Sunteți pe pagina 1din 4

L{TCRAREA ]VE"

ilT

DTMES IONAREA KETELE T DE CANALIZAI?E,TN

STSTEX{

T]IIITAR

este Succesiunea operatiilCIi pentru dimensionarea unei releie de canalizare in sistem unitar urmitcarea (tabeiul 3): de Se traseazhpe plan axele canaleior qi se determin[ (mdsoar6] lungimile tronsoanelor

i.

canal;

2. Se determin6 pantele tronsoanelor de canal dupi reiieful terenului (planul de situafie scara 1:5000); 3. Se determin6 debitul de ape uzate; 4. Se delimit eaz1 baz\nete de canaiizare pentru fi.ecare tronscn de canal, se m5'soar6 suprafaia 1or, S, in ha (tabelul 1); Tabelul Centralizatorul
elor de scu Parcele componente
1

Cvartalul

Calculul ariei

TOTAL
Bazinul de canalizare al tronsonului de canal se determin[ pe Planul de situalie al locaiit[tii, fiind limitat de bisectoarele duse din extremithli (unghiuri) ale parcelelor, drepte mediane duse ia jumf,tatea distantei intre tronsoane qi tronsoanele lalerale qi de limita intravilanului. 5. Se apreciazl coeficientul de scurgere @, qi se calculeazb coeficientul de scurgere mediu, Q*nd, tabelul 2, cu reiatia:

l=l Qned= .-}-

ES,'6'

\-e

?_,"' in care
51

* $;

reprezintl suprafeple componente ale teritoriului canalizat^ coeficientul de scurgere specific {confcrm tabeiului 2); n - numirul de parcele.
Tabelul 2

{/

r':L-

l)etermrnarea c oefi clentulur de scu Felul ?mbrdc[mintii lnvelitori metalice, de ardezie, tigld, sticl[ Terase asfaltate Pavaje din asfalt" din piatrI sau alte materiale cu rosturi umplute cu mastic Pavaie din oiatr5. cu rosturi umolute cu nisip Drumur din piatra spartd (macadam) Drumur imnietruite Terenur de sport amenaiate. srldini Incinte ;i curti nepavate, ne?nierbate Terenuri agricole Parcuri si suprafete ?mpf,durite

rnedru
Si S;. in,ha

Si'd;

0.95 0,85 - 0.90

- 0.85 060-070
0.80 0.25

,0
-

0. 15 *

0.10

30 0.30 0 20

015-025 005-015
0.05 0.10

6. Se stabileqte frecvenla ploilor; 7. Se determind durata ploii de calcul; 8. Intensitatea ploii de calcul (coloana 16) se determin6. din ,,Diagrama intensitAfi ploilor de egal[ frecvenfd" ?n funclie de durata ploii de calcul /u gi frecvenla ploii de caiculf 9. Debitul apelor meteorice se determin[ cu relalia:
Qpt

- ffi.5 '@ .i,

[dm3is]

in care I este intensitatea ploii de calcul .in [dm3,s.haJ;

- suprafala Be care cade ploaia, {haJ; - cceficientul de scurgere care este in functie de natura sr.lprafelei pe care cade ploaia. in - coeficient de reducere care line seama de capacitatea de ?nmagazinare a relelei;
,S

: rn :
la

0.8 pentru canale avfrnd o durat[ de curgere t" < 40 min, 0.9 pentru canale av8nd o duratl de curgere t" > 40 min. Durata ploii de calcul, /o, se determinh cu reiafia:
tp

t",

t"

- t", + L ,/ (60 'v'')

(min)

in care

lcs este

timpui de ccncentrare superficial[ a debitului, qi se va considera. - 5 minute, pentru terenuri cu pante generale (medii) mai mari de 0.005;

10 minute, pentru terenuri cu pante generale (medii) ?ntre 0.002 qi 0.005; -15 minute, pentru terenuri cu pante generale (medii) mai mici de 0.002, i" - timpul de curgere al apei ?n canal de la origine pini in sectiunea de calcul, ?n minute, l, - lungimea canaluiui, ?n m; 1to - viteza apei in canal (apreciatd inilial), in m/s, (v" : 1 mls). i0. Debitul total de caleul, Q" (col. 19) rezultb din ?nsumarea coloaneior 7 qi 18;

l,

se iau egale -se stabilesc pantele tronsoanelor pe canal I, care, la prima dimensicnare, cu pantele terenului (col. 3) 9i se trece in coloana 20; pe diagrama ) se fixeazi panta I qi se duce o onzonlald pin6 se intfllneqte total de profilul cel mai mic (D" BIH) care va transportaia plin u-n debit Qo mai mare.decat debitui qo gi vp valorile calcul Q" qi se trece in coloana 21; pentru punctui de interseclie se citesc ' qi h, cu ajutorul diagramelor; v verific[ IZ. Laape uzate, adich ?n iimput cdnd nu plou[ se

1. Determinarea secliun!1or;

(nr.

Se determinb viteza

maxim[ r''*u" 13. Se determind cotele radierului qi acoperirea'

cunoscAndu * se : - Planul de situalie

S* se proiecteze releaua de canalizare in sistem unitar pentru


localit[1ii scara i:5000; ha din care. - Suprafala total[ S:
a1

I erna

localitatea

... ... .. .",

-suprafala construitS, Sr : 0.35 ' S, ha, : -suprafap strhzilor, cu ?mbrdclminte din asfalt, Sz 0'1 ' S' ha; :0 2 ' S, ha; -idem cu pavaj din piatr[, St -zone verzi" S+: 0.35 ' S, ha - tn punctul 4 este prevf,zut un deversor (camerb)' - Frecvenla ploii: f :2. - Coeficientul de diluare. 4. - Debitele de ape uzatA (aferente): Tronsonul
a'7 LI

Qo.,

in dm'/s s00
1.25

6-7 7 -4 1a
z.A

425+(02'n)
5.30 +

(0.2-n)

2.00
1.80

J-+

4-5

r7<

I I

f.
il.
&i-,:..

*1t:
*gF

eJ

c.:

.r}
Lt

d)

6 a F'*-\ *:<ud "!J

pE a
-=

k --f-i. 6

!'-

='-FAL=E

t-

cc

o
./7

ID

C)

1-

.* et-

lvt

=:i
^l.U

=.4i a
c)

a j

c)
ii tr

(!)

C)

i l!Ii -

Arr_-

ii.
&.