Sunteți pe pagina 1din 3

Postat pe www.cabinetexpert.

ro

LEGE pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas

Art. I. Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas, publicat n onitorul !"icial al #om$niei, %artea &, nr. 2'( din 1) iulie 1998, cu modi"icrile i completrile ulterioare, se modi"ic dup cum urmea*+ 1. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins: ,-rt. 1. .1/ 0alariaii din cadrul societilor comerciale, regiilor autonome i din sectorul bugetar, precum i din cadrul unitilor cooperatiste i al celorlalte persoane 1uridice sau "i*ice care ncadrea* personal prin ncheierea unui contract individual de munc, denumite n continuare angajator, pot primi o alocaie individual de hran, acordat sub "orma tichetelor de mas. 2ichetele de mas sunt emise "ie pe suport h$rtie, "ie pe suport electronic, sunt destinate e3clusiv aloca iei individuale de hran reglementate de pre*enta lege i sunt suportate integral pe costuri de anga1ator. .2/ 2ichetele de mas se acord n limita prevederilor bugetului de stat sau, dup ca*, ale bugetelor locale, pentru unitile din sectorul bugetar, i n limita bugetelor de venituri i cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de anga1atori. .)/ 4n nelesul pre*entei legi, cu e3cepia ca*urilor n care se prevede n mod e3pres alt"el, termenul 5tichet de mas6 va "i interpretat ca "c$nd re"erire at$t la tichetele de mas pe suport h$rtie, c$t i la tichetele de mas pe suport electronic. .4/ 2ichetele de mas n "ormat electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic reglementate e3clusiv de prevederile pre*entei legi i destinate e3clusiv acordrii aloca iei individuale de hran a salariailor n con"ormitate cu prevederile pre*entei legi. .7/ 2ichetele de mas pe suport h$rtie i pe suport electronic sunt emise n mod e3clusiv pentru a "i "olosite n limitele pre*entei legi. .'/ -nga1atorul are libertatea de a decide dac acord tichete de mas i sub ce "orm, n urma consultrii cu salariaii, prin organi*aiile sindicale legal constituite sau prin repre*entan ii salaria ilor, dup ca*.8 2. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: ,-rt. 2. .1/ 2ichetele de mas, pe suport h$rtie sau pe suport electronic, se emit numai de ctre unitile autori*ate de inisterul 9inanelor %ublice, denumite n continuare uniti emitente, sau de ctre anga1atorii care au organi*ate cantine:restaurant ori bu"ete. .2/ ;nitile emitente de tichete mas pe suport h$rtie i/sau pe suport electronic des" oar aceast activitate numai n ba*a autori*aiei de "uncionare, acordat de inisterul 9inan elor %ublice. -utori*a ia de "uncionare se acord potrivit criteriilor stabilite de ctre inisterul 9inan elor %ublice, ast"el nc$t s se asigure de*voltarea concurenial a serviciilor prev*ute de pre*enta lege. .)/ ;nitile care emit tichete de mas sunt obligate s ia msurile necesare pentru asigurarea circula iei acestora n condiii de siguran. .4/ 9iecare tichet de mas pe suport h$rtie este valabil numai dac are nscris numrul sub care a "ost nseriat de ctre unitatea emitent i dac cuprinde, cel pu in, urmtoarele men iuni+ a/ numele i adresa emitentului< b/ valoarea nominal a tichetului de mas< c/ date re"eritoare la perioada de valabilitate< d/ interdicia de a "i utili*at pentru achi*iionarea de igri sau de produse alcoolice< e/ spaiu pentru nscrierea numelui i a prenumelui salariatului care este n drept s utili*e*e tichetul de mas< "/ spaiu destinat nscrierii datei i aplicrii tampilei unit ii la care tichetul de mas a "ost utili*at.

Postat pe www.cabinetexpert.ro
.7/ 9iecare tichet de mas pe suport electronic este valabil numai dac men iunile prev*ute la alin. .4/ lit. a/, c/ i d/, precum i numele i prenumele salariatului care este n drept s utili*e*e tichetul de mas sunt nscrise pe tichetul de mas pe suport electronic sau stocate ntr:un alt mod n acesta. .'/ 2ichetele de mas emise pe suport electronic pot "i alimentate e3clusiv cu valoarea nominal a tichetelor de mas acordate de ctre anga1ator i pot "i utili*ate doar pentru achitarea mesei sau pentru achi*iionarea de produse alimentare n unitile menionate la art. ' alin. .4/. .=/ 2ichetele de mas emise pe suport electronic nu permit e"ectuarea de opera iuni de retragere de numerar. .8/ ;nitile emitente de tichete de mas pe suport h$rtie i/sau pe suport electronic sunt obligate s deschid conturi sau subconturi de pli distincte, prin care se vor derula sumele repre*ent$nd ncasrile i plile a"erente valorii nominale a tichetelor de mas, ast"el nc$t s permit o eviden clar a sumelor utili*ate n temeiul contractelor ncheiate cu anga1atorii i unit ile de alimenta ie public, maga*inele alimentare, cantinele:restaurant i bu"etele. .9/ ;nitile emitente de tichete de mas pe suport electronic pot organi*a plat"orme pentru emiterea tichetelor de mas sau pot ncheia contracte cu organi*a ii care administrea* scheme/aran1amente de plat ori alte organi*aii speciali*ate, dup ca*.8 ). Articolul 4 va avea urmtorul cuprins: ,-rt. 4. .1/ -nga1atorul care achi*iionea* direct de la o unitate emitent de tichete de mas pe suport h$rtie necesarul de tichete de mas pe suport h$rtie achit at$t contravaloarea nominal a tichetelor de mas, c$t i costul imprimatului repre*ent$nd tichetul de mas. .2/ -nga1atorul care contractea* cu o unitate emitent de tichete de mas serviciul de emitere a tichetelor de mas pe suport electronic achit contravaloarea nominal a tichetelor de mas distribuite anga1ailor, precum i costul emiterii tichetelor de mas pe suport electronic. .)/ >aloarea nominal a tichetelor de mas acordat anga1a ilor, "ie pe suport h$rtie, "ie pe suport electronic, nu poate s "ie diminuat n niciun mod.8 4. Articolul 5 va avea urmtorul cuprins: ,-rt. 7. .1/ 2ichetele de mas pe suport h$rtie se distribuie lunar, n ultima decad a "iecrei luni pentru luna urmtoare, de ctre anga1ator. .2/ 4n condiiile prev*ute la alin. .1/ anga1atorul distribuie, pe salariat, un numr de tichete de mas corespun*tor numrului de *ile lucrtoare din luna pentru care se "ace distribuirea. .)/ >aloarea tichetelor de mas pe suport electronic este trans"erat lunar salaria ilor, n ultima decad a "iecrei luni pentru luna urmtoare, de ctre unitatea emitent de tichete de mas pe suport electronic, corespun*tor numrului de *ile lucrtoare din luna pentru care se "ace trans"erul, con"orm contractului ncheiat de unitatea emitent cu anga1atorul. .4/ 2ichetele de mas pe suport h$rtie nu pot "i distribuite de anga1atori dac ace tia, la data stabilit pentru distribuire, nu au achitat unitii emitente, integral, contravaloarea nominal a tichetelor de mas achi*iionate, inclusiv costul imprimatelor repre*ent$nd tichetele de mas. .7/ >aloarea tichetelor de mas pe suport electronic nu poate "i trans"erat salaria ilor pe suportul electronic dac, la data stabilit pentru trans"er, anga1atorii nu au achitat unit ii emitente, integral, contravaloarea nominal a tichetelor de mas n "ormat electronic achi*i ionate, inclusiv costurile a"erente emiterii tichetelor de mas pe suport electronic achi*i ionate.8 7. Articolul 6 va avea urmtorul cuprins: ,-rt. '. .1/ 0alariatul poate utili*a, lunar, un numr de tichete de mas cel mult egal cu numrul de *ile n care este pre*ent la lucru n unitate. .2/ 2ichetele de mas pe suport h$rtie i pe suport electronic pot "i utili*ate numai pentru achitarea mesei sau pentru achi*iionarea de produse alimentare. .)/ 2ichetele de mas pe suport h$rtie pot "i utili*ate n unit i de alimenta ie public, maga*ine alimentare, cantine:restaurant, bu"ete, cu care unit ile emitente de tichete de mas pe support h$rtie au contractat prestarea serviciilor respective. .4/ 2ichetele de mas pe suport electronic pot "i utili*ate doar n unit i de alimenta ie public, maga*ine alimentare, cantinerestaurant, bu"ete, care au ncheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de

Postat pe www.cabinetexpert.ro
pre*enta lege cu unitile emitente de tichete de mas pe suport electronic, i trebuie s permit utili*area, n mod e3clusiv, n scopul "olosirii alocaiei individuale de hran. .7/ 4n ca*ul n care suma corespun*toare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mic dec$t valoarea nominal a tichetelor de mas pe suport h$rtie, utili*area acestora este considerat integral. 0e inter*ice acordarea unui rest de bani la tichetul de mas pe suport h$rtie. .'/ ?ebitarea sumelor corespun*toare produselor alimentare solicitate de salariat, n ca*ul tichetelor de mas pe suport electronic, se reali*ea* la valoarea respectivelor produse alimentare.8 '. La articolul 7, alineatele (2) i (4) vor avea urmtorul cuprins: ,.2/ ;nitile emitente au obligaia de a transmite anga1atorilor lista unit ilor de alimenta ie public, maga*ine alimentare, cantine:restaurant, bu"ete, corespun*toare re elei utili*ate, la care salaria ii pot "olosi tichete de mas. La stabilirea acestor uniti vor "i avute n vedere calitatea serviciilor i un nivel c$t mai redus al preurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime. ............................................................................................... .4/ 0umele derulate prin operaiunile cu tichetele de mas pe suport h$rtie i/sau pe suport electronic de ctre unitile emitente de tichete de mas pe suport h$rtie i/sau pe support electronic nu pot "i utili*ate pentru reinvestirea n alte scopuri.8 =. Articolul 9 va avea urmtorul cuprins: ,-rt. 9. 0alariatul are obligaia s restituie anga1atorului, la "inele "iecrei luni, precum i la ncetarea contractului individual de munc, tichetele de mas neutili*ate, n ca*ul tichetelor de mas pe suport h$rtie, sau valoarea corespun*toare tichetelor de mas neutili*ate, n ca*ul tichetelor de mas pe suport electronic.8 8. Articolul 12 va avea urmtorul cuprins: ,-rt. 12. %revederile art. 1( i 11 se completea* cu dispo*i iile !rdonan ei @uvernului nr. 2/2((1 privind regimul 1uridic al contraveniilor, aprobat cu modi"icri i completri prin Legea nr. 18(/2((2, cu modi"icrile i completrile ulterioare.8 Art. II. %revederile pre*entei legi intr n vigoare la 9( de *ile de la data publicrii n onitorul !"icial al #om$niei, %artea &. Art. III. La 17( de *ile de la publicarea pre*entei legi n onitorul !"icial al #om$niei, %artea &, inisterul uncii, 9amiliei, %roteciei 0ociale i %ersoanelor >$rstnice i inisterul 9inan elor %ublice vor modi"ica n mod corespun*tor Aormele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas, aprobate prin Botr$rea @uvernului nr. 7/1999, cu modi"icrile ulterioare. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2 din !onstitu"ia Romniei repu#licat.
%#CC?&A2CLC D- C#C& ?C%;2-&L!#

V LE!"#$%&E' ( )G*(E
%#CC?&A2CLC 0CA-2;L;&

GE*!GE$+!"( L #!E(,"# (&*(E-+# Eucureti, 1) noiembrie 2(1). Ar. 291.