Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

____________ din _______________

Ctre ,
FACULTATEA DE MEDICIN i FARMACIE

Subsemnatul(a).............., student(a) a
Facultii de MEDICIN i FARMACIE , n anul de studii ......................, an universitar
2013/2014, programul de studii ...........................................,
posesor/posesoare a CI seria. numrul.................................................,
CNP..................
localitatea

..............................................,

judeul

domiciliat

.............................

str. .................................., nr. .............., bl.........., sc. ........., ap. ....................., nr. tel.
mobil ........................................, nr. tel. fix .................................., adresa de email.
Media ponderat sem.II, an univ. 2012/2013*___________________________
Media admitere *_____________________________
V rog sa-mi aprobai reducerea la OTL pentru toate liniile de transport, semestrul
I, an universitar 2013/2014 .

Oradea,
data ........................
Student(a)
Nume si prenume
Semnatura ...........................
Not : * Media ponderat i media admitere va fi trecut de secretara de specialitate.