Sunteți pe pagina 1din 8

Fo% Diecezan

-J oficial al eparhiei o r t o d o x e romne a Caransebeului


' ' / # _ 1 _

PretujA^

/litului:

APARE DUMINECA
MANUSCRISELE SE VOR TRIMITE PE ADRESA C O N S I L I U L U I EPARHIAL, SECIA C U L T U R A L .

Inseriuni:
Pentu fiecare centimetru p t r a t c t e !00 Lei

Particula/ . *> 8000 Lei InstitutiA .^ti 16.000 Lei Aboq/\^ rijin . . . 30.000 Le

E p i s c o p i a o i ; t . r o m . Caransebe oont. C. E . C. Nr. 8 9 . 6 7 6 .

conferina de pace dela Paris


C u m p n a vremii nclinat a d n c spre frm n t r i l e de s b u c i u m ale unei viei financiare, e c o n o m i c e i politice, falite, a n l t u r a t preocuprile mai nalte de ordin spiritual, sufletesc. Capetele marilor diplomai i c o n d u c t o r i de state, se f r m n t astzi m e r e u , strduindu- se cu ncheierea de tratate de pace cu statele foste beligerante, c u e n u n a r e a de noi principii i legi sociale, c u t n d astfel a restabili m u l t doritul echilibru i a r m o n i a dintre popoarele conlocuitoare pe g l o b u l p m n t e s c , d e s o r i n t a t e d u p cel al doilea r z b o i u m o n d i a l i a le r e a e z a n fgaele cele fireti. / Ndejdile pe cari i le-a pus omenirea istovit de attea nenorociri cumplite, a b t u t e a s u p r a ei, ntr'o via m a i b u n , -ntr'o l u m e mai ai a p r o a p e d e a s t d a t m c a r , de prescriptele Celui ce a s p u s : Eu sumi calea, adevrul i viaa", n u a u fost ndeplinite. Dei n acest m o m e n t se afl n t r u n i i la olalt, reprezentanii celor 4 m a r i puteri, m p r e u n c u ali r e p r e z e n t a n i de frunte, ai attor alte state, n s c o p u l pecetluirii u n e i pci ct m a i durabile i n d e l u n g a t e , t o t u i n u par a fi n situaia de a scoate la capt cu p r o b l e m e l e i n t e r n a i o n a l e , cari tot m a i m u l t e se ivesc p e n tru a fi s o l u i o n a t e . L u m e a st din n o u n a l t e r n a t i v a - d e via i m o a r t e i o p o v a r g r e a , u n c o m a r a p s t o r s e lete i r e v a r s peste sufletele obosite i c h i n u i t e de g r o a z n i c u l m c e l ce a luat sfrit d u p m a i bine cinci ani de zile de nimicire i d i s t r u g e r e . C n d u r a dintre p o p o a r e n ' a d i s p r u t nc, necesitatea ntronrii ntre p o p o a r e a e v a n g h e l i e i dragostei, p r o p o v d u i t de M n t u i t o r u l n o s t r u I i s u s H r i s t o s , necesitatea u n u i ideal spiritual sublim, este m a i e v i d e n t ca oricnd. O m u l n o s t r u p t r u n z n d r n d pe r n d , to tainele n a t u r i i , a a j u n s astzi s s t p n e a s c c o s m o s u l i s n u se mai t e a m de n e c u n o s c u t . T r i u m f u l pe care 1-a d o b n d i t o m u l prin d e s c o perirea energiei a t o m i c e , l a m e n i n pe cl n s u i c u nimicirea. In sufletul n o s t r u al fiecruia ns, triete o dorin p u t e r n i c d u p H r i s t o s i n v t u r a Sa i sufletul n o s t r u n u va putea afla od.hn,. p n c e n u va ntr ri s t r n s a l e g t u r c u El i e v a n g h e l i a - I s a l v a t o a r e . Cu toii c r e d e m a c u t a pacea i bogia, dar n o i 4 e - ^ 4 u t m ,pe . T i n e , carele eti s i n g u r u l pacea, m n g g e r e a , lum i n a i a d e v r u l .
;

F l m n d u l i ncriipue c u m b l d u p pine, dar lui i este foame de T i n e D o a m n e ; , nsetatul crede c v r e a ap, dar lui i este sete de T i n e ; b o l n a v u l se m n g e c r v n e t e s n tate, dar boala lui n u e dect lipsa T a JUoamneIisuse H r i s t o a s e , cel ce ne-ai n v a t g u s t m din a d e v r a t a fericire. O pace n e d r e a p t o tim prea b i n e ; n u este cu n i m i c m a i b u n dect r z b o i u l , iar. o p a c e cu a d e v r a t d u r a b i l n u poate fi. cldit? dect n u m a i pe temelii spirituale. T o i s u n t e m fiii aceluiai T a t ceresc; cei nvini t r e b u e s' s u f e r i m p e d e a p s a ispirii p e n t r u ndreptarea, n o a s t r . D a r n acela t i m p i popoarele n v i n g t o a r e a u astzi m a r i r s p u n d e r i n faa P r o niei Cereti, care n u dorete m o a r t e a nici celui m a i p c t o s frate, ci n u m a i i n u m a i ndreptarea lui. Marile n e o r n d u e l i i s b u c i u m e a u . fost n t o t d e a u n a u r m r i l e marilor rtciri. E g o i s m u l naional este n acela t i m p i' u n pcat mpotriva lui D u m n e z e u , care a creiat toate popoarele i pe cele m a r i ca i pe cele m i c i " . Nici u n popor n u poate s realizeze c e e a ce D u m n e z e u i n t e n i o n e a z cu el, dac p o p o r u l spectiv refuz s r s p u n d c h e m r i i sale la.

c o l a b o r a r e a loial n c o m u n i t a t e a celorlalte n e a m u r i , c o n s i d e r a t e ca m d u l a r e ale unei m a r i familii. In ordinea social i ^cea i n t e r n a i o n a l exist o i n d e p e n p e n r e c i p r d c .


1

Deaceia i m p e r a t i v u l vremii ce se i m p u n e este ca cei m a r i s p r s e a s c v e c h e a cale a ncrederii n propria lor p u t e r e i s s e s u p u n n m o d contient legilor d u m n e z e e t i , ale dreptii i iubirii, cci altfel v o m c o n t i n u a a m e r g e tot pe calea nenorocirilor. P e s t e p o t o p u l urii, al patimilor, e n e c e s a r s t u r n m din b a l s a m u l sfintei n v t u r i a Mnt u i t o r u l u i , care a m p c a t sufletul t u t u r o r d e s m o t e n i i l o r v r e m i i , n veacurile d e u r g i e ale antichitii. L u m i n a ce se prvlete din cer i p t r u n d e tot sufletul o m u l u i este s i n g u r a care i s b u t e t e n aceste de n e p t r u n s r e g i u n i , n cari s e manifest Divinitatea i n u r a i u n e a n o a s t r singur. T r e b u e s ai pe H r i s t o s venic n tine pent r u a t e ap-opia d e t r o n u l S u fr a fi n i m i cit d e i m e n s a strlucire, naintea creia spiritele cele m a i c u r a t e , c u b u c u r i e i c u t r e m u r se prostern. Principiile cretine n u t r e b u e s f o r m e z e n u m a i nite broderii, nite floricele de o r n a m e n t a i e pe" p n z a vieii rsociale, la ocazii s o l e m n e , ci ele- s c o n s t i t u i a s c fibrele cele m a i i n t i m e din viaa n o a s t r , cci toate transformrile sociale m a i i m p o r t a n t e i operile d e u m a n i t a r i s m , n u s u n t dect nite fructe n a t u r a l e ale acestor principii. N u m a i credina n H r i s t o s poate dinam i z a spiritul i poate ntoarce h e d o n i s m u l t r u pesc la b u c u r i i l e ascetice i n e s g o m o t o a s e ale o m u l u i ce trete d i n t r ' u n principiu l u n t r i c religios-cretin. P l e c n d n u m a i pe calea e v a n g h e l i e i care este n g u s t i g r e u de u r m a t , n e p u t e m forma sufletete. N u m a i n v t u r a lui H r i s t o s poate stabili u n e c r r ' i b r u ntre c u l t u r a v e a c u l u i d e a c u m i viaa n o a s t r m o r a l , ntre t r u p i suflet. In a c e s t e v r e m u r i c n d n sufletele o a m e n i l o r nc m a i clocotete u r dintre s e m e n i s i n g u r care ar p u t e a m p c a deplin sufletele, a r fi p a c e a cea sfnt, lsat r o u d e M n t u i t o r u l , care m p a c pe o m cu D u m n e z e u i apoi pe o m c u o m . S n z u i m ca viaa n o a s t r 'de aici nainte s o d e s b r c m de mirajul s e d u c t o r al deertciunilor i s sfrim n a n e odihni n E l , cci cretin i s m u l este religia i filosofia care m p r e u n real cele d o u m a r i c o n t r a s t e i o r n d u i r i ale vieii i care le a e a z n t r ' u n raport l m u r i t
Din mesajul Consiliului micrii ecumenice pentru nfrirea popoarelor prin Ei.eric. Rev. Teologic No, 7-8 1946.

n u prin speculaie ci prin o fapt a voinei s u p r e m e n care firea se s u p u n e n t r u t o a t e s p i r i t u l u i . N u m a i H r i s t o s este i n s t a r e s ne s c a p e din acest desechilibru, ntruct El n e a r a t prin viaa, prin n v t u r a i m o a r t e a S a , ceeace n s e a m n i c u m e posibil s aparii pe d e a n t r e g u l vieii i d e a n t r e g u l lui D u m n e z e u . I n l n d c u toii credina n H r i s t o s , p e soclu cel m a nalt i d n d u - i cinstea cea d i n t i u n toate r a m u r i l e vieii, v o m v e d e a a p r n d pe p m n t pacea, linitea i fericirea ce o c u t m c u toii. P r o t . Petru T o m a
secretar eparhial

Cuvinte ctre ostaii domnului , din eparhia Caransebeului


R n d u i t - a D o m n u l s p u n n inima Ierarh u l u i v o s t r u g n d u l d e a v a d u n a c u toii n

schitul Piatra Scris, la 16 ale lunii Iunie a. c


Neuitate v o r r m n e clipele c n d , n t o c m a i ca nite r u r i vii, ce c u r g e a u spre schitul cel att d e m i c , c u m n u v a inai fi altuia 4a noi, poate, i totui att d e m a r e n c u p r i n s u l lui de d u h voi, c u preoii n frunte, i a d u m brii de s t e a g u r i , v e n e a i n acea i m p r e s i o n a n t p r o c e s i u n e , s luai b i n e c u v n t a r e a i h i e r e a s c l M-ii v d nc, p r o a s p t , privelitea aceia, ca n F a p t e l e Apostolilor, cnd credincioii s e n g r m d e a u pe ulie ca m c a r u m b r a l u i P e t r u s treac peste v r e u n u i din bolnavii l o r " . ( F . A . 5, 15). V v d n faa s c h i t u l u i , pe d r u m u l plin d e praf, c z n d la p m n t , s t r e a c peste v o i preoii n odjdii sfinte, preoii ce v e n e a u n fruntea litiei, dela m a r i deprtri, c u s u d o r i l e pe fruntea plin d e zduf i d e c o l b u l d r u m u l u i l u n g , d a r c u lacrimile b u c u r i e i a c e s tei ntlniri sfinte! E r a ca o cdere la sfintele D a r u r i pe care u r m a i i sfinii ai Apostolilor l e m p r t e s c chiar prin a t i n g e r e a de v e s t m n t u l lor! V v d c u steagurile v o a s t r e dragi, v v d c u m le plecai, n s e m n d e n c h i n a r e , n faa S c h i t u l u i i c u m le plecai n a i n t e a A r h i e r e u l u i v o s t r u , ca s e m n de s u p u n e r e fiiasc, d e d i s c i plin o s t e a s c a , d e iubire sfnt p e n t r u eful Bisericii care v o b l d u e t e i, m a i m u l t dect att: v nelege ostdia voastr siv iubete! V d apoi pe blajinul P s t o r m p r t i n d u - v b i n e c u v n t a r e a r h i e r e a s c ! II v d rtourat d e b u c u r i e sfnt. II v d m a i ales, fericit, cnd .ochii lui blnzi se o d i h n e s c pe copiii v o t r i ! T r e s a r e d e

fericire c n d se oprete la aceste h o l d e " ale ale v i i t o r u l u i ! I n i m a L u i s n g e r a t de t r a g e d i a cea m a r e a -lipsei d e copii n B a n a t u l cel m n d r u se o d i h n e t e , se n s e n i n e a z , se v i n d e c c h i a r la v e d e r e a copiilor! Nici o d a t n ' a m v z u t parc mai d u i o a s b i n e c u v n t a r e d e Ierarh i n ' a m a u z i t m a i dulce c h e m a r e d e p s t o r : , Lsai copiii s v i n la m i n e " ca a aici la

RECENZIE
Prof. Simion Radu: EVAMGHELIA I DEMOCRAIA. ncercare de critic i orientare social
Sibiu. Tip. Astra Cultural 1945, Pre{ul 15P0 Lei, p a g . 9 4

Piatra Scris! II privesc

c u m tresare n faa
S u b o c h ' i notri s'a n r u i t o l u m e i din ruinele ei se v a ridica o l u m e n o u . S e ridic a c u m n t o c m a i ca p a s r e a P h o e n i x l u m e a iubitoare d e pace i libertate i o m u l capabil de jertf i e r o i s m . In istoria o m e n i r e i rzboiul total ce a trecut, v a fi o p a g i n de doliu, dar plin de n v minte. V a nva n plus c pacea n a r m a t e p r o vizorie i c a r m o n i a social n u se poate i n s t a u r a fr libertate i echitate. Raporturile dintre p o poare s fie panice i de reciprocitate. V a n v a l u m e a c viaa n libertate e cel m a i m a r e b u n al o m u l u i . C n d zorii pcii n u j e s c pe firmamentul i s toriei o m e n e t i , se c a d e ca viaa d e m o c r a i e i s fie a n c o r a t n a r m o n i e i spiritualitate. P r i n c i piile democraiei a u t e n t i c e c a : libertate, egalitate i fraternitate i r ' g s e s c ^ corefrvui-i~-etfaa -cretin. Ele s u n t inspirate i potenializate d e Evanghelie. In v r e m u r i de f r m n t a r e social i clocot politic, e n e c e s a r ca o m e n i r e a s fie o r i e n t a t spre a b s o l u t u l vieii i a n c o r a t n principiile Evangheliei. P r o g r e s u l U m a n i t i i i pacea u n i v e r s a l n l u m e , n u se p o a t e realiza dect prin r e s p e c tul o m u l u i i a m u n c i i s a l e ; ct i prin dreptul la via i libertatea t u t u r o r popoarelor. N u s p e c u l a r e a o m u l u i d e ctre o m ; ci i u birea o m u l u i de ctre o m p n la s u p r e m a jertf. N u r o b i r e a popoarelor mici i p r i g o n i r e a lor; ci libertate p e n t r u toi i dreptate p e n t r u . toat lume.a. .^ P e c e n u a r e g i m u r i l o r dictatoriale, t r e b u e s se afirme a c u m viaa d e m o c r a t i c i progresist. O m u l vrea s respire i s se afirme; i a r u m a n i t a t e a dorete linite i s i g u r a n . A c u m s e se p l m d e t e o n o u ordine politic i social . In n o u a a e z a r e a pcii dintre n e a m u r i , n u treb u e ignorat doctrina lui Iisus, cci salvarea omenirei o va a d u c e n u m a i spiritualitatea cretin, care orienteaz ctre u m a n i t a r i s m i pace m o n d i a l prin iubirea revelat lumii de I i s u s , care ieri i azi i n veci este acelai, Calea, A d e v r u l i V i a a " . \
1 1

copiilor, c u m scoate din s n , p e n t r u ei, -o iconi, o b r o u r i c , o cruciuli, u n d a r ! II v d n s e n i n a t la privelitea a a e a s t a pe care o ofer O a s t e a D o m n u l u i " . A m c u n o s c u t i e u , ntre voi, prini c u 4 - 5 i 6 copii! In t i m p ce B n enii fug, n d e o b t e , de p o v a r a copiilor, v o i o s taii v m n g i a i I e r a r h u l oferind B a n a t u l u i o satisfacie m o r a l prin aceia c dai rii copii, c dai lui D u m n e z e u ostai, c aducei B sericii prinos de n c h i n t o r i n o u i ! Niciodat n ' a m c u n o s c u t o m u l u m i r e sufleteasc m a i a d n c d e ct a I e r a r h u l u i care privea la copiii votrii

s u b m u n t e l e dela Piatra Scris.


A m fost m a r t o r Ia sfintele n d e m n u r i ce v ' a d a t P r e e Sfinitul V e n i a m i n , n z i u a celei dinti mari a d u n r i de o r g a n i z a r e a O a s t e i D o m n u l u i " pe E p a r h i e ! ,...."> ,sNu y.0 xiita^iiiciadai, .apelul ^la^ smerenia osteasc i la a r m a cea m a r e a biruinei: dragostea ! C fr d r a g o s t e , orice ai face . este o v a t r de c e n u , o v a t r p u s t i e ! Fii plinitori ntru totul ai acestor povee m i n u n a t e ! Iar legtura voastr cu Biserica i cu sfiniii ei slujitori, s fie lozinca" voastr de fiecare clip! Cci altminteri ori ce o s t e n e a l b u n e zadarnic! Instruii-v la coala m i s i o n a r , n c a z a r m a D o m n u l u i , c u m s'a h o t r t la Piatra Scris, ca s putei, cu a d e v r a t , lupta c u folos. Agonisii n v t u r s n t o a s despre t r i nicia temeiurilor pe care s t m i despre u b r e z e n i a t e m e i u r i l o r pe care se afl fraii notrii, bieii notrii frai cei dinafar Corbiei M n t u i r i i ! F a c e i - V educaie osteasc la coala s m e reniei i iubirii, la coala faptei de m i l ! Dealtfel e u v d n C a s a Oastei la P i a t r a Scris, care s'a p u s la cale a se ridica fr z b a v , t o c m a i a c e a s t p e c e i e : a iubirii v o a s t r e care c u r g e n e stvilit spre Biseric i a Iubirii I e r a r h u l u i , e ful s u p r e m al Bisericii, care c u r g e p u t e r n i c ctre v o i ! i D o m n u l marilor iubiri v a rsplti v o u la a r t a r e ! Al v o s t r u , ntru ostia cea sfnt a D o m n u l u i , frate i m p r e u n o s t e n i t o r n biserica ost'easc I. G, Oprian
!(

In l u m i n a acestor c o m a n d a m e n t e etice i sociale, cartea Pr. R a d u c o n s t i t u e o reuit n c e r c a r e de orientare social i cretin. / In d r a m a c o s m i c a v e a c u l u i n o s t r u , a u t o r u l a reuit s d o c u m e n t e z e pe realiti i cu o logic de m a e s t r u p e r m a n e n t a valabilitate a ferm e n t u i u i cretin n d i n a m i c a vieii sociale. P r o f u n d c u n o s c t o r al doctrinei cretine i dotat cu spirit de sintez, P r . R a d u e x p u n e critic erorile f a s c i s m u l u i i n acela t i m p a r a t raportul g e n e t i c ce exist ntre d e m o c r a i e i Evanghelie. T a o t l u m e a tie erorile i absurditile f a s c i s m u l u i , care a torturat l u m e a i a asuprit attea p o p o a r e . Doctrina fascist e fondat pe e g o i s m i violen, pe ur i crim; pe t e r o a r e i s p e c u l a r e a o m u l u i . Cu orice sistem totalitar f a s c i s m u l g e r m a n e a n t i u m a n , e antispiritualist i a n t i d e m o c r a t i c . R a s i s m u l i spaiul vital al p a n g e r m a n i s m u l u i a declanat r z b o i u l , ce a lsat attea lipsuri i dureri. F a s c i s m u l n doctrina sa biologic, lovete n concepia cretin d e s p r e o m , l u m e i via. F a s c i s m u l e ateu i din c r i m i m i n c i u n i-a fcut m e t o d de nimicire a u m a n i t i i . Prin deficienele sale m e tafizice i etice, fascismul g e r m a n s'a prbuit c u u n ceas m a i de v r e m e , d o v e d i n d u - s e o concepie g r e i t d e s p r e l u m e i via, o doctrin n e g a t i v i m i z a n t r o p r a s i a l , o ideologie incapabil s niveleze diferenele i s c i m e n t e z e solidaritatea dintre o a m e n i " , (p. 2 6 ) . Apoi a u t o r u l trece i a n a l i z e a z d e m o c r a ia i profilul ei spiritual cretin i a j u n g e la c o n c l u z i a c Evanghelia constitue principiul de via democratic. E v i d e n t , demofilia cretin r m n e idealul s u p r e m al n z u i n e l o r d e m o c r a t i c e . C r e t i n i s m u l n s e a m n convertirea o m u l u i , r e n a t e r e a i n o ire lui. Sufletul o m u l u i e c o m o a r a pe care o a d u c e Iisias i m n t u i r e a o m u l u i , e idealul E v a n gheliei. I u b i r e a d e ' o m , echitatea, ne c o n d u c n v i a la egalitatea spiritual, care ne d certitudinea solidaritii u n i v e r s a l e . Deaceia E v a n g h e lia d e s c h i d e d r u m u l t u t u r o r revendicrilor j u s t e pe care m a r e a m a s a o m e n i r e i srace i m i z e r e , le va cere d e a l u n g u l istoriei, n n u m e l e drepturilor o m u l u i i n n u m e l e d r e p t i i ' ' s f i n t e " . <p. 4 0 ) . Caritatea cretin n i v e l e a z inegalitile s o ciale i ndulcete aspiritile de clas. D r e p t a t e a i iubirea e v a n g h e l i c , p r o c l a m principiul iertrii i al m p c r i i ; al colaborrii i al a r m o n i e i ; al milei i al asistenei active. De aici r e z u l t c: D e m o c r a i a i trage s e v a de via din E v a n g h e l i e , iar la r n d u l s u

viaa d u p E v a n g h e l i e , a c t i v e a z i d e s v r e e n d e m o c r a i e , att ca r e g i m politic de servirea a p r o a pelui i a p o p o r u l u i , ca m i c a r e social z.dit pe j u s t i i e , dar m a i ales ca o concepie t r a n s c e n d e n t a l despre o m i s e n s u l m a j o r al vieii l u i " , (p. 5 4 ) . In t r e c u t u l n e a m u l u i Biserica n o a s t r a fost i este a p o p o r u l u i i prin o r g a n i z a i a ei e d e m o c r a t i c . Ea a fost o m a m b u n ce a participat la> t o a t e durerile i bucuriile p o p o r u l u i . Iat u n m o t i v n plus p e n t r u t n r a d e m o craie r o m n e a s c t r e b u e s se c o n v e r t e a s c i s se inspire din iubirea lui Iisus. In opera de f o r m a r e i e d u c a r e a generaiei tinere n spirit cretin i u m a n i t a r v o m afla ideal i m o d e l tot n E v a n g h e l i e . In pragul convertit ii la democraie i n p e r spectiva pcii mondiale, n e a m u l n o s t r u afirm dreptul la via al t u t u r o r a i lupt p e n t r u p a cea i p r o g r e s u l lumii. L e c t u r a acestui s t u d i u e plcut i i n s t r u c tiv. A u t o r u l a izbutit s ne dea o sintez c r e tin i u n p r o g r a m de o r i e n t a r e social i politic. In m i g a l a i osteneala sa a fcut oper de apostolat i m i s i o n a r i s m . Cartea E v a n g h e l i a i' D e m o c r a i a " , e u n ndreptar n p r o b l e m a social i u n ghid n c m pul democraiei cretine. A t t i n t e l e c t u a l u l , ct i m u n c i t o r u l va r m n e din lectura acestei cri cu ferma c o n v i n g e r e , c principiile d e m o cratice n u s u n t n u l t i m a analiz dect principiile i n o r m e l e vieuirii cretine. Pentru p r e o i m e mai ales cartea e plin de sugestii p e n t r u pastorala v r e m i i a c t u a l e . Felicitm pin i n i m pe a u t o r p e n t r u m u n c a d e p u s i dorim din osteneala sa s r o d e a s c n l u m e nelegere .fa de E v a n g h e l i e i o t o tal apropiere i d r u i r e a o m u l u i lui I i s u s . Pro. I. Bulea

dreptate i SPace
Dreptate, Tu sfnt O lume te Din vremi dreptate, dreptate, caut deprtate. Biserica noastr In crile sfinte, Dreptatea i Pacea Ne-o pun nainte. Coboar din ceruri Dreptate odat Popoarele lumii S nu se mai bat!

Tu eti temelia Vieii cretine, Martirii i astzi Viseaz de tine.

Vizitaii canonice
La Reia-romn
S m b t n 3 A u g u s t , a. c. P . S. Sa E p i s copul n o s t r u V e n i a m i n a - c o n t i n u a t vizitaiile canonice, ncepute n vara aceasta. nsoit de Prot. Dr. M. B n e s c u consilier referent i Diac. D" B l o n i , P . S. Sa, n trecere spre T r n o v a , u n de-i a n u n a s e vizita s o l e m n p e n t r u a d o u a zi, s'a oprit S m b t s e a r a n fruntaa parohie Rec i a - r o m n , u n d e a svrit V e c e r n i a . P e nserate, cnd clopotele bisericii v e s t e a u V e c e r n i a , b u n i i cretini din aceast p a r o h i e , ieii din fabrici s a u ntori dela lucrul c m p u lui, a l e r g a u s n t m p i n e , cu toat cldura s u fletului lor, pe b l n d u l n o s t r u A r h i p s t o r . In f r u n t e a lor, cu epitropii i m e m b r i i Consiliului parohial, Pr. I. Vida rostete u n e m o i o n a n t c u v n t de b i n e v e n t a r e . D o u coruri, u n u l cond u s de Dl Iliaa i altul, al Oastei D o m n u l u i , c o n d u s de Dl B o b o e s e u , i n t o n e a z alternativ imnul Pe Stpnul"... nconjurat de u n sobor de preoi, c o m p u s din : Prot. Dr. Nic. I o r g o v a n , Prot. Dr. M. Bn e s c u consilier refereiit, Pr. I. Vida, L e o v e a n u , refugiat. P. A l b e a n u , I. U z u m i Diac. D. Bloni. P . S. Sa s v r e t e Vecernia, rostind o s u b s t a n ial predic despre v a l o a r e a iubirii cretine. Biserica a fost arhiplinIn a c e a s t parohie, alturi de uriaele furnale ale fabricilor, se p s t r e a z sufletul g e n u i n al p o p o r u l u i n o s t r u , datorit pstoririi vigilente a P r . Vida. O a s t e a D o m n u l u i este bine o r g a n i z a t i activ, d e s t u r n d o e n t u z i a s t activitate m i s i o n a r i n afar de p a r o h i e . Corul Oastei D o m n u l u i cel m a i b u n cor al Oastei din e p a r h i e d a p r o a p e r e g u l a t r s p u n s u r i l e la serviciile divine. D a r ceea ce este v r e d n i c de m e n i o n a t este faptul c aici toat suflarea" l a u d pe D o m n u l . T o i credincioii care asist la servicii, iau parte activ, c n t n d n corul m a r e " ai t u t u r o r cretinilor i n mijlocul lor, se g s e t e t o t d e a u n a Maica p r e o t e a s " , v e n e r a bila soie a Pr. V i d a . A m m e n i o n a t acest lucru, p e n t r u c poate servi de model i n alte parohii.

a p r o a p e inpracticabil. S u b aria soarelui e l d e vine i m a i g r e u T r s u r a de abia se u r n e t e printre bolovani s a u gropi. P r i n t r e dealuri nicio adier e de vnt. Rsuflul nfierbntat al p m n tului devine n b u i t o r .
(

i t o t u i , P? S. Sa nu face caz de a c e s t e g r e u t i . Alte g n d u r i i ntristeaz s u f l e t u l : se prjolete p m n t u l . C u ct t r u d a u arat i s e m n a t , o a m e n i i acetia, toate dealurile i ce rod vor culege ? G n d u r i l e acestea vor forma obiectul u n e i pri din predica P . S. Sale, rostit n biserica din T r n o v a , d u p u n d r u m obositor i l u n g . T r e c e m printre slaele T r n o v e n i l p r . A m ntrat parc n sat i t o t u i n u mai a j u n g e m la destinaie.
!

In sfrit, u n g r u p de clrei, n t m p i n pe P . Sf. Sa cu s a l u t u l v t a f u l u i " P e t r u C u z r a a . , Mai m e r g e m t o t u i : vreo 4 K m . De pe dealuri, tineri i btrni albe, cobor spre sat. n haine

In faa u n u i arc de verdeaa, n c e n t r u l s a t u l u i , P . S. Sa este salutat de Dl n o t a r P e t r u F r n c u , de P r e o t u l greco-cat. ilie C o n s t a n t i n i n v . dir. Dim. Ianculovici. P r i m i n d apoi raportul P r . L. T o p a l , P . S. S a a r s p u n s t u t u r o r a i a ntrat n biseric, s v r i n d Sf. L i t u r g h i e . S o b o r u l a fost c o m p u s din Prot. Dr. N . I o r g o v a n , Prot. Dr. M. B n e s c u , Pr. P . A l b e a n u , L . T o p a l , I. T e r f l o a g , I. Meil i D i a c o n u l D. B l o n i .
x

In predica pe care a rostit-o P . S. Sa i-a mpletit sfaturile de via m o r a l cu sfaturi p e n tru viaa religioas, cultural, social i economic. P . S. S a a subliniat m u l t e din calitile trnovenilor, dar le-a atras atenia i a s u p r a u n o r scderi i neglijene. I-a n d e m n a t s-i z i deasc o biseric n o u , cci cea pe care o a u a c u m este aproape r u i n a t . I-a n d e m n a t a p o i ' s-i repare d r u m u r i l e p e n t r u a-i u u r a m u n c a i t r a n s p o r t u r i l e , s c u t i n d vitele i carele lor de r u i n , etc. D u p sf. L i t u r g h i e P . S. a a fcut o vizit la biserica u n i t care este n c o n s t r u c i e . P r . I- C o n s t a n t i n a rostit o ectenie apoi a b i n e v e n - . tat pe P. Sf. Sa, care i -a r s p u n s , v o r b i n d d e s pre necesitatea de a colabora cele d o u biserici i a tri n raporturi cu a d e v r a t freti. In a m b e l e parohii P . St. Sa la ieire din biseric s'a ntreinut cu credincioii, mprind n d e o s e b i copiilor iconie, cruciulie i cri de rugciuni.

La Trnova
Duniinic d i m i n e a a n 4 A u g u s t , P. S. S a , nsoit de consilierul Dr. M. B n e s c u , a pornit spre T r n o v a , cu o t r s u r din R e c i a - r o m n . D r u m u l este g r e u i spart. P e alocuri este

D u p m a s P . . S a , fiind U . D. R. a vizitat o parte din d o m e n i i , p a n L u n i d. a. c n d d e consilierul Dr. M . B n e s c u , menic.

invitat d e S o c . aceste f r u m o a s e a u r c a t nsoit la M u n t e l e S e Rap.

Precum i urmtorilor pltite spre a fi zugrvite :

credincioi

pentru

icoane

OCKX>COOOCOO<XXXOOOOOOCK30pOO^

G. Negrei 500.000 lei, M. L a z r 700.000 Lei, N. Negrei, primarul comunei i cntre al sf. Biserici, 400,000 Lei, J. Peia 1,000.000 Lei, N. Negre, agent agricol, 4 0 0 0 0 0 lei, I. Negrei, 1 perdea la uile m p rteti n valoare de 200.000 lei, p r e c u m i 3 c o v o a re de ln lucrate cu motive romneti n valoare de 100.000 lei. Icoanele au fost pietate d e ctre pictorul diplomat al Academiei de arte frumoase Bucureti Petre Lazr. Parohia Armeni, prin preotul s u O. Costescu m u l u m e t e credincipsului V. Ghera i soiei sale Anastasia pentru darul p e s e a m a sf. biserici constatator din 2 sfenice de fier, n valoare de 200.000 Lei, precum i credincioasei Ana Nicu'escu, Nr. 77, care a donat s u m a de 20t).000 Lei, spre pomenirea soului ei rposat Ilie, tot dnsa purtnd grij de procurarea fainei i facerea prescurilor. \ Filia Cnicea, prin Comitetul s u mulumete urmtorilor donatori ai sf. biserici de acolo: Vd. B. Izbaa, 5000 lei, C. Izbaa, 5000 lei, M, Nicoar, 5000 Lei, I. Nicoar 2000 lei, I. Bijan 2000 lei," P Paulescu 1000 lei. Apoi tuturor donatorilor colectei de 494.000 lei, dintre cari menioneaz pe A. Nicoar cu . 2 5 . 0 0 0 lei C. Lorin, P. Ianculescu, Vd. B. Izbaa, cu cte 2 0 . 0 0 0 lei i S, Stanilescu, P. Lorin, C. Micescu i D. Izbaa cu cte 20.000 lei. \ ...,.../ La fel dnei preotese V. M. BozovJci, care a lucrat perdelele la sf. Altar n val. de 50.000 Lei. D u m n e z e u s rsplteasc tuturor din milele sale cele bogate. Hramul bisericii la S a s c a - m o n t a n . Vechiul obiceiu de a serba hramul bisericii cu n a s'a pstrat i n acest a n . Anul acesta a fost n a dna i dl notar tefan Moise, un eminent notar^ b u n r o m n i pe care 1- caracterizat n slujba lui b u n t a t e a i mila fa de cei n e voiai i necjii. A druit sf. biserici s u m a de lei 200.000. Tineretul a organizat o frumoas serbare cu prog r a m artistic. S'a jucat piesa : Motenire dela rposata". Doarele; S. Popescu, M. Manescu, I, Craiovan i Dnii studeni: V. Retezan, I. Manescu i I. Popescu a u artat u n real talent artistic revista: Ca la Sasca" interpretat de studenii: V. Retezan i Popescu a plcut mult ntregului public. Rezultutul material a fost de 300.000 Lei destinai reparrii bisericii. AVIZ Direciunea Liceului bugetar teoretic de fete Caransebe primete nscrieri pentru toate clasele (I-VUI-a) ncepnd dela 20 August31 August 1946. 2 Taxa rate. Pentru Alte anual salariai este 200.000 lei, de pltibil plat. Direciunea. n

. I N F O R M A I I j
P. Sfinia Sa Episcopul Veniamin a cltorit n interes de serviciu la sediul Mitropoliei noastre n Sibiu. T r n o s l r e a sf. Mnstiri Voivodate din ara
F g r a u l u i . La lui 15 Aug. a. c. brncoveneti dela duinele I. P. Sf. Praznicul Adormirii Maicii Domnuva avea loc trnosirea sf. mnstiri Smbta de sus, refcut prin strMitropolit Nicolae.

Trnosirea va avea loc ntr'nn cadru festiv fiind invitat i P. S. 5 a Episcopul Veniamin la aceast solemnitate.. Tineri c r e d i n c i o i . Soc'etatea Tinerimei adulte Sf. G h e b r g h e din c o m u n a For'otfc,: de s u b conducerea neobositului preot M. Ciorei a druit sf. biserici u r m toarele obiecte bisericeti: U n a Sf. Evanghelie, vase pentru sfnta cuminictur argintate i o minunat c a n del argintat cu trei brae de "lumini. Aceste obiecte s ' a u cumprat pe banii ncasa'i cu ocazia serbrilor date 'de Societate n decursul acestui a n .
w

T o t att de vrednica p e n t r u amintire i mulumire fapta aredinoioilor acestei comuni, cari prin colecta deschis ntre dnii au c u m p r a t al doilea clopot, care n dimineaa nvierii Domnului a chemat pentru prima o a r pe bunii credincioi la Sfnta rugciune. M u l u m i r i . Parohia Agadici prin parohul s u G Mu, aduce mulumiri tuturor donatorilor pt. repararare<|*P0i sf: Bis. din A g a d i c i : ' '~C. M,eu Lei 50.000 I. Beic Lei 25.000 I. Itu Lei 15.000; G. Itu Lei 15.000; I. Blan Lei 15.000; M. Blan Lei 1 5 . 0 0 0 ; Buz Lei 10.000; I. Miclu Lei 10.000, I. Buz Lei 10.000; P. Beic Lei 10.000; I. Fino; Lei 5.000; I, Goii Lei 5.000. . Deasemenea, mulumete Dlui I. Moarche, director la U. D. R, Orvia, ca unui mare binefctor, care a dat var-past sf. Biserici, lui I, Blan care a crat nisip gratuit, i maetrilor M. Petcu i T. Rocica.. .Parohia Zlagna, prin preotul A. Lazr aduce calde mulumiri Dlui Perceptor N. R u s u din Caransebe, care a donat p s seama sf. Biserici o cdelni nou n valoare de 120.000 Lei. La fel se aduc mulumiri tuturor credincioilor parohiei Zlagna n frunte cu Dl dir. colar S. Murariu, care a colectat pn n prezent s u m a de 600.000 lei pentru zugrvirea sf. Biserici n interior i exterior.
h

se fac nlesniri la Direciunea

informaiuni

Liceului.

PARTEA OFICIAL ,
1
NOTE OFICIALE
Nr. 3 8 1 6 B . 1 9 4 6 Institutul Central de Statistic din Preedinia Consiliului d e Minitri, de c o m u n acord c u Ministerul Cultelor, a luat iniiativa efecturii unei statistici a Cultelor i , Asociaiilor religioase din R o m n i a , l u c r a r e a crei lips$ a fost a d n c simit la noi i care este deosebit d e folositoare i n e c e s a r m a i ales n v r e m u r i l e d e astzi. A v n d n v e d e r e i m p o r t a n a i necesitatea acestei lucrri de d o c u m e n t a r e statistic a rii i a M i n i s t e r u l u i Cultelor, c e r e m t u t u r o r preoilor s colaboreze c u o r g a n e l e statistice c o m u nicnd date e x a c t e , c o m p l e c t e i la t e r m e n e l e fixate de aceste o r g a n e . C a r a n s e b e , la 2 4 Iulie 1 9 4 6 .
Episcop: Consilier referent:

B I

preoilor din c o m u n e l e J u d . Severin s a n u n e cu o c a z i a oficierii slujbelor divine, u r m t o a r e l e : 1. S se in cinii de cas legai, p e n t r u a-i scuti de a a v e a contact cu cinii t u r b a i 2. Cinii gsii v a g a b o n z i s fie o m o r t L Ceeace se c o m u n i c C. notri preoi s p r e a fi a d u s e la c u n o t i n a credincioilor n o t r i .
1 1

C a r a n s e b e , la 2 3 Iulie 1 9 4 6 .
Episcop:

'

Secretar eparhial:

f VENIAMIN Nr. 4 1 4 8 P r e s . 1 9 4 6 .

Prot. P e t r u T o m a

A v n d n vedere faptul c tot m a i d e s e o b vin cazurile c credincioii notri se p r e z i n t personal la Consiliul e p a i h i a l , fie c u o c e r e r e f c u t direct de dnii fie fr nimic, solicitant! dispense de vrst, g r a d e de ru lenie, t i m p o p r h y etc. d i s p u n e m p e n t r u u l t i m a d a t , c pe viitor; nu se v o r m a i a c o r d a s u b nici u n m o t i v dacii n u v o r o b s e r v a dispoziiunile n o a s t r e date n acest s e n s n circularele a n t e r i o a r e , fapt csmc li-se v a c o m u n i c a i ' n sf. biseric credincioilor notri.
l

f VENIAMIN

Prot Dr. Marcu Bnescu

Nr, 3 8 3 8 E . C. 1 9 4 6 S p r e strict c o n f o r m a r e , se a d u c e la c u n o tin u r m t o r u l ordin al O n . Minister al Cultel o r : Nr. 4 6 6 / 1 9 4 4 . COM1SIUNEA MONUMENTELOR Caransebeului ISTORICE

Episcopiei

A v e m o n o a r e a V a d u c e la c u n o t i n c, potrivit art. 5 cl, 7 din legea Nr. 6 2 din 2 9 Iulie 1 9 1 9 p e n t r u c o n s e r v a r e a m o n u m e n t e l o r istorice nici o cldire n u se v a p u t e a ridica n imediat apropiere a u n u i m o n u m e n t istoric fr a p r o b a r e a C o m i s i u n i i m o n u m e n t e l o r istorice. C a r a n s e b e , la 2 4 Iulie 1 9 4 6 .
Episcop. Consilier referent

Ori d e c t e ori se v a ivi u n atare c a z n parohiile n o a s t r e , credinciosul interesat v a n a i n t a raport d i a t i m p la oficiul parohial iar acesta l a r n d u l s u c u r a p o r t oficiului protopopesc. , E x t r a s e de n a t e r e se v o r a n e x a n u m a i n cazurile c n d se solicit d i s p e n s e de vrsta ca - . n o n i c . L a g r a d e d e r u d e n i e se va a n e x a schia arborelui genealogic. Actele c o m p l e c t e se v o r trimite prin curier n u m a i n c a z u r i u r g e n t e , dealtfel se v o r t r i m i t e prin pot. Pe viitor n u se v o r m a i solicita d i s p e n s e la telefon. C a r a n s e b e , la 14 A u g . 1 9 4 6 .
1

Episcop:

Secretar eparhial:

f VENIAMIN

_ _

_ _

Prot. Petru T o m a

Concurse
No. 3608 B. 1946.

f VENIAMIN

P r o t . Dr. Iacob Crelu

Pentru primirea studenilor la Academia noastr


teologic din Caransebe, pe a. colar 1946-47, se cer urmtoarele condiiuni: Cererile de primire se nainteaz Co&sJliului eparhial, prin oficiile protopopeti. pn ia l o e p t e m vrie a. c. La cereri se anexeaz urmtoarele doeuojfnte:1. Extrasele botez. * i, 2. Extras tfe naterfijiela oficiul strii civile. 3. Diplorri de bailfureat sau de absolvire a seminarului teologic. 4. Certificat de moralitate dela Oficiul parohial vizat i de Oficiul protopopesc. ^ 5. Certificat medical despre starea sntii dela \ medicul de circumscripie.
r

Nr. 3 8 1 1 B . S . 1 9 4 6 Din partea Spitalului de Stat L o g o j , Serviciul antirabic p r i m i m u r m t o a r e a a d r e s : Comisia S u b c e n t r u l u i A n t i r a b i c , n e d i n a i n u t n z i u a de 2 1 I u n i e 1 9 4 6 , c o n s t a t n d c n u m r u l m u c a i l o r d e cini, m a i ales n ultim e l e trei luni a c r e s c u t e n o r m fa d e anii a n teriori, a v n d chiar c a z u r i de t u r b a r e m o r t a l e , a v e m o n o a r e a V r u g a s binevoii a d i s p u n e

6. Declaraia prinilor sau a tutorelui c vor suporta toate cheltuielile reclamate cu ntreinerea No. 3610 B. 1946. patentului n Internatul diecezan. Se aduce la cunotin celor interesai, c p r i 7. Studenii a. 1. vor prezenta la nscriere o mirea de elevi la coala eparhial de cntrei biserideclaraie subscris i de prini, sau tutore Ia Oficiul ceti pe anul.colar 1946-47 s e face pn la 1 Sepparohial, c dupa terminarea studiilor teologice vor temvrie 1946. . p servi n eparhia noastr cel puin 5 ani, iar la caz contrar vor restitui toate beneficiile avute. Condiiunile de primire sunt urmtoarele: 8. Studenii din alt eparhie vor prezenta carte Cererile de primire se nainteaz pn la 1 canonic del chiriarhul respectiv. Septemvrie 1946, Consiliului eparhial din Caransebe^ Toi studenii ai cror prini nu locuiesc n prin oficiile protopopeti. Caransebe, sunt obligai s locuiasc n Internatul La cereri se anexeaz: diecezan. Sunt obligai apoi, ca pn cel mult la 31 1. Extrasul de natere Octomvrie 1946, s-i'procure uniforma, sau cel puin vesta preoeasc. 2. Extrasul de botez Studenii sraci, cari dovedesc purtare moral 3. Certificatul colar bun i progres la studii, vor beneficia de burs. 4. Certificat de moralitate dela Oficiul parohial Pentru studenii nscrii stau la dispoziie 20 burse de cte Lei 30.000 lunar. Toi studenii se vor bucura 5. Certificat medical. de asisten medical gratuit i medicamente. In aceast coal se primesc absolveni a cel Studenii care vor fi primii n a. I. se vor prepuin 4 clase primare, avnd vrsta de 14-18 ani, care zenta n ziua de 28 Septemvrie a. e. la ora 9 a. m., au voce bun i aptitudini muzicale. la Rectorat, pentru examenul medical i de aptitudini Toi elevii sunt obligai s locuiasc n internamuzicale, care examen este eliminatoriu, aceia cari nu se vor prezenta la nscriere, se vor considera retrai tul coalei. din Academia teologic. La nscriere elevii, vor avea s plteasc, pe Taxa de ntreinere n Internatei diecezan este: 1. Fiecare student al Academiei teologice, va aduce n dou rate i anume la nscriere i dup vacana de Crciun 1/2 1/2 din urmtoarele alimente: a. fin de gru bun c. cartofi d. fasole e. untur crat f. brnz g. ou proaspete h. ceap . . . . . 200 100 200 20 20 10 kgr. b. fin de porumb, sau porumb . . . . . . . . . . . lng taxa de nscriere, si o tax pentru uzajul m o b i lierului din internat. Pentru ntreinere elevii vor avea. s achite urmtoarele taxe: 1. Fiecare elev al coalei de cntrei va aduce n dou rate i anume la nscriere i dup vacana d e Crciun 1/2 din urmtoarele aliment: a. fin de gru bun b. c. cartofi d. fasole e. Untur curat f. brnz h. ceap . . . g. ou proaspete - . . . . . . 200 .100 200 20 20 10 50 16 kg. de porumb sau porumb

50 buc. 16 kgr.

In afar de aceste alimente fiecare student, va : mai plti trei-lunar i anticipativ pe lunile Octomvrie 1956 Iunie 1947 pe 9 luni cte 80.000 (opt zeci mii) lei lunar.

In afar de aceste alimente fiecare elev va mat plti trei lunar i anticipativ pe lunile Octomvrie 1946 Pe lng aceste taxe va solvi fiecare student l a * Iunie 1947 pe 9 luni cte 80.000 (opt zeci mii) Lei nscriere s u m a de 45.000 Lei drept didactru, baie lunar. medic etc. * . , P e lng aceste taxe va solvi fiecare elev la nscriere suma de 45.000 Lei drept didactru, baie, Consiliul eparhial i rezerv dreptul de a majora medic etc. sau a scdea aceast sum dup mprejurri. P. Cuc. Pr. Protopopi i Cuc. Preoi i profesori de religie sunt invitai s comunice cele mat sus tinerilor absolveni de liceu i de seminar, artndu-le sublimitatea chemrii preoeti i ndemnhdu-i s se dedice acestei chemri. S se depun apoi struin "pe lng tinerii silitori la carte i cu vdite aptitudini pentru chemarea preoeasc. Caransebe, la 5 Iulie 1946. Episcop:, ! Consilier referent: ' Consiliul eparhial i rezerv dreptul de a majora sau a scdea aceast sum dup mprejurri. Cuc. Preoi voi aduce aceste dispoziii la c u n o tina enoriailor, vorbindu-le despre frumuseea i importana serviciului de cntre bisericesc i n d e m nnd tinerii iubitori de stran i ' c u bun cretere, s se nscrie la aceast coal. Caransebe, la 5 Iulie 1946. Episcop: Consilier referent:

f Veniamin

ssi Romul O. Ancua

t Veniamin

ss. Romul O. A n c u a