Sunteți pe pagina 1din 23

NOIUNI DESPRE EMITOARE DE TELEVIZIUNE

SCURT ISTORIC
Primul televizor din istori televiziunii! tot l di"erit " t de #el #tu l! "ost #onstruit de in$inerul s#oti n John Baird %n nul &'()! # re utiliz t un dis# rot tiv *er"or t! # re se rote #u m re vitez + Sistemul %ns de ti* ele#trome# ni# si # re nu er sus#e*ti,il %m,un t tirii! "ost re*ede de* sit de unul ele#troni# invent t de Zworykin # re utiliz t un i#onos#o* # tu, de # *t re si un #ines#o* *entru tr ns"orm re im*ulsurilor ele#tri#e %n im $ini lumino se+ -n nul &'./ se n ste %n St tele Unite *rimul sistem de televiziune %n #ulori #u dev r t modern! # re "un#tion #on"orm st nd rdului NTS0 1N tion l Television S2stem 0ommittee 3 0omitetul N tion l *entru Sistemul de Televiziune4 # re se di"uze z si %n 5 *oni ! 0 n d si o * rte din Ameri# L tin + -n Rom6ni televiziune %n l,7ne$ru * rut %n nul &'.)+

Televiziune %n #ulori * rut %n Euro* du* nul &')8 su, "orm de noi st nd rde9 SE0AM si PAL! # re %n#er# t *rin diverse # i s #ore#teze de"e#tele evidenti te %n NTS0+ St nd rdul SE0AM 1Se:uentiel 0ouleur A M;moire 3 Sistem Se#venti l #u Memorie4! invent t %n <r nt si di"uz t %n t rile din estul euro*ei si %n Rusi + St nd rdul PAL 1P= se Altern tion Line 3 Altern re de < z *e Linie4! invent t %n >erm ni de in$+Walter Brunch de l Tele"un?en! di"uz t de t rile din Euro* si de Rom6ni + 0ele trei sisteme sunt in#om* ti,ile %ntre ele! di# un televizor #onstruit %n St tele Unite si *rev zut *entru sistemul NTS0! nu *o te "un#tion %n Euro* unde se tr nsmite %n PAL si SE0AM si vi#evers + E@ist %ns st zi televizo re # re *ot le$e un ti* de st nd rd deo re#e #este sunt dot te #u trei ti*uri de de#odere+ Drumul s*re televiziune di$it l %n#e*ut %n &'A( *rin do*t re unui st nd rd uni# *e *l n mondi l de #od re di$it l semn lelor de im $ine %n # drul studiourilor de televiziune+

Transmiterea imaginilor
Tr nsmitere im $inilor de televiziune se *o te " #e %n RF9 &4 *rin eter (4 *rin # ,lu /4 *rin s telit B4 %n #ir#uit %n#=is

-n #e ne *riveste ne vom o#u* de tr nsmitere im $inilor de televiziune *rin eter # re %n *rin#i*iu "un#tione z du* #um este *rezent t %n "i$ur urm to re9 O # mer video # *te z s#en ! tr ns"orm im $ine %n semn l ele#tri# de televiziune # re v modul o *urt to re de r dio"re#vent 1R<4 si o tr nsmite %n eter *rin nten + O lt nten dimension t *e "re#vent emit torului tr nsmite re#e*torului semn lul de r dio"re#vent 1# *t t din eter4! *e # re televizorul o demodulez si o retr ns"orm %ntr7o im $ine #on"orm #u #e # *t t + Semn lul de im $ine *rin stru#tur s re un s*e#tru l r$ de "re#vente! i r *entru tr nsmitere lui! este ne#es r # #ir#uitele # re sunt tr vers te de semn l s "ie de , nd l r$ + Semn lul de lumin nt module z %n m*litudine un semn l de R<! d r se tr nsmite , nd l ter l dre *t 1su*erio r 4 si o * rte din , nd l ter l st6n$ 1in"erio r 4! # re %n #est # z este o , nd l ter l rezidu l 1CLR4+

Semn lul udio module z %n "re#vent 1<M4 o *urt to re m i m re de#6t #e de video #u .!. s u )!. MDz! # %n "i$ur de m i Eos+ Semn lele de #ulo re 1#romin nt 4 module z o su,*urt to re #u "re#vent de B!B/ MDz 1*entru PAL4+ -n s#o*ul red rii #6t m i #ore#te unei s#ene # *t te! semn lul de televiziune este su*us %n Fdrumul s uG de l surs *6n l re#e*tie l multe *relu#r ri+ <ie# re *relu#r re semn lului video n lo$ 1su*ortul im $inii de televiziune4! introdu#e l r6ndul ei distorsiuni! # re se #umule z *e m sur #e num rul *relu#r rilor #reste+ Sin$ur # le de rezolv re #estor *ro,leme #onst %n tre#ere l "orm di$it l de re*rezent 8B8".A= re im $inii de TV! "olosind do r semn le de H si &+ Prelu#r re di$it l semn lului de im $ine du#e un *lus de # lit te %n televiziune %n #ulori *rin ne lter re r *ortului dintre #om*onentele de #ulo re+ -n *rezent! #6t si %ntr7un viitor *ro*i t! televiziune di$it l se v $ener liz + 0re re #entrelor de TV #om*let di$it le nu v de televiziune l intr re modul to relor emit n lo$i#e vor r m6ne %n# mult tim* %n e@*lo televiziunii di$it le se v %n#=ei od t #u #re e@#lude *rezent semn lului n lo$ to relor de TV! %ntru#6t televizo rele t re+ Et * de introdu#ere #om*let re re#e*torului di$it l de televiziune+

&+ PRIN0IPIUL TRANSMISIEI TV


&+&+ INTRODU0ERE O tr nsmisie TV 1r diodi"uz t 4 *resu*une tr nsmitere l dist nt sunetului %nsotitor+ im $inii si

Pentru "i tr nsmis o im $ine! m i %nt6i! in"orm ti de str lu#ire este tr ns"orm t %n semn l ele#tri# 1semn l video4 #u # re se module z *urt to re de r dio"re#vent #e urme z "i tr nsmis + Tr nsmitere sunetului este *osi,il du* #e vi,r tiile sonore u "ost tr ns"orm te %n semn le ele#tri#e # re! l r6ndul lor! vor modul o lt *urt to re de r dio"re#vent + -n "i$ur & este d t s#=em ,lo# "o rte sim*li"i# t unui emit tor de TV+

Im $ine # re urme z "i tr nsmis este # *t t de un dis*ozitiv o*ti# 1# mer de lu t vederi4! # re tr ns"orm semn lul luminos 1im $ine 4 %n semn l ele#tri# 1semn l video4+ A#est este introdus %n emit tor+ Du* o serie de *relu#r ri 1&4 le semn lului video! #est module z 1(4 o *urt to re de r dio"re#vent f1 $ener t de un os#il tor 1B4 # re *oi este m*li"i# t 1/4 si *li# t di*le@erului 1A4 si # re l r6ndul lui este #one#t t l nten + Semn lul de r dio"re#vent 1R<4 modul t si m*li"i# t #ontine semn lul video #ores*unz tor im $inii # *t te fi 1"re#vent im $ine4+ Sunetul %nsotitor este # *t t de mi#ro"on si tr ns"orm t %n semn l ele#tri#+ Semn lul este introdus %n emit tor! *relu#r t 1.4! du* # re #est module z 1)4 o lt *urt to re de r dio"re#vent f2 $ener t de os#il tor 1B4! m*li"i# t 184 si *oi *li# t di*le@erului 1A4+ si %n # zul sunetului! semn lul de r dio"re#vent 1R<4 1 fs4 rezult t du* modul re v #ontine in"orm ti # *t t de mi#ro"on+ 1.2. SEMNALUL DE TELEVIZIUNE -n televiziune se "oloseste metod de tr ns"orm re din im $ine o*ti# %n v lori de #urent ele#tri#+ v lorilor de str lu#ire si #ulo re

Modul de reconstituire a imaginii la receptie (pe ecranul tubului cinescop) impune majoritatea caracteristicilor tehnice ale unui lant ! + Im $ine TV este re#onstiutit 1de#i n liz t si tr nsmis 4 F*un#t #u *un#tG+ L un moment d t emit torul tr nsmite o in"orm tie num i su*r str lu#irii unui numit *un#t l im $inii # re v "i re#onstituit l re#e*tor+ -ntr7un numit interv l de tim* se vor tr nsmite in"orm tii su*r tuturor *un#telor im $inii # re vor re#onstitui im $ine *e e#r nul re#e*torului+ Deo re#e tr nsmitere se " #e F*un#t #u *un#tG! este "o rte im*ort nt # modul de * r#ur$ere l im $inii de # tre *un#tul luminos # re o re#onstituie 1s*ot! " s#i#ul4 s "ie ,ine determin t si #ontrol t+ 0onditi de Fsin#ronismG %ntre *un#tul n liz t l

emisie si #el red t l re#e*tie este determin nt *entru %n #on#ord nt #u #e tr nsmis +

re#onstitui o im $ine "idel !

Modul de * r#ur$ere e#r nului t6t # tr e#torie #6t si # vitez de # tre " s#i#ul se numeste e"plorare+ Prin#i*iul e@*lor rii 1, lei Eul4 #onst %n n liz su##esiv tuturor elementelor im $inii %ntr7o ordine determin t si #u o vitez st ,ilit + -n #est *ro#es! in"orm ti #ores*unz to re str lu#irii si #ulorii "ie# rui element este tr ns"orm t %n #urent ele#tri# si tr nsmis *e # n lul de #omuni# tie+ A#e st o*er tiune este re liz t de # mer de lu t vederi+ E@*lor re im $inii se " #e de # tre un " s#i#ul ele#troni#+

Pentru de*l s re " s#i#ului de e@*lor re se "oloses# #ir#uite s*e#i le denumite #ir#uite de de"le@ie+ -n #est mod " s#i#ulul * r#ur$e su*r " t tu,ului video# *tor de l st6n$ l dre *t 1de*l s re *e orizont l I H4 si de sus %n Eos 1de*l s re *e verti# l I V4! %nto#m i #um se #ites# * $inile unei # rti "i$+ (+ Fig.2+ Ilustr re *rin#i*iului e@*lor rii %ntretesute P r#ur$ere *e orizont l su*r "etei 1e#r nului4 de e@*lor t 1, lei t4! #ores*unde unei linii+ L s"6rsitul liniei! " s#i#ulul se %nto r#e %ntr7un tim* e@trem de s#urt 1&8J din dur t liniei4 din nou %n * rte st6n$ si %n#e*e s * r#ur$ urm to re linie s+ +m+d+ -n # zul normei 00IR dur t unei linii #u %nto r#ere #u tot este de )B Ks! din # re ## + &( Ks dure z #urs de %nto r#ere+
Simult n #u mis# re st6n$ 7dre *t ! * re o mis# re s*otului de sus %n Eos! #u o vitez mult m i mi# ! s "el # liniile s * r un su, lt ! l dist nte e$ le! i r im $ine s "ie *er#e*ut de l o numit dist nt # "iind #ontinu + Tim*ul de * r#ur$ere e#r nului de sus %n Eos %n # zul normei 00IR este de (H ms 1.H Dz4+ Tot lit te liniilor des#rise *e tot e#r nul "orme z un # dru+

s7

-n re lit te! *entru # stru#tur de linii im $inii s nu "ie su* r to re l o#=i do*t t o tr nsmisie #usemicadre #u linii %ntretesute+

Pentru re#onstituire unei im $ini 1un # dru4 #e st se tr nsmite %n dou se#vente 1semicadre s u c#mpuri4+ Un semicadru v #ontine liniile im* re! i r #el de

l doile liniile * re+ A#est mod de tr nsmisie #u linii %ntretesute *rezint v nt Eul # elimin "enomenul de *6l*6ire l im $inii *e de o * rte! i r *e de lt * rte #ondu#e l mi#sor re ,enzii de "re#vent video rezult te+ E@*lor re este #om*le@ ! num rul de linii din # re este "orm t im $ine 1un # dru4 este de )(. 1*entru norm 00IR4 din # re o * rte I #ir# AJ sunt * sive! *e dur t lor v6nd lo# %nto r#ere s*otului din * rte de Eos %n * rte de sus e#r nului+ 1.2.1. Fre !enta a"relor si a liniilor a# Ca$%l e&'lorarii 'rogresi!e 1nu ment#
este *li# t *r #ti#! d r *rezint interes *entru

r tion

Pentru # l re#e*tie *er#e*ti s "ie su, "orm unei im $ini #ontinue! s7

les "re#vent de

su##esiune # drelor fk 3 .H # dreLse#+ -n #est # z tim*ul ne#es r *entru tr nsmitere unui # dru 1*erio d # drelor4 este9

Num rul liniilor de e@*lor re %ntr7un # dru este determin t! %n *rimul r6nd de #uit te vizu l + Pentru nu "i o,serv t stru#tur dis#ret # drului! sunt ne#es re un num de .HH7)HH de linii de e@*lor re+ -n normele 00IR si OIRT num rul de linii n 3 )(.+ S determin m "re#vent de su##esiune liniilor+ liniilor fl v "i9

Pentru fk 3 .H # dreLs si n 3 )(. linii! "re#vent de su##esiune

fl 3 n (fk 3 )(. M.H 3 /&(.H Dz )# Ca$%l e&'lorarii *ntretes%te Am v zut %n * r $r "ul &+(! # %n # zul e@*lor rii %ntretesute! "ie# re # dru e %m* rtit %n dou semi# dre s u #6m*uri # re se tr nsmit se* r t+ Liniile #ores*unz to re #elor dou #6m*uri se F%ntretesG "orm6nd o stru#tur l "el de "in # %n # zul e@*lor rii *ro$resive #u #el si num r de linii *e # dru+ Se le$e "re#vent de re*etitie #6m*urilor fc e$ l #u "re#vent de re*etitie # drelor! st ,ilit *entru e@*lor re *ro$resiv ! di# .H #6m*uriLse#+ Rezult ! de#i # fk 3 (. # dreLs si "re#vent de su##esiune liniilor fl 3 )(. M(. 3 &.)(. Dz

1.2.2. +an"a "e ,re !enta ne esara


0 lit te re*rodu#erii im $inii este "un#tie de * rti#ul rit tile destin t rului+ Su, #est s*e#t! distorsiunile introduse de # n lul de #omuni# tie sunt dmisi,ile %n m sur %n # re e"e#tul lor de %nr ut tire # lit tii im $inii nu este *er#e*ut de o#=i+ Din #este #onsiderente se determin banda de $rec%enta # re este ne#es r s "ie tr nsmis %n sistemul de televiziune+ -n #ee #e *riveste limit in"erio r s*e#trului! e ne#es r s se tr nsmit #=i r si #om*onent #ontinu 1 f 3 H4 semn lului # re v d o in"orm tie de str lu#ire+ 0e m i Eo s "re#vent fmin # re tre,uie tr nsmis este fk 3.H Dz+ <re#vent m @im fmax 1"re#vent video m @im 4 este e$ l #u num rul de *erio de des#rise de semn l %ntr7o se#und + Pentru $ si #e st v lo re! se determin num rul de *un#te *e # re le #ontine im $ine ! #ores*unde o *erio d #om*let semn lului si %n s"6rsit #6te im $ini se tr nsmit %ntr7o se#und + fmax 3 num rul m @+de *un#teLim $ine 1&4 @ num rul de im $iniLse# @ N O4 *oi l #6te *un#te

O4 De#e N P D # vom #onsider un relie" de *otenti l %n "orm de * tr tele lumino se si %ntune#o se 1t ,l de s =4 de dimensiune elementului de e@*lor re! l dou elemente l tur te le v #ores*unde o *erio d 1#onsider6nd do r "re#vent "und ment l 4 1"i$+ /4+ 0onsider6nd " #torul de s*e#t H/V Qre"eritor l dimensiunile e#r nului *e orizont l 1'4 si *e verti# l 1!4R H/V 3 BL/S Num rul de in $iniLse# 3 fk 1"re#vent # drelor4 3 .H DzS n 3 )(. 1num rul de linii4

num rul m @im de *un#teLim $ine v "i9 i r "re#vent m @im e@istent %n semn lul o,tinut v "i9

Rezult # ! este ne#es r se tr nsmite o , nd de &/ MDz+ 0u #6t "re#vent video m @im este m i ridi# t ! #u t6t di"i#ult tile te=ni#e si e#onomi#e #e se ives# %n *roie#t re si #onstru#ti elementelor # n lului de #omuni# tie sunt m i m ri+ Din rel ti de m i sus! rezult # fmax se *o te redu#e num i *rin mi#sor re * r metrilor H/V! n s u fk+ Evident #e st redu#ere tre,uie s i, lo# " r s# dere # lit tii im $inii+ Sin$urul * r metru # re *o te "i mi#sor t " r s in"luenteze ne$ tiv su*r # lit tii im $inii de TV este fk+ D r si fk *o te "i s# zut num i %n # zul %n # re *o te "i evit t * riti e"e#tului de *6l*6ire im $inii+

Redu#ere fmax *rin redu#ere "re#ventei # drelor fk! se o,tine %n # zul e@*lor rii %ntretesute unde s #um s7 T &+(+&+, este fk 3 (. Dz+ -n #est # z rezult "re#vent m @im 9

r t t %n

1.2.-. Semnal%l "e imagine .video#

Semn lul # re se o,tine *rin e@*lor re su*r "etei im $inii si # re este determin t de lumin nt #estei *o rt numele de semnal "e imagine+ -n "i$ur B se o,serv modul de o,tinere unui semn l *e interv lul de e@*lor re liniei 7 U+ Pentru # zul %n # re semn lul #reste l m rire lumin ntei! s #um este #el din "i$ur B! se o,tine semnalul %ideo po(iti%+ -n situ ti unui semn l # re i v lori #u t6t m i mi#i #u #6t lumin nt este m i m re! semnalul %ideo este negati%+

O)ser!atie+ Atri,utul *ozitiv s u ne$ tiv semni"i# de#i le$ tur # re e@ist #u v lo re lumin ntei si nu #u *ol rit te semn lului+ Lumin nt "iind %n mod esenti l o m rime nene$ tiv ! semn lul video este de semene de o sin$ur *ol rit te+
1.2./. Semnale "e sin roni$are si "e stingere 0itire si re#onstituire im $inii se re lize z * r#ur$6nd %ntre$ul # dru! linie #u linie! du* # re *ro#esul se re*et *entru # drul urm tor+ Semn lele ele#tri#e o,tinute %n urm *ro#esului de n liz im $inii de # tre " s#i#ulul ele#troni#! %n urm e@*lor rii! sunt tr nsmise l re#e*tie *rin intermediul # n lului de #omuni# tie+ Ai#i! %n urm unui *ro#es de , lei E simil r #u #el de l emisie! este sintetiz t im $ine de televiziune+ Pentru # l re#e*tie im $ine s "ie rezult tul tr nsmiterii su##esive di"eritelor # dre # *t te! tre,uie s se re lizeze un sin#ronism %ntre vitez de tr nsmitere #estor l #ele dou e@tremit ti 1# *t re si re#e*tie4+ Semnale "e sin roni$are+

Re#onstituire "idel im $inii im*une o sin#roniz re *er"e#t sistemelor de , leiere de l # *t re 1# mer de lu t vederi4 si #e de l re#e*tie+ Se im*une de#i tr nsmitere simult n #u semn lul de im $ine si unor semn le de re"erint ! de sincroni(are! # re s si$ure #e st #ores*ondent + -n #est s#o* se tr nsmit dou semn le de sin#roniz re9 semnalul de sincroni(are %erticala )! 1sin#roniz re # dre4 si semnalul de sincroni(are ori(ontala )' 1sin#roniz re linii4 1"i$+ .4+ Semnale "e stingere

-n *ro#esul de e@*lor re tre,uie s e@iste *erio de de tim* lo# te %nto r#erii " s#i#ulului de ele#troni *e orizont l l s"6rsitul "ie# rei linii de e@*lor re s u *e verti# l l s"6rsitul "ie# rui # dru+ Interv lele de tim* ne#es re *entru F%nto r#ereG! di# *erio dele %n # re " s#i#ulul de ele#troni revine de l e@trem dre *t im $inii l #e st6n$ 1%nto r#ere orizont l 4 si din * rte #e m i de Eos # drului %n * rte de sus 1%nto r#ere verti# l 4 nu sunt utile *entru tr nsmitere in"orm tiei re"erito re l lumin nt im $inii si de#i se le$ #6t *osi,il m i mi#i+ -n #este *erio de de tim* nivelul semn lului tre,uie s "ie st"el %n#6t l re#onstituire im $inii s nu * r urmele " s#i#ulului de ele#troni *e e#r nul tu,ului #ines#o*+ -n #est s#o* se utilize z un nivel de semn l in"erior nivelului de ne$ru! i r semn lul #ores*unz tor se numestesemnal de stingere+ Vor e@ist de#i semn le de stingere pe ori(ontala (B')! res*e#tiv pe %erticala (B!) 1"i$+ .4+ 1.2.0. Semnal%l !i"eo om'le& )emnalul obtinut prin *nsumarea semnalului de imagine+ a semnalelor de stingere si a celor de sincroni(are *o rt numele de semnal !i"eo om'le& 1"i$ .4+ Du* #um se vede %n #e st "i$ur ! %n stru#tur semn lului de televiziune 1 l,7ne$ru4 se deose,es# * tru nivele im*ort nte! situ te l di"erite %n ltimi9 ni%elul impulsurilor de sincroni(are 1v lo re minim ! *entru semn l video *ozitiv4 1nivel zero4S

Fig. 0a+ Im*uls sin#ro si stin$ere linii #u ,urst


ni%elul de stingere 1/HJ4S ni%elul de negru! "o rte *ro*i t de nivelul de stin$ere 1/.J4S ni%elul de alb! # re #ores*unde v lorii m @ime semn lului %n # zul semn lului video *ozitiv+

Di"erent %ntre nivelul de ne$ru si #el de stin$ere 1.J4 re*rezint un s* tiu de $ rd 1s u de *rote#tie4+ Se " #e *re#iz re # nivelul 1 m*litu7dine 4 im*ulsurilor de sin#roniz re de /HJ le semn lului din "i$+ . ! este #el # re se *li# l intr re %n emit tor+ De semene se rem r# dur t mult m i m re #u semn lele #ores*unz to re *e orizont l + semn lelor de stin$ere verti# l si de sin#roniz re verti# l %n r *ort

S7 dedus! %ntr7o *rim *ro@im tie "re#vent m @im 1T &+(+(4 # re tre,uie tr nsmis *entru *ute re*rodu#e %n ,une #onditii o im $ine * rent #ontinu si #u un #ontinut de det lii #ores*unz tor v lorii m @ime rezolutiei+ V lo re #estei "re#vente este m re %n r *ort #u "re#vent m @im %ntr7o tr nsmisiune udio+ As #um se v r t ! stru#tur * rti#ul r s*e#trului semn lului video *ermite si este "olosit *entru tr nsmitere in"orm tiei de #ulo re 1sistemele de televiziune %n #ulori4! *re#um si unor d te su*liment re de interes $ener l 1sistem de ti* telete@t4! d r si semn le de test # re si$ur *osi,ilit te e"e#tu rii m sur torilor si #ontrolul * r metrilor # n lului de #omuni# tie 1RR4 si l emit torului %n tim*ul tr nsmisiei+ 1.-. TRANSMISIA SEMNALELOR VIDEO 1N RADIOFRECVEN23 .RF# Tr nsmisi semn lelor de im $ine se *o te " #e %n R< %ntr7un dintre ,enzile rezerv te tr nsmisiunilor de TV si %n #on"ormit te #u normele de televiziune st ,ilite+

Ce este o norma de televiziune? O norm de televiziune este #onstituit dintr7un ns m,lu de * r metri te=ni#i s*e#i"i#i unui sistem de televiziune si # ror v lo re este ri$uros st ,ilit *rin #onventii intern tion le+ Normele TV si$ur #om* ti,ilit te emit tor7re#e*tor TV+

-n #ele #e urme z vor "i *rezent te normele # re se *li# %n Rom6ni d r # re sunt utiliz te si de # tre lte t ri+

<i$+ )+ Re* rtiti ,enzilor de televiziune si r diodi"uziune #on"orm normelor 00IR

Prin re$lement rile UIT 1Uniune Intern tion l de Tele#omuni# tii4 u "ost lo# te . ,enzi de "re#vent e@#lusiv *entru televiziune r diodi"uz t 1"i$+ )4+ Primele trei ,enzi 1I! II si III4 sunt %n domeniul VD< 1<I<4! i r urm to rele 1,enzile IV si V4 %n domeniul UD< 1UI<4+ in6nd se m de lun$ime de und 1V4 #ores*unz to re "re#ventelor # n lelor de televiziune! rezult # %n domeniul televiziunii sunt "olosite undele metri#e si de#imetri#e+ Modul de re* rtiz re # n lelor de TV %n #ele #in#i ,enzi este *ro*riu "ie# rei norme+ Ast"el! *entru ve o *rivire $ener l su*r re* rtiz rii ,enzilor de televiziune si r diodi"uziune! %n "i$ur ) este *rezent t #on#entr t #e st re* rtiz re+ Din "i$ur rezult # ! %n #on"ormit te #u norm 00IR , nd II <I< 1VD<4 nu este o#u* t de # n le TV! #i este destin t emisiunilor de r diodi"uziune *e UUS7M< 1$ m A8!.7&HA4 MDz4+ De semene tre,uie mention t e@istent m i multor # n le s*e#i le *entru televiziune tr nsmis *rin # ,lu 10ATV4+ Nota9 $ m de "re#vent de l ). MDz l 8/ MDz destin t de norm OIRT *entru emisiunile de r diodi"uziune *e UUS7<M nu "ost m r# t %n "i$ur ! deo re#e tre*t t! #e st , nd nu v m i "i "olosit ! %nlo#uindu7se #u , nd A8!.7&HA MDz+

Semni,i atia 'res %rtarilor

Canale

UL
UM US +I UUS FM + II DA+ MS+

7 7 7 (IB S(IS. S & I S &H ) I &( S && I S (H (& I /( (& I /8 /A I )'

Largimea "e )an"a a anal%l%i ' ?Dz ' ?Dz ' ?Dz 8 1A4 M=z /HH ?Dz 8 MDz 8 1A4 M=z 8 MDz A MDz A MDz A MDz

Fre !entele limita &.H7(A. ?Dz .&H7&)H. ?Dz /!'.7()!& MDz B87)A MDz A8!.7&HA MDz &&&7&/' MDz &HB7&8B MDz &8B7(/H MDz (/H7/HH MDz /H(7BB) MDz B8H7)H) MDz )H)7A)( MDz

L%ngimea "e %n"a (HHH 7&H.H m .'H 7 &A8 m 8) 7 &&!. m )!/. 7 B!B m /!B 7 (!' m (!8 7 (!&. m (!' 7 &!8 m &!8 7 &!/ m &!/ 7 & m ''!/ 7 )8 #m )B 7 B'!.#m B'!. 7 /. #m

MSC
+ III4

SSC
ESCOO

+ IV +V

O4 -n , nd III 1C III4! lo#ul # n lului &( TV este *l ni"i# t *entru r diodi"uziune di$it l 1DAC4 OO4 Pl ni"i# t *entru tr nsmisii TV #od te D( MA0! #u l r$ime de , nd de &( MDz! S (& I S /(
CI C II C III C IV CV DAC ESC D< L< M< MSC S SSC UD< UL UM 3 C nd I TV 3 C nd II TV 3 C nd III TV 3 C nd IV TV 3 C nd V TV 3 R diodi"uziune di$it l 3 Su*er, nd s*e#i l e@tins 3 <re#vent %n lt 3 <re#vent Eo s 3 <re#vente medii 3 C nd s*e#i l medie 3 0 n l s*e#i l 3 Su*er, nd s*e#i l 3 Ultr %n lt "re#vent 1UI<4 3 Unde lun$i 3 Unde medii

US

3 Unde s#urte

UUS <M3 Unde ultr s#urte 1modul tie de "re#vent 4 VD< 3 <o rte %n lt "re#vent 1<I<4

Re* rtiz re si numerot re # n lelor TV %n ,enzile de "re#vent televiziunii r diodi"uz te este *ro*rie "ie# rei norme TV+

lo# te

Tre,uie mention t # *rin n tur lor! in"orm tiile *rezent te sunt su*use unui *ro#es #ontinuu de modi"i# ri si *er"e#tion ri+ Prin#i* lele norme TV # re sunt %n "un#tiune %n Rom6ni # r #teristi#ile te=ni#e de emisie TV sunt d te %n t ,elul &+ si # re st ,iles#

Ta)el%l 1. 0 r #teristi#ele te=ni#e de emisie le normelor 00IR si OIRT


0 r #teristi#i

+56 CCIR

D57 OIRT VD<LUD< )(. .H &.)(. B!8 &( (. PAL BB//)&A!8.W. /A!' ) A )!. H!8. &!(. &HH 8. &( 0/< ne$ tiv </E W.H .H &H9&

Stan"ar"

Domeniul de "re#vet Num r de linii L# dru <re#vent # drelor <re#vent liniilor


Dur t im*ulsului sin#ro linii

Dz Dz Ks Ks Linii Dz MDz MDz MDz MDz MDz MDz J J J

VD<LUD< )(. .H &.)(. B!8 &( (. PAL BB//)&A!8.W. /A!' . 81C4 L A1>4 X.!. X.!8B(& H!8. &!(. &HH 8/( &H 0/< ne$ tiv </E W.H .H &H9&

Dur t im*ulsului de stin$ere linii Interv lul de stin$ere # dre Sistem #olor <re#vent su,*urt to rei de #romin nt <re#vent intermedi r im $ine L r$ime , nd video L r$ime # n l R E# rtul %ntre *urt to rele im $ine 7sunet L r$ime , nd l ter l rezidu l S* tiul de l *urt to re de im $ine l m r$ine # n lului Nivelul *urt to re I v6r" sin#ro Nivelul *urt to re I im*uls stin$ere Purt to re rezidu l 1nivelul *urt to re I l, Ti*ul modul tiei I im $ine 1MA4 Ti*ul modul tiei I sunet 1M<4 Devi ti de "re#vent Pre ##entu re R *ortul *uterilor im $ineLsunet

YDz Ks

&

4 *entru #el de l doile sunet s u stereo 4 8/J %n lo# de nomin l 8.J 1se tine se m de ,urst 7 semn lul de #romin nt 4

-n "i$ur 8 este *rezent t s*e#trul de "re#vent #ores*unz tor emit to relor # re "un#tione z #on"orm normelor #u o l r$ime de , nd de 8 si A MDz+ -n "i$ur este indi# t *oziti *urt to rei de im $ine! *urt to relor de sunet! *re#um si su,*urt to rei de #romin nt lu6nd # re*er *urt to re de im $ine+ S*e#trul *rezent t r m6ne nes#=im, t *entru to te # n lele TV le norme res*e#tive+

Pentru tr nsmitere in"orm tiilor #ores*unz to re im $inii! res*e#tiv sunetului! se module z *urt to rele res*e#tive din "i$ur 8+ )emnalul %ideo modulea(a *n amplitudine (M,) purtatoarea de imagine ! i r semnalul audio modulea(a *n $rec%enta (MF) purtatoarea de sunet + Semn lul de #ulo re module z *urt to re de #romin nt %n m*litudine %n #u dr tur 1MAZ4! *ro#es # re se *rodu#e %n studiou! #olo unde se *rodu#e semn lul video #om*le@+ 1./. MODULA2IA ANALO6IC3 8 NO2IUNI DE +AZ3 Tr nsmitere in"orm tiei se " #e #u Eutorul semn lelor ele#tri#e #ores*unz to re di"eritelor ti*uri de mes Ee9 #usti#e 1 udio4! im $ine 1video4! d te et#+ -n sistemele ele#tri#e de #omuni# tie! semn lele res*e#tive sunt tr ns"orm te %n v ri tii de #urent ele#tri#+ V ri tiile de #urent tre,uie s #ontin tot lit te elementelor # re # r #terize z semn lul res*e#tiv+ L re#e*tie #urentii ele#tri#i sunt tr ns"orm ti %n semn le de #el si "el # #ele tr nsmise+ )emnalele electrice # re re*rodu# in"orm ti *ot "i tr nsmise dire#t! s #um se " #e uneori %n #omuni# tiile ele#tri#e #u "ir 1tele"onie4 s u #u Eutorul unor os#il tii de "re#vent mult m i m re de#6t #ee semn lului! os#il tii modulate 1*urt to re4! s #um se *ro#ede z %n r dio#omuni# tii+
O m rime 1#urent! tensiune! intensit te de #6m* et#4 #u v ri tie sinusoid l %n tim* se re*rezint *rin e@*resi

F(t) - , cos 1.t /04! %n # re , re*rezint . m*litudine os#il tieiS 7 "re#vent un$=iul r 1*uls ti 4 1 9 2f4S

1.t /04 7 0 7

" z S " z initi l 1di"erent de " z s u un$=iul de " z 4+

06t tim* * r metrii ,! .! si 0 sunt #onst nti! os#il ti re*rezent t *rin rel ti de m i sus nu *o te "i "olosit *entru tr nsmitere de in"orm tii+

D # se " #e %ns # m*litudine , s u "re#vent .! s u un$=iul de " z 0! s v rieze %n ritmul semn lului tr nsmis! tun#i se *o te re liz tr nsmitere lui+

Se s*une %n #est # z # m rime F(t) este modulata! i r semn lul res*e#tiv #ores*unz tor mes Eului tr nsmis! se numeste semnal de modulatie s u semnal modulator+ Os#il ti de %n lt "re#vent modul t #onstituie semnalul modulat+ D # m*litudine , este v ri t %n ritmul semn lului de modul tie! se o,tine o modul tie de m*litudine 1M,4+ D # un$=iul de " z 0 este v ri t %n ritmul semn lului de modul tie! se o,tine o modul tie de " z 1 M14S o "orm modul tiei de " z este modul ti de "re#vent 1MF4 1"i$+ A4+ 1./.1. Mo"%latia "e am'lit%"ine Semnal sin%soi"al Pro#esul de v ri tie m*litudinii os#il tiilor de %n lt "re#vent 1semn lului *urt tor4! %n #on#ord nt #u os#il tiile de "re#vent le semn lului modul tor se numeste modulatie de amplitudine 1MA4+

<und ment l *entru ori#e *ro#es de modul tie este utiliz re unei Gunde purtatoareG s u *e s#urt FpurtatoareG 1"i$+ A4+ O *urt to re este un semn l # re re urm to rele *ro*riet ti *rin#i* le9 se *o te distin$e si se* r de lte semn le *urt to reS re * r metri #e *ot "i v ri ti %n ritmul mes Eului 1semn lul modul tor4 si st"el se re lize z tr nsmisiune in"orm tiei+

Dis*ozitivul # re serveste l e"e#tu re modul tiei se numeste modul tor! i r semn lul o,tinut l iesire lui se numeste semn l modul t+

Pro#esul de modul tie se demonstre z "o rte instru#tiv *e # le $r "i# + -n "i$+' este re*rezent t $r "i#ul unor os#il tii sinusoid le! # re tre,uie tr nsmise+ <i$+ ' re*rezint o os#il tie sinusoid l de Eo s "re#vent 1fm4 *e # re m numit7o semnal modulator+ -n "i$+ ' , este re*rezent t os#il ti de %n lt "re#vent 1f04 # re o numim sim*lu I purtatoare 1f0>>fm4+ -n s"6rsit! %n "i$+ ' # si d sunt re*rezent te os#il tiile modul te 1semnalul modulat4! o,tinute *rin #tiune semn lului modul tor su*r "re#ventei *urt to re+ Du* #um reiese din di $r me! v ri ti m*litudinii os#il tiilor modul te 1%n" sur to re res*e#tiv nvelo* 4 re*rodu#e e@ #t to te * rti#ul rit tile semn lului modul tor -n "un#tie de nivelul semn lului modul tor # re #tione z su*r "re#ventei *urt to re! se *ot o,tine v ri tii m i m ri s u m i mi#i le m*litudinii os#il tiilor de %n lt "re#vent ! s u #um se m i numeste! un grad de modulatie 1m4 1pro$un(ime de modulatie s u indice de modulatie4 m i m re s u m i mi#+ M rime gradului de modulatie 1m4 *entru semn l sinusoid l se determin #u rel tiile9

unde9

Am re*rezint AM AH 7[ 7

m*litudine minim m*litudine m @im

os#il tiei %n tim*ul modul tieiS os#il tiei %n tim*ul modul tieiS

m*litudine os#il tiei *urt to re+

Din #ele de m i sus rezult # $r dul de modul tie nu *o te "i m i m re # unit te 1 0 < m < 14+ De o,i#ei! $r dul de modul tie se e@*rim %n *ro#ente+ Semnal "e tele!i$i%ne

-n *rin#i*iu! d # %n *ro#esul de modul tie se utilize z # semn l modul tor nu unul sinusoild l! #i un ltul! #um r "i #el de televiziune! din *un#t de vedere de vedere t6t teoreti# #6t si *r #ti# lu#rurile nu di"er de#6t %n #ee #e *riveste ti*ul modul torului+ Semn lul de televiziune re un s*e#tru de "re#vent mult m i l r$ %ntru#6t se o*ere z #u semn l su, "orm de im*ulsuri+ A#est " *t v im*une # modul torul s "ie de , nd l r$ + -n "i$ur &H este re*rezent t un semn l de televiziune modul t %n m*litudine+ Modul ti MA este negati%a! %n sensul # l v6r" de *urt to re #ores*unde nivelul de ne$ru! res*e#tiv nivelul sin#ro din semn lul #om*le@! si l "und de modul tie I l,ul din semn lul res*e#tiv+ Din motive # re se vor r t m i t6rziu 1T B+B+/4! semn lul de l, l emit tor nu se redu#e ni#iod t su, &H7&(J din v lo re de v6r" 1#ores*unz tor unui $r d de modul tie de AA7'HJ+ Str% t%ra %n"elor mo"%late

*urt to re

#om*onent l ter l

#om*onent l ter l

su*erio r

in"erio r

E@*resi os#il tiei modul te %n m*litudine #u un semn l sinusoid l se *o te s#rie su, "orm 1A r I m*litudine rezult nt 49 Din #e st rel tie rezult # o os#il tie M, se *o te "i des#om*une %n trei #om*onente9 7 *rim #om*onent ! de "re#vent .2 si m*litudine ,2! este *urt to re S #elel lte dou #om*onente de "re#vent .2 / .m si .2 3 .m si de

m*litudine

se numes# #om*onente l ter le 1"i$+ &&4+

-n # zul %n # re semn lul de modul tie este "orm t dintr7un num r m re de os#il tii de "re#vente di"erite! #u*rinse %ntr7o numit , nd ! de e@em*lu , nd "re#ventelor udio 1/H7&.HHH Dz4! os#il ti M, re un s*e#tru "orm t din #om*onentele l ter le situ te de m,ele * rti le *urt to rei! #onstituind ,enzile l ter le+ Ele sunt #u*rinse %ntre "re#ventele .2 4 .a si .2 / .a! unde .a 1res*e#tiv $a4 este "re#vent #e m i %n lt + De e@em*lu! d # se tr nsmite o , nd de "re#vente #usti#e *6n l $a 3 &. ?Dz! rezult un s*e#tru # re o#u* o , nd de /H ?Dz 1"i$+ &(4+ A#e st se *o te e@*rim *rin rel ti 9 ! "f0 # fa$ % "f0 % fa$ ! 2fa

di# , nd tot l # re rezult %n urm *ro#esului de modul tie %n m*litudine este e$ l #u du,lul "re#ventei #elei m i %n lte din s*e#trul # re se doreste "i tr nsmis+ De retin%t9 s*e#trul de "re#vente l unei unde modul t %n m*litudine 1MA4 #ontine trei "re#vente9 *urt to re si dou ,enzi de "re#vente *l s te simetri# " t de *urt to re # re #ontin to te "re#ventele semn lului modul tor 1"i$+ &(4+ 5n$ormatia utila este asadar continuta *n semnalul modulator+ respecti%+ se regaseste *n ambele ben(i laterale ale semnalului modulat+ Un din ,enzile l ter le este de#i inutil si su*rim re ei redu#e %ntre$ul semn l l o sin$ur , nd l ter l De i#i se des*rinde #on#luzi # este su"i#ient s se tr nsmit s*re destin tie! do r o sin$ur , nd l ter l + -n "i$ur &/ este *rezent t o #l si"i# re v ri ntele te=ni#e do*t te+ modul tiei de m*litudine n lo$i# utiliz t %n r dio#omuni# tii! %n "un#tie de

MA I AM M< I <M PM CLR I VSC CLD I DSC CLU I SSC CLI I LSC CLS I USC

Modul tie de Am*litudine Modul tie de <re#vent Modul tie de < z C nd L ter l Rezidu l 1Vesti$i l Side C nd4 C nd L ter l Du,l 1Dou,le Side C nd4 C nd L ter l Uni# 1Sin$le Side C nd4 C nd L ter l In"erio r 1Lo\ Side C nd4 C nd L ter l Su*erio r 1U* Side C nd4

1./.2. F%n tionarea % )an"a laterala re$i"%ala .'artial s%'rimata# .+LR#

-n televiziune r diodi"uz t ! %n s#o*ul redu#erii s*e#trului de "re#vent l # n lului o#u* t! se "oloseste modul ti de m*litudine si *oi se su*rim * rti l o , nd l ter l ! %n m Eorit te # zurilor #e in"erio r 1#on"orm normelor 00IR4+ -n #on#luzie! %n televiziune! *entru tr nsmitere semn lului de im $ine se "oloseste modul ti de m*litudine #u , nd l ter l in"erio r * rti l su*rim t 1CLR4 1"i$+ &B4+

6eneralitati 'ri!in" ara teristi a "e am'lit%"ine si ,a$a a %n%i am'li,i ator.

L m*li"i# to rele de unde modul te #u semn le udio! distorsiunile nu sunt im*ort nte! #el *utin t6t tim* #6t ele nu sunt t6t de m ri # s de e"e#te de e#ou+ -n # zul m*li"i# to relor *entru semn le video si *entru im*ulsuri! nelini rit te # r #teristi#ii m*litudine7"re#vent si " zei *rovo # im*ort nte distorsiuni le semn lului l iesire+ -n # zul os#il tiilor modul te %n "re#vent ! #ir#uitele m*li"i# to relor *ot introdu#e de semene im*ort nte distorsiuni nelini re+ A#este distorsiuni *ot "i reduse d # m*li"i# to rele u %n #el si tim* o ,un lini rit te # r #teristi#ilor de m*litudine si #elor de " z + -n $ener l l un m*li"i# tor # rui , nd de tre#ere este lini r ! # r #terisiti# de " z este si e lini r 1"i$+ &.4+ A#e st situ tie o %nt6lnim %n interiorul ,enzii de lu#ru+ Se *o te s*une # tun#i #6nd se uni"ormize z # r #teristi# de m*litudine %n , nd de tre#ere unui sistem de tr nsmisiune! se lini rize z si # r #teristi# de " z ! di# ne *ro*iem de #onditiile ide leS #est lu#ru nu m i este dev r t %n *ro*iere limitei ,enzii de tre#ere+

S7 r t t # %n televiziune! emit torul de im $ine este modul t %n m*litudine! %n urm # rei se o,tin #ele dou ,enzi l ter le si din # re un 1, nd l ter l in"erio r 4 este *oi * rti l su*rim t + Semn lul video #u # re se module z emit torul este #om*us dintr7o multitudine de im*ulsuri+ Rezult # s*e#trul "re#ventelor din , nd video este "o rte m re! de#i si , nd m*li"i# to relor v tre,ui s "ie m re+ -n #e st situ tie! *entru red re #ore#t %ntre$ului s*e#tru! "orm # r #terisi#ii de "re#vent # si #elei de " z u o im*ort nt m Eor + De modul %n # re se reuseste re$l Eul #ore#t l l ntului de *relu#r re l semn lului video! v de*inde m rime distorsiunilor le$ te de r s*unsul tr nzitoriu l im*ulsurilor # re l# tuies# im $ine + 1./.-. Semnale ele tri e s%) ,orma "e im'%ls%ri Semn lele sunt v ri tii le unor m rimi "izi#e # re tr ns*ort 1#ontin4 in"orm tii ele *ot "i de di"erite ti*uri9 #usti#e! ele#tri#e! o*ti#e! termi#e! ele#trom $neti#e #=imi#e et#+ S*e#i"i#ul r dio#omuni# tiilor este de tr nsmite in"orm tiile tr ns*use %n semn le ele#tri#e! l dist nt +

Semn lele ele#tri#e *ot ve di"erite "orme+ Ele *ot ve un # r #ter #ontinuu! *ot v ri sinusoid l s u *ot ve "orm de im*ulsuri+ -n $ener l #este semn le sunt *eriodi#e+ L r6ndul lor im*ulsurile *ot "i de "orme di"erite 1vezi "i$+ &)4+ L un im*uls se deose,es#9 "rontul 1"rontul nterior4! * lierul si s* tele 1"rontul *osterior4+ Im*ulsurile de o "orm determin t sunt # r #teriz te de m*litudine & si de dur t ti im*ulsului+ -n *r #ti# se "oloses# *entru # r #teriz re unui im*uls urm torii * r metri 1"i$+ &84+

durata acti%a a impulsului tia! m sur t l nivelul H!. &S durata impulsului ti+ m sur t l nivelul H!& &S durata $rontului anterior al impulsului tf+ m sur t %ntre nivelurile 1H!&7H!' &4S durata $rontului posterior al impulsului tfa+ m sur t %ntre nivelurile 1H!&7H!' &4S $rec%enta de repetitie 'r ! 1/(rS umplerea ) ! (r/ti 1r *ortul dintre *erio d de re*etitie si dur t im*ulsurilor4+ coe$icientul de umplere * ! ti/(r ! 1/) 1dur t dintre dur t im*ulsului si *erio d de re*etitie+

S'e tr%l im'%ls%rilor

Su##esiune *eriodi# im*ulsurilor *o te "i re*rezent t *rin sum unui num r in"init de m re de os#il tii sinusoid le 1 rmoni#e4 de m*litudini si " ze determin te+ Des#om*unere s*e#tr l se , ze z *e re*rezent re m tem ti# tri$onometri#e lui <ourier+ 6e $apt+ ce este un impuls dreptunghiular7 "un#tiilor *eriodi#e #u Eutorul seriei

Fig.

1:. Im*ulsul dre*tun$=iul r si #om*onentele s le #on"orm teoriei lui <ourier+ a I rmoni#ile %n domeniul tim* )I rmoni#ile %n domeniul

"re#vent

Din *li# re "ormulelor seriei <ourier! rezult # semn lul dre*tun$=iul r este #onstituit dintr7o in"init te de sinusoide! numite rmoni#i! # ror "re#vent este un multi*lu l "re#ventei "und ment le 1 rmoni# &7 4 si de m*litudini di"erite "i$+ &A+ Un semn l n liz t %n domeniul tim* 1"i$+ &A 4! *o te "i studi t si %n domeniul "re#vent *rin intermediul unei re*rezent ri numit spectru! # re evidenti z to te #om*onentele rmoni#e de diverse "re#vente+ An liz semn lului! *r #ti# se " #e #u un n lizor de s*e#tru! i r m tem ti# se " #e utiliz6nd tr ns"orm t <ourier! din # re rezult # ori#e semn l! *o te "i re" #ut din o sum de #om*onente element re de di"erite "re#vente+ D # m re*rezent $r "i# "ie# re din #este "re#vente! %n "un#tie de m*litudinile lor! "ie# re rmoni# s7 r *ute re*rezent *rintr7o liniut verti# l *e @ "re#ventelor 1"i$+ &A ,4 1#ee #e se o,serv si *e un n lizor de s*e#tru4+ Re*rezent re semn lelor %n domeniul "re#ventelor d *osi,ilit te #l si"i# rii #estor %n "un#tie de lo#ul *e # re %l o#u* %n s*e#tru! %n dou # te$orii9 banda ba(a sibanda translatata di# de*l s t %n lt domeniu de "re#vente # urm re *ro#esului de modul tie *e # re l7 m tr t t m i sus+ 8e conclu(ie se desprinde din aceasta succinta pre(entareP Pentru tr nsmitere semn lelor %n "orm de im*uls! evident # este de dorit # #e st s se " # #u distorsiuni minime! di# "orm im*ulsurilor l re#e*tie s "ie sem n to re #u #ele tr nsmise+ 0on"orm teoriei lui <ourier! un semene semn l este e#=iv lent #u o #om*onent #ontinu si un num r in"init de rmoni#i+ 0um ori#e # n l de #omuni# tie nu este %n m sur s tr nsmit de#6t o , nd "init de "re#vente! rezult # si su, #est s*e#t distorsiunile semn lului sunt inevit ,ile+ Re# *itul m ideile # re se des*rind din #ele tr t te Un emit tor de televiziune tr nsmite un semn l de im $ine si unul s u dou semn le de sunet %nsotitorS Semn lul de televiziune 1video4 este un semn l ele#tri# o,tinut %n urm unui *ro#es de e@*lor re! # re #ontine elemente le im $inii # *t te! inter# l t %ntre im*ulsurile # re si$ur sin#roniz re s*otului de e@*lor re de l # *t re #u #el de l re#e*tor! semn lul #est se numeste semnal comple" de tele%i(iuneS Im*ulsurile de sin#roniz re *e linii 1orizont l 4 si *e # dre 1verti# l 4! se tr nsmit #u numite "re#vente st ,ilite *rin norme intern tion le 100IR4S

C nd de "re#vent o#u* t de semn lul video este l r$ ! *entru # *t teS

si$ur re*rodu#ere #6t m i "idel

im $inii

R diodi"uz re semn lelor video se " #e *rin modul re %n m*litudine semn lului video! i r semn lelor udio! *rin modul re %n "re#vent

unei "re#vente 1*urt to re4 m i m ri de#6t ltei *urt to reS

0 urm re *ro#esului de modul re %n m*litudine rezult trei #om*onenteS "re#vent *urt to re si dou ,enzi l ter le simetri#e " t de "re#vent *urt to reS -n s#oul redu#erii ,enzii de "re#vent rezult te! %n televiziune se su*rim * rti l , nd l ter l in"erio r S Semn lele video sunt de " *t im*ulsuri! #este se *ot des#om*une #on"orm teoriei lui <ourier %ntr7o in"init te de de os#il tii sinusoid le+

Do#ument In"o
A##es ri9 A/) A*re#i t9

A "ost utilP
D # do#umentul "ost util si #rezi # merit s d u$i un lin? # tre el l tine in site

0o*i z #odul
in * $in \e, site7ului t u+

0omente z do#umentul9
Nu esti inre$istr t Tre,uie s "ii utiliz tor inre$istr t *entru #oment 0re z #ont nou *ute