de intelect u ali cre a t ori' care a funcion a t pentr u ei ca grup de referin . ine se &nt,lne a se ar " de sear " cu ace s t grup *de elit"+ a$e a senti me n t ul c" apar in e *elitei+' c" el &nsui est e ! sau ar put e a fi ! un intelec t u al cre a t or. 5oi ceilali' care nu defilau pe sub *;alconul de la 7ni$ersit a t e + i nu se &nchina u celor car e $orbea u i c ,ntau &n *;alcon+' erau consid er a i &n cel mai bun caz pleb ei sau *cant o n a i &n proiect+ /adic" proti ' conform unei se m a n ti ci propus e de dl. Gabriel 4iicea nu0' iar &n cel mai r"u caz ! *mar3iti+' *criptoco m u ni ti+ sau *securiti+. 8n lume a protipe n d a d e i bucur e t e n e ' &n special a intelec t u alilor cu $eleit "i elitiste' a funcion a t o $erita bil" *spiral" a t"c erii+' care i-a e3co mu ni c a t din *lume a bun "+ pe toi cei care n- au participa t la ace s t carn a $ al politic. .celai mec a ni s m a fost repu s &n funciun e de dl. #icola e %anoles c u c,nd a iniiat' &n $ara anului 2@@@' ca mp a ni a de str, n g e r e a se mn " t u rilor pentr u candid a t u r a pre mi e r ul ui %ugur Is"re s c u la aleg e rile prezide n i al e; ea a debut a t prin &ntoc mir e a unui *grup de spri2in+ forma t din * me dici, vestii, mari profes ori, reprez e n t a n i de sea m ai tiinei, culturii, ai artei +' grup *care repre zint o parte se m nificativ a societii civile, nu m e ric,, dar mai ales calitativ /subl.ns. 3 D.;.0+, dup " cum st"t e a scris &n me s a2 ul premierului din 1B.@?.2@@@' care a fost f"cut public de dl. #icolae %anoles c u &n conferin a de pre s " orga niz a t " &n ace e a i zi' la as a Scriitorilor. G. .cest lucru se &nt, mpl " ade s e a &n s,nul partidelor politice. 7n e3e m pl u ilustr a ti$ est e (artidul #aional 4iberal' &n perioa d a 1EE?!2@@ @. Dei liderul formal era dl. %ircea Ionesc u auintus' &n ace a s t " perioa d " a &nceput s" se impun " ca lider infor mal dl. <aleriu Stoica' prim$icepr e e di nt el e partidului' care a de$e nit pers o a n a prefer a t " a ma2orit" ii me m b rilor conduc e rii (#4' e3er cit,nd o mare influen" asupr a ace s t or a i eclips , n d u- l ade s e a pe liderul formal &n planul politicii cure nt e . Sesiz, n d ace s t nou raport de put er e ' rezulta t din e$oluiile cumul a t e i congru e n t e ale mai multor structuri de grup /sau *re el e+0' pre e di n t el e (#4 a proc e d a t &nele pt' de$e ni nd principalul *aliat+ al sub alt e r n ul ui s"u &n b"t "lia pentr u mod e r niz a r e a partidului. Dl. %irce a Ionesc u auintus a &nele s c" *me m b rii grupului dore s c s" se asociez e cu o anu mit " pers o a n " &n $ede r e a unei anu mi t e acti$it" i+ i c" pe rsoana respecti$" se nu me a <aleriu Stoica. .cest a de$e nis e liderul infor mal al *coaliiei domin a n t e + i' implicit' al partidului.

PSIHOLOGIA COMUNICRII TRIMITERI :I:LIOGRAFICE

TRIMITERI !I!LIOGRA"ICE 1. 2. K. >. G. B. A. ?. E. 1@. 6. Dlinberg' :ocial Ps,cholog,' :. :olt' #eV WorS' 1EG> %. Sherif i . H. Sherif' :arper' 1EGB n outline of social ps,cholog,' #eV WorS' hicago (ress'

G.H. ;ruges' Personalit, and the social group' 7ni$ersitM of 1E2E 5. %. #eVcomb' :ocial Ps,cholog,' #eV ForS' 1EG@

D. Drech i R. S. rutchfield' "heor, and Problems of :ocial Ps,cholog,' #eV WorS' %c. GroV-:ill' 1E>? %. :. Drout' 9ntroduction to :ocial Ps,cholog,' #eV WorS' :arper' 1E>2 . :. ooleM' :ocial #rganization' #eV WorS' 1E@E (antelimon Golu' Psihologie social ' (eda g o gic "' ;ucur e ti' 1EA> .chim %ihu' :ociologia am erican 9ditur a (olitic"' 1EA@ L. D. :emphil' olumbus'1EG@ %eader Cehavior 9ditur a Diddactic " i

a grupurilor mici' ;ucure ti' 6hio' State 7ni$ers'

5escription'

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MARI ;I AL FENOMENELOR DE MAS

.(I56474 <I STUDIUL GRUPURILOR MARI I AL "ENOMENELOR DE MAS

6. P+rticu,+rit5/i, e 3 ru$uri,0r +ri %. "en 0 e n e , e d e + . 5 7i $+rti c u , + ri t 5 / i , e ,0r $.i2 0 . 0 c i + , e

(entru psihologia social"' pers o a n a repr ezint " o forma iu n e ele m e n t a r " ' un punct de plecar e . Grupul mic est e o *celul"+ fund a m e n t a l " deo a r e c e tocm ai la ni$elul ace s t ui a se petr e c acele feno m e n e specifice de interco m u nic a r e ' inter a c iu n e i interinflue n " care e$ide n i az " noi &nsuiri i particularit " i psihice ale pers o a n e i. .tunci c,nd cerce t a r e a psihos ocial" est e orient a t " asu pr a *celulei+ ca atar e ' desf" u r , n d u - se p,n " la uni tatea ei de baz" ! relaia interp e r s o n a l " !' ne afl" m &n dom e ni ul psihologiei sociale a grupului mic. ,nd ea se centr e a z " pe grup a2 e de *celule+' desf" u r , n d u - se p,n " la marile colecti$it" i' de tipul popo a r elor' ne afl" m &n dom e ni ul psihologiei sociale a grupurilor mari. Gru$u, +re e.te un 3"u) 'ecu &!"J de m!"i &ime 'iu iJ 4n int eri 0r u , c5rui + . e + $ ,i*ic 5 e, e e n t e , e d e -i! $ + 4o" m ! l + J in. ti t u / i 0 n + , i - + t 5 J di in u B n d u ) . e $0 n d e r e + c0 $ 0 r t + e n t e , 0 r $.i 2 0 , 0 3 i c e n e iA,0 c i t e J d+t 0 ri t 5 .,5 1 irii c0 n t + c t e ,0r directeJ inter$er.0n+,e. 7nii autori /vezi' de pild"' 6' pp.?K K- ?AB0 deri$" din criteriul m"ri mii i alte criterii1 frecvena reuniunil or' focalizar ea ate n iei ' identificarea /&nclinaia indi$idului de a se consid er a me m b r u al grupului0. 6. P+rti c u , + ri t 5 / i, e 3ru $ u ri, 0r +ri

,nd se $orbe t e de grupuri mari' &n literat u r a psihologic " i sociologic" se folose s c ter m e nii de *gr" m a d " + ' *gloat " +' *aglo m e r a i e +' *mulim e +' insist , n d u- se asupr a conot a i ei spont a n e a aces t or a . 8n ace s t sens est e par a dig m a tic " $iziu nea lui Gusta$e 4e ;on /%01 &n spat el e instituiilor' art elor sau credin elor unui popor se afl" anu mit e caract e r e mor al e i intelec t u al e ' de care depind e e$oluia sa i care forme a z " *sufletul ras ei+ /impus tuturor indi$izilor prin ere dit a t e 0. Dar apropierea unor indi$izi &n $ed e r e a unei aciuni d" na t e r e unor caract e ris tici psihologic e noi' care se supr a p u n celor de ras "' *carac t e r ului naion al+. Dup" 4e ;on' mulimile se carac t e riz e a z " prin urm " t o a r e l e difere n e specifice /&n raport cu indi$idu l izolat01 - inferioritate m e n t al /incon ti e n t ul domin " con tie n t ul0; - omogenitate; - orientare ntr-un singur sens /prin sugestie i cont a giune0;

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MARI ;I AL FENOMENELOR DE MAS

- ten din a acional /prop e n siu n e a de a transfor m a imedia t ideile &n aciun e0; - comportament violent /cond uit " anar hic " i distructi$ "0. %ulimile nu sunt' &ns"' grup uri sociale &n sens ul propriu al cu$, n t ului. 9le sunt stri psihos ociale inter m e d i ar e ' pas a g e r e ' care &ndeplin e s c un rol funcion al te m p o r a r . Din aces t punct de $ed er e ' popor ul nu poat e fi confun d a t cu mulimile /aglo m e r a i a ' gloat a ' mari ans a m b l u ri uma n e 0; el est e un grup social :6. Dup" mod ul de form ar e se disting mai mult e feluri de mulimi / apud >' p.2>201 a - mulimi organizate anticipat /de pild"' cele form a t e la ma nifes t " ri publice0; b - mulimi conv e n io n al e /publicul unui spec t a c ol' mulim e a de pe o pla2"0. c - mulimi spontane /de e3e m pl u' adun " rile de *gur "- casc "+0. %ulimile de tipul :+9 au 7i ,id er 7i n0r e ' cel de tipul :19 nu +u ,ider' iar cele de tipul :c9 nu +u nici ,ider nici re3u,i. Spre deosebire de mulimi' grupul social repr ezint " o forma iu n e psihos ocial" bine definit"' cu o ierarhie unitar " i dura bil" de stat u s- uri i de roluri' struct ur a t " &n 2urul anu mit or seturi de nor m e i $alori / ?' p.AG0. %. "en0 ene,e de +. 5 7i $+rtic u , + ri t 5 / i, e ,0r $.i 2 0 . 0 c i + , e

4a ni$elul grupurilor mari' relaia interu m a n " cea mai proe mi n e n t " est e com u nicar e a indirect ' ca mod alita t e de leg"t ur " i inter a c tiu n e de la dista n " . 9a se trad uc e &n di$ers e feno m e n e i proc e s e de mas " 1 inform a i a colecti$" /public"0'pro p a g a n d a ' cultur a' mod a ' mod el el e educ a io n al e ' z$onurile' con tiin a de grup. A. O$ini + $u 1,ic 5 . Influen a ei asupr a $ieii sociale a fost sesiza t " cu mult &naint e de a fi cerc e t a t " /&nc" din antichit a t e 0 ' iar iluminitii au fetiizat- o. 9a apar in e amb elor ni$eluri ale contiin ei sociale / psihologic i ideologic0' form, n d u- se la amb el e ni$eluri' iar unele ele m e n t e ale ei repr ezint " combin a ii &ntre cele dou " ni$eluri. 6pinia public" est e un feno m e n ambi$ alent1 psihologic i social. 9a suport " influen a a dou" cate g o rii de factori1 instituion alizai /de e3e m pl u' mass media0 i alii' mai puin struct u r a i /de pild"' comu nic ar e a interp e r s o n a l " 0. 6pinia public" est e un feno m e n contr a dict oriu' comple 3' care nu se identific" cu nici unul dintre feno m e n e l e con tiin ei sociale /ideologia' tiina' con tiin a comu n " 0; est e un feno m e n sincretic /est e de toat e la un loc' dar nici una sep a r a t 0. 9a est e o star e a contiin ei de ma s " ' &n care se forme a z " toat e *secto a r el e + contiin ei so ciale. 9ste o e3pr e si e mai $ie' dar i mai solubil"' mai elas tic"' a con tiin ei sociale. Datorit " faptului c" &ntre con tiin a social" i e3ist e n a social" e3ist " &ntotd e a u n a un grad de cores p o n d e n " subu nit a r' &n faa cerce t " t o rilor stau dou " proble m e 1

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MARI ;I AL FENOMENELOR DE MAS

a - Qn ce ms ur reflect opinia public starea de lucruri P b - 7are este natura opiniei publice despre un fapt8 /care sunt proces el e ce o gen er e a z 8 0. 6pinia public" nu est e doar o *0r 5 d e re*, e c t + r e a realit" ii' ci i 0 *0r 5 d e r+$ 0 rt+re la acestea. De ace e a ' cerce t a r e a aces t ei a ne furnize a z " 1 inform a ii des pr e stri de lucruri pe care nu le putem surprinde direct; inform a ii des pr e structura mental i afectiv a popula iei in$es tig a t e /de ace e a ' opinia public" est e i un indicator al psihologie de grup0. 6pinia public" nu se form e a z " insta n t a n e u ' ci proc e s u al. Woung / @' pp.K2>KKG0 distinge patru stadii1 I - +$ +ri /i + un ei $r01 , e e care inter e s e a z " o part e consid er a bil" a comu nit " ii; II - di. c u t + r e + $re,i i n + r 5 J eH $ , 0 r + t 0 r i e ' cu e3punerea diferitelor fae t e ale proble m ei; III - +$r0 $ i e r e + d e .$ e c i * i c u , . 0, u / i e i $r01 , e e i ' cu acce p t a r e a de c"tr e grup a laturilor ace s t ei a i cu apariia unor noi ma nifes t " ri ale conduit ei de mas " ; I< - c0n . e n . u , d e . * 5 7 u r + t ' din care deri$" opinia ma2orit " ii :%. (articipare a me m b rilor colecti$it " ii la elabor a r e a opiniei publice $ariaz " &n funcie de cadrul sociologic &n care se produc e ace a s t a . S-au const a t a t ' astfel' deos e biri &ntre comu nit " ile de tip tradiion al /nu m " r mai mic de me m b ri' o difere n i er e mai redu s " a r olurilor i pond e r e a mar e a tradiiei0 i comu nit " ile de tip indus trial /den sit a t e uma n " mar e ' specializar e put er nic " a rolurilor' mar e mobilitat e a relaiilor dintre me m b ri i o funcion alit a t e ridicat " a ace s t o r a 0 :>. Dup" cum rem a r c " Lean Stoe tz el / >' cap.U<III0' &n comu nit a t e a mod e r n " indi$idul se afl" &n situa i a c" treb ui e s" opinez e . 8n cee a ce pri$e t e ni$elul teor e tic /siste m a t iz a t 0 al form" rii opiniei publice' un rol es e n i al re$in e inform a iilor colecti$ e de ordin politic' 2u ridic' etic' filosofic' propagate prin mass-media. Desigur' mass-media &nde pline s c i alte funcii1 recreerea; psihoterapia; ntrirea aparte n e e i socia le /D' pp.KA->20; dar c,nd est e $orba des pr e forma r e a opiniei publice' es e n i al " est e funcia infor m a ti v /difuzar e a tirilor 0. (ublicar e a di$ers elor tiri est e un proce s selecti$' de aleg e r e ' ierarhizar e ' interpr e t a r e i atribuire de se m nificaii apre ci a ti$ e. .cest proce s se produc e &ntr- un cont e 3 t ideologic' fiind ghida t' volens-nolens' de interese /&n cel mai inocent caz' de *inter e s el e de cuno a t e r e + ' &n sens ul lui :aber m a s 0 . Inform a i a colecti$ " nu est e nicioda t " rece p t a t " de un indi$id izolat; de ace e a ' nu pro$o a c " efect e ne mi2locite. Inform a i a est e rece p t a t " de indi$id &n cadrul grupului de apar t e n e n " ' und e intr" &n 2oc par a dig m a cultur al " a grupului' relaiile interp e r s o n a l e ' feno m e n e l e de autorit a t e i influen " ' de imitaie i sug e s ti e. 8n aces t cont e 3 t' deos e bit de import a n t est e rolul liderului de opiniei' c"ruia &i apar in e iniiati$a &n formular e a iJs au transmiterea anu mit or enun u ri. Din confrun t a r e a dintr e inform a i a oficial" /form al "0 i ele m e n t e l e inform al e ale psihologiei de grup rezult" efect el e comu nic " rii &n ma s " ' ma nife s t a t e dup " mod elul * a tHo-step-floH of communication + /E0. 8n *primul pas+ are loc

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MARI ;I AL FENOMENELOR DE MAS

propagar e a me s a2 ului &n sens direct' $ertical' de la surs " la liderii de opinie. .cetia sunt *indi$izi- rele e+' care au dob , n dit comp e t e n " iJsa u autorit a t e &n diferite dom e nii i care au aptitu dini de a se face ascult a i i urm a i. 8n al *doilea pas+ are loc prop a g a r e a indirect " ' orizont al " a me s a2 ului' /retr a n s mi t e r e a lui pe can al el e comu nic "rii interp e r s o n a l e ' de la liderul de opinie la ceilali me m b ri ai grupului. %odelul *tHo-step+ e3plic" faptul c" rezult a t ul final poat e fi ori acce p t a r e a mes a2 ului ori o anu mit " rezist e n " fa" de el. 7na dintre legile opiniei publice est e c" ea se forme a z " num ai 4n ,e 3 5 t u r 5 cu $r01 , e e 4nc 5 n er e - 0 , v + t e . 7n mec a nis m psihos oci al al cons tituirii opiniei publice est e discuia' con$orbir e a . .t,t participar e a indi$izilor la elabor a r e a opiniei publice c,t i prob a bilitat e a modific"rii opiniei fiec"ruia dintre ei depind e de poziia &n cont e 3 t ul relaiilor interp e r s o n al e i de grup:?' dar i de ocaziile indi$idului de a con$ er s a cu indi$izi care au o opinie contr ar " . Dac" not " m c u m i cu nu m " r ul indi$izilor care forme a z " ma2orita t e a i' resp e c ti$' minorita t e a ' prob a bilita t e a ca un indi$id al ma2orit " ii s" &nt,ln e a s c " un indi$id cu opinie opus " din minorit a t e $a fi :0m? 1/ iar cea ca un indi$id al minorit " ii s" &nt,ln e a s c " un indi$id al ma2orit " ii $a fi m : 0m? 15 Dac" se consid e r " > un coeficient de proporion alit a t e ' atunci prob a bilita t e a ca unul sau altul s" &i modifice opinia $a fi dup " cum urm e a z " / cf. >' idem01 - pentru cel din ma2oritate $a fi :Mn9 C : Nn9;

- pentru cel din minoritate $a fi n :M 9 C : Nn9. !. &v0nu,. a feno m e n psihos ocial' z$onul est e o inform a i e neoficial" i ne$ erificat " ' a c"rei natur " oca n t " det er mi n " rsp(n dir ea i amplificarea ei' a$,nd un impact important asupra publicului. F$onul nu a p"r " sit scen a $ieii comu nit a r e ' sociale i politice odat " cu &ntron a r e a mass-media pe ace s t e spaii. (recurs or al mass- media' z$onul este &n continu a r e o prez e n " ' o reflect a r e a imper a ti$ului psiho -social de 4 $r5 7 t i e r e i 4 $ 5r t 5 7 i r e a inform a i ei. (e de o part e' aces t imper a ti$ psiho -social d" un sens ma nife s t " rii aparte n e n e i i identitii ; pe de alt" part e' el minim alize a z " tensiuni i incertitudini /G0. i5 @-o ul c! 4e ome &e !ctu!lit!te F$onul est e o prez e n " a culturii popular e' a c"rei princip al " tr"s " t u r " est e 0r+,it+te+ sa. . $orbi est e part e a $ieii de zi cu zi. .a cum obs er$ " Lohn )isSe / 6I0' a po$esti este un mi2loc important de a -i face pe ceilali prez e n i i ate n i la e3ist e n a noas t r " ca indi$izi. . po$e s ti est e un mod es e n i al de reasigurare' mai ales a unor relaii interp e r s o n a l e i a stat u t ului &n cadrul grup ului de apar t e n e n " . . $orbi &nse a m n " a reduc e &nsingur a r e a ' incertitu din e a i a produc e &nele s u ri &n confor mit a t e cu un micro- cod' paralel sau dincolo de ordinea social"' care scap " disciplinei impus e de ace a s t a .

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MARI ;I AL FENOMENELOR DE MAS

F$onurile deschid calea pentru sub$ersiuni' in$ersiuni de date sau de $alori' parodii' inocul"ri de idei' profit,ndu-se de tensiunea unui anumit moment. .stfel' z$onurile pot iradia din.$re microsocial sau pot fi in2ectate 4n microsocial. %ulte dintre z$onurile in2ect a t e &n micros ocial au $ia " scurt " . .a sunt cele des pr e otr"$ir e a ap ei. .u o mar e &nc"rc " t u r " emo ion al " ' se prop a g " rapid i sunt des tin a t e s" pro$o a c e panic " &n situ a ii tension a t e ' cum sunt cele de r"zboi' de re$oluie etc. 9le pot fi o arm " put er nic " &n m, n a forelor ostile; de ace e a ' chiar dac " sunt dez minit e relat i$ rapid &n mass- media' reap a r &n di$ers e locuri la mar e dista n " &n timp i &n spaiu' oferind subiect e de discuie :@. Situ + /ii, e c0 $ ,i c + t e J 3r+ v e J .u n t $r0$ i c e +$ +ri/i e i -v0 n u ri, 0r ' care $in cu e3plicaii simple' indic" $ino$ a i /reali sau nu0' reduc , n d astfel tensiu nile. ii5 P"oce'ul &e &i'to"'iu e c!"!cte"i'tic .-o ului .cest proces a fost studiat de psihologia social"' delimit , n d u -se trei ten din e interd e p e n d e n t e 1 +9 co ce t"!"e!' 19 !cce tu!"e! i c9 !'imil!"e!. +9 Co ce t"!"e! este acel proces /realizat de me m o ri a social"0 de reducere + teHtu,ui unui -v0n ,+ det+,ii *0+rte $reci.e' care nu mai &ng"d ui e distorsiuni ulterioar e ' care &l fac uor de repro d u s fidel i' e$e n t u al' nu solicit" dec , t me m o r a r e a mec a nic " pentr u a fi reinut. .stfel' fie i nu m ai dorin a de con$ er s a i e poat e det e r mi n a o pers o a n " s" rep e t e un z$on' pe care proc e s ul de trans mi t e r e l-a f"cut concis' clar' deci *la &nde m , n " + . Reducia de det alii nu se face la &nt, m pl a r e . .m"n u n t el e care sunt de2a pline de &neles sau sunt umplut e de &nele s de c"tr e cel care $orb e t e ' cele care &i do$e d e s c utilitat e a &n struct u r a r e a po$e stirii' cele care pot st,r ni din part e a rece p t o r ului o reacie dorit" de $orbitor $or fi p"s tr a t e at, t timp c,t sunt rele$ a n t e ' uneori chiar p,n " la sf,rit. 19 Acce tu!"e! se ma nifes t " prin $ erc e $ e r e + J re/i n e r e + 7i re$r 0 d u c e r e + . e, e c t i v 5 + un ui nu 5 r ,i it+t de det+,ii' compon e n t e ale unui cont e 3 t mai larg. Reducia pres u p u n e ' ine$ita bil' acce n t u a r e a . <or fi reinu t e e3pr e sii i cu$int e frap a n t e ' se $or e3a g e r a det aliile nu m e ric e' iar e$e ni m e n t e l e $or tind e s" fie plas a t e la timpul prez e n t. Detaliile care apar &nc" de la &ncep u t ul po$e s tirii au ans e mai mari s" fie reinu t e dec , t cele care ap ar pe parcur s. %ai ales acele det alii care repr ezint " simboluri familiar e ! ace s t e a fiind o *mon e d " + curen t " &n comu nic ar e a la ni$el micros oci al ! $or fi recunoscute i me n in u t e . (ent ru ca un z$on inoculat s" circule &ntr- un grup' el treb ui e s" st,rn e a s c " inter e s ul' dar s" poart e i anu mit e &nse m n e familiar e grup ului resp e c ti$. .ltfel' aces t a $a fi antr e n a t pe coordo n a t e l e de e$aziun e i rezist e n " proprii oric"rui grup' z$onul fiind fie ignor a t' fie restr uc t u r a t pe cu totul alte baze' &ncet , n d s" mai ser$ e a s c " scopul pentr u care a fost lans a t. ontr ar p"r erii larg r"sp , n dit e c" z$onul ar porni de la un nucleu i apoi ar cre t e precu m un bulg"r e de z"p a d " ' -v0nu, devine din ce 4n ce +i c0nci. $e $+rcur.u, tr+n. iterii. ee a ce se amplific" nu est e subs t a n a z$onului' ci fora de

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MARI ;I AL FENOMENELOR DE MAS

impact a acestuia. 5ocmai prin simplitate z$onul acoper" i face s" rezon e z e multiple tras e e de trans mi t e r e ' de$ e nin d astfel o prez e n " marc a n t " . c9 A'imil!"e! z$onului est e preg " tit " de reducie i accentuare' deci de select a r e ' dar i de atr ac i a pe care o e3ercit " asu pr a rece p t o r ului' adr e s , n d u -se deprind e rilor' inter e s el or i senti m e n t e l o r aces t ui a. 7neori' asimilarea are loc datorit" simplitii ' coerenei ' logicii cu care est e e3pri m a t " te m a princip al " ! desigur' atu nci c,nd ace a s t a prezint " inter e s . Detaliile mai ciuda t e sunt a2ust a t e p,n " c,nd s e a2unge la *ceea- ce- ar- treb ui- sfie +. Senza ion alul est e sacrificat &n fa$oar e a simplit"ii. oere n a pres u p u n e o bun " &niruire. Detaliile inco mpl e t e $or fi comple t a t e &n raport cu te m a princip al " sau $or fi elimin a t e dac " nu -i g"s e s c locul &n configur a i a me n t al " cores p u n z " t o a r e te m ei. .similar e a est e &n raport de strict " propor ion ali tate cu efortul mic de me m o r a r e . .stfel' unele det alii fuzione a z " . (recizia est e sacrificat " &n fa$oar e a simplit"ii. .similarea presupune nu doar e,i in+re de detalii' ci i +Au.t+re de det alii' dup " mod ul de g,ndir e al celui ce tran s mi t e . .gentul de trans mi t e r e pote n i al $a perc e p e i $a reine det aliile confor m e unor auto m a t i s m e emo ion al e i de g,ndire. .cest tip de asimilar e est e cunos c u t ca *asimilar e prin anticip ar e + / 660. 8n cazul &n care z$onul cuprinde e3presii care sunt stereotipii $erbale pentru indi$id &n grupul s"u' simpla prez e n " a aces t or a poat e decla n a asimilar e a . *rapante' proiective i familiare' ace s t e cu$int e $or cons titui un pa a p o r t de circulaie comu nic a io n al "' datorit " c"ruia z$onul trec e de filtrul impus de limba2ul i me n t alit e a grup ului. De obicei' asimilar e a de z$onuri est e moti$ a t " de interes i de pre1ud e c i . De e3emplu' interesul unei femei pentr u $esti m e n t a i e poat e s" o det er mi n e s" asimilez e o te m " &n care sunt c,t e$ a det alii inter e s a n t e din punct de $ed er e $es ti m e n t a r ' sau chiar s" reduc " te m a la cele c,t e $ a det alii care o inter e s e a z " . De as e m e n e a ' pre1ud e c ile pot duce la defor m " ri sensibile ale te m ei principale :D. 5ransmiterea i me n in e r e a &n circulaie a unui z$on est e &n str, n s " leg" t u r " cu un proc e s de cons olid ar e a z$onului prin simplificar e' concizion ar e ' ada p t a r e la anu mit e caract e ris tici i ster e o tipii' deci cu un proc e s de subiectivizare' ce implic" 0r+,it + t e + 7i d e* 0r + r e + ' caracteristice z$onului. (roces ul de struct u r a r e subiec ti$ " a inform a i ei are loc atu nci c,nd un stimul inform a ti$ est e imprecis' susc e p ti bil de a fi interpr e t a t &n mod uri diferite i' totod a t " ' prezint " pentr u indi$id un inter e s /fie i nu m ai un interes de implicare' de manifestare a sa ca membru al grupului' prin rostirea z$onului0. (rocesul este comple3. omple3it a t e a cores p u n d e efortului de tran sfor m a r e a inform a i ei incert e &n struct ur " simpl" i se m nificati$ "' ada p t a t " inter e s elor i e3p e ri e n ei indi$idului' util" i actu al " pentr u ace s t a . (roba bilitat e a ca z$onul s" se schimb e est e cu at, t mai mar e cu c,t pers o a n e l e implicat e &n trans mi t e r e a lui sunt mai mult e. 9l &ncet e a z " s" se transfor m e atu nci c,nd ating e concizia unui aforis m' pasibil de me m o r a r e mec a nic ". N0u t + t e + in*0r + / i e i $ri it e est e profund &ncadr a t " &n dina mic a $ieii me n t al e a indi$idului' astfel &nc,t aces t a proiect e a z " &n cee a ce tran s mi t e

PSIHOLOGIA COMUNICRII STUDIUL GRUPURILOR MARI ;I AL FENOMENELOR DE MAS

propriile deficien e de me m o r a r e ' ne$oile emo io n al e' ango a s e l e ' dorin el e' senti m e n t e l e de ur". (roba bil c" fiecar e ag e n t de trans mi si e $a proiecta ce$a caracteristic. Rezultatul seriei de repro d u c e ri $a repr ez e n t a cel mai mic nu mitor comu n al nec e sit " ilor cultur ale' amplitudin e a me m o ri ei' senti m e n t e l o r' pre2ud e c " ilor d e grup. F$onul ocup " o poziie de prim -plan &n $iaa de zi cu zi. 9l est e' &nc"' o soluie alter n a ti$ " la mass-media &n mo m e n t e l e de incertitu din e i disconfort psihic. (oat e fi punct de plecar e pentr u b,rf" i di$ertis m e n t ' pentr u bancuri. Din aces t e moti$ e' el est e une ori prelu a t de media' caz &n care asp e c t ul de di$ertis m e n t &l concur e a z " pe cel de informare. (e latura inform a io n al " ' -v0nu, +duceJ $rin ilu .i ! & e ! # ti J i,u-i+ de $utere. 9l *deco n s pir "+ o realita t e pe care microgr u p ul n -ar fi treb uit s" o tie' o realita t e *furat " +' care $a oferi deliciul cons u m " rii aces t ui a &n cadrul microgr u p ului / conf. 6%0. F$onul poate fi o d0v + d 5 + eHi . t e n / e i un ui 0 d d e 3B n d ir e di* erit ' deci poat e fi o reacie la o anu mit " te m " ' aciun e ' inform a i e' o do$a d " a dina micii sociale &n plan comu nic a io n al / vezi 6%0. 8n alte cazuri' el poat e &nse m n a &mbr " i a r e a u nui punct de $edere care doar subliniaz ceea ce este larg acceptat. a afirma i e gen e r al " care nu se poat e $erifica' -v0 n u , nu $0 + t e c0 n . t i t u i 0 1+- 5 $ e n t r u cre d i n / e 7i c0 $ 0 r t + e n t e 8 +i d e 3 r + 1 5 J e, e . t e 0 $r0i e c / i e + +c e . t 0 r + ' unul dintr e mod urile de specular e a inform a i ei &n comu nic a r e pentr u a se &nt, m pi n a i a se &mplini un inter e s . b #piniile, atitudinile, moda, zvonurile sunt feno m e n e psihos ociale $ii' care se situe a z " foart e apro a p e de cond uit a real" a oa m e nilor i care e3ercit " o put er nic " funcie reglatoare asupra comportamentului. 9le se disting printr- o mar e *desc hid e r e + fa" de influen el e sociocultur al e e3t er n e . )iind plastic e' prin modificar e a lor se poat e inter$ e ni la ni$elul indi$izilor i al colecti$it " ilor ca subieci ai comp o r t a m e n t u l ui de ma s " . Iat" de ce' de- a lungul timp ului' ace s t e feno m e n e au focalizat inter e s ul forelor politice' al ap ar a t e lor de prop a g a n d " ale aces t or a ' dar i al labor a t o a r elor stra t e gic o- militar e sau al marilor corpor a ii. 8n prez e n t' acti$ita t e a de Rela ii (ublice nu poate face abs tr a c i e de mec a nis m e l e ce gu$er n e a z " aces t e feno m e n e de ma s " . De ace e a ' cerce t a r e a lor de$in e es e n i al " &n condiiile de m o cr a tiz " rii Rom, ni ei' at, t pentr u c" prin inter m e d i ul lor se poat e acion a &n direcia mod e r niz "rii cond uit elor sociale i politice' c,t i pentr u c" proc e s el e de influen a r e pot fi mai uor controla t e i p"s tr a t e &n limitele impus e de filosofia de m o cr a i ei.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

NOTE 1. Din ace a s t " pers p e c ti$ "' popor ul est e un grup social mar e ' care se disting e prin dime n si u ni psihologic e specifice1 limb"' obiceiuri' tradiii /sta bile i gen e r aliza t e 0 . .cest lucru a fost sesiza t pentr u prima dat " &n a doua 2um" t a t e a secolului trec ut' de c"tr e doi ger m a ni' filologul %. 4azarus i filosoful :. Steinth al /*Idei introduc ti$e & n psihologia popoarelor+' publica t &n num " r ul I din 1?B@ al * $evist ei de Psihologia popoar elor i *ilologie +0. 9i au lans a t idee a integr " rii psihologiei indi$idului &n psihologia colecti$" a popoa r el or' idee prelua t " de psihologul H. Hundt / Psihologia popoarelor' 1E@@!1E1E0. Hundt s- a oprit la trei ele m e n t e constituti$e1 miturile' obiceiurile i limba. .ceas t " direcie de cerc e t a r e s- a f"cut put er nic resi mit " &n cultur a rom, n " interb elic" / . R"dule s c u- %otru' %. <ulc"ne s c u ' . #oica0' cu ecouri p,n " ast "zi. Dup" cel ce- al doilea r"zboi mon di al' preoc u p " rile pentr u specificul naion al al rom, nilor au fost reluat e abia &n anii 1EA2!1E A K ' c,nd s- a realizat prima cerc e t a r e concr e t " ' &n cadr ul unui progr a m de schi mb u ri cultur al e Rom, ni a!S.7... 9a a fost realizat " &n zo na ,mpulung %uscel' de un grup de stud e n i ai )acult" ii de )ilosofie a 7ni$ersit " ii ;ucur e ti /I. ;"noiu' D. ;orun' S. opos e s c u ' I. Goian' <. %ure a n' Gh. Rocule' G. St"n e s c u .a.0' fiind condu s " de unul dintre fotii ele$i ai lui Dimitrie Gusti' profes or ul <a sile <. ara m e l e a ' i primind un spri2in conside r a bil din part e a conduc e rii )acult "ii /profe s orii 5udor ;ugnariu ! prod e c a n i .le3andr u <alentin ! dec a n0. erce t a r e a de la &ncepu t ul anilor TA@ a fost continu a t " &n speci al de antropologul Gheorg hi " Gean " ' &n cadrul seciei de .ntropologi e a Institut ului *<ictor ;abe +' a2ung , n d u- se la un *munt e + de dat e &n $ede r e a reda c t " rii *.tlasului a3iologic al poporului rom, n + . .cest e dat e au r" ma s nepr elucr a t e ' dintr- o cauz " care &n Rom, ni a repr ezint " numitorul comun al regi mului comu nis t i societ " ii post- comu ni s t e 1 lipsa de fonduri pentr u cerc e t a r e a funda m e n t a l " . 7n inter e s a n t studiu empiric asupr a identit " ii naion al e a rom, nilor a fost coordon a t ' &n ani T?@' de psiho- sociologul Septi mi u helcea. 9l a identificat +ut0.tere0ti$uri,e etnice ale rom,nilor ! $0-itive1 ospitalitatea /1B'> [0' hrnicia /11'2 [0' omenia /1@ [0 i ne3+tive1 necinstea /B'> [0' hoi a /B'2 [0' lenea /G'2 [0' etc. Nproc e n t el e e3pri m" frec$e n a r"spu n s u rilor la ni$elul ea ntion ului naio nalO. Dup" cum declar " coordon a t or ul ace s t ei cerc e t " ri' nu m" r ul total al autos t e r e o ti p urilor a fost 1?11 ?K poziti$e i E? neg a ti$ e / vezi Septi miu helce a ' *Ster e o tip urile ! mar c a t ori ai identit " ii naion al e+' &n * 5ilema+' nr. KEB' 1G-21 septembrie 2@@@' p.B0. 2. %ulte sond a2 e de opinie se realize a z " f"r" un funda m e n t psihologic solid' deo ar e c e institut el e care funcion e a z " pe baze come r ci al e acc e p t " necritic come n zi din part e a unor clieni ner " b d " t o ri; ace ti a $or s" afle care est e *opinia public"+ referito ar e la unele e$e ni m e n t e care &nc" nu au de$e nit o *proble m " + pentr u o part e se mnifica ti$" a comu nit " ii sau care au de$e nit' dar des pr e care &nc" nu s- a foma t acel *cons e n s desf " u r a t + de care $orbe t e Woung. 6 alt" eroar e care se &nt,lne t e frec$e nt &n practic a sond " rii opiniei publice est e test a r e a ace s t ei a pe grupuri care nu au o leg" t ur " orga nic " cu e$e ni m e n t ul de referin " /pentr u care ace s t a &nc" nu repr ezint " o *proble m " + de mn " de inter e s sau pentr u care nu $a repr ez e n t a nicioda t " o astfel de proble m " 0 . De altfel' cele mai mult e sond a2 e *naion al e + &nregistr e a z " cote foart e ridicat e de non- rspun s uri . 7nii cerc e t " t o ri rom, ni sunt surprini c,nd aud de sond a2 e nord- a me ric a n e realizat e pe e a n tio a n e de c,t e$ a sut e de subiec i' la o popula i e de pest e 2@@.@ @ @. @ @ @ de locuitori /&n Rom, ni a' un e a n tion naion al oscileaz " &n 2urul cifrei de 1.2@@' la o popula ie de zec e ori mai mic"0. 9antioa n el e re duse ale unui institut cum este ?allup se

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

e3plic" prin decu p a r e a *popul a i ei inter e s a t e + ' cee a ce &n ara noas t r " se practic " mai puin /de regul"' &n studiile de pia "0. K. 8n Rom, ni a ' industrializar e a din perioa d a post b elic" a *des c his+ comu nit " ile tradiional e ' impun , n d u - se tot mai mult ele m e n t e l e culturii i psihologiei specifice societ " ii desc his e . .cest proc e s a gen e r a t i continu " s" gen e r e z e confrunt " ri &ntre diferite seg m e n t e ale societ " ii rom, n e ti' &ntre diferite seg m e n t e socio- profesion al e i &ntre gen e r a ii. onfrunt " rile' care pot a2ung e p,n " la stadiul de conflict' nu nu mai c" reflect " ac tualul sta diu de mod e r niz ar e a Rom, ni ei' dar ele afect e a z " put er nic proc e s ul de finalizar e a mod e r niz " rii' concr e tiz , n d u- se &n lipsa de coer e n " a conduit elor sociale /ci$ice0' politice /elector al e0' sau cultur al e /ideologic e0. De ace e a ' cuno a terea profund" a form" rii i e$oluiei opiniei publice la diferite seg m e n t e ale societ " ii a de$e nit o sarcin" de mar e actu alit a t e . Institutele specializate &n sondarea opiniei publice au ap"r ut &n Rom, ni a abia dup " 1E?E' dar ele nu sunt suficient e pentr u efortul de cunoa t e r e tiinific" a feno m e n ul ui opiniei publice ca feno m e n de ma s " . 9le ofer" doar *fotogr afii la minut+ ale ace s t ei a ' iar &n cele mai bun e cazuri ! o simpl " descrier e a e$oluiei sale /atunci c,nd un institut de sond a2 e elabor e a z " studii sintetice pe baza rezult a t el or obinut e &ntr- o perioa d " mai mar e de timp0; ele nu pot oferi' &ns"' e3plicaii gen e r aliza t o a r e sau prognoz e pe ter m e n lung' adic" o cuno a t e r e teoretic . 8n acest proces cogniti$' un rol deosebit de important &i re$ine psihologiei sociale ca disciplin"' &n spe " ! institut elor speci alizat e ' ca instituii cores p u n z " t o a r e ace s t ei forme de cunoa t e r e . >. 8n prele g e r e a inaug ur al " rostit " la ollcge de )ranc e &n ziua de 2 dec e m b ri e 1EA@ / cf. %Mordre du discours ' Gallimard' 1EA10' %ichel )oucault atr" g e a ate ni a c" *&n orice societ a t e ' produc e r e a discurs ului est e deopotri$" controla t " ' selecion a t " ' orga niz a t " i redistribuit " prin inter m e di ul unui anu mit nu m" r de proc e d uri+ /?' p.1G0. )ouca ult le nu me t e *proc e d u ri de e3clud e r e + i analize a z " o pt astfel de proc e d uri; cea mai e$ide n t " i mai familiar" dintr e ele est e interdicia' care se ma nife s t " &n trei direcii1

a0 nu a$e m drept ul s" spun e m totul; b0 nu putem $orbi despre orice &n orice &mpre2urare;
c0 nu oricine poate $orbi despre orice. 7ltima direcie est e foart e import a n t " pentr u studiul psiho- social al comu nic " rii' c"ci ea ne atr a g e ate ni a asupr a leg"t urii dintre statutul unei perso a n e i tipul de discurs la care aceasta are acces /pe care &l poate produce &n mod legitim0. De altfel' tema centr al " a prele g e rii lui )ouca ult est e e3ist e n a constr , n g e rilor care acione a z " asupr a discurs ului1 *nu toat e zonel e discurs ului sunt la fel de desc his e i pen e t r a bile; unele sunt $"dit mai ap"r a t e /...0' &n timp ce altele par a fi deschise tuturor posibilit"ilor i pus e la dispoziia oric"rui subiect $orbitor' f"r" nici o restricie pre al a bil"+ / idem' p.KK0. 7na dintre cele mai puternice restricii es te . e , e c / i + .u 1i e c / i , 0 r v0r 1i t 0 r i . Descriind &n Goro m e ii *clima t ul comu nic a ion al+ din (oiana lui Iocan' und e *elita+ din Silite a- Gume ti se &nt,lne a ca &ntr- o gora anc e s t r al " ' %arin (red a surprind e cu precizie de chirurg me c a ni s m ul de selec ie a $orbitorilor' criteriul principal fiind stat ut ul social al ace s t or a ! &n principal' stat u t ul lor econo mi c /de pild"' Rugurlan nu a$e a *drept ul la cu$, n t+ fiindc " nu a$e a *lot+0. G. 8n perioa d e de r"zboi' z$onurile pot c"p " t a o import a n " naion al ". De e3e m pl u' &n timpul celui de -al doilea r"zboi mondi al' z$onurile lega t e de (earl :arbor au luat o amplo a r e deos e bi t " deo ar e c e &ndepline a u ce, e d0 u 5 c0 n d i / ii de $r0 $ + 3 + r e &n leg" t ur " cu subiect ul z$onului1 i $ 0r t + n / 5 i + 1i3uit+te /vezi, G0. Import a n a decur g e a din faptul c" ur ma r e a ata c urilor &ngrozitoar e des pr e care se $orbe a ar fi fo st mobilizarea' ceea ce ar fi afect a t ' direct sau indirect' pe aproa p e toat " lume a . .mbiguit a t e a ! din faptul c" nime ni nu p"r e a s" tie e3ac t nici a mplo a r e a atac ului' nici cauz el e i nici cons e cin el e posibile ale ace s t ui a.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

Dup" cum relat e a z " .llport i (ost m a n , /G' <III' pp. B1 -?10' z$onurile a$e a u o a mplo a r e at,t de mar e ' &nc,t pre e di n t el e Roose $ elt $a ine un discurs radiodifuza t /celebr ul discur s din 2K februa ri e 1E>20' &n care $a dez mi ni oficial ace s t cure nt de opinie. u trei zile &naint e' un son da2 de opinie efectuat asupr a unui e a n tion de stud e n i ar"t a s e c" din r"spu n s u rile pe care ace ti a le d"du s e r " la &ntre b a r e a * 7um consid erai pierderile de la Pearl ;arbor fa de cifrele oficiale8 +' B?[ au fost1 *mult mai mari+ sau *mai mari+ dec,t &n rapoartele oficiale. 4a dou" zile dup" discurs' >>[ dintre stud e n ii che s tion a i asupr a aceluia i asp e c t erau &nc" mult pre a mar c a i de e$e ni m e n t e i z$onuri pentr u a g"si discurs ul prezide n i al linititor. F$onurile care e3a g e r a u pierd e rile na$al e se *l"f"iau+ al"t uri de altele' ostile ar ma t ei' aliailor' marinei' ad mi nis tr a i ei ! toat e ' ur m" ri ale incertitudinii i fricii. Se $orbe a c" ar ma t a ar l"sa f"r" carne cartier e &ntregi' c" negrii constit ui e focarul unor re$olte imine nt e ' c" ruii &i ung ar mel e cu unt a me ric a n' c" e$r eii s-ar &nrola masi$. .naliza f"cut " de .llport i (ost m a n asupr a unui e a n tion de 1.@@@ de z$onuri cules e &n 1E>2' din toat e regiunile S.7... / vezi ibidem0' arat " c" BB[ dintr e ace s t e a erau ostile unui grup' 2G[ $orbe a u de cumplite accide n t e ' desigur imagin a r e ' iar 2[ reflect a u dorin e /A[ n -au putut fi clasificat e 0. B. Iat" un e3e m pl u constr uit de .llport i (ost m a n . 6 te m" cum ar fi1 * un alb cu briciul n m(na discut cu un negru + $a de$e ni' prin lanul de trans mi t e ri' defor m a t " de clie el e $erb al e i de anticip"rile con$e n ion al e ' a2ung , n d u- se la1 * un negru cu un brici n m( n atac un alb +. erce t " rile de psihologie social" au ar"t a t c"' de cele mai mult e ori' c0 n* 0 r + r e + ,+ 0$i ni + 3ru $ u , u i *+/ 5 de un +,t 3ru $ $er c e $ u t c+ ;. tr 5i n < $r e c e d e c+ i $ 0r t + n / 5 . e n t i e n t e , e 0. t i, e .

PSIHOLOGIA COMUNICRII TRIMITERI :I:LIOGRAFICE

TRIMITERI !I!LIOGRA"ICE 1. G. 4indzeM' ;andboo) of :ocial Ps,cholog,' 1EG> 2. Gusta$e 4e ;on' Psihologia muli milor ' 9ditura .nima' ;ucure ti' 1EE@ K. Lean Stoetzel' %a Ps,chologie sociale' )lamarion' (aris' 1EBK >. (antelimo n Golu' *De la psihologia indi$idu al " la psihologia de grup i colecti$ "+' &n *.nalele 7ni$ersit " ii ;ucure ti+' seria Psihologie' ;ucure ti' 1EBE G. D. Woung' :ocial Ps,cholog,' #eV WorS' .ppelton- enturM- rofts' 1EGB B. L. Stoetzel' *)onctions de la presse d cotX de lTinformation+' &n *>tudes de Presse+' nr.1J1EB1 A. 9. Datz' (. ). 4azarfeld' Personal 9nfluence+ "he Part Pla,ed b, People in the floH of Gass 7ommunication' Glencoe' 5he )ree (ress' 1EGG ?. %ichel )oucault' #rdinea discursului. !n discurs despre discurs /trad u c e r e de 5udor0' 97R6S6#G e ;66D' ;ucure ti' 1EE? iprian

E. Gordon H. .llport' 4eo L. (ostman' Cazele psihologice ale zvonurilor' #eV WorS' .cademM of Sciences' Series II' 1E>G 1@. Lohn )isSe' $eading the popular' ;oston' 7#HI#' :W%.#' 1E?E 11. Lean #ofl Dapferer' Avonurile' 9ditura :umanitas' 1EEK 12. <incent 4emieu3' *4es masses+' &7haiers 9nternationaux de :ociologie'' 4UU<III' 1E?G 1K. (. Hatier' D. Stebler' *4a socialitX+' *7haiers 9nternationaux de sociologie+' 4UU<III' 1E?G

PSIHOLOGIA COMUNICRII SOCIALI@AREA AN ROMBNIA POST% COMUNIST

.(I56474 <II SOCIALI&AREA 'N ROM(NIA POST) COMUNIST

6. C0n c e $ t u , d e ;. 0 c i + ,i - + r e < 8 e c + n i . e 7i *0r e +, e .0 ci + ,i - 5 rii %. S0ci +,i - + r e + $0,iti c 5 4n R0 B n i + $0 . t ) c0 u n i . t 5

6. C0n c e $ t u , d e ;. 0 c i + ,i - + r e < 8

ec+ni.

e 7i *0r

e +, e .0 ci + ,i - 5 r ii

A. C0nce$tu, de ;.0ci+,i-+re< are dou " sens uri &n literat u r a sociologic" i sociopsihologic"1 un sens tar e i un sens slab. 8n sens tare' prin *socializar e+ se &nele g e tr+n.*0r +re+ unui indivi d din tr) 0 *iin/ 5 +. 0 c i + , 5 4ntr) 0 *iin/ 5 . 0 ci +, 5 J $rin incu, c + r e + un 0r 0 d u ri d e 3B n d ir e J d e .i /ir e 7i d e c0 $ 0 r t + e n t /cf. 5ictionaire de la :ociologie' 4arous s e ' 1EEK0. .ceas t " definiie se aplic" &n cazul copiilor' iar la aduli &n cazuri limit" /ast "zi' apro a p e de ne, n t ,l nit0. 8n sens slab' *socializarea+ se poate defini ca re-socializare' deci c+ $r0 c e . d e incu, c + r e + un 0r 0 d u ri d e 3B n d ir e J .i /ir e 7i c0 $ 0 r t + e n t &i4e"ite d e ce, e int e ri 0ri- + t e $Bn 5 +cu d e un indivi d . 9ste cazul indi$izilor care trec dintr- o cultur " &n alta prin schimb a r e a grup ului de apar t e n e n " sau al transfor m " rilor sociale bru t e ' care antr e n e a z " schimb a r e a norm elor i $alorilor pe care indi$idul treb ui e s" le interiorizez e pentr u a fi cap a bil de un comportament performant. 8n primul caz' socializarea poate defini un fenomen de grup; &n al doilea caz' ea este un feno m e n de ma s " . )aptul c" proce s ul socializ"rii $izeaz " at,t perticularit " ile psihice ale indi$idului c,t i mec a nis m e l e psiho- sociale ale grupului sau feno m e n e l e de mas " e3plic" de ce cocep t ul de *socializar e+ apar in e at, t psihologiei pers o a n e i i psihologiei sociale' c,t i sociologiei. 9l est e un conc e p t trans dis ciplinar. Socializar e a are &n acela i timp rolul de a integr a indi$idul &ntr- un siste m de nor m e i $alori' de reguli sociale /care prin definiie sunt e3t er ioare indi$idului0 :6 i rolul de a &nt"ri solidarit a t e a &ntre me m b rii grup ului. Studiile clasice asupr a socializ"rii /care &ncep odat " cu DurSh ei m ! 1E22' 1E2G0' au pus &n e$ide n " proce s el e prin care un indi$id interiorize a z " coninu t u ri i struct u ri i au an alizat efect el e aces t ei interioriz"ri asu pr a comp o r t a m e n t u l ui. 7nul dintr e principalele obiecti$e ale aces t or studii a fost acela de a oferi o soluie la proble m a per m a n e n e i' de- a lungul gen e r a iilor' a culturilor i subculturilor specifice anu mit or grupuri' precu m i la problema comp o r t a m e n t u l ui indi$izilor supu i aclora i tipuri de obinuin " care pot fi de nat ur " ling$istic"' cogniti$"' politic" sau moral ".

PSIHOLOGIA COMUNICRII SOCIALI@AREA AN ROMBNIA POST% COMUNIST

Dar aceste studii au e$iden i a t c" e3ist " o put er nic " dime n si u n e a continuit " ii ! de pild"' o mar e similitudin e de comp or t a m e n t e politice &ntre copii i p"rinii lor /Demb ell' 1EB@0' dar au ar"t a t mai puin cum are loc schimb a r e a comp o r t a m e n t e l o r. De as e m e n e a ' studiile cele mai cunos c u t e au &ncerc a t s" $ad " felul &n care siste m ul de $alori propriu clas ei sociale det er mi n " des tinul indi$idului care interiorize az " ace s t siste m de $alori /de pild"' sens ul solidarit" ii colecti$ e est e mai put er nic cara cteristic clasei muncitoare' &n timp ce reuit a indi$idu al " est e carar t e ris tic " clas ei de mi2loc0. .ceste studii au operat cu o definiie a *socializ"rii+ care pres u p u n e /10 prioritat e a societ " ii asu pr a indi$idului' /20 e3erciiul unei constr , n g e ri printr- o autorit a t e consid er a t " legitim " ' /K0 un obiecti$ definit la ni$el social. 8n plus' ea fundamenteaz" o teorie rudim e n t a r " a &n$" " rii ! &nele a s " ca simpl" condiion a r e . Indi$idul est e g,n dit ca o fiin" pasi$"' al c"rui comp or t a m e n t se rezu m " la reprod u c e r e a sch e m e l or de2a achiziion a t e . .cest ei $iziuni sup e rdet er mi nis t e i se poat e opun e o conc e p i e mai supl"' ca re ia &n consider a r e relati$ a auto n o mi e a indi$idului' cap a cit a t e a aces t ui a de a- i ada p t a dispoziiile achiziion a t e la situa iile de $ia" i chiar de a modifica' la ne$oie' nor m el e i $alorile interiorizat e ' &n funcie de proble m e l e pe care est e cons tr , n s s" le rezol$e. <iziune a dialecticizat " asu pr a socializ"rii est e repr ez e n t a t " &n abord " ri teor e tic e mai rece n t e i chiar &n cerc e t " ri empirice ! unele $iz,nd &n mod e3pr e s socializar e a politic". 8n abord a r e a mec a ni s m e l or socializ"rii' est e tot mai e$ide n t " des prin d erea de determinismul sociologist grosier. !. Mec + n i . e 7i *0r e +,e .0 ci + ,i - 5 rii . 7na dintr e abord " rile cele mai inter e s a n t e din pers p e c ti$ a dom e ni ului nostru de specializar e /comu nic a r e a social"0 est e abord a r e a socio- ling$istic" a socializ"rii' &ntre prins " de sociologul englez ;azil ;erns t ein / 6; %0. ;erns t ein consid er " c" unul dintre cele mai import a n t e e$e ni m e n t e prod u s e &n cerc e t a r e a tiinific" &n secolul UU est e con$ er g e n a tiin elor naturii i a tiin elor sociale &n studiul asp e c t elor ling$istice ale comu nic " rii. 9l sesize a z " ' &ns"' c" sociologia a r"m a s &n urm "' datorit " faptului c" puini sociologi au studia t limba2ul ca instituie social" /dup " mod elul familiei' religiei etc.0. u e3ce p i a unor lucr"ri ale am e ri canului George %ead /1?BK!1EK10' repr ez e n t a n t de frunt e al Ycolii de la hicago' &n studiile des pr e socializar e nu se g"s e t e nici o cerc e t a r e empiric" &n care s" se e3a mi n e z e rolul $orbirii ca proc e s prin care copilul dob , n d e t e o identit a t e social" specific". .stfel de preoc u p " ri au fost dez$olt a t e &n antro p ologia am e ric a n " /)ranz ;oas i 9dVard Sapir0' und e s- a a2uns la concluzia c" pentr u indi$id' *limb a2ul est e un ghid &n realita t e a social"+ /Sapir' 1E210. Dar tradiia antro p olo gi ei am e ric a n e impu n e teza c" modurile de $orbire determin" relaiile sociale /Hhorf0' altfel spus1 legt ur a limba1- cultur- mo d uri de g(ndire, u est e mod ela t de structur a social. ;erns t ein susin e c"' dimpo tri$ "' mod urile de $orbire /codurile0 sunt det er mi n a t e de form a relaiilor sociale. Stru c t u r + . 0 ci +, 5

PSIHOLOGIA COMUNICRII SOCIALI@AREA AN ROMBNIA POST% COMUNIST

3 e n e r e + - 5 c0 d u ri J i+r +c e . t e + tr+n . i t cu,t u r + 7i c0n d i /i 0 n e + - 5 c0 $ 0 r t + e n t u , . 8n mod implicit' schimb " rile din struct u r a social" det er mi n " forma r e a i transfor m a r e a unei culturi prin efect ul lor &n planul mod urilor de $orbire. 5esta t " de autorul ei &n cerc e t a r e a proce s elor de instruire /educ a i e0' ace a s t " ipotez " est e foart e pro mi " t o a r e pentr u &nele g e r e a proc e s ul ui de socializar e /res ocializar e0 din Rom, ni a de azi. Yi ace a s t a ' mai ales pentr u c" ea poat e e3plica form el e at, t de diferite ale socializ"ri i i ale construirii identit " ii1 &n conc e p i a lui ;erns t ein' &n cadrul aceluiai limba1 /ca un cod general0' apar coduri specifice /moduri de $orbire0 care induc la $orbitori tipuri diferite de raportare la realitate /la obiecte i la alte persoane0. um deter mi n " forma relaiei sociale ace s t e mod uri de $orbireP 4ocutorii pot aleg e1 ceea ce spun' momentul &n care spun' felul &n care spun. )orm a relaiei sociale regle a z " opiunile locutor ului at, t la ni$el sintac tic c,t i la ni$el le3ical /de pild"' un adult care $orb e t e unui copil0. ,nd copilul &n$a " s" $orb e a s c " /deci c,nd &n$a " codurile de $orbire0' el &n$a " cerin / e , e .tru c t u r ii . +, e . 0 ci +, e ' care de$in' prin cons e cin el e proce s ului ling$istic' subs tr a t ul e3p e ri e n ei sale. De c,te ori copilul $orb e t e sau ascult "' &n el se &nt"r e t e struct u r a social" din care face part e ' est e mod el a t " identit a t e a lui social". (rin modelarea actelor sale de $orbire' structura social" de$in e realitat e a psihologic " a copilului. Stabilizat e cu timpul' mod urile de $orbire a2ung s" 2oace un rol import a n t &n reglar e a orient " rilor intelect u al e ' sociale i afecti$ e. .stfel' struct ur a social" de$in e un refernial ' pe care adultul de mai t,rziu &l $a c"ra dup " el i &l $a perc e p e ca *realita t e + . 8n funcie de probabilitatea de anticipare a elementelor organizatoare ale modurilor de $orbire' ;ernstein &mparte codurile de $orbire &n c0duri e,+10r+te /c,nd locutorul alege dintr-un num" r mare de $ariant e i prob a bilitat e a est e mic"0 i c0duri re.trBn.e /c,nd locutorul alege dintr-un nu m " r mic de $arian t e i prob a bilitat e a est e mar e 0; codurile din a dou a cat e g o ri e ap ar &n &nchisori' unit"i militar e oper a ti$ e' grup uri de $,rst " ale copiilor sau ale adole s c e n ilor etc. / vezi @' pp. GK-1@G0. %arele merit al programului teoretic al lui ;erns t ei n est e des prind e r e a de reduc io nis m ul sociologist' dar i e$itar e a *red uc i ei ling$istice+. 9l red e s c o p e r " ade$ " r ul formula t la 1?>? de :elmu t <on :umb oldt1 *8n cursul $ieii' omul &nele g e lume a dup " imagin e a pe care i-o d" limba2ul+. 8n aces t fel ' ;erns t ein ofer" o e3plicaie faptului c" anu mii indi$izi /grup uri0 select e a z " anumite $alori' interiorize az " anumite norm e ' res pin g , n d altele sau doar opun , n d u - le rezist e n " . %area lips" a teoriei lui ;erns t ein est e c" nici ea nu reu e t e s" e3plice con$ing " t o r S :I%;.R9.:%. %. S0ci +,i - + r e + 4n R0 B n i + $0 . t ) c0 uni.t5

A. Sc2i 1 + r e . 0 ci +, 5 7i re) .c 0 + ,i - + r e . Schimb " rile sociale sunt de mai mult e feluri1 bru t e sau lent e' pariale sau global e' radicale sau sup e rficiale' distruc ti$ e sau constru c ti$ e' orga nic e sau pro$oc a t e . 93ist" o comple 3 " tipologie a schimb " rii. Schimb a r e a social" care are loc &n Rom, ni a dup " 1E?E est e' &n mod ne, n d oi elnic' o schimb a r e brusc " i glob al ". ,t est e ea de

PSIHOLOGIA COMUNICRII SOCIALI@AREA AN ROMBNIA POST% COMUNIST

radical"Js u p e rficial" &nc" nu se poat e spun e' iar ace s t asp e c t est e str, n s legat de raport ul orga nicJpro$o c a t ' care &nc" nu a fost clarificat la ni$elul cerc e t " rii tiinifice. )iind o schimb a r e brusc " i global"' tranziia a det e r mi n a t un $as t proce s de socializar e. Dar aces t proc e s treb ui e $"zut ca un proc e s de re) .0ci+,i-+re. (entru ace a s t a ' treb uie s" renu n " m la imagin e a idilic" a unei popula ii care timp de patru dec e nii a at e p t a t ' &n star e *$irgin"+' r"st ur n a r e a comu nis m ul ui. 8n cei >@ de ani au a$ut loc proc e s e de socializar e' chiar dac " &n forme contr a dict orii' par a d o 3 al e etc. Ruptur a care a a$ut loc dup " 1E?E &n toat e planurile /instituii' $alori' comp o r t a m e n t e 0 a pus diferite stra t u ri i seg m e n t e ale popula iei &n faa unui proc e s obligat oriu de re- &n$" a r e social"' care are loc cu $iteze foarte diferite i chiar &n direcii diferite. um se e3plic" aces t e difere n e P 8n cee a ce pri$e t e vite-+' difere n el e pro$in din difere n el e &n cee a ce pri$e t e v(rsta' nivelul de instrucie ' statu t ul ocupaion al ' zona geografic /geoecon o mic " 0. ei care &i perc e p ans el e cele mai mari &n proc e s ul schimb " rii sunt tinerii' cei instruii' cei care au me s e rii i locuri de munc " ad a p t a bil e la econ o mi a de pia "' cei aflai &n zone dez$olt a t e . )aptul c" impre si a lor subiec ti$ " /reieit " di n sonda2ele de opinie0 nu coincid e cu ans el e reale est e mai puin import a n t ; &n cont e 3 t ul schimb " rii sociale' psihologicul poat e fi mai import a n t dec , t sociologicul. 8n cee a ce pri$e t e dire c / i + re- socializ"rii' difere n el e se e3plic" prin faptul c" sens ul tranziiei nu est e definit la ni$el social. .pare n t' e3ist " un acord gua si- gen e r al asu pr a elurilor /de m o cr a i a ' econo mi a de pia "' stat ul de drept' sep a r a i a put erilor' res p e c t a r e a drept u ril or omului0. Dar elurile sunt codificat e &n limba2 e di ferite' ceea ce duce la dissens i chiar la conflicte ! at,t &n r,nd u rile clas ei politice' c,t i &n ale popula iei. 7nul dintr e marile obst a c ol e &n cale a re- socializ"rii est e grad ul &nalt al incertitu dinii /confor m unui sond a2 IRS6(Jiunie 1EE>' din trei rom, ni' doi nu tiau &n cotro se &ndre a p t " societ a t e a rom, n e a s c " 0 . %are a deru t " a &ncep u t imedia t dup " Dece m b ri e 1E?E' c,nd ultimul el comu n fuses e atins. 9a s- a putut m"s u r a &n mar el e cons u m de mass-media' care constituia' &n 1EE1' un record europ e a n /E@[ dintre cet" e nii aduli ai Rom, n iei se uitau la tele$izor peste B ore pe zi0. Strat e giile comp or t a m e n t a l e fi3at e &naint e de 1E?E nu mai sunt $alabile' de und e rezult" o gra$ " criz" a $alorilor. Dintr- un studiu realizat de IRS6( /mai' 1EE>0 pentr u un ben eficiar din S7.' rezult" c" &n 5ransil$a ni a e3ist a' la ora resp e c ti$ "' patru *filosofii de $ia "+' &n urm " t o a r e a ordine a frec$ e n ei1 I. "radiionalist /a3at " pe familie' s"n " t a t e ' religie0; II. Pragm a tic /centrat" pe bani i succ e s 0; III. ;edonist /baz a t " pe acti$it" i de loisir' dar f"r" leg" t u r " cu banii' i nici cu munc a0; I<. >tica muncii /centr a t " pe munc " ' ace a s t a corel, n d u- se cu familia' dar nu i cu religia' ca la %a3 Heber' ci mai mult cu tradiia0. Dac" etica muncii iee a pe ultimul loc &n 5ransil$a ni a' ne- am put e a at e p t a la surprize i mai mari &n cazul c" cerce t a r e a ar $iza alte regiuni ale "rii.

PSIHOLOGIA COMUNICRII SOCIALI@AREA AN ROMBNIA POST% COMUNIST

riza $alorilor se ma nifes t " i &n alt plan1 + 1i 3 u i t + t e + .i. t e + t i c 5 + 0ri e n t 5 r i, 0 r d e v+,0+re' ceea ce deno t " slab a dime n siu n e cogniti$" a $ector ului atitudin al /de pild"' inform a ii cu pri$ire la econ o mi a de pia "0. .stfel' &n 1EE>' cure n t ul de opinie domin a n t era fa$or a bil pri$atiz"rii /BA[ ! dup " un studiu I%.SJmarti e i G?[ ! IRS6(Jiunie0. Dar o mar e part e din subiecii fa$or a bili pri$atiz"rii resping e a u cons e cin el e a cestor a /o m a2 ul' ineg alit a t e a social" etc.0. .ceas t " *schizofre ni e+ a $alorilor are ant e c e d e n t e &n perioa d a de dinaint e de 1E?E /carac t e riz a t " printr- o sensibilitat e supr a di m e n s i o n a t " la autorit a t e ' la prop a g a n d " 0 . . perc e p e lume a prin inter m e di ul unor cl iee' al unor ster e o tip u ri ' al unor idei primite de- a gat a / des idDes reRues0 i' mai ales' a o $erb aliza confor m unor clie e $erb al e &mpru m u t a t e de la alii &nse a m n " ' &n fond' *ps e u d o g , n d ir e + /9rich )rom m0 :>' dar din punct de $edere psiho-social este $orba de un feno m e n de mas " pe care sunt e m datori s"- l identific" m' s"- l e3plic" m i' e$e n t u al' s"- l remo d el " m . !. S0ci+,i-+re+ $rin v+,0ri. Decala2ul dintre practica material" i practic a educ a io n al " a unei colecti$it" i det e r mi n " o configur a i e stra nie a $alorilor i tr"irilor afecti$e' implicit a moti$a iilor i comp o r t a m e n t e l o r. .cest decal a2 duc e la form ar e a &n mas " a unor *pers o n alit " i aglutin a t e * i' &n cons e cin " ' a unor cond uite sociale incoerente' adesea chiar contradictorii. 8n acest conte3t proble m a tic' pentr u insta n el e socializ"rii se pun c,t e$ a &ntre b " ri es e n i al e1 7e valori trebuie s fie trans m i s e prin educa i e8 ; "rans mi t er e a lor est e suficien t pentr u apariia conduit elor sociale scontate8; 7are est e raportul opti m ntre idealul educa ion al al unei societ i i &ora exact ' a proce s ului istoric de dez v oltar e a aces t eia8 (entru a r"s p u n d e la aces t e &ntre b " ri est e util" $alorificar e a unei distincii teor e tic e oper a t e de psihologul (ierre Lanet i dez$olt a t " de Lean (iaget /D' p. >> i urm.0' distincia -!lo"i &e 4i !lit!te = -!lo"i &e "! &!me t1 V!lo"ile &e 4i !lit!te sunt &mp"rt " it e de indi$id &n funcie de conc e p i a lui des pr e lume' fiind &nsuit e odat " cu ace a s t a pe cale educ a ti$ " /cultur al "0; ele dicte a z " conduit e *neint e r e s a t e + . V!lo"ile &e "! &!me t sunt &mp"rt " it e de indi$id dup " criteriul costuriJc, tig u ri' sunt impus e de condiii concr e t e de $ia " i dicte a z " conduit e *inter e s a t e + :?. Dualitat e a com e n t a t " de (iage t de$in e prolific" &n e3plicar e a multor feno m e n e sociale greu de &nele s ! de la comp o r t a m e n t u l cotidian al indi$idului oar ec a r e ' p,n " la conduit el e unor mari grupuri sociale1 - participar e a la lupt el e re$oluion a r e /de la Re$oluia )ranc e z " din 1?AE la Re$oluia Rom, n " din 1E?E0 a unor *indi$izi f"r" c"p " t ,i+' care p"re a u c" nu au nimic sf,nt; - realizar e a cons e n s ul ui i solidarit " ii de e3ce p i e &n star e de r"zboi sau de cala mit a t e natur al " /$alori de randament cum sunt *confort ul+' *s"n " t a t e a + ' *propria $ia "+ sunt &nlocuite cu $alor i de finalitate ! *patria+' *poporul+' *p" m , n t ul nat al+' *$iitorul naiunii+' *libert a t e a + ' *inde p e n d e n a + ' *dre p t a t e a + ' *de m nit a t e a + etc.0. 8nlocuirea $alorilor de randament prin $alorile de finalitate facilite az " mobilizar e a unui mar e num " r de oa m e ni sub un com a n d a m e n t unic' fa$oriz, n d

PSIHOLOGIA COMUNICRII SOCIALI@AREA AN ROMBNIA POST% COMUNIST

colabor a r e a i comp a s iu n e a ' toler a n a i compr e h e n s i u n e a reciproc " ! implicit' socializar e a i uma niz ar e a conduit elor la cel mai &nalt ni$el posibil &n mo m e n t ul istoric dat. 8n prez e n t sunt puin studia t e condiiile &n car e $alorile de randament ced e a z " rolul cond uc " t o r celor de finalitat e ' precu m i mec a nis m e l e psihice prin care indi$idul trec e dintr- un registr u &n altul. 8n condiii *nor m al e +' heg e m o ni a o dein $alorile de rand a m e n t ' iar situa iile de $ia " &n care conflictul dintr e cele dou " seturi de $alori apare de nerezol$at sunt situaii tragice :@. (entru ma2orita t e a indi$izilor' $alorile de finalitat e s"l" ui e s c und e $ a &n *cerul tradiiei+ /dup " o e3pr e si e a lui :aber m a s 0 sau lic"res c la *orizont ul aspiraiilor+. .tunci c,nd sta u la te m elia orga niz"rii sociale' ele particip" la $ia a cotidian " doar t+cit' f"r" a fi $erb alizat e de toi me m b rii societ " ii &n toat e situa iile de $ia". 8n mod eH$,icit' ele sunt in$ocate doar &n situaii atipice1 discuiile *de principiu+' dezb a t e rile orga niza t e &n cadr e instituion al e' conflicte interp e r s o n a l e /c,nd se face apel la *ome ni e+' *dre p t a t e + ' *cinst e +' *ade $ " r+0. Dac" un indi$id i-ar prop u n e s" tr"ia s c " non- stop confor m $alorilor de finalitat e pe care le &mp"r t " e t e &n mod tacit' fie c" el ar eu a &ntr-o ineficacit a t e cronic" a aciunilor sale' fie c" ar intra &n conflict cu psihologia social" a grupului de ap art e n e n " :D. )olosire a distinciei valori de randament 3 valori de finalitate este obligat ori e pentr u cine $rea s" &nte m ei e z e o teorie a comu nic " rii educ a io n al e ' a practicii educ a ti$ e' a socializ"rii &n gen e r al. 9a est e util" i pentr u o e$e n t u al " politic" de re- mod el ar e a me n t alit " ilor' ca dime n siu n e obligat ori e a tranziiei. # ici un fel de politici ! economice' sociale' educaion al e ! nu poate eluda ace a s t " dualita t e f"r" s" rite inad$ e r t e n a . 6 decizie' o nor m " sau o lege de$in e inoper a n t " dac " $iolent e a z " $alorile de rand a m e n t recun o s c u t e de un anu mit seg m e n t al societ " ii ci$i le:E' dup " cum est e la fel de inop er a n t " dac " $iolent e a z " $alorile de finalitat e mo t e ni t e de colecti$ita t e :F. 8n logistica re- socializ"rii unor colecti$it" i mari /cu m sunt popo a r el e 0' tipurile de decizie treb ui e s" fie ada p t a t e 1 - deciziile pe termen scurt ! la $alorile de randament; - deciziile pe termen lung i m e diu ! la $alorile de finalitate. Dac" cele dou " condiii nu se &ndeplin e s c' se a2ung e la par a d o 3 ul * binelui cu sila+ /cee a ce &nse a m n " a face nu ;ine' ci R"u0 :G. 7nghiul de di$erg e n " dintre $alorile de finalitat e i $alorile de rand a m e n t poat e fi micor a t fie +9 $rin .c 2i 1 + r e + id e + , u , u i 0r +, +, c0, e c t i v i t 5 / i i ' fie prin 19 +cti vi t 5 / i $r+ c ti c e J d e u + n i - + r e + vie /ii re+, e . 8n Rom, ni a postcomu nis t " se &nce arc " ada p t a r e a $alorilor de finalitat e /cu cons e cin e incalcula bile0 pe cale a /a0' iar cale a /b0 est e nepr a c tic a bil" &n ace a s t " eta p " . (rimele &ntreb " ri la care ar treb uie s" r"s p u n d e m ca anliti ai tranziiei din Rom, ni a sunt1 %a care dintre cele dou registr e ave m o rm( n er e n ur m 8 ; 7(t de mar e est e unghiul de diverg e n 8 ; 7ui revin e sarcina de a micora unghiul F&schim b rii m e n t alitii' sau &dez v oltrii econo m ic e'28 8n cadrul unei cerce t " ri efect u a t e pe un e a n tion repr ez e n t a ti$ al stud e n ilor bra o$ e ni din perioa d a 1E?K!1 E ? G / cf. E0' subiecii au $izat urm " t o a r e l e criterii de preferin " pentr u $iitorul lor loc de munc "1 timp liber c(t

PSIHOLOGIA COMUNICRII SOCIALI@AREA AN ROMBNIA POST% COMUNIST

mai mult; posibiliti de asce n siu n e n funcii de conduc er e4 posibilitat e a efec t u rii de vizite com er ciale n strinta t e4 posibilitat e a unor c(tiguri mari, .a. m. d. Stud e n ii nu au enun a t printr e primel e criterii o serie de alte criterii sug e r a t e de ches tio n a r1 *res p o n s a b ilita t e ridicat " &n munc " +' *disciplinar e a spiritu al" i comp o r t a m e n t a l " + ' *carac t e r ul cre a t or al muncii+ etc.' dei se ar"t a s e r " con$ini de faptul c" * munca este generatoare de dezvoltare uman, de pe rsonalitate+. ,nd au spus ei ade $ " r ulP 8n amb el e cazuriQ Dep " ir e a aces t ei *contr a dicii+ /$izibile la multe alte cerce t " ri0 a a$ut loc cu pre ul desco p e ririi unei contr a dicii reale1 &n tre valorile de randament i valorile de finalitate. 9ducat o rii &i f"cus e r " datoria; cee a ce sufer e a era siste m ul social real' raport urile de munc " ' form el e de orga niz ar e a ace s t ei a la ni$elul societ " ii rom, n e ti. 4a fel est e i ast "zi1 simpla schimb a r e a $alorilor de finalitat e nu ar fi suficient " /de altfel' nici nu est e posibil" &n abs e n a unor transfor m " ri reale &n c,mpul muncii sociale0.

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

NOTE 1. 8n calitat e de instru m e n t al regl"rii sociale' socializar e a per mit e econo mi a de sanciuni e3t erioar e . Grupul nu mai are ne$oie s"- i rea mi nt e a s c " indi$idului' de fiecar e dat "' regulile sale i nici s" e3ercit e asupr a lui o obs e r$ a r e continu " . <iolare a regulilor induc e indi$idului &n cauz " un put er nic senti m e n t de culpa bilitat e . .cest mec a ni s m funcion e a z " de minun e &n societ a t e a nord- ame ric a n " ' und e disconfort ul psihic al indi$idului rec alcitr a n t la nor mel e *modului de $ia " a me ric a n+ se dator e a z " nu nu mai senti me n t ul ui de culpa bilitat e ' originat &n ne$oia gen e r aluma n " de r"spu ns fa$orabil din partea celorlali' ci i te m e rii c" &nc"lc ar e a regulilor l-ar scoate din definiia simbolic" a *a me ric a n ul ui ade$ " r a t + ' l-ar proiect a &n cat e g oria *nou$eniilor+' al *imigr a n ilor de c,t e $ a zile+' cee a ce le- ar afect a satisfac e r e a trebuin ei de integr a r e ' de securit a t e e moion al " . %ai nou' ace s t set de norme sociale restricti$e este codificat &n e3presia *political correctness+' al c"rei impa c t social spun e mult des pr e fora socializato a r e ane$oii de recuno a t e r e . 2. a i teoria e3pr e si$" /Re mb ell0 sau teoria instru m e n t a l " /conc ur e n t " 0 ' care eu e a z " &ntr- un idealis m raion alist. 5rebuie spus' &ns"' c" teoria lui ;ernst ein a fost prelua t " i dez$olt a t " de muli cerc e t " t o ri ai proc e s ul ui de socializar e. u pri$ire la socializar e a politic"' Lean G. (adiole a u a dez$olt a t teoria codurilor ling$istice' leg, n d u- le de stilurile cogniti$e i elabor , n d un inter e s a n t *mod el longitudin al al form" rii codurilor politice+ / >0. Dup" (adiole a u' copilul parcur g e mai mult e eta p e ale socializ"rii politice1 recunoa t e r e a domeniului politic /G-A ani0' construirea unei ordini politice intuitive /A-1> ani0' elaborarea unei ordini politice proble m a tic e i conflictuale /1>- 1A ani0. .similare a stilurilor cogniti$e ale diferitelor coduri politice are loc abia dup " $,rst a de 1A ani' c,nd adole s c e n t ul de$ine cap a bil s" efect u e z e oper a ii formal e . De la ace a s t " $,rst " ' el &i poat e cons tr ui o g,ndir e politic" abstr a c t " ' baza t " pe o ideologie. (,n" la $,rst a de 1> ani' copilul est e dep e n d e n t de cultur a politic" a familiei' iar apr e cier e a obiect elor' feno m e n e l or i e$e ni m e n t e l or are loc &n ter m e ni strict subiecti$i /2udec " ile lui sunt prefer e n iale ' nu sunt 2udec " i de valoare0. (entr u specialitii &n comu nic a r e a politic"' pentr u scriitorii de discurs uri politice i pentr u politicieni dat el e referito ar e la socializar e a politic" sunt foart e utile. %ai ales c" &n situa ii de re- socializar e politic" &n ma s " ' cum se &nt, m pl " azi &n Rom, ni a' e3ist " seg m e n t e ale popula i ei adult e care au o *psihogr a m " + foart e ase m " n " t o a r e celei descris e de (adiole a u cu referire la pre- adole s c e n i. K. )rom m ne atra g e ate ni a c" &n cazul *ps e u d o g , n dirii+' proble m a nu est e dac " afirma iile subiec t ului sunt sau nu sunt logice' ci dac " g,nd ul est e rezult a t ul propriei g,ndiri' adic" al *propriei acti$it" i+1 *(se ud o g , n di r e a poat e perfect logic" i raional ". #eaut e n ticit a t e a ei nu se ma nife s t " ne a p " r a t prin ele me n t e ilogice. .cest lucru poat e fi studia t &n raion aliz"rile care tind s" e3plice o aciun e sau un senti m e n t pe baz e raion al e i reale' dei ace s t e a sunt' de fapt' det e r mi n a t e de factori iraionali i subiecti$i+ / ?' p. 2EA0. (entru o &nele g e r e c,t mai bun " a difere n ei dintr e g(ndirea aute ntic i pseudog(ndire ! a a cum o propun e 9rich )romm ! est e reco m a n d a b il " lectur a &ntreg ului par a gr af K' intitulat * onfor mit a t e de auto m a t + ' din apitolul < al lucr"rii *uga de libertate /idem' pp. 2E@- K@A0. 6 ate ni e special " merit " episodul euristic in$ent a t de )rom m cu pesc a r ul i turitii / idem' pp.2E >- 2EB0' precu m i descrier e a pe care o face ace s t a g,ndirii politice din societ a t e a a me ric a n " / idem' p. 2EB0. >. 5ermenul interes are dou" sens u ri1 i - sensul calitativ-general1 &n ace s t sens' orice conduit " est e inter e s a t " ' *&n m" s u r a &n care ea urm" r e t e un scop care are $aloar e pentr u c" est e dorit * / D' idem0;

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

ii - sensul strict1 *regla2 energetic' care elibereaz" forele disponibile ^.' deci urm" r e t e rand a m e n t ul i' &n ace a s t " pers p e c ti$" ' o conduit " $a fi inter e s a t " dac " est e me nit " s" spor e a s c " rand a m e n t e l e din punct ul de $ader e al subiect ului * / ibidem0. G. ondiia tragic" a *eroului mor al+ propus de toat e $ariant el e uma ni s m ul ui est e surprins " din antichit a t e /Socrat e din *.pologia lui Socrat e + a lui (laton sau .ntigona lui Sofocle0' p,n " &n mod e r nit a t e /la noi' &n literat ur a popular " ! %anole din bala d a *%et e r ul %anol e+ sau Gelu Ruscanu' din *Locul ielelor+ a lui amil (etrescu0. B. riza de $alori specific" adole s c e n e i se dator e a z " faptului c" t,n "r ul desco p e r " c" $ia a nu poat e fi tr"it" prin e3c el e n " la &naltul ni$el al $alorilor de finalitat e asi milat e de el pe cale educ a ion al " /prin inter m e di ul discurs urilor mor aliza t o a r e oferi te de p"rini i profes ori sau pe cale li$resc " 0. 7lterior' c,nd adole s c e n ii sunt conside r a i suficient de ma t uri pentr u a da *piept cu $ia a+' muli educ a t ori /de regul"' p"rinii cu preoc u p " ri educ a ion al e0 &i asalt e a z " cu discursuri *rectificatorii+' &ncerc , n d s"- i *trez e a s c " la realitat e + ' de fapt ! s"- i re- direcion e z e dinspr e $alorile de finalitat e spre $alorile de rand a m e n t . 8n Rom, ni e de dinaint e de 1E?E' o cauz " a *conflictului dintr e gen e r a ii+ ' ma nife s t a t &n aproa p e toat e familiile nor mal e ' era rezist e n a adole s c e n ilor fa" de &ncerc " rile adulilor de a le inocula $alori de r+nd+ ent' &n $ede r e a ada p t " rii la me diul social concr e t /sinta g m e l e cele mai frec$e n t e fiind de genul1 * =iaa nu est e aa cu m v- o nchipuii v oi+' *> ti cu capul n nori +' *# s- i vin vin ie mint e a la cap@ +' *Gai t(rziu o s ne dai drept at e , dar o s fie prea t(rziu@ + etc0. Dup" 1E?E a a$ut loc o mut a i e pe care puini ar fi fost &n star e s" o anticipez e 1 tot mai muli educ a t ori se str" d ui e s c s" ofere adole s c e n ilor rep ere din registrul $alorilor de *in+,it+te' c"ci tot mai muli adole s c e n i sunt aca p a r a i &n totalita t e de $alorile de rand a m e n t . N6 cerc e t a r e de st,l of life realizat " &n 1EE? de comp a ni a 5 " G>59 pe un e a n tion repr e z e n t a ti$ de adole s c e n i bucur e t e ni ar"t a c"' totui' ace ti a mai &mp" rt " e s c loialitate a fa de familie ' dar est e greu de spus dac " &n noul cont e 3t social ace a s t a mai repr e zint " o $aloar e de finalitat e sau a de$enit &n primul r,nd o $aloare de randament.O A. De pild"' deciziile regi mului comu nis t din Rom, ni a prin care' &n nu mel e unor $alori de finalitat e au fost c"lcat e &n picioar e cele mai ele me n t a r e $alori de rand a m e n t 1 aa- zisa emancipare a femeii a &nse mn a t ' &n condiiile socialis mul ui de stat i ale industrializ"rii forat e ' transfor m a r e a a milioan e de femei &n $erita bili *scla$i+ ai societ " ii socialist e' ate nt a t ul la s"n " t a t e a lor fizic" i psihic" fiind un feno m e n de ma s " ' cu ur m" ri p,n " &n z ilele noastre /a a d a r0; aa- zisa omog e ni z ar e social a &nsemnat un melan2 promiscuu &ntre categoriile socio- profesion al e ! &ncep , n d cu recuno a t e r e a social" a muncii p,n " la condiiile de locuit !' care a condu s ' de ase m e n e a ' la &nc"lcar e a unor $alori de rand a m e n t ele m e n t a r e ' cum ar fi' de pild"' salarizar e a sau linite a nec e s a r " muncii intelectuale la domiciliu. ?. 93e mpl e 1 mod el ul unic /so$ietic0 de *cons tr uir e a socialis mul ui+ impus popoa r el or din "rile sat elit e 7niunii So$ietice; &ncerc " rile de a impun e unor popoa r e mod el e de mod e r niz ar e ap"r ut e &n alte spaii istorice; mai rec e n t' tent a ti$ a de modificar e a legislaiei cu pri$ire la relaiile dintre homo s e 3 u a li &n Rom, ni a postcomu ni s t " . 8n toat e ace s t e cazuri a$e m de- a face cu &ncerc " ri de a introduc e noi valori de finalitate' care $in 4 $0triv+ $alorilor de finalitate mo t e nit e de o comu nit a t e prin eredit a t e cultur al "' sau de a introduc e valori de randament ce contr a $in $alorilor de finalitat e &mp"r t " it e de me m b rii unei comu nit " i. .a cum s- a &nt, mpl a t i &n procesul *clasic+ al mo d er niz rii ' actualul trend al globalizrii se $a lo$i cu $iolen " de un obst a c ol gre u de sur mo n t a t pe parcur s ul unei

PSIHOLOGIA COMUNICRII NOTE

singur e gen e r a ii1 conflictul dintre $alorile de finalitat e mo t e nit e de com u ni tile locale ' pe de o part e' i $alorile de rand a m e n t impu s e din afar ' prec u m i $alorile de finalitat e alter n a ti$ e' care legitime a z " noile $alori de rand a m e n t ! pe de alt" part e . onflictul dintre cele dou" set uri de $alori cond a m n " elitele politice din societ " ile tradiional e /cu m est e i societ a t e a rom, n e a s c " 0 la practic ar e a unui dublu discurs1 unul pentru interi0r /centr a t pe $alori de finalitat e mo t e nit e 0 i altul pentr u eHteri0r /a3at pe $alori de rand a m e n t care s- au n"sc ut &n &nsui proce s ul globaliz"rii' precu m i pe $alorile de finalitat e afer e n t e ace s t or a 0 . 4a practic ar e a dublului discurs se $a put e a renun a num ai atunci c,nd elita politic" dintr- o astfel de ar " $a put e a pr ezenta noile $alori de finalitate /uni$ersaliste0 ca $alori de randament' dezirabile &n practica de zi cu zi a "rii resp e c ti$ e. Iat" o sarcin" de mari dime n si u ni pentr u specialitii &n Relaii (ublice. Din p"c a t e ' &ns"i acti$itat e a de Relaii (ublice repr e zint " un set de $alori de finalitat e altern a ti$ la cel mo t e ni t prin inter m e di ul culturii noa s t r e tradiion al e /s" ne g,ndi m nu mai la *cultur a comu nic " rii+0' iar &n calitat e a ei de inginerie social" propu n e $alori de rand a m e n t care &nc" nu sunt recuno s c u t e ca atar e de me n t al ul nostru colecti$. <a trebui ca specialitii &n Relaii (ublice s" lupt e' &n primul r,nd' cu ster e o ti purile care bloche a z " rece pti$ itatea la noile $alori /*# fi bun che s tia asta, dar s fie acolo, la ei. : le fie de bine@ +; *Nu merg e la noi aa ceva, nu se potrive t e cu m e n t alitat e a rom(n ului@ +0. Iat" de ce proc e s ul de re- socializar e prin $alori est e nu nu mai un dezide r a t ese n i al pentr u finalizar e a mod e r niz "rii societ " ii rom, n e t i' o precondiie pentr u inte gr a r e a ei &n proc e s ul globaliz"rii' ci i o pre mi s " pentr u practic a r e a cu succ e s a no ii profesiuni. (e scurt' prioritatea num"rul unu a acti$it" ii de Relaii (ublice &n Rom, ni a poat e fi formul a t " a stfel1 $elaii $ublice pentru $elaiile Publice Q E. Din ace s t punct de $ede r e ' inter$ e n a #.56 &n Iugosla$ia lui %iloe$ici nu put e a fi nici *legitim" + ' nici *nec e s a r " + . (roble m a legitimit " ii nici nu merit " ridicat " ' fiind o fals" proble m " din mo m e n t ce inter$ e n a .lian ei a ur m" rit toc mai schi m b ar e a tipului de legiti mitat e n relaiile internaional e /&nlocuire a celui cons a c r a t dup" al doilea r"zboi mondi al i consfiinit &n 7arta #N!0. 8n ceea ce pri$et e *nec e sit a t e a + ' trebui e s" fii de o optuzit a t e acut ur al " ca s"- i &nchipui c" o aciun e &n for"' care $ine 4 $0triv+ $alorilor de finalitate &mp"r t " i t e de ma2orit a t e a zdrobito a r e a s,rbilor $a conduc e la schi mb a r e a compor t a m e n t ul ui lor fa" de alba n e zii din Doso$o sau fa" de proble m a naion al " &n gen e r al. De altfel' inter$ e n i a militar " nu a core s p u n s nici m"c a r e3ige n el or ele me n t a r e ale $ alorilor de randament' cee a ce s- a do$e dit &n lunile care au urma t &ncet " rii bomb a r d a m e n t e l o r /prez e n a trup elor D)6R &n Doso$o a agr a$ a t proble m e l e iniiale i a crea t noi proble m e ' ine3ist e n t e &naint e de inter$e n i e0. 9ste e$ide nt c" diriguitorii .lian ei #ord .tlantic e nu au &n$" a t nimic din lecia de pest e apt e dec e nii a comunismului real /o &ncerc a r e giga ntic " de a face ;inele cu sila' 4 $0triv+ $alorilor de finalitate domina n t e &n "rile supu s e e3pe ri me n t ul ui' dar i 4 $0triv+ unor $alori de rand a m e n t ! &n primul r,nd' a celor econo mic e 0. .ceas t " lecie ar fi trebuit s" le ser$e a s c " m" c a r &n elabor a r e a discur s ului de 2ustificar e a inter$e n i ei i a celui de legitima r e a .lian ei' dac " nu &n elabor a r e a noii identit " i a ace s t ei a ' de dup " &nchei er e a *r"zboiului rece+.

PSIHOLOGIA COMUNICRII TRIMITERI :I:LIOGRAFICE

TRIMITERI !I!LIOGRA"ICE 1. ;azil ;ernstein' %angage et classes sociales' (aris' 9ditons du %inuit' 1EAG 2. 4az"r <l"sce a n u ' *(entru o teorie a tran s mi t e rii me s a2 ului educ a io n al+' studiu introdu c ti$ la ;zil ;erns t ei n' :tudii de sociologie a educa i ei ' ed. cit.' pp.K-KK K. Lean G. (adioleau' *4a formation de la pensXe politigue1 dX$eloppement longitudinal et dXterminants socio-culturels+' &$evue franRaise de :ociologie'' $ol.U<II' #o K' LuilletSeptembre 1EAB' pp.>G1->?> >. 9rich )romm' "exte alese' trad. #icolae )rigioiu' 9ditura (olitic"' ;ucur e ti' 1E?K G. ;azil ;ernstein' :tudii de sociologie a educa i ei /ediie &ngri2it" de 4az"r <l"sce a n u 0' 9ditur a Didactic " i (eda g o gic "' ;ucur e ti' 1EA? B. Lean (iaget' *(roble m a mec a nis m e l o r comu n e &n tiinele des pr e om+' &n $olum ul :ociologia cont e m p o r a n . l =9-lea 7ongr es mo n dial de sociologie 3 >vian' 9ditura (olitic"' ;ucure ti' 1EBA A. Dumitru ;orun' #icolae %adar /coordo n a t o r 0' 9mil (oen a r u ' <aleria (op' ornelia 5atu' Ytefa n 7ngur e a n ' Qmbinar e a preg tirii de specialitat e cu preg tir ea politico- ideologic a viitorilor specialiti. :tudiu n !niversitat e a din Craov ' 1E?G' fondul atedrei de Ytiine socio- uma n e ! 7ni$ersit a t e a *5ransil$a ni a+ din ;rao$.

PSIHOLOGIA COMUNICRII :I:LIOGRAFIE GENERAL

!I!LIOGRA"IE GENERAL AC .4;6#W' Serge ! >lements de sociologie et de ps,chologie sociale' 5oulouse'1EAB .49U.#DR9S 7' Ion = Persoan, perso nalitate, persona1 F9nsul n dinamica devenirii2' 9ditur a Lunime a ' Ia i' 1E?? .44(6R5' G.H. ! Personalit,. .Ps,chological interpretation' #eV WorS' 1EKA .44(6R5' Gordon H.' (6S5%.#' 4eo L. ! Cazele psihologice ale zvonurilor' #eV WorS' .cademM of Sciences' Series II' 1E>G .%.D6' Gilles' G7I5595' .ndre 3 5inamiNue des communications dans les groupes' (aris' .rmand olin' 1EE1 .#.#I9<' ;.G. ! 7elove) )a) predmet poznania, 9zd. %eningrads)ogo !niversitet,1EB? .#DR9I (etru' .49U.#DR9S 7' )lorin ! Personalitate i com u nicar e. "actici de influen interp er s o b n al, 9ditura 4icorna' ;ucure ti' 1EEE !C ;9R#S59I#' ;azil ! %angage et classes sociales' (aris' 9ditons du %inuit' 1EAG ;9R#S59I#' ;azil ! :tudii de sociologie a educa i ei /ediie &ngri2it" de 4az"r <l"sce a n u 0' 9ditur a Didactic " i (eda g o gic "' ;ucur e t i' 1EA? ;6RR7#' Dumitru ! *6mog e niz ar e a social" i &nflorire a pers o n alit " ii+' &n &$evista de filosofie'' nr.GJ1E?@ ;6RR7# Dumitru' %.D.R #icolae' (69#.R7 9mil' (6( <aleria' 5.57 ornelia' 7#G7R9.# Ytefa n ! Qmbinarea preg tirii de specialitat e cu preg tir ea politicoideologic a viitorilor specialiti. :tudiu n !niversitat e a din Craov ' 1E?G' fondul ate d r ei de Ytiine socio- uma n e ! 7ni$ersit a t e a *5ransil$a nia+ din ;rao$ ;6RR7#' Dumitru ! :e mio tic 3 limba1 3 co m u nicar e. Cazele epist e m o l o gic e ale co m u nic rii' curs' )acultatea de omu nic ar e i Relaii (ublice' S#S(.' ;ucure ti' 2@@@ ;67D6#' RaMmond ! "exte sociologice alese' ;ucure ti' 9ditura :uma nit a s ' 1EE@ ;67RDI97' (ierre' (.SS9R6#' L.- . ! %a $eproduction' %inuit' (aris' 1EA@ ;67RDI97' (ierre - %a 5istinction' %inuit' (aris' 1EAE

PSIHOLOGIA COMUNICRII :I:LIOGRAFIE GENERAL

;67RDI97' (ierre - %e :ens pratiNue' %inuit' (aris' 1E?@ ;67R:IS' W. Richard' 49W9#S Lacgues-(hilippe /coord.0 ! :ter e o tip uri, discriminar e i relaii intergrup uri ! (64IR6%' Iai' 1EEA ;R7G9S' G.H. ! Personalit, and the social group' 7ni$ersitM of hicago (ress' 1E2E CC .S5944.#' W$onne ! 9nitiation a la ps,chologie sociale' .rmand olin' 1EAG :.R465' %onica ! %a persussion politiNue' (aris' .rmand olin' 1EA@ :94 9.' Septimiu ! >xperimentul n psihosociologie' 9ditura Ytiinific" i 9nciclope dic "' ;ucure ti' 1E?2 :94 9.' Septimiu ! !n secol de psihosociologie' ed.a II-a' 9ditura I#I' ;ucure ti'1 E E E I6 hR4.#' <. . ! $aporturile interpersonale' 9ditura Didactic " i (eda g o gic "' ;ucur e ti' 1EAK 6:9#' :erb ! #rice se poate negocia' ;ucureti' 9di tura olosseum' 1EEG 6S%6<I I' .ndrei ! Psihologie genral ' (64IR6%' Iai' 1EEB 6649W' . :. ! :ocial #rganization' #eV WorS' 1E@E DC D.<.4' Roger ! "raite de ps,chologie sociale' (aris' (7)' 1EBA D9 6# :W' Lean-(ierre ! Psichologie sociale. 7ro,ances et idDologie' (aris' %Xridiens DlincSsiecS' 1E?E D9%I :94' )rancine ! %a ps,choanalise en politiNue' (aris' (aMot' 1EBE D6IS9' Hillem ! *4es relations entre les groupes+' &n Ps,chologie sociale' sous la direction de Serge %osco$ici' (7)' (aris' 1EE2 D6IS9'Hillem' D9S :.%(' Lean- laude' %7G#W' Gabriel ! Psihologie social exp eri m e n t al ' (64IR6%' Iai' 1EEB D6IS9'Hillem' %7G#W' Gabriel ! Psihologie social i dez v oltar e cognitiv ' (64IR6%' Iai' 1EE? DR.I' Raphael ! *Science politigue et psMchalanMse+ ! "raite de science politNue' $ol.III' (aris' Impr. de )rance' 1E?G EC 9#G94S' )riedrich ! *4udVig )euer b a c h i sf,ritul filosofiei clasice ger m a n e + ' &n Darl %ar3' )riedrich 9ngels' #per e ales e n dou volu m e ' $ol.II' ediia a III-a' 9ditura (olitic"' ;ucur e ti' 1EBA "C )ISD9' Lohn ! $eading the popular' ;oston' 7#HI#' :W%.#' 1E?E )46R9.' Georgeta ! 9deologie i cunoa t e r e ' 9ditura (olitic"' ;ucure ti' 1EAE )67 .745' %ichel ! #rdinea discursului. !n discurs despre discurs /trad u c e r e de iprian 5udor0' 97R6S6#G e ;66D' ;ucure ti' 1EE? )R6%%' 9rich ! "exte alese /seleci a te3t elor1 Ilean a R"ce a n u i #icolae )rigioiu; trad uc e r e din limbile franc e z " i englez "1 #icolae )rigioiu0' 9ditura politic"' ;ucur e ti' 1E?K )74 :IG#6#I' 9nrico ! %a civilisation de lSimage' (aris' (aMot' 1EBE GC

PSIHOLOGIA COMUNICRII :I:LIOGRAFIE GENERAL

G64D%.##' 4ucien ! :ociologia literaturii' 9ditur a (olitic"' ;ucur e ti' 1EA2 G647' (ant elimo n ! *De la psihologia indi$idu al " la psihologia de grup i colecti$ "+' &n *.nalele 7ni$ersit " ii ;ucure ti+' seria Psihologie' ;ucure ti' 1EBE G647' (antelimon ! Psihologie social ' 9ditura Didactic " i (eda g o gic " ' ;ucure ti' 1EA> G647' (antelimon ! #rientri i ten din e n psihologia social cont e m p o r a n ' 9ditur a (olitic"' ;ucure ti' 1E?? GR.HI5F' %adeleine ! *(shicologie et politigue+' &n "raite de science politiNue' $ol.III' (aris' Impr. de )rance' 1E?G HC :..S' .R. ! PractiNue de la publicite' Dunod' (aris' 1EAK :.;9R%.S' L`rgen ! 7unoa t er e i co m u nicar e, ;ucure ti' 9ditur a (olitic"' 1E ?K :9G94' G.H.). ! *enomenologia spiritului' trad. <irgil ;ogd a n ' 9ditur a .cade mi ei' ;ucur e ti' 1EBG :9%(:I4' L. D. ! %eader Cehavior 5escription' 6hio' State 7ni$ers' olumbus'1EG@ :6R#9W' Daren ! 7onflictele noastre interioare' 9ditura IRI' ;ucur e ti' 1EE? OC L.#95' (ierre ! %M Dvolution ps,chologiNue de la personalitatD' (aris 1E2E PC D.()9R9R' Lean #ofl ! Avonurile' 9ditura :umanitas' 1EEK D.5F' 9. (.' 4.F.R)94D' ). ! Personal 9nfluence+ "he Part Pla,ed b, People in the floH of Gass 7ommunication' Glencoe' 5he )ree (ress' 1EGG D4I#9;9RG' 6tto ! Ps,chologie sociale' (7)' (aris' 1EBK DR9 :' D. i R75 :)I94D' R. S. ! "heor, and Problems of :ocial Ps,cholog,' #eV WorS' %c. GroV-:ill' 1E>? DR675' %. :. ! 9ntroduction to :ocial Ps,cholog,' #eV WorS' :arper' 1E>2 LC 4. .#' Lacgues ! 5e la ps,chose paranoic dans ses rapportes avec la personalite ' (aris' 9d. du Seuil' 1E?@ 49 ;6#' Gusta$ ! Ps,chologe des foules' (aris' 1E@A 49 6a' ;ernard ! %es relations publiNues. PourNuoi8 7omment8' (aris' 9%9' 1EA@ 49<W' .ndre ! Ps,chologie sociale. "extes fondamentaux anglais et americaines, Dunod' (aris' 1EB? 49%I97U' <incent ! *4es masses+' &7haiers 9nternationaux de :ociologie'' 4UU<III' 1E?G 49<W-49;6W9R' laude ! Ps,chologie des organisations' (aris' (7)' 1EA> 49HI#' D. ! Ps,chologie d,namiNue' (aris' (7)' 1EBA 4I97RW' .lain ! Ganual de psihologie gen er al, .#595' ;ucure ti'1 E E B 4I#DF9W' G. ! ;andboo) of :ocial Ps,cholog,' 1EG> 4I#56#' Ralph ! *unda m e n t u l cultural al person alitii ' ;ucure ti' 9ditura Ytiinific"' 1EB ? 465R9.#7' #icolae ! 7ondiia um a n a politicului ' ;ucur e ti' 9ditura (olitic"' 1EAE MC %.IS6##97<9' Lean ! %a ps,chologie sociale' (aris' (7)' 1EA>

PSIHOLOGIA COMUNICRII :I:LIOGRAFIE GENERAL

%.59I' #. . ! Psihologia relaiilor morale interp er s o n al e ' raio$a' Scrisul Rom,nesc' 1E?1 %I:7' .chim ! :ociologia am erican a g rupurilor mici' ;ucureti' 9ditur a (olitic"' 1EA@ %IR 9.' orneliu ! 9ntercomunicare F>seu de antropologie psihologic2 ' 9ditura Didactic" i (eda g o gic " ' ;ucur e ti' 1EAE %64D6<9.#7' %aria' %IR6#' Dorina ! Psihologia reclamei' ;ucureti' 9ditur a 4I;R.' ;ucur e ti' 1EEG %649S' .braham - Psihologia Eitsch-ului. rta fericirii /traducere1 %arina R"dule s c u0' 9ditur a %eridian e ' ;ucure ti' 1E?@ %6#5%644I#' Germain ! %Sinfluence sociale. Phenomenes, facteurs et theories' (aris' (7)' 1EAA %6R9#6' L. 4. ! *ondements de la :ociometrie' (7)' 1EAE %6S 6<I I' Serge ! %S ge des foules. !n traite historiNue de ps,chologie de masses' ;ru3elles' 1EG1 %6S 6<I I' Serge ! Psihologia social sau maina de fabricat zei' 9ditura 7ni$ersit " ii *.l.I. uza+' Iai' 1EE> %6S 6<I I' Serge /coord.0 ! Psihologia social a relaiilor cu cellalt, (64IR6%' Iai' 1EE? %7 :I944I' .le3 ! Noua psihologie' 9ditura Ytiinific"' ;ucure ti' 1EEB NC #9 74.7' .drian /coord.0 ! Psihologie social. spec t e cont e m p o r a n e ' (64IR6%' Ia i' 1EEB #9 74.7' .drian /coord.0 ! Psihologia c(mpului social+ reprezentrile sociale ' ed. a II-a' (64IR6%' Societ a t e a Y5II#Ri e 59:#I i S...' Iai' 1EEA #9H 6%;' 5. %. ! :ocial Ps,cholog,' #eV ForS' 1EG@ #9H 6%;' 5.%. ! Ganual de ps,chologie sociale' (7)' (aris' 1EA@ #6I .' onstantin ! *Interpretare la %,sis+' &n (laton' #pere' $ol.II' 9ditur a Ytiinific" i 9nciclope dic "' ;ucure ti' 1EAB OC 64S6#' %. ! %ogiNue de lSaction collective' (aris' (7)' 1EA? PC (.DI649.7' Lean G. ! *4a formation de la pensXe politigue1 dX$eloppement longitudinal et dXterminants socio-culturels+' &$evue franRaise de :ociologie'' $ol.U<II' #o K' Luillet-Septembre 1EAB' pp.>G1->?> (.S5I' <ladimir ! $om ( nia n tranziie. 7der ea n vii tor' #9%IR.' ;ucure ti' 1EEG (.S5I' <ladimir' %IR6I7' %ihaela' 6DIRi' ornel ! $om(nia 3 starea de fapt ' $ol.I ! :ocietatea' #9%IR.' ;ucur e ti' 1EEA (h#F.R7' (etru ! 7ondiia um a n din persp e c ti v a vieii cotidien e ' 9ditura .lbatros' ;ucure ti' 1E?1 (9R :9R6#' .nnicS ! *4a socialisation politigue; defense et illustration+' &n "raite de science politiNue' $ol.III' (aris' Impr. de )rance' 1E?G (I.G95' Lean ! *(roble m a mec a ni s m e l or comu n e &n tiinele des pr e om+' &n $olum ul :ociologia cont e m p o r a n . l =9-lea 7ongres mondial de sociologie 3 >vian ' 9ditur a (olitic"' ;ucure ti' 1EBA (4.56#' #pere' $ol.II' 9ditura Ytiinific" i 9nciclope dic "' ;ucure ti' 1EAB

PSIHOLOGIA COMUNICRII :I:LIOGRAFIE GENERAL

RC R.D7' #icolae' )7R57#i' arm e n ' L949.-<R.# 9.' Gabriela' ;i4.#' arm e nornelia ! Prefaceri socio-umane n $om(nia secolului TT. 5e la comunitatea tradiional la societa t e a postco m u n i s t ' )und a i a *Rom, ni a de m,in e+' ;ucure ti' 1EEB R.49.' %ihai' :9RS9#I' 5raian ! 9ntroduc er e n psihologia social ' ;ucure ti' 9ditur a Ytiinific"' 1EEB SC S.(IR' 9dVard ! %anguage' :arcourt' ;re$e and Horld' #eV WorS' 1E21 SVE, Lucien. Garxis m ul i teoria person alitii ' 9ditur a (olitic"' ;ucur e ti' 1EA> S9<9RI#' Herner L.' 5.#D.RD' Lames' Lr . ! 7ommunication theories+ origin, methodes, and uses in the mass media' 5he 7ni$ersitM of 5e3as' .ustin' 4ongam' 1EE2 S:9RI)' %. i S:9RI)' . H. ! n outline of social ps,cholog,' #eV WorS' :arper' 1EGB S:9RI)' %. ! "he Ps,cholog, of :ocial Norms, #eV WorS' 1EKB S5.#56#' #icSi ! 7omunicarea' ;ucur er ti' Societ a t e a *Ytiin" e 5ehnic"+ S.' 1EEG S5695F94'L. ! *)onctions de la presse d cotX de lTinformation+' &n *>tudes de Presse+' nr.1J1EB1 S5695F94' L. ! %a Ps,chologic sociale' )lamarion' (aris' 1EBK TC 57 I 6<-;6GD.#' .na ! Psihologie gen er al i psihologie social ' $ol.II' 9ditura didactic" i ped a g o gic "' ;ucur e ti' 1EAK 57 I 6<-;6GD.#' .na /coord.0 ! *amilia inter e t nic n societa t e a civil din $om(nia' )und a i a .rmonia' ;ucur e ti' 1EE? VC <4iS 9.#7' %ihaela ! 7ontiin i cauzalitat e ' 9ditur a Ytiinific" i 9nciclope dic "' ;ucure ti' 1E?G <4iS 9.#7' 4az"r ! *(entr u o teorie a tran s mi t e rii me s a2 ului educ a io n al+' studiu introdu c ti$ la ;zil ;erns t ein' :tudii de sociologie a educa iei ' ed. cit.' pp.K-KK &C F.%)IR' "t"lin ! 9ncertitu din e a. # pers p e c tiv psihos ociologic, ;ucure ti' 9ditur a Ytiinific"' 1EA> F.%)IR' "t"l in ! Psihologia organizrii i cond uc erii ' ;ucur e ti' 9ditura (olitic"' 1EA> FI44I#G' %. ! >isstelung und ;ussage' &n &Aeitschrift fur Philosophie'' 1E2? F4.59' %ielu' F4.59' amelia ! 7unoa t er e a i activar ea grupuri lor sociale' 9ditura (olitic"' ;ucur e ti' 1E?2 F4.59' %ielu ! *undamentele psihologiei' 9ditura :Mperion UUI' ;ucure ti' 1EE> QC W67#G' D. ! :ocial Ps,cholog,' #eV WorS' .ppelton- enturM- rofts' 1EGB RC H.5I9R' (.' S59;49R' D. ! *4a socialitX+' *7haiers 9nternationaux de sociologie+' 4UU<III' 1E?G

PSIHOLOGIA COMUNICRII :I:LIOGRAFIE GENERAL

V0,u e c0,ectiveC b b b ! Psihosociologia culturii de (ed.agogic"' ;ucure ti' 1EB? b mas ' ;ucuresti' 9ditura Did.actic" i

b b ! #pinions et changement dSopinion. 7onnaissence du probleme. pplications practiNues, (aris, 9S)' 1EBE b b b ! Ps,chologie de la publicite et de la propagande. 7onnaissance du probleme. pplications practiNues' (aris' 9%9' 1EA@ b b b ! Psihologia social n $om ( nia ' ;ucur e ti' 9ditur a Didactic " i (eda g o gic " ' 1EA@ b b b ! :tudii de sociologie si psihologie social F"eorie i m e t o d n tiinele sociale, vol.9=2 ' ;ucure ti' 9ditura (olitic"' 1EA@ b b b ! 9ntroduction a la ps,chologie sociale' $ol.I-II' (aris' 4ibr. 4arousse' 1EA2!1EAK /sous la direction de Serge %osco$ici0 b b b b ! Ps,chologie et politiNue' (aris' 9ditions du Seuil' 1EA>

b b ! Ps,chologie de la relation dSautorite.7onnaissance du probleme. pplications practiNues' (aris' 9S)' 1EAB

b b b ! Psihologia coop er rii i ntr- a1utorrii um a n e ' ;ucur e ti' 9ditur a Didactic " i (eda g o gic "' 1EAE b b b ! Psihologia social. 7ercetar e bibliografic ' ;ucure ti' 9ditur a Didactic" i (eda g o gic " ' 1E?@